Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  UŽITOČNÉ VECI /  SLOBODA VÝVERU
SLOBODA VÝBERU
VÉDY - Všeobecne

V jednom z minulých článkov sme odporúčali krátke videlo z roku 2012 "I, pet goat II.". Vzhľadom na to, že prvý diel nikdy neexistoval, ide o slovnú hračku. V angličtine sa totiž číslo 2 – „two“ – a „too“, t.j. „tiež“ (na konci vety) vyslovia rovnako. Môžeme to teda voľne z angličtiny preložiť „Aj ja, skrotený (domáci) capko“. Smutné, ale bohužiaľ veľmi výstižné.

Pred tým, ako prejdeme k našej téme krátko odbočíme. Názov je referenciou na zbierku rozprávok „Môj domáci capko“, ktorý čítal vtedajší amerického prezident G. Bush (bez „too“) v triede školy v štáte Florida na hodine s deťmi 11. septembra 2001 v čase pádu dvojičiek v New Yorku:

Na zázname – ktorý je prístupný na internete – počuť, ako deti skandujú výrazy ako „...hits-steel-plane-must“. Je to jednoducho ukážka toho, že človečenstvo riadi ktosi zhora. Táto hra je krutá, ale my si ju ANI NEVŠÍMAME. Tým ju zároveň ODSÚHLASUJEME a plne DOBROVOĽNE.

A tu je celý problém. Vždy – a to DOBROVOĽNE – nanútime komusi, aby nás riadil. V našich podmienkach je majoritný svetonázor kresťanský. Kresťanstvo je systém, ktorý priamo mení človeka na raba božieho, čo ani neskrýva. V gréckokatolíckej (staroslovienskej) a aj „pravoslávnej“ liturgii je to povedané priamo, v mladšej slovenskej verzii – používanej najmä rímskokatolíckou cirkvou – je „rab“ premenovaný na „sluha boží“. Dobre vieme, že slovenčina nie je jazyk, ktorým bola pôvodne napísaná Biblia, teda skutočný Obraz kresťana je to, že sa DOBROVOĽNE mení na raba božieho. Nikto ho nenúti.

Ale čo má spoločné sloboda – ktorú akosi hľadáme – s rabstvom (otroctvom)? Rab určite slobodu nehľadá. Kto sa dobrovoľne upísal za raba, ten slobodu NIKDY NEDOSIAHNE. Je to dané jeho súhlasom s porobením. Ostane capkom domácim (zviera je referenciou na Zjavenia sv. Jána). Akú „slobodu“ hľadajú rabi Slovenska? Sloboda pre rabov – teda dobrovoľných RABOV – nebude NIKDY ustanovená, lebo by to bolo porušenie ich vôle, ich slobodného výberu. A ten Svetlé Sily vždy rešpektujú.

Teda dôležitý poznatok (na zopakovanie) – kresťan ako rab boží nemá nič spoločné so slovanstvom. Slovanstvo a kresťanstvo sú od seba tak vzdialené ako slobodný človeka a otrok. Pričom znovu zdôrazňujeme, že ide o otroctvo DOBROVOĽNÉ. Je to kľúčový bod.

A teraz sa dobre prizrime inej časti tej istej hry, ktorú voláme demokracia a „slobodné voľby“. Môžu mať otroci slobodné voľby? Ak hej, tak prečo hádžu svoje hlasy do URNY? Ale princíp kupčenia s Dušami sme už vysvetlili v inom článku. Voľby však slobodné sú, pretože nikto nás nenúti sa ich zúčastňovať. A ako to nakoniec vždy dopadne? Dôverčiví ľudia dobrovoľne vyberú kohosi, komu dajú právomoc za nich rozhodovať – lebo do volieb šli dobrovoľne – a potom dodatočne nadávajú, ako zle nová vláda vládne.

Začali sme kedysi Čarnoguským a Mečiarom, pokračovali Dzurindom a Ficom, ďalej máme Matoviča, Kotlebu a ďalších. Vždy niekomu dobrovoľne dávame svoj hlas, splnomocňujeme ho, aby konal, a potom sme rozčarovaní. Ale oni hrajú svoju časť hry správne, to len my nevidíme znamenia, ktoré nám vopred dávajú. V zmysle inštrukcii Izaiáša „máme oči na pozeranie, ale nevidíme, máme uši na počúvanie, ale nepočujeme“. Sme jednoducho DOBROVOĽNE SLEPÍ. Náš DOBROVOĽNÝ súhlas však nijako neospravedlňuje našu NEVEDOMOSŤ. Mali sme – a vždy máme – povinnosť používať rozum a nie riadiť sa podľa dojmov, či skôr emócií.

Treba však čestne povedať, že aktuálne vládnuca, skorumpovaná skupina hrá už svoju arogantnú hru dosť dlho. A treba tiež uznať, že sú momenty, ktoré treba oceniť aj u opozície, pretože kto leje vodu na náš mlyn, ten koná v náš prospech. Ale – chvalabohu – už konečne vyšli na svetlo aj jasné znamenia toho, ako vyzerá novo ponúkaný model riadenia Slovenska – ak dostanú moc. Pozrime sa dobre na tieto znamenia – znamenia Vekov – a konajme podľa slobodnej vôle, nie ako capkovia domáci. Ale to je iba odporúčanie, zodpovednosť za svoje konanie si ponesie každý sám. Pretože z čiernobieleho (binárneho) pohľadu na náš dnešný život sa môžu niektoré naše minulé články javiť ako podpora politiky ako takej, je z našej strany potrebné tento bod vyjasniť.

„Politický“ pohľad má tiež svoj nesporný potenciál. Premena Sveta nastúpi – či sa to niekomu páči alebo nie – a ide iba o to, aká bude jej forma. Ak sa dokážeme prebudiť vopred a nastoliť Kopné Právo, nemusia nastúpiť „nástojčivejšie“ nástroje, napr. vojna či kataklizmy. Hovoríme o našom území, nie o Svete celkovo. Ak by sa však niekto chystal vyhrať v terajšom mechanizme volieb a potom „preklopiť“ do Kopného Práva, ten by v nijakom prípade nemohol byť pod kontrolou Vatikánu. Biele nie je Čierne – a vidno to aj na farbe slovanských ľudových krojov a cirkevných profesionálov. Pravda je tak blízko, až ju nevidno – ako hovoria Tibeťania.

Pred tým ako pokročíme ďalej, si zopakujme rozdiel medzi Svetonázorom a Svetoponímaním. Pomôže nám v tom tradičný védický Obraz:

Čiernobiele, pohodlné myslenie ľudí áno/nie (volím/nevolím) predstavuje plochá Zem. Ale každý, kto žije v binárnom priestore môže čerpať Poznanie z jedného z troch slonov-pilierov. Je to Obraz troch principiálnych pohľadov na Svet a jeho Stavbu. Idealizmus, Materializmus a Mysticizmus, niekedy volaný aj Transcendentalizmus. Kto očakáva, že všetko môže vysvetliť iba exaktná veda, ten stojí na Materializme, kto si myslí, že všetko sa dozvie iba meditáciami, chodením do kostola alebo navštevovaním rôznych duchovných učiteľov, ten stojí na Idealizme. Kombinácia Materializmu a Idealizmu je Mysticizmus, t.j. materializovaná myšlienka, inak povedané Slovo. V praktickom živote to môžeme nazývať aj Mágia.

Kto uznáva – z nedostatku výšky evolučného vývoja – iba jedného zo slonov, ten má principiálne „náboženský“ pohľad, pretože si vopred stanovil filter, cez ktorý bude dostávať informácie. Nemusí ísť o priamo náboženskú prax, dnes to najčastejšie je úplne praktický EGOIZMUS. Takýto ľudia podliehajú Svetonázoru, t.j. neprijímajú – je to ich slobodné rozhodnutie – spätnú väzbu od celého systému, ktorý je principiálne trojičný. Tu patrí napríklad postoj „len Biblia“, „len Guru“, „len Piakin“, „len Perún“ a podobne. Tým – samozrejme – nechceme povedať, že tieto zdroje sú samé osebe bez hodnoty. Hlavný problém je v tom, že namiesto rozvoja vlastnej rozumovej aktivity nekriticky preberajú cudzie myšlienky, ktoré však samé osebe nemusia byť zlé. Nie sú však ich.

Védický pohľad stojí na VŠETKÝCH troch slonoch zároveň, pretože všetky tri komponenty sú súčasťou nášho každodenného života. Tu treba najviac zdôrazniť MÁGIU, pretože nás vytrvalo a dlho učili, že nič také neexistuje. Oni ju však používajú na nás sústavne a my žijeme v ilúzii, že to je „náboženská povera“. Netreba ani hovoriť, že ide o ČIERNU MÁGIU.

Pohľad na Svet, ktorý obsahuje a berie do úvahy všetky TRI zložky sa nazýva SVETOPONÍMANIE, pretože na rozdiel od jednosmerného Svetonázoru vyhodnocuje spätnú väzbu od všetkých troch vstupov. Toto voláme Viera.

Naša hlavná úloha v podmienkach dnešného Sveta je pochopiť, ako sa z cudzej hry dostať von. Ak dobrovoľne hráme cudziu hru, schvaľujeme ju. Schválenie je záväzným aktom, preto Svetlé Sily NEMAJÚ DÔVOD zasahovať – rešpektujú slobodné rozhodnutie účastníkov hry. To však nemení nič na osobnej zodpovednosti za vlastné činy ani blížiacom sa bode zlomu.

Málokto dnes chápe, že cesta von je VÝLUČNE vnútri každého z nás. Stále sa snažíme preniesť zodpovednosť za náš vývoj na kohosi externého, len aby sme nemuseli rozmýšľať. Ale inej cesty z Matrixu niet. Kto nepochopí, že dnešná doba je o tom, ako dokážeme sami vystúpiť do Výšok Duchovného vývoja, ten ostane pevne prikovaný v oblasti rabov, v oblasti emócií spodných troch čakier.

Až po výstupe do výšok Duchovného vývoja sa možno spájať, ale najskôr treba vystúpiť nahor. Naša ďalšia existencia vo Vyšších Svetoch bude o vývoji MY, namiesto základného JA. Tu však treba veľmi pozorne pochopiť o čo ide. „Ja“ v dnešnej podobe znamená EGOISTA, čo nie je produktom Duchovného Vývoja. Ten je „JA“ v zmysle samostatného Duchovného Výstupu, ale“ MY“ na Zemi spolu Nahor. Ale ostatne aj tu nájdeme pozemskú paralelu – na vrchol končiara musí vystúpiť každý sám vlastným úsilím, hoci všetci, ktorí sa tam dostanú budú mať spoločný výhľad nadol.

Pri našej analýze budeme používať obrazy z horeuvedeného kresleného filmu – je naozaj prešpikovaný slobodomurárskou, satanistickou symbolikou. Kto si myslí, že veci na Zemi sa dejú samostatne a nezávisle jedna od druhej, ten číta nesprávnu stránku. A keďže vieme, že náhody neexistujú, zameriame sa na „ponúkanú“ symboliku.

Pretože symboly riadia Svet, budeme si ich všímať. Keď sa na oblečení vedúcej osobnosti nejakého smeru (hoci aj politiky) objaví kríž a v jeho okolí Jezuiti, tu sa už nedá hovoriť o žiadnej nestrannosti a nevedomosti. Iba ak u nevedomých voličov capkov.

Pozrime sa na problematiku skrz slobodomurárske video:

Ruka zhora ukazuje na úd. Tento predstavuje kresťanstvo a všetky kresťanské dogmy spolu.

Na vrchole veže/údu je kríž. Ide o Obraz súčasného kresťanstva a jeho cirkvi. Táto sa už dávno svojimi činmi a dogmami oddelila od ľudí a od Stvoriteľa je nedozerne ďaleko. Preto ju symbolizuje stará, predajná prostitútka:

Pred svetlom prichádzajúceho Antikrista však zúfalo uteká. Namiesto skutočnej lásky ostalo už iba malé, blikajúce srdiečko. Presne také sa používajú ako reklama na bordeloch.

Ale kríže majú rôzne formy, niektoré z nich sme mali možnosť vidieť celkom nedávno:

Na Majdane v Kyjeve bolo jasne vidno, aké sú skutočné úmysly katolíckej cirkvi:

Katolícki duchovní – hoci ide o gréckokatolíkov – sa hojne objavovali v prvých radách. Nezabudnime, že Gréckokatolícka cirkev je tiež podriadená Vatikánu. Ale vráťme sa ku krížom:

Tie sa až veľmi často objavovali na štítoch vopred pripravených pouličných bojovníkov:

A neboli tu iba hocijaké kríže:

Tí, ktorí ich nosili sa nehodlali len tak prizerať. Mali presne stanovené úlohy:

Prečo práve toto číslo? A vari neviete, kto financoval celú „ľudovú revolúciu“ na Ukrajine? Tam leží aj naša odpoveď – a nie je nijako ukrytá, už ju máme priamo na očiach. Hoci niet pochýb, že za týmito krížmi nasledovalo veľa (naivných) ľudí:

Akurát vtedy nemali potuchy, koho vlastne inštalujú k moci...

Nuž a teraz už máme rovnaké „krížiky“ aj u nás doma a znova oslovujú množstvo ľudí. Žeby tentoraz šlo o niečo iné? Začneme používať vlastný ROZUM alebo nie? Ak nie tak sa môže stať, že v ďalšom kroku ich uvidíme na štítoch...

Motív kríža – nijako nie náhodne – sa objavuje aj na inom zábere:

Nebudeme detailne rozoberať symboliku robotizovaného černošského dievčatka so samopalom v ruke – postava vľavo jej rozviaže stužku, aby jej mohla stiahnuť spodný odev... teda už v roku 2012 prebiehalo pre obyvateľov Afriky programovanie na robotizovaný mód mysle, následkom čoho budú slúžiť len na boj a sex. A vari netreba pripomínať už prítomné množstvo „utečencov“ z Afriky v Európe. Sexuálne násilie už prebieha – akurát sa ututláva – zatiaľ ešte nevzali do rúk strelné zbrane. Kedy nadíde ten správny moment a dostanú na to rozkaz? Nuž a náš premiér nás ťahá do „rýchlejšej Európy“, kde budú platiť nekompromisné pravidlá Merkelovej. Tej, ktorá nemá deti, a preto je jej jedno, ako bude Európa vyzerať po nej. Ale deti nemá ani francúzsky prezident či britská premiérka. Luxemburský premiér sa navyše oženil so svojim priateľom... aj toto je v našej vládnucej elite už „norma“. Nuž k nášmu miliónu Cigánov pribudne merkelovský druhý milión... až potom sa zobudíme a začneme rozmýšľať?

Všimnite si obrátený kríž na ľavej časti pŕs postavy. Je obrátený hore nohami, čo je tiež symbolom satanistov. A kto každý k nim patrí..? Všetko máme pekne na očiach, lebo náhody naozaj neexistujú:

Ale keď už, tak ešte jedna súvislosť:

Osama Bin Ladin má uniformu s emblémom CIA – je jasné, kto ho platil. Na chrbte má čierne krídla, ide teda o temného anjela, teda presnejšie o anjela. Na oblohe je krvavý polmesiac – symbol náboženstva aj krvi. Je to zároveň svedectvo toho, že Bin Ladin stále žije. A možné je aj to, že až veľmi spokojne...

Zaujímavosťou je aj to, že je ľavák. V ortodoxnom smere Islamu – kde Bin Ladin patrí – je ľavák synom diabla, a teda v žiadnom prípade nemôže byť vodcom. Ale Bin Ladin bol:

A akosi nielen on...

Nastupujúci Antikrist však zničí všetky kresťanské cirkvi – už nie sú viac potrebné (na obrázku dole sa začína rúcať veľký kresťanský chrám, z ktorého ostanú iba trosky):

Ale zničené budú nakoniec aj všetky pyramídy – symboly moci slobodomurárov. Postupne padnú všetky tri (na obrázku naľavo od Slnka):

Symbolika je jednoznačná – vieme čo môžeme od takejto voľby čakať. Kto je znalý pomerov v katolíckych Rádoch vie, že u nich vždy a striktne platí princíp subordinácie. Znamená to, že ten, kto zložil prísahu poslušnosti Rádu dostane konkrétne výhody – vrátane moci aj peňazí – ale vzdáva sa samostatnej slobody rozhodovania. Bude už navždy poslušný svojmu nadriadenému v Ráde. Znamená to, že nech už by sľuboval pred voľbami čokoľvek, po voľbách bude plniť iba vôľu a rozkazy svojho nadriadeného v Ráde. Určite nie naivné predstavy tých, ktorí ho volili – aby nemuseli rozmýšľať.

A aké môže mať s nami – Pohanmi – úmysly katolícka cirkev? Žeby sme zabudli?

A môžete si pozrieť aj československý film natočený podľa skutočnej udalosti – Kladivo na čarodejnice. A kto povie, že niečo také nie je v dnešnej Európe možné, ten v posledných rokoch „prehliadol“ nielen Juhosláviu a Ukrajinu.

Antikrist má aktívne pôsobiť posledných 3 a pol roka svojej vlády z celkového času 7 a pol roka, potom nastúpi Nový Vek. Video bolo zverejnené r. 2012, takže vyzerá to tak, že pripravované a avizované udalosti možno čo nevidieť očakávať. Verejnosť bola informovaná, takže oni Kon stavby Sveta splnili. Kresťanská cirkev podľa všetkého – je to plán Svetovej elity – skončí, ale dovtedy urobí všetko pre to, aby za každú cenu obnovila biblický projekt a minimálne oddialila svoj koniec. Má nepredstaviteľné zdroje a možnosti – vrátane Čiernej mágie – ale vie aj to, že je v smrteľnom ohrození. A ten, kto už nemá na výber, ale má k dispozícii aj nepredstaviteľné prostriedky sa nikdy nevzdáva len tak.

Na záver sa vráťme k prvému záberu videa. Z búdky za ostnatým drôtom pod napätím vystrčí hlavu capko. Zhora presvitá svetlo cez mreže, na búdke je nakreslená silueta človeka so strážnym psom a zbraňou v ruke. Hoci prvý okamih je pri zmysloch, vzápätí upadá do stavu hypnotického tranzu, ktorým je držaný pod kontrolou. Na čele už má čiarový kód, teda je súčasťou systému Matrixu. Capko už samostatne nemyslí, je pod totálnou vonkajšou kontrolou.

A ako bude takýto capko voliť v „slobodných“ voľbách? Bez ohľadu na ponuku „pravých“, ľavých“, „liberálov“, „neštandardných“ strán, KONCEPCIA ostáva tá istá. Ak je koncepcia nezmenená – demokracia (v skutočnom zmysle slova, nie demoverzia) stále dominuje – je to ako pohyb v tej istej rúre, v tom istom koridore. Niekto ide vpravo, iný vľavo, ďalší zase v strede a podobne – ale všetci tým istým smerom a v tom istom koridore.

Treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Ale dokáže to capko domáci? Mnohí sa pýtate čo robiť.

Určite je potrebné oceniť pozitívne momenty a aj individuálnu snahu ľudí, ktorí naozaj chcú veci zmeniť. Ale na oči vystavená symbolika dáva jasnú informáciu – zatiaľ nedochádza ku zmene koncepcie, teda aspoň nie v tejto programovej ponuke.

Naši Predkovia nevyslovovali ani len slovo, pokiaľ presne nevedeli, čo znamená. A aké máme istoty, že po voľbách bude neštandardná strana robiť to, čo si myslí každý z tých, čo ju chcú voliť? Dobre poznajú toho, koho volia? Sú ich naivné predstavy zhodné s profesionálnymi plánmi skupiny v pozadí, ktorá je pod kontrolou Vatikánu? Nosí na sebe slovanskú symboliku, alebo symboliku raba?

Koncepcia moci sa zatiaľ nezmenila, teda zúčastnenie sa volieb znamená PODPORENIE, presnejšie SCHVÁLENIE TOHO STAVU, KTORÝ TU EXISTUJE, vrátane kradnutia, korupcie, homosexuality či drogového dílerstva vo vládnucej špičke. Symbolika je jednoznačná.

Ak máte istotu, že nejaká skupina po voľbách naberie kurz na novú koncepciu – Kopné Právo – je to možno iba ilúzia. V každom prípade cez prezidenta dostane Svetová vláda právo pokračovať v tom, čo robí, lebo volieb sa zúčastníte DOBROVOĽNE. Svetlí Bohovia zároveň nemajú dôvod zničiť tento systém pred tým, ako to bude nevyhnutné, lebo obyvatelia Zeme ho podporujú DOBROVOĽNE. A sloboda výberu sa vo Svetlom Svete VŽDY rešpektuje. Za ňou však ide zodpovednosť a karma...

Kto sa pýta „čo mám robiť“, ten je stále ďaleko od kvality Asa. Ale aj tak odpoveď zopakujeme – zmena musí nastať hlboko vo vnútri, teda je to individuálny proces prebudenia. Prebudení Človekovia už nie sú rabi, nedajú sa riadiť Matrixom. A spolu svojou mysľou dokážu materializovať premenu na Zemi, takýto už nadviažu priamy kontakt so Svetlými Bohmi, títo ich poľahky privolajú. Z našej strany vidíme potrebu navrátiť energeticky silného bojovníka, akými SLOVIENI v minulosti boli. Ciest k tomuto stavu je veľa, jednou z nich je PSYCHOENERGOLYTIKA. Najprv sami dovnútra, potom spolu nahor. Len to je Púť Duchovného Vývoja.

07.06.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.