ČIERNA MÁGIA: OBRAD KRSTU A RITUÁL PREŽEHNANIA

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY INÝCH, PONÍMANIE

Prv, než si vysvetlíme okultné pozadie jedného z náboženských obradov, je potrebné si vysvetliť význam slova „okultný“. Ide najmä o to, že veľa ľudí tento význam vôbec nepozná. Okultný neznamená nič iné ako „skrytý“, neviditeľný. Nevšímajte si nekompetentné komentáre štýlu „zmysly mätúce“ a podobne. Nakoniec aj medicína pozná výraz „okultné krvácanie“.

Podstatou každého náboženského úkonu je inicializácia, posvätenie, magická procedúra. Pozrime sa spolu, v čom spočíva okultná podstata kresťanského krstu a rituálu prežehnávania.

Po formálnej stránke – ak budeme vychádzať z dogmatického bohoslovia – sa krst považuje za narodenie sa do „duchovného života“. Dieťa, ktorá vyšlo z útrob matky, t.j. človek je narodený „iba“ do fyzického života. Aby sa stal kresťanom, a teda mal šancu vojsť do „kráľovstva nebeského“, musí prejsť obradom krstu. Z pohľadu kresťanskej cirkvi – či už katolíckej, protestantskej, alebo „pravoslávnej“ (vhodnejšie by asi bolo použiť Ľavoslávna) – je dieťa, pokiaľ nie je pokrstené, pohan.

Nuž, aké to je „strašné“ slovo – ešte sa len narodilo, a už je „pohan“! Z pohľadu kresťanských teológov, všetko, čo „otvára lono ženy“, všetko čo sa počína a rodí prirodzenou biologickou cestou je „prvopočiatočne hriešne“, nečisté, mrzké, teda skrátka všetko, len nie dobré, čo je plne v súlade s ich doktrínou o „nepoškvrnenom počatí“, lebo len jediné počatie za celú históriu ľudstva bolo „nehriešne“ – všetky ostatné sú skrátka „nečisté“. Znamená to, že všetko, čo sa narodilo treba pozabíjať, pretože smrť sa dostala do života skrz upadnutie do hriechu a jediná šanca ako sa spasiť a „nadobudnúť večný život“ je krst.

Môžeme povedať, že podobné obrady existujú v mnohých kultúrach, v hinduizme, v rôznych ezoterických rádoch, prastarých mystériách, tajných spoločnostiach, v tradičných občinách, ktoré môžeme nazývať „kolískou ľudstva“. V hinduizme sa ten, kto prejde obradom posvätenia nazýva „dvakrát zrodený“, a získava právo učiť sa Védy a zúčastňovať sa obradov. V našom ponímaní je „dvakrát zrodený“ človek Boh žijúci na Zemi, teda As. Je to Boh Slavi, ktorý sa zhmotnil aj v Javi, aby urýchlil svoju evolúciu, či pomohol iným. Hoci dnes takýto ľudia v podstate ani nevedia, že sú dvakrát zrodení, pri nadobudnutí vedomia svojej skutočnej podstaty sa rapídne zmenia ich schopnosti, ktoré už budú schopní plne využívať.

Podstata takýchto inicializačných obradov je spravidla v akomsi „opakovaní“ prechodu cez plodovú vodu, t.j. prechod púte „smrť-opakované narodenie“. Rovnako môže ísť aj o „zapojenie“ novica do nejakého uzavretého bratstva, spoločenstva, o jeho napojenie na nejaký konkrétny egregor, t.j. do energeticko-informačného poľa.

Jedno je však dôležité, takéto obrady sa zásadne vykonávajú s dospelými, uvedomelými ľuďmi, nanajvýš tak s mládežou, ale NIKDY nie s nemluvňatami. Znamená to, že vždy sa berie do úvahy zákon slobodného výberu na základe slobodnej vôle.

Pri kresťanskom krste je ale všetko úplne inak, lebo inicializáciu vykonávajú s nemluvňatami, ktoré nijako nie sú schopné sa vzoprieť, či inak vyjadriť svoju vôľu. Ale už len ten fakt, že všetky nemluvňatá (nehovoríme o tvaroch), počas tohto obradu čiernej mágie silne plačú svedčí o tom, že aspoň takto vyjadrujú svoju búrlivú nepohodu s týmto násilným činom a neželanie sa stať jednou z ďalších zo stáda „ovečiek božích“, ktorú sú všetky predurčené na zaklatie.

Všetci si pamätáme, že päťcípa hviezda bola jedným zo základných symbolov ZSSR. Musíme však dodať, že nový ruský symbol už hviezdu nezahŕňa, ale na americkej zástave a iných štátnych symboloch ju stále nájdete. Málokto si uvedomuje, že kresťanským „krstným znamením“ nie je Kríž, ale práve Päťcípa hviezda. Na obrázku vidíme prečo:

Modrou farbou je označená trajektória pohybu prstov pravej ruky pri prežehnávaní sa. Pohyb začína na čakre Čelo, potom pokračuje priamo, vertikálne dole, do oblasti spodných troch čakier, potom na pravé rameno (u gréckokatolíkov a pravo(ľavo)slávnych kresťanov), u katolíkov naopak. Formálne sa vytvára dojem, že kreslia Kríž, ale v skutočnosti na seba zakladajú Päťcípu hviezdu, pretože ľudia bežne neberú do úvahy trajektóriu pohybu časti plecia a lakťa. Tieto časti pohybu sú vyznačené červenou farbou. Ak spojíme všetky čiary dostaneme Päťcípu hviezdu bez ľavého spodného cípu, čo z pohľadu Mágie nie je principiálne. Všetky procesy totiž prebiehajú zrkadlovo a v súlade s pravidlami symetrie je v ľavej časti tela odrazené to, čo prebieha v pravej. Nuž, kto sa „označí znamením kríža“ sa v skutočnosti označuje Päťcípu hviezdou… bratia kresťania!

V rozličných traktátoch o Mágii a ezoterike pre naivných čitateľov sa hovorí, že Päťcípa hviezda je „dobrý“ znak, lebo je to údajne znak ochrany pred negatívnymi vplyvmi. Presnejšie, ak je hviezda „hlavou“ nahor, tak predstavuje evolúciu, alebo inak „pohyb k Svetlu“, ale ak je nahor „rohami“, tak je to diabolský znak. Všetko to však je veľké klamstvo. Vo vnútri akejkoľvek Päťcípej hviezdy existuje druhá hviezda, ktorá je otočená opačne. Znamená to, že keď sa kresťan označuje (kladie na seba) päťcípou hviezdou, ktorá je zase orientovaná „hlavou“ nadol. Okrem toho, pri vykonaní prvého pohybu od čakry Čelo, t.j. miesta, kde sídli naša Osobnosť, Duch odchádza nadol do bodu, kde sa veľká, zjavná hviezda spája s malou, otočenou, skrytou hviezdou. Je to náhoda, alebo to niečo znamená? Znamená to, že kresťan spúšťa Ducha dole, teda nasmeroval ho nie ku „svetlu a bohu“ – ako to kresťanská cirkev oficiálne vysvetľuje – ale presne naopak, prenáša ho do tmy, do smrti. Ale to nie je ešte to najdôležitejšie. Najhlavnejšie je to, že Duša sa následkom toho ocitla zapečatená a uzavretá vnútri dvoch Päťcípich hviezd. Z tohto uzavretia niet východu, pretože je pevne uzamknutá dvojitými magickými stenami a priklincovaná piatimi magickými klincami! 

Tradícia označovania sa Pentagramom ako ochranným znakom pochádza z čias egyptských faraónov, ktorí sú na sakrálnych obrázkoch basreliéfoch zobrazovaní s rukami prekríženými na hrudi. Rovnako to vidíme aj na polohe ich rúk na múmiách – v závislosti od toho, ktorá ruka je navrchu sa mení aj magický význam tohto gesta. Hitler tiež často počas svojich verejných prejavov skladal ruky na hrudi podobným spôsobom. Ale Hitlerove gestá neboli vyjadrením päťcípej hviezdy, on sa označoval veľkým Pentagramom – a medzi týmito dvomi znakmi je veľký rozdiel. Pentagram je skutočne ochranný znak v čínskom systéme U-sin – Piatich prvoelementov, ktorý ukazuje púť zrodu prvotných elementov. Keď sa do vnútra vpíše Päťcípa hviezda, tak predstavuje púť následnosti ničenia a potláčania prvotných elementov:

Ak sa z tohto pohľadu pozrieme spätne na „pravoslávne“ a katolícke prežehnanie tak uvidíme, že v „pravoslávnom“ a gréckokatolíckom variante je Duša – KA – uzavretá oveľa silnejšie a pevnejšie, pretože je lokalizovaná v pravej časti hrudi. „Pravoslávne“ znamenie ho ohradzuje zo všetkých troch strán, pričom v katolíckom variante ešte sprava ostáva aká taká možnosť východu.

Je to náhoda, alebo sa to jednoducho takto „samo“ historicky vyvinulo? Nuž nie, v tomto svete sa nič nedeje náhodne, a už vôbec nie v takých prípadoch ako je náboženstvo, kultúra, obrady či rituály. Všetko má hlbinný, okultný, magický význam a zmysel. Z tohto pohľadu je až smiešne pozorovať, ako sa naši kresťanský spoluobčania pohoršujú nad červenými slobodomurárskymi päťcípimi hviezdami, ktoré boli do slovanského kultúrneho priestoru zavedené Lejbom Davidovičom Trockým (Bronštejnom), vysokopostaveným členom európskej židovskej slobodomurárskej lóže „Mircani“. Nad čím sa to vlastne pohoršujú? Veď tie isté hviezdy kreslia dennodenne sami na sebe. Ba navyše, vyše 900 rokov kresťanského zotročenia kreslili na sebe všetci títo bezhlaví „služobníci/rabi boží“ tú istú päťcípu hviezdu – nuž a v revolúcii 1917 sa iba zmaterializovala. To, čo bolo zasiate skryto sa jednoducho stalo zjavné. Nič viac a nič menej.

V čom je skrytý okultný význam zobrazovania ukrižovania Krista, ktorý bol priklincovaný piatimi ranami – piata rana je tŕňová koruna? Jeho rany vytvárajú päťcípu hviezdu. Rituálne vraždy sa od staroveku realizovali pribíjaním na kríž tvaru „X“. Obetu určenú na rituálne zabitie pribíjali špeciálnymi rituálnymi klincami. Človek pribitý na kríž tvaru X má nohy pribité po jednej na spodnej časti a ruky na hornej. Spolu s krížovou korunou takto dostávame päť bodov päťcípej hviezdy:

Avšak Židia – skutoční organizátori popravy – mali všetko vopred dobre pripravené. Zatiaľ čo rímski vojaci si delili peniaze, ktoré im oni dali, aby sa veľmi „nepozerali“, tak nešťastného Mesiáša rýchlo pribili štyrmi klincami a pridali mu tŕňovú korunu. Kríž je od počiatku považovaný za magický nástroj na rituálne vraždy, t.j. slúži na prinášanie ľudských obetí v priamom zmysle slova. Keď si ho židokresťania zakladajú na seba,  bozkávajú ho v kostoloch alebo sa prežehnávajú, z pohľadu mágie to znamená, že sami seba pripravujú ako obetu, t.j. na konečné zničenie seba ako Osoby. Účinok úkonu sa postupne zosilňuje, a vôbec nezáleží na tom, že tí, ktorí si ho často robia majú úplne iné predstavy. Rituál prežehnávania sa je prejavom odsúhlasovania svojej smrti. Čím viac tým „lepšie“. 

Pri krste prebieha „zapečatenie“ všetkých energetických kanálov krsteného nešťastníka, a teda jeho (jej) plné odpojenie od zemských energií. Cirkev to nazýva „zrieknutie sa svojej hriešnej podstaty“. Pretože však nijaká iná podstata neexistuje, je to jednoducho zrieknutie sa našej všetko rodiacej Matky Prírody, ktorá nás porodila, vychovala a vykŕmila.

Hoci v niektorých lokalitách krstia ponorením nemluvňaťa do vody, väčšinou sa realizuje prax oblievania vodou hlavy dieťatka. Pri ostatných, nekresťanských obradoch takéhoto druhu – vrátane menorečenia – sa človek plne pohrúži do vody, či už rieky alebo jazera. Symbolicky to znamená opakovanie prechodu plodovou vodou a opakované narodenie sa. Okrem toho voda symbolizuje Kozmos, Astrál. Ak väčšina kresťanov vykonáva iba oblievanie vodou hlavy, znamená to, že následkom takéhoto krstu ostáva krstený celý život izolovaný, jeho hlava je energeticky, informačne oddelená, t.j. ako keby „odrezaná“ od tela. Symbolizuje to fakt, že kresťania považujú telo za hriešne, pohlavné orgány za nečisté a hanebné. Následkom toho je aj rodenie detí hriešne, veď vlastne všade do nemoty opakujú dualistickú neresť – večný boj „Svätého Ducha“ a „Hriešnej Hmoty“. Ich myslenie je svojou podstatou absolútne schizofrenické, keďže okolitý svet vnímajú nereálne. Toto ide do takého rozsahu, že normálny človek by mohol dostať dojem, že ide o psychicky ťažko chorých ľudí – ktorí sa vlastne ani nemôžu volať ľuďmi veď sami seba volajú ovečky božie – sú teda stádom baranov. No najstrašnejšie na všetkom je to, že akonáhle dosiahnu v spoločnosti väčšinu a začnú stáť na čele krajín, tak taká krajina sa nezadržateľne začne rútiť do nesčíselných bied.

Dualistická rozdelenosť celej ich energeticko-informačnej konštrukcie nesie za sebou ešte ničivejšie následky. Okrem toho, že svoju vlastnú Matku, ktorá ich porodila a vychovala považujú v podstate za „temný počiatok“, prišli na ešte zvláštnejšiu myšlienku – celý materiálny svet leží v moci Diabla. Načo je dobrá takáto myšlienka? Kresťanské ovečky sa takto ako jedno celé bezhlavé stádo snažia všetkými silami dostať svoje Duše z „hriešnej“ Zeme do Nebeského Jeruzalemu, kde dostanú „večný život“. Ale pokiaľ žijú tu, v plnom súlade s touto doktrínou, tak sa všemožne snažia čo najviac vydrancovať našu Matku Zem. Prečo by to nerobili? Veď celý tento svet je aj tak v područí Diabla, nuž je len správne ho ničiť, veď či to nie je boj proti nepriateľovi ľudstva…?

Následky vidíme všade okolo seba – ničenie Prírody, špina a odpadky všade, aj v každej rieke, každom jazere. Nech sa objavia kdekoľvek, všetko ničia. Dokonca aj vtedy, ak sa snažia urobiť niečo pozitívne a užitočné, aj tak nič také nedosahujú. Prečo to robia? Lebo všetko robia v nenávisti k okolitému svetu.

Táto dualistická konštrukcia „navrchu biele – dole čierne“ dovádza k úplnému vymieraniu, degenerácii, chorobám. Veď ak sú naše genitálie „nečisté“, ak je to hanba, ak pohlavný styk je blud – dokonca aj v manželstve – ak rodenie detí je hriešne, tak ako sa môžu v takej krajine a spoločnosti rodiť zdravé, šťastné, plnohodnotné deti?

Niektorí povedia, že v minulosti sa na našich dedinách rodilo veľa detí, ale že to boli aj tak negramotní roľníci. Ale naši roľníci sa v minulosti ku kresťanstvu chovali ako k niečomu vonkajšiemu, vnútenému, cudziemu kultu. Zákutia teológie nikto nevedel, Bibliu nečítal a jednoducho žili podľa prirodzených zákonov. Hoci navonok chodievali do kostola, pri problémoch sa obracali na ľudových liečiteľov a liečiteľky, používali staré rituály a obrady. Dnes je situácia iná. Všetci sú plne gramotní, televízia vnáša medzi ľudí politiku kresťanov, celá propaganda dovádza ľudí k tomu, že všetci pokrstení sa postupne stávajú aktívnymi nositeľmi týchto dualistických nerestí na mentálnej aj energetickej úrovni. A túto nákazu šíria vôkol seba. 

Overenie tohto stavu je pomerne jednoduché – pozrite sa na vývoj štatistiky venerických, gynekologických a urologických chorôb. Násobný nárast najmä za posledných 15 rokov. Myslíte si, že to je následok sexuálnej slobody? Nuž, v starom Ríme bolo sexuálnej slobody oveľa viac ako dnes, ale venerické choroby boli vyloženou zriedkavosťou a gynekologické choroby ženy vôbec nepoznali. Prečo? Pretože neexistovali nijaké doktríny o hriešnosti pohlavných orgánov, sexu a hriešnosti rodenia detí. Práve naopak, ženská misia rodenia detí bola posvätná, ba dokonca existovala posvätná chrámová prostitúcia, prekvitali falické kulty…

Kresťanský krst mimoriadne zhubne dolieha na ženy. Celá táto mrzkosť vplýva na podvedomie ženy – počínajúc históriou stvorenia Adama a Evy, pokúšanie hada, vyhnanie z raja a vina za to vo forme „rodiť budeš v mukách“… Celé to privádza k tomu, že ženské genitálie, ale hlavne maternica sa začierňujú. Jasnovidci vidia toto začierňovanie ako čierneho pavúka, ktorý objíma maternicu svojimi tykadlami. Môžeme to jednoducho nazvať Počarovanie, ktoré však prebieha masovo a je v skutočnosti uzákonené štátom. Takto počarovaná žena sa proste stáva nebezpečnou pre seba a pre všetkých mužov, s ktorými vstupuje do sexuálnych zväzkov, dokonca ak ide aj o vlastného manžela. Sama osebe začína chorieť gynekologickými chorobami typu fibrómy maternice alebo eróziou kŕčka maternice a rôznych ďalších, z ktorých niektorými nakazí aj mužov.

Muž, ktorý vstupuje do sexuálneho vzťahu s takto počarovanou ženou dostáva namiesto čistej, svetlej energie „IN“, namiesto energie šťastia, požehnania a ľúbosti iba energeticky znečistený chumáč energie. Doktrína o hriešnosti sexu je vsadená hlboko do podvedomia, tak taká žena bude každý pohlavný akt na podvedomej úrovni prijímať ako svoje poškvrnenie, čo sa nakoniec neodvratne odzrkadlí na nej samej a aj na mužovi. Následkom toho muž namiesto zážitku šťastia dostáva iba pocit viny za „poškvrnenie“, čo zase neodvratne doháňa k potrebe zapiť tento nepríjemný pocit alkoholom. A tak sa opíjajú a vymierajú. Keď žena má takto hlboko v podvedomí naprogramovaný pocit hriechu za pohlavný akt – veď iba jediné počatie na svete v histórii ľudstva bolo bez hriechu – tak za každý pohlavný akt, t.j. za každé „poškvrnenie“, „zhrešenie“ bude podvedome želať mužovi smrť. Nuž aj preto sa muži dnes nedožívajú ani penzie a väčšina „kresťanských“ žien stretá starobu osamelo.

A čo v systéme kresťanského programovania znamená „niesť svoj kríž“? Dávajú do neho tento zmysel: pretože prarodičia, t.j. Adam a Eva zhrešili (Eva samozrejme viac) a Boh ich vyhnal z Raja znamená to, že všetci ľudia sú hriešni a musia na sebe niesť pečať tejto hriešnosti po celý život v nádeji, že po smrti ich príjmu v Kráľovstve nebeskom. Nechápu, že v čisto magickom zmysle dogiem o totálnej hriešnosti celého ľudského rodu to je sila ohavnej obludy Počarovania, ktorú na sebe nosia všetci pokrstení. Ale to ešte nie je všetko – kvôli tomuto na nich vloženému Počarovaniu všetko vôkol seba ruinujú, špinia a skutočne šíria myšlienky a činy takého druhu. Keď na seba preberajú kríž, tak to v okultnom zmysle znamená, že prijímajú na seba všetku negatívnu karmu židovského a následne kresťanského egregoru. Takže skrátene: krstom sa človek „odpája“ od svojho rodového egregoru a napája sa na cudzí, židovsko-kresťanský. Môže človek s takouto karmou naozaj žiť v očakávaní, že ho nebudú prenasledovať činy členov tohto egregoru? Z nášho pohľadu sa zastavila jeho evolúcia… a čo to znamená sme už neraz písali.

Čo iné ako trest si možno predstaviť za takéto činy? Predstavte si – narodilo sa čisté, zdravé, bezhriešne dieťatko – a nechce nič, len žiť svoj vlastný život, pokročiť vo svojej evolúcii. Čo je ešte horšie, dieťatko do dvoch mesiacov má aj možnosť spomenúť si na svoj predchádzajúci život. A čo príde? Ešte pred tým, ako sa mohlo samotné rozhodnúť o svojom osude mu „odpoja“ jeho energetické kanály a nasadia ho rovno do židokresťanského egregoru… Teraz už na ňom visia všetky ohavnosti a zločiny jasne a podrobne opísané v Starom Zákone, počínajúc Evou, pokračujúc vraždou Ábela a aj všetky ďalšie vraždy a zločiny, ktoré zavŕšili kresťanské cirkvi až po skutky všetkých členov ich dnešnej hierarchie. A on, nešťastník, bude celý život za sebou ťahať tento náklad čiernej Karmy, ktorá inak nemá k nemu nijaký vzťah. A to ju na neho naložili jeho ľúbiaci rodičia! Prečo? Lebo oni sami sú takí istí, ktorí slúžia tým istým barbarom v čiernych sutanách, ktorí dnes ovládajú aj vlády, ktoré ich zase na revanš tiež podporujú… ktorí sú však koniec koncov nič iné iba Čierni Mágovia!

Nakoniec si zopakujme to hlavné. Napojenie človeka na ten či oný egregor prebieha pri každej inicializácii. V prípade krstu sa však úplne ničí individuálna, reinkarnovaná skúsenosť. Človeku berú jeho právo na životnú Púť. Stáva sa zombi, automatom, biorobotom, ktorému vnútili – a to aj na energeticko-informačnej úrovni – myšlienku o jedinom ľudskom živote na Zemi. Práve preto kresťania nechápu, čo to je Karma či Inkarnácia, odvrhujú Evolúciu, zavrhujú predchádzajúcu existenciu Duše. Títo ľudia sa proste stávajú nebezpečnými pre Prírodu a to, že kresťania pomaly a nezadržateľne vymierajú dokazuje, že Príroda sa začala aktívne zbavovať toho rakovinového zápalu, ktorý sa volá kresťanstvo.

NAŠI PARTNERI: