Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  Spoločné akcie /  AKCIE
Všeobecne
SFÉRY VPLYVU 1
VÉDY - Všeobecne

Materiál tohto článku nadväzuje na sériu článkov o Lesoch na Zemi. Vysvetľuje, prečo potrebovali tvari zničiť ohromné lesy minulosti, a teda načo potrebovali kremík.

Články tohto druhu nie sú spravidla ľahké čítanie, preto sme dlho váhali ohľadom ich zverejnenia. Nakoniec však nastal čas potreby uvoľnenia tejto informácie aj u nás.

Či je alebo nie je potreba oboznámenia sa s takouto informáciou, to striktne závisí od úrovne Duchovného vývoja každého jednotlivca samostatne. Každá konštrukcia musí stáť na pevnom základe – v našom prípade je základom Stará Viera, teda prastaré poznanie vecí takých, aké naozaj sú. Treba však neustále mať na pamäti, že vojnu s tvarmi sme prehrali, a teda že mnohé z informácií, ktoré sú dostupné vonkajšiemu kruhu Žrecov môžu byť – a často aj sú – zodpovedajúco upravené.

Netreba si však hneď myslieť, že všetko je vždy presne tak, ako to podáva nejaký konkrétny – bez ohľadu na to aký – zdroj. To hlavné, čo by sme mali mať na pamäti – ak sme oboznámení s látkou Staroslovienskej Bukvice – že informácie sú podávané v OBRAZOCH. A každý Obraz má – samozrejme – množstvo hrán. Nepleťme si teda čiastočné poznanie jednej či dvoch hrán s celou Istinou.

V ďalšom majme na pamäti aj védický Obraz troch slonov na korytnačke. Predstavujú tri základné piliere poznávania, ktoré sú k dispozícii každému človeku: materializmus, idealizmus a mágiu. Ak čerpáme zo všetkých troch slonov, získame prístup k poznaniu v oveľa väčšej miere, ako keby sme dogmaticky chceli všetko vysvetliť len jedným z nich – čo tak či onak robí väčšina prístupov vôkol nás.

Skutočné poznanie však ostalo zachované – a veľmi dobre ukryté – vo vnútornom Kruhu Žrecov. To, čo sa z času načas – ale dnes už čoraz častejšie – dostáva na povrch, pochádza práve z takýchto zdrojov. Nečakajme, že niekto presne oznámi, kto a skade takýto druh informácií dodal. Jednoducho prišiel čas. Poznanie Pravdy vždy umožňuje progres, kvalitatívny skok na ceste Duchovného vývoja – nech by bolo akékoľvek. A tieto informácie sú tu práve vďaka tomu, lebo boli spoľahlivo dlho ukryté. Odhalenie ich zdroja by viedlo k jeho okamžitej likvidácii.

Overenie informácie musí prebehnúť na individuálnej úrovni vnútri každého, kto príde s informáciou do styku, pretože je to vždy tehlička na ceste Duchovného vývoja. Či bude alebo nebude použitá rozhoduje každý sám za seba. Tu si musíme ujasniť jednu vec. Pred nami sú veľké zmeny na Zemi, ale nech by boli akékoľvek, sú to vždy vonkajšie zmeny. Môže sa zmeniť celý povrch Zeme, ale to nič nezmení na podstate nášho Duchovného vývoja, teda na vzťahu medzi každým z nás individuálne a Stvoriteľom. Kto dosiahne potrebnú úroveň vystúpi vyššie, kto nie, ostane tu, ba dokonca Duša môže byť aj rozkódovaná. Teda príchod kohokoľvek „očakávaného“ – od Ježiša, cez Mohameda až po Perúna – nezmení individuálnu povinnosť vlastného vývoja a zodpovednosť zaň. Príchod akejkoľvek Sily v žiadnom prípade nebude znamenať okamžité poznanie pre všetkých a oslobodenie sa od povinnosti osobného vývoja. Neupadajme do takýchto ilúzií – vo vlastnom záujme. Veď prvák v základnej škole sa s príchodom prázdnin nestáva absolventom univerzity – nech by prázdniny znamenali akúkoľvek úľavu. Postúpi vyššie len ak splní podmienky, ale vývoj nikdy preskočiť nemôže. Tehotná žena nemôže porodiť dieťa za mesiac len preto, lebo ju dajú do ideálneho prostredia.

Nech by sa tu podaná informácia zdala akokoľvek neprijateľná, nečiňte predčasné uzávery. Účastníci kurzov psychoenergolytiky vedia, že práca s obrazotvornosťou je kľúčovým faktorom na dosiahnutie kontroly nad sebou samým ako celostným človekom, nie iba našou materiálnou zložkou. Preto sa aj cvičia rôzne ideomotorické mechanizmy. Realizácia každej konkrétnej predstavy dostáva myseľ pod účinok konkrétnej frekvencie energie navodenej práve touto predstavou. A aj z Bukvice vieme, že niektoré frekvencie nám v minulosti odstránili. Teda konkrétna predstava prestavuje myseľ na konkrétne frekvencie, čo nemusí vždy znamenať reálnu existenciu praktizovanej predstavy. Ale v zmysle védickej tradície vieme, že čo si vieme predstaviť – či vidíme vnútorným zrakom – to aj jestvuje. Aj z hermetických textov vyplýva, že všetko, čo vo Vesmíre môže existovať aj existuje. Teda nemusí znamenať ani neexistenciu danej predstavy.

Pri zvládnutí schopnosti obrazného nazerania a zdravomyslia dokážete extrahovať informačný obsah od informačného šumu. Teda už len malá poznámka – texty sú pôvodne určené pre ruského čitateľa, teda niektoré veci nemusia zodpovedať dnešným zvyklostiam Západných Slovanov – máme na mysli aj ortografiu. Rovnako informácia o čase zostrojenia sfér vplyvu môže znamenať náš Letopočet, ale môže byť odvodená aj od času vysadenia Adama na Zem, čo sa odohralo 1748 od UMHCH, alebo môže ísť o úplne iné obdobie. Nedajte sa zviesť na hľadanie zádrheľov v informáciách vedľajšieho významu. Tie síce nemusia byť bezvýznamné, ale PRAVDA, t.j. VEĽKÝ OBRAZ je dôležitejší.

A ešte niečo. Kto by chcel povedať, že všetko je výmysel, existuje spôsob, ako si to overiť. Kto vie chodiť do Astrálu, ten všetko môže vidieť sám...

ZDROJ

„...Odpovedá vietor bujný -

Tam za riečkou ticho modrou

Je vysokánska hora,

v nej je hlboká nora;

A v tej nore tma smutná,

Rakva kryštálová kolíše sa

na reťaziach medzi stĺpmi.

Nevidno tam žiadne stopy

kolo toho pustého miesta;

V tom hrobe tvoja nevesta... „

Obrázok ako keby jemne naznačuje čo nám chcel povedať Alexander Sergejevič. A ak sa ešte niekto nedovtípil sľubujem, že po prečítaní tejto kapitoly úplne prehodnotíte svoj pohľad nielen na „rozprávky“ Puškina, ale aj na celú oficiálnu astronómiu. V procese čítania nadobudnú aj mnohé používané slová a výrazy ten svoj pravý význam, o ktorom sme ani netušili.

Pripomeniem, že Bohovia zakryli naše skutočné svietidlo škrupinou, ktorú ľudia načali nazývať Olymp alebo Deja. Následkom toho Bohovia osídlili Nebo a ľudia dodnes – keď ich spomínajú – ukazujú palcom na Nebo.

Aby sme v ďalšom pochopili udalosti nielen dávne, ale aj tie, ktoré sa dejú teraz, je proste nevyhnutné sa podrobne pozrieť na stavbu Deji. Spočiatku som ju začal opisovať v odstavci kapitoly Smrteľného Sveta, ale škrupina je vytvorená tak zložito, že neostáva iné, iba jej venovať celú kapitolu a to až v troch častiach!

Takže – za prvé:

ŠKRUPINA JE MNOHOROZMENÁ

Tento obrázok som už použil. Je to model atómu. Nezabúdajme však, že Vesmír je fraktálny a akousi „náhodnou zhodou“ sa model atómu veľmi podobá na model škrupiny.

Čo to znamená? To, že pozostáva z 11 slojov uložených jeden do druhého, čím zároveň opakuje princíp matriošky. Je to veľmi dobre opísané v mýtoch a rozprávkach rôznych národov.

V našom prípade to je krištáľová skrinka so zvieratami, ktoré sú povkladané jedna do druhej, pričom v poslednej je vajce. Na konci ihly je ukrytá smrť Košteja (pravda počet zvierat sa časom znížili, ale zmysel ostal).

Zvlášť zdôrazňujem, že smrť Košteja je na konci ihly. Zapamätajte si tento nezrozumiteľný slovný zvrat, vo finále sa nám bude hodiť.

Všimnite si, že to nie je rozprávka, ale ide o opis krištáľovej truhlice. Hovorí to o tom, že Predkovia veľmi ostražito uchovávali a odovzdávali poznatky deťom a vnukom o tom, kde presne sa nachádza zlo a aj o jedinom spôsobe, ako sa zbaviť okupácie planéty.

Ak rozprávky z úst do úst odovzdávali prostí ľudia, tak čím sa zapodievali veľkí myslitelia minulosti ako Pytagoras, Sokrates, Aristoteles, Ptolemajos a iní?

A to nám nikto nepovie!

Myslíte si, že nám ostala hromada kníh s ich filozofickými opismi? Vyhoďte ich – sú to všetko podvrhy. Lebo ako sa hovorí:

Mudrc vysvetlí zložité veci prostým jazykom, hlupák urobí presne naopak.

Keď človek číta práce spomenutých autoroch, nadobudne dojem ako keby šiel v lete na saniach. Také niečo mohol napísať iba nejaký narkoman!

Múdri ľudia tak NEhovoria! A už vôbec nepíšu.

Mudrc sa vyjadruje ako zurčiaci prameň – nič tam niet zbytočné. V každom slove sa obraz otvára.

Motivácia Sivých je pochopiteľná. Ide im o hermetizáciu poznania. Mňa však udivuje niečo iné: ako len dokázali zvrátiť zmysel obrázkov a výkresov, ktoré zanechali tí istí Sokratovci-Aristotelovci! Ak mladý Puškin niečo také zašifroval vo svojich riadkoch predstavte si, tak akú fantastickú informáciu museli zanechať mudrci. Berme do úvahy, že oni veľmi dobre poznali stavbu Vesmíru, ich práce sa nám však zachovali prevrátené hore nohami. My našťastie už poznáme princípy pretáčania, takže napriek všetkému sa pokúsime vydeliť zrnká pravdy.

DO VAŠEJ POZORNOSTI DÁVAM STAVBU SVETA PODĽA PTOLEMAJA:

Aby sme to skrátili, Ptolemajos vzal za základ model Aristotela, v ktorom Nebo pozostáva zo siedmych krištáľových sfér, na ktorých sú upevnené Slnko, Luna5 planét. Samozrejme, tento model nezodpovedá Prvému Keplerovmu Zákonu, ale to nie preto, lebo Ptolemajos bol hlupák, ale preto, lebo Siví priložili ruku k dielu a nebadane ho upravili. Zem umiestnili do stredu sfér, a nie sféry do centra Zeme – teda všetko presne naopak. Po okrajoch obrázka sú škaredí anjeli, ktorí len symbolizujú ich intervenciu. Tento model očividne len vďaka tomu prežil až 13. storočí (ak by sme verili Wikipedii)!

Môžete oponovať. Prečo by to hneď mal byť podvrh? Veď možno Ptolemajos videl náš Svet práve takto!

Opodstatnená poznámka, ale ja aj tak trvám na svojom: Je to podvrh! A hneď vám to aj dokážem.

Do vašej pozornosti dávam hľa takéto hračky:

Nie je to žiaden vtip! Sú to zvláštne glóbusy Neba!

Ak to niekto nepočul, zopakujem:

GLÓ-BU-SY  NE-BA

Vysvetlite mi

Ako možno chaotické rozmiestnenie hviezd okolo Zeme (podľa oficiálnej vedy) transformovať na geometricky správnu sféru?

Je to to isté, ako zmajstrovať glóbus Afriky alebo glóbus Čierneho mora!

Už ste niekedy videli glóbus Afriky?

Tak mi ukážte na planéte bod, z ktorého človek uvidí GLÓBUS SÚHVEZDÍ!

Wikipedia: „... predstava o nebesnej sfére vznikla v dávnej minulosti; za základ bol vzatý zrakový vnem existencie kupolovitej nebesnej klenby...“

Keďže v dávnej minulosti sa o existencii sklenenej gule v centre Zeme ani nediskutovalo, tak robili takéto glóbusy!

V ďalšom bude viac...

ARMILÁRNA SFÉRA!

Armilárna sféra kláštora Exorial vo Vatikáne.

Všimnite si ju a zapamätajte si, kto chráni sféru zo štyroch svetových strán.

Sú to proste majstrovské umelecké diela, v ktorých sa spája dokonalé zvládnuté vyhotovenie s hlbokými poznatkami konštrukcie Neba. Ako vám už došlo, armilárna sféra je najpodrobnejšie spracovanie glóbusu Neba.

Dobre si všimnite: hlavná vonkajšia kostra je naša Zem, vnútri ktorej je mnohovrstvová škrupina – Nebo, ktoré Ptolemajos rozdelil na 7 sfér. Avšak v samotnom strede tejto rafinovanej konštrukcie je akási pozlátená guľa, ktorá sa na nič nepodobá, lebo Zem je tu zvonku a Slnko je na tretej orbite.

Armilárna sféra Ferdinando I., Múzeum Galilea, Florencia.

Najväčšia a najdrahšia armilárna sféra na svete. Má priemer 2 m  a výšku okolo 4 metrov. Je kompletne pozlátená. Jediné, na čo stačili schopnosti falzifikátorov bolo pripevniť na vrch kríž.

Nuž vychádza tak, že za starých čias ľudia presne vedeli, že v samotnom strede Neba je ukrytý Solar.

A hľa, dnešní bioroboti sú natoľko zaujatí nákupmi otráveného žrádla, že zoči voči armilárnej sfére nevidia armilárnu sféru, aj keď im ju strčia pred nos priamo do televízora. Pozrite sa, aby ste neskôr nepovedali, že vám nič nenaznačili:

Neviem aké historky vešajú na nos sprievodcovia múzeí Vatikánu a Florencie návštevníkom, ale ja vám ukážem posledný artefakt, ktorý rozbíja celú našu dnešnú astronómiu na márne kúsky:

Je to jediný skutočný glóbus, ktorý sa zázrakom nedostal do vatier Inkvizície (bohužiaľ neviem kde sa nachádza a ako sa zachoval). Tu je potrebné si všimnúť otvor na priesečníku bielych čiar. Ako vám už došlo, bude to potrebné na finále.

Zhrnieme si: na rozdiel od majstrovských technických umeleckých diel, papierové obrázky sa veľmi ľahko upravujú, čoho výsledky aj vidíme. Všimnite si, že na všetkých „starých“ schémach je postupnosť vrstiev obrátená spredu dozadu. Veď akože inak, dnešné stádo nepotrebuje vedieť, že žije vnútri Zeme, a že nad hlavou máme umelé Nebo so svietidlom, ktoré je ukryté vnútri.

A teraz si všimnime zvláštnu zhodu: krištáľové sféry Neba vložené jedna do druhej akosi zázračne navzájom rezonujú so zvieratami z krištáľovej rakvy, v ktorej je smrť Košteja. Ako vám už došlo, ide o jedno a to isté, a názvy zvierat – to sú znaky slovanského Zverokruhu: čertog Zajaca, čertog Kačice atď. Ale táto náhodná zhoda je proste nič v porovnaní s týmto:

Nikdy ste si nevšimli, že naše planéty nosia mená rímskych Bohov?

Možno že poviete, že ide iba o náhodu, ale je tu jedno ALE:

Ptolemajos planéty nenazýva nijako, on dáva mená priamo sféram:

Sféra Venuše

Sféra Marsa

Sféra Jupitera, atď.

Myslíte si, že ide o mená planét?

Mýlite sa!

Sú to mená Bohov! A sféry sú ich obydlia!

Takto Ptolemajos otvoreným textom ukazuje na sedem krištáľových sfér, ktoré sú vložené jedna do druhej ako matriošky, z ktorých každú riadi jeden z konkrétnych Bohov!

Teraz je už jasné, 

Odkiaľ pochádzajú výrazy:

Sféra Vplyvu

Sféra Riadenia

Sféra Činnosti

Teda tak, sféra je vložená do sféry. A ako sa dá skrz 7 sfér vojsť dovnútra?

Na túto otázku nám odpovie vianočná hračka:

Jedlička vložená dovnútra skrz otvor vo sfére

A teraz si predstavte, že otvor dovnútra je uzavretý maličkou guľôčkou, na ktorej sú dvere. Dostaneme portál, bránu, prekládkovú základňu, vráta (nazvite to ako chcete), ktorá zabezpečí hermetický prechod do gigantickej krištáľovej sféry:

Vojdete do guľky → dvere sa zavrú → guľka sa otočí spolu s vami o 180° → dvere sa otvoria → vyjdete z guličky a ocitli ste sa vnútri sféry!

Ak berieme do úvahy starobylosť konštrukcie, tak musí mať názov, ktorý veľmi dobre poznáte. Sféra je grécke slovo, my sme vždy mali slovo GUĽA, preto Predkovia premenovali krištáľovú sféru na cárstvo (v ruštine je guľa ШАР, z čoho vzniklo „šarstvo“, t.j. cárstvo – pozn. prekl.). Pri prepise tohto slova latinkou do európskych jazykov sa čítalo raz „Cárstvo“, inokedy Šárstvo“, čo sa následne usadilo aj u nás. Ďalej, podľa štatútu tvarov, Obrazy je potrebné systematicky skresľovať, aby sa medzi pokoleniami pretrhlo spojenie, preto sa od čias Petra podnes Cárstvo nazýva

INštancia

→ t.j. STANica, ktorá je vložená dovnútra inej STANice.

Takýmto spôsobom čisto ruskú príponu „STV“ – bohatSTVo, bratSTVo, cárSTVo, kráľovSTVo – vymenili za zámorský, mŕtvy, slovopodobný náhradný diel „CIA“ → revolúCIA, políCIA, protistúCIA, deklaráCIA...

Daľov slovník:

Stan – miesto, kde sa zastavili pocestní pútnici, zastavenia kvôli oddychu, dočasného prebývania, aj všetko zariadenie je na mieste, s vozíkmi, dobytkom, šiatrami alebo inými zariadeniami.

Wikipedia:

Inštancia – článok v systéme podriadených orgánov (štátnych, súdnych, straníckych a pod.).

A takýchto krištáľových, nebesných cárstiev-inštancií je 7. A všetky sa krútia veľkou rýchlosťou. A každý má svoj portál, svoju ochranu pod vedením svojho Boha alebo Bohyne. Nie sú potrebné žiadne ohrady s ostnatým drôtom, prekážka sa nedá podkopať ani prevrhnúť. Do stredu Neba sa nijako nedostanete, neprejdete cez 7 nižšie rozmiestnených inštancií!

Vari to nie je geniálna obrana SOLARU?

Takto vyzerá škrupina objemovo. Teraz už viete, prečo je mnohorozmerná?

Už po niekoľký raz sa vraciame k modelu atómu.

Kto sa odváži povedať, že jeho štruktúra nie je podobná na štruktúru atómovej sféry?

Keď priletíme ku krištáľovej sfére, uvidíme ešte asi takúto bránu:

A vnútri brány:

A toto už je pohľad do samotnej krištáľovej sféry.

Hľa, to je ono, Kráľovstvo Nebesné, krištáľový dvorec:

Ako vám už určite došlo, planéty vo vesmíre sú iba brány-portály

Ktoré slúžia na prechod dovnútra krištáľových sfér – inštancií.

Každú z nich riadi konkrétny Boh alebo Bohyňa s ohromným množstvom pomocníkov – bôžikov – nuž, tu je onen Panteón Bohov!

Bohovia majú sputniky (prídete sami na pôvod tohto slova?). Okrem planét, v kozmickom priestore existuje aj množstvo kdejakého lietajúceho odpadu typu asteroidov (hviezd Roidov), komét, prstencov Saturna, plynných oblakov a ďalších transportných prostriedkov Sivých, ktoré mudrci-astronómovia uvideli v teleskopoch a hrdo nám strkajú pod nos ich snímky.

Planéty prirodzene svietia SVOJIM SVETLOM. Teraz je vám jasné, že termín „planéta“ tu už nepatrí, pretože: za prvé – „Planéta“ sa z gréčtiny prekladá ako „Blúdiaca Hviezda“, a po druhé:

Boh Saturnu riadi portál „Saturn“;

Boh Slnka riadi portál „Slnko“;

Bohyňa Luny riadi portál „Luna“, atď.

Takže o akých planétach môže byť reč?

16A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. 17Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem...

Biblia, Kniha Genezis, Hlava 1

Už to je teraz jasné? Prečo v Biblii niet ani jedného slova o planétach? Pretože Biblia je postavená na jedinoboží, a tu ich je celá skupina!

A teraz dôležitý moment: všetky naše planéty až doteraz nosia názvy svojich pánov! Pravda, „oficiálna veda“ musela dovymýšľať ešte niekoľko kúskov a k nim hromadu sputnikov, aby ukázala svoju progresívnosť, a teda nedostatočnosť antických modelov sveta. Ale dokonca aj nové, falošné planéty a sputniky naďalej nazývajú menami Bohov! Vidno, že astronómov držia pod silnou kontrolou.

Pokročme ďalej. Ako povedal Jesenin:

Tvárou v tvár.

Tvár neuvidíš.

Veľké vidno iba zďaleka.

A takto sa to podarilo aj so Zemou: tvárou sme narazili na ohromnú tvár planéty. Lezieme po nej ako mravce, a hoci niekedy na ňu pozeráme aj z okna lietadla, výška 10 km nehrá nijakú rolu. Preto nijako nedokážeme odhaliť skutočnú formu Zeme.

A tvari presne toto aj využívajú. Podhadzujú nám fotografie galaxií a čiernych dier nakreslených vo Photoshope.

A teraz sa pozrime na Zem z výšky podľa skutočnosti. Ale vopred varujem: tento pohľad je veľmi rozdielny od toho, ktorý nám vytvárali v hlade od detstva. Takže ako naozaj vyzerá Zem z Kozmu? Teda zvonku?

Nuž takto:

Strapec hrozna s hrozienkami rôznych rozmerov, akurát že namiesto jednotlivých hrozienok sú k vetvičkám prirastené naše planéty. Ako je známe, hrozienka nie sú zvyčajne okrúhle, ale zľahka predĺžené. Preto naša Zem v reze vyzerá takto:

Nič vám to nepripomína?

A čo tak toto:

Po obsadení planéty tvari nielen izolovali Solar (žĺtok), ale postarali sa aj o vonkajšiu obálku Zeme. Aby nás úplne izolovali od akýchkoľvek záchranných žiarení zvonku, okupanti zaštítili planétu tak, že ju pokryli ZLATOM!

Nuž hľa, rozprávka o Sliepočke Jarabej...

Ak považujete pozlátenie za vtip, tak čo poviete na toto – žeby vtip?

Máme plakať alebo sa smiať?

Socha zlatej „Zemegule“ vo Vatikáne.

Všimnite si, že vnútri pozlátenej Zeme je ešte jedna pozlátená guľa.

Na túto guľu si posvietime vo finále.

Všimnite si však celkovú kompozíciu fotografie. Na rovine v pozadí, priamo pod klenbou, stojí pamätník epifýze (šišinke), ale o tom v ďalších kapitolách.

Chceš niečo ukryť – vystav to na oči všetkým.

A navyše, tento vtip sa ešte aj krúti. Ak neľutujete 32 sekúnd svojho života, tak pozrite si toto video:

Zhrňme si:

Zem pred 7525 rokmi preformátovali tak, že zakryli jej centrálny procesor – Solar.

Okupanti zostrojili sféry vplyvu s prechodmi-portálmi, z ktorých každý riadi jeden konkrétny BOH alebo BOHYŇA so svojimi sputnikmi.

Pozorní čitateľ si zadá hneď minimálne dve otázky: čo teda sú súhvezdia a prečo nevidíme Solar skrz krištáľové sféry?

Berúc do úvahy to, že materiál vami práve prečítaný prevracia všetko, čo ste doteraz vedeli o Kozmose naruby, naliehavo vám odporúčam:

Prečítajte si druhú časť materiálu „SFÉRY VPLYVU“ najneskôr do 24 hodín.

Ako ukazuje prax, za tento čas sa informácia trošku v hlave uloží, inak by v strede druhej časti mohlo prehorieť železo. To preto, lebo podrobnejšie preberieme štruktúry a funkcie každej Sféry Vplyvu, o ktorých dokonca nemáte ani potuchy. A potom prejdeme k ústrojstvu hviezdneho Neba.

22.07.2017

 
PANDORINA SKRINKA
VÉDY - Všeobecne

Hlavným zameraním našej stránky je prinášať na svet okolo nás pohľad zo zorného uhla védického slovanstva. Nie je to pohľad, ktorý by vyhovoval dnes vládnucej koncepcii rozdeľ a panuj, umožňuje však každému, kto hľadá cestu von z Matrixu nadobúdať nové poznatky. So starými, doteraz podávanými poznatkami sa totiž na novú cestu dostať nemožno.

Napriek tomu však môžeme používať aj textové svedectvá, ktoré síce nepatria priamo medzi naše kultúrne dedičstvo, ale opisujú udalosti vôkol nás z kabbalistickej pozície. Pretože Matrix je stále dominantnou frekvenciou, pochopenie opisu jeho mechanizmu nám umožňuje dešifrovať naprogramované udalosti, ktoré inak pre väčšinu čitateľov ostávajú iba akousi formou „umeleckého opisu“. Opisované udalosti sa však už odvíjajú pred našimi očami.

Siahnime teda znovu k takýmto zdrojom. Dnes sa pozrieme na jednu zo spojitostí knihy Genezis, Zjavení Jána a gréckej mytológie. Gréci sú totiž Semiti, ktorí v minulosti zásadným spôsobom zasiahli do procesu likvidácie Kultúry našich Predkov.

Kým máme nad hlavami Nebo a nie Nebesia, majú nám matrixové zdroje čo povedať. Ak ich budeme čítať s porozumením, nie dogmaticky.

Mohli by sme povedať, že jedným z „najpopulárnejších“ textov Biblie sú Zjavenia Jána. V šiestej hlave Zjavení je opis otvárania štyroch zo siedmych pečatí ktoré nás zaujímajú, teda vypúšťanie štyroch jazdcov Apokalypsy.

My vieme, že dnes kodifikovaný preklad slovenskej verzie biblických textov je proste kodifikovaná, teda „kýmsi“ starostlivo zredigovaná verzia tak, aby kodifikátorovi vyhovovala. Tora a Tanach sú pôvodné židovské knihy, ich preklady z aramejčiny sú v moderných jazykoch nazývané Starý Zákon, teda Zákon a Proroci. Tieto preklady sú vedené tak, že možno povedať, že ide o „demoverziu“ pôvodného textu. Veď kto by to vedel dnes overiť? Koľko ľudí dokáže čítať aramejské texty? A tu ešte vidíme aj to, že ani demoverzie v jednom a tom istom jazyku nie sú rovnaké. Každý môže porovnať protestantské a katolícke vydania, nehovoriac o ortodoxných a pravoslávnych textoch. A to ešte ani v katolíckom prostredí nie je všetko jednoliate, kruto protireformační Jezuiti „skromne vedia“, že iba ich verzia kresťanstva je tá jediná správna, preto na nesprávne – hoci aj kresťanské skupiny – hľadia už stáročia optikou INKVIZÍCIE. Tu si dajme pozor, lebo na Slovensku ešte nepovedali posledné slovo.

V pôvodnom texte štyria jazdci Apokalypsy predstavujú Vojny, Hlad, Choroby a Lživých prorokov. Každý môže sám pozorovať, či títo jazdci dnes „jazdia“ už aj medzi nami. Pri kladnej odpovedi však treba priznať, že Apokalypsa už prebieha.

Kto by mohli byť napríklad „lživí proroci“? Nemyslime si, že tento fenomén patrí iba do kresťanstva. Ak sa pozrieme na egregor Slovanstva, tak tohto jazdca vidno veľmi jasne. Existuje pôvodné Dedičstvo našich Predkov, ale aj množstvo iných podaní Slovanstva. A tak o Slovanstve dnes učia školy čiernej mágie, cudzinci – nájdete aj čierne magine z Anglicka – aj domáci jazyčníci s ich „povoleným“ alkoholom či krvavými obetami. Práve rozdiel medzi Pohanmi a Jazyčníkmi je v našom prostredí nepochopený, a teda prehliadaný. Jazyčníci boli v minulosti tiež použití na našu likvidáciu. Spravidla je to zmes kresťanského učenia, gréckeho polyteizmu, vybraných čriepkov Starej Viery, ale ja demokratického liberalizmu. Máme na mysli demagogický postoj, že „u Slovanov bolo všetko dovolené“. Z takto pokrivených faktov vyplýva, že každý si robil čo chcel, čo ho práve napadlo... obyčajná LOŽ. Stačí pripomenúť KONY RITA.

Jeden z "prínosov" jazdca Lživého proroka Apokalypsy je aj spôsob odievania sa dnes, ktorý ako taký likviduje schopnosť našich ľudí nosiť na sebe torzné polia. V článku o odevoch našich Predkov sme túto tému už načali, ale je sympatické, že to vidia aj zdravomysliaci ľudia mimo našej tradičnej Kultúry. Tu len doplníme niekoľko detailov.

Nedá sa ani predstaviť, žeby dnešní muži v šľapkách a trenírkach dokázali brániť našu zem – zem našich Predkov. Energeticky tu proste nie sú. Ženy v nohaviciach ich len v ich bezmocnosti podporujú – skracujú im život. Predstavme si to na príklade. Existuje energia, ktorou bolo vyrobené auto či postavený dom. Považujme to za ekvivalent životnej energie, ktorú každý z nás dostal vo vymeranom množstve pri narodení na celú dobu predpokladanej životnosti. Auto je síce pekné, ale ak nebudeme do neho dodávať „pracovnú“ energiu, tak bude stáť na mieste. Tá už nezávisí od toho, kto ho stvoril, t.j. vyrobil. Iba ak dopĺňame naftu alebo benzín auto nám funguje, teda slúži svojmu účelu.

Žena si „vyrába“ tento druh energie – vzhľadom na jej špecifické poslanie – najmä správnym oblečením, t.j. sukňou. Ak ju nemá, ale „fungovať“ potrebuje, tak sa mení na smrtonosný zberač energie z okolia. Berie ju najmä od svojho muža a detí, ale nielen od nich. Teda čerpá „naftu alebo benzín“. Je to – samozrejme – z krátkodobého pohľadu nebadaný proces. O to je však zlovestnejší.

V Rusku si nezávislá skupina lekárov začala viesť štatistiku, ktorá určite nebude nikdy zverejnená v demokratických médiách, teda nebudeme uvádzať žiadne zdroje. Tento jav však je – ak by dotknutá skupina zdravotníckeho personálu chcela – pozorovateľný všade, teda aj u nás. Ak operáciu vykonáva muž chirurg, výsledky – najmä u ťažkých operácií – sú oveľa lepšie ako u žien-chirurgov. Prečo? Muži lekári sú totiž stále v princípe správne oblečení. Majú nohavice a plášť prekrývajúci aj rozkrok. Často si dávajú ešte na seba aj plášť so zaväzovaním vzadu, teda spredu – kde dochádza k energetickému kontaktu s pacientom – nemajú žiadne švíky ani naprieč prešívané časti tkaniny. Takto VÔBEC neodoberajú životnú energiu pacientovi, ktorý práve tejto vo svojom stave nemá na rozdávanie. Bol však spozorovaný zvýšený počet pooperačných komplikácií v prípadoch, kde rekonvalescentný proces po ťažkých operáciách vedú ženy lekárky oblečené v nohaviciach.

Rovnaká – smutná – štatistika je aj u lekárov prvej pomoci, ktorí zasahujú aj pri nehodách na cestách a v podobných prípadoch. Lekárky v nohaviciach majú vyššiu úmrtnosť pacientov pri zásahoch a doprave do nemocnice. Ľudia na rozhraní života a smrti potrebujú každý kúsoček životnej energie – a tu im ho žena-lekárka v nohaviciach odoberie, aby jej mala dosť na svoje normálne fungovanie. Tieto výsledky nemajú nič dočinenia s ich odbornou profesionalitou.

Rovnako matky v nohaviciach. Ak už počas tehotenstva chodia takto oblečené, začínajú postupne zabíjať svoje ešte iba nosené a nenarodené dieťatko. Ak ono nemá dostatok energie na správny vývoj, nečudo, že sa nenarodí také, ako by malo normálne byť. A to ešte nehovoríme o tehotných ženách v čiernych elasťákoch... vo všeobecnosti hovoríme o GMO ženského pohlavia. Výsledky vidíme okolo seba už nie prvý rok.

Všimnite si, ako malé deti – aj ak je vedľa nich ich matka v nohaviciach – často mimovoľne podídu k inej žene v sukni, alebo aj s dlhými vlasmi. Sukňa aj dlhé vlasy sú zdrojom energie pre dieťa. Ak ju nedostáva od matky, tak ju mimovoľne hľadá inde. Dieťa bez dostatku energie sa nemôže vyvinúť tak, ako by malo. A ak si matka myslí, že ju nahradí energetickými nápojmi... škoda pokračovať.

Poznáme svedectvo jednej pani, ktorá sa k týmto poznatkom dostala neskôr, a teda v mladosti sa obliekala rovnako, ako sa dnes na „modernú ženu“ patrí. Prvou zvláštnosťou, ktorá jej utkvela v pamäti na celý život, sa odohrala pri jej nástupe do prvej roboty po skončení školy. Ako väčšina mladých dievčat sa „nahodila“ do vypasovaných červených šatočiek s najkratšou sukničkou aká len môže byť, maximálne odhaleným dekoltom a vykrojeným chrbtom. Skrátka – až na maličkosti – ukázala všetko, čo mala. Vo svojej prvej práci ako na prvého narazila na muža, ktorý už nebol najmladší a ani neprejavoval záujem o zbližovanie sa s mladými dievčatami – teda šlo o normálneho, slušného, zrelého muža, ktorý udržiaval kontakty so spolupracovníkmi iba v medziach služobného štandardu. Ale tento muž sa pri stretnutí s našou dievčinou začal naširoko usmievať. Prečo k tomu došlo? Odpoveď je dnes jasná aj tejto pani. DOSTal RA, teda nadobudol DOSŤ RA – voláme to RADOSŤ – teda jej životnej energie. Prečo? Lebo odhalená pokožka vyžaruje do okolia energiu ZADARMO. A tam, kde sa upiera zrak, tam smeruje aj tok energie. Každý, kto na takéto dievča pozrie dostáva jej RA, t.j. energiu ZADARMO. Ako dlho vydrží zásoba Životnej energie tým, ktorí na ňu dávajú pozor asi ako na minuloročný sneh? Odpoveď – a aj dôsledok na zdravie – už si nie je ťažko domyslieť.

Tento princíp je všeobecný – takýmto spôsobom ju rozhadzujú aj muži. Tu si všimnite štandardný odev čiernych mágov – napríklad jezuitov. Dlhé rukávy a zahalenie až po krk. Nie náhodou ovládajú efektívne metodiky ako riadiť iných ľudí – tých v trenírkach, krátkych nohaviciach, tričkách, tielkach a v sandáloch či šľapkách. V skutočnosti ovládajú iba GMO oboch pohlaví. Treba však povedať, že vysoko efektívne.

Ďalším dôležitým jazdcom je HLAD. Zdalo by sa, že dnes – aspoň v našich podmienkach – nie je prítomný. Opak je však pravdou. Tento jazdec nadväzuje na jav, ktorý je opísaný v šiestom dni stvorenia knihy Genezis. Pripomeňme si ho:

24Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. 25Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.

26Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

27A stvoril Boh človeka na svoj obraz,

na Boží obraz ho stvoril,

muža a ženu ich stvoril.

28Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

29Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!

30Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu.“ A stalo sa tak.

31A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň šiesty.

Teda nielen védická Kultúra, ale aj – pre kresťanov neočakávane – Biblia jasne hovorí, ČÍM SA MÁ ČLOVEK ŽIVIŤ. Skutočnosť takto oznámená je, zodpovednosť ostáva na každom z nás. Naša pôvodná strava má byť jednoznačne RASTLINNÁ.

Dnes minimálne 80% potravín je nakazených. Reč nie je iba o GMO, ale aj  baktériách a podobných „prímesiach“. Preto jednou z našich úloh – ak chceme žiť – je navrátiť sa k pôvodnej potrave. Neprirodzená strava bráni vytvoreniu plazmového obalu okolo nášho tela, aj značne blokuje schopnosť prijímať energiu z Kozmosu.

Sú jedlá, ktoré nám už od ich počiatku dodali mimozemšťania geneticky modifikované. Najlepším príkladom sú kukurica a arašidy. Okrem toho máme dnes v jedle veľa biologicky aktívnych prídavkov – a všetky sú veľmi nebezpečné pre naše zdravie.

O tom, že naozaj žijeme v čase pôsobenia tretieho jazda Apokalypsy – Hladu – niet pochýb. Jeme síce veľa – aj zabíjame veľa zvierat, ktoré  dokonca ani Biblia neoznačuje za potravu pre človeka – ale málo zo zjedeného naozaj spracujeme. Je známe, že človeku stačí denne zjesť toľko potravy, koľko sa mu zmestí naraz do oboch dlaní. Stačí, ak je strava prirodzená, t.j. ak obsahuje dostatok energie pre náš život. Pretože jeme oveľa viac, ale látky neobsahujúce pre nás potrebné zdroje, v skutočnosti HLADUJEME.

Nemali by sme jesť po 18:00 hodine, pretože vtedy sa organizmus prepína na lunárny cyklus. Naši Predkovia principiálne dodržiavali slnečný cyklus – organizmus sa preberá o 5 hodine ráno. Po 21 hodine by sme nemali už ani vodu piť; po 23 hodine organizmus zaspáva a prebúdza sa mechanizmus bunkového rastu. Ak jeme po 21 hodine, tak energia nejde na obnovu buniek, ale na spracovanie jedla. Spracovanie však už nebude dokonalé, preto nastupujú každému známe dôsledky.

Posledným jazdcom Apokalypsy je SMRŤ – reč je chorobách. Z gréckej mytológie tento istý jav opisuje prípad, ktorý poznáme ako Pandorina skrinka. Týmto nás uviedli do stavu letargického spánku, z ktorého sa preberieme nevedno kedy – ak vôbec.

Pandorina skrinka pozostáva zo štyroch zložiek – ktoré sú zdrojmi všetkých chorôb na Zemi. Môžeme ich veľmi ľahko vymenovať: vírusy, baktérie, parazity a plesne. Sú v poradí od najmenej po najviac nebezpečné.

Vírus je molekula DNK uzavretá do biologickej obálky s nožičkami, ktorými sa prichytáva na našu bunku. Nie sú to zložité organizmy, v skutočnosti sú to mikroroboty, teda presnejšie dnešnou terminológiou a vzhľadom na rozmery by sme mohli použiť výraz nanoroboty.

Nemajú schopnosť sa pohybovať, nemajú žiaden proces metabolizmu. Vírusy neparazitujú iba na našich bunkách, ale aj na baktériách, parazitoch a plesniach. Keď vírus dosadne na bunku, pridrží sa nožičkami. Začne nasávať energiu bunky, a vystrčí akýsi vŕtací aparát, ktorým ju prevŕta a prenikne dovnútra. Potom vloží svoju molekulu DNK do napadnutej bunky, čím začína proces rozmnožovania sa vírusu.

Pôsobí vždy tým istým spôsobom. Zničí našu bunku a obálku DNK, potom našu DNK rozdelí na kusy a z každého kusa vytvorí svoju kópiu. Potom ako je naša bunka definitívne zničená, vstupujú všetky jednotky vírusu do krvného obehu a unášajú sa hľadajúc ďalší cieľ – bunky. Potom sa opakuje stále to isté – rozmnožuje svoju DNK na náš úkor.

Pretože nemá metabolizmus, nič nevylučuje, teda nepridáva žiadne toxické výlučky. Tu vari jedna poznámka – molekuly DNK nie sú schopné mutovať, preto každoročné rozprávky o nových mutáciách chrípkových vírusov sú výmysly... iba plesne sú schopné mutácie.

Ďalšou zložkou sú baktérie. Jedine ich DNK nie je špirálovitá, ale má tvar uzavretého kruhu. Žiadny iný organizmus túto vlastnosť nemá.

Podobne ako vírusy, aj ony žijú z našej energie. Ale baktérie nielen ničia naše bunky, ony berú našu energiu a aj naše chemické prvky. Navyše odpadové produkty ich životnej aktivity sú pre nás toxické.

Dnes máme v bunke „nainštalovanú“ mitochondriu. V minulosti sme boli schopní samostatne, priamo brať potrebnú energiu z Kozmosu, dnes ju našej bunke na potreby delenia vydeľuje mitochondria. Takto nosíme na sebe zbytočnú, nadbytočnú váhu. Funkciu odberu energie pre nás prevzala mitochondria, ktorá sa stala zbytočným spojovacím článkom medzi nami a energiu Kozmosu. Jedným z dôkazov, ako Inkvizícia zisťovala, či ide o človeka z Matrixu alebo nie bola jeho váha. Kým ľudia nenosili na sebe nadbytočnú záťaž mitochondrií, vážili oveľa menej. Inkvizícia nekompromisne pálila všetkých ľudí s hmotnosťou pod 15 kg. Len si pripomeňme, že to je „najobľúbenejšia“ činnosť jezuitov.

Ešte za čias ruského cára PETRA I. žilo v Rusku veľa ľudí nad 300 rokov. Práve on vydal ukaz (nariadenie vládcu), aby pozatýkali a popravili všetkých ľudí nad 300 rokov. Teda pred 300 rokmi bolo takýchto ľudí v Rusku veľa.

Keď bunka zahynie, tak po 23 hodine začne pracovať mechanizmus "upratovania" ich mŕtvol. Naša bunka sa môže – podľa údajov dnešných vedcov – deliť 52 krát. Po 52 deleniach už môžu pokračovať iba dcérske bunky. Ale dnes už vieme, že to v skutočnosti nie je hranica života bunky. Po 52 deleniach „klasického typu“ môže delenie pokračovať vďaka lingvistickej vlnovej genetike. Pomocou zvukových vibrácií je možné vytvárať nové bunky. Tento vedný odbor je však v súčasnosti doslovne zakázaný, preto si – kvôli neznalosti – nevieme vytvárať nové bunky metódou vibrácií. Sme však opäť pri reliktných, prastarých zvukových vibráciách – mantrách – čo vieme aj zo štúdia Staroslovienskej Bukvice.

Ďalšou skupinou sú parazity. Títo už nežijú v bunkách, ale medzi nimi priamo v orgánoch. Žijú vo všetkých orgánoch.

Parazity neznášajú morskú soľ, korenie ani prírodné potraviny. Najvhodnejšia je pre nich dnešná strava s GMO. Nemajú radi ani svetlo, preto sa aktivizujú v noci, najmä v čase medzi 1 a 3 hodinou. Neznesú ani cesnak a sódu.

Všetci členovia Pandorinej skrinky sa najlepšie cítia v kyslom prostredí, čo sú nízkofrekvenčné oblasti. Vynikajúco sa rozvíjajú alkoholom – je to tiež nízkofrekvenčný produkt.

Parazity ovplyvňujú aj psychiku človeka, trvalá depresia či halucinácie sú neraz príznakom ich prítomnosti. Pri teplote 37-38°C však hynú – preto nie je najvhodnejšie hneď zrážať teplotu. Zhubné sú pre nich aj energie radosti.

Najškodlivejšie zo všetkých sú plesne. Hoci veľa dnešných chorôb odvodzujú od vírusov a baktérií, v skutočnosti ide najčastejšie o plesne, teda hubovité kultúry. Plesne majú 4 štádiá. Je to sliz, slizovka (už schopná samostatného pohybu), mycélium, ktoré po dozretí – ako huba – vypustí do atmosféry prášok. Takto sa dostane na ďalšie miesto a cyklus sa opakuje. Navyše, plesne majú akúsi funkciu "WIFI", t.j. vedia medzi sebou komunikovať, a teda sa zhromažďujú na vhodných miestach na základe vzájomnej komunikácie.

Tu by sme mohli skončiť s „ponukou“, ktorú nám pripravili priamo mimozemšťania. Dnes však už ani „domáce“ štruktúry na Zemi nezaháľajú. Ak sme už spomenuli vírusy ako mikroroboty, tak technológia nanorobotov je už zvládnutá aj na Zemi. Na internete už môžete nájsť nejeden obrázok:

Podľa údajov z internetu (nájdete aj vo Wikipedii) sú nanoroboty roboty, ktorých rozmery sú porovnateľné s rozmerom molekuly, t.j. ide o rozmery pod 100 nm. Sú vybavené funkciami pohybu, zberu a spracovania informácií, môžu plniť do nich vložený program.

Práve táto oblasť patrí medzi tie, v ktorých Anglosasi dúfajú vyhrať vojnu proti Rusku a prípadne aj Číne, ktorú pripravujú už veľmi dlho. Z prostredia tajných služieb prenikli informácie, že nanoroboty sú už široko distribuované v určitých potravinách. Aby bol dosiahnutý maximálny účinok, musia zasiahnuť čo najväčší segment obyvateľstva rôznych krajín. Preto nimi kŕmia zvieratá, lebo mäso konzumuje absolútna väčšina ľudí. Dostali sa aj do alkoholu, energetických nápojov, GMO. Podľa dostupných informácií, keď sa raz dostali do ľudského organizmu, už ich nič z neho nedostane von len tak. Usadili sa tam a v pokoji čakajú. Keďže majú vložený vlastný program, pri externom spustení ho začnú vykonávať. Nevedno, čo všetko „dokážu“, ale môžu sa sústrediť napríklad na pečeň, žalúdok, srdce – majú na výber všetky orgány – a pri aktivácii tieto orgány jednoducho zničia. Takýmto signálom môže byť – a najčastejšie asi bude – nejaká frekvencia, teda môže to byť aj melódia, ktorú všetky cieľové objekty dostanú cez nejakú sociálnu sieť do svojich mobilov a podobne... zamyslel sa niekto nad tým, prečo sú poľské potraviny lacnejšie ako naše? Kto a prečo dotuje ich predaj, a teda veľké rozšírenie?

A kto by sa chcel „pohoršovať“ nad tým, že to nie je fér... ide o zbytočné gesto. Veď nielen védické zdroje, ale aj Biblia priamo hovorí, že Stvoriteľ NEURČIL ZVIERATÁ PRE ČLOVEKA AKO POTRAVU. Oznam je teda zverejnený, dôsledky si ponesie každý sám. Za každé porušenie Konu Stvoriteľa raz príde trest.

Kto sa môže postaviť do šíku za našu zem? Slovien, energeticky silná bytosť s hlbokým poznaním. Koľko takých dnes na Slovensku žije? Vyjdite na ulicu a spočítajte, koľko mužov je riadne oblečených a obutých. A potom spočítajte GMO v krátkych nohaviciach, trenírkach, tričkách a tielkach s cudzími programami a cudzími vlajkami na nich, obutých do šľapiek. Môžete zrátať aj počet žien a GMO v nohaviciach. A ako vypočítať výsledok? Porovnajte obe čísla a vypočítajte percento...

18.07.2017

 
ODEV MÔJHO ĽUDU
VÉDY - Všeobecne

Vo svete okolo nás je množstvo vecí, ktoré by sme radi zmenili, len nevieme ako. Akosi sme často na to „prikrátki“. Môžeme to vyjadriť aj tak, že nemáme na také niečo dosť síl, teda energie. Tu sa nám však ponúka jeden známy citát:

„Všetci chcú zmeniť svet, ale nikto nechce meniť seba“.

L. N. Tolstoj

Problém však môžeme vyjadriť aj iným spôsobom. Použime nám už známy citát Dr. E. Deminga:

„Meniť sa nie je potrebné. Prežitie nie je povinné“.

Sme v období, kedy sa naozaj rozhoduje o našom prežití. Ale bez čoho nemôžeme prežiť? Dali ste si niekedy takúto jednoduchú otázku? Na tomto mieste by bolo vhodné sa na okamih zastaviť a zamyslieť sa, bez čoho vlastne naozaj prežiť nemožno. Určite by každý vedel napísať dlhý zoznam vecí, ktoré sú na prežitie – ako také – potrebné. Ale my ostaneme pri tom najpriamejšom pohľade – prežiť nemôžeme bez samých seba. Ak nás niet, tak nemôžeme prežiť. A kedy nás niet?

Ak pôjdete do knižnice zistíte, že rozličným druhom kultúr je venované množstvo kníh. Každá rastlinka môže prežiť iba vo svojom prirodzenom prostredí, ktoré odborne tiež nazývame kultúra. Ak je iná kultúra, rastlinka zahynie. Ak teda chceme niečo vypestovať – či už v záhradke alebo kvetináči – musíme to zasadiť do tej správnej kultúry. Používame aj výraz permakultúra. Veda o kultúre plodín nám umožní dosiahnuť aj bohatú úrodu:

Keď si s niečím nevieme rady, tak naša védická tradícia nám ponúka princíp podobnosti. Ak poznáme výsledok konkrétneho javu, môžeme tento poznatok preniesť na jav podobný, lebo „ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok“. My môžeme prežiť naozaj len vtedy, ak sa nachádzame vo vlastnej Viere a Kultúre. Je to všeobecne platné pravidlo.

Každý dom stojí na základe, a ten náš má (minimálne) stovky tisíc Liet. Našim základom, fundamentom, sú okrem iného aj naše ľudové piesne, tance, rytmy, odev. Dnes však fundament nemáme – vedome ho obchádzame – a teda staviame na piesku.

Život namiesto tvorenia iba „prežívame“, pretože tvoriť sa dá iba v Radosti pokoja. Mechanizmus toho procesu by sme si mohli graficky znázorniť asi takto:

Dnes však dostáva najčastejšie nejakú takúto podobu:

V lepšom prípade dostávame nulový výsledok. Najčastejšie sa však dostávame do mínusu...

Naši Predkovia nám zanechali oblečenie, ktoré dnes nazývame ľudové kroje. Tento druh oblečenia sa v nezmenenej podobe používal tisícročia. V porovnaní s tým, čo nosili naši Predkovia sa dnes v podstate NEOBLIEKAME. Keďže naši Predkovia sme my sami, zradili sme vlastných Predkov, teda samých seba. Z toho vyplýva, že robíme množstvo chýb, ale chyby robí iba ten, kto nemá poznanie. Kto pozná kauzálnu reťaz príčin a dôsledkov, ten chyby nerobí. Poznanie je Kultúra. Tá chybu nemá. Je to overené tisícročiami.

Naši Predkovia pre nás tisícročia udržiavali správne oblečenie, ktoré keď nosíme na sebe, tak nosíme na sebe TORZNÉ POLE.

Nosenie na sebe TORZNÉHO POĽA znamená, že na sebe NOSÍME SILU – a na to stačí správny odev. Torzné polia preberajú energiu z vákua – je to MOC VESMÍRU. Nikto nedokáže poraziť SILU VESMÍRU.

Nato, aby bol SLOVIEN pripravený o silu – teda aby sa stal Slovenom – ho stačí pripraviť o odev. Dnes beháme v podstate holí. Nemôžeme preto pôsobiť na úrovni torzných polí, ostali sme bez ochrany. Bez OBEREGOVEJ OCHRANY A SILY VESMÍRU.

A holý človek nie je v žiadnom prípade ĆLOVEK, je to sotva ĹUDINA, je to – bohužiaľ – biomasa. Biomasa je riadená: konzumuje potravu, chodí na záchod, zaoberá sa sexom. Problém je v tom, že okrem obchodovania NIČ NETVORÍ.

Ak nerozmýšľame, myslia za nás iní. Ale ak myslia za nás iní, myslia vo svoj prospech.

Ak neprevezmeme nazad svoj OBRAZ, svoju SILU Z OBRAZU a nezačneme konať, nedosiahneme nič.

Máme právo sa obliekať ako chceme – je to naša tradícia – nikto nemá právo nás nútiť sa obliekať inak. Žijeme na našej zemi, na zemi našich Predkov. Nikto by tu nemal panovať bez nášho povolenia. Presnejšie, chodia tu, panujú nad nami a riadia nás na základe nášho povolenia.

Kto nie je správne oblečený, ten pri práci neprepúšťa do výrobku svoju Dušu. Do takéhoto výrobku – najčastejšie kvôli izolujúcemu syntetickému materiálu – neprechádza energia. Preto ak si kúpime takýto výrobok, tak vždy bude z nás vysávať našu životnú energiu. Takto fungujú torzné polia.

Čo to je odev? Z védického pohľadu sa skladáme z Tela, Duše a Ducha. Aj Tibeťania hovoria, že naše telo je oblekom, alebo aj povozom Duše, ktoré je po vynosení nahrádzané novým. Ak odev vynosíme, dávame sa seba nový. V Kultúre, nie v trhovej Móde. Sú to absolútne oddelené entity.

Ak naše telo plní pre Dušu funkciu odevu, tak presne túto istú funkciu – v zmysle Konu podobnosti – plní pre naše telo oblečenie. Telo je Obrazom Duše, teda odev je Obrazom Tela. Má však byť takým, aby ako hudobný nástroj vyludzoval ľúbezné melódie. Preto je jeho základom štruktúry TOR – kruhovitý, zvonovitý tvar.

Odev je základom energetického systému nášho tela. Vždy sa musíme obliekať tak – aj doma – aby sme nenarúšali energetiku druhého človeka.

Odev má byť voľný a viacvrstvový v štýle matriošky. V lete aj v zime má zabezpečovať teplotu tela cca 36,6 °C. Samozrejme materiály sú iné v lete a iné v zime.

Zakrytá musí byť hruď, chrbát aj hrudník. Ženy tým, že sa dnes obliekajú tak, aby bolo čo najviac vidno sa v skutočnosti stávajú smrtonosnou zbraňou pre seba, ale aj svoje okolie. Oblasť srdcovej čakry – spredu aj zozadu – je dôležitým energetickým centrom. Musí byť preto vždy prikryté.

Na odeve by nemali byť pásy tkaniny šité naprieč, dôležitý je aj smer tkania. Aj on riadi smer toku energie.

Švík smeruje tok energie tiež, preto by ich malo byť vo všeobecnosti čo najmenej. Priečnych švíkov má vôbec byť čo najmenej, zvislé by rozhodne nemali byť v strede tela spredu aj zozadu – pozdĺž energetickej osi nášho tela. Materiál – látka – by mala byť obojstranná.

Muži majú nosiť košele do polovice bedra tak, aby bol prekrytý aj rozkrok.

Čím je menej horizontálnych švíkov, tým lepšie telo spracuje, strávi jedlo, lebo je lepší aj obeh krvi.

Neuvedomujeme si, že hlavná časť dýchania prebieha kožou. Preto všetky syntetické materiály – košele, svetre, nohavice, tričká obuv... – bránia dýchaniu kože. Takýto človek nemôže byť už z princípu zdravý a dlho žiť. Pod dlho myslíme aspoň vymeraný Kruh Života.

Vonkajšie zapínanie – dôležité najmä u kabátov – bolo u mužov rovnaké ako je dnes u žien. Ešte na sovietskych uniformách z druhej svetovej vojny neraz vidno, že muži mali opačné zapínanie ako dnes. Uloženie chlopne formuje smer rotácie energetického poľa – nám známy Posoloň a Kolovrat. Správna rotácia je Posoloň, teda tak ako majú ženy. Kresťanská cirkev potom, ako nám vzala aj Chrámy a premenila ich na kostoly zaviedla, že procesie chodia okolo kostola v smere Kolovrat – ale okolo našich Chrámov sa chodievalo v smere Posoloň. U nás tieto zmeny nanútili pred tisícročím, v Rusku ich začal Nikon a Peter I. Preto sa pamiatka na to úplne nezničila do dnešných dní.

Materiály, strihy, spôsob šitia a ďalšie detaily umožňovali, že Slovieni mali odevy šité tak, že okolo nich – medzi vnútornými vrstvami voľného odevu – vznikalo a udržiavalo sa torzné pole. Dnes sú odevy šité tak, aby nás v maximálnej miere energie zbavili.

Dôležitú úlohu hrajú aj farby odevu. Ak je na tele veľa červenej farby – a najmä ak je červená látka na holom tele – spaľuje leukocyty. Výsledkom sú choroby.

Na zadnej strane krku je bod, ktorý zodpovedá za zdravie. Preto zadná časť krku by mala byť vždy zakrytá. U žien minimálne vrkočom, muži mali na prilbu vzadu pripevnenú látku, ktorá siahala po ramená a zakrývala krk.

Odev bol tradične krásny – krása je zdravie, nie móda! Preto sa odev tisícročia NEMENIL. A dnes – naučili nás – treba meniť odev minimálne raz za sezónu... My však zodpovedáme za to, čo sme v živote urobili, ale aj za to, čo sme neurobili.

Správny odev aktivizuje, zapína Duchovnú a Duševnú zložku človeka. Bez ohľadu na situáciu, vždy by sme mali byť v dobrej nálade. A veľmi dôležitú úlohu v tom zohráva práve odev.

Ak si človek neváži sám seba, nikto iný si ho vážiť nebude. To je všeobecná zásada. Muž zodpovedá za existenciu a pokračovanie Rodu. Degenerácia sa začala vtedy, keď vládnuca elita prestala nosiť národný odev – kroj. Začalo to pokresťančením.

Prečo si dnes nikto neváži slovanských mužov? Preto, lebo si my sami nevážime samých seba a svojich Predkov! A takýto ľudia sa ľahšie riadia. Ak k tomu pridáme ešte alkohol, cigarety, drogy, odev, jedlo...

Môžeme povedať, že nás tu niet, muži Slovieni tu nie sú. Preto nemá kto hájiť našu Dŕžavu.

Za cárskeho Ruska pripadala na 1 000 učiteľov jedna žena. Za existencie ZSSR bolo na 25 000 vedeckých pracovníkov 1 000 žien. U nás je situácia v podstate rovnaká. Komu dnes muži odovzdali ZODPOVEDNOSŤ ZA VZDELÁVANIE DETÍ? A prečo ho vlastne odovzdali? Pretože nás tu dnes NIET!

Nedokážeme si udržať ani vlastnú energiu. Nie je to preto, lebo dnešní muži sú zlí. Je to preto, lebo nedokážeme udržať samých seba v samých seba. Energeticky. Nedokážeme spojiť energiu Zeme s energiou Kozmosu a celé to udržať mocnými ramenami. Čo sa vlastne deje?

Problém chovania sa je vždy problémom hlavy, t.j. schopnosti myslieť. A čo si naši muži dnes obliekajú? To, čo rozhodol Západ, aby si obliekali. Teda aby si to obliekli tí, ktorí sú v našich Rodoch zodpovední za obranu a ochranu. Chodia v kraťasoch, šľapkách, teplákoch, tričkách, tielkach... títo muži tu proste ENERGETICKY NIE SÚ! Prázdne miesto s biologickými funkciami – sú to GMO. A čo nosia naše ženy? To, čo im navrhujú homosexuáli na Západe. A tak jedno mužské GMO chodí vedľa druhého, ženského GMO v nohaviciach v spoločnom sexuálnom rabstve.

Prečo Anglosasi dodnes používajú piaďový (stopový) systém a my si robíme odev a tehly v metrickom systéme? Okrem nás nikto pre nás nič neurobí.

Muži, ktorí chodia v trenírkach a šľapkách sú ako malé deti. Sami seba si nevážia, tak ako si nás potom môžu vážiť a rešpektovať cudzinci? Môže si ochranca Rodu a rodiny, Dŕžavy sadnúť za stôl v trenírkach..?

Muž GMO zomrie skôr, lebo sa pripravil o svoju životnú energiu. Druhé GMO v nohaviciach – ešte aj čiernej farby smrti – s cigaretou v ústach mu varí v kuchyni. To čo mu navarí – aj keby boli použité tie najlepšie suroviny – je jed.

Žena v nohaviciach nebude nikdy úplne zdravá, ale bude sústavne ničiť svoje okolie. Ako auto má síce všetko hotové, na jazdu sa nepohne bez nafty alebo benzínu. Tak aj žena – má síce telo, ale na životné aktivity potrebuje energiu, ktorú jej „vyrába“ správne oblečenie – voľná sukňa vo vrstvách. Potrebuje silné energetické pole. Ak si ho sama negeneruje – má nohavice – tak energiu kradne svojim blízkym: mužovi, deťom. Skracuje im – pomaly ale isto – životy. Sebe samozrejme tiež.

Žena má chromozómy XX, muž XY. Žena sa môže obliecť ako XY, ale Y chromozóm tým nenadobudne.

Teda ešte raz – prečo muži dopustili, aby cudzinci určovali, ako majú žiť a obliekať sa naše ženy a deti? Pretože mužov tu jednoducho niet. Nech je však tento stav akýkoľvek, nastať mohol jedine za nášho predchádzajúceho súhlasu. Je to naša zodpovednosť.

Títo muži – v kraťasoch a šľapkách – tu nie sú. Odišli do iného Sveta. Takto teda vyzerá, keď sa v danom paralelnom Vesmíre nedokáže udržať Živatma – pretože nemá dostatok energie. Presunie sa teda do iného paralelného Vesmíru, a tu ostane iba „obálka“ bez energie. Vedomie je inde. Ale úlohu máme plniť tu a teraz – je to teda zrada a zbabelosť či lenivosť? Určite sa to raz dozvieme.

Máme – teda dovolili sme im – zamenené významy. Naša tradícia nikdy nebola o peniazoch, my sme si všetko potrebné navzájom menili. Tento stav sa volal MENA – a slovo nám ostalo dodnes. Akurát si dnes myslíme, že MENA sú peniaze...

Kroje sa šili tak, aby u mužov bola zachovaná mužná sila. Bez nej nieto pokračovania Rodu. Iné národy nosia svoje kroje dodnes – len sa pozrite na Číňanov. Celý svet sa opičí podľa ich oblečenia – ale to sú ich kroje! Zobuďme sa! Podobná situácia je s indiánskym oblečením... akosi nám je všetko dobré len nie vlastné.

Farby sú tiež veľmi dôležité. Červenú sme už spomenuli, tmavozelená je napríklad ochranná – aj preto ju nosia vojaci. Biela farba prepúšťa celé spektrum energií aj odpudzuje upírov – fyzických aj energetických. Teraz je v móde sa vystaviť na slnko a spáliť si kožu. Keď koža zmení farbu, tak sa stáva filtrom tej farby, na akú sa zafarbí. Číňania už vyrábajú masť na bielenie žltej kože na bielu – a my si bielu dobrovoľne pálime na tmavú. Tým zase strácame svoju životnú silu, poškodzujeme svoje telo. A zase dobrovoľne. Aká je výhoda pálenia sa na slnku ako prasatá? Naši Predkovia sa kúpavali – ale po okúpaní sa zahalili alebo skryli pod stromy... a tie sme dovolili cudzincom vyrúbať.

Temná farba oblečenia odpája psychiku jeho nositeľa – je to Biorobot.

Odev je ako kondenzátor – tiež má mať viac vrstiev. Pre našu fyziológiu platí, že rozkrok má byť cca 7 °C chladnejší ako hlava. Inak dôjde k prehriatiu a väčšina mužov prestane byť schopná uvažovať – ak uvidí poodhaľovanú ženu. V trenírkach slnko rozohreje rozkrok veľmi rýchlo, a teda mozog prestáva pracovať. Tie dve čakry sú prepojené.

Hoci leukocyty likviduje veľa červenej farby odevu na holej koži, spôsobuje to aj syntetika. Ak máme syntetickú obuv – podrážku tak leukocyty necirkulujú, ale sa „prilepia“ oproti syntetike, ak je na koži.

Sloviena nemožno poraziť, ale dá sa to zariadiť tak, aby zničil sám seba zvnútra. Naša úloha je pojať Poznanie Predkov a bez skreslenia ho odovzdať deťom a vnukom. Ešte rodičia dnešnej strednej generácie vyrastali v krojoch. Nedávno vyšla kniha o M. Benkovi ODEV MÔJHO ĽUDU. V celej knihe nenájdete jediné trenírky a krátke nohavice ako odev. Môžete si pozrieť aj knihu SLOVENSKO od Karola Plicku a ďalšie zdroje, ale nikde neuvidíte to, čo dnes na uliciach, takú skazu.

Za poznania Staroslovienskej Bukvice si ľahko odvodíme pôvod starých slov. Kultúra je Kult RA, t.j. Svetla. Len ak budeme ako naši Predkovia, len tak môžeme nadobúdať Podobu a Obraz Boží.

Rod učí myslieť. Kto nemyslí, ten nič nevytvorí. Ak nie sme správne oblečení, tak máme dosah na maximálne 10% našej vlastnej energie. A to ešte nehovoríme o ďalších „vymoženostiach“ civilizácie štýlu alkohol, drogy, GMO, cigarety... o Konoch Rita ani nehovoriac.

Rozhodnutie byť Slovienom alebo GMO je na každom z nás. Jedno aj druhé bude výsledkom našej vedomej činnosti, nášho schválenia. Netreba hľadať kdejakých Iluminátov či Slobodomurárov nato, aby sme mali na koho zvaľovať vinu za dnešný stav spoločnosti, pokiaľ sami chodíme v krátkych nohaviciach a šľapkách a naše ženy v priliehavých nohaviciach a podobnej móde. Pri pohľade okolo seba rýchlo pochopíme, čo môžeme čakať, ak by trebalo brániť našu vlasť. Jedni chodievajú do kostolov, kde minimálne každú nedeľu prehlasujú, že sú rabi boží. Ak toto prehlasujú znamená to, že nechcú byť slobodní – zvykli si na rabstvo, zvykli si na Matrix. A zvyšná časť – zdanlivo túžiaca po nástupe Zlatého Veku – tu v skutočnosti nie je. Kto je naozaj pripravený na to, čo je pred nami?

Vďaka správnemu oblečeniu – nie preto, lebo iné nemôže byť, ale preto, lebo je od PRAV – sa vytvára okolo človeka TOR. A torzné pole umožňuje nadobúdať energiu bez obmedzenia množstva.

11.07.2017

 
OSTANE SLOVENSKO POD KLIATBOU?
VÉDY - Všeobecne

Ako uvádza vo svojej knihe Mauro Orbini, už Metod uvalil na našu krajinu cirkevnú, teda temnú kliatbu. To preto, lebo naši Predkovia nevložili dobrovoľne hlavu do rabského chomútu a nepoddali sa cudziemu, vtedy sa formujúcemu gréckemu náboženstvu (ktoré neskôr dostalo obchodný, dnes by sme mohli povedať registrovaný názov „kresťanstvo“) ako forme podriadenia sa cudzej mocnosti – vtedy Byzantskej ríši. V tej dobe to bola obdoba EÚ dneška. Ba čo viac, naši Predkovia sa vzopreli a porážkou križiackej armády pri Bratislave si ešte na storočie zabezpečili slobodu až do r. 991.

Vnímaví čitatelia vidia, ako okolo nás naberá silu boj medzi dvomi frakciami tej istej koncepcie. Hovoríme o EÚ a USA. Ani v jednom prípade nejde o nič, čo by nám prinieslo úžitok, alebo dokonca slobodu, pretože obe sily fungujú v rámci tej istej koncepcie, ktorú za posledné dve tisícročia možno jasne definovať ako ROZDEĽ A PANUJ. My máme tak či onak ostať rabmi, oni medzi sebou zápasia iba o to, kto viac zarobí – a ako zvyčajne na náš účet.

Podľa starého proroctva má naša zem Slovienov zohrať dôležitú úlohu pri prebúdzaní sa Západných Slovanov a zjednotení sa všetkých Slovanov vôbec, preto nečudo, že druhá strana má enormný záujem nás udržať pod starou kliatbou. Hoci biblický projekt má čoraz väčšie trhliny, robia všetko preto, aby ich aspoň ako tak zalátali a teda aby sa ešte na nejaké to storočie udržal nad vodou. Pre pokračovanie ich hýrenia a našej poroby, ale – ako zvyčajne – s našim súhlasom.

Moc kliatby však už značne poklesla, živel Nevedomosti tiež postupne stráca na sile, preto je potrebné temné energie posilniť. A ako sa to robí? Ako zvyčajne, všetko je inak ako sa zdá, ale nevedomosť hrá tradične kľúčovú úlohu. Nevedomosť našich ľudí. Bohužiaľ, ak sa nepreberieme, tak naozaj nemáme pred sebou ružové vyhliadky, ba môžeme dokonca v tomto hlbokom spánku aj zomrieť. Náš spánok totiž nie je prirodzený, je vyvolaný čiernou mágiou. Je však pravda, že nepripravenej mysli sa to môže zdať ako hľadanie ihly v kope sena. Či sa to niekomu páči alebo nie, každý zodpovedá sám za seba a takto to ostane NAVŽDY. Nikto vo Vesmíre nezrušil Kony Stavby Sveta – a určite ich ani nezruší. Na toto má totiž kompetencie iba Tvorca Vesmíru – Stvoriteľ.

Aktuálne vládnuca skupina majiteľov Slovenska na čele s premiérom, pokračujúc dúhovými ministrami a nekončiac drancovaním národnej ekonomicky vrátane barbarského výrubu lesov sa nemieni vzdať svojej lukratívnej pozície. Nie sú zaujímavé ani kdejaké zahraničné agentúry, ktoré zistili, že úroveň korupcie v podnikateľskom prostredí v našej krajine patrí medzi svetovú špičku. Veď to je predsa super vec – byť na špičke... no a ak sa stretne v uliciach „zopár“ ľudí, ktorým sa to nepáči, koho by to dnes – pri toľkých preferenčných hlasoch – zaujímalo?

Veď predsa robia všetko pre naše dobro. Aj automobilky nastavali – a dnes nieto do nich pracovníkov. Veď načo dávať fabriky napríklad do Prešovského kraja – tam by bolo manažérom z Bratislavy ďaleko. Radšej nech Východniari aj Stredoslováci zanechajú svoje rodiny a odídu pracovať do firiem v okolí Bratislavy. A môže otázka stability rodín zaujímať dúhových promerkelovských politikov?

Tu dodajme iba jednu poznámku – veľmi často o týchto veciach rozhodujú tí mocipáni, ktorí pred politickou kariérou bývali na Východe alebo v Strede. Zabudol vôl, že teľaťom bol. Ale SMERDI sú už raz takí. Za peniaze zradia aj vlastnú mať... preto je ich veľmi výhodné použiť. Ak sa to urobí šikovne, tak nikto ani nezistí, kto za tým všetkým stojí.

A tak na živnej pôde všeobecnej nespokojnosti možno ľahko ponúknuť ľuďom inú – zdanlivo nezávislú – alternatívu. Preto zdanlivo, lebo aj napriek mnohým dobrým momentom sa nakoniec ukazuje, že všetko je postavené na stáročiach starej opore – tradičnej opore našej poroby. Neplatí to pre všetkých členov tejto skupiny, ale ich riadiaca špička si nakoniec sňala masky.

Môžeme si to overiť na základe ich vlastných materiálov – veď materiály tých, ktorí dnes vládnu nie sú ani náhodou objektívne. My by sme však mali vedieť, že zatiaľ sa k moci NEDERIE NOVÁ KONCEPCIA! Ak ich tam dostaneme ako národ – teda dobrovoľnou účasťou vo voľbách – tak budeme zodpovední sami za všetko to, čo nám potom urobia. Je načase vziať veci do vlastných rúk, nie stúpať stále na tie isté hrable. A tu si môžeme smelo zacitovať zo starých manuálov kedysi tajnej organizácie Nindžov:

Vláda je vždy v neprospech tých, ktorým vládne a na náklady tých, ktorým vládne.

Hoci táto múdrosť je pôvodom z Japonska, ostáva nám iba súhlasiť.

Múdry človek by nemal podceňovať múdrosť, pochádzajúcu z prostredia skupín tradičných bojových umení. V ich prípade chyba v úsudku a neprávnom odhade situácie vedie spravidla k smrti. Tak to bolo v minulosti a tak to je aj dnes. Aj nám už ide o život.

Najskôr sa teda dobre prizrime tomu, čo nám už otvorene ukazuje nová, „neštandardná“ strana starej koncepcie:

Tento obrázok nájdete na zadnej strane časopisu, ktorý našla vo svojich poštových schránkach asi väčšina obyvateľov Slovenska. Ide o tento časopis:

Je to výrez z fotografie, ktorá sa dala nájsť na ich oficiálnej stránke:

Čo vidíme na fotografii? Ako už svitlo mnohým ľuďom na Slovensku, ide o akýsi nový projekt JEZUITOV. A čo môžeme čakať od Jezuitov?

Všade vo svete, kde sa „zjavia“ Jezuiti, zbystria pozornosť všetci odborníci. Ak už nie priamo z oblasti fungovania tajných spoločností typu Slobodomurárov, tak určite aspoň z oblasti práce tajných služieb. A tí ostatní – kŕmiaci samých seba naivitou – sa budú po voľbách, v ktorých Jezuitmi podporovaný subjekt vyhrá aj vďaka ich hlasom, zase rozčuľovať, že „nie toto chceli“. Bude však veľmi, veľmi NESKORO. Ale to je normálna tvár demokracie, teda presnejšie jedného z nástrojov starej, stále vládnucej KONCEPCIE.

Pozrieme sa teda na tento katolícky rád – a z toho už poľahky vyplynie, čo nám môžu „ponúknuť“.

Nie, fotografia Trumpa sa tu nedostala náhodou. Ani jeho víťazstvo vo voľbách nebola náhoda. Veci sa totiž – ako zvyčajne – majú inak. Celý predvolebný zápas bolo iba zvyčajné divadielko pre naivných, pomocou ktorého organizátori show v pozadí zisťovali, ako masy verejnosti reagujú na „kandidátov“.

Existuje veľa tajných fráz, podaní rúk a gest, ktoré používajú Slobodomurári. Slúžia buď nato, aby sa navzájom rozpoznali, alebo aby verejnosti odovzdali určitú špecifickú informáciu. Existuje napríklad veľa mudier (špecifických gest rukami), ktoré sú všeobecne používané týmito tajnými spoločnosťami pri pózovaní pred portrétistami (najmä v minulosti) alebo reportérmi (dnes). Nejde o náhody ani nedopatrenia.

A tak pre tie oči, ktoré sú nielen na pozeranie ale aj vidia hneď jeden poznávací znak. Priamo pred zrakmi divákov je zachytené slobodomurárske podanie rúk:

Môžeme citovať aj známeho autora Davida Ickea:

„Z 56 signatárov Deklarácie Americkej Nezávislosti je známe, že minimálne 50 z nich boli určite Slobodomurári, pričom iba o jedinom je známe, že určite nebol.“

David Icke, TALES FROM THE TIME LOOP

Treba však vedieť, že to nie je jediné gesto tajnej spoločnosti. Poďme teda ďalej. Pravdepodobne najviac zobrazovaný znak sú „Satanské diabolské parohy“. Vytvoria sa zložením stredného prsta a prstenníka – znak známy aj ako „paroháč“. Palec môže byť buď vystrčený alebo aj stiahnutý; používajú sa oba varianty.

Ďalší z hojne používaných znakov je trojuholník:

Jedným z veľmi rozšírených gest je tzv. „Ukrytá ruka“, pri ktorom je (najčastejšie) pravá ruka umiestnená úplne alebo čiastočne pod sakom alebo kabátom. Slobodomurárski rytieri, prezidenti, premiéri a rôzne mediálne osobnosti sú často fotografovaní v póze Ukrytej ruky.

A keď už sme pri tom, tak ešte aj niekoľko ďalších prípadov:

Kardinál Jorge Bergoglio, ktorý bol bezprecedentne zvolený za pápeža Františka I. Je to prvý prípad vôbec, keď člen Jezuitského rádu bol zvolený do najvyššieho postu Katolíckej cirkvi. Reakcie na túto voľbu boli po celom svete rôzne – od gratulácií cez akceptáciu faktu zvolenia po nezáujem. Už tieto samotné reakcie ukazujú, že naivná svetová verejnosť nemá poňatia o skutočnej podstate rádu Jezuitov.

Giacomo Antonelli. Mocný a vplyvný kardinál a sekretár Pápežského štátu za pápeža Pia IX. Antonelli bol zapletený do organizácie vraždy amerického prezidenta Abrahama Lincolna r. 1865. Ukryl aj vraha (J. W. Bootha) pred stíhaním americkými úradmi.

John Wilkes Booth, slobodomurár a herec, ktorý zavraždil amerického prezidenta Abrahama Lincolna.

Známy americký generál Colin Powell

Tom Hanks

Robert de Niro a Al Pacino

Berlusconi

The Beatles

Johnny Depp

Ronald Reagan

Lenin

Trocký

K. Marx

Stalin (zavraždený)

von Hindenburg

Friedrich Nietzsche

Victor Hugo

James A. Garfield (slobodomurár a 20. americký prezident – zavraždený)

W. T. Sherman (Krutý a bezohľadný generál americkej Občianskej vojny. Jeho politika totálnej vojny spálenej zeme proti Juhu mu vyniesla reputáciu „prvého moderného generála“)

Richard Wagner

Wolfgang Amadeus Mozart (slobodomurár, otrávený, zomrel vo veku 35 rokov). Aj jeho otec bol slobodomurár.

Markíz de Lafayette. Slobodomurár 33°. Dôstojník francúzskej armády, počas oslobodzovacej vojny Američanov proti Veľkej Británii slúžil ako generál. Vodca Národnej Gardy v krvavej Francúzskej revolúcii.

Šalamún Rothschild. Bankár vatikánskeho pokladu. Bohatý židovský zakladateľ rakúskej pobočky Rothschildovského klanu vo Viedni. Pravdepodobne starý otec Adolfa Hitlera. Matka Hitlerovho otca slúžila v domácnosti Šalamúna Rothschilda, ktorý bol známy sukničkár. Akonáhle otehotnela bola prepustená. Je zaujímavé, že toto by znamenalo, že Hitler bol čiastočný Žid, a práve preto bolo skúmanie pôvodu Hitlerovej rodiny zakázané pod hrozbou trestu smrti.

Napoleon I. Slobodomurár a francúzsky cisár.

Napoleon III. Slobodomurár a francúzsky cisár. Člen Škótskeho Rítu.

J. W. Göthe

M. Roberspierre, jedna z najznámejších osobností Francúzskej revolúcie

George Washington

Francisco Pizarro. Španielsky conquistador a masový vrah juhoamerických Indiánov.

A tu sa môžeme vrátiť k načatej téme – prečo bol zvolený práve Trump?

Trump študoval dva roky na jezuitskej Fordham University, čo je jezuitská škola v Bronxe. Jeho syn Eric nielenže vyštudoval jezuitskú Georgetown University, ale je tam dokonca stále aktívny (Business Society and Public Policy Initiative Board of Advisors).

Na stránke univerzity si možno pozrieť okruh absolventov, ktorí neskôr zaujali dôležité posty vo vládnucej elite, ako politickej, tak ekonomickej. Medzi nimi napríklad sú:

Prezident Európskej komisie v období 2004-2014, José Manuel Barroso, tiež patrí medzi absolventov.

Tom Dashle, rímskokatolícky radikálny ľavičiar, ktorý nakoniec dosiahol mocenské vrcholy v Senáte. Šejk Chalid bin Thani al Thani, člen vládnucej rodiny v Katare. Alexander Kwasnievski, bývalý prezident Poľska v rokoch 1995-2005... a veľa ďalších „zaujímavých“ ľudí z okruhu politických aj podnikateľských špičiek.

Existujú špekulácie, že Trump je v skutočnosti „falošný kandidát“, ktorého úlohou je zabezpečiť účasť vo voľbách zvyšujúcej sa nezávislej časti voličov, aby bol zabezpečený nezvratný prechod k falošnému pocitu nástupu novej politickej generácie, ktorá ide ako proti republikánom, tak aj proti demokratom. V skutočnosti však následne nastolí jezuitský, pravičiarsky fašizmus, ktorý povedie k celonárodnej rasovej vojne podľa zámyslu majstrov triedneho boja – Synov Loyolu? Tento scenár môže byť až veľmi pravdepodobný. Nepripomína vám to iný neštandardný prístup v politike?

Trump síce tvrdí, že je Presbyterián, ale 2 roky navštevoval jezuitskú Fordham University a potom pokračoval na University of Pennsylvania, o ktorej je dobre známe, že je tiež pod kontrolou Jezuitov. Táto univerzita je financovaná rozličnými Židmi z pápežského dvora, obzvlášť The Annenberg Foundation, ktorú založil pápežský Rytier a „hofjude“ Walter Hubert Annenenberg. Anneneberg krátko navštevoval Pennsylvánsku univerzitu vo svojej mladosti a neskôr založil Annenberg School for Communication at the University of Pennsylvania. Anneneberg je Rytierom Komanderom Rádu Sv. Gregora Veľkého.

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump

http://peoplesupportingpenn.upenn.edu/pspSection/?section=BFS

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Annenberg

http://www.papalhonorees.org/gregmmbcom.htm (note: the middle initial is incorrect; it is erroneously written as “Walter J. Annenberg”)

Dvorný Žid David L. Cohen je Predsedom Správnej rady Pennsylvánskej univerzity a zároveň jej absolvent. Zároveň je výkonným viceprezidentom korporácie Comcast. Nie tak dávno bol vymenovaný za spolupredsedu Plánovacej rady vodcov rímskokatolíckej organizácie Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii.

Mnohí Američania hovoria, že University of Pennsylvania by sa mala správnejšie volať „Hofjude Univerzita“, a to práve vďaka jej enormnému pápežsko-židovskému financovaniu a vedeniu. A naozaj, celé Pennsylvánske územie je pod kontrolou rímskokatolíckej hierarchie skrz Jezuitskú krajinskú jurisdikciu Pennsylvánie, arcibiskupa Filadelfie a biskupa Pittsburghu spolu s dočasne vládnucimi úradníkmi z UPenn (Pennsylvánskej Univerzity). Takto vznikli rímskokatolícke alebo katolíkmi založené univerzity: La Salle University, Duquesne University, Pennsylvania State University, Villanova University, Temple University a Saint Joseph’s University.

Protestanti nenavštevujú rímskokatolícke inštitúcie, a už vôbec nie protireformačné Jezuitské inštitúcie štýlu Fodrham University. Trump je prinajmenšom odpadlík, ak také niečo urobil. Avšak história nekončí Trumpom.

Tri z jeho piatich detí – uvedené vo Wikipedii – navštevovali tieto školy:

Donald John Trump, Jr. – Alma mater: University of Pennsylvania

Ivanka Marie Trump – Alma mater: University of Pennsylvania

Eric Frederic Trump – Alma mater: Georgetown University.

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump,_Jr.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Trump

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Trump

Teda takto to s Trumpom je – prepojenie s jezuitskou Fordham Univerzity a tajne aj s jezuitskou UPenn. Trump má minimálne tri deti, ktoré všetky absolvovali UPenn a notoricky známu jezuitskú Georgetown University. O čo sa pred očami svetovej verejnosti vlastne hrá? A o čo ide Jezuitom na Slovensku? Žeby išlo o niečo v náš prospech? Aby sme nezomreli v naivite, pozrime sa na jednu z prísah, ktorú skladajú tí, ktorí vstúpili medzi Jezuitov. Treba vedieť aj to, že Jezuiti majú aj tzv. laických členov Rádu – znamená to, že nemusia byť vysvätení popi, ale inak platia pre nich všetky povinnosti členov rádu:

JEZUITSKÁ PRÍSAHA

Protireformačná vojna

Týmto sľubujem a prehlasujem, že budem, kedykoľvek sa naskytne príležitosť, podporovať a viesť neoblomnú vojnu, tajne aj otvorene, proti všetkým heretikom, Protestantom a Liberálom, tak, ako mi to bolo nariadené, aby som ich vykorenil a vyhladil z tváre celej zeme; a že neušetrím ani vek, ani pohlavie alebo stav; a že budem vešať, zabíjať, variť, trhať, škrtiť a pochovávať zaživa všetkých známych heretikov, rozrezávať im bruchá a loná ich žien a drviť hlavy ich detí o steny, aby som navždy zlikvidoval ich mrzkú rasu. Ale ak toto všetko nemôže byť robené otvorene, budem tajne tráviť nápoje, škrtiť povrazom, použijem oceľový hrot alebo olovenú guľku, bez ohľadu na česť, postavenie, dôstojnosť, autoritu osoby alebo osôb, nech je v akomkoľvek stave života, buď verejne alebo tajne, toto mi môže byť v akomkoľvek čase nariadené akýmkoľvek agentom Pápeža alebo Nadriadeným z Bratstva Svätej Viery Spoločnosti Ježišovej.

Po prečítaní tejto prísahy by malo byť každému Slovienovi jasné, ako si predstavujú Jezuiti „slovanstvo len v rámci kresťanstva“ a ako sa plánujú voči nám chovať. Ale to nie je všetko. V minulosti zásadný vklad do nášho národného prebudenia vniesli ŠTÚROVCI – ale poplatní svojej dobe to boli evanjelici. Z jezuitského pohľadu si zaslúžia to isté, čo chystajú pre nás...

Je načase sa zobudiť z tejto naivity. Z nejakého dôvodu sa odhalili dosť skoro – do ďalších parlamentných volieb je ešte ďaleko... alebo žeby malo nastať niečo ešte pred nimi?

Toto – samozrejme – nie je vyčerpávajúca informácia o Jezuitoch, ale rozhodne by mala naštartovať proces myslenia. Malo by sa vám aj vyjasniť, aké ciele môžu sledovať u nás – lebo kresťanská cirkev má dvetisíc rokov ciele rovnaké. Hrozné je však to, že aj metódy.

Viac detailov si prinesieme v niektorom z budúcich článkov, ale určite nám nezaškodí sa oboznámiť s výrokmi niekoľkých známych osobností na adresu Jezuitov:

Pápež Klement XIV. (1705-1774)

Pápež Klement XIV. svojho času zrušil Rád Jezuitov. Pri podpise svojej Buly, ktorá zakazovala a likvidovala Jezuitov (Bula je najsilnejším právnym dokumentom pápeža) povedal:

„Zákaz je dosiahnutý a neľutujem ho, lebo to je riešenie po preskúmaní a zvážení všetkého, a pretože si myslím, že to je nevyhnutné pre cirkev. Ak by to nebolo urobené, urobil by som tak teraz. Ale tento zákaz bude moja smrť.“

Pápež Klement XIV. poznal Jezuitov veľmi dobre, a preto očakával smrť z ich rúk. A veru mal pravdu – otrávili ho... a dnes je už Jezuita pápežom...

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

„Títo Jezuiti sú vojenskou organizáciou, nie náboženským rádom. Ich šéf je generál armády, nie iba púhy otec opát kláštora. Cieľom ich organizácie je MOC. Moc v tej najdespotickejšej podobe. Absolútna moc, univerzálna moc, moc ovládať svet vôľou jediného človeka. Jezuitizmus je ten najabsolutistickejší despotizmus: a zároveň to najväčšie a najenormnejšie zneužitie... Generál Jezuitov trvá na tom, že on je pánom, suverénom, nad suverénom. Kdekoľvek sú Jezuiti pripustení, tam budú pánmi, nech je zo za akúkoľvek cenu. Ich spoločnosť je svojou podstatou diktátorská, a preto je nezlučiteľná so všetkými zavedenými autoritami. Každý čin, každý zločin, akokoľvek ukrutný, je záslužným dielom, ak je spáchaný v záujme Spoločnosti Ježišovej, alebo na rozkaz generála“.

Adam Weishaupt (1748-1830)

Zakladateľ Rádu Iluminátov.

„Stupeň moci, akú bola schopná dosiahnuť Spoločnosť Ježišova v Bavorsku je úplne absolútna. Členovia rádu boli spovedníkmi a vychovávateľmi voličov; takto mali priamy vplyv na politiku vlády. Cenzúra náboženstva sa dostala do ich žiadostivých rúk v takom rozsahu, že niektoré farnosti boli nútené ich uznať ako nadriadenú moc. Aby zničili všetok Protestantizmus a poskytli kompletný katolicizmus, zmocnili sa nástrojov verejného vzdelávania. Práve Jezuiti založili väčšinu bavorských vysokých škôl, ktoré potom mali plne od kontrolou. Oni viedli aj stredné školy v krajine.

Markíz de Lafayette (1757-1834)

„Podľa môjho názoru, ak budú slobody tejto krajiny – Spojených štátov severoamerických – zničené, tak to bude výlučne vďaka Jezuitom rímskokatolíckej cirkvi, lebo oni sú najzručnejší, najnebezpečnejší nepriatelia občianskej a náboženskej slobody. Oni podnietili NAJVIAC vojen v Európe.

Abraham Lincoln (1809-1865)

„Táto vojna (americká občianska vojna 1860-1865) by nikdy nebola možná bez zlovestného vplyvu Jezuitov. Pápežovcom vďačíme za to, že teraz vidíme našu zem nasiaknutú krvou jej najšľachetnejších synov. Hoci existovali veľké názorové rozdiely medzi Severom a Juhom v otázke otroctva, ani Jeff Davis ani nikto z vedúcich mužov Konfederácie by sa neodvážil napadnúť Sever, ak by sa nespoliehali na sľuby Jezuitov, že pod maskou demokracie, peniaze a zbrane rímskych katolíkov, dokonca francúzske zbrane, sú im k dispozícii nás napadnúť.“

Lincoln mal takýto výrokov oveľa viac, nečudo teda, že ho Jezuiti zavraždili.

Fiodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881)

„Jezuiti sú proste rímskou armádou pre pozemskú suverenitu nad svetom v budúcnosti, s rímskym pápežom ako cisárom... to je ich ideál... Je to jednoducho žiadostivosť po moci, alebo špinavý pozemský zisk či dominancia – niečo ako univerzálne nevoľníctvo s nimi ako pánmi – to je všetko, o čo im ide. Možno dokonca ani neveria v Boha“.

Adolf Hitler (1889-1945)

„Najviac som sa naučil od Rádu Jezuitov... Zatiaľ som nevidel na zemi nič impozantnejšie, ako je hierarchická organizácia katolíckej cirkvi. Značnú časť ich organizácie som preniesol do mojej vlastnej strany... Katolícku cirkev musíme považovať za náš príklad... Poviem vám tajomstvo. Založil som Rád... v Himlerovi vidím Ignáca z Loyoly!“

Walter Friedrich Schellenberg (1910-1952)

„Naše SS bolo Himlerom organizované podľa princípov Jezuitského Rádu. Pravidlá služby a duchovné cvičenia predpísané Ignácom z Loyoly poslúžili ako model, ktorý Himler starostlivo odkopíroval. Absolútna poslušnosť bola najvyšším pravidlom; každý rozkaz musel byť vykonaný bez komentára.“

Hoci materiál v tomto článku nie je ani náhodou plne vyčerpávajúci veríme, že už je jasné, o čo môže Jezuitom v našej zemi ísť.

V téme budeme ešte pokračovať.

Pripájame aj niekoľko liniek, z ktorých sme čerpali:

http://www.energyenhancement.org/BORGIAS-ROCKEFELLERS-OLIGARCHIC-GANG-FAMILIES-RULE-WORLD-BRITISH-EMPIRE-CITY-OF-LONDON-MERCANTILE-MASONIC-LODGE-LIVERY-COMPANIES-VATICAN-JESUITS-KNIGHTS-OF-MALTA-SMOM-BUSH-BLAIR-SOROS-KISSINGER-MURDOCH.htm

http://www.whale.to/b/hand_sign.html

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica.htm#Contents

04.07.2017

 
PREČO USA VYTVORILI ISIL
VÉDY - Všeobecne

Situácia v Sýrii sa dostáva do rozhodujúcej fázy, Američania túto vojnu prehrajú. Ale príbeh vytvorenia ISIL pre riešenie lokálnych problémov – v tomto prípade v Sýrii – je názornou ukážkou toho, ako USA fungujú. Naša B/A elita sa rozplýva nad možnosťou stať sa „jadrom EÚ“, ale práve tam už čaká pripravený ďalší ISIL – utečenci z Afriky. USA nerobí nič zbytočne – veď všetky investované prostriedky sa musia raz vrátiť. Investícia do utečencov sa čoskoro dostane do realizačnej fázy. Nuž a naša B/A strana a vláda hrdinsky priberá aj k nám jednotku takýchto ISIL neďalekej budúcnosti. Všetko ostane rovnaké, len meno je iné...

Aby sme neostali v naivnej nevedomosti, znovu ponúkame pohľad z druhej strany barikády... bohužiaľ, lebo my sme u Američanov. A to dobrovoľne.

ZDROJ

Boli oznámené nové fakty o pomoci USA teroristom v Afganistane. Verejnosti ich oznámila hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí Ruskej Federácie Mária Zacharová. Ruskú agentúru zaujala podozrivá aktivita vojakov na východe Afganistanu. Objavili sa svedectvá o vrtuľníkoch bez výsostných znakov, ktoré tam dopravujú bojovníkov ISIL a aj ich výzbroj.

Vďaka takejto podpore teroristi obsadzujú nové a nové územia. V súčasnosti sa im podarilo ovládnuť veľkú časť dôležitého jaskynného komplexu v provincii Nangarhar.

Zacharová povedala: „Poslanec dolnej komory parlamentu Afganistanu, pán Kadyr – predstaviteľ kmeňov, ktorých ozbrojené zložky bránia tento komplex – verejne vyhlásil, že horeuvedené vojenské vrtuľníky patria Američanom“.

Ale americké aktivity už odhaľujú aj iné krajiny. Dnes bolo oznámené, že Teherán je pripravený zverejniť dôkazy o priamej podpore teroristov Islamského štátu zo strany USA. Vláda potvrdila, že môže oznámiť lokality, kde došlo k odovzdávaniu zbraní, zásob a liekov bojovníkom ISIL.

Nedávno bývalý prezident Afganistanu Hamid Karzai poskytol Fox News exkluzívne interview, v ktorom ostro kritizoval operácie USA v jeho krajine. Podľa jeho názoru, USA nebojujú proti terorizmu, ale práve oni vytvorili ISIL a sú jeho verným spojencom. Uviedol, že stále mu prichádzajú hlásenia o vrtuľníkoch bez výsostných znakov, ktoré sa objavujú nad ich územím a ktoré zhadzujú bojovníkom zbrane. Podľa slov Karzaia, objavovanie sa týchto vrtuľníkov „musí vysvetliť USA“.

Portál "Правда.Ру" požiadal o komentár Michaila Alexandroviča, vedúceho experta Centra vojensko-politických výskumov MGIMO, doktora politických vied:

Prichádza čoraz viac a viac priamych faktov o tom, že Amerika koordinuje činnosť ISIL, že oni aktivizujú svoju činnosť tam, kde to potrebujú Američania. Je to zvláštne, ale s celým svetom bojuje jedna krajina, ktorú nikto nedokáže priviesť k rozumu. Ako sa vy pozeráte na posledné správy?

Už dávno som hovoril, že USA vytvorili ISIL preto, aby riešil ich geopolitické problémy v Sýrii. My USA už dlhý čas nazývame partnermi, hovoríme o spoločnom boji proti terorizmu. Klamali sme samých seba, dezorientovali spoločnosť, a to ako našu, tak aj medzinárodnú. Bolo treba hneď poukázať na rolu USA pri vytvorení ISIL, že to oni podporujú teroristov, cvičia ich bojovníkov, že oni iba imitujú boj, ale v skutočnosti im zhadzujú zbrane, dovoľujú im obchodovať s ropou. Vedú zákulisnú, dvojitú hru.

To, že ISIL začali premiestňovať práve do Afganistanu je absolútne pochopiteľné. Taliban je národným hnutím Afganistanu, Talibanci nás, Rusko, dokonca ani susedné krajiny nikdy neohrozovali. Oni sa zmocnili Afganistanu, oslobodili svoju Vlasť od modžahedov. Nás z Afganistanu vyhnali modžahedi a Talibanci zničili modžahedov, ale nikdy neprekročili svoju hranicu.

USA nás použili, usadli sa v Afganistane, vytvorili tam základne proti nám a proti Číne. A teraz oni chcú ISIL zo Sýrie premiestniť tam, aby začal terorizovať našu Strednú Áziu a Čínu v ich Sinzian-Ujgurskom autonómnom okruhu. Redislokujú tam ISIL, aby začal bojovať proti Talibanu. A potom, ako sme my začali podporovať Taliban v boji proti ISIL, Američania nás začali obviňovať, že podporujeme medzinárodných teroristov.

Predpokladám, že teraz musíme vyškrtnúť Taliban zo zoznamu teroristických organizácií a poskytnúť mu vojenskú pomoc proti USA. Presne tak, ako USA pomáhali modžahedom, keď im dodávali Stingery.

Vyzerá to tak, že pomocou ISIL plánujú zdržiavať Irán, Afganistan, Rusko, Pakistan, Filipíny... USA zaujímajú krajiny nie iba geopoliticky, ale aj z pohľadu nerastných zdrojov. Vtrhávajú tam, kde sa dá priživiť na zemnom plyne, rope... To je ich plán? Začína sa teraz meniť?

ISIL bol vytvorený nato, aby zvrhli režim Bašara Asada cudzími rukami, a potom tam vstúpili sami pod zámienkou boja proti ISIL. Oni ho vytvorili, on začal úspešne bojovať proti Bašarovi Asadovi. Keď sme sa my zamiešali vysvitlo, že ISIL nemôže vyhrať. USA začali namiesto ISIL vytvárať novú sýrsku armádu, pretože ISIL sa zdiskreditoval a na Západe ho nikto nebude viac podporovať. Dokonca aj oni sami sa boja povedať, že americké tajné služby sú spojencami ISIL.

My sme ich plán skorigovali. Inak by už dávno režim Bašara Asada zvrhli a potom by nasmerovali ISIL na Irán. Destabilizovali by ho, a potom by pokračovali ďalej – k nám do strednej Ázie a na Kaukaz. To bola ich dlhodobá stratégia. My sme ju zastavili. Ale oni teraz chcú svoj plán zrealizovať inak. Snažia sa premiestniť ISIL do Afganistanu, odkiaľ zaútočí na Strednú Áziu.

Američania nemajú čo v Afganistane robiť, treba ich stade vybiť preč. Iba tam škodia. Situácia v Afganistane sa nijako neupokojí. Sú tam už 10 rokov a pokračujú vo vedení vojny. Rastie tam aj drogový obchod, a teraz sa tam objaví pod ich krídlom ISIL.

To, že ISIL vyšiel spod kontroly USA sú bájky? ISLI bojuje za peniaze, ale veď v ich sponzorovaní pokračujú na základe pokynov USA arabské monarchie.

Áno, ale oni sami naozaj nechcú na to vydávať svoje peniaze, preto to robia cez islamských „Bratov moslimov“, ktorí sídlia v Londýne. Oni sú partnermi ISIL. A naša úloha je toto od začiatku odhaľovať, poukazovať na mrzkú úlohu USA v tomto všetkom.

Ak by sme si predstavili, že v Bezpečnostnej Rade OSN vyjde Rusko s otázkou priamej agresie USA proti vojskám Sýrie, alebo predložíme dôkazy o ich sponzorovaní, o partnerstve s ISIL, ako sa to skončí? Väčšina členov Bezpečnostnej Rady si nikdy nedovolí vystúpiť proti USA, dokonca si nebudú môcť dovoliť sa ani zdržať hlasovania. Vyzerá to tak, že iba predemonštrujeme nepotrebnosť OSN?

OSN je aj tak zbytočné, to je všetkým už dávno jasné. Túto otázku treba vniesť na rokovanie. Je to javisko, kde možno demaskovať USA. V Sýrii treba konať tvrdo, zaútočiť na celú proamerickú opozíciu. Treba proti ním viesť raketové aj bombové údery. Vybíjať odtiaľ všetky proamerické sily okrem tureckých. Turci zatiaľ dodržiavajú všetky dohody s nami.

Teda iba reálne bojové operácie?

Jednoznačne. Američania rozumejú iba sile. Až keď dostanú úder po mozgu, až vtedy začnú s nejakými normálnymi rokovaniami. A ak iba zrušíme memorandum, potom zase obnovíme memorandum – to je absolútne neseriózne.

29.06.2017

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 15
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.