DUCHOVNÝ SUPERMARKET

19. januára 2015 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PROTI SVETLU

Duchovnosť je často používané slovo v náboženskej terminológii. Ako mnoho dnes používaných slov, aj toto by nám veľmi ťažko definovali. Určite poznáte ľudí, ktoré sa považujú za duchovných len preto, lebo majú doma na poličke Bibliu, na stene obraz Ježiša alebo Panny Márie, v aute im na spätnom zrkadle visí ruženec, prípadne nosia vo vrecku katolícky spevník, ktorý na omši vytiahnu, vyhľadajú pesničky podľa čísel, zaspievajú, no a po omši znovu vložia do vrecka a na ďalšiu „duchovnosť“ si spomenú až na ďalšiu nedeľu, keď znovu vybalia modlitebnú knižku a hľadajú pesničky.

Ak sa ich opýtate na definíciu tohto pojmu, t.j. na niečo, podľa čoho by sa dalo klasifikovať, čo to vlastne znamená „duchovnosť“ či „duchovný vývoj“ – rýdzo z praktického hľadiska – aby ste vedeli, ako povedzme nastúpiť na cestu duchovného vývoja, nedozviete sa veľa, a čo do podstaty okrem nejakých nejasných dojmov v podstate nič. Nakoniec z väčšiny ľudí vypadne niečo v tom zmysle, že duchovnosť je chodenie do kostola…

Tak to dnes chodí. Topíme sa v potope informácií, v anglických alebo aspoň nemeckých výrazoch, ale podstata toho, že sme v informačnej vojne nám uniká. Len na zopakovanie, informačná vojna nie je to – presnejšie iba to – že nám niečo nepovedia, ale najmä to, že vďaka nedostatku informácií, resp. ich účelnému či lživému podaniu nevieme ako správne žiť, a teda robíme veci, ktoré nám skracujú život a zhoršujú zdravie, rozbíjajú naše rodiny a odsudzujú deti od rodičov, na základe čoho v zvýšenej miere zomierame. Zomierame, pretože každá vojna má za cieľ fyzickú likvidáciu protivníka. Naivní so myslia, že to musí byť iba fyzickými zbraňami. Veď aj preto zomierajú naivní.

Za socializmu sme si mysleli, že „Rusi nás gniavia“… ale nikde neboli vidno nápisy v azbuke či celkovo ruštine, obchody či inštitúcie mali domáce, v našom prípade slovenské alebo české názvy. A tak dnes tí, ktorí majú vo svete rozmiestnených 1 000 vojenských základní, ktorých prezident v čase, keď jeho krajina viedla dve útočné vojny mimo svojho kontinentu, bol navrhnutý na Nobelovu cenu mieru hovoria, že všetko ruské musíme nenávidieť, lebo oni to tak chcú. Údajne ruskí vojaci už napadli Ukrajinu – ktorá dodnes nevyhlásila ani len vojnový stav – a teda musíme sa postaviť na jej stranu. Okrem mnohého iného – ak ruská armáda bojuje na Ukrajine – prečo zatiaľ nedošlo ani k jedinej výmere ruského vojenského zajatca..?

Stále si neuvedomujeme, že Anglosasi nerobia politiku tak, že majú nepriateľov. Oni iba – bezohľadne – presadzujú svoje „národné záujmy“. Treba dobre počúvať čo hovoria a rozumieť tomu, čo počujeme.

Ale o takýchto veciach sme už písali v iných článkoch. To, čo je pre nás najdôležitejšie je poukázať na to, čo dnešnej spoločnosti katastrofálne chýba – a to je schopnosť myslieť. Ba dokonca aj väčšina tých, ktorí si myslia, že myslia, nevedia o čom to je. Prečo?

Anglosasi dlho a dôsledne docieľovali tento stav – majú na to detailne prepracované sociálne technológie. Ale princíp ani nie je extra zložitý. Dnes namiesto ľudí so Svedomím vychovali už celú generáciu spotrebiteľov. Aká je hlavná logika rozhodovania sa spotrebiteľa? Veľmi jednoduchá. Ten, kto má peniaze zaplaví médiá vhodne cielenou reklamou. Táto sa bude opakovať zo všetkých druhoch médií, na základe čoho človek-spotrebiteľ, t.j. „človek nemysliaci“ spočíta početnosť a intenzitu opakovania sa tej ktorej reklamy a usúdi, že tovar s najvyšším výskytom reklamy treba mať. Pretože sústavne niekto dáva nové a nové reklamy, tak spotrebiteľ už ani tento mód nikdy nevypína. Po čase mu ani nenapadne, že namiesto myslenia robí kombinatoriku.

No a potom prídu voľby. Pri už zavedených spotrebiteľských návykoch – a podľa presne toho istého princípu – začnú sa zo všetkých druhov médií valiť reklamy na danú politickú stranu. Vycvičený spotrebiteľ úplne podvedome poráta početnosť výskytu reklám na daný „tovar“ – a ide voliť. Koho? No toho z najlepšou reklamou – z jeho pohľadu. Ale už minister propagandy fašistického Nemecka vedel, že „sto razy opakovaná lož sa stáva pravdou“. Nuž, lepšia reklama, lepšie výsledky. Kto na to má, ten sa vezie.

Vždy síce ostáva – spravidla malá – skupina ľudí, ktorí namiesto vyberania najčastejšie sa opakovaného prvku v energeticko-informačnom priestore – obyčajnej kombinatoriky – používajú myslenie a volia inak. No podľa výsledkov volieb v poslednom čase už vidno, aká úroveň spracovania spotrebiteľa bola dosiahnutá. Ak by sme to skrátili, tak výber z veľkého množstva možností je iba kombinovanie niekým ponúkaných vstupov, čo nám zabezpečuje ľavá polovica mozgu. No spracovanie informácií na základe myslenia, to je už práca pravej polovice mozgu, ktorá dokáže pracovať s obrazmi – vo védickom zmysle slova. Teda aj vyhľadávanie výskytu tej či onej informácie na internete len z pohľadu jej frekvencie neznamená myslenie – iba obyčajnú kombinatoriku. Takíto ľudia nedokážu myslieť, t.j. spracovať informáciu, a preto ich táto nakoniec zničí. Veď už sa ani nikto netají, že sme v informačnej vojne.

Nuž, treba sa zastaviť. Kupujeme „navoňanú zdochlinu“, alebo nekvalitu v krásnom obale. Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. Spotrebitelia zničia nakoniec samých seba – ale spolu so sebou aj Prírodu a nás ostatných.

Slovanská mentalita principiálne nie je anglosaská mentalita. No a myslenie ničím nenahradíme.

V tejto súvislosti si zopakujme, že z védického pohľadu poznáme informáciu prvého a druhého stupňa. Informácia prvého stupňa je tá, ktorá k nám – ako svedectvo o čomkoľvek – príde, aj keď ľudia najčastejšie vnímajú jej príchod iba skrz päť zmyslov. Ak zapojíme živel Ohňa – myslenie – tak ju vnútorne spracujeme. V zmysle nám známeho Zdravomyslia by sme okrem osobnej skúsenosti mali poznať aj názor kvalifikovanej osoby v danej oblasti a názor našich Predkov. Pretože ide o našich, a nie cudzích Predkov, tak hľadaný názor nie je v Biblii, ale vo Védach, vrátane ľudových prísloví či porekadiel. Takýmto spracovaním informácie dostane výstup, ktorý už je informácia na oveľa vyššom stupni, lebo je výsledkom našej osobnej skúsenosti a porovnania názoru kompetentných ľudí a Predkov. Táto informácia je informáciou druhého stupňa, a to je to, čo je pre nás najdôležitejšie ako Poznanie. Informácia, ktorá prešla vnútorným spracovaním sa stáva Múdrosťou. Pusté prehrabávanie sa v množstve informácií prvého stupňa – hoci aj na internete – nemení nič na ich podstate. Stále ostávajú prvostupňové.

Bez myslenia, t.j. prítomnosti informácie druhého stupňa to nejde. Je to obyčajná Nevedomosť a tá je – podľa védického učenia – najväčším hriechom. Ak by sme sa vrátili k duchovnosti, aj na tú je potrebné myslenie, nestačí iba slepá dôvera k tomu, čo nám cudzinci servírujú.

V tomto bode už nie je ťažké pochopiť, prečo tibetskí lámovia hovoria v súvislosti so stavom duchovnosti v západnej spoločnosti dnes o „duchovnom supermarkete“. Predhadzovanie a ponúkanie množstva informácií v duchovnom „balení“ je iba kombinovanie informácie prvého stupňa. Nikdy nejde o hlbinné poznanie, t.j. o informáciu druhého stupňa. Túto v žiadnom supermarkete nenájdete, hoci regály má preplnené.

Z nášho pohľadu Duchovný vývoj je charakterizovaný prítomnosťou troch „položiek“:

1.       Mravnosť
2.       Znalosť nemenných, večných Konov Vesmíru
3.       Ochota prekonávať vnútorné bariéry

Mravnosť nie je morálka, Kony je to, čo dnes nazývame zákony Vesmíru – ktoré sú večné a platia v celej našej Galaxii. Dnes túto oblasť často označujeme ako ezoterika alebo Mágia, pričom hneď dodávame, že existuje Biela a Čierna. Bez ohľadu na to, aké „farby“ jej dnes dávajú, Mágia je iba JEDINÁ. Dôležité je to, kto a s akými cieľmi tieto sily používa. No a ak niekto má Mravnosť a aj vie, ako sa dajú skryté sily vyvolať a použiť, musí byť schopný sa aj vnútorne meniť. Len to je silný Biely Mág.

Na základe týchto bodov môžeme vypozorovať sedem druhov ľudskej psychiky:

Človek s Mravnosťou je síce dobrý – lebo podľa nášho Svetonázoru Mravnosť je Dobro – ale inak je neschopný nič v živote meniť, nijako na sebe pracovať, a teda ani nikomu pomôcť;

Znalosť Konov Vesmíru bez, či s veľmi slabým 1+3 sa často prejavuje ako schizofrénia;

Človek s ochotou sa meniť je síce aktívny, ale vzhľadom na neprítomnosť 1 a 2 sa najčastejšie prejavuje ako „aktívny blbec“;

1+2 vytvára slabého Bieleho Mága, ktorý sa nijako nebude vyvíjať, a preto zriedka niekomu pomôže, hoci chce a je svojou podstatou dobrý;

2+3 je typický Čierny Mág. Je ochotný čokoľvek zmeniť, aby dosiahol čo chce a aj vie ako. Pretože mu chýba Mravnosť, nekoná podľa Svedomia. Výsledok je akákoľvek zverskosť a krutosť – následky ho nezaujímajú;

1+3 je dnes zriedkavo sa vyskytujúci bohatý človek, ktorý sa voči iným ľuďom – napríklad zamestnancom – chová vždy spravodlivo;

Prítomnosť 1+2+3 vytvára ideál Staroverca, t.j. silného Bieleho Mága. Vie ako, je ochotný to urobiť – keď treba sa aj zmeniť – a nikdy nekoná zlo.

Myslenie, teda kultivácia živlu Ohňa je nevyhnutné. Oheň je v hierarchii najvyšší živel, nad ním je už iba Éter, t.j. prostredie našej mysle a torzných polí. Dnes je u ľudí tento živel zastúpený veľmi slabo, preto ho živel Vody – informácie – zvyčajne ľahko zadusí. Dobre dnes robia tí ľudia, ktorí prílev vody obmedzili, lebo toto dáva Ohňu možnosť sa správne rozhorieť. Pod živlom Ohňa je živel Striboga – Vzduch. Vzduch predstavuje Duchovnú sféru. Ako hore, tak dole, teda chceme dosiahnuť stav „pary“. Para sa dvíha nahor, vznikla súčinnosťou Ohňa a Vody a zmiešala sa zo Vzduchom, ale v správnom pomere živlov. Myslenie oduchovňuje informáciu, a táto nás dvíha na Nebesia. Ponáranie hlavy hlboko do Vody – topenie sa v informáciách prvého druhu – nakoniec spôsobí utopenie.

V jednom z minulých článkov sme hovorili o surovej a varenej strave. Ako všetko, aj toto treba posudzovať z pohľadu Zdravomyslia. Ak chápeme, že každý Obraz má mnoho hrán, tak si poľahky vytiahneme tú hranu, ktorá je pre nás – z pohľadu výšky nášho evolučného vývoja – zrozumiteľná.

Človek so silným živlom Ohňa sa už neutopí. Vie, že myslenie je spájanie Obrazov za pomoci Zdravomyslia, a nie iba hromadenie a bezduché kombinovanie veľkého množstva informácií prvého druhu. Bez ohľadu na to, aká informačná potopa je okolo neho, jeho Oheň vždy horí.

Netreba už vari ani opakovať – kľúč k riešeniu dnešných problémov je pochopenie dôležitosti hierarchie živlov. Je to jeden z Konov Vesmíru – a sme znovu pri Duchovnom vývoji (bod 2). Čistá Myseľ je čisté prostredie Éteru. Čistota v Éteri sa prenesie do Ohňa – Myslenia. Oheň vyčistí Vzduch – t.j. nastaví Duchovnú sféru. No a potom už iba ostáva dočistiť všetky ďalšie živly, ktoré sú pod nimi. Je ilúziou očakávať napríklad čistú vodu, ak je špinavý vzduch, či napríklad čistú zem, ak je špinavá voda. Éter očistí všetko, ale to je činnosť čistej Mysle, t.j. existujúce Myslenie, teda silného Ohňa. Zmenu Sveta na Svetlý máme vo vlastných rukách.

Čistota v Mysli je náš Prvobytný energeticko-informačný stav, ktorý v našej Tradícii nazývame Bielovodie. Ono síce je aj „fyzické“, t.j. na Sibíri, no zároveň existuje aj v našich Mysliach – ak ich používame na myslenie a nie uchovávanie vírusových programov. Na jeho dosiahnutie teda nemusíme nevyhnutne cestovať na Sibír či do Tibetu.

Ak napĺňame Éter čistými myšlienkami, tak pri dostatočnom – kritickom – množstve zmeníme okolitý Svet. Je preto veľmi nebezpečné neustále hovoriť, že „aj tak sa nič nedá robiť“. Takto aktivujeme psychoprogramy, ktoré vytvorili tí, ktorým tento stav vyhovuje. Stav sveta okolo nás je odrazom stavu našich Myslí. Toto si musíme dobre uvedomiť.

Ak sme pri živloch, tak si zopakujme živly našich národov. Jedine u bielych ľudí platí, že rodný živel máme odzrkadlený v očiach. Svätorusi – modré oči – sú Vodného živlu, aj keď sčasti odzrkadľuje aj modrú oblohu, t.j. Vzduch. Rasséni – hnedé oči, ale pôvodne červené – sú živlu Ohňa. Ch’Árijci sú – so zelenými očami – živlu Dreva, da’Árijci – farba strieborná – sú živlu Kovu, lebo strieborná je oceľ. Dnes majú však mnohí aj kombinácie, pretože v minulosti došlo k zmiešaniu týchto národov. No tieto kombinácie sú prípustné. Nech je však živel akýkoľvek, nad všetkými vládne Éter, kde sa všetky spájajú. Bez neho je všetko slepé. Nezabúdajme na ono védické: „Spojením dvoch nevzniká celok, ale rodí sa tretie“.

S takto osvojenými poznatkami už môžeme vykročiť na akúkoľvek púť poznávania. Na podporu takejto púte vám opäť odporúčame ruské filmy.

Prvý film sa volá PÚŤ. Je to vynikajúci rusko-čínsko-americký film. Na pozadí príbehov dvoch ľudí sa podávajú dôležité Obrazy. Prvého zachránil a vychoval šaolinský mních, neskôr sa stal inštruktorom bojových umení čínskej armády a nakoniec začal cvičiť ruské špeciálne jednotky. Druhý sa v turbulentnom období okolo rozpadu ZSSR dostal do ohrozenia života, ale rovnako ho zachránilo cvičenie Samba. Vplyvom rôznych okolností sa dostane do malej, ale špeciálne pripravovanej skupiny, ktorej cieľom je likvidácia drogového lorda, bývalého člena Specnazu na malom ostrove uprostred oceánu. Čínsky inštruktor ich okrem bojovej prípravy naučí aj mnohé mentálne techniky, ktorých princípy sú vo filme ukázané. No len jeden z nich – to nedokáže hocikto – bude pripravovaný aj na techniky vnikania do cudzej mysle a získavania potrebnej informácie. Je to dobrá ukážka toho, na čo sú pripravovaní a čo dokážu elitní bojovníci Specnazu dnes. Už dávno to nie je iba o fyzickej sile a šikovnosti. Silná myseľ – ktorej Obrazom je silné telo – sa nedá vypestovať jedením hamburgerov a pitím Coca-Coly, ani vedením „múdrych rečí“ na internete bez praktického cvičenia. https://www.youtube.com/watch?v=Uce2ecO1ork
Druhý film, ktorý vám odporúčame, sa volá SLNEČNÝ KRUH. Je to príbeh zo života, kde hlavná časť deja sa odohráva na mieste prastarého Svätilištia Svaroga. Hoci nejde o bojový žáner, nájdete v ňom veľa zaujímavých detailov. Môžete si napríklad všimnúť strieborný obereg na krku archeológa. https://www.youtube.com/watch?v=G70SrGeLGcY
No už sme do vojnového žánru siahli. Preto nebude od veci si pozrieť aj nie filmové, ale reálne interview s čínskym generálom, hlavným politickým komisárom Čínskej Akadémie vojenských vied. Čínska armáda je dnes jednou z najmodernejšie vybavených a vycvičených na svete, je to armáda, akú Čína doteraz nemala. A idú na to dobre – neveria Západu. Vedia, že mier bude len vtedy, keď budú mať silnú armádu, neveria sladkým rečičkám. No nedá sa nevšimnúť si, že spomína iba USA a Japonsko. Nuž nečudo, práve Čína a Rusko sú dnes z pohľadu USA a Západu nežiaduci a neposlušní. https://www.youtube.com/watch?v=DFc4_Q0Ev7E
Ak sa o sile Ruska a Číny bude musieť svet presvedčiť vo vojne – zatiaľ je mier iba preto, lebo ako ruské, tak čínske vedenie je krajne zdržanlivé voči všetkým provokáciám USA – tak máme smolu. Ale ak táto verzia vývoja USA vyjde, tak sme na nesprávnej strane… no očividne táto alternatíva dávno spadá do plánov USA…

NAŠI PARTNERI: