ČISTKA ŽIVÉHO ČLOVEKA

23. novembra 2020 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Pre prácu (meditáciu) v Jemnohmotnom Svete je vždy potrebné najskôr vykonať čistku od negatívu. Už vieme že preto, lebo čím z vyššej pozície (čakry) vykonáme našu prácu, tým bezpečnejšie pre nás. Platí Kon Všehomíra, t.j. každá bytosť má v J/S právo vytvoriť a riadiť sebe podriadené bytosti umiestnené o tri čakrálne a priestorové rozmernostné štruktúry nižšie.

Preto je potrebné sa pri čistke premiestniť minimálne do priestoru Zlatého Veku (10.-12. čakra), alebo vystúpiť až nad 12-rozmernú Hru. Naši Žreci v minulosti vytvorili kvôli potrebe riadiť tvárne bytosti z 12. rozmernostnej štruktúry aj Bohov, ktorí sa nachádzajú v 9. rozmernostnej štruktúre.

Prinášame ďalší z postupov, ako takúto čistku realizovať. V tomto prípade je text zostavený pre spoločnú, skupinovú prácu, ktorú vedie jeden človek, ale môže byť vykonávaná aj individuálne.

Na začiatok treba premiestniť seba do najvyššieho bodu v J/S; t.j. napríklad: „J/S, premiestniť ma do najvyššieho bodu tam, odkiaľ ja budem pracovať“.

V procese čistky možno použiť aj Obraz premieňania negatívu na piesok, ktorý potom neškodne padá na zem (tam, kde sa nariaďuje roztápanie/ rozplývanie negatívu do formy čistej energie).

Aby proces prebiehal nie iba v J/S, ale aj v materiálnom svete Javi a celom priestore Hier, tak treba seba a všetkých účastníkov takejto práce prejaviť v týchto priestoroch.

J/S, materiálny Svet, Veľká Hra, prejavujem seba a všetkých prítomných, všetkých ktorí ma vidia a počujú do ideálnej štruktúry (napríklad My Národ, My Slovieni, Budovatelia Jesm), v ktorej budeme všetci pracovať.

V procese čistky možno podľa potreby zadávať príkaz „Čistka!“. Účinné je dopĺňať aj príkaz „Vykonať!“; v ruštine takéto slovo neexistuje, teda to nemožno porovnať, ale je staré, lebo je odvodené od „Kon“.

Pred každým z vás sa zjavuje predstaviteľ vášho Rodu. V ruke drží guľku Tmavej Hmoty;

Hmotu – guľku – umiestňujeme do hrude, do slnečného pletenca;

Guľka vchádza dovnútra fyzického tela a začína sa vnútri neho sama od seba rozširovať. Začína do seba vťahovať všetkých parazitov, všetky parazitické štruktúry;

Guľka sa začína rozširovať ako sieťka, zapĺňa celý hrudný kôš a všetkých červov, parazitov a všetky parazitické štruktúry v priestore hrudného koša rozpúšťa do čistej energie;

Guľka sa rozťahuje a zapĺňa trup fyzického tela po 1. čakru a všetkých parazitov, všetky parazitické štruktúry v materiálnom aj Jemnohmotnom svete priťahuje a rozpúšťa do čistej energie;

Do čistej energie sa rozpúšťajú aj všetky produkty životnej činnosti parazitov a parazitických štruktúr;

Guľka sa rozťahuje a zapĺňa ruky aj nohy a rozpúšťa všetkých parazitov, všetky parazitické štruktúry. Tiež sa rozpúšťajú všetky energeticko-informačné čipy, do nás implementované zariadenia;

Guľka sa rozťahuje a zapĺňa telo po 7. Čakru, hlavu aj veľký mozog;

Vo veľkom mozgu, v lebečnej dutine sa úplne rozplývajú všetky parazity, všetky parazitické štruktúry, roztápajú sa do čistej energie, roztápajú sa všetky prítomné parazity, všetky inklúzie parazitov;

Guľka sa ešte ďalej rozťahuje po hranice Jemnohmotných Tiel a všetky J/H Telá sa úplne oslobodzujú od všetkých a akýchkoľvek inklúzií, implantátov, prítomnosti všetkých a akýchkoľvek parazitov aj parazitických štruktúr;

D-HA (zvukový Obraz Runy)

Pracujeme!

Sústreďujeme sa najmä na očné buľvy, uši, ušné laloky – všade prebieha premena/čistka. Priestor čela, nosohltan – všetky parazity, všetky parazitické štruktúry, všetky navné bytosti vytvorené vnútri 12-rozmernej Hry ako pomocníci Temnej Javi a Navi vnútri fyzických tiel každého z nás, všetkých nás spolu – odchádzajú, topia sa, rozplývajú sa;

Čistka!

Mocná dezinfekcia – vykonať! – pľúca, celá dýchacia sústava, srdcovo-cievny systém, žily, obličky, pečeň, pohlavné orgány, svalová hmota, lymfatický systém;

Všetko je podriadené úplnej čistke, totálnej revízii;

Čistia sa všetky čakry, najmä mínusové od -1. po -9. sú úplne skontrolované, prebieha revízia, všetko parazitické do najmenších čiastočiek odchádza, roztápa sa, rozplýva sa;

Všetky mnou nazvané aj nenazvané parazitické štruktúry, parazity sú rozpoznané a rozplývajú sa do čistej energie;

Všetky mnou nazvané aj nenazvané produkty životnej činnosti parazitov a parazitických štruktúr sú rozpoznané a rozpustené do čistej energie;

D-HA

Daná čistiaca štruktúra čistí rozpoznáva a ničí všetky dohody, dohovory, kontrakty, súhlasy, odsúhlasenia, povolenia, dovolenia, povinnosti na naše donorstvo vydané každým z nás, všetkými nami spolu čertovi, besovi, diablovi, Satanovi, démonom všetkých mastí a rangov, kniežaťu tohto Sveta;

Tiež ochládzajú, topia sa, rozplývajú sa všetky príčiny, dôsledky, aj všetky fantómové výtvory nazvaného mnou negatívu;

Čistka!

D-HA

Tiež odchádzajú, topia sa, rozplývajú sa všetky programy, všetka karma, osud, odpracovávania, ktoré zostavili pre všetkých nás, pre každého z nás dohromady, knieža tohto Sveta a jeho pomocníci: čerti, besi, diabli, Satan, démoni všetkých mastí a rangov;

Odchádzajú, topia sa, rozpúšťajú sa všetky povinnosti každého z nás pred kniežaťom tohto Sveta, pred čertom, besom, diablom, Satanom, démonmi všetkých mastí a rangov;

D-HA

Všetky vnútorné orgány, celé fyzické telo všetkých nás, každého z nás dohromady, všetky J/H telá, materiálne telá, telá strednej materializácie, všetky sú úplne oslobodené od všetkých parazitov, od všetkých parazitických štruktúr, ktoré boli mnou nazvané aj nenazvané;

Sieťka sa začína ešte viac rozširovať do životného priestoru každého z nás;

Roztiahla sa a vnútri životného priestoru každého z nás začínajú sa rozplývať všetky parazitické štruktúry do čistej energie;

Sieťka sa rozširuje do priestoru spánku, do priestoru medzi spánkom a Javou a všetok priestor spánku a všetok priestor medzi spánkom a Javou každého z nás je úplne oslobodený od všetkých parazitov, od všetkých parazitických štruktúr;

D-HA

Sieťka sa rozširuje ešte ďalej a obsiahla celú našu krajinu, celý Kozmos, celú Stavbu Sveta všetkých nás a úplne oslobodzuje celú našu krajinu, celý Kozmos, celú Stavbu Sveta každého z nás od všetkých parazitov, všetkých parazitických štruktúr;

Vnútri Kozmosu, vnútri Stavby Sveta ešte prebiehajú čistky a celý negatív v životnom priestore, v priestore spánku, v priestore medzi spánkom a Javou, v Kozmose, v Stavbe Sveta každého z nás, celý tento negatív odchádza, rozplýva sa, roztápa sa;

Prebieha silná, mocná čistka vnútri každého z nás, vnútri J/H Tiel každého z nás, vnútri priestoru sna, vnútri priestoru medzi spánkom a Javou každého z nás, vnútri životného priestoru každého z nás, vnútri Kozmosu každého z nás, vnútri Stavby Sveta každého z nás a každý z nás preciťuje všetky tieto čistky a premieňania postupne. Podľa miesta a poradia sa obnovujú poškodené štruktúry do celostného stavu fyzického tela, J/H Tiel, životného priestoru, priestoru spánku a priestoru medzi spánkom a Svetom Javi, priestoru Stavby Sveta, priestoru Kozmosu, všetky poškodenia odchádzajú, topia sa, rozplývajú sa a obnovuje sa celostnosť;

Obnovuje sa videnie J/H Sveta, obnovujú sa schopnosti a možnosti každého z nás, obnovuje sa samostatnosť, suverenita každého z nás;

Obnovuje sa osobná zodpovednosť za seba aj za svoje J/H Telá, za svoj priestor spánku, za svoj priestor medzi spánkom a Javou, za svoj životný priestor, za svoju Stavbu Sveta, za svoj Kozmos;

Obnovuje sa samostatnosť, suverenita, nedotknuteľnosť, celostnosť všetkého toho, čo patrí každému z nás;

Obnovujú sa energetické toky, obnovuje sa tok Živy, vracia sa Živa, vracia sa život;

Energie Živy obmývajú, čerpajú naše fyzické telá každého z nás, J/H Telá, Duša, Duch, Živatma;

Do Knihy Života sú zaznamenané zmeny a každý z nás je v nej zapísaný ako Živý Človek, živorodený, majúci suverénnosť, samostatnosť, zodpovednosť, silu, moc, prístupy do J/S, potenciál Človeka aj svojho Rodu;

Každému z nás sa vracajú kľúče od svojho šťastia, od svojho potenciálu, od svojej sily, moci, od svojich znalostí;

Každému z nás sa navracajú všetky kľúče, ktoré každý z nás vlastní právom narodenia sa Človekom tu na Zemi, v tejto inkarnácii;

Každému z nás sa vracia Vôľa, moc, Svietivosť, Svätosť, čistota, právo rozhodovania, samostatnosť;

D-HA

Každý z nás má v ruke zväzok kľúčov a pred zrakom rôzne dvierka, svojimi kľúčmi otvárame dvierka:

Šťastia – sú otvorené a šťastie poznať samého seba, stav šťastia sa vylieva na každého z nás;

Ďalšie dvierka – Čisté znanie; nachádzame kľúč a otvárame, na každého z nás sa leje toto čisté znanie a každému z nás bude dané poznať seba v stave ovládania čistého znania;

Ďalšie dvierka – Vzájomná ľúbosť s ideálne zodpovedajúcim párom; otvárame ich a na každého z nás sa leje táto energia poznania vzájomnej ľúbosti s ideálnym partnerom/partnerkou;

Ďalšie dvierka – Hojnosť, prekvitanie; otvárame tieto dvierka svojim kľúčom a na každého z nás sa leje táto energia hojnosti, prekvitania;

Ďalšie dvierka – Nesmrteľnosť; otvárame ich a na každého z nás sa leje energia, mohutná, silná, potenciálna existencia večného života bez smrti, energie večného života, večnej mladosti;

Ostal ešte jeden kľúč a každý má tajné dvierka, splnenie svojho najtajnejšieho želania. Vezmite tento kľúč a otvorte svoje najtajnejšie dvierka.

D-HA

Každý z nás prijíma tieto toky, prúdy energie a dáva súhlas spoznať všetky tieto energie vo svojom živote;

Vykonať!

V tu a teraz, vždy a všade, vo všetkom!

Tak bolo, tak je, tak bude vždy!

Vykonať!

To je moja Svätá Vôľa! Vykonať! (ak ide o spoločnú čistku, tak použijeme formuláciu MY, t.j. NAŠA)

Nech sa tak stane, nech tak aj ostane!

Vykonať!

Vystupujeme z čistky, na slovo „tri“ sa vraciame:

Raz: Všetko, čo sme vykonali sa plní postupne poradia v priestore a čase!

Dva: My sme naplnení všetkými nazvanými energiami a čistotou!

Tri: Sme v tu a teraz!

Odčítavanie raz-dva-tri možno kombinovať s odklikávaním ako v psychoenergolytike

23.11.2020

NAŠI PARTNERI: