AKO ĎALEJ 08

19. septembra 2018 | AKCIE, ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE

V predchádzajúcich dieloch našej rozhlasovej besedy sme rozobrali – nutné, ale nepostačujúce – podmienky, ktoré treba zvládnuť, ak by sme sa chceli dostať naspäť do Dŕžavy.

Najskôr je potrebné pochopiť oblasť, ktorú by sme mohli nazvať energeticko-informačné parametre človeka. Tu máme na mysli štruktúru biopoľa, rozširovanie vedomia, čakry, kasty a súvisiace veci.

Potom sme charakterizovali principiálne, teda tradičné základné súčasti toho, ako fungovalo Kopné Právo v minulosti. V tejto súvislosti sme si uviedli aj konkrétne príklady z Donbasu, kde ho svojho času začali úspešne zavádzať. Plnému nasadeniu zabránila vojna…

V tejto súvislosti dochádzame k logickému vyústeniu, teda k procesu naformulovania konkrétnych základov, na ktorých je možné postupne začať stavať konštruktívnu premenu spoločnosti. Pod konštruktívnou premenou spoločnosti chápeme aktívne využitie všetkých možností, ktoré ponúka teraz kraľujúci politický systém. Teda žiadne plánovanie vojen či prevratov, ale maximálne využitie možností pokojnej premeny. V každom prípade však premeny v pozitívnom, občan-friendly móde.

Jedna zo základných vecí, ktorou je nevyhnutné začať, je jasné naformulovanie IDEOLÓGIE nového Subjektu politickej aktivity. Ideológiu však chápeme ako SÚHRN HODNÔT.

Akú ideológiu mal feudálny systém, ktorou sa riadil aj fašistický, jezuitský Slovenský štát? Predsa MODLI SA A PRACUJ – teda cieľom je kráľovstvo Božie, ale po predchádzajúcej celoživotnej drine na panskom či cirkevnom.

Jasná bola aj ideológia socialistického systému riadeného Komunistickou stranou: KOMUNIZMUS.

Mimochodom, akú ideológiu má dnes panujúci oligarchický systém? Ak napríklad štátom platený minister Žiga má najväčšie firmy na ťažbu dreva na Slovensku – pričom začínal už na poste ministra životného prostredia – ako to možno nazvať? Akú politickú zodpovednosť nesie takýto minister a takáto politická strana? A viete vôbec o nejakej zodpovednosti? Jedna tu určite je – NAŠA za to, že takýchto volíme.

Nuž teda, akú ideológiu by ste navrhli pre STRANU NOVÉHO TYPU?

Tu môžeme siahnuť po špeciálnom type politickej literatúry. Znie to síce neočakávane, ale nazýva sa KATECHIZMUS. Rozdiel medzi katechizmom a encyklopedickým slovníkom je ten, že katechizmus nie je orientovaný na uvedenie definície nejakého pojmu, ale na verejné vyhlásenie vzťahu politickej strany k tej či onej téme, otázke či problému z pozície hodnotovo-svetonázorovej platformy. Všetko však v rámci konkrétneho politického programu takej strany.

Tento typ literatúry sa najviac rozšíril v náboženskej oblasti. Ide tam o presne to isté – podať svoju hodnotovo-svetonázorovú pozíciu.

Možno povedať, že všetky druhy tradičných náboženstiev – nielen katolicizmus – vypracovali svoje obdoby katechizmu. Ich katechizmy podávali systematizovaný výklad pozícií konkrétneho náboženstva vo svetle najaktuálnejších otázok.

Katechizmus však nie je nevyhnutne spojený s náboženstvom. Katechizmus potrebuje každá ideológia. Nová epocha vytvorila celý rad katechizmov z rôznych oblastí ideologických konštrukcií. V roku 1823 Saint-Simon – považovaný za praotca vedeckého komunizmu – vytvoril Katechizmus priemyselníkov. Rok pred vydaním „Manifestu komunistickej strany“ napísal F. Engels programovaný dokument „Princípy komunizmu“. Mal aj iný názov – „Komunistický katechizmus“. Bol napísaný v klasickej katechétskej forme – ako súhrn odpovedí na najaktuálnejšie otázky komunistickej ideológie. Neskôr Engels aj Marx dostali za úlohu prepracovať Komunistický katechizmus do podoby Komunistického symbolu viery, ktorý neskôr dostal názov Manifest komunistickej strany.

Formovanie novej ideológie pre novú tvár našej krajiny je potrebné ako programová opora pre Stranu nového typu.

Načo to bude dobré? Každý, kto bude mať záujem o novú ideológiu bude mať možnosť sa nezávisle oboznámiť so vzťahom a prístupom Strany nového typu k otázkam o ktoré má záujem bez toho, aby si musel domýšľať alebo prelistovať hory rozličnej literatúry. Stručne a jasne. V dnešnom svete celkového deficitu času sa takýto materiál stane dôležitým objasňujúcim nástrojom.

Ostáva iba dodať, že každá kapitola Katechizmu Strany nového typu by nemala byť odrazom individuálnej autorovej pozície a vzťahu k tej či onej otázke. Má to byť výsledok kolektívneho vypracovania politických pozícií ako súhrnu celej novej platformy.

Takto sa stane súhrnom kolektívnej tvorby.

V súlade s horeuvedeným sme pripravili návrh kapitol nového Manifestu či Katechizmu, na ktorom by už mohol začať pracovať kolektív tých, ktorí by radi priložili ruku k pozitívnej premene našej vlasti. Pretože ide o principiálne politickú prácu veríme, že sa jej ujmú vedomí a zodpovední ľudia, ktorí nehľadajú iba možnosť ako vymeniť tých, ktorí kradnú (aby kradli oni) ale chcú veci naozaj zlepšiť:

 • alkohol a drogy
 • amerikanizácia
 • autoritatívnosť
 • budúcnosť národa
 • buržoázia
 • byrokracia
 • Cigáni
 • cirkev
 • Česť
 • Čína
 • človek
 • decentralizácia
 • dehumanizácia
 • dejiny
 • demografická politika
 • demonetizácia
 • dobro a zlo
 • druhá svetová vojna
 • Dŕžava a Kopné Právo
 • Duchovnosť
 • ekológia a pôda
 • elitárstvo a zneužívanie a donucovnie
 • Európa
 • európske fondy
 • fašizmus
 • globalizácia
 • história
 • hlad
 • humanizmus
 • ideológia
 • internet
 • jazyčníctvo
 • kapitalizmus a konkurencia
 • koalícia
 • konšpirológia
 • korupcia
 • kresťanstvo
 • kultúra
 • ľavica
 • lesy a zemské zdroje
 • liberalizmus
 • migranti
 • moc a vláda
 • náboženstvo
 • národ
 • národná bezpečnosť
 • národný majetok
 • NATO
 • nerovnosť
 • občianska spoločnosť
 • opozícia
 • ozbrojené sily
 • parlament
 • patriotizmus
 • peniaze
 • piata kolóna
 • podpora mladých rodín
 • podpora regiónov
 • pohanstvo
 • politická zodpovednosť
 • politické strany
 • poľnohospodárstvo
 • potraty
 • potravinárstvo
 • práca
 • pravica
 • premiér
 • prevrat roku 1989
 • prezident
 • Príroda
 • privatizácia
 • protestné hnutie
 • reformy
 • regionálna politika/ správa
 • republika
 • Rodobožie
 • rozpad Československa
 • rozpad socialistického tábora
 • Rusko
 • samostatnosť
 • sebestačnosť
 • Slovania
 • SNP
 • sociálna politika
 • spravodlivosť
 • strategické podniky
 • Svedomie
 • školstvo a vzdelávanie
 • šport
 • štátne prevraty
 • štátny rozpočet
 • trh
 • USA
 • Ústava
 • Varšavská zmluva
 • virtuálny priestor
 • vojna nového typu
 • volebný systém
 • všeslovanská vzájomnosť
 • zdravotníctvo
 • zvieratá
 • život
 • životaschopnosť

19.09.2018

NAŠI PARTNERI: