Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  OBRAZY SVETA /  POSOLSTVO SVETLA 1
POSOLSTVO SVETLA 1
VÉDY - Všeobecne

Našim čitateľom už nemusíme pripomínať, že doba v ktorej žijeme sa obdivuhodným spôsobom mení. Táto zmena nakoniec vyústi do toho, čo nazývame Zlatý Vek, ale v žiadnom prípade nepôjde o prostú, formálnu výmenu „politických strán“ či akýchsi „orientácií“. Bežný obyvateľ si ani nedokáže predstaviť rozsah klamstva a súvislostí v ktorých žijeme už po generácie. Väčším problémom však je holý fakt, že drvivá väčšina obyvateľov o nejaké myslenie či poznávanie nemá ani len záujem.

Potenciál nášho prežitia možno rozdeliť do dvoch oblastí. Jedna z nich je individuálna a záleží plne od nás, druhá leží mimo nás, ale týka sa Matrixu, t.j. všetkého okolo nás. Naša individuálna úloha spočíva v nadobudnutí schopnosti zvládnuť nápor Vysokých energií, ktoré podľa všetkého zažijeme. Predtým však príde už starostlivo pripravovaný útok černokňažníkov na nás, ktorým plánujú zničiť posledné, čo do rozsahu už iba úbohé zvyšky toho, čo môžeme nazývať Slovania a Árijci. Veď bielych ľudí je na Zemi už iba 2,6% z celkovej populácie, ale tých, ktorých môžeme označiť za nositeľov slovansko-árijského Ducha je iba nepatrný zlomok z tohto už aj tak malého množstva. Zopakujme že úder – presnejšie protiúder – Vysokých energií príde ako reakcia na posledný útok černokňažníkov, ktorý bude zahájený v už nie tak ďalekej budúcnosti. Pod černokňažníkmi nehľadajte iba tých, ktorí to celé organizujú kdesi zhora a z pozadia. Ide aj o tých zradcov vlastných Rodov – najčastejšie čo do výšky evolučného vývoja Smerdov – ktorým „zachutila“ Čierna mágia. Všetko toto je spojené s nástupom Zlatého Veku.

Druhá oblasť, tá „mimo nás“ je tá, ktorú nedokážeme zvládnuť sami. Zatiaľ nebudeme zabiehať do (hrozných) detailov, ale tému sme už sčasti načrtli v článkoch o lesoch na Zemi. Tu sa musíme spoľahnúť na pomoc toho, čo môžeme označiť ako „Tretia Sila“. Nie zanedbateľnou otázkou dneška je aj to, kto ju vie požiadať o pomoc...

Predtým ako si priblížime niektoré detaily nového posolstva pre nás – ktoré na Zem zostupuje cez kontaktérov od Nebeských učiteľov – si veľmi zľahka pripomeňme, v akom prostredí žijeme:

Užitočné sa bude prizrieť skrz prizmu politiky a s ňou ruka v ruke idúcou korupciou. Nedávno sme sa z médií dozvedeli, že vláda vydelila 10 miliónov Euro na „boj proti korupcii“. Určite nejednému človeku prebleskne mysľou známe príslovie: zlodej kričí chyťte zlodeja. Aby sme nechodili okolo horúcej kaše, vyberme si jeden zo zdrojov, podľa ktorého to v našej strane a vláde nie je celkom v poriadku:

EY z Londýna zverejnila 5. apríla 2017 rebríček krajín s najväčšou korupciou v podnikaní. Málokoho prekvapí, že na prvej pozícii nájde Ukrajinu, ale naša vláda všetko „statočne“ doťahuje – na „udržanie“ dobrého miesta pre Slovensko v medzinárodnom meradle neľutujú námahu ani prostriedky. Veď 4. miesto v takomto „elitnom“ poradí nie je len tak hocičo:

Kompletnú správu môžete nájsť na oficiálnej stránke tejto inštitúcie. Odtiaľ sme ju stiahli aj my.

Nuž teda, ako to vlastne s tou našou čestnou a poctivou vládnou koalíciou je? Netreba opakovať notoricky známe fakty okolo „podnikateľa“ z Ministerstva vnútra a jemu podobných, nás zaujíma ten, kto bez akýchkoľvek škrupúľ barbarsky drancuje slovenské lesy, teda ničí našu Prírodu. Najskôr si ako minister Životného prostredia poprideľoval výnimky na ťažbu lesov kdekoľvek – veď koho dnes zaujímajú nejaké Národné parky či Príroda celkovo? – dnes ako minister hospodárstva naďalej v „podnikaní“ pokračuje. Člen vlády majúci vlastnú firmu a drancujúci národný majetok – ak toto nie je korupcia, tak čo potom vlastne je?

Ale buďme spravodliví – nie je v klube našej vlády a vládnucich strán jediný...

Už roky sledujeme pôsobenie „Západnej elity“ na Slovensku. Ako vyzerá? Nuž, naša vládnuca elita v hlavom meste „zabudla“ na to, že Slovensko má aj Stred aj Východ. Ak sa otvára nová automobilka – samozrejme na Západnom Slovensku – ak nové logistické centrum (naposledy napr. firma Amazon s tisíckou pracovných miest v Seredi, pričom prvých 1 000 ľudí už pracuje v Bratislave) tak samozrejme zase na Západnom Slovensku... a tak ďalej. Nuž akosi príliš vysoké percento geniality sa objavuje na Západe, a zase príliš vysoké percento nezamestnaných na Východe.

Podľa logickej logiky našej vládnucej elity nemožno stavať závody inde ako na Západnom Slovensku. Veď manažéri zo Západu krajiny by mali na Východ ďaleko. A tu zrazu vysvitá, že nieto dostatok pracovných síl pre novovybudované závody. Nuž – milí východniari – zanechajte svoje rodiny a domovy a odchádzajte za obživou na Západné Slovensko. Veď predsa je jednoduchšie, ak tisícky ľudí budú cestovať na Západ, ako keby 10 manažérov cestovalo na Východ. Keď na Východe manažérov niet...

Ale aby sme boli spravodliví, problém je hlbší. Po každých voľbách narastá po Slovensku počet áut so značkou BL. Ukazuje to na „patriotov“ Východu alebo aj Stredu. Hneď ako sa dostanú k moci zabúdajú, že oni sami sú z Východu a Stredu a ani len značky na autách si nedajú miestne, aby náhodu dane z nich nepodporili regióny, odkiaľ pochádzajú. Nuž, platí staré slovenské príslovie: zabudol vôl, že teľaťom bol. Smerdi vládnu krajine. Bez Svedomia a cti. Vymenili ich za peniaze. Ale čomu sa diviť, veď to bol skutočný Západniar – Hitler – ktorý hlásal, že oslobodzuje moderného človeka od nepotrebnej chiméry s názvom Svedomie... Západ má čo svetu poskytnúť...

A takto trend, ktorý sa posledné roky vyvinul je naozaj potešiteľný. Obyvatelia Východu sa väčšinou rozhodli nerozbíjať si rodiny a neodchádzať za prácou na Západné Slovensko. Veď ak už musia cestovať za obživou, tak lepšie napríklad do Nemecka, kde dostanú úplne inú výplatu.

A našej vládnucej politickej špičke akosi nie a nie dôjsť, že ak chce – čo sľubuje – riešiť nezamestnanosť na Východnom a Strednom Slovensku, tak prečo dáva budovať závody na Západnom Slovensku? Nuž vieme – bolo by tam z Bratislavy ďaleko. Ale to nie je riešenie nezamestnanosti na Východe alebo Strede.

Tak teda tu sme sa dostali. Naša vládnuca elita pozostáva z korupčných es – čo si už všimli aj inštitúcie na Západe – drogových dílerov a homosexuálov. Ale to nie je skutočný problém – oni sa iba chopili svojej príležitosti. Kto si prečítal jednu z učebníc svetovej elity – Esej o vývoji spoločnosti od Thomasa Malthusa – ten sa nijako nemôže diviť. Všetko do detailov dodržiavajú.

Skutočný problém je v tom, že im to ľudia na Slovensku schvaľujú a pravidelne ich vo voľbách nominujú tam, kde sa môžu svojim korupčným a iným „záľubám“ naďalej venovať. Akurát verejnosť nevie, čo aktom zúčastnenia sa volieb – z pohľadu Čiernej mágie – robí a hlavne načo tých, ktorých volí splnomocňuje. Bohužiaľ naozaj platí ono dobre známe NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE. Nikdy a nikoho v Matrixe.

A tu sme pri podstate celého úvodu. Ak chceme dôjsť k pochopeniu Obrazu dnešnej doby, nedostaneme sa tam bez použitia vlastnej mysle. Dnes už môžeme opísať mechanizmus podriadenosti každej demokratickej moci Svetovej vláde, ktorý je aplikovaný v každom štáte Sveta – veď všetky štáty sú podriadené práve Svetovej vláde a tá zase mimozemšťanom v podobe tu prítomných čiernych mágov. Prečo? Lebo stále vládne jedna a tá istá KONCEPCIA. Koncepcia otrokárstva. Veď im na to v každých voľbách dávame sami mandát.

Princíp fungovania mechanizmu je jednoduchý a rovnaký už veľmi dlho. Podstata je veľmi jednoduchá, ale situácia je natoľko pokročilá, že je potrebné ju pochopiť. Známy americký astronóm, kozmológ a astrofyzik Carl Sagan kedysi povedal: „Vo vesmíre len to fantastické má šancu byť skutočnosťou“.

Aby bola situácia jednoduchšia, priblížime si ju na príklade Ruska. Všetci žijeme v útvaroch, ktoré sa nazývajú ŠTÁT – ale my už dobre vieme, kto ho „vynašiel“. Štát je štruktúrou, ktorá slúži na presadzovanie záujmov DEMOKRACIE – ale tu sa opäť odvolávame na skutočný, pôvodný význam slova. A celá táto konštrukcia zapadá do systému, ktorý tradične nazývame CIVILIZÁCIA.

V štáte sa organizuje hra, ktorú sme si zvykli nazývať POLITIKA – opäť berme do úvahy skutočný význam slova. No a súčasťou politického systému sú voľby. Volieb sa bežný občan zúčastňuje tak, že hodí svoj hlas do URNY. Teda svoju slobodu zas a znova DOBROVOĽNE pochováva.

Po sčítaní počtov odovzdaných hlasov – volebných výsledkov – sa všetci vodcovia politických strán, ktorí prekročili hranicu zvoliteľnosti dostavia jeden za druhým k PoverenémuREZIDENTOVI, s ktorým uzavrú dohodu o tom, čo dostanú za každú Dušu, ktorá sa im upísala. Žirinovský si vyjedná toľko, Ziuganov zase toľko a tak všetci pekne po poriadku odovzdávajú Duše, ktoré sa im DOBROVOĽNE UPÍSALI poverenému rezidentovi (Svetovej vlády). Tento poverený rezident Svetovej vlády zase vezme všetky Duše, ktoré zobchodoval a odovzdá ich Čiernemu kňazstvu, t.j. zástupcovi mimozemšťanov na Zemi. Aj preto sú vo všetkých štátoch tajné lóže slobodomurárov a im podobných tajných Rádov, lebo cez nich prebieha „trading“ Duší. V našom prípade máme rovno povereného rezidenta scientológa, teda agendu vedie priamo ich „inside man“. Pre úplnosť dodajme, že temní žreci – čierni mágovia – boli aj za socializmu. Boli však ďaleko, nemohli žiť priamo v krajinách Východného bloku.

Temné kňazstvo získalo – dobrovoľnou účasťou ľudí na voľbách – oprávnenie na kradnutie energie všetkým, ktorí dali svoje hlasy do urien. To, že sa tak stalo z NEVEDOMOSTI nerozhoduje, lebo to bolo DOBROVOĽNE. Preto znovu opakujeme že – z védického pohľadu – nevedomosť je najťažším hriechom. Ako sme už písali v inom článku, ak nepotrestáme zločin, udeľujeme odpustenie a konáme pokánie, tak sami a dobrovoľne preberáme na seba negatívnu energiu iných, teda DOBROVOĽNE odpracovávame ich karmu, ich zločiny. Okrem toho „dostaneme“ reakciu za to, že sme nič nevykonali aj od Svetlej Hierarchie, pretože to znamená porušenie Konu Stavby Sveta.

Následkom povolenia bude počas celého (ďalšieho a ďalšieho) volebného obdobia Čierne kňazstvo vylievať na všetkých dobrovoľných účastníkov temnej hry negativitu z toho, čo sami vo svete urobili. No a všetci ju budú – popri svojej vlastnej karme – dobrovoľne odpracovávať. Ako to vidno? Predstavte si, že máte zdravú rodinu, múdre deti, dobré zamestnania a školy – ale neustále sa na vás lepí smola, depresie, problémy, choroby, slabosť, bolesti hlavy a podobné veci. Hoci – navonok – nemáte prečo byť v depresii a čiernych Obrazoch, neustále tam ste. To je znakom energetického upírstva, vrátane spracovávania cudzej karmy. A pokiaľ karma nie je „odpracovaná“ dovtedy sme v uzavretom kruhu Samsáry – hoci „iba“ vďaka cudzej karme. Možno takto stúpať na ceste Duchovného vývoja? Odpoveď si určite každý vie dať sám...

Moc Temných je nepredstaviteľná, ale nie je večná a nie neobmedzená. Existuje iba jedna krajina, ktorá dokáže prelomiť temné hry, ale nič sa nedeje len tak a hneď. Hoci napríklad Putin musí tiež plniť funkciu povereného rezidenta, popri tom však odborne a efektívne postupne vymaňuje Rusko spod temného tlaku. V predchádzajúcej vláde bol ministrom obrany RF Serďukov – ostrieľaný manažér. Pod jeho vedením začali z účtu Ministerstva obrany RF „miznúť“ ťažké miliardy dolárov. Všetko vyzeralo ako klasická megakorupcia v štýle odporúčaní Malhusa – preto to americkí experti na Rusko prijímali veľmi blahosklonne. Ich odborné, analytické „think-tanky“ už poskytovali „expertné“ prognózy o krachu Ruska. Veď o to aj Anglosasom ide – Rusko síce zarába miliardy dolárov na rope a plyne, ale peniaze sa nemajú používať na financovanie progresu – a už vôbec nie moderných vojenských technológií – najlepšie je, ak sa rozkradnú. Serďukov sa teda usmieval, miliardy z účtov mizli a Američania si mädlili ruky. Vyzeralo to na megaverziu jedného z našich predchádzajúcich manažérskych ministrov obrany, ktorý rozpredal armádne automaty po 3€ za kus. Niekoľko z nich bolo použitých pri smutne známom atentáte v Paríži...

Ale tu sa stalo čosi neočakávané. Nastúpila nová vláda a nový minister obrany Šojgu začal ako keby „z rukáva“ vyťahovať moderné vojenské technológie a urýchleným tempom ich zavádzať do ruskej armády. Nakoniec vysvitlo, že Putin s nimi zahral ich hru. Nechal ich v tom, že Serďukov kradne miliardy, ale tieto hneď odchádzali na vývoj nových vojenských technológií. Tu zrazu prišli SU-35, Bastion, Kalibre, ponorky, fregaty, Armata, nové systémy REB a množstvo ďalších technológií, ktoré definitívne posadili Američanov ďaleko na zadné sedadlo. A keďže na dobehnutie potrebujú obrovské množstvo peňazí, ruský náskok už sotva kedy dobehnú. Okrem toho ich podobne – z pohľadu technológií a kopírovaním Ruska – dobehli aj Číňania.

Ale zmeny v Rusku zasahujú aj iné oblasti. V mesiaci máj 2017 je v Dume návrh zákona, podľa ktorého budú bezdetné a jednodetné rodiny platiť vyššie dane – aby sa pozitívne stimuloval demografický vývoj. U nás niečo podobné bolo naposledy za socializmu. Ale zato sa vyvíjame ozlomkrky západoeurópsky. Máme veselého podpredsedu vlády, ktorý má veľa podobne orientovaných priateľov po Slovensku. A tak napríklad keď sa „prebehne“ po niekoľkých priateľoch primátoroch Slovenska veľa vybaví, čo platí aj naopak. Načo komu treba (zdravé) deti..? Veď Merkelová nám k nášmu miliónu Cigánov rada doplní ďalších podobných... Toľko teda stačí na pripomenutie si, kde sme sa dostali.

Ale teraz sa na to pozrime zo Svetlej strany. V predvečer veľkých zmien nášho Sveta nám boli poskytnuté dôležité informácie, teda Vysoká Energia. Čím vyšší je stupeň evolučného vývoja človeka, tým viac z Istiny sa mu dostane. Znamená to, že čím viac poznatkov, tým viac energeticko-kvalitatívnych komponentov nadobudne, a tým je aj väčšia pravdepodobnosť jeho rýchlejšieho evolučného procesu.

Ale objavenie Istiny tu, na Zemi neoslobodzuje človeka od Veľkej Zodpovednosti, ktorá je naň položená za jeho vlastný evolučný vývoj. Hranicou vývoja je vytvorenie zodpovedajúceho vedomia, ale treba vedieť, že vo Vesmíre neexistuje najvyššia forma vedomia. V aspekte životodarného Počiatku a potenciálu poznávacieho faktora je vedomie nekonečné.

Musí nám byť jasné najmä to, že súčasné evolučné položenie človeka nie je vhodné na nutné premeny, ktoré sú predo dvermi. Potrebujeme precítiť Veľký rozdiel medzi minulým a aktuálnym ponímaním aspektov toho, čo by sme mohli nazvať teóriou existencie. V tomto je ukrytá podstata potrebnej zmeny pre každého z nás, lebo ide o progresívne zdokonaľovanie sa Samotného Stvoriteľa, ktorého sme súčasťou.

Potrebujeme sa naučiť nasávať Jeho Veľkú Energiu, lebo jedine takto môžeme byť vyzdvihnutí v našom osobnom vývoji do potrebnej Úrovne zodpovedajúceho ponímania celkovo. Bez Vysokej Energie ostaneme dolu.

Dnes už nestačí povedať „Nerozumiem ale verím“, pretože za každým pojmom stojí špecifický základ Viery. Kto nič nepochopil, nemôže dosiahnuť Vieru. Len Poznanie prijímané Srdcom určuje platformu Istiny, a teda následne aj nasmerovanie Viery. Každé slovo Múdrosti je kód k otvoreniu hraníc Veľkej Istiny. Jej energiu potrebujeme predovšetkým ako Cieľ nášho formovania a progresívneho jestvovania.

V tomto aspekte sa potrebujeme gramotne zorientovať v tom, čo voláme Kony. Kony riadia Vesmír. Kony riadia človeka, pretože žije vo sfére ich účinnosti a nemôže byť mimo nich. Len osobná ľudská nevedomosť umožňuje naivne predpokladať, že človek žije sám osebe, že je nezávislý a voľný.

Akýkoľvek Kon je prejavom procesov fyzického alebo jemnohmotného Sveta pre niektorú formu existencie. Preto ľubovoľné Kony stavby Sveta vyjadrujú predovšetkým tie životné procesy, ktoré pôsobia vnútri ohromného kozmického organizmu. Ich porušovanie môže priviesť k zničeniu tohto organizmu, čo nie je prípustné. Preto Vyššie inštancie všetky takéto pokusy včas likvidujú.

Ani jedna bytosť nemôže žiť mimo Konov. Ak sa ich pokúsi obísť alebo sa im nepodriadiť, privedie to nakoniec k samolikvidácii. Aj v tomto je prejavený Kon obrany spoločného kozmického organizmu pred zničením zvnútra. Preto všetko, čo sa pokúša vyjsť za hranice Konov Hierarchie podlieha buď samolikvidácii alebo likvidácii zvnútra špeciálnymi inštanciami Hierarchie, ktoré neustále dozerajú na prísne dodržiavanie pravidiel a noriem jestvovania.

Kony sú vykladané ťažko prístupným jazykom a zložito formulovanými slovami, pretože slová sú predovšetkým zakódovanou energiou. Pre Boha je zložité vložiť mohutný energetický potenciál Konov do primitívnych písomných objektov ľudskej reči, preto On zosilňuje ich energetickú kapacitu pomocou nových slovných spojení.

Vyšní používajú spôsob myslenia, ktorý je absolútne odlišný od nášho. Ich úroveň mysle a štýl zloženia informácie natoľko presahuje ľudský, že pri preklade do dnešného pozemského jazyka Oni jednoducho nenachádzajú v ľudskom lexikóne potrebné termíny a výrazy. Preto Boh buď používa slová, ktoré sú nám známe v takých spojitostiach, ktoré sa nikdy predtým za bežných podmienok nepoužívali, alebo pridáva známym termínom nové významy, aby nám v prístupnej, zjednodušenej forme doručil energeticko-informačný náboj. V niektorých prípadoch teda dochádza aj k opačnému javu – slová nadobúdajú iný význam, ako im predtým preprogramovali Temní.

Zložitosť pochopenia Konov je v tom, že Vyšní používajú svetelné myslenie, nie obrazové, ako my. Existujeme v rozličných Svetoch, v rozličných časových konštrukciách, a teda medzi nami chýba to spoločné, na čom by sme mohli zakladať komunikáciu. Preto existujú poslovia, kontaktéri  či hlásatelia Bohov. Sú to v skutočnosti prekladatelia z jazyka Vyšných do jazyka Nižných. Ale aj medzi týmito tlmočníkmi a bežnými ľuďmi nastávajú komplikácie pri výklade ich textov. Problém je v tom, že dnešné ľudské myslenie je diskrétne, prerušované a nesie v sebe slabý energetický potenciál. U obyčajných ľudí predstavuje myslenie generovanie energie o slabom potenciály, ktorá sa rýchlo rozplynie v okolitom priestore. Preto sa potrebujeme naučiť veľmi dobre a presne myslieť, aby sme boli schopní koncentrovať svoje myšlienky do podoby zhustenej, mocnej energie. Toho sú však schopní iba zriedkaví intelektuáli, ale ani to nie je myslenie na úrovni Vyšných.

Na prelome tisícročí už začali byť zmeny vo svete viditeľné. Nastupujú noví ľudia, ktorí budú rozvíjať novú formu myslenia, budú mať iné, rozšírené ponímanie podstaty vecí a foriem jestvovania, t.j. nielen vo fyzickom Kozmose ale aj v energetických Svetoch. Preto im budú aj prístupné zložité Kony existencie.

Rozum Boha je schopný sa vyvíjať na akejkoľvek úrovni vývoja a s každým hovoriť jeho jazykom. Ale On už pripravuje ľudstvo na prechod do novej, rozumnejšej formy existencie.

Príchod nového Veku hlásajú kontaktéri už viac ako desať rokov, ale popritom skúškami a zmenami prechádzali aj krajiny. Bolo potrebné preveriť pevnosť zakorenenia Viery v ľudských Dušiach. Tento experiment pozostával z toho, že za posledné storočia bola úplne odstránení Viera vo všetkých svojich prejavoch. Vyšní chceli preveriť, ako sa bude chovať človek, ak mu ako opora ostanú iba mravné normy, t.j. ako bude schopný vykročiť vpred vo svojom Duchovnom vývoji.

Došlo k vykoreneniu vonkajších atribútov Viery, ale v Dušiach ľudí nedošlo k jej úplnej likvidácii. Akonáhle sa znovu vytvorili podmienky pre návrat možnosti Duchovných smerov, tak u tých, ktorým v hlbinách srdca žila Istinná Viera sa táto hneď prebudila a ako vták vyletela za slobodou. Milióny ľudí znovu pocítili, že veria a priznali nad sebou existenciu vyšších, Svetlých Síl. Ale v kom Viera nebola, ten ostal voči všetkým znameniam, ktoré posielali Vyšní Učitelia, hluchý a slepý.

Aby sa zasialo nové semeno, bolo potrebné najskôr obnoviť Starú Vieru. Preto sa v 80-tych minulého storočia rokoch na Zemi začali diať nezvyčajné veci. Okrem lietajúcich tanierov sa objavili jasnovidci, kontaktéri, extrasenzori, zázrační liečitelia a podobné úkazy.

Viera bola znovu obnovená za krátku dobu preto, aby sa na pozadí znovuzrodenia starého položili základy budúcnosti, ktorá je jej priamym pokračovaním. Treba teda dobre rozumieť znameniu Vekov. Stará Viera nie je cieľom sama osebe – v žiadnej svojej podobe – ale iba prostriedkom k ďalšiemu rastu nahor. Treba tiež dodať, že stupňom k návratu Viery bol aj proces reaktivovania rozličných náboženstiev, lebo to sú tak či onak hrany Istiny, pričom pre mnohých boli na začiatku jediné. A v akej miere možno hovoriť o znovuzrodení Viery možno pochopiť pri ohliadnutí sa vôkol seba.

Nová doba už vnáša svoje korekcie do procesu evolúcie ľudstva na Zemi, preto prostredníctvom kanálov spojenia na ňu zostupuje energia, ktorej moc tisícnásobne prevyšuje tú energiu, ktorá bola poslaná na Zem pred dvomi tisícročiami.

To vyvolalo nevyhnutnosť prechodu našej Zeme na novú orbitu, na nový kvalitatívny stav. Aby bolo možné na Zemi prijať a pochopiť nové Poznanie, bolo na ňu potrebné zoslať Dušu s oveľa mocnejším energetickým potenciálom ako majú obyčajní ľudia. Takto sa vytvorila možnosť cez Ňu preniesť na Zem novú, mocnú energiu. Táto energia má za úlohu previesť Zem na oveľa vyššiu Úroveň jej ďalšej existencie.

Na Zemi existuje množstvo textov, ktoré sú vo všeobecnosti – bez ohľadu na to, akou skupinou – považované za posvätné. Napriek tomu však Boha boli schopní počuť len nemnohí, preto takýchto ľudí nazývali prorokmi, mesiášmi a podobne, teda povedané dnešnou rečou možno ich nazvať kontaktérmi s Vyšným Rozumom. Všetci títo dostávali informácie z transcendentálnej oblasti, teda z oblasti nad zmyslami, telepatickým spôsobom kontaktu s Vyšnými Kozmickými Učiteľmi a odovzdávali ich ľudstvu.

Dnes už je množstvo ľudí, ktorí seba nazývajú extrasenzormi, zvýšil sa aj počet ľudí obdarených schopnosťou prijímať telepatickú informáciu od ich Nebeských Učiteľov. Dôkazom toho je aj množstvo kníh, ktoré takýto ľudia napísali.

Každý skutočný kontaktér dostáva informácie od svojho osobného Nebeského Učiteľa, ale iba veľmi málo kontaktov siaha do úrovne Vyšných Nebeských Učiteľov.

O úrovni takýchto kontaktov je možné súdiť podľa koncentrácie prijatej informácie. Čím je informácia koncentrovanejšia, tým je úroveň kontaktu vyššia. Maximálna koncentrácia zodpovedá Božej Úrovni alebo Absolútovi. Na obrázku nižšie je názorne zobrazená Pyramída Božej Hierarchie:

Ako vidno zo schémy, najvyššiu úroveň kanálu má kontakt č. 3. Zatiaľ čo kontaktéri 1, 2 a 4 dostávajú informáciu podanú prosto a pochopiteľne, kontakt č. 3 bude podávať informáciu v zložitom, koncentrovanom tvare. Človek, ktorý nie je pripravený ju bude chápať veľmi ťažko ak vôbec, lebo musí najskôr prejsť neľahkým evolučným vývojom, a až potom bude schopný sa priblížiť k Bohu a úrovni jeho pojmov. Tak či onak, takýto druh kontaktu sa objavuje iba raz za tisícročia.

Keď Boh podáva nové Poznanie čo najviac priblížené k reálnej existencii, tak sa snaží nasmerovať myslenie človeka k výšinám Božej Hierarchie. Táto Hierarchia je postavená na princípoch Veľkej spolupráce Kozmických Systémov, kde nič nie je zbytočné a navyše. Každý v nej pozná svoje miesto a nesie ohromnú zodpovednosť za akékoľvek dielo, ktoré mu bolo zverené. Pretože v Hierarchii všetko pracuje na seba, na Boha, zdokonaľuje sa, zdokonaľuje Boha, čím nahromaďuje Jeho moc a absolútny potenciál.

V spojitosti s počiatkom nového Veku a prechodom Zeme a človečenstva na vyššiu úroveň vývoja, celá Zem prechádza procesom grandióznych zmien skrz katastrofy a kataklizmy, ktoré sa na Zemi odohrávajú a budú odohrávať. Tým sa mení tvár Zeme, znovu prejdú metamorfózou všetky svetadiely, zvýši sa podiel vodných masívov, zmení sa ráz krajín, klimatické podmienky, zmení sa aj flóra a fauna. A toto všetko je príprava prostredia, v ktorom budú žiť ľudia novej kvality. Mnohým sa to síce javí ako katastrofy, ale forma nevyhnutnej zmeny je zapríčinená aj ich správaním sa voči Prírode a iným bytostiam celkovo.

Zatiaľ toľko. Málokto si uvedomuje, čo všetko spôsobujeme svojou ľahostajnosťou a najmä egoizmom. Zodpovednosť dnes nie je v móde, radšej vidíme chyby na iných. Dokonca ani neponímame skutočnú podstatu Dobra a Zla, a teda nesprávne posudzujeme aj Stvoriteľa a Diabla, pričom na druhého hádžeme aj to, čo spôsobujeme aj my. O tom však viac nabudúce.

Niet sa čo diviť, že ak porušujeme Kony musí prísť aj odveta – inak by sa mechanizmus Vesmíru rozpadol, čo nie je prípustné. V tejto súvislosti vám odporúčame porozmýšľať nad krátkym kresleným videom s názvom JA CAP DOMÁCI, ktoré síce bolo publikované ešte r. 2012, ale ktorého hlavná informácia smeruje do dneška, do toho, čo sa už začína pred našimi očami odohrávať. Ako vždy, treba vedieť na čo sa pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme:

https://www.youtube.com/watch?v=VvRzTtDDXxg

Táto verzia kresleného videa je doplnená jeho výkladom v ruštine. Hoci výklad očividne písal kresťan, nedajte sa znechutiť a použite princíp Zdravomyslia. Na internete nájdete aj iné výklady či už v angličtine a iných jazykoch, pričom niektoré sa líšia.

Nezabúdajme, každé poznanie navyšuje energetický potenciál nášho evolučného vývoja. A evolučný vývoj môže ísť iba smerom nahor alebo nadol. Tretia možnosť nie je.

25.05.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.