HLAHOLIKA ГЛАГОЛИЦА

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, PÍSOMNÍCTVO

Musíme si zopakovať, že Cyril a Metod nevytvorili slovanské písomníctvo, ale iba cirkevno-slovanskú azbuku pre kresťanské cirkvi v ruských zemiach. V ruských, pretože naša krajina sa v minulosti volala Maličká Rus. Malá, alebo niekedy aj Červená Rus je dnešná Ukrajina. Strieborná Rus tiež v podstate dodnes existuje – je to Srbsko.

Takže – aj to iba pre zopakovanie – Cyril a Metod vzali už existujúcu Bukvicu so 49 bukvami, 5 z nich vypustili, štyrom dali grécke názvy a začali prekladať z gréčtiny do nimi „vynájdeného“ jazyka. A čím sa to vlastne tak znepáčilo týmto mníchom týchto konkrétnych päť bukiev našej Bukvice? Alebo vyberali náhodne? Ukazuje sa, že odovzdávali hrdlové a nosové zvuky. Strácajúc hrdlové zvuky, národ postupne tratil hrdlové spievanie, t.j. špecifickú vibráciu hlasových zväzov. A neprítomnosť nosových zvukov sa negatívne odrazilo na funkciách HYPOFÝZY, ktorá je CENTROM VÔLE. A bolo to!

Toto bolo – ako už vieme – nie jediné „spracovanie“ obrazovej Bukvice, čo nakoniec súdruhovia boľševici úplne dokončili.

Zaujímavým faktom je, že písmená hlaholiky, Bukvice a ešte aj cyrilské bukvy sa používali aj na označenie čísla – vtedy mali nad sebou umiestnenú vodorovnú čiarku – črtu. A pretože v súčasnosti vieme, že slovanská písomnosť má viac ako 600 tisíc rokov, následne to znamená, že slovanské písmená majú minimálne toľko isto.

Každá bukva mala aj špecifický obraz: O B R A Z. O – Podoba; B – Boh; RA – žiarenie, Svetlo Najvyššieho; AZ (Az), takto sa nazývali naši Predkovia: Az (As)= Boh, a preto Ázia (Asia) je územie, na ktorej žili naši Predkovia. Výsledný význam: OBRAZ = AZ (Človek) je podoba Boha.

Podľa Múdrosti našich Predkov „OBRAZ“ je súhrn rozličných poznatkov, spojených do konkrétneho opisu nejakého predmetu alebo javu. Každý obraz nesie v sebe hlbinnú podstatu. Táto podstata dáva možnosť pochopiť predpokladaný význam a existenciu daného obrazu. Najmä deti v počiatočnej etape učenia sú ešte schopné prenikať do hlbinnej podstaty ľubovoľného obrazu, vrátane obrazu mysle, čím prehliadajú druhostupňový význam. Schopnosť pochopiť prvopočiatočný význam obrazu, jasne a detailne si predstaviť obraz, myslieť obrazmi , to už je môcť, to už znamená byť mágom. Mág je ten, kto môže.

Naša úloha je ukázať akými prastarými poznatkami vládne slovanský národ, na akých staroruských védických obrazoch je sformovaná hlaholika. Takto každý človek má možnosť vedieť, že podľa miery poznania prastarých poznatkov sa stáva silnejším a neporaziteľným.

Každé hlaholické písmeno má svoj obraz, zvuk a číslo – v závislosti od projekcie.

Označenie, ktoré umiestnením nad bukvu mení jej význam na číselný.

Pretože neuvádzame celú učebnicu, tak si vyberieme len niekoľko prvých bukiev hlaholiky ako príklad. Príklady sú potrebné na lepšie pochopenie:

Hlaholická bukvaZvukSúčasný významČíselný význam
Konečná formaPočiatočná forma
АзъA1
Projekcia: to je Азъ

Základ je runový:

Азъ (Az) – Boh, žijúci na Zemi.
Runa Zeme, ъobraz tvorenia, t.j. utvoriť, vytvoriť.

Boh žijúci na zemi je tvorivý budovateľ. Tvorivo buduje svojimi rukami.   On tvorí. A Азъ má projekciu nasledovnú: RAZ, tvorca, t.j. ten, kto tvorí sám, čo znamená, že jeho číselný význam je 1 (jeden).

Hlaholická bukvaZvukSúčasný významČíselný význam
Боги (prastarý variant)
Боуки (neskorší variant)
Буки (vymysleli mnísi)
Б2

Bohov je množstvo, určené množstvo Bohov neexistuje, preto B nemôže mať určený číselný význam. Je ich veľa, t.j. viac ako jeden, napríklad: JA a môj Otec = 2; JA a Boh SVAROG = 2; JA (AZ) a Príroda = 2; JA a Nebesia = 2; t.j. nie dva ale dvojnosť, duálnosť. Odtiaľto aj pochádza dva v pojme ako du – dualita. Zem a Nebesia je duálny význam, a zároveň množné, t.j. dva a viac. Jedna hviezda a druhá hviezda – spolu tvoria hvezdie. – vyjadruje dva a viac.

Jestvuje naša Zem a jestvujú iné Zeme, t.j. miesta, ktoré sú obývané. Tu nastáva opäť ten istý jav: Zem a Nebesia, t.j. duálny význam, ale zároveň ide aj o množstvo. Množný systém, preto má číselné označenie  = du, t.j. „2 a viac“, ale dva je chápané ako minimum, a viac – do nekonečna:

– nekonečno a + nekonečno sú opäť 2 významy. Ale koľko je toho medzi nimi je nekonečné množstvo. Ale množstvo na jednej priamke, ktoré ich spája. A toto množstvo je svojou podstatou jednota.

Bohovia na Nebesiach = Duálny systém
As na Zemi

Znamená to, že Bohovia je jediný systém na Nebesiach a človek je jediný projekčný systém, ktorý oni vytvorili na Zemi. A zo Zeme človek dostal ako keby základ, t.j. telo ; a od Bohov dostal  Dušu, Ducha a Svedomie, a preto má „hrebeň“ tri „zuby“. Je to spojenie človeka s Nebesami. Ak by sme použili hornú spájajúcu čiaru, t.j. Nebesia  – tak ako keby si so sebou „utrhla“ kus Nebies. Nebeská čiara je čiara, pod ktorú sa píšu prastaré písmená hlaholiky, rún, sanskritu a pod. v neskorších hlaholických textoch sa už nepoužívala.

Ako príklad si uveďme čakrový systém človeka:

Tri – to sú ako keby tri najvyššie čakry, ktoré dostávajú energiu z Nebies. Najvyššie čakry pracujú s Nebesami a plecia sú ako keby deliaca čiara, t.j. „črta“. Nižšie čakry pracujú na Zemskej úrovni.

Biely človek má 9 základných čakier, vrátané tých na pleciach. Preto je ako znak oddelený: , horné tri „zuby“ znamenajú Božskú úroveň.

Hlaholická bukvaZvukSúčasný významČíselný význam
Вѣдѣ (Viede)В3

Kruh Zemský a kruh Nebeský sú medzi sebou prepojené tým, že Bohovia dávajú človeku možnosť stať sa Bohom. Prúdy energie  idú zhora, a tak toto písmeno  ako keby pripomínala čašu Múdrosti. Bohovia ako keby napĺňali čašu Múdrosti. Tu sú už 3 spojené prvky: Boh – jedna Múdrosť; As (človek) – druhá; Védy – tretia. Keď sa toto všetko spojí, tak dostaneme jediné celé, t.j. trojitosť – plné spojenie. Číselný obraz je 3.

Hlaholická bukvaZvukSúčasný významČíselný význam
Глаголи  Г4

Božie konanie pochádza od Bohov, došlo na Zem a našlo ľudský rozum. Na Nebesiach sú myšlienky, na Zemi sila. Pri zjednotení sily a myšlienok nastáva spojenie, t.j. ako keby materializácia myšlienky a materializovaná myšlienka je глагол (reč).

Poznajúc Múdrosť sa človek stýka, a stýka sa prostredníctvo глагола (hlahola). Dostávame 4 elementy: Boh, Človek, Múdrosť a prejav tejto Múdrosti (t.j. jej materializácia) – Hlahol. Preto číselný význam je 4.

MúdrosťSlovo, ale slovo, to už je dianie. Materializovaná myšlienka to už je dokonalé dianie, preto človek hlaholí, spravidla formou hymien, modlitieb, obracania sa k Bohom. Môže hovoriť, prednášať reč, pozývať, kričať, rečniť a pod. Ale význam hlaholiť, t.j. používať hlahol (prastarý tvar глагол) znamená, že hovorí s Nebesami, Bohmi. Výlučne vtedy človek hlaholí.

Hlaholická bukva ZvukSúčasný významČíselný význam
Добро  Д5

Dobro. Ak pri zobrazení  znamená to, čo sa dáva zhora, tak dostávame Védy, t.j. Prvopočiatočnú Múdrosť. Pri tomto zobrazení  dostávame DOBRO, t.j. „vyrábame“ si batožinu do Nebies. Nadobúdame skúsenosť okrem tejto Múdrosti, čo znamená, že nadobúdame aj svoju osobnú skúsenosť. Naše dobro si „ukladáme“ ako horu a hora vrcholom vždy siaha ďalej a vyššie k Nebesiam. U nás je viac pohorí s názvom MAGURA. Ukazuje to na hĺbku Starej Viery v časoch pred násilným pokresťančením našich zemí. Je to skratka Mať GARA, t.j. Matka Hora. Dokonca aj kresťania hovoria, že „Neukladajte si bohatstvo na Zemi… ale na Nebesiach…“. Znamená to, že Múdrosť a Dobro sú medzi sebou vzájomne previazané ako VédyDobro. Čím viac človek poznáva Védy, tým viac tvorivo buduje. A toto sa mu viac a viac „prikladá“ navrch. Využívajúc pomoc Bohov, Múdrosť, Dianie, t.j. Tvorenie, človek hromadí svoju vlastnú SKÚSENOSŤ (Dobro).

Dostávame 5 elementov: Bohovia, Človek (As), Védy (Múdrosť), Dianie (slovo, t.j. materializovanú myšlienku – preto dianie), Dobro (skúsenosť) ako výsledok tvorenia.

 Védy – Bohovia sú hore nad nami, ale tvoríme my =  (Dobro).

A tvoríme pre Nich. Človek tvorivo buduje Dobro. Človek tvorí nielen pre blaho na Zemi, ale buduje aj svoj vlastný Svet vo Vesmíre. Pripravuje si pre seba svoju vlastnú budúcnosť a život na Nebesiach. Niekto si chystá budúcnosť na Nebi, ale naši Predkovia sa vždy usilovali o budúcnosť na Nebesiach. Rozdiel už poznáme a každý si vyberá sám za seba.

Hlaholická bukva ZvukSúčasný významČíselný význam
Есть  E6

Ak Hlaholí (Глаголи) znamená:

Tak toto hlaholické písmeno sa poníma ako polovica Zemegule. Ekvatoriálnu časť máme vydelenú, ako keby bola za hranicami Zemského Kruhu, t.j. my máme vyhradené miesto pre život na severnej pologuli. Zem, ako magnet, má dva póly. Nám Bohovia, naši Predkovia, prisúdili kladnú silu. Máme Javný Svet – Jav, nad Javom je Svetlý Nav (Slav) a ešte vyššie je Prav. Dole, pod Javom je umiestnený temný Nav (Peklo).

My žijeme medzi Slavom a Navom.

Preto biele národy žili na hornej, t.j. severnej pologuli a napríklad černosi na južnej. Znamená to, že sme dostali formu, kde máme žiť.

A názov tejto formy „je“ forma bytia. Ja „je“, to znamená jestvujem – Az je. K piatim elementom sa dopĺňa ešte element „bytie“ a dostaneme 6.

Táto symbolika jestvovala ešte pred príchodom Adamitov, t.j. biblického národa na našu Zem. Oni ju jednoducho prevzali a použili pre svoje účely.   Požehnaná pôda jestvuje, ale aby z nej niečo vzišlo, po potrebné zrno (šiesty element). Zrno nazývali naši Predkovia podstatou. Aby sme mohli niečo vytvoriť, musíme to niekde vytvoriť.
Zrno je podstata. Celkom tvoria 6 elementov.

A takto vytvorili formu písmena:

Prebytočné sa odobralo  
A výsledok Есть
Hlaholická bukva ZvukSúčasný významČíselný význam
Живѣтѣ  Ж7

* – Druhá forma je forma písania, ale v hlaholickom texte sa používajú oba varianty.

Bohovia a ľudia. Zemský a Nebeský Kruh sú medzi sebou previazané . Dva Svety, na ktoré pôsobí vplyv (zostupuje prúd energie – požehnanie) odniekadiaľ zhora: . Bohovia a ľudia žili a Bohovia sa s ľuďmi bratali, čoho príčinou bol Ra-M-Cha, z ktorého vytryskol Životodarný prúd Inglie. K šiestim elementom sa doplnilo to, čo dalo podnet na život, aby všetko ožilo. Svetlo všetko oživilo, t.j. Svetlo Inglie. A pribudol ďalší, t.j. siedmy element.

V tomto materiály nemôžeme priviesť kompletnú hlaholiku, ale uvedieme si niekoľko príkladov obrazov a ukážku všetkých bukiev hlaholiky.

PRÍKLADY OBRAZOV

 Х      А       Р      А       Т        Ь      Е

Charatia je text napísaný na kúsku pergamenu, niekedy nazývaný aj pergamenový nápis alebo zvitok.

  – хьнъ Luna, Luny, lunné svetlo, všetko, čo je spojené s Lunou;

  – Az – Boh, žijúci na Zemi;

  – рьцы, t.j. to, čo dostávame a vykonávame zhora, informácia zhora. Slnečné svetlo voláme Biele Svetlo. Znamená to, že Svetlo Luny je tmavšie v porovnaní s Bielym. Ak papier je bielej farby, tak charatia, t.j. pergamenová koža je v porovnaní s papierom tmavá, a preto sa nazýva lunnou.

Pri priamom čítaní: Na lunnom svetle Vyššími (alebo staršími) Bohmi povedané pre mladších Bohov (potomkov) určená forma potvrdená ako systém odpovedí na predložené otázky.

Pri obrátenom čítaní: A preto, aby prišla odpoveď na predloženú otázku medzi tými potvrdeniami alebo Dedičstvom (rečené ako rada), že povedali mladším starší Bohovia Nebeskí.

Charatia je to, čo Vyšší Bohovia povedali svojim Potomkom ako odpovede na otázky pre ich Duchovný a fyzický vývoj a zdokonaľovanie. Znamená to, že charatia je určená na zápis určitých textov, rád. Na to, aby sme mohli nájsť odpoveď keď vznikne otázka.

 – Az. Az pripomína trojzubec. Trojzubec je symbolom mohutnosti, vlády, sily, moci. Keď povieme Az, tak vyjadrujeme niečo v zmysle sila, moc, mohutnosť, profesionálne návyky, skúsenosť, t.j. všetko toto je materializované v Aze.

 – Bohovia. Podstata obrazu je spojenie a jednota Zemského a Nebeského, zjednotenie tela, Duše, Ducha a Svedomia v jedno.

 – Toto predstavuje spojenie skúseností, rodové spojenie.

Jednota, poznanie, Az, profesionalizmus, skúsenosť, to všetko je spojené s  – Božské zjednotenie množstva v jedno a tretie –  je ako spojenie skúsenosti, rodové spojenie, dáva spojenie vnútorného a jednoty, čo vedie k ukončeniu, ku skúsenosti, dokonalosti. Spoju dostávame „spájajúce určeným spôsobom“. Je to ako systém výberu.

Д       А   |   А       Б      О |   Н        Е        Т

   Á n o   |       a  b o       |      n    i     e

 – Dobro Božie, t.j. Dobro Asov, a preto ešte v dnešnej ruštine ostalo „áno“ ako „DA

 – naše, to, čo sa nám páčilo, to, čo sme dosiahli;  – forma bytia, vývoj;  – potvrdenie, t.j. to, čo všetko potvrdzuje.

Buď berieme Božské (), alebo nahromadené nami, vlastnou, osobnou skúsenosťou na nízkej úrovni (). „Áno alebo nie“. Naši Predkovia používali „ABO“ namiesto „alebo“ – čo „nespisovne“ používame dodnes.  – je to to vyvýšené, ako keby od toho zhora – Nebesia,  je Zem. Keď človek hovorí „NIE“, tak od seba oddeľuje moc Nebies, t.j. vykonáva prízemný výber. Keď hovorí „ÁNO“, tak vyberá to Nebeské a to čo je nad ním, t.j. nasáva všetko.

 – Hlaholiť Az. Hlahol je dokonalé zvestovanie, t.j. poznávaná myšlienková forma, t.j. obraz. Az znamená to (raz je skúsenosť) ešte aj Budovateľ. Hlahol je v prvom rade materializovaná myseľ, t.j. zhmotnenie budovateľa. Preto zhmotnenie budovateľa sa u nás nazývalo „GA“ – „PÚŤ“, t.j. materializovaná myšlienka, ktorú zhmotnili Bohovia, teda púť, po ktorej ideme. Nebeská Púť – ktorú sme materializovali v svojich myšlienkach, musíme ešte materializovať aj na pozemskej úrovni, čím dostávame  (gať).

Gate sú predĺžené púte, ktoré boli používané vo vrátach. Ale gať cez mäkké močiare znamenalo púť tvorení, t.j. vytvorenú rukami. A nie iba rukami, ale vytvárali ju profesionáli, t.j. vytvárali ju Asi. Ale sú aj Asi Nebeskí, napríklad Bohovia, ktorí riadia živly. Oni tiež vytvárajú púť zo žiarení, a vtedy vidíme na nebi dve alebo viac žiariacich pútí:

 Čítame to RADUGA, čo dnes používame ako DUGA, t.j. DÚHA.

 – reč – to je u nás tiež najvyššie.

 – to, čo zhmotnili Vyšší Bohovia. A to, čo Vyšší Bohovia zhmotňujú je pre nás ako žiarenie, t.j. čisté, svetlé, žiariace.

 – DU – ДоброУкъ. DU je forma miery.

 – GA, v tomto prípade () – Az je konečná, Raduga (= Dúha) od Bohov pochádza a opäť sa vracia na Zem.

 – Рьцы Асов Добро. Keď hovoríme o Božom Dobre, tak sme radi.

 – RADA

Priame čítanie:

 – hovoria

 – starší

 – dobré

 – mladším

Obrátené čítanie: A mladší prijímajú prichádzajúce od starších. Mladší prijímajú to, čo hovoria starší ako Radu. Tu môžeme poznamenať, že v našom jazyku sa uchoval starší výraz (rada), pričom do dnešnej ruštiny už bol zavedený výraz совет.

 – radan, t.j. hlava Rady, ten najmúdrejší.

 – Rod

 – zhmotnenie

 – spojenie s Predkami

 – Rodové spojenie

Zhmotnenie nás „odtiaľ“, t.j. žiarenie, aby sme sa potom vrátili „tam“, pričom si so sebou vezmeme nadobudnutý dostatok.

Toľko ako príklad postačí. A pre úplnosť si uveďme kompletnú hlaholiku tak, ako ju poznali a používali naši Predkovia:

A pre prípad, že by si niekto chcel samostatne precvičiť hlaholiku prinášame aj príklad uceleného textu:

Nuž rodní bratia a sestry Slovania, môžeme súhlasiť s tým, že naše písmo „vymyslela“ nejaká „opica“ pozorovaním konárikov?

NAŠI PARTNERI: