Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  UŽITOČNÉ VECI /  PANDORINA SKRINKA
PANDORINA SKRINKA
VÉDY - Všeobecne

Hlavným zameraním našej stránky je prinášať na svet okolo nás pohľad zo zorného uhla védického slovanstva. Nie je to pohľad, ktorý by vyhovoval dnes vládnucej koncepcii rozdeľ a panuj, umožňuje však každému, kto hľadá cestu von z Matrixu nadobúdať nové poznatky. So starými, doteraz podávanými poznatkami sa totiž na novú cestu dostať nemožno.

Napriek tomu však môžeme používať aj textové svedectvá, ktoré síce nepatria priamo medzi naše kultúrne dedičstvo, ale opisujú udalosti vôkol nás z kabbalistickej pozície. Pretože Matrix je stále dominantnou frekvenciou, pochopenie opisu jeho mechanizmu nám umožňuje dešifrovať naprogramované udalosti, ktoré inak pre väčšinu čitateľov ostávajú iba akousi formou „umeleckého opisu“. Opisované udalosti sa však už odvíjajú pred našimi očami.

Siahnime teda znovu k takýmto zdrojom. Dnes sa pozrieme na jednu zo spojitostí knihy Genezis, Zjavení Jána a gréckej mytológie. Gréci sú totiž Semiti, ktorí v minulosti zásadným spôsobom zasiahli do procesu likvidácie Kultúry našich Predkov.

Kým máme nad hlavami Nebo a nie Nebesia, majú nám matrixové zdroje čo povedať. Ak ich budeme čítať s porozumením, nie dogmaticky.

Mohli by sme povedať, že jedným z „najpopulárnejších“ textov Biblie sú Zjavenia Jána. V šiestej hlave Zjavení je opis otvárania štyroch zo siedmych pečatí ktoré nás zaujímajú, teda vypúšťanie štyroch jazdcov Apokalypsy.

My vieme, že dnes kodifikovaný preklad slovenskej verzie biblických textov je proste kodifikovaná, teda „kýmsi“ starostlivo zredigovaná verzia tak, aby kodifikátorovi vyhovovala. Tora a Tanach sú pôvodné židovské knihy, ich preklady z aramejčiny sú v moderných jazykoch nazývané Starý Zákon, teda Zákon a Proroci. Tieto preklady sú vedené tak, že možno povedať, že ide o „demoverziu“ pôvodného textu. Veď kto by to vedel dnes overiť? Koľko ľudí dokáže čítať aramejské texty? A tu ešte vidíme aj to, že ani demoverzie v jednom a tom istom jazyku nie sú rovnaké. Každý môže porovnať protestantské a katolícke vydania, nehovoriac o ortodoxných a pravoslávnych textoch. A to ešte ani v katolíckom prostredí nie je všetko jednoliate, kruto protireformační Jezuiti „skromne vedia“, že iba ich verzia kresťanstva je tá jediná správna, preto na nesprávne – hoci aj kresťanské skupiny – hľadia už stáročia optikou INKVIZÍCIE. Tu si dajme pozor, lebo na Slovensku ešte nepovedali posledné slovo.

V pôvodnom texte štyria jazdci Apokalypsy predstavujú Vojny, Hlad, Choroby a Lživých prorokov. Každý môže sám pozorovať, či títo jazdci dnes „jazdia“ už aj medzi nami. Pri kladnej odpovedi však treba priznať, že Apokalypsa už prebieha.

Kto by mohli byť napríklad „lživí proroci“? Nemyslime si, že tento fenomén patrí iba do kresťanstva. Ak sa pozrieme na egregor Slovanstva, tak tohto jazdca vidno veľmi jasne. Existuje pôvodné Dedičstvo našich Predkov, ale aj množstvo iných podaní Slovanstva. A tak o Slovanstve dnes učia školy čiernej mágie, cudzinci – nájdete aj čierne magine z Anglicka – aj domáci jazyčníci s ich „povoleným“ alkoholom či krvavými obetami. Práve rozdiel medzi Pohanmi a Jazyčníkmi je v našom prostredí nepochopený, a teda prehliadaný. Jazyčníci boli v minulosti tiež použití na našu likvidáciu. Spravidla je to zmes kresťanského učenia, gréckeho polyteizmu, vybraných čriepkov Starej Viery, ale ja demokratického liberalizmu. Máme na mysli demagogický postoj, že „u Slovanov bolo všetko dovolené“. Z takto pokrivených faktov vyplýva, že každý si robil čo chcel, čo ho práve napadlo... obyčajná LOŽ. Stačí pripomenúť KONY RITA.

Jeden z "prínosov" jazdca Lživého proroka Apokalypsy je aj spôsob odievania sa dnes, ktorý ako taký likviduje schopnosť našich ľudí nosiť na sebe torzné polia. V článku o odevoch našich Predkov sme túto tému už načali, ale je sympatické, že to vidia aj zdravomysliaci ľudia mimo našej tradičnej Kultúry. Tu len doplníme niekoľko detailov.

Nedá sa ani predstaviť, žeby dnešní muži v šľapkách a trenírkach dokázali brániť našu zem – zem našich Predkov. Energeticky tu proste nie sú. Ženy v nohaviciach ich len v ich bezmocnosti podporujú – skracujú im život. Predstavme si to na príklade. Existuje energia, ktorou bolo vyrobené auto či postavený dom. Považujme to za ekvivalent životnej energie, ktorú každý z nás dostal vo vymeranom množstve pri narodení na celú dobu predpokladanej životnosti. Auto je síce pekné, ale ak nebudeme do neho dodávať „pracovnú“ energiu, tak bude stáť na mieste. Tá už nezávisí od toho, kto ho stvoril, t.j. vyrobil. Iba ak dopĺňame naftu alebo benzín auto nám funguje, teda slúži svojmu účelu.

Žena si „vyrába“ tento druh energie – vzhľadom na jej špecifické poslanie – najmä správnym oblečením, t.j. sukňou. Ak ju nemá, ale „fungovať“ potrebuje, tak sa mení na smrtonosný zberač energie z okolia. Berie ju najmä od svojho muža a detí, ale nielen od nich. Teda čerpá „naftu alebo benzín“. Je to – samozrejme – z krátkodobého pohľadu nebadaný proces. O to je však zlovestnejší.

V Rusku si nezávislá skupina lekárov začala viesť štatistiku, ktorá určite nebude nikdy zverejnená v demokratických médiách, teda nebudeme uvádzať žiadne zdroje. Tento jav však je – ak by dotknutá skupina zdravotníckeho personálu chcela – pozorovateľný všade, teda aj u nás. Ak operáciu vykonáva muž chirurg, výsledky – najmä u ťažkých operácií – sú oveľa lepšie ako u žien-chirurgov. Prečo? Muži lekári sú totiž stále v princípe správne oblečení. Majú nohavice a plášť prekrývajúci aj rozkrok. Často si dávajú ešte na seba aj plášť so zaväzovaním vzadu, teda spredu – kde dochádza k energetickému kontaktu s pacientom – nemajú žiadne švíky ani naprieč prešívané časti tkaniny. Takto VÔBEC neodoberajú životnú energiu pacientovi, ktorý práve tejto vo svojom stave nemá na rozdávanie. Bol však spozorovaný zvýšený počet pooperačných komplikácií v prípadoch, kde rekonvalescentný proces po ťažkých operáciách vedú ženy lekárky oblečené v nohaviciach.

Rovnaká – smutná – štatistika je aj u lekárov prvej pomoci, ktorí zasahujú aj pri nehodách na cestách a v podobných prípadoch. Lekárky v nohaviciach majú vyššiu úmrtnosť pacientov pri zásahoch a doprave do nemocnice. Ľudia na rozhraní života a smrti potrebujú každý kúsoček životnej energie – a tu im ho žena-lekárka v nohaviciach odoberie, aby jej mala dosť na svoje normálne fungovanie. Tieto výsledky nemajú nič dočinenia s ich odbornou profesionalitou.

Rovnako matky v nohaviciach. Ak už počas tehotenstva chodia takto oblečené, začínajú postupne zabíjať svoje ešte iba nosené a nenarodené dieťatko. Ak ono nemá dostatok energie na správny vývoj, nečudo, že sa nenarodí také, ako by malo normálne byť. A to ešte nehovoríme o tehotných ženách v čiernych elasťákoch... vo všeobecnosti hovoríme o GMO ženského pohlavia. Výsledky vidíme okolo seba už nie prvý rok.

Všimnite si, ako malé deti – aj ak je vedľa nich ich matka v nohaviciach – často mimovoľne podídu k inej žene v sukni, alebo aj s dlhými vlasmi. Sukňa aj dlhé vlasy sú zdrojom energie pre dieťa. Ak ju nedostáva od matky, tak ju mimovoľne hľadá inde. Dieťa bez dostatku energie sa nemôže vyvinúť tak, ako by malo. A ak si matka myslí, že ju nahradí energetickými nápojmi... škoda pokračovať.

Poznáme svedectvo jednej pani, ktorá sa k týmto poznatkom dostala neskôr, a teda v mladosti sa obliekala rovnako, ako sa dnes na „modernú ženu“ patrí. Prvou zvláštnosťou, ktorá jej utkvela v pamäti na celý život, sa odohrala pri jej nástupe do prvej roboty po skončení školy. Ako väčšina mladých dievčat sa „nahodila“ do vypasovaných červených šatočiek s najkratšou sukničkou aká len môže byť, maximálne odhaleným dekoltom a vykrojeným chrbtom. Skrátka – až na maličkosti – ukázala všetko, čo mala. Vo svojej prvej práci ako na prvého narazila na muža, ktorý už nebol najmladší a ani neprejavoval záujem o zbližovanie sa s mladými dievčatami – teda šlo o normálneho, slušného, zrelého muža, ktorý udržiaval kontakty so spolupracovníkmi iba v medziach služobného štandardu. Ale tento muž sa pri stretnutí s našou dievčinou začal naširoko usmievať. Prečo k tomu došlo? Odpoveď je dnes jasná aj tejto pani. DOSTal RA, teda nadobudol DOSŤ RA – voláme to RADOSŤ – teda jej životnej energie. Prečo? Lebo odhalená pokožka vyžaruje do okolia energiu ZADARMO. A tam, kde sa upiera zrak, tam smeruje aj tok energie. Každý, kto na takéto dievča pozrie dostáva jej RA, t.j. energiu ZADARMO. Ako dlho vydrží zásoba Životnej energie tým, ktorí na ňu dávajú pozor asi ako na minuloročný sneh? Odpoveď – a aj dôsledok na zdravie – už si nie je ťažko domyslieť.

Tento princíp je všeobecný – takýmto spôsobom ju rozhadzujú aj muži. Tu si všimnite štandardný odev čiernych mágov – napríklad jezuitov. Dlhé rukávy a zahalenie až po krk. Nie náhodou ovládajú efektívne metodiky ako riadiť iných ľudí – tých v trenírkach, krátkych nohaviciach, tričkách, tielkach a v sandáloch či šľapkách. V skutočnosti ovládajú iba GMO oboch pohlaví. Treba však povedať, že vysoko efektívne.

Ďalším dôležitým jazdcom je HLAD. Zdalo by sa, že dnes – aspoň v našich podmienkach – nie je prítomný. Opak je však pravdou. Tento jazdec nadväzuje na jav, ktorý je opísaný v šiestom dni stvorenia knihy Genezis. Pripomeňme si ho:

24Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. 25Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.

26Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

27A stvoril Boh človeka na svoj obraz,

na Boží obraz ho stvoril,

muža a ženu ich stvoril.

28Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

29Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!

30Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu.“ A stalo sa tak.

31A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň šiesty.

Teda nielen védická Kultúra, ale aj – pre kresťanov neočakávane – Biblia jasne hovorí, ČÍM SA MÁ ČLOVEK ŽIVIŤ. Skutočnosť takto oznámená je, zodpovednosť ostáva na každom z nás. Naša pôvodná strava má byť jednoznačne RASTLINNÁ.

Dnes minimálne 80% potravín je nakazených. Reč nie je iba o GMO, ale aj  baktériách a podobných „prímesiach“. Preto jednou z našich úloh – ak chceme žiť – je navrátiť sa k pôvodnej potrave. Neprirodzená strava bráni vytvoreniu plazmového obalu okolo nášho tela, aj značne blokuje schopnosť prijímať energiu z Kozmosu.

Sú jedlá, ktoré nám už od ich počiatku dodali mimozemšťania geneticky modifikované. Najlepším príkladom sú kukurica a arašidy. Okrem toho máme dnes v jedle veľa biologicky aktívnych prídavkov – a všetky sú veľmi nebezpečné pre naše zdravie.

O tom, že naozaj žijeme v čase pôsobenia tretieho jazda Apokalypsy – Hladu – niet pochýb. Jeme síce veľa – aj zabíjame veľa zvierat, ktoré  dokonca ani Biblia neoznačuje za potravu pre človeka – ale málo zo zjedeného naozaj spracujeme. Je známe, že človeku stačí denne zjesť toľko potravy, koľko sa mu zmestí naraz do oboch dlaní. Stačí, ak je strava prirodzená, t.j. ak obsahuje dostatok energie pre náš život. Pretože jeme oveľa viac, ale látky neobsahujúce pre nás potrebné zdroje, v skutočnosti HLADUJEME.

Nemali by sme jesť po 18:00 hodine, pretože vtedy sa organizmus prepína na lunárny cyklus. Naši Predkovia principiálne dodržiavali slnečný cyklus – organizmus sa preberá o 5 hodine ráno. Po 21 hodine by sme nemali už ani vodu piť; po 23 hodine organizmus zaspáva a prebúdza sa mechanizmus bunkového rastu. Ak jeme po 21 hodine, tak energia nejde na obnovu buniek, ale na spracovanie jedla. Spracovanie však už nebude dokonalé, preto nastupujú každému známe dôsledky.

Posledným jazdcom Apokalypsy je SMRŤ – reč je chorobách. Z gréckej mytológie tento istý jav opisuje prípad, ktorý poznáme ako Pandorina skrinka. Týmto nás uviedli do stavu letargického spánku, z ktorého sa preberieme nevedno kedy – ak vôbec.

Pandorina skrinka pozostáva zo štyroch zložiek – ktoré sú zdrojmi všetkých chorôb na Zemi. Môžeme ich veľmi ľahko vymenovať: vírusy, baktérie, parazity a plesne. Sú v poradí od najmenej po najviac nebezpečné.

Vírus je molekula DNK uzavretá do biologickej obálky s nožičkami, ktorými sa prichytáva na našu bunku. Nie sú to zložité organizmy, v skutočnosti sú to mikroroboty, teda presnejšie dnešnou terminológiou a vzhľadom na rozmery by sme mohli použiť výraz nanoroboty.

Nemajú schopnosť sa pohybovať, nemajú žiaden proces metabolizmu. Vírusy neparazitujú iba na našich bunkách, ale aj na baktériách, parazitoch a plesniach. Keď vírus dosadne na bunku, pridrží sa nožičkami. Začne nasávať energiu bunky, a vystrčí akýsi vŕtací aparát, ktorým ju prevŕta a prenikne dovnútra. Potom vloží svoju molekulu DNK do napadnutej bunky, čím začína proces rozmnožovania sa vírusu.

Pôsobí vždy tým istým spôsobom. Zničí našu bunku a obálku DNK, potom našu DNK rozdelí na kusy a z každého kusa vytvorí svoju kópiu. Potom ako je naša bunka definitívne zničená, vstupujú všetky jednotky vírusu do krvného obehu a unášajú sa hľadajúc ďalší cieľ – bunky. Potom sa opakuje stále to isté – rozmnožuje svoju DNK na náš úkor.

Pretože nemá metabolizmus, nič nevylučuje, teda nepridáva žiadne toxické výlučky. Tu vari jedna poznámka – molekuly DNK nie sú schopné mutovať, preto každoročné rozprávky o nových mutáciách chrípkových vírusov sú výmysly... iba plesne sú schopné mutácie.

Ďalšou zložkou sú baktérie. Jedine ich DNK nie je špirálovitá, ale má tvar uzavretého kruhu. Žiadny iný organizmus túto vlastnosť nemá.

Podobne ako vírusy, aj ony žijú z našej energie. Ale baktérie nielen ničia naše bunky, ony berú našu energiu a aj naše chemické prvky. Navyše odpadové produkty ich životnej aktivity sú pre nás toxické.

Dnes máme v bunke „nainštalovanú“ mitochondriu. V minulosti sme boli schopní samostatne, priamo brať potrebnú energiu z Kozmosu, dnes ju našej bunke na potreby delenia vydeľuje mitochondria. Takto nosíme na sebe zbytočnú, nadbytočnú váhu. Funkciu odberu energie pre nás prevzala mitochondria, ktorá sa stala zbytočným spojovacím článkom medzi nami a energiu Kozmosu. Jedným z dôkazov, ako Inkvizícia zisťovala, či ide o človeka z Matrixu alebo nie bola jeho váha. Kým ľudia nenosili na sebe nadbytočnú záťaž mitochondrií, vážili oveľa menej. Inkvizícia nekompromisne pálila všetkých ľudí s hmotnosťou pod 15 kg. Len si pripomeňme, že to je „najobľúbenejšia“ činnosť jezuitov.

Ešte za čias ruského cára PETRA I. žilo v Rusku veľa ľudí nad 300 rokov. Práve on vydal ukaz (nariadenie vládcu), aby pozatýkali a popravili všetkých ľudí nad 300 rokov. Teda pred 300 rokmi bolo takýchto ľudí v Rusku veľa.

Keď bunka zahynie, tak po 23 hodine začne pracovať mechanizmus "upratovania" ich mŕtvol. Naša bunka sa môže – podľa údajov dnešných vedcov – deliť 52 krát. Po 52 deleniach už môžu pokračovať iba dcérske bunky. Ale dnes už vieme, že to v skutočnosti nie je hranica života bunky. Po 52 deleniach „klasického typu“ môže delenie pokračovať vďaka lingvistickej vlnovej genetike. Pomocou zvukových vibrácií je možné vytvárať nové bunky. Tento vedný odbor je však v súčasnosti doslovne zakázaný, preto si – kvôli neznalosti – nevieme vytvárať nové bunky metódou vibrácií. Sme však opäť pri reliktných, prastarých zvukových vibráciách – mantrách – čo vieme aj zo štúdia Staroslovienskej Bukvice.

Ďalšou skupinou sú parazity. Títo už nežijú v bunkách, ale medzi nimi priamo v orgánoch. Žijú vo všetkých orgánoch.

Parazity neznášajú morskú soľ, korenie ani prírodné potraviny. Najvhodnejšia je pre nich dnešná strava s GMO. Nemajú radi ani svetlo, preto sa aktivizujú v noci, najmä v čase medzi 1 a 3 hodinou. Neznesú ani cesnak a sódu.

Všetci členovia Pandorinej skrinky sa najlepšie cítia v kyslom prostredí, čo sú nízkofrekvenčné oblasti. Vynikajúco sa rozvíjajú alkoholom – je to tiež nízkofrekvenčný produkt.

Parazity ovplyvňujú aj psychiku človeka, trvalá depresia či halucinácie sú neraz príznakom ich prítomnosti. Pri teplote 37-38°C však hynú – preto nie je najvhodnejšie hneď zrážať teplotu. Zhubné sú pre nich aj energie radosti.

Najškodlivejšie zo všetkých sú plesne. Hoci veľa dnešných chorôb odvodzujú od vírusov a baktérií, v skutočnosti ide najčastejšie o plesne, teda hubovité kultúry. Plesne majú 4 štádiá. Je to sliz, slizovka (už schopná samostatného pohybu), mycélium, ktoré po dozretí – ako huba – vypustí do atmosféry prášok. Takto sa dostane na ďalšie miesto a cyklus sa opakuje. Navyše, plesne majú akúsi funkciu "WIFI", t.j. vedia medzi sebou komunikovať, a teda sa zhromažďujú na vhodných miestach na základe vzájomnej komunikácie.

Tu by sme mohli skončiť s „ponukou“, ktorú nám pripravili priamo mimozemšťania. Dnes však už ani „domáce“ štruktúry na Zemi nezaháľajú. Ak sme už spomenuli vírusy ako mikroroboty, tak technológia nanorobotov je už zvládnutá aj na Zemi. Na internete už môžete nájsť nejeden obrázok:

Podľa údajov z internetu (nájdete aj vo Wikipedii) sú nanoroboty roboty, ktorých rozmery sú porovnateľné s rozmerom molekuly, t.j. ide o rozmery pod 100 nm. Sú vybavené funkciami pohybu, zberu a spracovania informácií, môžu plniť do nich vložený program.

Práve táto oblasť patrí medzi tie, v ktorých Anglosasi dúfajú vyhrať vojnu proti Rusku a prípadne aj Číne, ktorú pripravujú už veľmi dlho. Z prostredia tajných služieb prenikli informácie, že nanoroboty sú už široko distribuované v určitých potravinách. Aby bol dosiahnutý maximálny účinok, musia zasiahnuť čo najväčší segment obyvateľstva rôznych krajín. Preto nimi kŕmia zvieratá, lebo mäso konzumuje absolútna väčšina ľudí. Dostali sa aj do alkoholu, energetických nápojov, GMO. Podľa dostupných informácií, keď sa raz dostali do ľudského organizmu, už ich nič z neho nedostane von len tak. Usadili sa tam a v pokoji čakajú. Keďže majú vložený vlastný program, pri externom spustení ho začnú vykonávať. Nevedno, čo všetko „dokážu“, ale môžu sa sústrediť napríklad na pečeň, žalúdok, srdce – majú na výber všetky orgány – a pri aktivácii tieto orgány jednoducho zničia. Takýmto signálom môže byť – a najčastejšie asi bude – nejaká frekvencia, teda môže to byť aj melódia, ktorú všetky cieľové objekty dostanú cez nejakú sociálnu sieť do svojich mobilov a podobne... zamyslel sa niekto nad tým, prečo sú poľské potraviny lacnejšie ako naše? Kto a prečo dotuje ich predaj, a teda veľké rozšírenie?

A kto by sa chcel „pohoršovať“ nad tým, že to nie je fér... ide o zbytočné gesto. Veď nielen védické zdroje, ale aj Biblia priamo hovorí, že Stvoriteľ NEURČIL ZVIERATÁ PRE ČLOVEKA AKO POTRAVU. Oznam je teda zverejnený, dôsledky si ponesie každý sám. Za každé porušenie Konu Stvoriteľa raz príde trest.

Kto sa môže postaviť do šíku za našu zem? Slovien, energeticky silná bytosť s hlbokým poznaním. Koľko takých dnes na Slovensku žije? Vyjdite na ulicu a spočítajte, koľko mužov je riadne oblečených a obutých. A potom spočítajte GMO v krátkych nohaviciach, trenírkach, tričkách a tielkach s cudzími programami a cudzími vlajkami na nich, obutých do šľapiek. Môžete zrátať aj počet žien a GMO v nohaviciach. A ako vypočítať výsledok? Porovnajte obe čísla a vypočítajte percento...

18.07.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.