Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  OBRAZY SVETA /  POSOLTSVO SVETLA 2
POSOLSTVO SVETLA 2
VÉDY - Všeobecne

Akosi sme si zvykli, že všetko vo svete prebieha nejako samo od seba a že aj v Prírode sú procesy od nás nezávislé a samostatné. Napriek tomu vedome pripúšťame aj akýsi vplyv evolúcie. Nadišiel však čas posudzovať faktor jestvovania z nových, presnejšie staronových pozícií. Máme tým na mysli skutočnosť, že vo Svete niet nič náhodného, a už vôbec nič nevzniká len tak samo od seba.

Akýkoľvek vývoj je systematický a cieľavedomý a vopred naplánovaný oveľa vyššou formou Rozumu, než akou disponuje človek.

prvej časti tohto cyklu sme už hovorili o Božej Hierarchii. V tomto pokračovaní sa pokúsime priblížiť základné pozície, na ktorých je z pohľadu Vyšných Bohov – teda z pohľadu Vyšších kozmických Systémov – postavená existencia ľudskej spoločnosti. V tejto spojitosti si budeme môcť priblížiť, čo prebiehalo s ľudstvom posledných 100 rokov.

Existuje Vyšší kozmický Systém – budeme používať dnešnej dobe pochopiteľnejšiu terminológiu – teda Hierarchia, ktorá sa zaoberá zostavovaním programov pre jednotlivých ľudí aj spoločnosti ako celku. Môžeme ich prirovnať – čo do princípu, nie možností – k dnešným programátorom. Ide nám o použitie védického princípu vzájomnej súvislosti (ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok), ktorým môžeme pochopiť podstatu toho, čo si nedokážeme ani predstaviť na princípe analógie. Títo programátori píšu scenáre jednotlivých osudov aj spoločnosti, ktoré sú medzi sebou vzájomne prepojené.

Tí, ktorí nám podávajú predpovede o budúcnosti – proroci štýlu Nostaradama – majú špeciálnu schopnosť nadviazať spojenie s jemnohmotným svetom, teda spojiť sa s týmto kozmickým Systémom – nemýľme si ho s Matrixom – ktorý pozná všetky programy. Vyšní (Bohovia) im takto odhaľujú niektoré udalosti budúcnosti, a to zo špecifických dôvodov. Preto, aby sa prebudilo vedomie človeka a bolo prinútené pohliadnuť do diaľky za svoj vlastný svet tak, aby sa nezacyklovalo na vlastnom rádiuse ponímania z pozemského pohľadu.

Po všetky veky našej Kultúry jestvovali vedmy či znachari, ale v 20. storočí – najmä koncom 80-tych rokov – sa z akéhosi dôvodu objavilo množstvo extrasenzibilných ľudí. Pretože náhody neexistujú a všetko sa vopred programuje ostáva nám pochopiť, čo tým Vyšní chceli povedať? Aké poslanie mali?

Treba nám pochopiť, že celé 20. storočie už prebiehalo v znamení príprav na príchod Stvoriteľa na Zem. Principiálne ide o priblíženie sa Stvoriteľa k pozemskej úrovni jestvovania, teda o spustenie Vysokých energií a nových informácií na Zem. Nových informácií, ktoré zodpovedajú už nasledujúcej etape vývoja Zeme. Preto vopred vysielaní posli postupne prinášali na Zem nové Božie Slovo určené celému človečenstvu vo forme „príručky“ pre nasledujúcich dvetisíc rokov.

Vyslanci Vyšných nemajú ľahkú úlohu. Môžeme si ju predstaviť ako zostúpenie z raja do pekla, pretože oni nie sú čo sa týka chovania sa takí ako ľudia, ktorí ich obklopujú. Bolo však potrebné, aby si osvojili pojmy a vzťahy súčasnej spoločnosti a ohodnotili detaily chovania sa ľudí rôznych úrovní vývoja. Takto stanovili, aké poznatky je potrebné poskytnúť súčasnému človeku, aby sa urýchlila púť jeho zdokonaľovania v podmienkach nastupujúcej periódy vývoja. Prebiehalo dlhodobé testovanie ľudí. Bolo nevyhnutné presne stanoviť druh informácie na Zemi už prítomnej, jej vplyv na súčasnú spoločnosť, na psychiku človeka. Už vopred bola uskutočnená previerka ľudí na vieru v Boha za neprítomnosti Viery a obmedzenia náboženstva. Preto boli na krátke obdobie – z pohľadu dejín – vyňaté z medziľudských vzťahov.

Akonáhle bol experiment s Vierou zakončený, nastúpila nevyhnutnosť znovu ju prinavrátiť vrátane jej projekcií ako náboženstva a viery v nadprirodzeno. Človek musí vedieť, že Vyšní existujú a že Zem je nimi riadená. Pretože však človek najlepšie prijíma mimozmyslové pôsobenie (hovorovo nazývané zázrak) skrz vlastné vyzdravenie, bolo potrebné množstvo extrasenzibilov, t.j. ľudí, ktorí sú inak energeticky vyzbrojení a schopní viesť skrz seba špecifické druhy energií, ktoré dokážu vyliečiť človeka.

Prečo boli potrební? Pretože ľudstvo také, ako ho poznáme dnes zavŕša svoje jestvovanie. Nastúpila nevyhnutnosť, aby čo najviac ľudí obsiahlo novú energiu, ktorá sa spúšťa skrz senzibilov. Takto je možnosť, aby čo najviac Duší bolo prevedených na vyššiu Úroveň. Paralelne prebiehalo aj odovzdávanie – skrz senzibilov – novej energii Zemi, pretože aj ona ju takto dostáva zhora.

Okrem toho bolo potrebné aktivovať aj samostatný kanál „Medicínskeho energetického Systému“. V bývalom ZSSR ho aktivoval Kašpirovský. Cez televízne vysielanie pootváral „plomby“ na energetických kanáloch nie jedného človeka, ale množstva ľudí. Takto začala na Zem zostupovať mohutná energia, ktorá skrze televízne vysielanie prechádzala na každého, kto prejavil záujem. Následkom toho sa objavilo množstvo senzibilov a začalo sa prejavovať množstvo liečiteľov/celiteľov. Po tom, ako boli títo ľudia identifikovaní Nebeským Systémom, boli u nich aktivované ich programy, čo viedlo k tomu, že zmenili svoj spôsob života a oddelili sa od celkovej masy ľudí. Niekto začal liečiť, iný začal predpovedať, alebo proste pomáhať iným ľuďom normalizovať životné situácie.

A práve tento moment – zapnutie nového variantu v programe – je veľmi dôležitý. Ľudia sa začínajú inak chovať, čo však u väčšiny ostatných vyvoláva totálne nepochopenie a nedôveru. Tento účinok – keď Vysoká energia „zapne“ samostatný interný program – by mal byť známy už väčšine našich čitateľov. Zapnutie však znamená oddelenie sa od stáda, aktivuje sa funkcia programu, ktorú sme dostali pred narodením. Ak nenastúpi reakcia na nové, Vysoké energie, ide o zlyhanie individuálnej karmickej úlohy. A to je už osudový problém... so všetkými dôsledkami. A prebudený človek Svetla sa už nemôže chovať inak, nemôže nereagovať.

Tento variant – Svetlá Púť – sa však zapína výlučne po tom, ako človek vedome realizuje výber v nejakej situácii, preto nejde o ROBOTIZÁCIU. Túto Púť si vyberá skrz uvedomenie si nejakých životných momentov, skrz dotiahnutie novej Istiny.

Tu len zopakujme, čo sme už napísali – napríklad v súvislosti s dnes populárnym fenoménom piatej dimenzie. Dosiahnutie zlomového – rozhodujúceho – bodu neznamená, že všetci prejdú na vyššiu úroveň len tak, automaticky ako ovečky či bioroboti, bez vlastnej snahy. Inak by totiž celá Stavba Vesmíru, Evolúcia, Duchový Vývoj – samotný Stvoriteľ – nemali žiaden význam.

Zlomové body vo vývoji ľudstva boli už predmetom mnohých predpovedí. O proroctvách a ich plnení či neplnení sme už hovorili, predsa si však v súvislosti s otázkou zväčšenia katakliziem na Zemi niečo povedzme. Niektoré z predpovedaných už prebehli, iné ešte môžu prebehnúť. Ale treba vedieť, že ak čokoľvek bolo v minulosti predpovedané, to ešte neznamená, že to nevyhnutne musí prebehnúť. Ak je predpovedaná nejaká udalosť znamená to hlavne to, že človek dostáva výstrahu, aby sa zamyslel nad následkom svojich činov v budúcnosti, pretože tie môžu priviesť k tomu výsledku. Do akého torzného poľa „obalíme“ svoju myseľ, také aj začne priťahovať. Tu platia aj védické Múdrosti ako: "Chceš mier chystaj sa na vojnu" alebo "Na smrť sa chystaj, ale pole zasej".

V súčasnom období na Zemi dochádza k mnohým kataklizmám, pričom všetky sú spojené s chovaním sa ľudí. Je to trest za nesprávne vybratú cestu vývoja. Každé prestavenie tváre Zeme sa vykonáva plánovane a podľa programu, ktorý bol vypracovaný Vyšnými. Program vždy obsahuje niekoľko variantov premien, pričom každý z nich je spojený s činnosťou človeka.

Ak si človek vyberá správnu cestu vývoja – a to je výlučne vtedy, ak ide o Duchovné zdokonaľovanie – tak všetky zmeny a premeny na Zemi prebiehajú bez katakliziem a obetí. S človekom sa zaobchádza ako s dobre prospievajúcim žiakom. A Duchovnosť sama človeku napovie správny výber, teda správne vyvrcholenie dejov.

Ak je človek nízkej Duchovnej úrovne, tak si bude vyberať púte ukájania svojich túžob a zvádzania. Ale takto sa on sám pred Vyšnými Učiteľmi predstaví ako nedbalý žiak. Aby pochopil, že takáto cesta nie je správna, tak do nesprávne vybratého variantu sú zapracované tresty. Preto to, že ľudstvo je vystavované kataklizmám znamená, že vykonalo nesprávne rozhodnutie.

Človek vždy sám vyberá, či nastúpia živelné pohromy alebo nie. Program vývoja vždy dáva človeku možnosť realizovať výber v správnom smere.

Ale aby sme pochopili tie ciele, ktoré stanovili Vyšní Učitelia pred človečenstvom, a aby sme zároveň pochopili, v čom sa človek pri výbere rozhodnutia pomýlil, priblížme si v skratke obzor tých udalostí, ktoré prebehli v 20. storočí.

V spojitosti s prechodom Zeme na novú úroveň aj človečenstvo prešlo na vyšší stupeň zdokonaľovania. Predchádzajúci cyklus vývoja bol ukončený, a preto Stvoriteľ potreboval ľuďom na Zemi odovzdať nové poznanie, NOVÉ KONY, ktoré formulujú nový model chovania sa človeka.

Ale vtlačiť úplne nové do starého je veľmi zložité a vždy to je sprevádzané zničením starého. Preto kvôli prijatiu nových Konov Stavby Sveta bolo potrebné obnoviť Vieru človeka v Stvoriteľa a jestvovanie Vyšných – o čom sme už hovorili. Zároveň však bolo potrebné overiť stupeň Duchovnosti človeka, preto sa začalo testovanie človeka skrz priame kontakty, skrz prijímanie novej informácie, skrz situácie a mnohé ďalšie spôsoby. Ukázalo sa, že človek ja zacyklovaný sám do seba, do osobných výhod – stal sa egoistom. A to nie je spôsob ako bojovať o svoju existenciu, ale doslovne porucha v psychike.

Prečo sa objavovali divy: lietajúce taniere, stretnutia s mimozemšťanmi, Domoví duchovia a ďalšie nevedomé sily? Prečo sa za 10 rokov reanimovala Viera a náboženstvá?

Vyšní Učitelia začiatkom nášho veku vykonali experiment v ktorom išlo o overenie ako pevne je v našich Dušiach uchytené to, čo nazývame Viera v Stvoriteľa. Overenie bolo nevyhnutné v spojitosti s tým, že skupina Duší, ktorá bola vypustená pred dvetisíc rokmi mala úlohu nadobudnúť určité konkrétne vlastnosti. Človek mal veriť v existenciu Vyšných bez ohľadu na to, či mu to niekto pripomína alebo nie, či sa bojí trestu alebo nie.

Preto bola najskôr umelo odobraná Viera a v časoch boľševickej revolúcie v Rusku aj náboženstvo. Ak človek má Vieru, tak sa nemôže poddať klamu a prehrať. Úpadok našej Kultúry a triumf náboženstva ukázal, že Viera nebola uchránená. Neskôr aj náboženstvo prebralo určité aspekty Viery – veď náboženstvo je projekciou Viery do daného času, priestoru a podmienok. Nie všetci kresťania majú program násilného šírenia svojej viery formou križiackych výprav. A väčšina z nich nemá ani poňatia komu v skutočnosti slúži.

Najskôr v Rusku a následne aj v blízkych národoch – toto majme na pamäti – došlo k náhrade vo forme vedúcej role Komunistickej strany. Bez odvolávania sa na strašenie Vyššími silami jednoducho Komunistický svetonázor orientoval človeka na vyššie mravné kvality: vlastenectvo, bratstvo, starostlivosť o výchovu mladého pokolenia, o starých a pod. Obdobie vyše sedemdesiat rokov umožnilo orientovanie človeka v duchovnej oblasti na vysoké ciele: bolo dosiahnuté veľké bratstvo všetkých národov, všetko (aj národné parky) zahrňujúca láska, bolo dosiahnuté milosrdenstvo nie v individuálnej, ale masovej rovine. Spojenie ľudí rôznych národov cieľavedome nasmerovalo moc jednotlivcov do moci krajiny a bloku, čo umožnilo vytvorenie ohromného priemyselného potenciálu, dosiahnutie vysokých technológií, vstúpiť do Kozmosu a mnoho ďalších pre ľudstvo našej doby prelomových projektov.

Ale technické a technologické úspechy predbehli Duchovný vývoj človeka, preto veľmi skoro došlo k skresľovaniu najlepších myšlienok, čo pôsobilo ako príčina deštrukcie a priviedlo celý náš blok k nerovnováhe a stagnácii. Neznalosť Konov Duchovného vývoja zapôsobila ako brzda pre celú spoločnosť. Vyšní Učitelia zosielali jednu ideu za druhou, ale ich podstata bola buď skresľovaná alebo ľuďmi zmenená na protichodnú. Napríklad heslo o rovnosti spôsobilo parazitizmus vo všetkých vrstvách obyvateľstva.

Aktuálna verzia ľudstva zavŕšala svoju existenciu. Nastal čas zozbierania Duší. Vo Vesmíre je všetko tak previazané jedno s druhým, že jedny procesy nemožno oddeliť od druhých. Preto prechod Zeme na novú úroveň vyžadoval, aby aj obyvateľstvo prítomné na nej bolo na vysokej Duchovnej úrovni. Človek je totiž vodičom kozmických energií na Zemi. Ak je úroveň vodivosti nízka – hovoríme o našej vodivosti – tak prebehne transformácia na nízke energie čo by znamenalo, že Zem nemôže postúpiť vyššie, nahor vo vývoji. Ak je však vodivosť vysoká, tak môže dôjsť k úspešnej spolupráci v oblasti Duchovného zdokonaľovania. Toto je najjednoduchšie vyjadrenie našej vzájomnosti.

Akýkoľvek vývoj má svoje termíny, ale ak sa do nich niekto nezmestí, tak je zavrátený nazad nie na jeden či niekoľko životov, ale na tisícky rokov. A to ešte môže byť rád, ak nebude rozkódovaný. To sú epochálne kozmické cykly. Sú priamo prepojené so všeobecným pohybom Duší nahor po stupňoch Hierarchie. A tak tie Duše, ktoré kvalitatívne nespadajú do stupňa vývoja v danom cykle NEPREJDÚ FILTROM.

Obdobie socializmu trvalo v Rusku cca 70 rokov, u nás cca 40 rokov a vo vývoji spoločnosti zohralo kľúčovú rolu. Táto perióda pomohla pripraviť kvalitatívnu zostavu Duší, t.j. určiť, aké Duše sú schopné viesť život na vysokej mravnej a Duchovnej úrovni ale už nie zo strachu pred Bohom a posledným súdom, ani nie kvôli snahe získať zásluhy a ocenenie od spoločnosti, ale výlučne vďaka svojej vysokej vnútornej podstate.

Napriek tomu bolo po období bezveria potrebné vykonať kontrolnú previerku Duší na vieru ako takú. Nešlo iba o Vieru v Stvoriteľa, ale aj v existenciu Vyšších Síl a správne ponímanie novôt. Všetko spolu charakterizovalo stupeň vývoja človeka.

Druhou úlohou, ktorá bola plnená v prechodovom období bolo pripraviť ľudí na prijatie nových Konov vývoja človečenstva.

Práve preto sa r. 1989 začal zosilnený tlak na obnovenie Viery. Od desiatich Prikázaní bolo potrebné prejsť k stotridsiatim Konom Stavby Sveta, pretože čím vyššie sa osobnosť dvíha, tým viac sa od nej očakáva. Keď sa však už zdalo, že ľudia sú pripravení prijať nové, nastúpila opačná reakcia. Ľudia sa začali odtrhávať od toho hlavného, kvôli čomu bola celá prípravná práca vykonaná. A to svedčilo o tom, že psychika ľudí má silnú poruchu, kaz. Svedčilo to o existencii veľkého percenta nepodarkových Duší.

Namiesto Duchovného smerovania začal človek uprednostňovať materiálne blahá. Práve na ne začal prevádzať všetko, a to sa stalo príčinou poruchy. Človek začal prijímať všetko poznanie výlučne s cieľom dosiahnuť výhody pre seba v materiálnej oblasti: výhody pri vyliečení sa, výhody v činoch, v láske a pod. Človek všetko oživené ezoterické poznanie – MÁGIU – obrátil na službu nie Duchovnému vývoju, ale svojmu egoizmu, na riešenie plytkých, osobných problémov a v ďalšom vývoji zastal.

Navyše okrem veľkej a hlbokej Viery v reálneho Stvoriteľa nastúpilo skutočné neverectvo, ktoré sa prejavilo v mravnom úpadku spoločnosti, v jej degradácii. Viera v Boha skončila akonáhle človek pochopil, že od Neho nedostane nijaký materiálny prospech, a teda že si ho musí zabezpečiť pre seba sám. Dokonca pre tých, ktorí materiálne ohromne zbohatli na úkor mravných narušení prestalo byť zaujímavé, aby Boh vôbec existoval.

Nízke vedomie takýchto ľudí nedokáže spojiť dokopy zákonitosti, ktoré existujú medzi bezduchovnosťou a kataklizmami. Spojenie tu však je veľmi prosté – všetko bezduché a nízke podlieha likvidácii, pretože nezodpovedá normatívom kozmického vývoja. Je to nepodarok. A práve to sa robí kataklizmami a živelnými pohromami. Stačí si spomenúť, koľko sa len v poslednom desaťročí odohralo povodní (u nás najmä vďaka bezohľadne a barbarsky povytínaným lesom), požiarov, zemetrasení, snežných kalamít.

Ľudia však úporne nechcú chápať čo sa deje. A Vyšní sa nástojčivo pokúšajú pritiahnuť na seba pozornosť, ukázať, že ONI existujú a riadia situácie, ukázať, že všetko, čo sa odohráva je trest, odplata za bezduchosť, za vykonané nesprávne rozhodnutia v prospech priorít materiálnych ziskov. Človek však už nie je schopný si spojiť ani takéto elementárne fakty. Program vývoja obsahuje v sebe aj cestu trestov, ak sa človek dopúšťa nesprávneho výberu priorít v situáciách. Vyzerá to tak, že už sa stalo...

Posledných desať rokov nedošlo k prechodu ľudstva na Púť Duchovného vývoja, takže v zmysle predpovedí môže koncom druhého desaťročia – práve v ňom žijeme – dôjsť k mohutnému úderu z Kozmosu. V proroctve sa úmyselne nehovorí o aký druh úderu pôjde. Ak ani toto nepomôže, tak do dvesto rokov môže dôjsť k likvidácii ľudstva na Zemi, pretože do Kozmosu vyžaruje negatívnu, znečistenú energiu. Veď aj my likvidujeme postrekmi škodcov na poliach... teda nič nového pod Slnkom.

Treba povedať, že človekom sa zaoberajú výlučne Hierarchické Systémy – teda správcovia Zeme. Kozmické Systémy jestvujú za hranicami Hierarchie Stvoriteľa, ale na Zemi sa objavujú výlučne na základe Jeho povolenia.

Potrebujeme si ešte vyjasniť také pojmy ako BOH a DIABOL, pretože sa zmenili na akési ireálne, fantastické kategórie, ktoré absolútne nezodpovedajú skutočnej podstate tých Vysokých Bytostí, ktoré sa pod týmito menami rozumejú. Niektorí si dokonca myslia, že ich podstatu zmení počet lajkov na Facebooku...

V termínoch našich pojmov by sme ich mohli chápať ako kategórie prezident a minister obrany nejakej krajiny. Prezident je kladný, pretože sa zasadzuje o prekvitanie a jednotu celej krajiny (nemýľte si tento všeobecný príklad so slovenskou realitou). Druhý je záporný, pretože kvôli obrane tej istej krajiny musí realizovať vojenské operácie a vyvíjať prostriedky na zabíjanie, niekedy dokonca vysielať armádu aby zabíjala s cieľom dosiahnutia nejakých politických alebo ekonomických cieľov. Každý plní svoju funkciu, ale obe pôsobia pre jeden cieľ – zabezpečiť normálnu existenciu krajiny.

Analogicky Boh (Kladná Hierarchia) a Diabol (Záporná Hierarchia). Ide o dve vysoko intelektuálne Bytosti, ktoré spolu pracujú na jednom cieli, pričom jedna bez druhej nie sú schopné existovať. Jeden pracuje na prekvitaní Hierarchie, druhý ničí všetko, čo toto prekvitanie ohrozuje. Kvôli tomu si vypracoval kruté metódy previerok kvality Duší. Preto aj v oblasti a chápaní Vyšných Osobností je potrebné zanechať zastaralé pojmy a vidieť v nich absolútne reálne Bytosti.

V tejto súvislosti len opakujme odporúčanie diela Majster a Margaréta od Bulgakova. Je to síce umelecký opis – realita je samozrejme iná – ale ukazuje najmä Diabla v principiálne správnom Obraze. Ale o týchto veciach si povieme v ďalších dieloch cyklu.

07.09.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.