Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  VYŠLO INDEPARAZITICKÝ SYSTÉM /  CÉDROVÉ KRSTENIE
CÉDROVÉ KRSTENIE
VÉDY - Všeobecne

Hoci článok, ktorý prinášame bol napísaný r. 2010, dodnes nestratil nič zo svojej aktuálnosti. Prebúdzanie, ktoré sa začalo už v osemdesiatych rokoch na území Veľkej Rusi už – z pohľadu krstiteľov Rusi celkovo – „nebezpečne“ zasahuje aj slovanské zeme na Západe. Kabbalistický systém – ako sme už opísali – je tak či onak stále dominantným systémom riadenia energeticko-informačného priestoru, ktorý pre lepšiu zrozumiteľnosť môžeme nazvať Matrix, teda Matrica. Prvky prebúdzania sa Maličkej Rusi už síce vidno, aj keď zatiaľ stále nie sú dostatočne silné – hoci narastajú každý deň – aj tento stav už nedáva spať novodobým krstiteľom.

Z pohľadu nastupujúceho Zlatého Veku sa musíme zorientovať v mnohých veciach – jednou z nich je určite jasné pochopenie vzťahu Boh (Stvoriteľ) a Diabol – zatiaľ si aspoň spomeňme na staré príslovie: Nie je všetko zlato čo sa blyští. A takýmto „blyšťaním“ je aj snaha zostavovať „Rodové osady“ na našom území.

Hoci systém správy Dŕžavy bol založený na Kopnom Práve – čoho logickou súčasťou boli Rodové osady – nepleťme si pojmy s dojmami. Jedna vec je zakladať špecifické osady na území dnešného Ruska – kde sú oblasti, v ktorých sa pešo alebo ani autom nemožno ten istý deň stretnúť so „susedmi“ – a druhá vec je zakladať osady v krajine, v ktorej sa možno nielen ten istý deň poľahky stretnúť aj s tými, ktorí žijú na úplne opačnom konci ale aj sa v pohode vrátiť domov.

Rodová osada je štruktúra, ktorá je nielen ekonomicky samostatná, ale ktorá je aj organizovaná podľa princípov Rodového, t.j. Kopného Práva. Postaviť osadu „ďaleko od Civilizácie“ na Slovensku nemožno, sme jednoducho veľmi malá krajina. S rovnako mysliacimi ľuďmi sa možno spojiť pomerne jednoducho – v porovnaní s tisíce kilometrovými vzdialenosťami v Rusku – a ak niekto chodí denne do roboty a iba po nej sa vráti do „Rodovej osady“ tak ako možno túto štruktúru považovať za Rodovú osadu? Alebo tá bude fungovať iba cez víkendy a mimo toho bude aká?

Z praktického pohľadu odporúčame každému, koho zaujíma problematika zakladania Rodových osád riadiť sa Múdrosťou našich Predkov. V tomto prípade apelujeme konkrétne na používanie ZDRAVOMYSLIA. Jednou z hlavných zložiek je osobná skúsenosť – ale vrátane a bez výnimky aj toho, kto lanári do nového projektu. Nejde o to, čo hovorí – veď už Cicero povedal: „Slová dojímajú, príklady priťahujú“ – ale o to, akú má v danej oblasti skutočnú, vlastnú životnú skúsenosť. Ak by si ľudia v Rusku boli svojho času uvedomili, že Megre nikdy v živote žiadnej „cédrovej“ osade nežil – a už vôbec ju nezakladal – neboli by zaplatili za svoju naivitu takú vysokú cenu. Ak niekto lanári iných na zakladanie Rodovej osady, tak odporúčame ho navštíviť a pozrieť sa, či už sám funguje na védických princípoch a žije tak, ako nahovára iných. Prečo? Lebo teraz sú pred našimi ľuďmi dve možnosti. Buď doplatia na vlastnú nevedomosť, alebo použijú Zdravomyslie a prebudia sa z ďalšej ilúzie Matrixu.

Toto samozrejme neznamená, že v Rusku neexistujú aj fungujúce Rodové osady – ale poučenie sa dostalo všetkým. Hoci mnohí nás označujú dobre že nie za odnož ruskej spravodajskej služby, v tomto prípade nie sme presvedčení, že kopírovanie Ruska je namieste. Veď aj naši Predkovia hovorievali: Iný kraj, iný mrav.

Chyták všetkých kopírovaní je v niečom úplne inom. Ľuda sa orientujú na „externé“ ciele, pričom výstup z Matrixu sa skrýva iba tam, kde dôjde k pochopeniu podstaty. Problém je v neznalosti práce vlastného mozgu, t.j. potrebujeme sa dostať spod nadvlády strojového módu jeho ľavej polovice. Namiesto toho „hľadáme“ problémy v prostredí okolo nás, raz sú to Ilumináti aj s NWO vrátane slobodomurárov, sionistov, Svetovej vlády a všetkého podobného, inokedy aspoň „zamestnanie“ Rodovými osadami. A pritom nám uniká aktivácia Obrazového myslenia pravej polovice nášho mozgu, rozširovanie vedomia a cesta Duchovného vývoja celkovo. Cesta je v našom vnútri – nie „vedľa“ nás.ZDROJ

Hľa, už poldruha desiatky rokov prebieha v Rusku krstenie do nového náboženstva. Nemá vlastný názov, ale ho možno výstižne nazvať podľa novej mesiášky, ktorú vymyslel spisovateľ V. Megre, sestry Krista, Budhu aj Mohameda – Anastázie...

Cieľ anastáziovstva, tak ako aj kresťanstva, ktoré je v poslednej dobe opäť aktívne všetkým nanucované popmi z RPC, ostáva pôvodný – akýmkoľvek spôsobom paralyzovať túžbu ľudí po poznaní, po zmene situácie v Rusku, ponoriť človeka do nevedomosti, blokovať vývoj ako samotného človeka, tak aj spoločnosti v celku a premeniť ľudí na biorobotov.

Ciele sú rovnaké, iba prostriedky ich dosiahnutia rôzne. To isté klamstvo obliekli do nového šatu a snažia sa, aby sme ho zožrali a v čom sú – bohužiaľ – dosť úspešní.

Na rozbehnutie nového náboženského kultu jeho jediný apoštol – V. Megre (vo svojej druhej knihe si vyhradil výlučné právo rozprávať rozprávky o Anastázii: „nikomu a nikdy neodovzdám svoje výlučné právo na výklad výrokov Anastázie“) – nežne a krátko skritizoval tradičné náboženstvá, zvlášť kresťanstvo. Zato ho však neskôr nepretržite propagoval vo všetkých svojich knihách.

Dnes sú kresťanstvu predkladané vážne obvinenia: zničenie poznania, kultúry aj ideológie Rusov; likvidácia nepokorného obyvateľstva pri krstení; úprava učenia Krista v prospech parazitickej moci a nanútenie rabskej psychológie; príprava pôdy na prevzatie moci v krajine Judejcami a zničenie štátov.

Ale zdanlivá kritika náboženstiev – ktorú predstavuje Megre vo svojich knihách – je v skutočnosti iba imitáciou kritiky. Za smiešne obvinenia kresťanov sa Megre hlasito pokajal na 1. kanále ruskej televízie. Urobil toto prehlásenie:

„... chcem vyjadriť svoje ospravedlnenie za to, čo som v danom čase nerozpoznal, nepochopil, akou silou vychádzali obrazy spod môjho pera a urobil som radu negatívnych výpadov na adresu cirkvi. Nemal som to robiť, pretože negatív posilňuje negatív, neodoberá ho, a preto musím napraviť svoju chybu a v nasledujúcej knihe urobím silnejší pozitívny obraz našej cirkvi, pretože to je jediná inštitúcia, ktorá môže vychovávať ľudí...“

A nová, vymyslená mesiáška – Anastázia – potvrdzuje ukážkovosť boja s náboženstvami svojim nie dvojzmyselným vyjadrením: „Pred ľuďmi chcem ja obraz Boha oživiť...“.

Na „Oživenie obrazu Boha“ Megre tvorivo prepracoval Starý zákon, vymyslel mesiášku – Anastáziu (ako keby sestru Krista a druhých prorokov), prepracoval základnú modlitbu kresťanov na nový lad, zamenil nosenie krížika na šiji nosením cédrového drievka, vymyslel hlbinné obrazy a proces dementizácie sa uzavrel.

Na odpútanie pozornosti adeptov nového náboženstva od procesov rozkrádania Ruska množstvom jeho nepriateľov a totálnej genocídy nášho národa im, adeptom, navrhuje stavať bez pomoci štátu „rodové osady“, najlepšie v zapadákovoch.

Ako je príznačné pre každé náboženstvo, anastáziovstvo nanucuje lživé a úbohé ponímanie sveta, ktoré môže v hlúposti súperiť s ponímaním sveta stredovekým kresťanstvom. Hľa, niekoľko príkladov novej, „náučnej paradigmy“, ktorá je vysvetlená v Megreho knihách:

„Od človeka v stave ľúbosti vychádza žiarenie. Za zlomok sekundy, odraziac sa o planét, ktoré nad ním stoja, ono znovu dosiahne Zem a dá nový život všetkému živému...

Slnko je jedna z planét, vyžarujúca nekompletné spektrum tohto žiarenia...

Od človeka prebývajúceho v stave zlých pocitov vychádza temné žiarenie. Temné žiarenie nemôže vystúpiť nahor a dostáva sa dovnútra Zeme. Odrazí sa od vnútra a vracia sa na povrch v podobe chrliacich vulkánov, zemetrasení, vojen...

Zem! Ako jadro celého Vesmíru a centrum pre všetko vznikla viditeľná planéta – Zem! Okolo nej sa ukázali hviezdy, slnko a luna. Neviditeľné tvoriace svetlo, vychádzajúce zo Zeme, našlo v nich svoj odraz...“

Okrem hlúpeho svetonázoru je v cédrovej „biblii“ navrhnutý aj systém výchovy detí, ktorý sa hodí akurát tak na výchovu najtupších Maugliov. Podstata toho systému výchovy spočíva v nasledovnom.

Nové náboženstvo – anastáziovstvo – predpokladá, že dieťa sa rodí ako dokonalý finálny výrobok Boha, má od počiatku kdesi v sebe všetky poznatky o stavbe sveta a úloha výchovy spočíva v tom, aby dostalo možnosť otvárať sa tomuto akosi v dieťati vloženom poznaniu. Aby sa to dosiahlo, dieťa sa má do 11 rokov neustále stýkať so zvieratami a rastlinami v prírodných podmienkach – v rodovej osade, „poznávať predurčenie dokonalých tvorov Boha“. Nadobúdanie skúseností s produktami civilizácie je krajne nevhodné, pretože sa predpokladá, že človek tvorí iba primitívne veci a nevytvoril ešte nič, čo by bolo dôstojné vnímania dieťaťa. Navrhuje sa, že myslenie dieťaťa sa nemá prerušovať. Dieťa má celé dni sedieť na poľane a pokúšať sa o samostatné uvedomenie si všetkých vzájomností v živej aj neživej prírode, pričom rodičia by mu mali periodicky zadávať otázky so skrytými významami, aby sa dieťa znovu pohrúžilo do mnohodňového rozmýšľania. Dieťa vychované na poľane bude akosi v budúcnosti v krátkom čase schopné si osvojiť akúkoľvek vedu a nadobudnúť všetko to, čo len zachce...

Megre sa neostýcha, svojim nasledovníkom kreslí obraz ním vymyslenej budúcnosti v ktorej – ako príklad horeuvedenej „prírodnej“ metódy vzdelávania – opisuje deväťročného chlapca, ktorý v škole hovorí o svojich budúcich poznatkoch v astronómii:

„... Oni svietia (hviezdy – pozn. autora), aby sme na nich pozerali a rozmýšľali o nich. Hviezdy chcú, aby sme na nich všetko urobili tak dobre, ako na Zemi. Trochu Zemi závidia. Veľmi chcú, aby na nich rástli také isté, ako u nás, plody a stromy, aby tam bola taká istá riečka aj rybky.

Hviezdy na nás čakajú, každá sa snaží svietiť, aby sme si ju všimli. Ale my ešte nemôžeme k ním letieť, pretože máme ešte doma veľa čo robiť. Ale keď doma všetko prerobíme, aj všade, na celej Zemi bude dobre, poletíme k hviezdam. Akurát že tam nepoletíme na lietadle ani na rakete. Pretože na lietadle sa letí dlho, a na rakete môže byť nuda. A navyše na lietadlo ani na raketu sa všetci nezmestia. Ani mnoho rozličného nákladu sa tam nezmestí. Ani stromy sa tam nezmestia, ani riečka. Keď na Zemi dáme všetko dobre do poriadku, poletíme k prvej hviezde s celou Zemou.

Niektoré hviezdy tiež budú chcieť samé priletieť k Zemi a pritúliť sa k nej. Oni už posielajú svoje kúsky, a kúsky sa už prituľujú k Zemi. Ľudia si spočiatku mysleli, že to sú kométy, ale to sú kúsky hviezd, ktoré veľmi silno zatúžili sa pritúliť ku krásnej Zemi. Poslali ich hviezdy, ktoré na nás čakajú. K ďalekej hviezde môžeme priletieť celou Zemou, a komu sa zachce ostane na hviezde, aby tam bolo – ako na Zemi – krásne.

Chlapec dvíhal svoje lístky, ukazoval ich a počúvali ho. Na lístkoch boli obrázky hviezdnej oblohy, trajektórie presunu Zeme k hviezdam. Na poslednom obrázku dve hviezdy kvitnúce v sadoch a od nich sa vzďaľujúca Zem na svojom medzigalaktickom lete...“

Hľa, takáto úroveň poznania – podľa úmyslov zakladateľov nového náboženstva – musí byť u našich detí.

Koho to je úmysel? Kto je zákazníkom ďalšieho náboženstva? Nato, aby sme určili zákazníka ďalšieho klamstva, je potrebné nájsť odpoveď na druhú otázku: kto má z toho prospech? Odpoveď dáva samotný apoštol – V. Megre:

„Vo všeobecnosti posudky židovskej otázky – minimálne tie, ktoré sa mi podarilo prečítať v publikáciách na túto tému – sú dosť primitívne. V podstate všetky smerujú k obyčajnému konštatovaniu faktov: „Židia zachvátili tlač rôznych krajín“; „Televíziu – európsku úplne“; „Väčšinu finančných tokov ovládajú Židia“...

Hneď poviem toto. Židia proste musia toto robiť a my sme povinní sa im podriadiť, pričom na zákonodarnej úrovni.

Posúďte sami. Štátna Duma Ruskej federácie prijala zákon, podľa ktorého sú v našej krajiny štyri náboženstvá základné. Dva z nich sú kresťanstvo a judaizmus. Z koncepcie kresťanského náboženstva vyplýva, že človek kresťan je rabom Božím. Bohatstvo nie je želateľné...

Z koncepcie judaizmu vyplýva, že človek Žid je vyvolencom Boha, jemu patrí všetko bohatstvo, zeme, úžerníctvo je vítané...

Takže v logike svojich činov budeme dôsledný. Najvyšší zákonodarný orgán nášho štátu prijal túto koncepciu, čím zároveň určil, kto má byť rabom a kto vládcom. Nuž nebudeme klamať jeden druhému, ak sme zákonu poslušní občania. Podľa zákona, ktorý prijala naša vláda, prijmeme – ako treba – vládu Židov nad nami...“

Nuž tak.

Náboženstvá sa periodicky menia, ale národ vybraný židovským bohom ostáva ten istý. A nemení sa práve preto, lebo tieto náboženstvá sú vytvorené ním samým a vytvárajú sa kvôli porobeniu druhých národov.

Alexej Kulagin

Doplniteľné informácie v tejto téme prinesieme v pokračovaní.

13.05.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.