666 – MAGICKÝ KVADRÁT ŽRECOV

26. júna 2015 | DEDIČSTVO PREDKOV, DEJINY

V tomto článku sa znovu pozrieme na časť to, čo sa dnes populárne nazýva „horoskop“. V našej Kultúre sa tento prístup riešil inak ako v západnej, navyše toto umenie sme vždy nazývali „Hviezdočítanie“.

Na človeka má vplyv veľa vecí, napríklad veľmi dôležité je už meno. Vôbec platí, že všetko prichádza do javnej existencie skrz meno. Čo nemá meno, to neexistuje. Meno nesie na sebe špecifickú frekvenciu, ktorá ho determinuje od detstva. Ak je meno slovanské, tak prináša naše frekvencie z nášho Rodu. Ak je cudzie, tak prináša cudzie frekvencie. Tu samozrejme patria aj dnes veľmi populárne mená z egregoru biblického národa.

Tak či onak, vo veku 108 našich mesiacov, t.j. 12 rokov dieťa prešlo obradom menorečenia, v ktorom dostalo dve mená – občinné a večné. Občinné meno je to, na ktoré je človek v danej reinkarnácii naviazaný v zmysle svojej špecifickej evolučnej úlohy. Večné meno je meno, ktoré je naozaj naše, ktoré máme vo Večnosti, meno nášho skutočného, večného JA. Toto meno sa však musí udržiavať v tajnosti, dôvody sme už v nejednom článku opísali. V každom prípade dieťa odkladá detské meno a dostáva meno dospelého človeka.

Ak dnes kadekto, kadejako a kdekoľvek „rozdáva“ mená takéhoto druhu, to len ukazuje na to, ako málo – ak vôbec niečo – vie o našej vlastnej Kultúre. A tu veru už je dnes možné sa zorientovať. Nebudeme sa vracať k vybájenému zotročenému duchovnému lajdákovi/radodajnej prostitútke (= preklad „sloven“ z angličtiny), ale radi by sme upozornili na inú vec. Aj kresťan Nestor potvrdzuje, že „sloviensky jazyk a ruský jedno je“; ani profesionálni historici nepopierajú existenciu Staroslovienskej Bukvice; aj Jonáš Záborský nám potvrdzuje, že naši Prѣdkovia používali nielen Starosloviensku Bukvicu, ale predtým aj Runy. S profesionálnymi historikmi sa možno hádať o tom, či Starosloviensku Bukvicu zostavili Cyril a Metod alebo nie, ale nepopierajú jej existenciu. No novodobí „experti“ vytvárajú hrubé traktáty o všetkom možnom vrátane Maura Orbiniho, ale ani ich len nenapadne pozrieť sa na VLASTNÝ JAZYK vlastných Prѣdkov. Naši Prѣdkovia používali slovo JAZYK vo význame ako Národ, tak aj ako spôsob komunikácie v rámci neho. Jazyčník bol cudzinec, ten, kto neovládal náš jazyk. Ako teda môže niekto zmysluplne napísať čo aj len čiarku o minulosti nejakého Národa a nič nevedieť o jeho jazyku? Akú hodnotu potom môže mať to, čo píšu? Tu je namieste odcitovať niečo z piesne Tretie oko od skupiny Elán: „… hodnota je iné ako býva cena“. Mámenie cudzozemcov je síce veľmi lákavé, ale my môžeme smelo citovať P. O. Hviezdoslava z jeho básne Mňa kedys’ zvádzal svet:

„Mňa kedys’ zvádzal svet mi hovoriac:
Reč, ktorú z domu vieš, ó jak je lichá!
Jak biedny nástroj ona pre snem prác,
Čo žitím srdca sú a duchu pýcha!“

My už vieme, že rozoznávame čísla a cifry. Číslo sa píše našou tradičnou Bukvicou s titlom nad a medzi dvomi bodkami. Hoci je číslo, zachováva si plnú obraznosť, t.j. vždy nesie obrazy danej bukvice. Cifra je to, čo dnes síce nazývame číslo, ale v skutočnosti to sú torzné rezonátory desiatich (0÷9) hlavných bohov Izraela – Ciferov. No operácie s ciframi majú oproti číslam – z pohľadu h’árijskej aritmetiky – aj principiálne rozdiely. Už sme si v inom článku priblížili banálnu otázku – koľko je 1+1? Ak ide o dvojrozmernú rovinu tak 2, ale ak štvorce presunieme do trojrozmerného priestoru tak 6, pričom vo viacrozmernom priestore to bude ešte a ešte inak. Iný druh problému nastane pri spočítavaní cifier a čísel. Pri cifrách sčítavame jednoducho: 1+1 = 2. Ale z obrazného pohľadu to nie je dostatočne jasné zadanie. Cifry sú tzv. „nevyjadrené“ hodnoty, čo my nazývame „navie“. Prečo? Nie všetko sa totiž dá spočítať dovedna. Ak spočítavame dve hrušky alebo dve jablká, tak je to úplne v poriadku. Ale môžeme spočítať napríklad jedno jablko a jeden buldozér? Aký bude výsledok? Pre správny výsledok musíme pracovať s vyjadrenými, nie nevyjadrenými jednotkami.

Žrecom bolo už v dávnej minulosti známe o príchode zatmenia znania na Midgard-Zem – je to uvedené v Knihe Múdrosti Perúna. Máme na mysli Noc Svaroga alebo Kali Jugu. Preto sa vopred pripravili na všetky alternatívy, vrátane prípravy prepočtov na horoskopy. Takto zostavili systém, ktorý síce na výpočty používa cifry, ale je postavený na našich poznatkoch, teda výsledky platia pre nás. Môžeme ho teda priamo používať, pričom dostaneme našej Kultúre zodpovedajúce výsledky.

Žrecovský alebo magický kvadrát presne určí, čo bolo „žijúcemu na Zemi“ pri narodení dané do vienka v danej inkarnácii. Tento druh výpočtu bol v minulosti známy ako „číslo žijúceho“, čo už nie celkom s našou Kultúrou kompatibilní starí Gréci preložili do svojho jazyka ako „číslo životného“, t.j. zvieraťa. No a následným prepisom do latinky sa „zviera“ (pôvodne „žijúci“) zmenilo na „zvera“ alebo „beštiu“. Ale prečo kresťania zaviedli, že 666 je číslo diabla? Lebo ak človek vie od svojho detstva svoje predurčenie, tak s ním nikto nemôže manipulovať. Nijaký pop ho nikdy nevystraší žiadnym Peklom – to je dobré iba pre nevedomcov. Takže prečo práve „666“? Nuž, pekne poporiadku. Ukážme si, ako sa dá zostaviť náš energetický psychoportrét človeka.

Na úvodnom obrázku je žrecovský alebo magický kvadrát zaplnený určitým spôsobom číslami. Teraz nie je dôležité, prečo práve takto, berme to ako fakt. Súčet 3 čísel vo všetkých smeroch je vždy 15, teda z numerologického pohľadu 6, vrátane uhlopriečok. Úplne zaplnený kvadrát v každom riadku aj stĺpci dáva hodnotu „6“, teda za celý riadok alebo stĺpec – ak sú energetické toky prítomné – „666“. Číslic je 9 preto, lebo je to analýza prítomných alebo neprítomných tokov energií v okamihu zrodu jedinca v každej z 9 čakier. Výsledok hovorí o vrodených schopnostiach človeka, je to v skutočnosti „číslo človeka“, hoci z nášho pohľadu cifra života. Na to, aby sme ho vedeli zaplniť potrebujeme vedieť dátum a hodinu narodenia daného jedinca vyjadrenú ciframi. Ako prvé teda musíme vypočítať oberegovú cifru života. My už vieme, že existuje aj oberegové číslo života. Rozdiel je ten, že oberegové číslo sa počíta z nášho Koľadovho Daru, cifru vypočítame priamo z dnešného, kresťanského kalendára. Výsledky nie sú ekvivalentné, jedno aj druhé má svoju výpovednú hodnotu.

Ako prvý krok si môžeme nakresliť 11 prázdnych kruhov, do ktorých vpíšeme celý výpočet z dátumu:

Modré kruhy sú rok, červené mesiac a zelené deň narodenia. Za prvým znamienkom „=“ je dvojciferený medzisúčet, na konci je jediná cifra – numerologický súčet („ciferácia“ v matematike) – ktorá môže byť od 1 po 9.

Ako príklad použijeme dátum 9.7.1943. Do kruhov vpíšeme:

194379 = 33 = 6

Každá vypočítaná hodnota Cifry Života má svoj vlastný význam:

1 – Bod opory

Človek, na ktorého sa možno spoľahnúť. Na dosiahnutie cieľa berie všetko na seba, celú zodpovednosť. Všetko vždy a plne vyrieši;

2 – Taran

Človek, ktorý ide ako baran do útoku, vpred za svojim cieľom bez ohľadu na prekážky. Dosiahnutie cieľa je preň to najdôležitejšie – aj za cenu prekračovania zákonov. Typ „účel svätí prostriedky“;

3 – Mužský princíp

Mužný človek, bez zakolísania prenáša všetky nezhody, rád ochraňuje. Okolo seba vytvára pozitívne prostredie;

4 – Ženský princíp

Vyvážená, ženská nátura, schopná riešiť akékoľvek úlohy a nachádzať východisko z rôznych zamotaných situácií. Je však ľahko zraniteľná a urážlivá;

5 – Uzavretý kruh

Láskyplná, veľmi excentrická povaha, náklonnosť k hudbe, cestovaniu, portrétovaniu, učeniu sa starých kultúr a jazykov. Vnútorne uzavretá povaha, lebo celý život ju prenasledujú problémy, jeden vyrieši a hneď nastúpi druhý;

6 – Skeptik, neveriaci

V tejto povahe sa prejavuje strach z nepoznaného, t.j. neviem, teda neverím. Pôsobivá povaha, ale neverí nikomu iba na slovo, všetko overuje na svojej skúsenosti. Nie je uzavretý ale spravidla komunikatívny, mimoriadne láskyplný, ale žiarlivý;

7 – Neposeda

Komunikatívny, potrebuje neustálu zmenu, novú spoločnosť, lebo styk s ňou mu prináša nové a nové rozširovanie obzorov. Hovorieva sa, že stále je pri ňom na pleci Leg Ochranca;

8 – Dvojitý ženský princíp

Dvojitá „4“. Veľmi citlivá, ľahko zraniteľná povaha s náklonnosťou padnúť pod cudzí vplyv. Zvláda však aj najťažšie úlohy, vedie za sebou iných ľudí, lebo chce zamaskovať svoju vnútornú nežnosť. Neraz uzavretosť, tajnostkárstvo.

9 – Harmónia

Harmonický typ, plne ovládajúci svoj život, komunikuje s každým, kto k nemu prichádza. S každým dokážu nájsť spoločný jazyk, lebo sú  v nich 2 veľké sily: CHA + TCHA, ktoré používajú podľa svojho uváženia. Cieľavedomí, ale väčšinou s ťažkým životom, často rôznym spôsobom prenasledovaní;

Pokračujme ďalej s časom. Povedzme, že náš človek sa narodil o 23:54. Výpočet cifier z času by vyzeral takto:

2354 = 14 = 5

Do výpočtu berieme aj pribežné cifry dátumu – 33 – ale žiadne priebežné hodnoty času. Postupujeme tak, že nakreslíme vedľa vzorového žrecovského kvadrátu prázdny kvadrát, do ktorého vpíšeme iba tie hodnoty, ktoré sa nachádzajú vo výpočte dátumu a času. Nie každý človek má vyplnené všetky kvadráty, ale tam, kde sa vytvoria tri hodnoty vedľa seba, nad sebou alebo diagonálne, sa vytrovia tzv. triády. Každá triáda má špecifický význam:

492 Sila vôle
357 Spôsob rodinného života
816 Riešenie problémov
438 Cieľavedomosť
951 Blahobyt, plnosť, dostatok
276 Talent
456 Láska k blížnemu
852 Život podporovaný Nebesami – vyvolený Rodom

Ak sa v kvadráte nevyskytuje ani jediná triáda, znamená to slobodu výberu v živote. Takýto človek si najčastejšie sám rozhodne o tom, čím bude, ale je tu veľký vplyv výchovy, ktorej sa mu dostane.

Pri detailnej analýze je treba si spočítať, koľko energetických tokov ktorá čakra pri narodení dostala, ale toto je predmetom už samostatného kurzu, a bude opísané v pripravovanej knihe s takouto tematikou. V každom prípade sú energie čakier nasledovné:

1 Energia života
2 Energia druhých živých bytostí. Tu nejde len o oplodňovanie – vkladanie Obrazu Ducha a Krvi – ale cez túto čakru vstupujú aj prekliatia, počarovania, choroby a pod.
3 Vesmírna, Kozmická energia života.
4 Tvorivá energia
5 Energia ľúbosti, lásky
6 Energia intuície
7 Energia zmyslov – energia Lega Ochrancu
8 Energia osudu (karmická energia)
9 Energia rozumu (intelektu)

Pretože harmónia je v našom ponímaní charakterizovaná hodnotou „9“, môžeme určiť aj harmonické páry do života. Sú to napríklad 1+8; 2+7; 3+6; 4+5; 9+9. Dnes existujúce páry – ak nie sú harmonické – si môžu vo vzájomných vzťahoch pomôcť tak, že vezmú do úvahy vlastnosti jednotlivých cifier života a upravia podľa toho svoje vzťahy. Napríklad, ak obaja partneri majú oberegové číslo „1“, tak ich spoločné, oberegové číslo páru je „2“, t.j. taran – dva barany na moste. S touto životnou situáciou treba pracovať tak, že hoci samostatné, vrodené charaktery nezmeníme, treba ich nasmerovať tým istým smerom. Vždy je lepšie, ak dva barany postupujú – hoci taranovým spôsobom – bok po boku, ako by sa mali neustále konfrontovať proti sebe na úzkom moste.

Pomocou týchto jednoduchých výpočtov dostaneme informáciu o našom dieťati vtedy, keď je ešte dostatok času na jeho výchovu. Cifra života sa samozrejme dopĺňa Číslom života, no máme aj ďalšie informácie. Nezabúdajme, že na rozdiel od cudzích systémov, je živel Slovana alebo Árijca určený farbou jeho očí. Či to platí u iných rás nevieme, ale u nás to je zásadný faktor. Naše národy majú 4 základné farby očí, pričom dnes môžeme nájsť aj kombinácie. Ďalej môžeme pokračovať analýzou mena, priezviska, aj menom rodičov a ďalších Prѣdkov. Tieto „dešifrujeme“ pomocou frekvencií Obrazov, ktoré nesú bukvice ich mien. Tu je – bohužiaľ – „smola“, ak deti dostali rôzne cudzie mená. Pod vplyvom frekvencie mená, ktoré im dali rodičia a na ktoré budú celý život reagovať budú do nich neustále vstupovať frekvencie Slovanom cudzích egregorov, do ktorých ich mená patria.

Nič sa teda nebojme, kto má plný kvadrát „666“, ten je znalý svojho osudu – ak mu Pravdu nezabránila spoznať kontrolovanou výchovou civilizácia. Tvari majú prečo sa báť Znania a aj znalých ľudí, lebo títo nepristanú byť ich rabmi. Nezabúdajme, naša Kultúra stojí na vedomých a znalých činoch nás, detí našich Rodov. Civilizácia odkazuje na to, že nejaký Ježiško za nich všetko urobí, stačí, aby boli pokorní a nerobili sami nič. No a nerobiť nič je zastavenie evolúcie, za čo prichádza karmická odplata. Preto už nastal v minulosti aj ôsmy biblický deň – urobenie tvarov.

 

NAŠI PARTNERI: