ENERGETICKÝ SYSTÉM 9 ČAKIER

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, ZDRAVIE

Materiál na tento článok je prepis zo záznamu poskytnutý Hlavou Starovercov, o. Alexandrom, ktorému zároveň ďakujeme za odovzdanú slovanskú tradíciu.
Slovano-Árijci majú 9 základných a 28 prechodových čakier, t.j. spolu 37 hlavných. Spolu vytvárajú energetický kríž, a nie iba energetický stĺp.

Na obrázku č. 7 preto vidíme, že pohyb energetických tokov ide úplne iným spôsobom, než ako to podávajú východné, ale aj mnohé západné učenia. Predstavme si, že 7 čakier je základom hlavného energetického stĺpa, ktorý si môžeme predstaviť ako chrbticu. Nahor prúdi energia jedným spôsobom, t.j. špirálovito v smere hodinových ručičiek, ale taktiež aj druhým spôsobom, t.j. proti smeru hodinových ručičiek. U akéhokoľvek vodiča nastane jav, že na jednej strane bude bod plus a bod mínus bude na strane druhej tak, ako to vidno na obrázku, čo platí aj pre chrbticu.

Ak sa pozrieme podrobnejšie na energetický stĺp o ktorom hovoria východné učenia, tak zistíme, že pravá strana človeka je vždy plus a ľavá strana je vždy mínus.

Mnohí ľudia tvrdia, že takto to je u mužov, ale že u žien to je naopak, t.j. pravá polovica mínus a ľavá vždy plus. Preto sa obe protichodnosti ako magnet priťahujú – mužov ťahá k ženám a ženy k mužom. No ale zo života vieme, že niekoho ťahá a niekoho odpudzuje. A toto sa už ťažko vysvetľuje. Nevedia tiež vysvetliť, prečo má pravá polovica tela znak plus ale pravá polovica mozgu má znak mínus. Kde nastalo prepólovanie energií?

Energia sa premenila v bode „A“, ktorý nazývame aj Bod (Krížneho) Kameňa. Pretože tečie systémom kríža. Bod Kameňa je ako kameň na krížnych cestách zo starej slovanskej rozprávky: tam sa hovorí: Napravo pôjdeš – seba stratíš, naľavo pôjdeš – koňa stratíš, ak pri kameni na rázcestí priamo pôjdeš, tak aj seba, aj koňa stratíš, t.j. ako keby sme prestali existovať. Čo to v podstate znamená? Nuž, môžeme povedať, že z čakry 1 ide cesta do Bodu Kameňa, potom je prekríženie a cesta pokračuje priamo do čakry 9. Každý človek prichádza k tomuto kameňu, kde si vyberá cestu, ktorou pôjde ďalej. Pravá čakra 5 je viac materiálny systém, ľavá čakra 6 je viac intuitívna, duchovnejšia. Človek si vyberá kadiaľ pôjde. Nuž, viac to ťahá k materiálnemu, intuícia je menej konkrétna, tam ťahá menej. Cesta priamo, to je celkovo čosi neznáme, neprebádané.

Všimnime si, že keď nakreslíme toto prekríženie (obr. 47), tak dostaneme energetický kríž.

Dokonca aj Ježiš svojim učeníkom vysvetľoval, že každý si nesie svoj kríž.

Ale energie sa rozchádzajú: jedna ide naľavo, druhá napravo – a čo vlastne vidíme? Vidíme runu MAN, t.j. runu ČLOVEKA. A nie iba človeka, ale človeka, ktorý učinil svoj výber a vykročil priamou cestou, do neznáma, do vyššieho Duchovného bodu, pretože dovtedy bola jeho cesta (obr. 48) – neurčená.

A všimnite si, že dnes veľa politikov či vládcov sa často unáša tzv. mystikou, a preto touto runou MAN už zamenili kríže na cintorínoch na hroboch mnohých ezoterikov. Vedeli kde šli, načo šli a čo ich čaká po smrti. Nie náhodou sa nazvali Rádom Nových Tamplerov, t.j. Rádom Nových Chrámovníkov, pretože ovládli špecifické ezoterické poznatky, ktoré však „vyhrabali“ u koho? U Slovanov, Indov, Tibeťanov, t.j. všade tam, kde sa len dalo. Ale Indovia a Tibeťania hovoria, že to bolo 7 Bielych učiteľov, ktorí prišli zo Severu a priniesli im Múdrosť – Védy a že oni im hovorili o Svetoch, ktoré sú odlišné od Sveta Javi.

Dráha od čakry 1 po čakru 9 je z nášho pohľadu čiara Javného sveta života, jedna odchádza do druhého sveta a druhá je ešte v tomto svete. Znamená to, že k nášmu svetu sa dopĺňajú ešte dva svety. Ale energetická štruktúra je svojrázna. V každej štruktúre je bod naplnenia a vypršania života, ktorú nazývame čakra. ČAK-RA znamená KRUH-ŽIARENIA. Schematicky sa dá zobraziť ako vstupný aj výstupný tok (obr. 49), t.j. predpokladajme, že odtiaľto vychádza aj tu vstupuje. Ale akýkoľvek energetický tok je vždy dvojpólový. Toto uvidíme na systéme zobrazenom na obr. 46 ako vodiči. Každá energia má plus a samozrejme aj mínus. Preto môžeme čakru znázorniť aj ako tok štyroch energií (obr. 50), odlišujúcich sa rôznou farbou a zatočených. A všimnite si, že z 37 čakier je deväť považovaných za hlavné energetické centrá, ktoré vplývajú na človeka. A tieto energie spravidla delíme na energie nízke, stredné, vysoké a ultravysoké.

Preto vidíme, že prvé 3 slovanské čakry – 1, 2 a 3 sú: Istok, ktorý sa nachádza v oblasti kostrče, 2. čakra je Zarod, a nachádza sa v oblasti lona a 3. je Život a nachádza sa na mieste pupku. Hovorí sa, že človek dostáva tieto energie zo Sveta Navi, preto sa nazývajú nízke alebo hrubé energie, t.j. navné. S týmto sa nedá absolútne súhlasiť, hoci ako sa bežne hovorí, Nav je svet Duchov, t.j. oddelený svet, v ktorom je svojrázny zrod. Veď sa aj hovorí: Všetko sa rodí dole. Preto nižšie čakry sa volajú aj Navné. A navné môžu byť tiež tak kladné, ako aj záporné.

Najnižšia čakra je bod počiatku, Vstup života. Bod, kde človek dostáva životnú energiu. Preto túto silu mnohí nazývajú aj zemskou silou. Preto keď už raz človek dostal silu zo zeme, tak aj hovorieva: Určite mi silu dáva zem. Ale dáva ju Nav. Farba tejto čakry je čierna, čo znamená, že pohlcuje všetky toky energií.

Druhá čakra – Zarod prijíma energiu druhých živých bytostí, ale aj energiu rozmnožovania. Cez túto čakru prechádza do ženy mužská sila, prechádza energia semena, energia Obrazov Ducha a Krvi. Cez túto čakru muž otvára v žene ženský počiatok, dáva silu materstva a ženský osud („Doľu“). A žena zase otvára v mužovi prírodné centrá, t.j. dar otcovstva, keď partner dávajúc žene energiu môže dostávať od Prírody aj od stýkania sa s dieťaťom – ale nie energiu z dieťaťa, ale z vonkajšieho sveta. Farba čakry je červená a my už vieme, že energie iných živých bytostí to nie je len energia zrodenia, t.j. zrod nového života, ale môže to byť aj energia počarovania, zoči, urieknutia, prekliatia a pod., a to všetko cez čakru 2, Zarod. Preto ak dieťatko uriekli, tak na okná vešiame červené látky, aby sa znovuobnovilo spektrálne napájanie tejto čakry, ktorú poškodili.

Tretia čakra je Život. Všimnime si, že do brucha prichádza potrava, ale je to potrava fyzického sveta. A každá potrava dostáva energiu od zeme. Preto práve sú tieto najnižšie tri čakry vzťahované k Svet Navi. Teda k hrubším energiám. Farbu má slamenú, svetlú, hoci niektorí hovoria, že pomarančovú, ale správnejšie je povedať slamenú. Tú už napĺňajú životné energie.

Preto môžeme zaklasifikovať, že fyzickú obálku, jej štrukturálny stav, nie materiálne, ale štrukturálne na zrod tkaniva energií pochádza z prvých troch čakier, z navného základu. Ale sú ľudia, ktorým na život stačia iba tieto 3 čakry. Všimnite si humoristov a ich humor a aj ľudia používajú výrazy „zmorený“ alebo „umorený“. Umoriť znamená umŕtviť. Znamená to, že toto všetko sa deje na nízkej úrovni. O takomto človeku hovoríme, že nie je vyvinutý. Všimnite si, ako zriedkavo mávajú humoristi intelektuálne vtipy, väčšinou to sú vtipy na úrovni 1. a 2. čakry, niekedy na 3. – v zmysle jedenia. A viac nič.

Nasledujúce tri čakry: 4. čakra Prsia má zlatú farbu. 5. čakra – Lada má zelenú farbu a 6. čakra Leľa má belasú farbu Nebies. Spájame ich jednej kategórie. Je to aktivizácia Sveta Javi. Prsia zlatej farby sa nachádzajú v oblasti slnečného pletenca, t.j. slnečného dychu, tvorivosti. Čakra Lada to je dobro, ľúbosť, nežnosť. Čakra Leľa je intuícia, ale súčasne reguluje aj prácu srdca, t.j. motora organizmu. Mnohí ľudia celkovo vnímajú čakru Leľu v súvislosti so srdcom – všimnime si, že aj keď vedia, že srdce je v podstate v strede, tak sa chytajú za ľavú stranu hrudníka keď hovoria: ej, srdcom cítim. Vysvetliť prečo nevedia aj keď hovoria, že srdcom cítia, že čosi sa stalo. Je to intuitívny „mimozmysel“. Toto všetko patrí do Javi, aj tvorivosť sa prejavuje v Javi, aj ľúbosť sa prejavuje v Javi, aj intuícia patrí do Javi, veď je zjavné, že človek niektoré udalosti predvída.

Ak človek žije iba na navných energiách, nazývame ho prízemným. Prvé tri čakry 1-3 napájajú telo človeka, jeho telesný svet. Preto hovoríme, že žije iba prízemnými inštinktami, prízemnými zmyslami. Človek, ktorý má otvorené Javné centrá, už napája Dušu, preto ho nazývame Duševným, pretože všetko robí s Dušou. Všimnite si, že 4. čakra zodpovedá za tvorivosť, t.j. človek vkladá Dušu do plodov svojej práce. A plody takejto práce slúžia ľuďom veľmi dlho. Nie iba desaťročia, ale veky, niektoré aj tisícročia – práve preto, že do nich človek vložil Dušu. Aj intuitívnosť patrí k Duši. Ale všimnime si, že tieto 3 čakry vytvárajú runu Man, alebo ak by to nebola runa Man, tak aká by to bola bukva v slovanskej bukvici? Ak MAN označuje človeka, t.j. človeka duševného znamená to, že keď sa vyprofiluje, tak sa stane Duchovným, ale dovtedy je Duševným. A písmeno PSÍ označuje Dušu. Odtiaľto pochádza aj názov psychológia, t.j. náuka o Duši. A „Psycho“ je ten, kto nemá Dušu na mieste.

Čakry 7, 8 a 9 patria k Svetu Slavi, ktorá sa ešte nazýva aj Svetlá Nav. Teda čakry 1-3 patria k Temnej Navi a 7-9 k Svetlej Navi. Zodpovedajú na Ducha. Preto, keď začína pracovať čakra Ústa či Ústie, t.j. 7. čakra, ktorá je belasej farby a pracuje na pocitových energiách, na pocitových obrazoch – to je reč, stýkanie sa a pod., vytváranie prekrásna, ale ako možno jazykom vytvárať prekrásno? Spievaním, rozprávkou, povesťou, slovom. Slav patrí viac k duchovnému.

8. čakra je Čelo – má fialovú farbu, je to energia nie zmyslová, riadi sa prácou mozgu. A všimnime si pôvod slova „osem“. Pochádza z „ось мира“, t.j. os sveta – ako keby na vrchole osi sveta stála v človeku, trochu nad obrvami, pričom vyčísľovanie, matematickú analýzu, t.j. ľavú pologuľu. Na obr. 20 vidno, že ľavá strana je červená, vzťahuje sa k bytiu, a teda riadi intuitívne, intelektuálne, duchovné systémy, duchovné hľadanie človeka. Preto, keď človek pracuje tak, že aktivuje tieto čakry, tak o takomto človeku hovoríme, že je to duchovný človek. Nižšie čakry vždy napájajú horné, ale ak človek žije iba týmito tromi centrami – 7, 8 a 9, tak je to odídenec, t.j. je odtrhnutý od sveta. A ako je možné sa odtrhnúť od sveta, ktorý človeka napája? Slovania preto vždy vychádzali z toho, že všetky čakry sa musia udržiavať v čistote. A týchto 9 centier ešte dôkladnejšie.

Navné čakry 1, 2 a 3 zabezpečujú predovšetkým spojenie s Prírodou, s Predkami, t.j. koniec koncov s vonkajším svetom. Duševné centrá – čakry 4, 5 a 6 spájanú s inými ľuďmi. Duchovné čakry 7, 8 a 9 poskytujú príležitosť pozrieť sa na svet z vonkajšej strany a začať chápať to, čo bude nasledovať za pozemským svetom, štruktúry, t.j. všetko, čo je nad 9 deviatym centrom, ktoré sa vzťahuje k svetu Slavi a z neho už kanál ide ďalej do Pravi. Znamená to, že všetko nad sa už týka Pravi. Preto sa deviata čakra nazýva Prameň = Rodnik, pretože to je už spojenie s Rodom. Keď idete do lesa alebo do hôr, môžete všimnúť vodné pramene – voda v nich vyviera a odchádza do nášho sveta, už nie nazad, t.j. dole. A takto je to aj s energiou života, ktorá vychádza z čakry 1 a vchádza cez Slav do 9. čakry, Prameňa. Tam sa stáva prameňom v Pravi. A takto sa všetky naše myšlienky a úmysly stávajú v Pravi viditeľné – vyvierajú tam ako Prameň. Dostať sa tu už znamená dosiahnutie špecifickej úrovne. Jej farba je vždy čistá. A čistá farba sa vždy symbolizuje bielou farbou. Farba fialová je Duchovnosť, ale je ako keby „bez“ zmyslov, t.j. môžeme sa obracať na Bohov a Predkov, ale nie je „povinné“, že nejakým zmyslom ich v danej chvíli pocítime. Pre nás je dôležité, aby sme im vyjadrovali vďaku, slávili ich, a oni nám pomôžu, keď to bude pre nás nevyhnutne potrebné. Nemôžeme predsa od detstva až po starobu chodiť s mamou za rúčku do škôlky. Potom by sme sa nevyvíjali. Aj oni sa zo svojej strany vyvíjajú. Veď ani našu mamu už jej mama dávno nevodí za rúčku…

Takto prechádzajúce energie „snímajú“ nadbytočné intuitívne zaťaženie, a keď sa sníme zaťaženie zo srdca, je to rovnako ako keď chladiaci systém odstraňuje prebytočné teplo z motora auta. Preto niekto má srdce, ale niekto má namiesto srdca „plamenný“ motor, ktorý nemôže dlho pracovať a prepáli sa. A pamätajte, Príroda pri aktivácii všetkých týchto centier v človeku nezaprogramovala systém starnutia. Ako keby neexistovalo. Znamená to, že celý systém starnutia si človek do seba vnáša zvonku.

A takto od detstva programujú každého človeka: v 6-7 rokoch začneš chodiť do školy, v 18 pôjdeš na vysokú školu, niečo po dvadsiatke si vytvoríš rodinu, prídu deti, po šesťdesiatke do dôchodku, a potom si už chystaj náhrobok. Tento cudzí hodnotový systém nás systémovo programuje na zomieranie, t.j. na skutočnosť, že si ohraničujeme svoj život. Tak napríklad ako to je u náboženstiev – meniny, narodeniny, svadby, výročia a na nich hovoria napr.: chceme stretnúť pri stole o 10 rokov – čo je tiež druh programovania, hoci v tomto prípade to je dobré, lebo sa hovorí o stretnutí tej istej spoločnosti o 10 rokov, a tak sa ľudia naprogramujú na vylúčenie smrti niekoho z firmy v nasledujúcich 10 rokoch. Ale bývajú aj absurdné programovania: chcú sa dožiť 100 rokov. Prečo 100? Nemôže človek dožiť do 150? A to je systém programovania. Už Pavlov, ktorý vyšetroval iba psov došiel k záveru, že smrť pred 150 je násilná. Naši Predkovia nikdy nikomu pri svojich želaniach nevymedzovali nejaký konkrétny počet rokov,

ale vždy želali večný život. Večný. Takto sa ako keby neprogramujete sami na proces starnutia. A čo tomu človeku pomáha? Istok (Zdroj), Zarod, Život, Prsia, Lada, Leľa, Ústa, Čelo, Prameň (Rodnik), čakry, ktoré vymývajú všetku nepotrebnú informáciu, odnášajú ju a dávajú človeku možnosť žiť a existovať. Pravú čakru 5 Ladu máme aktívnu, preto pravá ruka je ruka pomoci. Znamená to, že keď niekto padol do jamy, tak vždy podávame pravú a nie ľavú ruku, aby sme mu dali silu a vytiahli ho. Alebo dávame iným pravou rukou, nie ľavou. Ale každý podvedome berie ľavou, lebo ľavá ruka je tá, ktorá berie. Ľudia intuitívne cítia, že sa by malo brať ľavou.

Ak dieťa urobilo niečo dobré, tak ho pohladíme pravou rukou, t.j. ako keby sme mu za odmenu dodali dodatočnú silu. Ak je dieťa choré, tak po ňom prevedieme ľavú ruku, čím z neho odoberáme chorobu či bolesť. Je to jednoduché.

Okrem toho sa čakrové toky rozdeľujú do kanálikov. Číňania hovoria, že človek má 12 kanálov. Slovania hovoria, že nie 12, ale 144 kanálov, t.j. 72 vľavo a 72 vpravo. To sú hlavné kanály, ako kmeň stromu a majú ešte rozvetvenia. Hlavný kanál je samozrejme chrbtica. Preto na chrbticu v každom smere sa dávame pozor, aby bol vždy rovná. Ak príde na človeka hocijaká choroba, napríklad povie: Oj, srdce ma zabolelo! Čo začínajú ľudia robiť? Piť Validol či podobné lieky a čo dosiahnu? Prehlušia bolesť, ale neodstránia jej príčinu. Bolesť na chvíľu odíde, ale po nejakom čase sa vráti. A v skutočnosti príčinou bolesti srdca môže byť následok nejakého rýchleho pootočenia sa a zacviknutie nervového kanálika. Dedovia v takomto prípade narovnávali stavce a disky na miesto. A bolesť zmizla. Keď obličky začnú bolieť, tak znova najskôr skontrolovali chrbticu, pretože práve v nej tečie hlavný prúd energie a z nej vychádzajú vetvy energií, ktoré sa rozvádzajú k jednotlivým orgánom. Narušenie funkcií vnútorných orgánov človeka je vzájomne spojené s chrbticou.

Preto chrbtica je základom všetkých tokov energií dvoch odlišných polarít, ktoré na seba vzájomne pôsobia. Preto každá čakra má svoje vlastné kanály príjmu a vydaja energií. Pre lepšie znázornenie si môžeme predstaviť tieto kanály tak, ako keby v nich boli umiestnené povedzme malé cibuľky, z ktorých vyrastajú vlasy. Vlasy sú vodiče energie, a to v jednom aj v druhom smere. A všimnite si, vlasy ako keby nerástli priamo z cibule, ale z každej bunky po celej dĺžke. Preto nikdy nie je dobre zasahovať do prírodného procesu – nech všetko rastie tak, ako by mal rásť. Napríklad v minulosti si farbili vlasy len ženy, ale teraz tak robí už aj veľa mužov. Farbením vlasov sa však mení spektrum, na ktorom pracujú čakry, alebo body príjmu energie. Čo sa potom deje? Organizmus začne bojovať s hlúposťou, ktorá je daňou móde. A ženy hovoria: aha, korienky už lezú. Nie, korienky nevyliezli, ale sám organizmus obnovuje vlasy, aby mohol dostávať presne tú energiu, ktorú nevyhnutne potrebuje.

Všetko čo sa v nás deje je ako keby projekcia okolitého sveta. A každý z nás si vytvára svoju vlastnú, osobnú projekciu, t.j. svoj vlastný svet. Každý z vás vidí okolitý svet nie je taký, aký skutočne je, akým sa javí v realite, ale ako považuje za správne na neho nazerať. Ide o tie stereotypy, ktoré do nás vkladali už od jaslí, v škôlky, v škole a ďalších vzdelávacích inštitúciách. Navyše tu vplývajú médiá, ktoré už systémovo vymývajú mozgy. Ale aj oni vytvárajú svojráznu realitu, ktorá nemá nič spoločného so skutočnosťou. Znamená to, že v skutočnosti sa odohráva jedno, ale aby sme na podstatu toho nezamerali pozornosť, ukážu nám druhoradé body a udalosti, aby odviedli pozornosť od podstatných vecí a príčin.

A tu vzniká nový systém komplexov, nový poruchový systém. Keď po revolúcii prišli prvé seriály, prišli aj prvé reklamy. Vtedy propagovali kúpiť to či tamto, proste kúpiť to, čo im bolo výhodné. A kde to priviedlo? Dnes už vedci hovoria, že lepšie chodiť do butikov, že chodenie po veľkých obchodoch je už druh choroby. A už aj ponúkajú na to lieky ako na chorobu. Čiže najskôr reklamujú: ochorte! A potom vám predám liek na vašu chorobu! Všimnite si, že začali s reklamovaním výrobkov, ale teraz je väčšina reklám inzercia na všetky možné lieky, ako všeliek na tú či onú chorobu. A človek si už ani neuvedomí, že všetky tieto choroby vyvinula reklama. Pozrime sa na reklamu: Pepsi, ber od života všetko! Ak ste si všetko od života zobrali, tak už ste mŕtvola, lebo reklama v skutočnosti hovorí: Pite Colu a zomierajte! V televíznom programe „ZDRAVIE“ (ruský seriál) moderátorka Eleanóra Beľančiková špeciálne pre deti ukázala skúmavky so žalúdočnou šťavou, do ktorých naliala Coca-Colu a Pepsi-Colu, následkom čoho bolo vidno, ako tieto čierne špinavé vločky poškodzujú žalúdok. Bola aj iná relácia, kde do Coca-Coly pustili kúsok plastu, ktorý sa v nej rozpustil. Takže si predstavte čo to ľudia vlastne pijú? Malým deťom sa po požití Pepsi-Coly zmení farba moču na takmer čiernu. Ako sa hovorí, močia krv. A to všetko po požití Pepsi a Coca-Coly. A čo dávajú na „výmenu“? Tričko, bejzbalovú palicu, čiapku, fotoaparát atď., ale syr zadarmo býva iba v pasci na myši. V podstate reklamujú: Dajte svoje zdravie, umrite a na oplátku získate tričko alebo voľnú vstupenku na diskotéku. Toto je systém ničenia.

Nie nadarmo som už neraz povedal, že každý človek si vytvára svoj vlastný svet. A či sa človeku žije vo svete ľahko alebo ťažko závisí od neho samého. Človek má žiť večne, vytvárať svoj vlastný svet, svoj vlastný aktívny obraz života, nie budovať si svet utrpenia – čo je preprogramovaná verzia života. Nežime podľa cudzej nápovede, ale hľadajme riešenia našich otázok. Prečo? Pretože všetko, čo nás obklopuje – doslovne každá hmotnosť, objem, hmota, vzdialenosť – všetky tieto parametre závisia od nás, a sú v našej hlave.

Možno už od detstva poznáte príbeh, že z jednej dediny do druhej museli ľudia prejsť napríklad 15 km. Samotnému človeku sa ide ťažko. Ale ak si s niekým po ceste pobeseduje, tak prejde aj 30 km a ani si nevšimne, ako túto vzdialenosť prešiel. Ako to je možné? Hovorí sa: diskusia ukrýva vzdialenosť, t.j. ani si neuvedomujete prácu nôh. Rovnako to je pri počítačových hrách – zdá sa nám to chvíľka, ale pritom môžeme hrať celé hodiny. A všetky tieto miery – vzdialenosť i čas máme vo svojej hlave. Rovnaký prípad je, ak povedzme žena na ulici a vidí ako auto zrazilo kočík a dieťa padá pod kolesá auta. Neuvažuje v intenciách „nedá sa“, ale beží k autu, nadvihne ho a dieťa zachráni. Udrží  auto až kým sa dieťa nedostane spod kolies. A neskôr, keď sleduje video a snaží sa auto zdvihnúť, nedokáže pohnúť ani o milimeter. Prečo sa jej to predtým podarilo? Pretože v tej chvíli ani nepomyslela, že auto je príliš ťažké, „nevážila“ ho. Pre ňu to jednoducho bola prekážka, ktorú v tej chvíli musela odstrániť.

Alebo iný prípad. V škole na hodinách telesnej výchovy má žiačik problém preskočiť latku napr. 80 cm. Nedá sa a hotovo. Ale ak ho vonku začne naháňať pes, tak preskočí aj viac ako meter a ani si to neuvedomí. Alebo prípad, keď 14 ročné dievča udržalo za ruku mamu nad priepasťou, ktorá sa na túre v horách šmykla. V tom okamihu ani náhodou neuvažovala o vážení hmotnosti…

A teraz si spomeňme na ženy, ktoré boli obvinené Inkvizíciou z čarodejníctva. Jednou z ich metód vyšetrovania bolo váženie. Ide o to, že žena, ktorá bola takto obvinená, zo strachu – pretože vie, že jej ide o život – „stráca“ hmotnosť, je v stave poníženia, t.j. bunky jej organizmu sa „rozišli“, a potom v takomto stave pri vážení mala 20, alebo 28 kg. Takže bežný človek, keď na ňu pozrel videl, že by mala mať 50 – 60 kg, ale váhy ukázali napr. 20 kg. A vtedy ju obvinili, že je čarodejnica, že lieta na metle. A sú ženy, ktoré v takýchto extrémnych situáciách nemajú vôbec žiadnu váhu. Nuž nečudo, že ju nad priepasťou udrží aj mladé dievča. Tak koho to vlastne pálili?

Alebo si vezmime relácie o paranormálnych javoch. V jednej relácii nemôžu pochopiť, že našli 16 ročného chlapca, ktorému váhy ukázali 64 kg. Potom vzal na ruky dospelého človeka znova sa postavil s ním na váhu. Tieto ukázali 90 kg. Potom odvážili iba samého muža bez chlapca, a tento vážil 90 kg. Znamená to, že v okamihu váženia mal chlapec nulovú hmotnosť.

Predstavme si človeka, ktorý ide sám po lese a vie, že do dediny má  päť kilometrov, ale musí sa tam nevyhnutne dostať pred západom slnka. Čo robili ľudia za starých čias? Vbili klin medzi vetvy stromov, aby zastavili Slniečko. Keď človek nabíjal kolík medzi konáre stromov, hovoril: Jarilo, zastav svoj chod – a o stihol. Slniečko ako keby zastalo na nebesiach, ale to sa stalo iba v jeho svete. Iba pre neho Slnko spomalilo svoj pokrok. A unavený človek nemajúc nijaké podozrenie v skutočnosti zapojil svoje vnútorné rezervy a aktivizoval celý energetický systém, ktorý je na obrázku 20. A on, psychologicky pokračujúc vo vizualizácii, síce sa cítil unavený, ale v skutočnosti zvýšil rytmus kroku, zvýšil svoju rýchlosť, a tak sa dostal domov ešte za Slnka na oblohe. Neskôr povedal: meškal som, vykonal som takýto rituál a Slniečko Jarilo zastalo a ja som stihol dôjsť.

Alebo si vezmime ťažko chorého človeka. Čo pomáha človeku sa z toho dostať? Spravidla sa snaží spomínať. Aké je najkrajšie obdobie človeka? Detstvo je vždy to najlepšie. A keď je takto naladený zistí, že aj bolesť ustúpila. Ale tu nedošlo k vyliečeniu bolesti, t.j. jej príčiny, ale stalo sa toto: keď človek spomína na detstvo, tak celý čakrový systém a energetický systém prechádza do režimu, v ktorom sú uložené spomienky. A dochádza k prestaveniu organizmu na tú dobu, na ktorú človek spomína. Preto mnohí lekári v asociálnej medicíne hovoria, že sa snažia tieto prípady vôbec nespomínať, lebo by mohli prísť o prácu, pretože by to vyzeralo, že lekár zošalel. Uveďme si príklad ťažkej ​​otvorenej zlomeniny kosti, kde kosť až vyšla na povrch a sú aj o tržné rany. Lekári kosti zozbierali, napravili, použili napríklad prístroj Jelizarova. Ale potom ku chorému príde babka alebo dedko a začnú ranenému čosi šepkať. A lekári vidia, že švy na rane sa hoja veľmi rýchlo, a niekedy dokonca ani stopy nezostanú. Potom sa snažili niečo dozvedieť od babky, ale tá odvetila: Ty, môj milý to nepochopíš. A dobre povedala. Nech by sa akokoľvek snažila, lekár to nepochopí. Prečo? Pretože majú rôzne reality. Lekár žije v materialistickej reálnosti, v ktorej je človek považovaný za fyzikálno-chemický systém, t.j. hodnotí stav človeka z pohľadu fyziky a chémie. Ale babička zase z pohľadu duchovných prejavov. Teda lekári majú materialistický systém, ale babička má duchovno-duševný. A tak títo ľudia, hoci aj hovoria rovnakým jazykom, sa nemôžu navzájom porozumieť. Doktor povie o takejto babke, že to je šarlatánka, a ona o ňom, že je nechápavec. Čo mu možno dobre vyložiť, keď nechápe bežné, jednoduché pravdy. Toto je dôvod, prečo hovoríme, že každý človek má svoj vlastný svet. A tento jeho vlastný svet sa môže rozširovať viac ako vesmíry, ak sa on sám neobmedzuje iba v ňom samom a ak existujú ľudia, ktorí myslia rovnakým spôsobom. Preto sa to nazýva ich okolie. Veď prečo sa dnes média stavajú proti nášmu svetonázoru? Ohovárajú slovanstvo všetkými možnými spôsobmi, pretože nie sú schopní pochopiť náš pohľad na svet. Nechápu, čo to znamená žiť podľa Svedomia. Nechápu, čo to je ctiť svojich rodičov ako Bohov. Pre nich je Boh namaľovaný obraz, dedo sediaci na obláčiku, alebo nejaká nejasná vesmírna inteligencia, alebo presnejšie Boh vie čo. Ale uznať, že Boh, tvoj Stvoriteľ chodí po byte a pripravuje paradajky na večeru nedokážu. Je to preto, lebo im založili na oči klapky a doplnili to otrockou psychológiou. Ale otrocká psychológia nedovolí myslieť, uvažovať a s rešpektom sa chovať k všetkému živému. Pretože osud otroka je najesť sa, vyspať a vykonávať svoje telesné potreby, nič viac. To zvyšné domyslia iní. Ale okrem toho majú ešte dvojaký meter: Toto je náš systém a všetko ostatné treba zničiť, zakázať, zatvoriť, pretože to jednoducho nedokážu pochopiť. Ľubovoľné slovo od okolitého sveta ich privedie k rozladeniu, pretože naruší ich striktnú konštrukciu. A čo sa z nich stáva? Ničitelia. Ale kto o sebe povie: Ja som rozladený, ja som deštruktívny? Nuž analogicky začínajú hľadať mimo seba, z vonku: Aha, tu sme našli deštruktívnu sektu, to sú títo, to sú tamtí. Aj keď majú to isté učenie, len si dali iné názvy: evanjelici, katolíci, protestanti, ortodoxní, ktorí sa sami nazývajú pravoslávni. A majú medzi sebou neustále rozpory. Ako píše Filatov: Každý druhého nazýva netvorom, napriek tomu, že sám je netvorom. Aj Ježiš im povedal, ale ani na to nepomyslia: Vidíte triesku v oku svojho brata, ale brvno vo vlastnom si nevšímate. Toto je o nich.

My vidíme iný svet. Oni vidia svet z pohľadu spotreby. Veď to prvé, čo vždy hovoria je: Boh daj! No nikto nepovedal: Boh na! Len daj, daj, daj! Auto, byt, dom, chatu. Viac peňazí, krásnu ženu. Muža s Mercedesom. A čo na výmenu? Naozaj adekvátna výmena: vezmi naše hriechy! No existuje príslovie: Kvôli stromom nevidia les. V prvom rade počúvajú iba seba. Aby ako tak prežili, musia niekoho znásilniť. Literárny génius píše majstrovské diela. Spisovateľ napíše dobrú knihu. Menej šikovný spisovateľ píše fejtóny. A ten, komu ani toto nie je dané sa stáva literárnym kritikom. A takto všetci začínajú s kritikou, aby niekoho skritizovali, aby ukryli svoje prehnité vnútro, v ktorom ničoho niet, ktoré nie je vyvinuté. Všimnite si, nikto z nich nejde do Prírody, aby sa započúval do šumu vetra, spevu vtákov, šelestu trávy, zurčania potôčika. Nie je im to dané. Nedokážu pochopiť, že to je nevyhnutné na prežitie človeka, t.j. že musíme byť v harmónii s Prírodou, že musíme vedieť počúvať okolitý svet v prvom rade, a až potom seba. Toto je hlavné.

Vráťme sa ku kanálikom. Každý má bod začiatku a bod východu. Môžeme ich nazývať aj Bod zrodenia a bod smrti, bod života. Človek môže aj náhodne zasiahnuť jeden z bodov a tým aktivovať v sebe schopnosti, t.j. aktivizovať v sebe napríklad bod života. Na ľubovoľnom z čakrových kanálov. Môže to nastať napríklad dopadom blesku či zrážkou autom. Človek upadne do bezvedomia, zažije klinickú smrť, ale sila úderu zasiahla bod života. A v závislosti od toho, aký bod bol zasiahnutý, môže človek začať v sebe rozvíjať liečebné schopnosti; napr. začne liečiť rukami, ak úder zasiahol bod života kanála, ktorý je spojený s 5. čakrou – Ladou. Ak úder zasiahol bod kanála č. 6, t.j. Leľu, tak u človeka sa začnú objavovať intuitívne schopnosti, začína predpovedať. Ak by úder zasiahol čakru 7, tak by nadobudol iné schopnosti. Ale ak by napríklad v ruvačke bol zasiahnutý bod smrti, tak človek sa síce vráti domov, ale môže napr. do týždňa zomrieť. A nijaký lekár nebude môcť prísť na to prečo. Jednoducho úder zasiahol bod smrti.

Japonci, Kórejčania, Číňania si dodnes uchovávajú spisy a schémy človeka, na ktorých sú vyznačené body života a body smrti. Ak je potreba niekomu pomôcť, vedia buď do bodov zaviesť ihličky, alebo jednoducho nahrievajú a človeku sa polepší. Alebo naopak, ak treba poraziť nepriateľa, zničiť ho, vtedy údery smerujú do bodov smrti. Ale tí, ktorým sa tieto údery snažia zasadiť sa snažia brániť a chránia sa, zakrývajú body smrti. A oni sa naopak tiež snažia zasadiť údery do bodov smrti svojho protivníka. Preto existujú údery aj bloky, to všetko sú obranné systémy. Všetko je vzájomne previazané.

Všimnime si, Rodnik vyžaruje, aj čakra vyžaruje, ale nenachádzajú sa v rovine, ale vo sfére. A tento súhrn vyžarovania sfér vytvára obrannú obálku okolo tela, ktorú mnohí volajú aura. Ale aura najviac vyžaruje okolo hlavy, t.j. najviac žiari od duchovných energií troch čakier 7, 8 a 9. Zlieva sa z biele, fialové a belasé žiarenie a vytvára sa zmiešané, bielo-fialové svetlo s odtieňom do zlata. Preto na mnohých obrázkoch je nakreslená okolo hlavy, aj keď v skutočnosti je okolo celého tela. Preto ak človeku spôsobili zoči, alebo mu jednoducho je zle, prebili čakru, tak sme už hovorili, ako postupovať, t.j. treba odoberať negatív.

Ale ak si človek napr. popálil ruku, tiež trpí. Ľudovo sa používa niečo, čo môžeme nazvať energetická soľ. Špirálovitým pohybom rukou odoberieme energetickú soľ z popáleného miesta preč, do ohňa, napr. na sviečku a zopakujeme 3x. Toto stiahne všetku nadbytočnú tepelnú energiu. Človeku sa vytvoria pľuzgiere, ale niekedy môže vzniknúť problém, ak si on sám zablokuje pomoc organizmu. A čo to je táto blokácia? Strach. Keď niekto povie, že sa ničoho nebojí, tak je to buď veľký klamár, alebo veľký hlupák. Strach je skutočný stav organizmu, ako keby imunitná ochrana pred niečím neznámym. Ale strach možno prekonať, presne tak, ako možno prekonať pocit hladu. Dokážeme prekonať pocit hladu? Áno. Dokážeme prekonať pocit chladu? Môžeme. Znamená to, že analogicky dokážeme prekonať aj pocit strachu. Strach existuje len pred niečím neznámym. Ak to učiníme známym, už nás nemá čo strašiť.

Je známe, že energetické kanály sú veľmi často lokalizované spolu z fyzickými kanálmi. Môžeme to vidieť aj na sebe, keď sa pozrieme na ľavú ruku. Pozorne sa pozrime najmä na ľavú dlaň – vidíme na nej čiary. Ľavá ruka je ako program, ktorý nám hovorí, čo nám bolo v živote dané. Pravá ruka zase ukazuje, čo sme už v živote dosiahli. Toto je princíp toho, čo sa po grécky nazýva chiromania – od slova „chiro“, ruka. Porovnajte si dlane. Ak sú vaše čiary identické znamená to, že idete správnou životnou cestou. Ak ste niečo urobili inak, ako ste mali, ak ste sa odklonili, tak všetko sa odzrkadlí na vašej pravej ruke. Znamená to, že nemusíme byť ani odborníkmi na čítanie z dlane a vieme učiniť dôležitý vývod: Idem alebo nejdem po ceste, ktorú odo mňa očakával Rod, ktorý mi dal život?

V rámci splnenia životného programu dostáva každý človek určitý čas na to, aby sa vyvinul. Napríklad v učňovskej škole, keď žiaka učia za špecialistu v ovládaní sústruhu, učí sa najskôr teóriu, ale okrem teórie musí prebiehať aj prax. Preto životný program je poznanie podstaty teórie. A ďalšia naša životná cesta je materializovanie prijatých poznatkov v praxi na rozkvet a blaho nášho Rodu. A aby sme vedeli, koľko času nám bolo nachystané naplnenie životného programu, zložme ľavú ruku v dlani a uvidíme línie 1, 2 a 3, záhyby. Každý takýto záhyb je 30 rokov nášho života, pol záhybu je 15 rokov, trištvrte je 20 rokov, jedna tretina 10 rokov. A uvidíme napríklad 3 záhyby po 30 rokov a 1 záhyb 15. Znamená to, že na naučenie sa nášho životného programu treba 105 rokov. Ak niekto má napríklad 30 + 20, tak má sa vyučiť za 50 rokov a pod. Ale toto mnohí nesprávne vykladajú: Koľko sa máme celkovo dožiť? V súčasnom významovom ponímaní to znamená „žiť“. Ale v starom, tradičnom slovanskom ponímaní ŽIŤ znamená učiť sa, poznávať svet. A potom už začíname materializovať. Preto Indovia prevzali od nás tieto pojmy: dvakrát zrodený, ale existuje aj trikrát zrodený, štyrikrát zrodený, t.j. na každú periódu. Ale do tejto periódy nepatrí 12 rokov formovania.

Niektorých ľudí zaujíma koľko mať detí? Koľko sa len dá. Ak sa pozrieme zhora na malíček, tak vidíme prvý článok, druhý článok atď. ak zovrieme ruku do päste, tak uvidíme aj štvrtý. Takže zovrieme ruku v päsť a potrieme sa, koľko takto vznikne vrások. Objavia sa hrubé a aj jemné. Hrubé sú naši prvorodenci, a všetky ostatné vrásky to sú všetky ďalšie deti ako keby v projekcii. Uvidíte aj trojuholník – znamená, koľko detí je odpustené. A potom si porovnajte s pravou päsťou koľko ste dosiahli.

Život si možno pridať, života si možno odobrať. Ako sme hovorili, naši Predkovia vedeli aj to, že pravá ruka vždy dáva, a preto vždy dávali pravou rukou a brali ľavou. Ale stávalo sa, že nejaký človek sa im niečím znepáčil, napr. peniaze si požičal, ale vracať sa mu nechcelo. Potom ich horko-ťažko dával s pocitom: peniaze ti dám, ale dobra ti neprinesú. Naši Predkovia na takéto niečo nehovorili nič, ale spokojne vzali peniaze a pre seba si mysleli: peniaze beriem, podklad nechávam. Nikdy nedvíhali peniaze na ulici, čo potvrdzuje aj dostatok dnešných príkladov, lebo dnes je tiež veľa takých, ktorí všetky nahromadené hriechy mysľou naložia bankovku, ktorú zahodia, keď idú po ulici. Kto takéto peniaze zodvihne, ten dvíha aj nahromadené hriechy. Na veľkú bankovku na nahromaďujú veľké hriechy, a ten, kto ju zdvihne ich preberá, ale ten, kto ich zahodil pokračuje veselo v živote, prekvitá a raduje sa. Práve preto naši Predkovia v minulosti ani peniaze, ani nič iné zo zeme nedvíhali: všetko, čo leží na zemi patrí zemi.

Ak človek aktívne využíva tri najnižšie čakrové systémy 1, 2 a 3, ale ostatné nevyvíja, tak mu starne organizmus. Lenivosť, pohlavná posadnutosť, obžerstvo a podobné veci privádzajú k starnutiu organizmu. Ak má človek napr. 30, 40 alebo 50 rokov a vyvíja centrá 4, 5 a 6, čo sú centrá Javi, Duše – a napr. sa zamiluje či začne z citového pohnutia všetko budovať , t.j. Lýra či Múza k nemu prišla, tak takýto človek mladne v tvorivosti. Ale keď začne pracovať všetkých 9 centier, to už velí sám Boh. Nasledujúce tri čakry 4, 5 a 6 vypĺňajú čas stratený prvými tromi 1, 2 a 3. Znamená to, že človek môže ako keby pribrzdiť čas, keďže čakry Prsia, Lada a Leľa napĺňajú obnovu. A horné čakry 7, 8 a 9 sú celkovo mimo času, mimo akékoľvek časové štruktúry.

Harmonický vývoj musí byť ako plný vývoj organizmu, nie iba zacyklenie sa na jednom mieste. Aby čakry normálne pracovali, človek sa musí zjednotiť s okolitým svetom. Nenačúvať iba sebe a iba „zapisovať“ do svojho okolia, ale sledovať aj ako okolitý svet „zapisuje“ do nás. Poznávať svet skrz seba a seba skrz svet. A vždy dodržiavať hlavný princíp – neškodiť. Nie iba niekomu inému, ale v prvom rade sebe. Chcieť nie je škodlivé, škodlivé je nechcieť.

Niektorí čitatelia sa pýtajú kedy liečiť rukami. Pamätajme si, že pravá ruka vydáva prúd dobroty. Môžeme hovoriť, že pravá ruka vydáva plus a ľavá, pohlcujúc plus dáva mínus.

Je tu ešte otázka ľavákov. Títo sú viac prispôsobení duchovno-duševnému plánu ako materiálnemu. Ale energia u nich prúdi rovnako. Nie je pravda, že ich energetický systém je zrkadlovo obrátený. No existujú ľudia nazývame ich invektori – ktorí majú energetiku zrkadlovo obrátenú, ale aj srdce majú napravo a uloženie všetkých orgánov je zrkadlovo obrátené.

Liečenie znamená, že človek všetko prepúšťa cez seba. Ruky (obr. 20) prepúšťajú a človek spaľuje svoje srdce, t.j. seba hubí. Preto naši Predkovia nikdy nikoho neliečili. Liečenie je boj s následkami. Naši Predkovia vždy obnovovali zdravie, t.j. sceľovali, ale nič nerobili cez seba. Vzali a dali, ale nie cez seba. Cez seba robili jedine matky, ktoré chceli pomôcť svojmu dieťatku. Ale cudziemu dať svoje zdravie a na výmenu dostať choroby, aby on ozdravel, bol silný a pokračoval v starom živote, zatiaľ čo ten, čo dal upadne do problémov – to určite neprospeje. Každý môže vyliečiť seba. Ako? Byť v harmónii s prírodou.

Niektorí sa tiež pýtajú, či iný človek môže aktivovať druhému človeku čakru. Odpoveď je nie. Prebiť alebo poškodiť áno. Aktivovať preto nie, lebo obranný systém organizmu každého človeka vždy účinkuje proti cudziemu vplyvu. To sú sily Prírody.

Doplňme si príklad z rozprávky, ktorú asi každý z nás pozná – Mrázik. Na začiatku rozprávky dostáva Nastenka nesplniteľnú úlohu od macochy, ktorá jej nariadila doštrikovať ponožky ešte pred východom Slnka. Nastenka napriek svojej usilovnosti nedokáže túto úlohu stihnúť, hoci jej naozaj veľa nechýba. Obráti sa o pomoc ku kohútovi, aby nezakikiríkal a neprivolával východ Slnka, ale chvíľku počkal, aby stihla prácu dokončiť. Kohútik jej povedal, že on je iba oznamovateľ, že o pomoc sa musí obrátiť k Slniečku. Nastenka tak urobila a Slniečko naozaj pozdržalo svoj východ. Na základe informácií v tomto článku už vieme, že takto Jarilo vyhovelo takým spôsobom, že prestavilo rýchlosť plynutia času v Nastenkinom svete, čím jej umožnilo prácu dokončiť. Naši Predkovia mali takéto rozprávky, aby hravým spôsobom vysvetlili deťom veci, ktoré im budú neskôr iba doplnené. Dôležité je podať deťom racionálne jadro, detaily konkrétnej metódy dostanú v čase, keď to už budú vedieť pochopiť a využívať.

Na obrázku vidíme Nastenku, ako prosí Jarilo Slnko o pomoc. Hoci v tejto rozprávke je už veľa tradičných vecí úmyselne skreslených, niekoľko dôležitých informácií stále obsahuje. Mrázik, alebo dedo Mráz je v našej, slovanskej tradícii personifikácia Boha Svaroga. Preto v slovanských domácnostiach nosieva deťom darčeky dedo Mráz, hoci v židokresťanských Ježiško. Poslom Boha Svaroga je medveď, čo môžeme vidieť aj na Kruholete Čísloboha. Zabiť medveďa znamená zabiť posla Boha Svaroga. V rozprávke je však už zásadne zmenená Baba Jaga, ktorá dostala úplne negatívny význam – ale o tom je viac v knihe.

Vari už iba „technickú“ poznámku. Ak si pozriete scénu z obrázku v ruštine zistíte, že Nastenka pýta o pomoc Slniečko „krasnoe“ – čo by väčšina „odborníkov“ preložilo ako „červené“. V slovenskom dabingu sa tomuto elegantne vyhli a použili slovo „jasné“. Napriek tomu však slovo „krasnyj“ dodnes má jeden zo svojich významov „krásny“, hoci to sa to dnes používa skôr na vidieku ako v mestách. Napriek tomu vám Rusi potvrdia, že v Moskve je „Krásne“ a nie „Červené“ námestie, že naši Predkovia mali v každom dome „krásny“ a nie „červený“ kútik. Aj tento nenápadný príklad nám ukazuje, ako „nepatrná“ zmena slovíčka úplne zmení podstatu obsiahnutej informácie, najmä ak čítame už iba povrchový význam…

NAŠI PARTNERI: