skcsenderu

separator

 
„Védická kultúra“ je plodom tvorenia Slovansko–Árijských občín Rusi vrátane Slovenska, ktoré sa v minulosti volalo Malá Rus. Srbsko bolo v minulosti Strieborná Rus.
Základom svetonázoru predstaviteľov týchto občín je Prvopočiatočná Viera Prapredkov Slovanov a Árijcov, ktorú si Oni priniesli na túto Zem zo svojej Nebeskej Pravlasti pri osídľovaní hviezdneho systému Trosjvetlej Jarily.
Niektoré občiny nazývajú túto vieru - „Pravoslávie“, druhé – „Pravoslávne Slovanstvo“, tretie - „Ingliizmus“, štvrté – „Rodnoverie“, piate – „Vajšnavizmus“ atď., jednako všetci súhlasia s jedinou všeobecnou definíciou – „Védická Kultúra“, lebo táto v sebe obsahuje všetky používané názvy.
Ak sa obrátime k prvopočiatočnému významu, ktorý je obsiahnutý v prastarých rúnových textoch, prídeme k nasledovnému vysvetleniu:
 
VIERA – súčasné zvučanie straro-Árijského obrazu, pozostávajúceho z dvoch rún:
Runa  - „VÉDY“: „Prapôvodná Múdrosť Najvyššieho“ – označuje „Vedenie“, t. j. schopnosť Zakúsiť (súčasná slovenská verzia oproti ruštine už nezachytáva všetky detaily pôvodnej reči, vyjadrovania a teda aj významu, nakoľko ruština sa zachovala, aj napriek všetkému, bližšie k pôvodnej verzii) Božskú Múdrosť“, PoVedať (tu je slovný základ pôvodného významu ešte zachytený aj v slovenčine) ju druhým a, stanúc sa vedomým o Najvyššom, stať sa vediacim pre tých, ktorí si želajú sa dozvedieť, „Zakúsiť Jeho Najvyššiu Pravdu“ (ruština používa - v slovenčine už stratený – výraz „istina“; predstavuje objektívnu, najvyššiu pravdu ako opak relatívnej pravdy, teda „našej“, takej, ktorú si mi v danom okamihu vysvetľujeme ako najvyššiu).
Runa  - „RA“: označuje „Vyžarovanie Najvyššej Pravdy Najvyššieho“ (tiež preložené iba opisne). A teda VIERA – to je Vyžarovanie Prvopočiatočnej Múdrosti a Svetla najvyššej Pravdy Najvyššieho.
 
PRAVOSLÁVIE – oslávenie „PRAVI“: duchovného sveta Najvyššieho Prarodiča a Jeho Detí – svetlých Slovansko – Árijských Bohov a Bohýň, ktorí sú našimi Prapredkami, a my sme Ich pravnukmi.

INGLIIZMUS – súčasné zvučanie Staro-Árijského obrazu, vytvoreného z runy  - „INGLIA“, označujúca „Prvopočiatočný Oheň Najvyššieho“, ktorý zrodil celý svet a osídľujúci jeho formy ŽIVOTA, ale tiež trojrunové poňatie  - „IZM“, označujúce Istinu (t.j. Najvyššiu, Absolútnu Pravdu) Sveta Zeme.
 
RODNOVERIE – prináležanie k Viere RODU vo všetkých formách Jeho vyjadrenia, vrátane celého duchovno-genealogického stromu: od Najvyššieho, v obrazoch Roda-Rodiča a Bohorodičiek, po zemských otca a matku. Tu je vyjadrené aj ponímanie toho, že výraz Viera – je len rodná, ale nie cudzorodná.
 
VAJŠNAVIZMUS – Vajšnavisti si vážia, slávia a duchovne sa obracajú k Najvyššiemu v obrazoch Višnu (Vyšeňa) a Krišnu (Krišeňa).
 
VÉDICKÁ KULTÚRA – slovné zloženie z významov „Védy“ (význam vyššie), „Kult“, t. z. váženie si, oslávenie a „Ra“ (význam vyššie). T. j. ide o váženie si, oslávenie Prvopočiatočnej Múdrosti a Svetla Najvyššej Pravdy Najvyššieho.
 
JAZYČNÍCTVO – je odvrátenie sa, odchod od Védickej Kultúry, poklonenie sa jednému alebo niekoľkým bohom materiálneho sveta, plnenie ich vôle namiesto Preslávenia Najvyššieho a života podľa Jeho Prikázaní uložených vo Védach. Jasnou formou prejavu jazyčníctva sú dnešné svetové náboženstvá. Slovo náboženstvo, t.j. relígia, pozostáva z dvoch poňatí: „re“ – má význam návrat, opakovanie (odtiaľ – retrospektíva, reanimácia) a „liga“ – spojenie. Takýmto spôsobom zistíme, že relígia (náboženstvo) – to je opakovaný pokus nastoliť stratené spojenie s Najvyšším skrz napodobňovanie akéhokoľvek proroka alebo mesiáša. Hlavné jazyčnícke náboženstvá sveta vznikli na základe doktrín cudzozemských religióznych lídrov zodpovedajúce dobe, miestu, okolnostiam a úrovňou poznania iných národov, ich schopnosťou len čiastočne (fragmentárne) spoznávať Neosobný aspekt Najvyššieho, alebo len niektoré Jeho osobnostné aspekty a obrazy. Napríklad, milosrdné spolutrpenie Najvyšší personifikoval v obraze Budhu (človeka duchovne prebudeného), spolutrpiacu lásku – v obraze Ježiša (svätého človeka, nazývaného v Evanjeliách Kristom, v Koráne Issom). Védická kultúra, majúca v sebe tieto obrazy ako časti celku, sa nikdy nezaoberá Celým, sláviac Najvyššieho vo všetkých Jeho aspektoch, vlastnostiach a obrazoch zároveň. Preto nevediaci ľudia aj obviňujú Prvopočiatočnú Vieru Slovanov a Árijcov – Védickú Kultúru za mnohobožstvo, lebo nie sú schopní svojim ohraničeným umom pochopiť ideu jedinstva v mnohoobraznom. Nakoľko nositeľmi týchto náboženstiev sú iné národy (po starosloviensky – jazyci) nemajúci vo svojom poznaní Védickú Kultúru (Prvopočiatočnú Vieru Slovanov a Árijcov), tak aj náboženstvá a národy u nás nosili názov „jazyčníci“ a nemali nijaký vzťah k našej Viere a národu.

Slovania a Árijci nikdy nepotrebovali, nepotrebujú a nebudú potrebovať náboženstvá. Najvyšší Prarodič a Jeho deti – svetlí Slovansko-Árijskí Bohovia a Bohyne, sú naši Prapredkovia, ale my sme Ich pravnuci. To znamená, že u Slovanov a Árijcov je nielen duchovné, ale aj pokrvné rodstvo s Najvyšším. Takéto silné spojenie sa nepretrháva dokonca ani vtedy, keď ktokoľvek z Božicov-Svarožicov sa nevediac nachádza v poblúdení, nazývajúc sa „otrokom božím“ a žobrácky kľaká u cudzozemských bohov materiálneho sveta.

VPS Server / SSD discs

VPS hosting and services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

VPS hosting and services

joomla site hosting

VPS hosting and services

drupal site web hosting

7 day trial VPS server

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting