Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  PREDPOVEDE /  NEZNÁMY PROROK
NEZNÁMY PROROK
VÉDY - Všeobecne

Všetci poznáme také zvučné mená ako Vanga, Cayce či Nostradamus. Vďaka svojim predpovediam sa všetci stali celosvetovo známi. Nie sú to však jediní ľudia, ktorí mali nezvyčajné schopnosti, stali sa iba mediálne najznámejšími. Napríklad o bulharskej Vange sa vo všeobecnosti vie, že jej predpovede sa plnia na cca 80%. Veľa alebo málo?

Dnes sa pozrieme na ďalšieho človeka, ktorého môžeme zaradiť medzi „prorokov“, aj keď to v skutočnosti nebola jeho hlavná činnosť. Hoci nie je v našich končinách známy, všetko čo predpovedal sa ukázalo 100% pravdou. Hovorí sa, že lekár sa môže považovať za úspešného už vtedy, ak má 50% správnych diagnóz. Nikto o kvalitách takéhoto doktora nepochybuje. Volf Messing pracoval so 100% spoľahlivosťou.

Všetci ešte máme v pamäti strašné nešťastie, ktoré sa odohralo 7.9.2011 v Rusku, keď havarovalo lietadlo so 43 ľuďmi na palube – nešťastie nikto neprežil:

11.8.1979 sa v ZSSR zrazili vo vzduchu dve lietadlá TU-134 kvôli chybe dispečerov letiska. Okrem ďalších pasažierov bolo na palube aj kompletné futbalové družstvo. Všetci zahynuli.

Автор: Владимир Павловский (Litvin87) - Личное фото, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26809352

Keď v Moskve 8.11.1974 zomrel svetoznámy telepat a možno povedať, že aj prorok Volf Messing, tak neskôr sa v materiáloch – ktoré po jeho smrti zhabala tajná služba (nemal už nikoho) – našli okrem iného aj zvláštne, viackrát opakované číselné kombinácie pozostávajúce z číslic 79-11 a 11-79. Až po rokoch sa vyjasnilo čo znamenali. Ukázalo sa, že sa strašným spôsobom zhodujú s dátumami oboch leteckých nešťastí. Ak si ešte raz všimnete dátumy oboch leteckých nešťastí zistíte, že Messing o oboch nešťastiach vedel roky vopred.

Samozrejme, takáto spojitosť by nikoho ani vo sne nenapadla, ak by išlo o úplne bezvýznamného, bežného človeka. Volf Messing však desiatky rokov pôsobil na verejnosti v podstate po celom svete, pričom dodnes nie je známy ani jeden jediný prípad nesprávnej odpovede či predpovede. Môžeme hovoriť o 100% overených predpovediach.

Z akéhosi dôvodu je jeho meno u nás úplne neznáme, preto si najskôr o ňom niečo povedzme, aby bolo jasné s kým máme dočinenia. Je to preto, lebo zanechal aj proroctvo na rok 2017... a ten máme práve teraz za oknami na ulici...

V skutočnosti predpovedal ešte jedno letecké nešťastie. Na vystúpení v Moskve 4.1.1950 dostal z publika otázku, ktorý z dvoch hokejových klubov vyhrá zápas na druhý deň. Keď sa sústredil na predmet otázky uvidel, že sa odohrá strašná katastrofa – celý oddiel zahynie v leteckom nešťastí. Vnem bol taký silný, že už nebol schopný dokončiť vystúpenie. Z obdobia vojny – keď sa vďaka svojim predpovediam dostal do kontaktu so Stalinom – mal telefónne číslo na neho, a preto mu hneď zavolal. O chvíľu poň prišlo auto a odviezlo ho k Stalinovi, kde pobudol asi hodinu.

Išlo o to že v lietadle – ktoré malo priviesť hokejistov zo Sverdlovska – mal byť aj Stalinov druhý syn. Prvý neprežil vojnu, pretože po zajatí ho Nemci chceli vymeniť za zajatého maršala Paulusa, čo Stalin zamietol. Messing naliehal na Stalina, aby syna poslal vlakom a let aby zrušil. Stalin prisľúbil, že problém vyrieši a s týmto prísľubom aj Messing spokojne odišiel.

Stalin hneď volal Beriovi – šéfovi tajnej služby – s príkazom, aby jeho syna na druhý deň ráno nevpustil do lietadla a poslal ho vlakom. Beria sa v minulosti viackrát pokúsil odstrániť Messinga – vždy tomu zabránil Stalin – lebo jeho predpovede považoval za nebezpečné pre národ, hoci ten vždy predpovedal pre ZSSR vo vojne iba víťazstvo. Bol presvedčený že je to šarlatán a namiesto skutočných predpovedí iba háda a zavádza ľudí. Stalin ho poveril, aby on sám rozhodol, či hokejisti majú letieť alebo všetci ísť vlakom. Beria predpovedi neveril, a preto let neodvolal – zariadil iba vlak pre Stalinovho syna.

5.1.1950 celý sverdlovský hokejový oddiel aj s posádkou – spolu 19 ľudí – zahynul v leteckom nešťastí.

Messing vedel čítať cudzie myšlienky, predpovedať budúcnosť aj vidieť udalosti, ktoré sa odohrávali tisíce kilometrov ďaleko. Mal nevysvetliteľné schopnosti a celý život sníval o otvorení špeciálneho laboratória, kde by mohol skúmať paranormánle javy. Sen sa mu nikdy nesplnil.

Volf Messing sa narodil r. 1899 v malej dedinke Gora Kalevaria pri Varšave v chudobnej židovskej rodine. Otec dúfal, že bude z neho rabín, ale mladý Volf sa v takej budúcnosti nevidel. Boli veľmi chudobní a otec navyše všetkých štyroch synov vychovával veľmi tvrdo. Hlad bol ich stálym druhom a otec navyše holdoval alkoholu.

Chlapec nebol už v detstve v dedine obľúbený – to, čo povedal sa naozaj stávalo. Takto vopred videl požiare aj smrť.

Neplnoletý Volf nakoniec utiekol a nasadol na vlak bez lístka. Vo vagóne sa skryl pod sedadlo v nádeji, že ho nenájde sprievodca.

Keď ho sprievodca chytil a požiadal o lístok, chlapec mu podal vedľa na zemi ležiaci papier. Pritom mu pozeral do očí a zúfalo si želal, aby sprievodca papier považoval za lístok – o ktorom ani nevedel ako vyzerá. A stalo sa – sprievodca lístok preštikol a zadivil sa, prečo chlapec leží pod lavicou keď má platný cestovný lístok. O 2 hodiny nato vlak došiel do Berlína.

Tu sa živil príležitostnými prácami, ale jedla nikdy nemal dostatok. Na ulici raz od hladu odpadol a upadol do katalepsie – lekár konštatoval smrť. Odviezli ho do márnice, kde ležal 3 dni. Pred pochovaním ho zachránil jeden študent medicíny, ktorý mu náhodou našiel – hoci veľmi slabý – pulz.

Z márnice odišiel k doktorovi Abelovi, ktorý sa ho ujal a začal v ňom podporovať vývoj jeho neobyčajných schopností. Postupne zistil, že chlapec bez problémov číta cudzie myšlienky, dostáva sa do katalepsie a vyzerá mŕtvy, vidí budúcnosť. Začal vystupovať v berlínskom cirkuse, neskôr prešiel celý svet.

Pozval ho k sebe aj Albert Einstein, ktorý sa priatelil s psychoanalytikom Freudom. Obaja potvrdili Messingove nevysvetliteľné schopnosti. Einsteinovi predpovedal, že v r. 1921 dostane veľké ocenenie (vtedy naozaj dostal Nobelovu cenu).

V roku 1914 predpovedal svetovú vojnu, čo bolo jeho prvé veľké proroctvo. Predpovedal aj dátum jej konca a výsledok.

Po vystúpeniach v Berlíne, Paríži, Viedni a svetovom turné od Japonska po Argentínu sa nakoniec vrátil do novovzniknutej krajiny – Poľska. Každý deň za ním prichádzali desiatky ľudí hľadajúcich svojich príbuzných, ktorí sa nevrátili po vojne. Nikdy sa nedopustil ani jedinej chyby.

Predpovedal napadnutie Československa r. 1938 aj Poľska r. 1939. Na jednom vystúpení dostal otázku týkajúcu sa budúcnosti Nemecka a Hitlera. Predpovedal, že ak sa Hitler vydá na Východ, tak utrpí strašnú porážku a Tretia ríša zanikne. Za toto proroctvo neskôr Hitler naň vypísal odmenu 200 000 ríšskych mariek.

Keď sa Poľsko dostalo pod nadvládu Nemcov, začali ho intenzívne hľadať. Zatkli ho na ulici. Dôstojník SS, ktorý ho dolapil mu vybil 6 zubov. Keď ho zavreli do cely bolo mu jasné, že ak sa z nej hneď nedostane, tak zomrie. Použil svoju silnú obrazotvornosť či telepatiu – nejde o názvy – a všetkým službukonajúcim gestapákom na malom policajnom okrsku vnútil predstavu, že musia prísť do jeho cely. Postupne všetci prišli, vrátane stráže pred dverami budovy. Keď boli v cele, Messing rýchlo vyšiel, pevne na cele zasunul závoru a ušiel.

Pomohli mu prejsť hranicu a dostal sa do ZSSR. Tu ho spočiatku podozrievali, že je nemecký špión. Postupne však dostal možnosť vystupovať v pohraničnom Bielorusku. Na jeho vystúpenia chodili ľudia, ktorým odpovedal na všetky otázky. Na jednom vystúpení dostal otázku o budúcnosti krajiny. Keď sa skoncentroval uvidel, ako do ZSSR vtrhli nemecké tanky. Táto odpoveď už pritiahla pozornosť NKVD, ktorá ho začala vyšetrovať. ZSSR mal totiž podpísanú s Nemeckom zmluvu o neútočení a takéto prehlásenia považovali za provokáciu. Toto vyšetrovanie ho nakoniec priviedlo pred Beriu do Moskvy. Ten od počiatku neveril, že ide o prirodzené schopnosti, ale rozhodol sa Messinga osobne preveriť. Pred prítomnými na stretnutí v jeho úrade na Ľubľanke – budove NKVD (neskôr KGB a dnes FSB) – požiadal Messinga, aby vyšiel z jeho kancelárie na ulicu a potom sa tam vrátil. Vzhľadom na spôsob ochrany budovy a úroveň vycvičenosti strážcov to bol pre bežného človeka trest smrti. Messing však úlohu splnil. Beria nahlásil udalosť Stalinovi a tento ho chcel tiež vidieť osobne.

Stalin ho preveril tiež. Dal mu čistý papier a požiadal ho, aby na základe neho vybral zo Sporiteľne 100 000 rubľov – Messing úlohu splnil. Navyše sa tiež bez akýchkoľvek dokladov vrátil sám do kancelárie Stalina v Kremli.

Messing na otázku publika v Novosibirsku v zime 1942 predpovedal definitívne víťazstvo ZSSR nad Nemeckom. Predtým však presne určil dátum porážky nemeckých vojsk pod Stalingradom (marec 1943). Koniec vojny označil (správnym) presným dátumom.

Chruščovovi odoprel pomôcť pri očierňovaní pamiatky Stalina, za čo sa dostal do nemilosti a už vystupoval len po dedinách. V roku 1962 ho však aj tak požiadal o pomoc pri rozhodovaní v Karibskej kríze, ktorá hrozila jadrovou vojnou medzi USA a ZSSR. Messing poradil kroky a povedal, že vojna nebude. Kennedy niekoľko dní nato naozaj navrhol riešenie. USA stiahlo svoje jadrové hlavice z Turecka (USA ich tam dali ako prví, Kuba bola iba odveta) a dali garancie, že Kuba nebude napadnutá. ZSSR zase stiahol hlavice z Kuby a tak vojna naozaj nebola.

Messingova žena zomrela 2.8.1960. Z jej smrti sa dlho spamätával a už nikdy nepôsobil toľko, ako predtým. Deti nemali a celú rodinu mu zabili Nemci vo vojne. Ostal úplne sám. Posledné vystúpenie mal v Moskve r. 1974. Po vystúpení uvidel svoj pohreb a aj dátum smrti. Ako zvyčajne, nepomýlil sa.

Začiatkom novembra 1974 išiel na ľahkú operáciu kĺbov, ktoré mal poškodené ešte z čias vojny, keď utekal z nemeckej cely. Bola to v podstate banálna operácia, ktorá sa podarila. Nikto neočakával nič zvláštne, iba Messing vedel, že z nemocnice sa nevráti živý. O 2 dni – 8.11.1974 – prišli neočakávané komplikácie a zomrel.

Po jeho smrti do jeho bytu niekto vnikol a odniesol všetky rukopisné archívy. V čase Messingovho pobytu v nemocnici mal kľúče od jeho bytu iba hlavný lekár nemocnice. Zvyšok odniesli pracovníci tajnej služby.

Ukázalo sa však, že Messing písal všetky svoje záznamy zvláštnym kódom, ktorého význam poznal len on sám.

Všetky jeho spisy sú do r. 2050 utajené. Na verejnosť sa dostalo iba niekoľko útržkov informácií – Messing predpovedal vojnu v Afganistane aj rozpad ZSSR.

Tým, ktorí by sa chceli viac dozvedieť o jeho osudoch odporúčame zaujímavý filmový seriál o jeho živote:

https://www.youtube.com/watch?v=OtVb6bzpIPk&list=PLdnjcL3ppQ7q_d-zJK_U8u-EM_stKuv6R

Počas svojho pobytu v nemocnici – pred smrťou – však pri rozhovoroch s lekármi oznámil niekoľko predpovedí o budúcnosti krajiny a sveta. Pretože reč šla aj o roku 2017, tieto predpovede vám prinášame.

Podľa týchto údajov rok 2017 bude pre Rusko začiatkom prekvitania, a to až v takej miere, že možno hovoriť o „veľkom skoku“. Tento smer už nikto nedokáže zvrátiť. Zároveň predpovedal, že ako v samotnom Rusku, tak aj v zahraničí sa nájdu takí, ktorí budú chcieť tento trend prekaziť, ale nič sa im už nepodarí.

V tomto roku má dôjsť aj k definitívnemu zastaveniu financovania Ukrajiny zo zahraničia. Západ sa v roku 2017 dostane do ohromného množstva problémov, ktoré dokonca ohrozia samotnú existenciu Západu a „hodnôt“, ktoré všetkým nanucuje.

V princípe podľa Messinga v Európe sa rokom 2017 začínajú nielen neľahké časy, ale dokonca začiatok konca. Pod náporom migrantov – ktorí sa budú chovať stále krutejšie a agresívnejšie – sa zatrasie nielen tradičná európska kultúra. Európania stratia bezpečnosť, pretože množstvo zločinov a násilia, ktoré páchajú migranti, sa stane takým ohromným, že ani Polícia ani armáda nebudú schopné ich zvládnuť.

USA spozná, čo to je stať sa obeťou cudzej politickej hry. Nová vláda USA, ktorá vtiahne krajinu do vojny na Východe, sa dopustí toľkých chýb, že USA utrpia svoju najstrašnejšiu porážku v dejinách. Stratia však aj svoju ekonomiku. Dolár nebude mať väčšiu cenu ako papier, na ktorom je natlačený. Okrem týchto vecí Messing varoval, že v roku 2017 môžu USA otriasť strašné teroristické činy a prírodné katastrofy. V skutočnosti práve on bol prvým, kto varoval pred novým prebudením sa vulkánu Yellowstone.

Predpoveď zahŕňa aj krajiny Blízkeho Východu. Konflikt, ktorý sa začal o rok predtým prejde do fázy apogea. Nebude krajiny, ktorá by sa ho nezúčastnila. Neostane dokonca ani malý región, ktorý by sa neotriasol pod každodenným obstrelom a bombardovaním. Zlý osud v tomto roku čaká aj Izrael. Podľa Messingových predpovedí sa Izrael roku 2017 prvý raz ocitne pred hrozbou úplnej likvidácie. Preto aj začne nový odchod Izraelčanov do iných krajín sveta.

Predpoveď zahŕňa aj Čínu. Tá sa najskôr pokúsi, ale nakoniec definitívne preberie na seba tú rolu, ktorú doteraz hrali USA. Prevzatím pozície najdôležitejšej veľmoci sa Čína pokúsi ovplyvniť svetovú politiku, a to aj vďaka silnej pozícii juana a svojej armády, ktorá patrí medzi najsilnejšie na svete. Na pozícii svetového hegemóna však Čína nebude dlho. Čoskoro sa o svoje právo plnoprávneho hlasu prihlási prebúdzajúce sa Rusko. Čína nedokáže urobiť nič so skutočne narastajúcou silou a mocou Ruska, hoci svoje pozície nebude odovzdávať radostne. Nakoniec sa ukáže, že nástup Ruska nedokáže nič zastaviť, a preto sa nakoniec Čína zmieri s druhými husľami.

Čo sa týka sveta celkovo, Messing predpovedal, že rok 2017 bude rokom konca skúšok, ktoré prišli na svet rok predtým. Skúšky sa týkajú všetkých, a preto podľa ich výsledkov bude možné usúdiť, kto si aký osud sám pripravil. Svet – podľa Messinga – už nebude takým ako bol predtým. Až po roku 2017 sa svet stane takým, akým mal byť vždy.

Ako zvyčajne, nikto nezaručí, že predpovede sa na 100% splnia. Ale nikto negarantuje ani opak. Máte však informáciu navyše. Každý má svoju cestu Duchovného vývoja. Nepremrhajte tú vašu.

28.07.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.