Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  VYŠLO INDEPARAZITICKÝ SYSTÉM /  ZVONIACE CÉDRE OČAMI SVEDKA 3: OD VLADIMÍRA KRVAVÉHO PO VLADIMÍRA CÉDROVÉHO
ZVONIACE CÉDRE OČAMI SVEDKA 3: OD VLADIMÍRA KRVAVÉHO PO VLADIMÍRA CÉDROVÉHO
VÉDY - Všeobecne

Hneď na začiatku tohto článku zdôrazňujeme, že opäť ide o materiál preložený, pričom napísal ho už dávnejšie jeden z ľudí, ktorý sa na vlastnej koži presvedčil o podstate cédrového krstenia.

Vzhľadom na reakciu niektorých našich čitateľov prikladáme do úvodu niekoľko doplniteľných informácií. Nie preto aby sme polemizovali s tými, ktorí nami prinášané informácie považujú za vymyslené, ale preto, lebo vyšla najavo zaujímavá skutočnosť. Ide o to, že hoci v Rusku sa veľa ľudí na vlastnej koži presvedčilo o podstate tohto špeciálneho projektu už pred rokmi, k nám – a je predpoklad že asi aj do iných krajín Západných Slovanov – sa „škodlivé“ informácie nedostali. Naďalej sa predáva ilúzia, ktorá však nemá s podstatou Slovanského Svetoponímania nič spoločné. Teda pekne poporiadku.

V prvom rade treba rozlišovať medzi informačným obsahom a informačným šumom a – samozrejme – používať Zdravomyslie. Rovnako treba rozlišovať medzi bežnými ľuďmi, ktorí sa v snahe o dobrú vec dali nachytať na zákerný podvod, a medzi tými, ktorí ho z pozadia organizujú.

Autor tejto stránky – aby mali kritici srdce na mieste – tiež pôvodne patril medzi stúpencov hnutia Anastázia. Do roku 2008 mal prečítané – v ruštine – všetkých 8 dovtedy vydaných častí (kníh je viac, lebo niektoré časti majú 2 diely). Vo februári 2008 dokonca vycestoval do Moskvy na medzinárodné stretnutie Anastáziovcov. Práve na tomto stretnutí došlo k prvému stretnutiu s kozákmi Starovercami a vôbec prvému kontaktu so Starou Vierou, s ktorou sa dnes naši čitatelia môžu oboznamovať na našej stránke.

Môžeme teda zodpovedne skeptikom prehlásiť, že nielenže „neporušujeme“ zásady Zdravomyslia – lebo knihy máme prečítané – ale stretli sme aj ľudí s osobnou skúsenosťou. V nevedomosti žije niekto iný. Ale Matrix je už raz taký.

Bohužiaľ už vtedy sa vyjasnilo, že „cédrové krstenie“ má úplne inú podstatu, ako si ľudia mimo Ruska myslia. Ak však tento naivný pohľad „zvonku“ pretrváva v našich zemiach aj po toľkých rokoch, tak to už len klobúk dole pred takouto efektívnou propagandou. Mimo Ruska sa očividne žiadne fakty – doteraz – nedostali. Knihy tejto série sa u nás stále predávajú – a hlavný problém je v tom, že ilúzia ideálnej „Rodovej osady“ sa materializuje aj u nás. Prečo by mala sledovať iné ciele ako tie, pre ktoré ju jej autori zostavili?

Aby to nevyzeralo, že poznáme iba akýsi jediný, izolovaný a zaujatý prípad, odporúčame knihu, ktorú napísali ďalšie obete špeciálnej operácie. Sú to ďalší očití svedkovia:

Na zadnej strane obalu knihy je tento text:

„Kto a prečo nás vháňa do „hektárového raja“

V tejto knihe sme sa rozhodli vám porozprávať o tom, kto a s akým cieľom v skutočnosti zostavil kolosálnu ideologickú diverziu pod názvom „Zvoniace cédre Ruska“. Vypátrali sme tých, ktorí v skutočnosti písali zelené knižky, vypátrali sme ich skutočné ciele, vyniesli na svetlo množstvo metód klamania a manipulácií s vedomím, ktoré títo autori použili v knihe. Koniec koncov provinčný fotograf Vladimír Puzakov, ktorý si neskôr zmenil priezvisko na zvučné Megre, nebol schopný vytvoriť takto premyslenú, sofistikovanú a profesionálne prevedenú ideologickú zbraň. Pretože fotografi – ako je známe – nemajú špeciálne poznatky, ktoré sú na to potrebné. On by nebol schopný sám ani vydať „svoje“ opusy v takých obrovských nákladoch. Za tým všetkým stojí mocná a dobre financovaná nepriateľská organizácia s dobre pripraveným expertným personálom a plne špecifickými cieľmi, ktoré k blahobytu Rusi a ruského národa nemajú žiadny vzťah...“

Núka sa doplniť... k blahobytu (Veľkej) Rusi nemajú, ale k blahobytu Maličkej Rusi majú?

V podstate vyšlo najavo, že existuje pokus inštalovať tento projekt v našich podmienkach. A tí, ktorí stoja za touto snahou nie sú žiadni „amatéri“. Ak vám je známa problematika egregorov tak vás neprekvapí, že môžu existovať aj reálne prípady komunikácie s Anastáziou. Egregor je energeticko-informačná bytosť. Ak sa začne koncentrovať určité množstvo energie s daným frekvenčným rozsahom a zodpovedajúcim obsahom (rovnaké myšlienky, predstavy, túžby... proste silné emócie), tak pri určitej koncentrácii (zase sme pri termíne „kritické množstvo“) táto energia nadobudne vedomie samoexistencie. Všetky emócie jeho členov ho živia, ale nám treba vedieť, že sa napája na každého člena egregoru vrcholom hlavy. Ak ľudia NEMAJÚ – a to je dnes skôr štandard ako výnimka – vlastné napojenie na nebeského Učiteľa (Vlastný Rod), tak egregoriálna linka začína dodávať svoje informácie. U neškolenej a hlavne nevedomej mysle ľudia najčastejšie predpokladajú, že hovoria napríklad s Ježiškom a podobne. Ich kontakt však najčastejšie končí vo „vhodne zostavenom“ egregore...

Sme uväznení – hoci pôvodne Asovia – v uzavretom cykle ľsti a klamu (Samsára). Vzhľadom na to, že sa dávame nachytať na život na úrovni mimo psychického módu TU a TERAZ a sme až po uši pod kontrolou emócií, tak sa nedokážeme vymaniť z karmickej pasce. Namiesto toho aby sme životom postupne rozväzovali karmické uzly, tak ich emóciami a prebývaním v Matrixe ešte v každom ďalšom živote navršujeme. Takto si nedávame na výber a musíme sa vracať – stále tí istí – na toto isté miesto a slúžiť ako potrava parazitom. Iba sme – ako vybité baterky – odosielaní na nové „dobitie“, aby sme sa s plnou, nabitou kapacitou znovu vrátili (inkarnovali) a znovu poskytovali svoju životnú energiu im. Niektorým dokonca nestačí len tak prísť a žiť na úkor iných – lebo aj naši ľudia, Smerdi sa tomu priučili – ale siahajú aj po Čiernej mágii. Ale je treba vedieť, že za takéto niečo – lebo títo ľudia porušujú viacero Konov Stvoriteľa Vesmíru – prichádza nekompromisný trest. Ich nasledujúca inkarnácia bude posledná – aby mohli „zožať“, čo si tu zasiali – a potom príde rozkódovanie Duše... teda definitívny koniec. A časom začnú znovu... v ríši minerálov.

ZDROJ

V roku 1996 sa skončila posledná, pre Slovanov najtemnejšia Noc Svaroga, ktorá trvala 1 008 rokov. Začala v roku 988 n.l. krstením Kyjevskej Rusi Vladimírom Krvavým na grécke náboženstvo, ktoré je dnes známe ako kresťanstvo. Kresťanstvo po tisíc rokov vytrvalo robilo zo slobodných ľudí rabov. „Nepodarky“ v práci kresťanskej mašinérie zotročovania v podobe ľudí, ktorí neboli ochotní sa pokoriť cieľavedome likvidujú, ale časy sa menia. Otvorená genocída nie je teraz v móde, a preto koncom Noci Svaroga vypustili paraziti do arény druhého krstu Vladimíra „Cédrového“ s revitalizovaným náboženstvom, ukuchteným na tom istom dopravníku.

Na tomto mieste nevdojak prichádzajú na myseľ slová jedného veľmi talentovaného človeka menom Sever (jeden z Bielych hodnostárov, ktorý žil v 15. storočí a venoval sa vyučovaniu talentovaných ľudí. Podrobnosti sa môžete dozvedieť v knihe Svetlany Levašovovej ZJAVENIE):

„... Mysliaci Temní veľmi dobre poznajú podstatu „vedomého“ človeka, a preto majú absolútnu istotu v tom, že Človek vždy bude pripravený ísť za tým, kto sa podobá na toho, kto je mu už známy, ale bude silno vzdorovať a ťažko príjme toho, kto mu bude nový a bude ho nútiť myslieť...“

Skutočne, chcú nás zlikvidovať už overenou zbraňou. Ale je to zbraň, ktorá sa návratom Poznania značne otupila. Ba dokonca – dúfam – že tento článok pomôže definitívne rozohnať náboženskú hmlu v hlavách dôverčivých ľudí, ktorí kedysi uverili cédrovým bájkam.

Druhý krstiteľ – Vladimír „Cédrový“, za mladi známy ako Vova Puzakov – ako keby bojoval s predchádzajúcim náboženským kultom, t.j. kresťanstvom. Ale to je boj „nanajských chlapčekov“, t.j. ide o imitáciu boja, pričom oboch bojovníkov predstavuje ten istý človek. V tomto prípade sa za týmto človekom ukrýva parazitický systém a „nanajskí chlapci“ sú puzakovské cédrové náboženstvo a kresťanstvo.

Človek, ktorý sa povrchne oboznámil s cédrovou tvorbou môže zadať takúto otázku: „Prečo si myslíte, že Megre imituje boj s kresťanstvom? Veď on ho poriadne skritizoval, a nielen kresťanstvo, ale všetky náboženstvá! A namiesto náboženstva Megre navracia poznanie a kultúru predkov!“

Nuž neskáčme hneď do uzáverov, ale sa najskôr pozrime na túto otázku podrobnejšie.

Za prvé, „samostatný umelecký obraz“ – Anastázia – vyjadrila svoje želanie oživiť „obraz Boha“:

"Pred ľuďmi chcem ja obraz Boha oživiť"...

A potom, ako odpoveď na spackanú modlitbu Puzakova, rozhorčene zvolala:

"Nie Boh ale Otec náš, On je Osoba, On je živá substancia. Otec je schopný cítiť a chápať, kedy sa rodí normálna komunikácia. A my"...

Ako dieťa nadula pery... a začala Megreho učiť modlitbu k Bohu, o čom si povieme nižšie.

A čo si myslíte vy, vážení čitatelia, sú to slová podobné na boj s náboženstvom?

Nie, toto nie je a nemôže byť žiadny boj! Všetko je veľmi prosté. V tomto čase náboženské učenia vädnú, klamať ľudí je čoraz ťažšie a ťažšie, preto Megre robí pokus reanimovať „obraz Boha“, ktorý sa nachádza v stave kómy, t.j. vytvoriť nové náboženstvo, namiesto už prežitých náboženských kultov.

Za druhé, Megre v skutočnosti nemá za cieľ oboznámiť čitateľov so skutočnou minulosťou a Kultúrou našich Predkov – Slovanov a Árijcov. Vo svojej knihe nespomína ani jeden slovanský zdroj. Namiesto toho nástojčivo reklamuje judo-kresťanskú Bibliu. V deviatich knihách sa spomína 64 krát a vždy pozitívne.

Veľa alebo málo? Ak berieme do úvahy skutočnosť, že o Védach sa zmienil iba jediný raz a aj to negatívne, tak je to veľmi veľa! Hľa jeho dialóg s ním vymyslenou Anastáziou:

"A védy môžeš plne preložiť?

Môžem. Ale načo na to strácať čas?"...

Nuž ako sa vám to páči? Judský porno-triler je preň kniha kníh, ale Védy sú iba motanicou, ktorú ani nestojí za to prekladať.

Po tretie, s cieľom „pokrstiť“ dôverčivého čitateľa, ak ešte nebol pokrstený, alebo „prekrstiť“, ak už bol pokrstený v inom náboženstve, je Vova Puzakov nútený hovoriť o niektorých smutných dôsledkoch násilného krstenia Rusi pre našich Predkov.

Autorita vždy zaujme ľahšie, pretriasanie cudzieho je jednoduchšie ako vytváranie vlastného z nuly. Preto aj bývalý fotograf prebehol po kresťanstve. Dáme slovo Puzakovi a uvedieme niekoľko citátov z jeho Cédrovej Biblie. V týchto nižšie uvedených citátoch obviňuje kresťanov v ničení Poznania, Kultúry aj ideológie Rusi, ničení nepokorného obyvateľstva, ako aj v žonglovaním s učením Krista tak aby bolo výhodné parazitujúcej moci:

"Súdiac podľa toho, že knihy pálili vo vatrách vždy, keď chceli zničiť poznanie alebo ideológiu, to nie náhodne niekto zničil aj všetky svedectvá o ruskej kultúre predkresťanského obdobia.

Čo si myslíš, kto?

Určite tí, ktorí novú kultúru, kresťanstvo na Rusi zavádzali...

Takto bola zničená kultúra našich prarodičov, aj Rus do náboženstva bola ponorená. Keby bola iba doplnená novou, Kristovou, možno by dnes bola úplne inou. Ale žrec do náboženstva Krista vložil svoje triky...

Cieľom kazateľov druhej vlny (kresťanov, A. K.) bolo výlučne ovplyvňovanie vládcov. Presvedčovanie vládcu o tom, že kresťanská viera upevní jeho moc, že sa stane večnou, že štát bude plne kontrolovateľný, riaditeľný a prekvitajúci.

S týmto cieľom aj boli zavedené doktríny: „Všetka moc je od Boha“, „Vládca je zástupcom Boha na zemi“...

Alexej Kulagin

21.05.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.