ASTRÁLNY SVET ALEBO KAM PO SMRTI

7. júna 2015 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY RODNEJ VIERY, ZÁKLADY

Dnes je v móde hovoriť o astrálnych svetoch. Tento výraz sám osebe neznamená nič neobyčajné. Slovné spojenia ako „astrálne putovanie“, „astrálne bytosti“ a podobne sa v určitom druhu literatúry dajú nájsť často. Rovnako sa možno dočítať, že v Astrálnom svete možno stretnúť ľudí, ktorí už nežijú – odišli z nášho sveta – a aj to, že v Astrálnom svete putujeme počas spánku a podobne. Ak je to tak, aký je vzťah medzi Astrálom a našim systémom Ponímania Sveta, teda tým, čo nazývame  Jav, Nav a Prav?

Ľudia zvyčajne nevedia odpovedať na to, kde sa nachádza Astrál, hoci toto slovo poznajú. Čo znamená slovo „Astrál“? Poznáme astrofyziku, astrológiu, astronómiu, ale samotné „astro“ akosi uniká. Astra v gréčtine znamená hviezda, teda astrálny je hviezdny. A teraz sa pozrime na to, aký je vzťah tejto kategórie k pojmom nášho Svetonázoru.

Naši Predkovia hovorili: „Múdry nie je ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie to, čo treba“. Odpoveď nájdeme v súhrnnom učení o energiách Vesmíru, ktoré voláme JUDŽIZM. Takto sa píše v ch’Árijskej Karune:

Prvú Runu nazývame JUDŽ, pokiaľ je v takomto postavení. Ak by bola osamote, čítala by sa JOGA. Symbolizuje smer na jednu aj druhú stranu, teda rozširovanie Vedomia. Okrem rozširovania však v sebe obsahuje aj spájanie, lebo to, čo sa rozširuje zároveň zostáva medzi. Iným vyjadrením tohto javu je kombinácia opačných druhov energií, čo dnes poznáme ako HA-THA či JIN-JANG. V našom, pôvodnom ponímaní CHA-TCHA Joga (koreň „CHA“ poznáme napríklad v slovách charakter, charakterník a pod.). Je to systém zjednocovania dvoch protikladov.

Druhá Runa sa nazýva INTA. Prechádza za Nebesia (Svargu) a znamená Istinu. Tretia je Zem a štvrtá Mir, t.j. Svet.

Runový nápis môžeme čítať ako ZJEDNOTENÁ ISTINA ZEMSKÉHO SVETA. Pre zopakovanie, v staroslovienčine Istina znamená Absolútnu Pravdu. Táto kategória je už priamo naviazaná na systém obrazného myslenia a ponímania Sveta, o čom sme už písali v iných článkoch. Doplňme, že istín je veľa. Je Istina o Prírode, Istiny o Vesmíroch, Rodové istiny a pod.

Z pohľadu Judžizmu existuje jediný skutočný a správny model Stavby Midgard-Zeme. Je to náš model a je predstavený obrazom korytnačky, ktorá pláva Vesmírom. Na jej chrbte stoja tri slony, ktoré držia na sebe plochú zem .

Plochá zem symbolizuje ploché, rovinné posudzovanie človeka, ktorý rozmýšľa duálne, t.j. v kategóriách áno/nie, čierne/biele a pod.

Na korytnačke stoja 3 slony. Každý človek žijúci na Zemi dostáva poznanie od jedného z troch slonov, ktoré predstavujú 3 základné svetonázory:

 • Materializmus, ktorého základom je matéria.
 • Idealizmus, ktorého základom je svet všetkých možných obrazových rovín, t.j. základom je idea, myšlienka.
 • Transcendentalizmus, niekedy nazývaný aj mysticizmus. Jeho základom je materializovaná idea, t.j. slovo.

Slony dostávajú informáciu od korytnačky, ktorá personifikuje Svetonázor Judžizm. Poznanie ona čerpá z Oceánu nekonečného Poznania a absolútnej Istiny, čo je v čistej forme Energia. Základom Judžizmu je Energia, ktorá má tri základné formy:

 • Matéria – hrubo koncentrovaná energia vo všetkých svojich prejavoch;
 • Myšlienka – energia naplnená informáciou, t.j. Energetické Obrazy;
 • Transcendent – Energetický Obraz, ktorý sa prejavuje z jednej štruktúry do druhej, t.j. vibrácia. Vibrácia je pohyb a pohyb je život.

Existujú tri formy života, napríklad semeno-rastila-plod; ikra-žubrienka-žaba; húsenica-kukla-motýľ, a v našom prípade Človek-Duša-Duch.

Prvý slon, teda materializmus je Západný systém ponímania sveta. Jeho predstaviteľmi sú tí, ktorí sa hrdia názvom „Západná civilizácia“ a vyznávajú jej hodnotové systémy vrátane náboženstiev. Druhý, idealistický, nazývame Východný systém. Jeho typickými predstaviteľmi sú Arabi alebo Číňania. Predstaviteľmi tretieho, transcendentného ponímania sveta sú systémy ako Hinduizmus, Budhizmus, Šintoizmus.

Slovansko-Árijský systém je Judžizm, teda učenie o energiách, lebo vo Vesmíre neexistuje nič iné okrem nich.

Teraz si už môžeme ukázať, čo to vlastne je Astrálny svet a aký je jeho vzťah k nášmu Svetonázoru. V skutočnosti však Západný systém používa ešte aj výraz Mentálny svet. Zahrňme teda všetky:

Vľavo je zobrazený Moderný systém, vpravo Slovansko-Árijský. Prečo Moderný systém neobsahuje Svet Pravi? Odpoveď je jednoduchá. Za základ si ako vzor vzal rôzne Východné metodiky. No keď naši Predkovia v minulosti učili iné národy, tak poznatky im odovzdávali v ohraničenej forme. Tento prístup bol vtedy nevyhnutný vzhľadom na úroveň ich evolučného vývoja. Východný človek teda dôjde iba po žlto-červený bod našej tabuľky, čo zodpovedá poznaniu, ktoré pred tisícročiami dostali jeho predkovia. Týmto bodom začína Svet Nirvány, ale to je iba jeden z harmonických Svetov Slavi na stupňoch Svargy podľa opisu v Knihe Svetla. No im viac dané nebolo.

Dnešný človek najviac komunikuje prostredníctvom reči. Prvé písmeno slova je R, ktoré má v Staroslovienskej Bukvici Obraz „RѢCI“. Dodnes povieme rѣcť, teda riecť. Ide o určitú formu toku energie, od zdroja k cieľu. Keďže ide o tok, tak reč, t.j. v našom pôvodnom jazyku rieč/rѣč môžeme plne pripodobniť k inému toku, ktorý nazývame rieka, t.j. rѣka. Ak použijeme obrazy, tak tok energie – rieka – nie je jednorodý. Rýchlosť toku rieky je iná na hladine, iná pri brehoch, iná vnútri, iná v hlbine, pri dne, kde môže aj stáť. Všetky tieto zložky obsahuje aj reč. Dnes nás síce učia chápať iba povrchový tok na hladine, ale reč vždy obsahuje aj hlbinné významy. Kto ich neberie do úvahy nemusí, ale to nič nemení na fakte ich existencie, rovnako ako u rieky.

Hlasová reč človeka však je iba jedna z foriem možnej komunikácie. Je to druh komunikácie informácie typický pre svet Javi – komunikácia rýchlosťou zvuku. Pre Svet Navi je charakteristická komunikácia rýchlosťou svetla, pre Svet Pravi rýchlosťou myšlienky. Odrazy týchto druhov komunikácie môžeme pozorovať aj v Javi. Ak by sme použili iba čisto slovnú komunikáciu, tak príkladom je sugescia. Gesto je spôsob komunikácie Navi, telepatia zase Pravi.

Reč mala vždy v systéme ozdravovania veľký význam. Ak je správne zostavená, t.j. neobsahuje cudzie zvuky, tak v liečebnom procese odstraňuje príčinu, nie dôsledky. Čo do druhu má reč vlnovú formu. Preto sa v minulosti „nahovárala“ voda, ktorá potom rozniesla ozdravujúcu vlnovú frekvenciu po celom tele. Ako to dnes rozpoznať? Takéto – pre nás prirodzené – frekvencie URČITE nenesú také cudzie slová ako anglosaské „YES!“, hebrejské „WAU“ a podobne. A tak hovoríme a ani nevieme čo. No chceli by sme byť zdraví…

Tí, ktorí sa zaberajú Staroslovienskou Bukvicou vedia, že jednotlivé bukvice určujú mieru váhy slova. Dodnes používame zvrat „vážiť slová“, no nemáme ani potuchy o čo ide, ale je to viac ako tisícročný zvrat. Slová sa dajú zvažovať, t.j. možno vypočítať ich údelnú váhu. Ak je potreba zameniť v texte či reči slová, tak ak má byť zachovaný význam či podstata odovzdávanej informácie, musia byť použité slová s rovnakou údelnou váhou. Inak neodovzdávame na úrovni podvedomia tú istú informáciu. Ak použijeme protichodné obrazy tak tieto sa v texte navzájom rušia, negujú. Text môže byť plný honosných slov, ale nič pozitívne neprinesie. Aj toto je mágia.

Takýmto spôsobom je možno rozoznať podstatu starých textov aj dnes. Ak je v texte použité v jednej súvislosti pozitívne aj negatívne slovo, tak výsledok nebude pozitívny, ale nanajvýš neutrálny. Príkladom je aj biblický zvrat „Pán Boh“. Ak sú obe slová opisom tej istej, božskej ipostázy, tak musia mať rovnakú, t.j. identickú údelnú váhu. Len tak vyvolajú ten istý obraz v podvedomí. Skúste si to vypočítať. Pán je starosloviensky ГОСПОДЬ, teda HOSPODIN, Boh je БОГЪ. V skutočnosti môžete použiť aj slovo PÁN. Ak je údelná váha slov rovnaká, je to tá istá Bytosť. Ak je rozdielna, tak ide o dve rozdielne bytosti.

Nakoniec sa pozrime na jeden praktický príklad. Každý smer ľubovoľného vierovyznania má v rámci svojho systému aj svoje modlitby. Žiadna takáto modlitba nebola zostavená náhodne, je to vždy magická záležitosť. Modlitby zostavujú mágovia tak, aby sa ich recitovaním vytváral v mysli Obraz sídla subjektu, ku ktorému sa modlíme. Presnejšie, podľa védického učenia po smrti postupujeme do Vyšších Svetov, teda do tých harmonických slnečných systémov, ktoré patria do Svargy. Vstúpenci každého z opísaných 3 základných systémov okrem Judžizmu idú rovnako do zodpovedajúcich hviezdnych systémov, teda súhvezdí. Sú to buď súhvezdia Sveta Tmy, alebo súhvezdia Svagy. V našom ponímaní všetci – bez rozdielu – postupujú buď do Navi alebo Slavi, teda do hviezdneho priestoru svetov temných alebo vyšších energií, teda do Astrálu. Do akých si môžeme vypočítať:

Vezmime začiatok – najčastejšie prvú vetu – „štandardizovanej“ modlitby nejakého náboženského smeru a jednoduchým výpočtom ju premietnime do grafickej podoby. Výsledkom je grafické zobrazenie súhvezdia, do ktorého – na základe dlhoročného opakovania tej-ktorej modlitby – pôjdeme. Postup je takýto:

 • Rozdeľte si po sebe idúce slová modlitby na dvojice;
 • Spočítajte písmená v každom z dvoch slov;
 • Zapíšte si ich do dvojíc v zátvorkách – napr. (2,6);
 • Prvé číslo je súradnica x, druhá y. Zakreslite ich do grafu;
 • Ak sa niektorá súradnica opakuje – môže ísť o dvojhviezdu – bod grafu zakrúžkujte;
 • Body postupne spájajte čiarou;
 • Nakoniec možno spojiť posledný bod s prvým.

Pre názornosť si uvedieme v ruštine texty niekoľkých modlitieb. Modlitba ruskej pravoslávnej cirkvi:

ЕИ, СВЯТЧЕ БОЖИЙ УСЛЫШИ НАСЪ МОЛЯЩИХ СЯ ТЕБЕ СЪ ВЕРОЮ И ЛЮБОИЮ И НЕ ПРЕЗРИ НАСЪ ТРЕБУЮЩИХ ТВОЯГО ЗАСТУПЛЕНИА.

Príklad prepočtu prvých dvoch súradníc: (2;6); (5,6)… V prípade, že v kresťanskej modlitbe je nepárny počet slov znamená to, že je potrebné doplniť slovo АМИНЬ (amen).

Každá reč je vibrácia, ktorá nás smeruje buď nahor alebo nadol. Každé obrátenie sa k Bohu či bohu smeruje do špecifickej časti hviezdnej oblohy.

Vždy je potrebný Obraz toho, ku komu sa obraciame. Preto naši Predkovia robili Kummirov alebo maľovali Obrazy. V tomto zmysle používa staroslovienčina aj výraz „OBRAZ“, ktorého jedna hrana prešla do našej reči ako obraz, hoci v ruštine už používajú „kartina“. Obraz je potrebný na to, aby sa dalo sústrediť. A nie náhodou poznáme z minulosti hnutie „obrazoborectva“ či iné formy boja proti našim Obrazom.

My už vieme, že Ježiš Kristus neprišiel zakladať kresťanstvo, to je v skutočnosti vynálezom Pavla, ktorý ho nikdy nestretol. Prvé kresťanské texty boli písané v ich jazyku, v aramejčine. Vieme aj to, že tento jazyk nepozná výrazy „Svedomie“ a „Česť“, teda v skutočnosti tieto kategórie nie sú súčasťou toho, čo sa dnes volá kresťanstvo. Ide iba a neskoršie prekladové skreslenia. Aramejčina ostáva aramejčinou naďalej. Ak sa takýmto spôsobom rozkreslí modlitba k Ježišovi v aramejčine, tak sa ukáže súhvezdie Rýb. Práve preto prepísali prví kresťania Obraz súhvezdia Rýb do gréckeho „ICHTYS“.

Modlitbou vždy musíme určiť, kam ide naše oslovenie. Postup koordinát v smere kreslenej čiary ukazuje smer toku energie v danom súhvezdí. Hviezdy odkláňajú energetický lúč a energia nakoniec prichádza do hlavnej hviezdy súhvezdia.

Súradnice našich Rodov, t.j. Slovanov a Árijcov sú rôzne, ale vždy sú to súhvezdia vo Svarge. Kresťanské, moslimské, judské, hinduistické a iné modlitby nikdy nesmerujú tam, kde naše. Väčšina týchto modlitieb ide na východ od našej Galaxie, hinduistické a podobne idú do Svagy. Teda mimo Temný Svet, ale nie do harmonických Svetov Svargy. Preto aj tzv. Mahamantra odosiela do súhvezdia vedľa Rýb. Môžete si vyskúšať zakresliť aj ju, ale uvádzame ju v ruštine. Nezabúdajme, že ani počet písmen v slove nie je náhodný. Tu je však vidno, že už nejde o pôvodný text, lebo tam bolo CHARA, nie dnešné tvary CHARI či HARE:

ХАРИ КРШНА ХАРИ КРШНА
КРШНА КРШНА ХАРИ ХАРИ
ХАРИ РАМА ХАРИ РАМА
РАМА РАМА ХАРИ ХАРИ

A nakoniec si môžete vyskúšať aj Korán, Sutru 1.:

ХВАЛА АЛЛАХУ, ГОСПОДУ МИРОВ, МИЛОСТИВОМУ, МИЛОСЕРДНОМУ ЦАРЮ В ДЕНЬ СУДА!

Interpunkčné znamienka neberieme do úvahy.

Čo z toho vyplýva? Náhody neexistujú. Kam sa počas života pýtame, tam po smrti aj naozaj pôjdeme, neznalosť v žiadnom prípade neospravedlňuje, preto je nevedomosť najväčším hriechom. Podstata fungovania sveta je v skutočnosti oveľa jednoduchšia, ako nás učili. Nie náhodou Tibeťania hovoria: Pravda je tak blízko až ju nevidno. Preto ju často ľudia hľadajú v diaľkach, u cudzích národov, ktoré nám podsúvajú ako „vyspelejšie“. No my môžeme zopakovať s volchvom Velimudrom: Cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš.

NAŠI PARTNERI: