ČAS AKO ŽIVEL 2.

4. februára 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

V tejto časti dokončíme prenos informácií, ktorých základom je naša minuloročná návšteva Velesturu. Je to mocné Miesto Sily, na mieste ktorého je možné nadviazať kontakt s tým, kto dávno v minulosti vytesal do skaly runový nápis.

Ako sme už neraz písali, takéto kontakty sú akousi energetickou stopou zapečatenou v čase, teda ten kto daný nápis vytvoril, tam zanechal akúsi „časovú, energetickú konzervu“. Len pre úplnosť opakujeme, že je to úplne normálny jav. Každý z nás každým svojim činom každý okamih vykonáva presne to isté. To je oná Kronika Akaši alebo Protonácia. Ohľadom detailov odporúčame – ako vždy – vynikajúcu knihu NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE od českého autora Břetislava Kafku.

Tento článok – samozrejme – nie je plnou náhradou pôvodného materiálu. Je to skôr spracované podanie určené pre nášho čitateľa. Každému – najmä tým, ktorí sa zúčastnili minuloročných seminárov – samozrejme odporúčame, aby si prešli kompletne celý Veľký seminár v Novosibirsku.

Počas tejto meditácie bol nadviazaný kontakt s tými, ktorí kedysi žili na území našej krajiny a odišli. Skúmaním runového nápisu bolo možné nadviazať s nimi kontakt. Treba nám vedieť, že hlavným dôvodom ich odchodu bola snaha uniknúť pred parazitmi. Tvárne bytosti sa už vtedy značne rozmnožili a rozšírili do takej miery, že začali obsadzovať celú Zem. A tak normálni Človekovia – aby sa nedostali pod ich kontrolu – postupne odchádzali zovšadiaľ. Tak pozemskí Človekovia postupne zanechali Egypt, Rím a napokon aj všetky naše zeme, ktoré pôvodne riadilo človečenstvo. Nápis na skale Velestura je informácia pre vtedy očakávanú poslednú skupinu aby vedeli, kadiaľ majú odísť.

Ako sme už písali, hlavným dôvodom prečo odišli bolo, že majú znalosti ako riadiť ČAS. Na základe toho v akom časopriestore dnes žijeme je však očividné, že nie všetci odišli alebo stihli odísť, pretože pod kontrolou riadenia Živlom Času sme sa zjavne ocitli.

Počas spoločnej meditácie bol ustanovený kontakt s Kultúrou, ktorá odišla a zanechala nápis na Velesture. Cieľom bolo sa dozvedieť čo najviac z oblasti riadenia Časom, teda najmä získať infomáciu, ako sa z nášho súčasného položenia dostať. V ďalšom podávame to, čo bolo týmto kanálom od spomenutej Kultúry prijaté.

ČAS je druh energie, prostredníctvom ktorej Kultúra, ktorá mala možnosť a schopnosť riadiť ČAS dokázala získavať svoje vedomosti tým, že čerpala z rôznych časových období rôznych Kultúr a Civilizácií.

Spočiatku ČAS, energiu ČASU používali na hromadenie svojich vedomostí. Potom začali energiu ČASU používať na pôsobenie jeden na druhého. K tomu došlo po tom, ako unikli mnohé informácie, ktoré predtým hromadili po stáročia. A tak vedomosti, ktoré Zmeskovia nemali právo dostávať – začali dostávať najskôr Zmeskovia. Od nich sa poznatky dostali ku klonom, ku klonovaným štruktúram. A tak klony – vyznačujúce sa mocnou zúrivosťou a ambíciami – začali pomocou týchto poznatkov stvárať zverstvá.

Pomocou týchto vedomostí je možné z akéhokoľvek ČASOVÉHO obdobia vyberať akékoľvek udalosti. Takto bola zrealizovaná na Zemi atómová vojna – našli ju v období zániku jednej z minulých Civilizácií – a skrz riadenie ČASOM bola jednoducho prenesená z jedného ČASU do druhého. Manipulácie s ČASOM prebiehajú aj teraz ale tí, ktorí majú poznatky ako manipulovať s ČASOM a tieto manipulácie robia udržiavajú všetko v absolútnej tajnosti a pod strohou kontrolou a ochranou. Majú však – samozrejme – aj slabé miesta.

Riadenie ČASU samo osebe neposkytuje nejaké zvlášť veľké privilégiá, ale vzhľadom na to, že človekovia majú svoje vlastné fyzické telá, dostávajú sa do určitej závislosti od určitých kruhov. Tí, ktorí tieto poznatky ovládajú sú udržiavaní ako keby v zlatých klietkach. Samozrejme, že to nie sú fyzické klietky, ide skôr o absolútne uspokojovanie ich fyzických potrieb, ale zato sú ich poznatky využívané iba určitou skupinkou ľudí. Tí, ktorí majú tieto vedomosti a najmä schopnosti ich uplatňovať, sú viazaní určitými dohodami, sľubmi a prísahami s tými, ktorí ich držia v „zlatej klietke“. Toto v súčasnosti prebieha.

Boli časy, keď tieto vedomosti boli všeobecne dostupné každému Človeku, absolútne celej Kultúre, pričom jestvovali pravidlá zaobchádzania s ČASOM presne takého druhu, ako dnes existujú pravidlá zaobchádzania s OHŇOM či VODOU. Teda pravidlá pre zaobchádzanie so všetkými Živlami aj Živelníkmi. Práca, zaobchádzanie s ČASOM bolo tiež kontrolované špecifickými pravidlami a podmienkami manipulácie. Pretože OHEŇ možno použiť na prípavu jedla ale aj na splálenie mesta, t.j. je to riaditeľný Živel.

Vedomosti na ovládanie Živlu ČAS boli na príkaz utajnené. Jedna rodina bola vzatá do zajatia, jej existenia bola ohraničená podmienkami, pravidlami, kliatbami, obetami. A tak pomocou vedomostí – ktoré sa v tejto rodine odovzdávali z pokolenia na pokolenie – začala určitá malá skupinka parazitov fakticky riadiť Svet. Tieto poznatky reálne existujú, a teda činy, manipulácia s ČASOM tiež v Priestore prebieha.

Paraziti žiadneho druhu – vrátane Zmeskov – nemajú skrz svoju zmiešanú krv prístupy do Svargy na takéto manipulácie, ale zato ich má každý Človek – pokiaľ je to človek a jeho krv nie je premiešaná s parazitmi. Preto paraziti vháňajú naivných Človekov do športového sexu, alkoholu, drog a podobných „užívaní si“. Takto sa Človekovia menia na dojné kravy fungujúce v trojčakrovom móde zapojené do Systému Matríc. A keďže sami Človekovia porušujú Kon Stavby Sveta – ostávajú tu v Samsáre pod kontrolou Systému, čo z pohľadu parazitov môže byť považované za politiku obnoviteľných zdrojov.

Dostávame sa k otázke, či existuje spôsob anulovať tieto činy parazitov – presnejšie činy na príkaz ich a ich parazitických štruktúr?

Odpoveď je, že všetko – za podmienky dispozície Vysokých Prístupov do Svargy – je možné očistiť. Pokiaľ Prístupy existujú, tak aj všetky činy v Jemnohmotnom Svete podliehajú kontrole alebo možnosti likvidácie zo strany tých, ktorí uplatnia Vyššie Prístupy.

ČAS v Priestore a tie manipulácie, ktoré prebiehajú s ČASOM mali za následok vytvorenie ohromných skladov, v ktorých je ČAS stlačený do určitej intentizy. A práve tieto skompresované kapsule – presne ako stlačený VZDUCH – sú uložené v akýchsi veľmi, veľmi dlhých rezervoároch. Existuje ohromné množstvo uložených zásob tejto energie.

Čo môžu s touto energiou robiť paraziti? Dokážu ju riadiť či využívať akokoľvek vo svoj prospech?

Paraziti ju môžu iba skladovať nato, aby sa nedostala k Človekom, k Človečenstvu. Pretože ak si Človek – Človečenstvo – vráti tento uskladnený potenciál, tak v tom okamihu neostane na Zemi miesto pre Zmeskov a parazitov tu žijúcich. Definitívne skončia.

Kultúra, ktorá zanechala odkaz na vrchu Velestur sa premiestnila do Časopriestorovej zóny, ktorú si sami vytvorili. Takto vzniklo niečo ako Paralelný Svet, takže v našom Javnom Svete ich viac niet, hoci pred nejakým ČASOM žili medzi nami na Zemi. Čo do princípu to sú naši bratia a sestry, hoci ich štruktúra je už iná. Každá bunka ich fyzického tela vydáva akési žiarenie, čo sa prejavuje ako akési svietiace bunky v pokožke. Každá ich bunka je akási obdoba jadrového reaktora, pričom aj v nich prebiehajú akési deje. Hovoria, že v našich fyzických telách takéto reaktory už nefungujú. Ak by sme to chceli vyjadriť súčasným jazykom, tak ide o frekvenčnú, vibračnú úroveň fyzického tela. Teda frekvenčná úroveň ich fyzických tiel je na inej úrovni ale taká, že majú schopnosť a možnosť sa zladiť s celým Vesmírom. Celý Vesmír – vrátane našej Zeme – žije a vzájomne komunikuje na špecifickej frekvencii. Frekvencia nášho fyzického tela – Človekov, ľudí, neľudí či tvarov žijúcich dnes na Zemi nezodpovedá frekvencii tela Zeme, zvierat v čistom, t.j. pôvodnom stave, rastlín ani vtákov.

Hovoria nám, že frekvencia nášho fyzického tela v takom stave ako je teraz – pokiaľ rýchlo neprijmeme zodpovedajúce opatrenia na zlepšenie stavu – spôsobila, že ani Zem ani Vesmír to už dlho trpieť nevydržia. Je to preto, lebo Stavba Sveta obsahuje niečo podobné špecifickému, ako keby počítačovému programu pre celý Vesmír. Ak do systému Stavby Sveta vnikne či inak sa v ňom objaví taká frekvenčná úroveň, ktorá spôsobuje škodu buď časti Stavby Sveta alebo jemu celému ako takému, tak takýto frekvenčný komponent bude zlikvidovaný. Hovoria nám, že práve pre túto príčinu už bolo zlikvidovaných niekoľko Civilizácií, ktoré na Zemi v minulosti existovali.

Celý dnešný stav bol v minulosti spôsobený časťou našich Žrecov. Najskôr tým že pristúpili k vytvoreniu nízkorozmenostných sluhov, t.j. klonov, tvarov, tvárnych bytostí.

Ďalšia príčina je to, že potom sa pokúšali s nimi zmiešať, čím došlo k vytvoreniu Zmeskov. K Zmeskom sa potom začali chovať ako k seberovným vrátane toho, že im začali poskytovať vedomosti. A tak celá zrada prebehla skrz Zmeskov. To preto, lebo my, Človekovia, sme ich začali prijímať ako Človekov, ale oni v skutočnosti majú zvieraciu štruktúru mysle, teda spôsob myslenia aj všetko s tým suvisiace.

A aj ten toľko proklamovaný stav všeobecnej lásky ku všetkým, všeobecná rovnosť všetkých ľudí a bratstvo – to sú iba cudzie, umelo do našej mysle implementované štruktúry služiace nato, aby došlo k zníženiu frekvenčnej úrovne fyzických tiel Človečenstva. Tým sme boli privedení k tej hranici, za ktorou sa už v Stavbe Sveta spúšťa program na elimináciu, t.j. zničenie Civilizácie. Hrana, za ktorou dochádza k likvidácii Civilizácie to je nenávisť na úrovni želania zničenia Človeka Človekom, teda nenávisť Človekov medzi sebou – čo je už krajný variant frekvencií. Po tom už Človečenstvo, Človekovia, podlieha procesu likvidácie. Na jednej strane všetci tí, ktorí šíria teóriu tolerantnosti majú pravdu, ale teória lásky, bratských citov musí pôsobiť výlučne medzi Človekom a Človekom. Úroveň Zmeskov je už úplne iná. A úroveň parazitov, tvárnych bytostí – to je znovu iná úroveň.

Nie náhodou Zápoveď hovorí:

MILUJTE BLÍŽNEHO SVOJHO AKO SEBA SAMÉHO AK JE TOHO HODEN

Perún                        

Musia byť jasné hranice vzájomných vzťahov medzi Človekmi a Zmeskami, medzi Človekmi a Tvárnymi bytosťami, medzi Zmeskami a Tvárnymi bytosťami. Inak taká Civilizácia podlieha likvidácii.

Frekvencie našich bratov z Paralelného Sveta vykazujú takú úroveň, ktorá umožňuje pracovať so všetkými Živlami, vrátane Živlu ČAS.

Pri podrobnejšom pohľade na náš Svet bolo vyjasnené, že udalosti a manipulácie s ČASOM riadené tvárnymi bytosťami prebiehajú aj v súčasnosti, v (zatiaľ stále) aktuálnej 12-rozmernej Hre. Všeobecné bedačenie a manipulácia s bielym obyvateľstvom inými belochmi, ktorí robia pod kontrolou Zmeskov a Tvarov neprestáva. V súčasnosti sú belosi najviac vtiahnutí do Matrice „JA EGOISTA“, pričom Hra prebieha na báze ich želaní zarobiť čo najviac peňazí, alebo aspoň dosiahnuť čo najvýhodnejšie finančné výhody – a to aj za cenu spôsobovania škôd iným belochom. Túto špinavú robotu robia biele ženy aj bieli muži, pričom sa využívajú ich Prístupové možnosti a schopnosti založené na čistote krvi (od ktorej závisia všetky Prístupy do Jemnohmotného Sveta). Potom však z nich robia rabov, donorov. Manipulácia ich schopnosťami prebieha na základe strachu a zastrašovania. Z toho vyplýva, že keď budeme postupne odstraňovať túto čiernu robotu, tak takíto belosi budú likvidovaní. Bude to následok nimi dosahovaného výsledku, pretože ich život priamo závisí od kvality a efektivity nimi odvedenej roboty. U nich existuje priama závislosť ŽIVOTA a VYKONANEJ ROBOTY. A ako my postupne zvyšujeme efektivitu našej práce, oni ju samozrejme strácajú – sú to spojené nádoby.

V konečnom dôsledku však zodpovednosť za osudy takýchto Človekov dopadne na tých, ktorí ich držia pod kontrolou.

Po odchode Kultúry našich bratov zo Zeme získali totálnu kontrolu nad Živlom ČASU všetci paraziti, Tvari a Zmeskovia. Dnes už vieme, že paraziti nie sú až takí nebezpeční ako Zmeskovia. Oni nadobudli časť našich schopností a možností, majú časť našej krvi, ale napriek tomu ich mozgy sú v poškodenom stave. Znamená to, že nás budú vždy nenávidieť. To preto, lebo my sme z pohľadu Stavby Sveta dôležitejší, viac dokážeme vidieť (ak – samozrejme – prejavíme vôľu). Vždy sa budú snažiť nás viesť, držať pod kontrolou, vždy budú mať snahu nás UČIŤ. Ich spôsob nášho učenia im umožňuje nás riadiť, napovedávať nám čo robiť, ako reagovať. To preto, lebo v krvi majú AMBÍCIE.

Svet zničili Zmeskovia! Svet zničili Zmeskovia! Oni ho zničili a prispôsobujú si ho pre seba! Toto varovné volanie našich bratov z Paraleného Sveta opakovane odznelo počas meditácie. Oni – naši bratia a sestry – kričia preto, aby sme si dobre uvedomili, že hodnota KRVI je natoľko dôležitá pre nás všetkých, nakoľko je dôležitý Svet, v ktorom žijeme!

Neverte Zmeskom, nedržte ich vedľa seba, nevpúšťajte ich do svojho života! Oni nemajú tie vlastnosti, ktoré má Človek! Tento krik je veľmi silný, pretože vidia všetko, čo u nás stvárajú. A my – vo svojej naivnej nevedomosti – sa o tom ani nezamýšľame. Des!

Ale vráťme sa k štruktúre ČAS. Oni nám hovoria, že toto všetko sa dá odobrať ľahko. Ak dokážeme otvoriť – zistiť miesta uloženia koncentrovaného ČASU – tak ČAS vypustíme. Toto je – potenciálne – možné preto, lebo máme (právom čistej krvi) dostatočne silnú Prístupovú štruktúru. Ovládame, ale čo robíme? Sedíme v kostoloch, pijeme alkohol a o niečom podobnom ani len nerozmýšľame…

Varujú nás pred Zmeskami – ale tých je už u nás mnoho. Zatiaľ čo parazitov, Tvarov ešte ako tak k sebe nepripúšťame, tak Zmeskov prijímame úplne. Preto na nás kričia: „Bojte sa, bojte sa, bojte. Nepriateľa máte už v dome!

Na záver ešte uveďme, že pri meditácii bola vyslaná žiadosť do všetkých Paralelných Svetov, v ktorých žijú naše Rody – naši bratia a sestry – aby sa k nám pripojili a pomohli nám tie Rody, ktoré majú skúsenosť s bojom a víťazstvom na Zmeskami. Odpoveď je však desivá – takéto Kultúry NEEXISTUJÚ. Doteraz sme každý takýto boj so Zmeskami prehrali.

Neklesajme však na Duchu! Všade inde bol priebeh poroby a totálnej kontroly oveľa rýchlejší ako u nás na Zemi. Z nejakého dôvodu sa Zmeskovia na Midgard Zemi nemohli tak rýchlo vyvíjať, ako bolo potrebné na našu totálnu porážku. Je tu teda šanca, že boj vyhráme. Ale určite nie so založenými rukami pasívnym vyčkávaním príchodu akého Mesiáša či spásnej, bájnej energie či štvrtej, piatej či akejkoľvek inej rozmernosti.

Navštevovať Miesta Sily je v súčasnosti mimoriadne dôležité. Na nich sa pri spoločných meditáciách môžeme dozvedieť, kde sú uložené SKLADY ČASU. Najpravdepodobnejšie to budú priestory pod zemou alebo v mori. A aj preto je dôležitá spoločná návšteva ARKONY. Je to predsa tradičné Miesto Sily našich Predkov. Hľa, koľko sme sa dozvedeli skrz návštevy Velesturu, čo môžeme nájsť na Arkone?

Máme šancu uspieť, ale musíme aktivizovať vlastnú vôľu prekonať všetky prekážky. Spolu všetky Rody. Ale bez ZNANIA to nijako nepôjde. Stojí to však zato!

04.02.2019

NAŠI PARTNERI: