FORMY NESMRTEĽNOSTI 2

18. mája 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Harmonizácia vyšších rytmov ohromným spôsobom posúva „časový rámec“ existovania človeka na druhej strane. Ale dosiahnuť takýto stav je v podstate prakticky – za daného stavu vedomia človekov – nemožné.

Formovanie stabilných vyšších rytmov je oveľa zložitejšie ako v prípade δ, θ a α rytmov. Správne ponímanie Sveta na týchto úrovniach totiž protirečí nášmu bežnému (materiálnemu) vedomiu. Preto jediný známy spôsob, ako ich vyformovať, je prinesenie OBETY.

Ale hneď dodajme, že tu v žiadnom nejde o rituálne obetovávanie. Ako OBETU je možné priniesť jedine svoje vlastné „ja“, našu schopnosť k sebapoznaniu, a teda aj slobodu vôle. Náš materiálny razum (patriaci materiálnemu „ja“, t.j. „egu“), musí byť zničený a nahradený MÚDROSŤOU, ĽÚBOSŤOU alebo CELOSTNOSŤOU. Vtedy a len vtedy je možné vyformovať stabilné vyššie rytmy.

Použijeme tú najprostejšiu situáciu, t.j. vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi. V akejkoľvek skupine – nech sa zdá akokoľvek stmelená – dnes existuje konflikt záujmov, teda konflikt ambícií. Najčastejšie sa síce ukrýva za pretvárku, ale to nijako nemení fakt jeho existencie. A to je presne ten faktor, ktorý neumožňuje skupine vystúpiť nahor na úroveň OBČINY (Ï). Teda na úroveň KOLEKTÍVNEJ VÔLE a KOLEKTÍVNEHO RAZUMU. No existuje aj pomerne  prostý spôsob ako prekonať toto protirečenie – človeku sa stačí IBA zriecť svojich osobných ambícií (Ѭ).

Zjednodušene povedané, ak niekto chce konať v prospech celku – teda v prospech tých druhých – nevyžadujúc to isté ako podmienku od nikoho iného vo vzťahu k nemu – tak v prvom rade sa stane skutočným vodcom a v druhom rade (zrieknuc sa výhod vodcu), dokáže vytvoriť akúsi funkčnú verziu OBČINY, t.j. skupinu, ktorá už dokáže riešiť grandiózne úlohy.

Problém je ale v tom, že z bodu pohľadu „zdravej logiky“ – teda z bodu pohľadu materiálneho „ja“, t.j. ega – je taký postup absurdný. Pravidlá Hry, ktoré určujú, že jednotlivec je iba súčasťou rozvoja a pokračovania Rodu na Zemi sa vo vedomí dnešného človeka menia na čosi protikladné: druhí členovia Rodu sú iba nástrojom na dosiahnutie jeho osobných ambícií. Inak život pre mnohých stráca zmysel. Dávajú sa na cestu ambícií, čo však znamená, že existuje aj druhá časť tejto spojenej nádoby, z ktorej ambície vyrastajú – a tou sú komplexy menejcennosti.

Preto je jediným známym východiskom iba prinesenie obety.

Na úrovni BETA (β) rytmov je obetou to, čo nazývame INTELEKTOM. Akýkoľvek intelekt je postavený na elektromagnetickom (materiálnom, hoci vrcholnom) ponímaní Sveta, teda ide o zavedenie cudzorodého elementu do opisu Sveta, ktorým je naše materiálne „ja“ (ego). Intelekt je ponímanie seba samého ako centra okolitého Sveta, ktorý však v skutočnosti nie je nijako spojený s našou osobnou existenciou.

Správny β rytmus je vyňatie seba samého z opisu Sveta, pretože zrieknutie sa svojho materiálneho „ja“ (ega) je krokom, ktorý prekračuje hranicu, za ktorú dokáže väčšina tých okolo nás prejsť. Taký človek sa stane „studnicou Múdrosti“. Pozná odpovede na všetky otázky, hoci ich nedokáže sám zadať. Takýmto spôsobom nadobudnutý β rytmus je sformovanie „tela MÚDROSTI“, ktoré je vždy spojené s likvidáciou ambícií (komplexov menejcennosti). Ale namiesto toho nadobúda zmysel OBČINY – ktorá  je už spojená s kolektívnou Vôľou a kolektívnym Razumom – čo je jedna z najmohutnejších Síl Zeme.

Samozrejme, že pseudoobčiny so zakomplexovanými, a teda ambicióznymi „občinníkmi“ – dnes aj zákernými udavačmi – nemajú so skutočnou OBČINOU ABSOLÚTNE NIČ SPOLOČNÉ.

Na úrovni GAMA (γ) rytmov sa ako OBEŤ prináša nie iba intelekt, ale aj tie hlbinné štruktúry „ja“ človeka, ktoré zabezpečujú existenciu ako samostatný „zhluk energie“. V skutočnosti, práve takáto OBEŤ je základom existencie Roda Človečenského (t.j. ide o РѠДЬ, РѾДЪ aj РΟДЪ).

Akákoľvek OBETA nám však umožňuje ustanoviť správny rytmus iba vtedy, ak ju realizujeme vedome. Na udržanie Rodu na Midgard-Zemi je nevyhnutná aj ĽÚBOSŤ, čo si niektorí vysvetľujú ako „obradové orgie“ – ale  nič nie je ďalej od pravdy. Schopnosť „ľúbiť“, t.j. aj vstupovať do sexuálnych vzťahov je ponímaná ako jeden z najväčších darov života, takže o nijakej obete formou sexuálnej neviazanosti ako súčasti našich pôvodných obradov či rituálov NEMÔŽE BYŤ ANI REČI, hoci táto oblasť je oveľa hlbšia. J/H telo ĽÚBOSTI je čosi oveľa viac, než sa iba zaľúbiť do akejsi abstraktnej vyššej sily a pritom sa zrieknuť akýchkoľvek foriem sexuálnej aktivity.

Sú dva základné nástroje na nadobudnutie správnych γ rytmov: ZNANIE a ĽÚBOSŤ. Pritom však ZNANIE je iba spôsob, ako sa prebiť cez bariéry intelektu alebo inak β rytmy. Pod ZNANÍM myslíme aktívny kanál výstupu do J/S, t.j. JESM („E“), ktorý sa už nepodriaďuje zákonom špekulatívneho, materiálneho rozumu, ale KONOM Všehomíru.

Človek, ktorý dosiahol úroveň ĽÚBOSTI už VIE, nepotrebuje veriť. Skrz vlastný kanál je spojený s J/S priamo, bez sprostredkovateľov. Preto služba Vyšším Silám je preň absolútne samozrejmou záležitosťou.

Už čo i len krátkodobé prebývanie na tejto úrovni γ rytmov sprevádza špecifická kryštalizácia v ňom uzavretej Energie a vytvorenie „ostrovčekov“, ktoré sa po prechode na „druhú stranu“ môžu stať základom TELA ĽÚBOSTI, ktoré je nesmrteľnou formou života na tejto úrovni. Vtedy, a len vtedy človek dostáva šancu sa naozaj dostať do NEBESKEJ RÍŠE.

Na úrovni OMEGA (ω) rytmov sa OBETA stáva absolútnou. Ak pre vytvorenie tela Múdrosti je nevyhnutné sa zriecť vlastného intelektu a na vytvorenie tela Ľúbosti zase vlastných želaní, tak na úrovni ω rytmov sa je potrebné zrieknuť vlastného tela. Fyzické telo človeka samozrejme nikde nezmizne, ono prejde pod kontrolu Misie Živatmy. Rozdiel je veľmi prostý. Kým na úrovni γ rytmov si my sami vyberáme prostriedky a spôsoby ako slúžiť Najvyššiemu Princípu (t.j. Rodu a teda Misii Živatmy), teda prejavujeme slobodnú Vôľu; tak  správny ω rytmus mení naše činy na spontánne, odohrávajúce sa ako keby mimo našej kontroly, ale vždy sú najefektívnejšie.

Opísali sme šesť foriem existovania človeka, šesť foriem správnych rytmov, ktoré posúvajú časové hranice nášho tela do ohromných vzdialeností. Samozrejme – a toto zdôrazňujeme – za predpokladu samostatnej práce so sebou samým, teda neprestajným procesom nadobúdania Znania a aktívnou prácou s Jemnohmotným Svetom formou čistiek a meditácií. Teda metód METAFYZIKY, ktoré zabezpečujú VERTIKÁLNY pohyb NAHOR, NIE HORIZONTÁLNY (!) pohyb do šírky (ktorá je tiež nekonečná).

Tieto rytmy sú však medzi sebou spojené po pároch. A tak ich spojenie vytvára to, čo možno nazvať štyrmi telami človeka. Rytmy α a β formujú Mentálne telo, θ a γ Astrálne telo, δ a ω sa zvyčajne nazývajú Fyzickým telom:

Tieto telá však pre človeka existujú iba potencionálne. Kto napríklad žije v špekuláciách kombinovaných s ilúziami (teda v Matrixe, ktorej podlieha telo Želaní – a teda nedosahuje Obraz „И“), takto opustiac stav TAT, ten si týmto vytvoril vlastné telo Prízrakov. Z tohto faktu vychádzajúci Obraz Sveta nie je postavený na tom, čo vyjadruje Obraz bukvice „N“. Tým pádom si spôsobil rozpad Mentálneho aj Astrálneho tela (a stratu nesmrteľnosti). Nuž koncentrácia na samostatné J/H telá vždy vynucuje zničenie párovej štruktúry Jemnohmotných tiel.

Ale existuje aj druhá možnosť. Možno ísť nie cestou zničenia celostnosti energetických štruktúr človeka – máme na mysli astrálneho, mentálneho a fyzického tela v podobe opísanej v našom článku – ale cestou ich posilňovania, cestou zjednotenia hornej a spodnej polovice každého z nich. A vtedy dosiahneme čosi oveľa viac, ako iba nesmrteľnosť:

V takom prípade vytvára energetická štruktúra človeka sadu do seba vložených „osmičiek“, pričom každá z nich pochádza z oblasti σ rytmov, teda sú tvorené Vôľou Človeka. A každá z nich obsahuje už nie iba nesmrteľnosť, ale aj schopnosť k neustálemu vývoju NAHOR.

Odporúčame sa vždy sústrediť na sekvenciu Obrazov bukvíc Ѩ-Ѭ-Ѯ. Predčasné uzavretie procesu oboznamovania sa s faktami (treba všetko ZNANIE ku každej problematike, ktorú skúmame, nech je aj nepríjemné) spôsobí nastavenie filtra (Ѭ) bez zváženia všetkých faktov, čím sa vytvorí NIE NÁŠ „Duch“, ale akýsi „duch“ (vždy je to však Ѯ, ale zodpovednosť je na vyberajúcom).

Záverom doplníme, že všetko je zachytené v Informačnej Matrici, a teda všetky telá nájdeme aj v Matrici Bukvice (t.j. Príčinné, Mentálne, Astrálne a Fyzické):

Úroveň σ rytmov – riadok čakry Jarlo (Ɣ) – je spoločná pre hornú aj spodnú časť…

18.05.2023

NAŠI PARTNERI: