AKO FUNGUJE DUCHOVNO VO SVETE ENERGIÍ?

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), CESTA DUCHOVÉHO VÝVOJA, DEDIČSTVO PREDKOV

Tento článok je viac menej doplnok k predchádzajúcemu, pretože sa doň „nezmestili“ odpovede na všetky témy, ktoré sa často objavujú ako otázky vo vašich mailoch. Pokúsme sa teda doplniť všeobecný pohľad na to, ako funguje náš Svet aj z pohľadu toho, čo sme už v iných článkoch spomínali.

V žiadnom prípade nemôžeme ustúpiť zo základnej požiadavky toho, čo robí nás Slovanov a Árijcov Slovanmi a Árijcami. Naša podstata existencie vo Vesmíre bola, je a vždy bude postavená na efektívnej, prehľadnej organizácii nášho života – na toľko „omieľanom“ Rodovom zriadení. Toto zriadenie je naša Prvobytné, čo v žiadnom prípade neznamená to, čo nám v školách nanucujú ako „prvotnopospolné“. Prvobytné nie je primitívne, je to podstata našej existencie. Kto nesmeruje k znovunastoleniu Rodového zriadenia, nesmeruje k znovuzrodeniu našej Prastarej Kultúry. Je to veľmi dobrý ukazovateľ, ktorý dostatočne odlíši Slovanov od tiežslovanov. Naši Bohovia a Predkovia riadia flotily kozmických lodí a predsa žijú v RODovom zriadení!

Civilizácia sa snaží podsúvať svetonázor, že sme sa ako ľudská spoločnosť vyvíjali od primitívneho k dokonalému – rozumej tým civilizácii. Áno, vidíme rozdiel medzi automobilom vyrobeným r. 1912 a 2012 – o tom niet pochýb. Ale presne tento rozdiel vidno medzi Veľkou pyramídou a tou najmodernejšou stavbou civilizácie – nech už to je ktorýkoľvek mrakodrap alebo niečo podobné. Civilizácia nie je dodnes schopná postaviť pyramídu – tak ako je to s tým vývojom? Presne naopak. Civilizácia sa zaoberá postupnou likvidáciou starej Kultúry a jej premenou na duchovne pustú samú seba. Súčasná veda vôbec neskúma variant, že degradujeme z dokonalého do primitívneho.

Niektorí pýtate aj na ochranné symboly, t.j. oberegy. O symboloch sme už písali a aj sme uviedli niekoľko príkladov. Celkovo však používame 144 ochranných svastických symbolov. Vyzerá to, že mnohí nie veľmi pozorne čítajú tieto informácie, a potom im nie je celkom jasný vzťah medzi symbolmi. Príkladom sú dva oberegy, ktoré nazývame Koľadník a Ladinec, pričom ich mnohí nazývajú „Kolovrat“ – pravdepodobne podľa podoby kolesa kolovratu starých materí. Nuž všetky svastické symboly principiálne existujú v dvoch smeroch rotácie, t.j. ako Kolovrat a Posoloň. No treba si uvedomiť, že existujú aj samostatné svastické symboly, ktoré voláme Kolovrat a Posoloň (Po Solncu = po Slnku). Teda smer rotácie Kolovrat je smerom toku energie PROTI smeru hodinových ručičiek, teda ide principiálne o ľavotočivú Svastiku. Týmto smerom tečie energia zo zeme nahor. Posoloň je smer rotácie energie po smeru Slnka, t.j. V SMERE chodu hodinových ručičiek. Samotné slovo SVASTIKA pochádza z dvoch pôvodných slov SVA (Nebesia) a TIK (druh kruhového pohybu – dodnes na hodinky hovoríme tik-tak). A teraz si uveďme príklady dvoch „populárnych“ oberegových symbolov, ktoré si niektorí pletú:

KOĽADNÍK

Je osemlúčová Svastika v smere Posoloň, t.j. rotuje v smere hodinových ručičiek, teda v smere energie zostupujúcej od Slnka.

Koľadník je symbolom Boha Koľadu, t.j. Boha Kazakov. Koľada završuje na Zemi obnovy a premeny k lepšiemu. Je to symbol víťazstva Svetla nad Tmou a svetlého dňa nad tmavou nocou. Okrem toho sa Koľadník používa ako MUŽSKÝ Obereg, ktorý dáva mužom silu v budovateľskej práci a v boji s ľútym nepriateľom. Používal ho na svojej výzbroji a zbraniach aj knieža Sviatoslav a na jeho pomníku ho vidno na jeho štíte.

LADINEC

AK_03.jpg

Je osemlúčová Svastika v smere Kolovrat, t.j. rotuje v smere proti pohybu hodinových ručičiek, teda v smere energie, ktorá vystupuje zo zeme.

Niekedy sa nazýva aj Kríž Lady Bohorodičky. Je symbolom ľúbosti, harmónie a šťastia v rodine. Ľudovo sa vždy volal Ladinec. Ako Obereg ho nosievajú predovšetkým dievčatá, aby mali ochranu pred chlipnými pohľadmi. A aby sila moci Ladinca bola trvalá, tak sa vpisuje do Veľkého Kolesa (Kruhu).

V nadväznosti na blížiaci sa sviatok Boha Koľadu – je to onen známy dátum 21. december 2012 – si povedzme ešte niečo o tom, ako duch riadi matériu.

Zvykli sme si vnímať svet ako materiálny výtvor a informáciu ako niečo, čo sprevádza matériu. Pritom sa jednoducho predpokladá, že matéria je sebestačná, a to ako z pohľadu existencie, tak aj premeny a aj v otázkach riadenia. Keď sa vedci začali oboznamovať s najjemnejšími štruktúrami organizácie matérie a začali skúmať systémy s obrovským množstvom elementov, tak sa začali topiť v takých kategóriách ako „náhodný proces“ či „chaos“. Tento prístup sa odrazil aj v kvantovej mechanike, v ktorej začalo považovať za dôležité stanovenie pravdepodobnosti nastania udalosti. A tak v kvantovej mechanike ustúpili od presného prognózovania výskytu udalosti v závislosti od počiatočných podmienok, ako to je v klasickej fyzike.

Jedným z paradoxov kvantovej mechaniky je to, že keď aj samému sebe predložíme kvantový proces, tak aj my sami dostaneme štatistiku pravdepodobnosti výskytu rozličných stavov v tomto procese, ale keď my sami vedieme pozorovanie v tomto procese, tak obraz sa principiálne mení. Napríklad nositelia Nobelovej ceny Clinton Joseph Davisson a Lester Halbert Germer pri pokuse s rozložením elektrónov na atóme niklu, ktorý uskutočnili r. 1920 demonštrovali vlnové vlastnosti elektrónového lúča.

Podľa klasických predstáv by lúč elektrónov po prechode dvomi štrbinami mal na obrazovke vytvoriť dve škvrny, no v skutočnosti zistili, že na obrazovke vytvoril interferenčný obraz. Ale oveľa zaujímavejšie je to, že keď sa pri pozorovaní procesu prechodu elektrónov skrz štrbiny pokúsime zistiť, ktoré elektróny prechádzajú cez ktorú štrbinu. Akonáhle sa pozorovateľ rozhodne vykonať takéto pozorovanie, tak obraz výsledku sa mení v súlade s klasickou predstavou.

ak_05.jpg

Nijaká hlbšia závislosť medzi nadobudnutou skúsenosťou a úmyslom a predstavivosťou pozorovateľa tu nie je odrazená. Preto je ťažko povedať nakoľko závisí získaná skúsenosť od stavu pozorovateľa.

Svetlo do tejto otázky pomôže vniesť ďalšia podobná skúsenosť, a síce svetoznáme pokusy japonského doktora Masaru Emoto – napríklad z jeho knihy THE HIDDEN MESSAGES IN WATER (New York Times Bestseller). Voda má množstvo foriem kryštálov, pričom hlavným momentom v jeho pokusoch je vplyv stavu pozorovateľa na proces kryštalizácie vody, t.j. vplyv jeho rôznych emocionálnych stavov na vytvárané obrazce. Dr. Emoto pripevnil na nádoby s vodou rôzne nápisy vo viacerých jazykoch. Tieto nápisy boli naformulované rôzne ľudské emócie a myšlienky. Na niektorých etiketách boli pozitívne nápisy – napr. „Láska“, „Ďakujem“ a pod., na iných boli zase negatívne ladené nápisy, ako napr. „už ma otravuješ, zabijem ťa!“. Napriek všetkým predstavám, ktoré vo vede kraľujú, voda na nápisy reagovala bez ohľadu na to, že tieto slová nevykazovali na vodu nijaké fyzicky merateľné vplyvy. Voda s pozitívnymi nápismi sa pri zamŕzaní vyformovala do krásnych kryštálov, zatiaľ čo voda s negatívnymi nápismi vytvárala nepekné a neforemné kryštály.

Voda to už nie je mikroskopický kvantový proces, ale zložitý makrosystém, ktorý za daných okolností dokázal vyformovať podstatu emocionálneho stavu pozorovateľa.

Hoci na internete nájdete dostatok informácií aj obrázkov o výskumoch Dr. Emoto, predsa si len ukážme niekoľko obrázkov („ďakujem“ vo viacerých jazykoch):

čínsky
thank you
danke
mercy

Teraz dve slová v japonskom jazyku, ktoré však aj tak ukazujú zaujímavé vlastnosti:

Anjel
Satan

Je očividné, že hoci výraz „anjel“ sa snaží pôsobiť pozitívne (vytvára aj menšie kryštály), je v skutočnosti veľmi podobný výrazu „Satan“. Obidva majú uprostred akúsi „čiernu dieru“, kde skončia tí, ktorí sa do nej dostanú?

Už sme neraz spomínali, že „anjel“ je šestnásť rozmerná bytosť Temnej Navi, hoci dnes ju civilizácia podsúva ako „svetlú“ bytosť. Tak či onak, predstavy Svetlých bytostí sú pozitívne, keďže Svetlá Nav, t.j. Slav je bez temnoty. No aj tak, nie náhodou nám kresťania hneď po ovládnutí našej zeme začali siahať na Bukvicu – ale veď načo, ak frekvencie, ktoré sú naviazané na slová nemajú význam? Ako prvé nám odstránili práve také frekvenčné rozsahy, ktorými komunikujeme s Vyšším, t.j. Svetlým Svetom. Nuž teda, volá niekto svoje dieťa „démon“, „Satan“, „diabol“ či podobne? Aké obrazy sú naviazané na tieto slová? Nuž áno – aj „anjel“ patrí medzi ne. Preto ak niekto chce povedať, že koná ako „anjel“, t.j. naozaj sa snaží o čosi pozitívne, tak radšej zdôrazní, že je napríklad „dobrý anjel“. Väzí to síce kdesi hlboko v našom podvedomí, ale je to tam. Zodpovedajúce výrazy a obrazy pre anjela – t.j. jeho „vlastné“ atribúty – sú napríklad „anjel zrady“, „anjel smrti“, „anjel ničiteľ“ a podobne.

Jedným z tiež overiteľných príkladov vplyvu pozorovateľa na pozorovaný jav je generátor náhodných čísel. Je to ekvivalent hádzania mincou, ktorá môže padnúť len na jednu či druhú stranu, t.j. ide iba o možnosti „0“ a „1“. Za normálnych okolností je zápis výstupu generátora náhodných čísel náhodný súbor jednotiek a núl. Ale ak pozorovateľ začne na situáciu vplývať, tak výsledky sa začnú preklápať k jednej alebo druhej možnosti podľa želania pozorovateľa. Je viditeľné, že takýto výstup je v rozpore s očakávanou štatistikou.

Medzi príkladmi, ktoré sme uviedli vyššie, je ťažko na prvý pohľad vidieť niečo spoločné, ale súvislosť tu je. Predovšetkým tu existuje mnohorakosť zhôd, no druh prúdu energie nie je naviazaný na schopnosť pozorovateľa. Pozorovateľ iba ovplyvňuje rozdelenie tejto energie v systéme, čo vplýva na realizáciu konkrétneho výsledku.

Fyzikálne procesy prebehnú nemenne – voda zamrzne, generátor náhodných čísel vydá štatistiku. Pozorovateľ však ovplyvňuje to, ako konkrétne budú tieto procesy prebiehať. Samotný človek – pozorovateľ – nevie, ako konkrétne sa daný systém realizuje, ani z akých zložitých podsystémov pozostáva, t.j. nemôže napríklad vytvárať štruktúru kryštálov vody na molekulárnej úrovni, no na proces vplýva a v podstate odovzdá nejakou „časťou“ svojej podstaty svoje želanie, a táto „tajomná zložka“ zostaví proces tak, ako to pozorovateľ vyžaduje. Z védického pohľadu hovoríme o trojjednote vo „vizualizácii“ – t.j. ide o princíp Triglava:

 Na to, aby so do riadenia začalo zapájať duchovné, je nevyhnutná prítomnosť určitých mechanizmov. Do systému sa zavádza energia v závislosti od iného systému, od ktorého ju daný systém berie.

Energia v systéme sa mení tým, že mení kvalitatívnu podstatu elementov v systéme, t.j. ak napr. atóm pohltí fotón, tak elektrón prejde na vyššiu energetickú úroveň.

Realizácii rôznych bežných stavov systému za spolupráce schopností jeho elementov zodpovedajú rôzne stavy energií, resp. rovnakého množstva energie pre dosiahnutie rovnakého stavu udalosti. Analogický princíp platí aj pri odoberaní energie zo systému.

Tie systémy, kde pri ovplyvňovaní energií je prítomný Duch nazývame živé, pričom tie, ktoré fungujú len na základe toku energií bez účasti Ducha nazývame automatmi. Systémy-automaty sú objektom skúmania fyzikov. V nich energia len prechádza z jedného stavu do druhého a rozkladá sa, pričom vykonáva nejakú prácu. Fyzika sa ukázala efektívna v úlohách takéhoto druhu. Len pre úplnosť dodajme, že slovo „fyzika“ znamená „príroda“, no na základe toho nemožno povedať, že fyzici sú prírodovedci.

V Javnom svete – bežnom živote – nevidíme vplyvy pozorovateľa, ostávajú pozorovateľné iba v mikrokozme na príklade kvantových procesov. Za normálnych okolností nevidíme lavínový efekt, ktorý sa prejavuje spojením množstva elementárnych kvantových javov, z ktorých každý jeden je spôsobený pozorovateľom. Dôvod je ten, že na „pozorované“ vplýva veľký počet pozorovateľov a proces pozorovania závisí od viery – povolenia samému sebe – každého z množstva pozorovateľov. Jeden bude vyžadovať prejavenie lavíny – t.j. prejavenie efektu pozorovateľa na makro úrovni – ale ostatní nebudú z dôvodu svojho svetonázoru schopní dovoliť – hoci mysľou neuvedomelo – sa tomu prejaviť a výsledok sa nedostaví. No znalý človek bude v hlbinách svojho vedomia vedieť, že v SÚČASNOSTI toto či ono spoločnosť nedovolí. Môže pri zmene epoch takáto spoločnosť prežiť?

Súčasný globálne kraľujúci svetonázorový systém je materialistický, ktorý sa vyjadruje v štyroch termínoch: matéria, energia, priestor a čas. Materialisti považujú celý sveta za materialistický výtvor, a preto sa snažia všetky javy v ňom objasniť týmito štyrmi kategóriami. Ale čo do podstaty, sú energia, priestor a čas iba atribútmi matérie a teda nie sú základnými, nezávislými kategóriami. Materialistický svetonázor silne obmedzuje schopnosti človeka, a to ako v spoznávaní skutočnosti, tak aj pri objasňovaní javov. Dokonca aj samotný výraz informácia (slovo pochádza z bázových slov „из формы“; forma = matéria) sa neľahko dostáva do materialistického svetonázoru, pričom materialisti ho vykladajú ako atribút matérie, podľa ktorého je možné rozlíšiť jeden stav od druhého aj ako charakteristiku (vyčíslenie) rôznych kombinácií materiálnych elementov.

Ako príklad z bežného života si zopakujme duchovných materialistov – termín sme prebrali z budhizmu a už ho z minulých článkov poznáme. Možno povedať, že platí na kresťanov, ktorí síce spomínajú „Ducha Svätého“, ale v skutočnosti ostávajú v ríši ega, t.j. hlboko v matérii. Môžeme prevziať postulát sociálneho inžinierstva, a síce, že peniaze sú iba koncentrovanou formou energie – pričom energia je iba jedným z atribútov matérie. Ten, kto lipne na akejkoľvek forme – a najmä „príjemnej“ – matérie, nemôže v žiadnom prípade byť považovaný za duchovného človeka. Hoci pre kresťanov je typické, že jedno hovoria v kostole a druhé žijú v bežnom živote, zastavme sa na tom, čo o bohatstve hovorí ich „zakladateľ“, t.j. Ježiš z ich vlastnej Biblie. Treba povedať, že byť kresťanom znamená dodržiavať určitý štandard, ktorý stanovil ich zakladateľ. Kto ho nedodržiava, nie je – podľa ich vlastnej Knihy – kresťan. Nuž, čo hovorí ich Kniha o bohatstve? Ježišovo stanovisko k bohatstvu ako materiálnemu stavu je jasné z jeho požiadavky, že ten, kto ho chce nasledovať, sa musí dokázať odpútať od svojho majetku [Mt 19, 21:27; Lk 14,33]. Bohatstvo jednak porušuje bratstvo [Jk 2, 1:4] a vyvoláva taký stav mysle, ktorý ich vylučuje z Božieho kráľovstva [Lk 16, 19; 18, 18n; Mt 19, 24], lebo boháč je v nebezpečenstve, že namiesto Bohu bude veriť mamone, t.j. peniazom. Stará sa o zajtrajší deň tým, že hromadí peniaze, čím sa cíti poistený do budúcnosti. Nespolieha sa na Boha, ale na mamonu. Preto nie je možné súčasne slúžiť [t.j. veriť, spoliehať sa] Bohu aj mamone [Mt 6, 24; Lk 16, 13] a len Boží zázrak môže premôcť srdce bohatého tak, aby mohol vojsť do kráľovstva Božieho [Mt 19, 25:26]. Dôkazom spoliehania sa na Boha je „nestarať sa o zajtrajší deň“. Najmä u Lukáša vystupuje protiklad chudobných a bohatých so štvrtým „beda“ proti bohatým [6, 20:25]. Podľa ich výkladov sú chudobní sú tí, ktorí nemajú nič, na čo by sa spoliehali okrem Boha, a tým sú nabádaní na to, aby sa stali bohatými v Bohu [Lk 12, 21; porovnaj Mt 6, 19:21]. Ježiš všetok dôraz kladie na to, že človek sa najskôr musí naučiť hľadať kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť [Mt 6, 33] a starať sa nie o „svoj život“, o „svoje telo“, ale o život druhých [Mt 25, 35n].

V prvej kresťanskej cirkvi bolo zvykom dobrovoľné odovzdanie majetku v prospech celku znamením bratskej lásky [Sk 4, 34n] a povinnosť dávať bola samozrejmosťou v pavlovských zboroch. Pavol pokladal lakomstvo za modloslužbu [Ko 3, 5; 1K 6, 10], ale vzdanie sa majetku bez lásky nepokladal za zásluhu [1K 13, 3].

V Novom Zákone jasne vidno ostrú výzvu k boháčom, aby plakali a kvílili nad súdom, ktorý ich očakáva po príchode Pána, pretože hromadili majetok a neplatili robotníkom toľko, koľko by mali [Jk 5, 1:6; por. 2, 6]. Toto miesto pripomína nielen ostré Ježišove slová, ale aj starozákonných prorokov [Iz 1, 23; 3, 12:14; 5, 8n; Am 5, 11:12; 8, 4:5; Mi 2, 1:5 atď]. Nuž, toto hovoria o sebe a norme svojho konania sami kresťania. My pokračujme ďalej.

Svetonázor je systém náhľadov a ponímania sveta (stereotypy) a pokiaľ v ňom niektoré pojmy chýbajú alebo sú skreslené, tak javy zodpovedajúce týmto pojmom ostanú neobjasnené, nevidené, alebo zdanlivo nepodstatné.

Akékoľvek pokusy nájsť podstatu stavby Sveta, ktoré vychádzajú výlučne z materialistického svetonázoru sú vopred odsúdené na neúspech. No pri pozorovaní ľubovoľného systému budú vedci vždy potvrdzovať svoju pravdu v tom, že zákony, ktoré oni objavili skutočne fungujú, že prístroje, ktoré skonštruovali skutočne fungujú. A hoci si myslia, že nachádzajú odpovede na podstatu stavby sveta, v skutočnosti sa iba hrajú s rozličnými formami jednej podstaty, pričom podstatu, t.j. na akých princípoch existuje matéria jednak nechápu a ani sa do takéhoto skúmania nepúšťajú.

Na druhej strane stoja rozliční duchovní skúmatelia, ale títo sa v skutočnosti tak ponorili do hier s „vyššími silami“, že úplne zabudli na to, že oni sami sú ešte stále materiálni, a že pochopiť princípy vzájomného pôsobenia materiálneho a duchovného nezapadá do ich plánov. Nuž a pozrieť sa na svoje „odmeny za služby“, v podstate úplne materiálne, ani neplánujú.

Vieme, že každá dnes používaná symbolika má viacero významov, preto si priblížme symbol zvaný caduceus, ktorý pochádza z gréckych slov „κηρύκειον kērukeion“.

ak_14.jpg

Aby sme boli schopní adekvátne ponímať skutočnosť ,musí byť zostavený plnší svetonázorový systém, ktorý vo svojich bázových pojmoch bude zahŕňať ako materiálnosť, tak aj duchovnosť Sveta, ale zároveň aj to „niečo“, čo vykonáva vplyv jedného na druhé a spája ich do jedného. Toto „niečo“ nazývame MIERA (МҌРА), pričom prepis s „jať“ je náš prastarý tvar.

ak_15.jpg

Slovo MIERA v dnes štandardnom ponímaní a dnešnom prepise je iba jedným z prípadov stavu МҌРА a slúži iba ako súbor porovnateľných či poradových, merateľných charakteristík materiálneho predmetu, alebo informačného modelu. No pôvodný Obraz slova МҌРА zahŕňa zákony premeny matérie a informácie a aj zákony zodpovedajúce informácii matérie a matérii informácie. МҌРА určuje matricu možných stavov matérie a jej zodpovedajúcej informácie. Každý materiálny predmet má svoju matricu možných stavov, ale aj každá súčasť tohto predmetu má svoju matricu (podmatrica vyššej matrice) možných stavov. Riadenie materiálneho pozostáva z výberu nasledujúceho možného stavu z množstva alternatívnych stavov.

Nezávislosť matérie informácie „МҌRY“ (МҌРЫ) je základom jediného sveta TROJJEDNOTY. Obrazne na priblíženie si funkčnosti tejto TROJJEDNOTY môžeme použiť univerzálny jazyk matematiky, kde si trojjednotu môžeme predstaviť ako vzorec:

Kde f – zákon zobrazenia; f-1 – zákon recipročného zobrazenia; x – množstvo materiálnych a duchovných informácií; xI – množstvo materiálnych informácií; y – množstvo matérie. Principiálny rozdiel medzi „x“ a „xI“ sa materialisti snažia skryť, a treba povedať, že úspešne ho maskujú za „náhodnosť“.

Čo z toho možno vyvodiť? Duchovný človek dokáže vplývať na „prepnutie“ toku energie v pozorovanom procese – čo je naša normálna vlastnosť – ale výsledok sa nemusí dostaviť, ak sú materialisti vôkol v presile. Nuž, sú dve možné riešenia. Väčšina ľudí opustí materialistický svetonázor a nadobudne duchovné postoje – čo je fáza ako keby „dobrovoľná“. Dá sa povedať, že táto fáza – t.j. trpezlivosť čakania na dobrovoľnú premenu ľudí vychádzajúc zo Svedomia – je pravdepodobne za nami. Ako inak „technicky“ zabezpečiť „prevahu“ duchovnosti na materializmom? Nuž, možno aj „odstrániť“ chorý materializmus. Potom sa zvyšok, t.j. pôvodná menšina môže zmeniť na väčšinu…

Očividne sme znovu pri toľko očakávanej zmene Vekov. Materialisti si môžu vytárať akékoľvek plány, no aj keď ich ako „pozorovateľov“ systému je dnes obrovská väčšina, teraz sú proti tej VÔLI, ktorá má úmysel zmeniť stav vecí, bezmocní. Nejde o to či, ide len o to kedy a ako. Je to neodvratný mechanizmus. Nezabúdajme, že „veľký obraz“ je oveľa zložitejší. Nech už sa 21. decembra t.r. odohrá čokoľvek, nebude to celá zmena. Pretože nevieme, do akého paralelného vesmíru sa každý z nás dostane a preberaním cudzích predstáv sa mnohí ako „pozorovatelia“ vlastne dlhodobo želajú prepnúť energiu tak, ako to od nich cudzie, nimi prevzaté predstavy chcú.

Ale aby sme neboli iba pri védických proroctvách, čo hovoria iné zdroje o našich časoch? Nuž, celkom „zaujímavé“ veci. Pozrime sa na dva príklady.

Pre kresťanov svätý Malachius, írsky mních (Maelmhaedhoc Ó Morgair 1094-1148) je známy tým, že zostavil proroctvo o pápežoch, ktoré sa očividne plní. Text proroctva pozostáva zo 112 krátkych latinských fráz, ktoré charakterizujú 112 rímskych pápežov, pričom začína pápežom Celestínom II., ktorý zvolený do úradu r. 1143.

ak_18.jpg

Predposledný pápež v jeho zozname je charakterizovaný frázou „De Gloria Olivae“, t.j. „Od slávy olivy“, a je to dnešný pápež Benedikt XVI. Po ňom nastúpi posledný pápež, ktorý sa bude volať ako prvý – Petrus Romanus – a odohrá sa nasledovné:

„In persecutione extrema S.R.E. sedebit.
Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus:
quibus transactis civitas septicollis diruetur,
et Iudex tremendus iudicabit populum suum.
Finis.“

V čase posledných prenasledovaní na Svätom Rímskom Stolci bude sedieť Peter Rímsky, ktorý bude pásť ovce medzi množstvom súžení; po dovŕšení čoho mesto siedmych kopcov bude zničené a Sudca strašný bude súdiť národ svoj.
Koniec.

Nuž, ako ďaleko môže byť k nástupu posledného pápeža?

Máme k dispozícii aj ďalšie dôležité proroctvo, ktoré sa týka počtu amerických prezidentov. Nie je celkom jasné, kto je autorom pôvodného proroctva – jedni hovoria, že E. Cayce, iní označujú bulharskú veštkyňu Vangu. Ono vlastne ani nie je dôležité, kto je autorom proroctva, lebo hlavné je, o čom proroctvo hovorí, keďže sa očividne plní. Napriek tomu sú ďalší autori, ktorí opisujú v podstate podobné proroctvá, ak keď každý s inými detailmi. Známe mená sú J.R. Nyquist či C. Alan Martin, ktorý už zomrel. Zanechal však po sebe opis svojho sna, pričom tu je dokonca obrázok, ktorý nakreslil v r. 1971:

V snoch väčšinou vidia akúsi budovu budúcnosti, v ktorej sú americkí prezidenti umiestnení v miestnostiach ako akési exponáty. Pôvodné proroctvo hovorili o čísle 46 ako celkovom počte amerických prezidentov, pričom analogicky pápežom je každý z nich charakterizovaný krátkym opisom. Jasne bolo vidno 43. prezidenta – Busha mladšieho, pričom posledné tri miestnosti boli ponorené v akomsi šere. Otvorené ostáva aj to, či sa rátajú termíny úradov či osoby prezidentov.

Niektorí ľudia sa pri výklade snov odvolávajú na Bibliu, kde sa hovorí, že Izrael a Júda mali 44 nasledujúcich kráľov, čomu by malo zodpovedať 44 prezidentov. Tieto zdroje zase trvajú na tom, že posledný prezident USA je 44. Porovnanie so Starým Zákonom je odôvodnené, nakoľko podľa starých textov je USA Novou Judeou, zatiaľ čo kmeň Izraela má dnešný Izrael a zvyšných 10 „stratených“ kmeňov sú dnešné „kaukazské“ národy, ktoré sa tak kruto chovajú voči bielemu obyvateľstvu.

Pozrite si aj jedno video s touto tematikou.

Nech už je počet amerických prezidentov taký či onaký, spolu s konečným počtom pápežov spadajú do rovnakého časového rozpätia. Nehovorí to o niečom?

Čo sa týka decembra tohto roku, musíme brať do úvahy komplexný obraz. Jednou z podôb „konca sveta“ môže byť aj dlho očakávaný svetový finančný krach. Pre mnohých to naozaj bude „koniec sveta“. Pozrime si tri pohľady na, čo je tak či onak predo dvermi:

Burzový obchodník vo vysielaní BBC predpovedá krach v blízkej budúcnosti;

Milionár Mike Dillard, ktorý predpovedá totálny krach najneskôr do 36 mesiacov. Nájdete ho na stránke Davida Ickea;

Dôležitý článok o pravdepodobne blízkej finančnej budúcnosti aj v Európe;

Čo možno ešte dodať? Nemôžeme hľadať žiadnu oporu v cudzích názoroch, pretože nikto nevie presne, ako bude civilizácia zničená. Isté je len jedno, totiž že ako už veľakrát v dejinách Midgard-Zeme to opäť nastane. Vieme čo je správna cesta v novom Veku Vlka – RODové zriadenie, zápovede Bohov aj Predkov, prastaré obrady a rituály. V spojitosti s dnešnou informáciou o ovplyvňovaní materiálnych procesov Duchom si spomeňme, prečo konáme na oslavách našich Sviatkov určité veci. Ak vedieme chorovod, tak vyrovnávame energiu jeho účastníkov a smerujeme ju na dosiahnutie potrebného výsledku – „prepnutie vypínača“. Samozrejme, musia to byť skutočné, nie virtuálne chorovody. Pred dôležitými činnosťami prinášame nekrvavé obety Bohom a Predkom, čítame Pravslávenia – je to presne to isté. Aj takej činnosti, ako veštenie z rún, musí predchádzať „príprava“. Dôležitosť tejto prípravy sa spomína aj vo Velesovej knihe:

„A hľa, verili sme vešteniu Velesovmu a všetko sa podľa neho odohrávalo, pretože Bohovia povedali všetko o tom, čo prichádza Matke Slávy našej. A Ona, prichodiac k nám, povedala všetko o budúcnosti. A potom sme museli hádzať do ohňa rastliny a privolávať Matku Slávu a Velesa. Lebo oni učili nás vykladať Bohov našich a viedli nás Púťou Pravi.

Znamená to, že pred veštením zo slovanských rún je nevyhnutné vykonať špecifické obrady, čítať pravslávenia. Lebo pokiaľ sa k vešteniu, t.j. k nahliadnutiu do budúcnosti postavíme ako k nejakej hre, tak aj výsledok bude bezvýznamný. A vôbec celkovo kontakt s vyšším Svetom je o skutočnom úsilí a nie nezáväznom hraní. Tomu vždy zodpovedajú aj výsledky – všetkého čo robíme.

Možno ešte niečo na záver. Tohto roku sme sa chystali na Obrad Menorečenia, ktorý sa zatiaľ neuskutočnil. Treba povedať, že tento obrad je jedným zo základných obradov, ktorými musí prejsť aktívny člen akejkoľvek slovanskej či árijskej občiny. Na jednej strane aj dobre, že sa ešte neuskutočnil – aj keď ide o objektívne dôvody. Pri obrade totiž dostávame dve mená, pričom prvým sa stávame známymi v občine – ale aké občiny sa tvoria u nás? Už to je síce „ohratá skladba“, ale občina je živé spoločenstvo, ktoré sa reálne, nie virtuálne stretáva a vykonáva spoločné obrady. Inak to nemá zo Slovanmi nič spoločné. Nahlásila sa nám veľká skupina ľudí, ale na spoločné oslavy „si našla čas“ len oveľa menšia skupina, pričom niektorí ďalší sa rozhodli až na oslavách. Na „slovanský krst“ – najlepšie, ak by bol po internete – nestrácajte čas. Naša Kultúra je o činoch, nie rojčení. Pre komunikáciu na internete takýmto „Slovanom“ stačí avatar…

Druhé meno je tajné, ktoré často ukazuje na Boha, od ktorého ROD účastníka pochádza. Nedajme sa pomýliť dnešným stavom, lebo napríklad aj bežné meno „Kvetoslav“, či „Kvetoslava“ nebolo z pohľadu našich Predkov odvodené od lúčnych, či záhradných kvetov, ale od výrazu KVET PERÚNA, t.j. od Kvetu Papradia, t.j. Perúna. Okrem toho sa rodíme v konkrétnom Čertogu, ktorému zodpovedá konkrétny Vyšný Boh, jeho posvätné zviera a rastlina. Tento zrod nám ukazuje na úlohu, ktorú máme v tomto živote naplniť. Treba tu ešte spomenúť jednu vec. Niektoré posvätné zvieratá sú mohutné, t.j. akosi „veľkolepé“ a niektoré zase maličké, t.j. ako keby bezvýznamné. Nedajme sa oklamať materialistickým svetonázorom. Každé zviera je akýsi „doplnkový“ duch, ktorý sa k nám „pridal“ v tejto inkarnácii, pretože potrebuje ten druh energie, ktorý charakter tohto zvieratka poskytuje. Môže sa zdať – chápme to ako príklad – že niekto „vyfasuje“ malú myšku, čo sa mu zdá nevhodné či nedostatočné na ťažké životné úlohy. Nuž, Duch je bezrozmerný, t.j. môže byť veľký ako Vesmír a zároveň malý ako myška. To, že v Javi sa niektorý prejaví ako Medveď a iný ako malá myška mená na moc Ducha žiaden vplyv. Vo svojom prirodzenom prostredí – ktoré uvidíme po odchode z Javi – môže byť obrovský…

Páter Dij Alexander neprišiel tohto roku z dôvodu byrokratických problémov s vydaním nového pasu, k čomu sa pridružili problémy okolo stavby nového Chrámu Védy Perúna v Omsku. Tento už totiž stavajú murovaný, keďže drevený ľahol popolom od napalmu. Napriek tomu sľúbil nás navštíviť a vykonať obrad Menorečenia začiatkom budúceho roku, pravdepodobne niekedy okolo mája. O jeho návšteve budeme včas informovať – ale opakujeme, ak to chcete len „do zbierky“, pričom ste sa nezúčastňovali spoločných akcií, tak to nemá význam. Sú pred nami neľahké časy, kde máme ukázať že sme hodní nosiť hrdé meno SLÁVY.

Opäť pripájame niekoľko zaujímavých videí:
Film PREBUDENIE, ktorý nakrútila dcéra prezidenta Kazachstanu, v ktorom uvidíte aj Valerija Sineľnikova. Je pre všetkých a každého. Vynára sa však otázka: Čomu sa venujú deti našich „magnátov“?

Pesnička Аркона – Славься, Русь! Opäť sa vynára otázka: Aké hodnoty prezentuje a akú hudbu počúva naša mládež? Akú výchovu sme jej dali? Môžeme hovoriť o tom, že sa tešíme na zmenu Vekov? Máme mládež, ktorá znamená budúcnosť?

Dokumentárny film ruského televízneho kanálu REN, v ktorom uvidíte aj Dänikena: Секретные территории – Возвращение богов.

Ďalší dokumentárny film kanálu REN o tom, aký bude Vesmír po r. 2012: Странное дело – Вселенная после 2012.

NAŠI PARTNERI: