CÉDROVÉ KRSTENIE

13. mája 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PARAZITICKÝ SYSTÉM, VYŠLO INDE

Hoci článok, ktorý prinášame bol napísaný r. 2010, dodnes nestratil nič zo svojej aktuálnosti. Prebúdzanie, ktoré sa začalo už v osemdesiatych rokoch na území Veľkej Rusi už – z pohľadu krstiteľov Rusi celkovo – „nebezpečne“ zasahuje aj slovanské zeme na Západe. Kabbalistický systém – ako sme už opísali – je tak či onak stále dominantným systémom riadenia energeticko-informačného priestoru, ktorý pre lepšiu zrozumiteľnosť môžeme nazvať Matrix, teda Matrica. Prvky prebúdzania sa Maličkej Rusi už síce vidno, aj keď zatiaľ stále nie sú dostatočne silné – hoci narastajú každý deň – aj tento stav už nedáva spať novodobým krstiteľom.

Z pohľadu nastupujúceho Zlatého Veku sa musíme zorientovať v mnohých veciach – jednou z nich je určite jasné pochopenie vzťahu Boh (Stvoriteľ) a Diabol – zatiaľ si aspoň spomeňme na staré príslovie: Nie je všetko zlato čo sa blyští. A takýmto „blyšťaním“ je aj snaha zostavovať „Rodové osady“ na našom území.

Hoci systém správy Dŕžavy bol založený na Kopnom Práve – čoho logickou súčasťou boli Rodové osady – nepleťme si pojmy s dojmami. Jedna vec je zakladať špecifické osady na území dnešného Ruska – kde sú oblasti, v ktorých sa pešo alebo ani autom nemožno ten istý deň stretnúť so „susedmi“ – a druhá vec je zakladať osady v krajine, v ktorej sa možno nielen ten istý deň poľahky stretnúť aj s tými, ktorí žijú na úplne opačnom konci ale aj sa v pohode vrátiť domov.

Rodová osada je štruktúra, ktorá je nielen ekonomicky samostatná, ale ktorá je aj organizovaná podľa princípov Rodového, t.j. Kopného Práva. Postaviť osadu „ďaleko od Civilizácie“ na Slovensku nemožno, sme jednoducho veľmi malá krajina. S rovnako mysliacimi ľuďmi sa možno spojiť pomerne jednoducho – v porovnaní s tisíce kilometrovými vzdialenosťami v Rusku – a ak niekto chodí denne do roboty a iba po nej sa vráti do „Rodovej osady“ tak ako možno túto štruktúru považovať za Rodovú osadu? Alebo tá bude fungovať iba cez víkendy a mimo toho bude aká?

Z praktického pohľadu odporúčame každému, koho zaujíma problematika zakladania Rodových osád riadiť sa Múdrosťou našich Predkov. V tomto prípade apelujeme konkrétne na používanie ZDRAVOMYSLIA. Jednou z hlavných zložiek je osobná skúsenosť – ale vrátane a bez výnimky aj toho, kto lanári do nového projektu. Nejde o to, čo hovorí – veď už Cicero povedal: „Slová dojímajú, príklady priťahujú“ – ale o to, akú má v danej oblasti skutočnú, vlastnú životnú skúsenosť. Ak by si ľudia v Rusku boli svojho času uvedomili, že Megre nikdy v živote žiadnej „cédrovej“ osade nežil – a už vôbec ju nezakladal – neboli by zaplatili za svoju naivitu takú vysokú cenu. Ak niekto lanári iných na zakladanie Rodovej osady, tak odporúčame ho navštíviť a pozrieť sa, či už sám funguje na védických princípoch a žije tak, ako nahovára iných. Prečo? Lebo teraz sú pred našimi ľuďmi dve možnosti. Buď doplatia na vlastnú nevedomosť, alebo použijú Zdravomyslie a prebudia sa z ďalšej ilúzie Matrixu.

Toto samozrejme neznamená, že v Rusku neexistujú aj fungujúce Rodové osady – ale poučenie sa dostalo všetkým. Hoci mnohí nás označujú dobre že nie za odnož ruskej spravodajskej služby, v tomto prípade nie sme presvedčení, že kopírovanie Ruska je namieste. Veď aj naši Predkovia hovorievali: Iný kraj, iný mrav.

Chyták všetkých kopírovaní je v niečom úplne inom. Ľuda sa orientujú na „externé“ ciele, pričom výstup z Matrixu sa skrýva iba tam, kde dôjde k pochopeniu podstaty. Problém je v neznalosti práce vlastného mozgu, t.j. potrebujeme sa dostať spod nadvlády strojového módu jeho ľavej polovice. Namiesto toho „hľadáme“ problémy v prostredí okolo nás, raz sú to Ilumináti aj s NWO vrátane slobodomurárov, sionistov, Svetovej vlády a všetkého podobného, inokedy aspoň „zamestnanie“ Rodovými osadami. A pritom nám uniká aktivácia Obrazového myslenia pravej polovice nášho mozgu, rozširovanie vedomia a cesta Duchovného vývoja celkovo. Cesta je v našom vnútri – nie „vedľa“ nás.

ZDROJ

Hľa, už poldruha desiatky rokov prebieha v Rusku krstenie do nového náboženstva. Nemá vlastný názov, ale ho možno výstižne nazvať podľa novej mesiášky, ktorú vymyslel spisovateľ V. Megre, sestry Krista, Budhu aj Mohameda – Anastázie…

Cieľ anastáziovstva, tak ako aj kresťanstva, ktoré je v poslednej dobe opäť aktívne všetkým nanucované popmi z RPC, ostáva pôvodný – akýmkoľvek spôsobom paralyzovať túžbu ľudí po poznaní, po zmene situácie v Rusku, ponoriť človeka do nevedomosti, blokovať vývoj ako samotného človeka, tak aj spoločnosti v celku a premeniť ľudí na biorobotov.

Ciele sú rovnaké, iba prostriedky ich dosiahnutia rôzne. To isté klamstvo obliekli do nového šatu a snažia sa, aby sme ho zožrali a v čom sú – bohužiaľ – dosť úspešní.

Na rozbehnutie nového náboženského kultu jeho jediný apoštol – V. Megre (vo svojej druhej knihe si vyhradil výlučné právo rozprávať rozprávky o Anastázii: „nikomu a nikdy neodovzdám svoje výlučné právo na výklad výrokov Anastázie“) – nežne a krátko skritizoval tradičné náboženstvá, zvlášť kresťanstvo. Zato ho však neskôr nepretržite propagoval vo všetkých svojich knihách.

Dnes sú kresťanstvu predkladané vážne obvinenia: zničenie poznania, kultúry aj ideológie Rusov; likvidácia nepokorného obyvateľstva pri krstení; úprava učenia Krista v prospech parazitickej moci a nanútenie rabskej psychológie; príprava pôdy na prevzatie moci v krajine Judejcami a zničenie štátov.

Ale zdanlivá kritika náboženstiev – ktorú predstavuje Megre vo svojich knihách – je v skutočnosti iba imitáciou kritiky. Za smiešne obvinenia kresťanov sa Megre hlasito pokajal na 1. kanále ruskej televízie. Urobil toto prehlásenie:

„… chcem vyjadriť svoje ospravedlnenie za to, čo som v danom čase nerozpoznal, nepochopil, akou silou vychádzali obrazy spod môjho pera a urobil som radu negatívnych výpadov na adresu cirkvi. Nemal som to robiť, pretože negatív posilňuje negatív, neodoberá ho, a preto musím napraviť svoju chybu a v nasledujúcej knihe urobím silnejší pozitívny obraz našej cirkvi, pretože to je jediná inštitúcia, ktorá môže vychovávať ľudí…“

A nová, vymyslená mesiáška – Anastázia – potvrdzuje ukážkovosť boja s náboženstvami svojim nie dvojzmyselným vyjadrením: „Pred ľuďmi chcem ja obraz Boha oživiť…“.

Na „Oživenie obrazu Boha“ Megre tvorivo prepracoval Starý zákon, vymyslel mesiášku – Anastáziu (ako keby sestru Krista a druhých prorokov), prepracoval základnú modlitbu kresťanov na nový lad, zamenil nosenie krížika na šiji nosením cédrového drievka, vymyslel hlbinné obrazy a proces dementizácie sa uzavrel.

Na odpútanie pozornosti adeptov nového náboženstva od procesov rozkrádania Ruska množstvom jeho nepriateľov a totálnej genocídy nášho národa im, adeptom, navrhuje stavať bez pomoci štátu „rodové osady“, najlepšie v zapadákovoch.

Ako je príznačné pre každé náboženstvo, anastáziovstvo nanucuje lživé a úbohé ponímanie sveta, ktoré môže v hlúposti súperiť s ponímaním sveta stredovekým kresťanstvom. Hľa, niekoľko príkladov novej, „náučnej paradigmy“, ktorá je vysvetlená v Megreho knihách:

„Od človeka v stave ľúbosti vychádza žiarenie. Za zlomok sekundy, odraziac sa o planét, ktoré nad ním stoja, ono znovu dosiahne Zem a dá nový život všetkému živému…

Slnko je jedna z planét, vyžarujúca nekompletné spektrum tohto žiarenia…

Od človeka prebývajúceho v stave zlých pocitov vychádza temné žiarenie. Temné žiarenie nemôže vystúpiť nahor a dostáva sa dovnútra Zeme. Odrazí sa od vnútra a vracia sa na povrch v podobe chrliacich vulkánov, zemetrasení, vojen

Zem! Ako jadro celého Vesmíru a centrum pre všetko vznikla viditeľná planéta – Zem! Okolo nej sa ukázali hviezdy, slnko a luna. Neviditeľné tvoriace svetlo, vychádzajúce zo Zeme, našlo v nich svoj odraz…“

Okrem hlúpeho svetonázoru je v cédrovej „biblii“ navrhnutý aj systém výchovy detí, ktorý sa hodí akurát tak na výchovu najtupších Maugliov. Podstata toho systému výchovy spočíva v nasledovnom.

Nové náboženstvo – anastáziovstvo – predpokladá, že dieťa sa rodí ako dokonalý finálny výrobok Boha, má od počiatku kdesi v sebe všetky poznatky o stavbe sveta a úloha výchovy spočíva v tom, aby dostalo možnosť otvárať sa tomuto akosi v dieťati vloženom poznaniu. Aby sa to dosiahlo, dieťa sa má do 11 rokov neustále stýkať so zvieratami a rastlinami v prírodných podmienkach – v rodovej osade, „poznávať predurčenie dokonalých tvorov Boha“. Nadobúdanie skúseností s produktami civilizácie je krajne nevhodné, pretože sa predpokladá, že človek tvorí iba primitívne veci a nevytvoril ešte nič, čo by bolo dôstojné vnímania dieťaťa. Navrhuje sa, že myslenie dieťaťa sa nemá prerušovať. Dieťa má celé dni sedieť na poľane a pokúšať sa o samostatné uvedomenie si všetkých vzájomností v živej aj neživej prírode, pričom rodičia by mu mali periodicky zadávať otázky so skrytými významami, aby sa dieťa znovu pohrúžilo do mnohodňového rozmýšľania. Dieťa vychované na poľane bude akosi v budúcnosti v krátkom čase schopné si osvojiť akúkoľvek vedu a nadobudnúť všetko to, čo len zachce…

Megre sa neostýcha, svojim nasledovníkom kreslí obraz ním vymyslenej budúcnosti v ktorej – ako príklad horeuvedenej „prírodnej“ metódy vzdelávania – opisuje deväťročného chlapca, ktorý v škole hovorí o svojich budúcich poznatkoch v astronómii:

„… Oni svietia (hviezdy – pozn. autora), aby sme na nich pozerali a rozmýšľali o nich. Hviezdy chcú, aby sme na nich všetko urobili tak dobre, ako na Zemi. Trochu Zemi závidia. Veľmi chcú, aby na nich rástli také isté, ako u nás, plody a stromy, aby tam bola taká istá riečka aj rybky.

Hviezdy na nás čakajú, každá sa snaží svietiť, aby sme si ju všimli. Ale my ešte nemôžeme k ním letieť, pretože máme ešte doma veľa čo robiť. Ale keď doma všetko prerobíme, aj všade, na celej Zemi bude dobre, poletíme k hviezdam. Akurát že tam nepoletíme na lietadle ani na rakete. Pretože na lietadle sa letí dlho, a na rakete môže byť nuda. A navyše na lietadlo ani na raketu sa všetci nezmestia. Ani mnoho rozličného nákladu sa tam nezmestí. Ani stromy sa tam nezmestia, ani riečka. Keď na Zemi dáme všetko dobre do poriadku, poletíme k prvej hviezde s celou Zemou.

Niektoré hviezdy tiež budú chcieť samé priletieť k Zemi a pritúliť sa k nej. Oni už posielajú svoje kúsky, a kúsky sa už prituľujú k Zemi. Ľudia si spočiatku mysleli, že to sú kométy, ale to sú kúsky hviezd, ktoré veľmi silno zatúžili sa pritúliť ku krásnej Zemi. Poslali ich hviezdy, ktoré na nás čakajú. K ďalekej hviezde môžeme priletieť celou Zemou, a komu sa zachce ostane na hviezde, aby tam bolo – ako na Zemi – krásne.

Chlapec dvíhal svoje lístky, ukazoval ich a počúvali ho. Na lístkoch boli obrázky hviezdnej oblohy, trajektórie presunu Zeme k hviezdam. Na poslednom obrázku dve hviezdy kvitnúce v sadoch a od nich sa vzďaľujúca Zem na svojom medzigalaktickom lete…“

Hľa, takáto úroveň poznania – podľa úmyslov zakladateľov nového náboženstva – musí byť u našich detí.

Koho to je úmysel? Kto je zákazníkom ďalšieho náboženstva? Nato, aby sme určili zákazníka ďalšieho klamstva, je potrebné nájsť odpoveď na druhú otázku: kto má z toho prospech? Odpoveď dáva samotný apoštol – V. Megre:

„Vo všeobecnosti posudky židovskej otázky – minimálne tie, ktoré sa mi podarilo prečítať v publikáciách na túto tému – sú dosť primitívne. V podstate všetky smerujú k obyčajnému konštatovaniu faktov: „Židia zachvátili tlač rôznych krajín“; „Televíziu – európsku úplne“; „Väčšinu finančných tokov ovládajú Židia“…

Hneď poviem toto. Židia proste musia toto robiť a my sme povinní sa im podriadiť, pričom na zákonodarnej úrovni.

Posúďte sami. Štátna Duma Ruskej federácie prijala zákon, podľa ktorého sú v našej krajiny štyri náboženstvá základné. Dva z nich sú kresťanstvo a judaizmus. Z koncepcie kresťanského náboženstva vyplýva, že človek kresťan je rabom Božím. Bohatstvo nie je želateľné…

Z koncepcie judaizmu vyplýva, že človek Žid je vyvolencom Boha, jemu patrí všetko bohatstvo, zeme, úžerníctvo je vítané…

Takže v logike svojich činov budeme dôsledný. Najvyšší zákonodarný orgán nášho štátu prijal túto koncepciu, čím zároveň určil, kto má byť rabom a kto vládcom. Nuž nebudeme klamať jeden druhému, ak sme zákonu poslušní občania. Podľa zákona, ktorý prijala naša vláda, prijmeme – ako treba – vládu Židov nad nami…“

Nuž tak.

Náboženstvá sa periodicky menia, ale národ vybraný židovským bohom ostáva ten istý. A nemení sa práve preto, lebo tieto náboženstvá sú vytvorené ním samým a vytvárajú sa kvôli porobeniu druhých národov.

Alexej Kulagin

Doplniteľné informácie v tejto téme prinesieme v pokračovaní.

13.05.2017

NAŠI PARTNERI: