Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Hľadanie /  VYŠLO INDEAS-GARD /  SFÉRY VPLYVU 2
SFÉRY VPLYVU 2
VÉDY - Všeobecne

Pokračujeme druhým dielom cyklu Sféry vplyvu. Nie je to ľahké čítanie, ale stojí zato. Aby tento diel bol zrozumiteľnejší, najskôr sme uverejnili článok PIATA DIMENZIA, ktorý vrhá viac svetla na existenciu Systému, ktorý sme si už zvykli nazývať Matrix. Je to principiálne také jednoduché, že to nemožno nazvať inak ako geniálne. Matrix je náš vnútorný hlas – aj keď má aj technické komponenty, ktorá nás obklopujú. Vnútorný dialóg, ktorý nám radí ako sa obliekať (veď v móde sú nohavice pre ženy a trenírky a šľapky pre mužov, každý rok iné farby či strihy...), čomu veriť (kamarátky, kolegyne, Facebook a pod. – všetci „presne“ vedia ako sa veci majú), čo jesť (najlepšie je to dovezené z cudziny a reklamované v médiách, to čo varia mediálne hviezdy na obrazovkách...), čo piť (alkohol, energetické nápoje, koly, pivo – aj nealkoholické...), aký viesť životný štýl (treba byť trendovo in...) a vôbec všetko, čo sa patrí, čo proste má tak byť... TO JE MATRIX. Nášho najväčšieho nepriateľa považujeme za seba samého. Ak sa chceme dostať spod jeho vplyvu, tak v prvom rade musíme prestať pozerať tam, kde hľadia všetci ostatní.

Svetlé Sily nám však poskytujú nástroje na uľahčenie výstupu zo Systému, ktorý začína dostávať očividné štrbiny. U Slovanov sa už aktivizovali – a dajú aj diagnostikovať – aj iné čakry, stávajú sa prístupné metodiky presunu vedomia do stavu tu a teraz (tento stav eliminuje vnútorný dialóg), farby čakier – po veky stabilné – sa začali meniť každým okamihom. Svet sa mení a očividne prichádza bod zlomu. Majme však na pamäti dôležitú skutočnosť – akékoľvek zmeny tváre Sveta neznamenajú automatické „posunutie“ všetkých ľudí nahor len tak, bez vynaloženia vlastného úsilia. Skrátka zmena tváre Sveta a kvantový skok vo vedomí človečenstva sú dve nezávislé veci. Veď ani v tomto živote nedostávame nič len tak, bez vynaloženia úsilia.

Pôvodný článok:


UPOZORNENIE!

NEMÁ VÝZNAM ČÍTAŤ TENTO ČLÁNOK, AK STE NEČÍTALI PRVÚ ČASŤ.

Dúfam, že informácia o všeobecnej konštrukcii Neba sa vo vašej hlave už trochu uložila. Znamená to, že môžeme pozrieť na princíp fungovania krištáľových sfér, a teda pochopiť ich určenie.

Pozrime sa teda na škrupinu z niekoľkých uhlov pohľadu.

ŠKRUPINA JE AKO MATRIOŠKA

Matrioška má byť zhotovená zo siedmych figúrok.

V nich je zašifrovaný model človeka: sedem tiel vložených jedno do druhého, pričom to najmenšie, najslabšie a najzraniteľnejšie fyzické telo je chránené šiestimi jemnohmotnými telami, ktoré ho čo do rozmerov značne prevyšujú.

Do ľudských tiel Bohovia vmontovali implantáty v podobe žliaz vnútornej sekrécie (sekréty vnútorných želaní). Tieto trysky sú určené na totálnu kontrolu tela a psychiky prostredníctvom vstrekovania hormónov v potrebných množstvách a v potrebnom čase (potrebných z pohľadu Bohov).

Energetické centrá (čakry) dodávajú žľazám signál na vypustenie hormónov. Čakry sú usporiadané pozdĺž chrbtice. Tí ktorí vidia vedia, že každá čakra v jemnohmotnej rovine vyžaruje svoje svetlo, pričom svetlá sú usporiadané v poradí ako dúha.

Ako žľazy riadia čakry, tak čakry sú zase riadené sférami Bohov v Nebi.

Každá krištáľová vrstva škrupiny posiela signál do svojej čakry v súlade s frekvenciou svojho svetla.

7 čakier – 7 sfér riadenia – 7 Bohov kurátorov

Nuž hľa, môžeme si ich aj vymenovať:

Isis, Ra, Sechmet, Chonsu, Tot, Hator, Chnum

Každý Boh má na hlave zobrazenú svoju sféru vplyvu. Egyptológovia ich mylne považujú za Slnká a Lunu, ale pritom sa nikde nevysvetľuje, odkiaľ sa vzalo toľko Sĺnk.

Ako vám už určite došlo, každý národ nazýval a zobrazoval jedných a tých istých Bohov vo sférach po svojom. Napríklad Egypťania mali Sechmeta s levou hlavou, my zase máme výraz Kráľ Lev (KráľLevstvo – kráľovstvo). Všimnite si, že zatiaľ čo Egypťania zobrazujú túto zvieraciu podobu na kameni, tak my tento zoopark opisujeme v rozprávkach: Finist – Jasný Sokol, Cárovná Labuť, Havran Havranovič a v rozprávke o Márii Morevne traja vtáci vzali za ženy tri sestry a odniesli ich do svojich cárstiev.

Zvlášť zdôrazňujem, že do príchodu Jehovu na scénu boli naše vzájomné vzťahy s Bohmi viac menej priateľské. Ľudia – hoci sa aj nachádzali v plnej závislosti od ich vôle – aj tak k nim bežne chodievali na návštevy na nebo (o tom podrobnejšie v tretej časti).

Nuž tak, zhrnieme si to. Inštancie Bohov dávajú signály do čakier, tie zase podávajú signál do žľazy, ktorá vstrekne hormón do krvi a u človeka proste niet síl odporovať tomu, čo od neho ten či onen Boh vyžaduje.

Prišiel príkaz spať – treba spať!

Jesť – treba jesť!

Rozmnožovať sa – nieto kde ujsť, budeš sa rozmnožovať!

Deti majú pohlavnú čakru vypnutú, preto sú dočasne oslobodené od najsilnejšieho, doslovne termojadrového gombíka Bohov.

Počas vedomého výstupu do astrálu, alebo proste vo sne vidíme také farby a počujeme také zvuky, aké sme nikdy vo svete nepostretli. Keď sa prebudíme, tak už si nedokážeme uvedomiť – a už vôbec nie opísať – taký sen. Je to preto, lebo našich 5 orgánov zmyslov je veľmi primitívnych. Ale príčina nie je iba v ich primitívnosti.

Dokonca ak by sa naše analyzátory rozšírili do úrovne nadzmyslovej aparatúry, tak by sme ponímali okolitý svet vo viac rozvinutom spektre, ale aj tak by sme uvideli iba 7 farieb a počuli iba 7 nôt, pretože celá naša planéta je obmedzená týmto číslom.

Všimnite si – škrupina má 7 sfér vplyvu. Žeby to bola náhodná zhoda?

Ide o to, že jedným z najefektívnejších spôsobov riadenia živých bytostí je ohraničenie schopnosti ich vnímania. Takto ochutnávame iba omrvinky z bohato prestretého stola, pričom ani netušíme, ako bohato a rôznorodo je tento stôl prestretý.

Mnohí môžu teraz namietať: ale veď dúha aj hudba sú prekrásne!

Na to vám môžem odpovedať iba to, že proste ste ešte nič sladšieho ako mrkvu nejedli.

ŠKRUPINA JE OBMEDZOVAČ SVETLA

Nezabúdajme, že nás osvetľujú lampy hviezdnej sféry a nie Slnko, ktoré iba dopĺňa osvetlenie priamymi lúčmi.

Pretože svetlo – ktoré vychádza z hviezdnej sféry – prechádza cez 7 krištáľových bariér je nimi vo svojom spektre ohraničené. Každá krištáľová sféra predstavuje samostatnú frekvenčnú charakteristiku, čím udeľuje toku svoju dĺžku svetelnej vlny – a teda spolu máme 7 korekcií.

Teda kompletný svetelný balík prichádza k nám obrezaný v podobe iba siedmych farieb. Práve preto škrupinu niekedy nazývajú aj „Lunárnou dúhou“.

ŠKRUPINA JE ZVUKOVÝ FILTER

V hudobnej sfére sú dve strašné tajomstvá, ktoré vám nikto nevysvetlí, pretože sami nepoznajú odpovede.

Zvuky sa niekedy nazývajú hrubé a jemné. Táto asociácia je spojená s prierezom struny alebo priemerom výstupu, z ktorého zvuk vychádza.

Zvuky sa delia aj na krátkovlnné a dlhovlnné. Toto je už v celku jasné, lebo možno merať dĺžku vlny zvukovej frekvencie.

Ale najrozšírenejšia charakteristika zvuku je rozdelenie na nízke, stredné a vysoké frekvencie.

Čo znamená VYSOKÉ alebo NÍZKE?

U hudobných nástrojov klávesy, struny alebo ventily na vývod vzduchu, umiestnené vertikálne? Nie. Okrem toho, ak aj je hudobný nástroj otočený hore nohami, tak frekvencia zvuku sa nemení.

A môže vysoký človek mať jemnejšie zvukové spojenia a jeho hlas môže byť vyšší, ako u ľudí s menšou výškou? Je to akési zvláštne, ale od výšky našej kostry to nezávisí.

Tak prečo sa zvuk delí na vysoký, stredný a nízky?

To bolo prvé tajomstvo...

Druhé tajomstvo znie“ prečo je nôt práve 7?

UPOZORNENIE!

Môžete prekutrať celý internet, absolvovať hudobnú školu, alebo dokonca spríbuzniť sa s dynastiu Bachov, Mozartov alebo Beethovenov, ale ani tak nezistite, prečo je nôt 7 a prečo sa zvuk delí na vysoký, stredný a nízky!

Je to preto, lebo krištáľové inštancie v nebi sú utajené,

a spolu s nimi aj odpovede na tieto dve otázky.

Princíp je v tom, že sféry sa neustále otáčajú jedna voči druhej šialenou rýchlosťou. Trením o éter vzniká zvuková vlna. Sedem sfér vytvára sedem nôt. Priestor medzi sférami je tiež rozdelený na prináležiace tóny. Tóny sú zase rozdelené na poltóny. Najnižšia sféra je najväčšia, preto má najnižší zvuk (hrubý).

Teraz to už je jasné?

Čím vyššia sféra, tým vyšší zvuk!

Nuž hľa – prečo od nepamäti nazývajú zvuky vysokénízke.

Podobne ako s otázkou Glóbusu Neba a Armillárnej sféry, je to ďalšie potvrdenie, že diví, špinaví barbari presne vedeli, ako je v skutočnosti nebo zostavené.

Ak vezmeme do úvahy obrovský rozmer tohto hudobného nástroja, tak iné noty proste nemajú šancu na existenciu, pretože ich vlny sú okamžite potlačené nebesným mega-generátorom.

Analogicky ako u svetelného spektra, aj tu je vložená zvuková diverzia. Ale nehľadiac na snahu Bohov, ľudia s nadzmyselným sluchom sú schopní odvodiť hudbu napriamo z neba.

Myslíme si, že geniálni hudobní skladatelia svoje diela vymýšľajú, ale oni v skutočnosti jednoducho počujú a zapisujú pohyb krištáľových sfér, hoci si to sami neuvedomujú. Oni sami hovoria, že melódia im proste sama odseba zvučí v hlave.

Nuž hľa, toto je hudobný sluch, nie to, čo nám chcú nahovoriť.

Okrem už opísaných funkcií, sedem sfér zároveň predstavuje gigantický fotónový generátor, ktorému naši Predkovia dali názov „Fata“ (po rusky sa fotón povie фатон – pozn. prekl.). On má pod kontrolou nielen čakry, farby a zvuky, ale aj následnosť životných scenárov každého živého organizmu na povrchu Zeme pomocou fotónového žiarenia.

Nezamieňajte si Lunárnu Dúhu s Mesiacom, ako to robí Hlbinná Kniha. Mesiac je iba jedna z brán do prvej krištáľovej inštancie, pričom Luna je názov celého mega-komplexu so siedmimi sférami riadenia.

TEDA SI ZHRNIEME:

Ako je známe, zdokonaľovanie nemá hraníc. A tu hľa toto – naše ponímanie obrezali do siedmych úrovní čo znamená, že žijeme v ohraničených podmienkach. Znamená to, že na Zemi nemôže byť ani reči o evolúcii.

Živá bytosť má jednu zvláštnosť: bytosť sa buď vyvíja, alebo degraduje – tretia možnosť NEEXISTUJE. Podľa tejto logiky, na siedmej úrovni narazíme na strop a predpokladáme, že tretia možnosť neexistuje. Znamená to, že začneme degradovať na prvú úroveň.

Takto môžeme vykonať logický rozumový záver:

BUĎ SME NA PRAHU VYMIZNUTIA ZO ZEME, ALEBO NA PRAHU ZÁNIKU OHRANIČENIA SIEDMYCH ÚROVNÍ – PRETOŽE TRETIA MOŽNOSŤ NEEXISTUJE.

Autor: As-Gard

ZDROJ

08.08.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.