ČÍSLOVO III.

3. apríla 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Systém, ktorým spravujú všetky národy sveta je založený na najväčšom klame, na najhlbšej nevedomosti, alebo na jednom aj druhom. Takže nech sa akokoľvek prispôsobia tie zásady, na ktorých tento systém spočíva, aj tak z neho nemôže vzísť dobro pre ľudí. Ba práve naopak – praktické následky musia byť vždy také, že vždy prinášajú len zlo.

Robert Owen

Len hlupák si myslí, že zlí ľudia nerobia zlé veci.

Marcus Aurelius

K aktuálnosti týchto citátov naozaj niet čo povedať. Takto je zostavený systém Civilizácie, ktorý mnohí tak hrdo nazývajú Demokracia. No nás, ktorí rozumieme skutočnej podstate tohto slova, to už naozaj neprekvapí. A teda nemôže nikoho z nás prekvapiť ani to, že pri zmene Epoch dochádza vždy aj k zmene organizácie spoločnosti. Akej zmene? V podstate ide iba o dva princípy, ktoré sa už tisícročia navzájom striedajú: Hodnota a Cena. Hodnota nie je to isté ako cena, ale tým, ktorí si nazhromaždili veľa cenností, nie je nijakovsky možné tento zásadný rozdiel vysvetliť. V skutočnosti sa netreba o to ani pokúšať. No význam Ceny pomaličky odchádza, ustupuje do úzadia a moci sa už pomaly ale isto ujíma vek Hodnoty.

Pre lepšiu obraznosť si môžeme tento rozdiel ukázať aj na príklade. Rozdiel medzi zdravou a rakovinovou bunkou je v tom, že zdravá bunka v organizme tela pracuje pre spoločné dobro celého organizmu a rakovinová bunka robí iba na seba samú. Narastanie počtu rakovinových buniek v tele nakoniec vyústi do situácie, že rakovinový nádor telo zabije. Teda egoistický, ambiciózny prístup niektorých „chamtivých“ buniek zničí celý organizmus. Všetko nahromadené na úkor celku nakoniec zahynie vtedy, keď následkom chamtivosti jednotlivcov zahynie celok.

Kto myslí iba na seba, prípadne nanajvýš na seba a svoju rodinu, ten slovko „My“ a „spoločný prospech“ v národnom ponímaní v slovníku nemá. Stáva sa teda rakovinovým nádorom v tele Národa. Mnoho egoistických jednotlivcov môže nakoniec priniesť smrť aj celému Národu. Pre nič iné, iba pre svoju chamtivosť a nenažratosť. Teda pre typický civilizačný sen „sám mám málo“. Neprináša viac úžitok Národu, iba sebe.

Ak chceme byť súčasťou Všehomíru, tak nemôžeme byť rakovinou. Logika je to veľmi prostá a ľahko pochopiteľná. Len zdôrazňujeme, že nehovoríme o parazitoch, ale o našincoch so Živatmou. Nečlovekovia sú inou kategóriou.

Keď ich prestaneme napájať našou Životnou energiou, začnú sa u nich prejavovať problémy. Veľké problémy. Lebo keď energie – ktoré už teraz zostupujú – začínajú prechádzať cez nás, začína celá 12-rozmerná Hra migrovať.

Či tento jav už nastal alebo nenastal musí posúdiť každý sám pre seba. Každý však dokáže posudzovať realitu iba z tej úrovne, na ktorej sa sám nachádza. Preto je pravdivá každá odpoveď, ale Istina je iba jediná.

Zásadne sa s nikým o tomto nehádajte, lebo aj tak každý bude posudzovať aktuálnu situáciu z úrovne výšky svojho pohľadu.

V Cenovom – nie Hodnotovom – systéme ostávajú nadobro všetci tí, ktorým je Biblický projekt blízky. Napriek tomu, že kresťanský egregor už neexistuje, ich mysle ostávajú zacyklené. Tento jav nás síce spočiatku prekvapil, ale nakoniec má svoje opodstatnenie. Náboženské egregory boli zničené nie ich zásluhou, teda ak by sa vďaka práci iných mali nezaslúžene podieľať na výsledkoch – nebolo by to spravodlivé. Ukázalo sa jasne, že existuje aj „individuálna“ egregoriálna úroveň.

Môžeme si priblížiť ešte niekoľko „momentov“ Biblického projektu. Sami si dokážete overiť, koľkokrát sa slová ako „smrť“, „trest“, „hriech“, „utrpenie“, „strádanie“ a podobne v Biblii spomínajú. Ale slovo „ŠŤASTIE“ sa tam nespomína ani raz. Rovnako je na tom aj „RADOSŤ“. Overenie je opäť ľahké. Stačí si pripomenúť, koľkokrát slová prvej či druhej slovnej zásoby zaznievajú v kázňach popov.

Čo sa nám tu otvára pred očami? Presne tá istá propaganda, ktorá sa na nás valí z médií – hlavne tých mainstreamových. Ak sa dobre zamyslíte zistíte, že asi ani neexistujú správy, kde by napríklad slovo „smrť“ nezaznelo aspoň raz denne… vždy, stále a dookola.

Tí, ktorí si pamätajú „strašný komunizmus“ viedia, že vtedy boli každé správy naplnené pozitívnymi informáciami. Koľko sme zožali obilia, aby sme všetci mali chleba, koľko sme vyrobili automobilov, koľko a akých podujatí bolo organizovaných pre človeka. Ako postúpilo naše bezplatné zdravotníctvo, aké objavy zavŕšili naši vedci, ktorí vyštudovali zadarmo a podobne.

Takto to teda funguje. Po prevrate – formou Biblického projektu – nám tu najskôr naimplementovali cudzí, deštruktívny slovník. Deštruktívna lexika sa dostávala do nášho životného priestoru, jej slová sme vdychovali. Nakoniec sa ich slová dostali do nášho vnútra, zmocnili sa našej psychiky a premenili naše životné prostredie na svoj Obraz, na Biblický Obraz nízkych rozmerností.

A kto nám to implementuje nové slová a vyčiarkúva z jazyka staré? Predsa akademici jazykovedného ústavu. Nuž od slovenov a cudzincov iné ani očakávať nemožno.

My si začnime osvojovať novú, pozitívnu lexiku, ktorá je našou prvopočiatočnou. Začnime nahlas a často vyslovovať slová ako „krása“, „radosť“, „pevné zdravie“, „šťastie“, „ľúbosť“, „spokojnosť“, „harmónia“ a podobne. Vyslovovaním takýchto slov ich vkladáme do nášho Životného priestoru, na ktorý začínajú pôsobiť svojou energetikou. Tento sa následne mení a stáva sa iným, lepším, s vyššími vibráciami.

Toto je teda ich metodika. Predtým ako začali meniť Kultúru na Civilizáciu, najskôr do lexiky vložili veľké množstvo negatívnych slov. Tieto začali postupne – tým, že sme ich my sami vyslovovali – vytvárať pre ich projekt potrebný nízkorozmerný priestor. A v nízkych vibráciách tohto priestoru vkladajú doň – a teda aj do spoločnosti, ktorá si ich slová osvojila – svoje programy na nás. Toto je prípad aj vysokorozmerného slova „Slovien“, ktoré by radi zamenili za nízkorozmerné anglické slovo „sloven“, a to aj s jeho „príslušenstvom“. Nízkofrekvenčné slovo si už svoje „príslušenstvo“ ťahá so sebou automaticky. Kto by chcel vedieť aké, stačí sa oboznámiť s významom samotného slova v cudzom jazyku.

Každý si môže ľahko sám zrekapitulovať, nakoľko si už osvojil cudzí slovník a do akej miery zabudol vyslovovať naše, vysokovibračné, dobré slová.

Podľa lexiky si dokáže aj každý zistiť, do akej miery vyslovovaním cudzích slov pracuje na likvidácii vlastného Národa v prospech parazitov.

Všetky vyslovené slová sa dostávajú do priestoru a vdychujeme ich.

Osvojovanie si životnej energie – či už vlastnej alebo kradnutej – je zásadnou podmienkou prežitia v materiálnom Svete. Verejnosti je málo známe, že všetky vtipy o Židoch – pozitívne aj negatívne – šíria o sebe samotní Židia. Je totiž jedno, či pozornosť človekov je priťahovaná na kladnú alebo zápornú informáciu, najdôležitejší je fakt samotného pritiahnutia pozornosti, čím sa na prezentovaný koncept koncentruje aj životná energia tých, ktorí sa na takú informáciu sústredia. Kde máme vedomie, tak odovzdávame našu životnú energiu.

V novom priestore už musíme dávať veľmi dobrý pozor na to, čo hovoríme a o čom rozmýšľame. Negatívnymi slovami prilepujeme na seba negatívne prehlásenia, ktorá však na nás ostávajú. Presnejšie na nás aj na našich deťoch.

Nehovorme teda negatívne informácie ani o vláde, parlamente či prezidentke – ak im nechceme odovzdávať našu životnú energiu. Presnejšie, nehovorme o nich vôbec.

Teda pamätajme. Pred každou revolúciou – viditeľnou aj neviditeľnou – najskôr do národa implementujú nový lexikon, a potom na tejto lexike postavia svoje programy na nás. Na úkor našej životnej energie – ak ich lexiku preberieme.

Individuálny „egregor“ je nevyhnutné odstrániť tiež. Môžeme tak učiniť spoločnými meditáciami, ale aj individuálnou prácou s Číslovom. Jedno nevylučuje druhé.

Odstránenie nie je možné bez čistky a meditácie, aj keď meditáciu si mnohí predstavujú všelijako. A je to naozaj tak. My však znovu zdôrazňujeme, že pracujeme výlučne s metodikou Vedmy Nadeždy, a teda nič iné neodporúčame ani našim čitateľom. Dnes sa totiž pridávajú k nám aj takí, ktorí by radi upravili smer tých energií, s ktorými pracujú naše skupiny – dodaním ich meditácií. Každá afirmácia vytvára chodník do Jemnohmotného Sveta. Ale týchto chodníkov je nekonečné množstvo a aj vedú do nekonečného počtu destinácií. Po ktorom budeme putovať rozhodujeme my sami.

V prvom rade tento meditačný systém nevyužíva žiadne „doplnkové“ pomôcky, pretože pracuje výlučne s Mysľou, teda v stave tu a teraz, vždy a všade. Akonáhle vám niekto „nezištne“ či „dobromyseľne“ odporúča pridanie takej či onakej pomôcky, majte sa na pozore. Návody na zhotovovanie takýchto pomôcok nájdete v podstate v každej knihe mágie či Kabbaly. Zodpovednosť za ich použitie aj dôsledky však nesiete vy sami. Pamätajme si to.

Metafyzika je práca s energiami v čistom stave bez pomôcok.

Sú však aj takí, ktorí padajú do beznádeje preto, lebo už dlho meditujeme a „nič sa nedeje“. Tu poskytneme jeden príklad. Dnes je populárna téma „Chemtrails“ – a určite opodstatnene. Ale v poslednej dobe sa začali v tejto oblasti objavovať nové informácie. Hovorí sa, že s touto problematikou to je v skutočnosti inak. Pozornosť verejnosti zámerne presmerovávajú na vysokoletiace lietadlá, za ktorými ostávajú jasne viditeľné, pomerne dlho pretrvávajúce stopy. Ak by naozaj tieto lietadlá práškovali chemikálie, tak by sotva dopadli na cieľovú krajinu. Slovensko je malé, a tak lietadlo vo výške 8-10 km by ich vplyvom vzdušných vírov a prúdení rozprášilo kade-tade, len nie na nás. Účinné práškovanie robia za presne stanovených meteorologických podmienok. Najskôr vytvoria nízke mračná, ktoré čo najdlhšiu dobu udržiavajú na krajinou. Chemikálie rozprašujú tesne nad mračnami, pretože poprašok sa musí hneď naviazať na molekuly vody, a tak až padne na zem.

Čím častejšie a dlhšie vidíte takéto nízke mračná nad zemou, tým viac a dlhšie práškujú. Keď sa takéto mračná nepodarí vytvoriť, tak práškovať nemôžu.

Nízka oblačnosť má však aj iné „výhody“. Ak na človeka nedopadá priame slnečné svetlo, tak sa v priestore pôsobenia hypofýzy a epifýzy nevytvára hormón šťastia. Nastáva teda opačný jav, a síce jeden človek začne nenávidieť druhého a snaží sa od neho čo najviac separovať. Nepripomína vám to niečo?

Ak zameriate meditácie čo i len na to, aby nebola nízka oblačnosť, už ste dosiahli veľa. V našej mytológii poznáme „Jarilo“ – to je stav, keď vieme že Slnko svieti – lebo je deň, ale nemusíme ho vidieť. Ak Slnko aj vidíme, tak hovoríme o Chorsovi. A tu je rozdiel zásadný. Za Jarila môžete byť v depresii, ale tá za Chorsa mizne.

Hovorí sa, že objednávatelia práškovania nad Slovenskom nie sú spokojní s výsledkami. Stojí to veľmi veľa a nikto v podstate nezomiera. V minulosti si účinnosť práškovanej chemikálie overili nad jedným asi 600 tisícovým mestom kdesi v Saudskej Arábii. Po rozprášení takej istej dávky ako nad Slovenskom tam dokázateľne zomrelo cca 50 000 ľudí. A u nás NIČ.

Prečo to je tak? Jednak zem prastarej Rusi vykazuje vlastnosti, ktoré chránia tých, ktorí na nej žijú, jednak zaberajú meditácie. Nepadajme teda na Duchu. Už to dlho nevydržia.

A teraz k sľúbenej práci s Číslovom. Pretože v Bukvici máme 3×9 bukvíc s číselnými hodnotami, tak musíme pracovať v troch úrovniach. Čísla 1-9 čistia Lúče od sefirotického nánosu na úrovni Asa. Čísla 10-90 odstraňujú sefirotický nános z Kosmosu (hlavne Mikrokosmu), čísla 100-900 čistia Živel Času od blokády sefirotov.

Vykonávame to v meditácii. Po tradičnom zajavení sa vysoko a čistke (postup podľa metodiky Školy) sa postupne nadychujeme a vydychujeme s vyslovením fonémy každej bukvice. Na úrovni Kanálu výstupu do Jemnohmotného Sveta, Živatmy, Ducha a Duše bez materiálneho, t.j. počuteľného zvukového prejavu, na úrovni hmotného tela počuteľne. Môžeme postupovať aj tak, že prejdeme naraz všetky tri úrovne (As-Kosmos-Čas), teda vyslovujeme (podľa horeuvedených entít) postupne ·A·I·P· (1-10-100), potom ·B·K·C· (2-20-200) atď. Zaujímavé je všimnúť si, že šiesty lúč čistíme kombináciou ·S·Ѯ·X·, čo je spolu hodnota „666“. Je to naozaj Číslo Človeka!

Pre túto prácu môžete použiť aj meditačný systém z knihy Bojový systém Slovienov, pričom po dychovej sekvencii prejdete k horeuvedenému postupu cez Číslovo.

Už sme písali o tom, že od novembra 2020 privilegovaný národ nemá viac nedotknuteľnosť v Jemnohmotnom Svete. Pokus o privolanie ďalšieho Mašacha realizovali 18. marca, ale znovu neúspešne. V minulosti sme vykonávali – ako žrecovská štruktúra – aj meditácie, v ktorých mimozemšťania dostali ultimátum na opustenie Zeme. Okolo polovice marca tohto roku ZMIZLI zo Zeme všetci mimozemšťania, ktorí boli zodpovední za riadenie všetkých vlád na Zemi. Či už odleteli, podochli, či sa vyparili do čistej energie je teraz jedno. Tieto indivíduá dlhodobo dávali príkazy každej vláde – nech sa zdá akokoľvek bezvýznamná – na Zemi. Niekedy priamo, niekedy cez tých, ktorí ovládajú všetky peniaze sveta. Teraz však zmizli.

Dnešné vlády, parlamenty či prezidentské úrady nemôžu vydržať bez mágie. Každý z nich je buď priamo mág, alebo má prideleného osobného mága či šamana. Nečudo že výsledky sú také, ako vystihujú citáty na začiatku tohto článku. Teraz, keď tí, ktorí ich riadili kdesi zmizli, nastal celosvetový chaos. Napríklad Putin a šaman Šojgu sa hneď vybrali na Sibír, kde začali horúčkovito hľadať nejakých čiernych mágov, cez ktorých by znovu nadobudli ochranu v Jemnohmotnom Svete.

Teda aktuálny globálny chaos vo vládach nie je náhodný jav. Ale sú národy pripravené prevziať vládu nad svojimi zemami? Vedia iba kritizovať, alebo dokážu v mysliach vytvoriť konkrétny, konštruktívny Obraz toho, čo chcú? Vedia, čo sú to Dary Slobody?

Tu sa akosi nedá necitovať z jednej básne A. S. Puškina:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Významový preklad je takýto:

Paste sa, Sveta národy!

Volanie Cti vás neprebudí.

Načo sú stádam Dary Slobody?

Ich treba len rezať či strihať.

Dedičstvo ich je z pokolenia na pokolenie

Jarmo s hrkálkami a bič.

Sme presvedčení, že ani túto báseň – rovnako ako úvodné citáty – nie je potrebné komentovať…

03.04.2021

NAŠI PARTNERI: