Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  VYŠLO INDEAS-GARD /  SFÉRY VPLYVU 1
SFÉRY VPLYVU 1
VÉDY - Všeobecne

Materiál tohto článku nadväzuje na sériu článkov o Lesoch na Zemi. Vysvetľuje, prečo potrebovali tvari zničiť ohromné lesy minulosti, a teda načo potrebovali kremík.

Články tohto druhu nie sú spravidla ľahké čítanie, preto sme dlho váhali ohľadom ich zverejnenia. Nakoniec však nastal čas potreby uvoľnenia tejto informácie aj u nás.

Či je alebo nie je potreba oboznámenia sa s takouto informáciou, to striktne závisí od úrovne Duchovného vývoja každého jednotlivca samostatne. Každá konštrukcia musí stáť na pevnom základe – v našom prípade je základom Stará Viera, teda prastaré poznanie vecí takých, aké naozaj sú. Treba však neustále mať na pamäti, že vojnu s tvarmi sme prehrali, a teda že mnohé z informácií, ktoré sú dostupné vonkajšiemu kruhu Žrecov môžu byť – a často aj sú – zodpovedajúco upravené.

Netreba si však hneď myslieť, že všetko je vždy presne tak, ako to podáva nejaký konkrétny – bez ohľadu na to aký – zdroj. To hlavné, čo by sme mali mať na pamäti – ak sme oboznámení s látkou Staroslovienskej Bukvice – že informácie sú podávané v OBRAZOCH. A každý Obraz má – samozrejme – množstvo hrán. Nepleťme si teda čiastočné poznanie jednej či dvoch hrán s celou Istinou.

V ďalšom majme na pamäti aj védický Obraz troch slonov na korytnačke. Predstavujú tri základné piliere poznávania, ktoré sú k dispozícii každému človeku: materializmus, idealizmus a mágiu. Ak čerpáme zo všetkých troch slonov, získame prístup k poznaniu v oveľa väčšej miere, ako keby sme dogmaticky chceli všetko vysvetliť len jedným z nich – čo tak či onak robí väčšina prístupov vôkol nás.

Skutočné poznanie však ostalo zachované – a veľmi dobre ukryté – vo vnútornom Kruhu Žrecov. To, čo sa z času načas – ale dnes už čoraz častejšie – dostáva na povrch, pochádza práve z takýchto zdrojov. Nečakajme, že niekto presne oznámi, kto a skade takýto druh informácií dodal. Jednoducho prišiel čas. Poznanie Pravdy vždy umožňuje progres, kvalitatívny skok na ceste Duchovného vývoja – nech by bolo akékoľvek. A tieto informácie sú tu práve vďaka tomu, lebo boli spoľahlivo dlho ukryté. Odhalenie ich zdroja by viedlo k jeho okamžitej likvidácii.

Overenie informácie musí prebehnúť na individuálnej úrovni vnútri každého, kto príde s informáciou do styku, pretože je to vždy tehlička na ceste Duchovného vývoja. Či bude alebo nebude použitá rozhoduje každý sám za seba. Tu si musíme ujasniť jednu vec. Pred nami sú veľké zmeny na Zemi, ale nech by boli akékoľvek, sú to vždy vonkajšie zmeny. Môže sa zmeniť celý povrch Zeme, ale to nič nezmení na podstate nášho Duchovného vývoja, teda na vzťahu medzi každým z nás individuálne a Stvoriteľom. Kto dosiahne potrebnú úroveň vystúpi vyššie, kto nie, ostane tu, ba dokonca Duša môže byť aj rozkódovaná. Teda príchod kohokoľvek „očakávaného“ – od Ježiša, cez Mohameda až po Perúna – nezmení individuálnu povinnosť vlastného vývoja a zodpovednosť zaň. Príchod akejkoľvek Sily v žiadnom prípade nebude znamenať okamžité poznanie pre všetkých a oslobodenie sa od povinnosti osobného vývoja. Neupadajme do takýchto ilúzií – vo vlastnom záujme. Veď prvák v základnej škole sa s príchodom prázdnin nestáva absolventom univerzity – nech by prázdniny znamenali akúkoľvek úľavu. Postúpi vyššie len ak splní podmienky, ale vývoj nikdy preskočiť nemôže. Tehotná žena nemôže porodiť dieťa za mesiac len preto, lebo ju dajú do ideálneho prostredia.

Nech by sa tu podaná informácia zdala akokoľvek neprijateľná, nečiňte predčasné uzávery. Účastníci kurzov psychoenergolytiky vedia, že práca s obrazotvornosťou je kľúčovým faktorom na dosiahnutie kontroly nad sebou samým ako celostným človekom, nie iba našou materiálnou zložkou. Preto sa aj cvičia rôzne ideomotorické mechanizmy. Realizácia každej konkrétnej predstavy dostáva myseľ pod účinok konkrétnej frekvencie energie navodenej práve touto predstavou. A aj z Bukvice vieme, že niektoré frekvencie nám v minulosti odstránili. Teda konkrétna predstava prestavuje myseľ na konkrétne frekvencie, čo nemusí vždy znamenať reálnu existenciu praktizovanej predstavy. Ale v zmysle védickej tradície vieme, že čo si vieme predstaviť – či vidíme vnútorným zrakom – to aj jestvuje. Aj z hermetických textov vyplýva, že všetko, čo vo Vesmíre môže existovať aj existuje. Teda nemusí znamenať ani neexistenciu danej predstavy.

Pri zvládnutí schopnosti obrazného nazerania a zdravomyslia dokážete extrahovať informačný obsah od informačného šumu. Teda už len malá poznámka – texty sú pôvodne určené pre ruského čitateľa, teda niektoré veci nemusia zodpovedať dnešným zvyklostiam Západných Slovanov – máme na mysli aj ortografiu. Rovnako informácia o čase zostrojenia sfér vplyvu môže znamenať náš Letopočet, ale môže byť odvodená aj od času vysadenia Adama na Zem, čo sa odohralo 1748 od UMHCH, alebo môže ísť o úplne iné obdobie. Nedajte sa zviesť na hľadanie zádrheľov v informáciách vedľajšieho významu. Tie síce nemusia byť bezvýznamné, ale PRAVDA, t.j. VEĽKÝ OBRAZ je dôležitejší.

A ešte niečo. Kto by chcel povedať, že všetko je výmysel, existuje spôsob, ako si to overiť. Kto vie chodiť do Astrálu, ten všetko môže vidieť sám...

ZDROJ

„...Odpovedá vietor bujný -

Tam za riečkou ticho modrou

Je vysokánska hora,

v nej je hlboká nora;

A v tej nore tma smutná,

Rakva kryštálová kolíše sa

na reťaziach medzi stĺpmi.

Nevidno tam žiadne stopy

kolo toho pustého miesta;

V tom hrobe tvoja nevesta... „

Obrázok ako keby jemne naznačuje čo nám chcel povedať Alexander Sergejevič. A ak sa ešte niekto nedovtípil sľubujem, že po prečítaní tejto kapitoly úplne prehodnotíte svoj pohľad nielen na „rozprávky“ Puškina, ale aj na celú oficiálnu astronómiu. V procese čítania nadobudnú aj mnohé používané slová a výrazy ten svoj pravý význam, o ktorom sme ani netušili.

Pripomeniem, že Bohovia zakryli naše skutočné svietidlo škrupinou, ktorú ľudia načali nazývať Olymp alebo Deja. Následkom toho Bohovia osídlili Nebo a ľudia dodnes – keď ich spomínajú – ukazujú palcom na Nebo.

Aby sme v ďalšom pochopili udalosti nielen dávne, ale aj tie, ktoré sa dejú teraz, je proste nevyhnutné sa podrobne pozrieť na stavbu Deji. Spočiatku som ju začal opisovať v odstavci kapitoly Smrteľného Sveta, ale škrupina je vytvorená tak zložito, že neostáva iné, iba jej venovať celú kapitolu a to až v troch častiach!

Takže – za prvé:

ŠKRUPINA JE MNOHOROZMENÁ

Tento obrázok som už použil. Je to model atómu. Nezabúdajme však, že Vesmír je fraktálny a akousi „náhodnou zhodou“ sa model atómu veľmi podobá na model škrupiny.

Čo to znamená? To, že pozostáva z 11 slojov uložených jeden do druhého, čím zároveň opakuje princíp matriošky. Je to veľmi dobre opísané v mýtoch a rozprávkach rôznych národov.

V našom prípade to je krištáľová skrinka so zvieratami, ktoré sú povkladané jedna do druhej, pričom v poslednej je vajce. Na konci ihly je ukrytá smrť Košteja (pravda počet zvierat sa časom znížili, ale zmysel ostal).

Zvlášť zdôrazňujem, že smrť Košteja je na konci ihly. Zapamätajte si tento nezrozumiteľný slovný zvrat, vo finále sa nám bude hodiť.

Všimnite si, že to nie je rozprávka, ale ide o opis krištáľovej truhlice. Hovorí to o tom, že Predkovia veľmi ostražito uchovávali a odovzdávali poznatky deťom a vnukom o tom, kde presne sa nachádza zlo a aj o jedinom spôsobe, ako sa zbaviť okupácie planéty.

Ak rozprávky z úst do úst odovzdávali prostí ľudia, tak čím sa zapodievali veľkí myslitelia minulosti ako Pytagoras, Sokrates, Aristoteles, Ptolemajos a iní?

A to nám nikto nepovie!

Myslíte si, že nám ostala hromada kníh s ich filozofickými opismi? Vyhoďte ich – sú to všetko podvrhy. Lebo ako sa hovorí:

Mudrc vysvetlí zložité veci prostým jazykom, hlupák urobí presne naopak.

Keď človek číta práce spomenutých autoroch, nadobudne dojem ako keby šiel v lete na saniach. Také niečo mohol napísať iba nejaký narkoman!

Múdri ľudia tak NEhovoria! A už vôbec nepíšu.

Mudrc sa vyjadruje ako zurčiaci prameň – nič tam niet zbytočné. V každom slove sa obraz otvára.

Motivácia Sivých je pochopiteľná. Ide im o hermetizáciu poznania. Mňa však udivuje niečo iné: ako len dokázali zvrátiť zmysel obrázkov a výkresov, ktoré zanechali tí istí Sokratovci-Aristotelovci! Ak mladý Puškin niečo také zašifroval vo svojich riadkoch predstavte si, tak akú fantastickú informáciu museli zanechať mudrci. Berme do úvahy, že oni veľmi dobre poznali stavbu Vesmíru, ich práce sa nám však zachovali prevrátené hore nohami. My našťastie už poznáme princípy pretáčania, takže napriek všetkému sa pokúsime vydeliť zrnká pravdy.

DO VAŠEJ POZORNOSTI DÁVAM STAVBU SVETA PODĽA PTOLEMAJA:

Aby sme to skrátili, Ptolemajos vzal za základ model Aristotela, v ktorom Nebo pozostáva zo siedmych krištáľových sfér, na ktorých sú upevnené Slnko, Luna5 planét. Samozrejme, tento model nezodpovedá Prvému Keplerovmu Zákonu, ale to nie preto, lebo Ptolemajos bol hlupák, ale preto, lebo Siví priložili ruku k dielu a nebadane ho upravili. Zem umiestnili do stredu sfér, a nie sféry do centra Zeme – teda všetko presne naopak. Po okrajoch obrázka sú škaredí anjeli, ktorí len symbolizujú ich intervenciu. Tento model očividne len vďaka tomu prežil až 13. storočí (ak by sme verili Wikipedii)!

Môžete oponovať. Prečo by to hneď mal byť podvrh? Veď možno Ptolemajos videl náš Svet práve takto!

Opodstatnená poznámka, ale ja aj tak trvám na svojom: Je to podvrh! A hneď vám to aj dokážem.

Do vašej pozornosti dávam hľa takéto hračky:

Nie je to žiaden vtip! Sú to zvláštne glóbusy Neba!

Ak to niekto nepočul, zopakujem:

GLÓ-BU-SY  NE-BA

Vysvetlite mi

Ako možno chaotické rozmiestnenie hviezd okolo Zeme (podľa oficiálnej vedy) transformovať na geometricky správnu sféru?

Je to to isté, ako zmajstrovať glóbus Afriky alebo glóbus Čierneho mora!

Už ste niekedy videli glóbus Afriky?

Tak mi ukážte na planéte bod, z ktorého človek uvidí GLÓBUS SÚHVEZDÍ!

Wikipedia: „... predstava o nebesnej sfére vznikla v dávnej minulosti; za základ bol vzatý zrakový vnem existencie kupolovitej nebesnej klenby...“

Keďže v dávnej minulosti sa o existencii sklenenej gule v centre Zeme ani nediskutovalo, tak robili takéto glóbusy!

V ďalšom bude viac...

ARMILÁRNA SFÉRA!

Armilárna sféra kláštora Exorial vo Vatikáne.

Všimnite si ju a zapamätajte si, kto chráni sféru zo štyroch svetových strán.

Sú to proste majstrovské umelecké diela, v ktorých sa spája dokonalé zvládnuté vyhotovenie s hlbokými poznatkami konštrukcie Neba. Ako vám už došlo, armilárna sféra je najpodrobnejšie spracovanie glóbusu Neba.

Dobre si všimnite: hlavná vonkajšia kostra je naša Zem, vnútri ktorej je mnohovrstvová škrupina – Nebo, ktoré Ptolemajos rozdelil na 7 sfér. Avšak v samotnom strede tejto rafinovanej konštrukcie je akási pozlátená guľa, ktorá sa na nič nepodobá, lebo Zem je tu zvonku a Slnko je na tretej orbite.

Armilárna sféra Ferdinando I., Múzeum Galilea, Florencia.

Najväčšia a najdrahšia armilárna sféra na svete. Má priemer 2 m  a výšku okolo 4 metrov. Je kompletne pozlátená. Jediné, na čo stačili schopnosti falzifikátorov bolo pripevniť na vrch kríž.

Nuž vychádza tak, že za starých čias ľudia presne vedeli, že v samotnom strede Neba je ukrytý Solar.

A hľa, dnešní bioroboti sú natoľko zaujatí nákupmi otráveného žrádla, že zoči voči armilárnej sfére nevidia armilárnu sféru, aj keď im ju strčia pred nos priamo do televízora. Pozrite sa, aby ste neskôr nepovedali, že vám nič nenaznačili:


https://www.youtube.com/watch?v=v02Tc4Ky_A8

Neviem aké historky vešajú na nos sprievodcovia múzeí Vatikánu a Florencie návštevníkom, ale ja vám ukážem posledný artefakt, ktorý rozbíja celú našu dnešnú astronómiu na márne kúsky:

Je to jediný skutočný glóbus, ktorý sa zázrakom nedostal do vatier Inkvizície (bohužiaľ neviem kde sa nachádza a ako sa zachoval). Tu je potrebné si všimnúť otvor na priesečníku bielych čiar. Ako vám už došlo, bude to potrebné na finále.

Zhrnieme si: na rozdiel od majstrovských technických umeleckých diel, papierové obrázky sa veľmi ľahko upravujú, čoho výsledky aj vidíme. Všimnite si, že na všetkých „starých“ schémach je postupnosť vrstiev obrátená spredu dozadu. Veď akože inak, dnešné stádo nepotrebuje vedieť, že žije vnútri Zeme, a že nad hlavou máme umelé Nebo so svietidlom, ktoré je ukryté vnútri.

A teraz si všimnime zvláštnu zhodu: krištáľové sféry Neba vložené jedna do druhej akosi zázračne navzájom rezonujú so zvieratami z krištáľovej rakvy, v ktorej je smrť Košteja. Ako vám už došlo, ide o jedno a to isté, a názvy zvierat – to sú znaky slovanského Zverokruhu: čertog Zajaca, čertog Kačice atď. Ale táto náhodná zhoda je proste nič v porovnaní s týmto:

Nikdy ste si nevšimli, že naše planéty nosia mená rímskych Bohov?

Možno že poviete, že ide iba o náhodu, ale je tu jedno ALE:

Ptolemajos planéty nenazýva nijako, on dáva mená priamo sféram:

Sféra Venuše

Sféra Marsa

Sféra Jupitera, atď.

Myslíte si, že ide o mená planét?

Mýlite sa!

Sú to mená Bohov! A sféry sú ich obydlia!

Takto Ptolemajos otvoreným textom ukazuje na sedem krištáľových sfér, ktoré sú vložené jedna do druhej ako matriošky, z ktorých každú riadi jeden z konkrétnych Bohov!

Teraz je už jasné, 

Odkiaľ pochádzajú výrazy:

Sféra Vplyvu

Sféra Riadenia

Sféra Činnosti

Teda tak, sféra je vložená do sféry. A ako sa dá skrz 7 sfér vojsť dovnútra?

Na túto otázku nám odpovie vianočná hračka:

Jedlička vložená dovnútra skrz otvor vo sfére

A teraz si predstavte, že otvor dovnútra je uzavretý maličkou guľôčkou, na ktorej sú dvere. Dostaneme portál, bránu, prekládkovú základňu, vráta (nazvite to ako chcete), ktorá zabezpečí hermetický prechod do gigantickej krištáľovej sféry:

Vojdete do guľky → dvere sa zavrú → guľka sa otočí spolu s vami o 180° → dvere sa otvoria → vyjdete z guličky a ocitli ste sa vnútri sféry!

Ak berieme do úvahy starobylosť konštrukcie, tak musí mať názov, ktorý veľmi dobre poznáte. Sféra je grécke slovo, my sme vždy mali slovo GUĽA, preto Predkovia premenovali krištáľovú sféru na cárstvo (v ruštine je guľa ШАР, z čoho vzniklo „šarstvo“, t.j. cárstvo – pozn. prekl.). Pri prepise tohto slova latinkou do európskych jazykov sa čítalo raz „Cárstvo“, inokedy Šárstvo“, čo sa následne usadilo aj u nás. Ďalej, podľa štatútu tvarov, Obrazy je potrebné systematicky skresľovať, aby sa medzi pokoleniami pretrhlo spojenie, preto sa od čias Petra podnes Cárstvo nazýva

INštancia

→ t.j. STANica, ktorá je vložená dovnútra inej STANice.

Takýmto spôsobom čisto ruskú príponu „STV“ – bohatSTVo, bratSTVo, cárSTVo, kráľovSTVo – vymenili za zámorský, mŕtvy, slovopodobný náhradný diel „CIA“ → revolúCIA, políCIA, protistúCIA, deklaráCIA...

Daľov slovník:

Stan – miesto, kde sa zastavili pocestní pútnici, zastavenia kvôli oddychu, dočasného prebývania, aj všetko zariadenie je na mieste, s vozíkmi, dobytkom, šiatrami alebo inými zariadeniami.

Wikipedia:

Inštancia – článok v systéme podriadených orgánov (štátnych, súdnych, straníckych a pod.).

A takýchto krištáľových, nebesných cárstiev-inštancií je 7. A všetky sa krútia veľkou rýchlosťou. A každý má svoj portál, svoju ochranu pod vedením svojho Boha alebo Bohyne. Nie sú potrebné žiadne ohrady s ostnatým drôtom, prekážka sa nedá podkopať ani prevrhnúť. Do stredu Neba sa nijako nedostanete, neprejdete cez 7 nižšie rozmiestnených inštancií!

Vari to nie je geniálna obrana SOLARU?

Takto vyzerá škrupina objemovo. Teraz už viete, prečo je mnohorozmerná?

Už po niekoľký raz sa vraciame k modelu atómu.

Kto sa odváži povedať, že jeho štruktúra nie je podobná na štruktúru atómovej sféry?

Keď priletíme ku krištáľovej sfére, uvidíme ešte asi takúto bránu:

A vnútri brány:

A toto už je pohľad do samotnej krištáľovej sféry.

Hľa, to je ono, Kráľovstvo Nebesné, krištáľový dvorec:

Ako vám už určite došlo, planéty vo vesmíre sú iba brány-portály

Ktoré slúžia na prechod dovnútra krištáľových sfér – inštancií.

Každú z nich riadi konkrétny Boh alebo Bohyňa s ohromným množstvom pomocníkov – bôžikov – nuž, tu je onen Panteón Bohov!

Bohovia majú sputniky (prídete sami na pôvod tohto slova?). Okrem planét, v kozmickom priestore existuje aj množstvo kdejakého lietajúceho odpadu typu asteroidov (hviezd Roidov), komét, prstencov Saturna, plynných oblakov a ďalších transportných prostriedkov Sivých, ktoré mudrci-astronómovia uvideli v teleskopoch a hrdo nám strkajú pod nos ich snímky.

Planéty prirodzene svietia SVOJIM SVETLOM. Teraz je vám jasné, že termín „planéta“ tu už nepatrí, pretože: za prvé – „Planéta“ sa z gréčtiny prekladá ako „Blúdiaca Hviezda“, a po druhé:

Boh Saturnu riadi portál „Saturn“;

Boh Slnka riadi portál „Slnko“;

Bohyňa Luny riadi portál „Luna“, atď.

Takže o akých planétach môže byť reč?

16A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. 17Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem...

Biblia, Kniha Genezis, Hlava 1

Už to je teraz jasné? Prečo v Biblii niet ani jedného slova o planétach? Pretože Biblia je postavená na jedinoboží, a tu ich je celá skupina!

A teraz dôležitý moment: všetky naše planéty až doteraz nosia názvy svojich pánov! Pravda, „oficiálna veda“ musela dovymýšľať ešte niekoľko kúskov a k nim hromadu sputnikov, aby ukázala svoju progresívnosť, a teda nedostatočnosť antických modelov sveta. Ale dokonca aj nové, falošné planéty a sputniky naďalej nazývajú menami Bohov! Vidno, že astronómov držia pod silnou kontrolou.

Pokročme ďalej. Ako povedal Jesenin:

Tvárou v tvár.

Tvár neuvidíš.

Veľké vidno iba zďaleka.

A takto sa to podarilo aj so Zemou: tvárou sme narazili na ohromnú tvár planéty. Lezieme po nej ako mravce, a hoci niekedy na ňu pozeráme aj z okna lietadla, výška 10 km nehrá nijakú rolu. Preto nijako nedokážeme odhaliť skutočnú formu Zeme.

A tvari presne toto aj využívajú. Podhadzujú nám fotografie galaxií a čiernych dier nakreslených vo Photoshope.

A teraz sa pozrime na Zem z výšky podľa skutočnosti. Ale vopred varujem: tento pohľad je veľmi rozdielny od toho, ktorý nám vytvárali v hlade od detstva. Takže ako naozaj vyzerá Zem z Kozmu? Teda zvonku?

Nuž takto:

Strapec hrozna s hrozienkami rôznych rozmerov, akurát že namiesto jednotlivých hrozienok sú k vetvičkám prirastené naše planéty. Ako je známe, hrozienka nie sú zvyčajne okrúhle, ale zľahka predĺžené. Preto naša Zem v reze vyzerá takto:

Nič vám to nepripomína?

A čo tak toto:

Po obsadení planéty tvari nielen izolovali Solar (žĺtok), ale postarali sa aj o vonkajšiu obálku Zeme. Aby nás úplne izolovali od akýchkoľvek záchranných žiarení zvonku, okupanti zaštítili planétu tak, že ju pokryli ZLATOM!

Nuž hľa, rozprávka o Sliepočke Jarabej...

Ak považujete pozlátenie za vtip, tak čo poviete na toto – žeby vtip?

Máme plakať alebo sa smiať?

Socha zlatej „Zemegule“ vo Vatikáne.

Všimnite si, že vnútri pozlátenej Zeme je ešte jedna pozlátená guľa.

Na túto guľu si posvietime vo finále.

Všimnite si však celkovú kompozíciu fotografie. Na rovine v pozadí, priamo pod klenbou, stojí pamätník epifýze (šišinke), ale o tom v ďalších kapitolách.

Chceš niečo ukryť – vystav to na oči všetkým.

A navyše, tento vtip sa ešte aj krúti. Ak neľutujete 32 sekúnd svojho života, tak pozrite si toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=bQYo7QRFBKo

Zhrňme si:

Zem pred 7525 rokmi preformátovali tak, že zakryli jej centrálny procesor – Solar.

Okupanti zostrojili sféry vplyvu s prechodmi-portálmi, z ktorých každý riadi jeden konkrétny BOH alebo BOHYŇA so svojimi sputnikmi.

Pozorní čitateľ si zadá hneď minimálne dve otázky: čo teda sú súhvezdia a prečo nevidíme Solar skrz krištáľové sféry?

Berúc do úvahy to, že materiál vami práve prečítaný prevracia všetko, čo ste doteraz vedeli o Kozmose naruby, naliehavo vám odporúčam:

Prečítajte si druhú časť materiálu „SFÉRY VPLYVU“ najneskôr do 24 hodín.

Ako ukazuje prax, za tento čas sa informácia trošku v hlave uloží, inak by v strede druhej časti mohlo prehorieť železo. To preto, lebo podrobnejšie preberieme štruktúry a funkcie každej Sféry Vplyvu, o ktorých dokonca nemáte ani potuchy. A potom prejdeme k ústrojstvu hviezdneho Neba.

22.07.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.