INFORMAČNÁ REKAPITULÁCIA

14. mája 2020 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

V praktickom svete neustále sa meniacich informácií býva zvykom, že po určitom období spracovávania informácií prichádza bod bilancovania, t.j. zhrnutia dosiahnutých výsledkov, overenie ich miery osvojenia či neosvojenia a stanovenie nových parametrov vektoru vývoja. V tradícii to označujeme Obrazom bukvice „Od“ (ѿ).

Informácia je – z védického pohľadu – svedectvo o čomkoľvek. Sama osebe je proste neutrálna. V súvislostiach fungovania Živlov – rovnako ako aj v rozprávkach či povestiach – je často podávaná alegoricky, t.j. ako Voda. Tento Obraz je veľmi užitočný na pochopenie podstaty entity, ktorú nazývame „informácia“. Už aj preto, lebo ak nahliadneme na túto lexému (t.j. jednotku lexiky, teda toho, čo tvorí slovnú zásobu toho či onoho jazyka) z pohľadu dnes značne dominujúceho anglického jazyka, tak poľahky uvidíme, že toto slovo možno rozložiť na dve zložky: „in formation“. V našom jazyku to znamená „vo formácii“. A čo je typické pre dôležitosť držania formácie? Áno – určite nebol problém to odhaliť – vedenie ozbrojeného boja. Preto v každej armáde od nepamäti každý výcvik začína poradovou prípravou, t.j. zostavením a udržaním určitej formácie – družstva, čaty, roty atď.

Teda to, čo je „vo formácii“ je súčasťou vedenia boja. V našom prípade informačného boja. Angličtina ponúka aj ďalšiu dôležitú pomôcku na pochopenie diania vôkol nás: výraz „sword“. Je náhoda, že ak od nástroja vedenia boja – meča – odoberieme predponu „s“, tak ostane „word=slovo“? Samozrejme že nie. V jazyku okupantov – presnejšie majiteľov firmy „Slovenská republika s.r.o.“ – nám poskytli informáciu, že slovom možno viesť vojnu (proti nám).

Vari môže byť jasnejšie vyjadrené, že každá do slova sformovaná (či aj vyrieknutá) informácia je forma vedenia (informačnej) vojny? Nuž, so slovami sa nemožno zahrávať. Nesú v sebe konkrétnu informáciu, pričom spravidla nie neutrálnu.

Tu sa môžeme vrátiť k prirovnaniu informácie k Živlu Voda. Aké Obrazy nám stará Múdrosť Prҍdkov ponúka? Voda je pre život nevyhnutná, bez nej nie je možný Javný život, t.j. život v materiálnom, prejavenom Svete Javi. Vodu možno použiť na udržiavanie života – piť, variť, umývať sa, ale môže mať aj iné prejavy. Každý Živel – okrem Éteru – má dve polarity, tvorivú aj ničiacu. Voda je aj ničiaca vlna cunami, aj more, v ktorom možno plávať. Pri plávaní na hladine sme v rovnováhe, máme prístup ku vzduchu aj vode. Ak sa ponoríme pod hladinu, tak sa dostaneme do oblasti úplnej dominancie vody (informácie). Vo väčšej hĺbke je jej ešte viac, ale nie je tam vzduch. Ak klesneme veľmi hlboko pod hladinu, tak sa môžeme utopiť. A aj toto môže spôsobiť informácia – zabiť. Je síce pravda, že niekto pláva lepšie iný horšie, ale hranica precenenia svojich schopností je veľmi jemná, ba najčastejšie – pre slabo pripravených plavcov – až nerozpoznateľná. Okamih rozpoznania síce príde vždy, ale ak je to v posledných sekundách života, tak už to je málo platné…

Teda vystavovanie sa množstvu informácií je vystavovanie sa aj hrozbe cunami či utopeniu sa. Veď informácia prichádza formou slov, a práve slovo je bojový element (sword) informačnej vojny. Bez ohľadu na poznanie či nepoznanie podstaty, každá vojna je vedená s cieľom ničenia živej sily nepriateľa. Na bojovom poli slova (vo formácii) stojí proti nám striktne organizovaná, disciplinovaná mašinéria, ktorá v prvom rade ovláda médiá. A nedajte sa pomýliť – okrem oficiálnych aj „alternatívne“. Nie všetko „alternatívne“ je na našej strane, t.j. na strane svabody.

Informácia sama osebe – ako sme už spomenuli – je iba svedectvom o čomkoľvek. Ale – a to je védický poznatok – každý prejavený, t.j. materiálny objekt má svoje energeticko-informačné pole a aj vektor svojho smerovania. Prijatie akejkoľvek informácie na spracovanie neodvratne vyvoláva reakciu (kauzálna reťaz) – a to je proces, o ktorom dnes málokto čo i len tuší. Preto opäť varujeme – nie je múdre sa vystavovať množstvu protichodných informácií. Presnejšie informačné zdroje, kde ponúkajú aj informácie protichodných energií a vektorov sú pre necvičenú myseľ smrteľným nebezpečenstvom. Keď totiž zistíte že sa topíte, už nemusí byť nikto nablízku, aby vám pomohol. Nezabúdajme, že Matrice odpájajú cca 15 sekúnd pred smrťou. Teda v posledných sekundách života spoznáme (čo nikomu neprajeme), že sme vybrali nesprávnu cestu, ale túto informáciu už nemôžeme nikomu odovzdať. A tak potomkovia nasledujú často rodičmi vybranú nesprávnu cestu, ale na základe svojho vlastného rozhodnutia. A vyjasnenie im tiež príde – v posledných 15 sekundách.

Dodajme, že energeticko-informačné polia tvoríme svojimi emanáciami, ktoré vyžarujeme na pozadí a ktoré formujú životný priestor v ktorom žijeme. Tento druh jestvovania nazývame aj polia strednej materializácie. Medzi ne patrí aj „populárna“ aura. Jemnohmotné telá sú inými entitami. Telá strednej materializácie odrážajú dôsledok, nie príčinu nášho stavu.

Inými slovami, Jemnohmotné Telá sú príčinou jestvovania materiálneho, t.j. Javného Tela, pričom Javné Telo je príčinou existencie tiel strednej materializácie, keďže tie sú tvorené emanáciami Javného Tela. Javné Telo Človeka je vytvorené z Tmavej, Prvobytnej Matérie Jediným Rodom a Makošou. Nie z Čiernej ani Temnej, ale z Tmavej. „Tmavá“ vyjadruje vysokú koncentráciu podstaty, nie prítomnosť Temnej či Čiernej zložky. Preto aj používame v našom jazyku slovné spojenie napr. „tmavá farba“, čo vyjadruje odtieň farby. V tomto smere nemožno odvádzať názov od ruštiny, pretože tá pozná iba výrazy „temný“ a „čierny“, ale nemá výraz „tmavý“. Preto ruština používa výraz „temný“ aj na neutrálne označenie odtieňa farby, ale v slovenčine má (aj v staroslovienčine) výraz „temný“ jednoznačne význam formy prítomnosti negatívu. Tmavý vyjadruje iba neutrálnu kvalitu koncentrácie, veď „tma“ je prirodzenou časťou dňa.

Človek je bytosť, ktorého Javná zložka je tvorená z Tmavej Matérie, ktorá jediná umožňuje v podstate večný život, pevné zdravie, neohraničený životný potenciál – ak tieto komponenty (dobrovoľne!) neodovzdávame parazitickým entitám. Telo z Tmavej Matérie umožňuje prítomnosť Duše, Ducha a Živatmy. As je Človek (s Telom, Dušou, Duchom a Živatmou) aj vlastným kanálom spojenia s Jemnohmotným Svetom, ktorého myseľ je umiestnená v 16. rozmernosti. Temná Matéria patrí Jedinému Prvostvoriteľovi, ktorý je nad celou Stavbou Sveta, pričom základné, bázové Energie, vykonávajúce Jeho Plán sú Jediný Rod a Makoš použitím Konov Stavby Sveta.

Ak dôjde ku skombinovaniu Človeka a inorodej entity, tak výsledné telo už nezodpovedá štandardu Tmavej Matérie. Z pohľadu genetiky je identifikovateľné tým, čo nazývame prítomnosťou „zvieracieho génu“. Také telo už nie je schopné udržať Živatmu. Ale vzhľadom na rozličné možné kombinácie, zmeskovia môžu mať Dušu ba aj Ducha, ale nikdy nie Živatmu. Závisí to od konkrétnej kombinácie zmeska.

Všetko je na báze výberu, ale právo rozhodnúť má len a jedine každý sám.

Preto v Tradícii našich Prҍdkov rozpoznávame informácie prvého a druhého druhu – čo sme už neraz uviedli. Informácia prvého druhu je proste svedectvo o čomkoľvek, ale v „surovom“ stave, t.j. nemáme ani potuchy či je alebo nie je pravdivá. Informácia druhého druhu je taká, ktorú sme už preverili osobnou skúsenosťou, a tým sa stala Múdrosťou. Hromadenie informácií prvého druhu vytvára informovaného jedinca (bez záruky vektoru smerovania), informácia druhého druhu vytvára múdreho jedinca (s jasne rozpoznaným vektorom smerovania, t.j. so životnou skúsenosťou).

Zopakujeme starú Múdrosť Prҍdkov: informovaný neznamená (implicitne) múdry.

V tomto bode sa dostávame k dileme, ktorú vyjadril už Aristoteles: „Dajte mi pevný bod a pohnem Zemeguľou“. Problémom nakopenia množstva informácií prvého druhu („surových“, ktoré zahŕňajú aj dezinformácie) je nájdenie medzi nimi onoho „pevného bodu“. A toto je kľúčovou otázkou dneška.

Ak by sme si chceli tento proces predstaviť obrazne, tak hovoríme o informácii, jej energeticko-informačnom poli a vektore smerovania celého systému. Ak si informáciu predstavíte ako bod v kruhu, tak vektor smerovania je šípka smerujúca od bodu v strede kružnice ku konkrétnemu bodu na kružnici. Koľko smerov orientácie vektoru existuje? Z pohľadu geometrie hovoríme o 360° kružnice, pričom stupne majú aj sekundy, ich zlomky, atď. Každý jeden bod kružnice – ktorých je nekonečné množstvo – predstavuje samostatný vektor smerovania. Tu si hneď treba vyjasniť, že cesta k Prҍdkom po Zlatej Púti Duchovného Vývoja je iba jeden jediný z nich. Pretože my sme prišli z jedného, konkrétneho bodu Vesmíru, tak cesta nazad je iba cez tie isté „dvere“, ktorými sme vstúpili. Všetky ostatné dvere vedú inde. Teraz ani nie je dôležité či dobre alebo zle, jednoducho inde. Toto je onen zvrat „druhý príchod“, ktorý si „osvojilo“ kresťanstvo. Druhý príchod je náš, védický termín a jednoducho označuje, že Človečenstvo nepochádza zo Zeme, ale že po splnení úlohy na Zemi sa musíme vrátiť tam, odkiaľ sme kedysi dávno odišli. Pre všetkých Človekov je to rovnaké. „Národnosť“ je nepodstatná (v týchto súvislostiach).

A teraz si predstavme, že reč nie je o bode v strede kružnice, ale vo sférickom objekte, guli. A nám treba iba jeden jediný, „náš“ bod smerovania vektoru domov. Ak „prestrelíme“ a aj sa nedostaneme hneď do Pekelných Svetov, aj tak na seba naviažeme celú reťaz (nadbytočných) inkarnácií, ktoré aj tak raz budú musieť vyústiť v návrate „Domov“ – alebo rozkódovaní. Preto je nie náhodou typickým Obrazom našej tradície včela: nech vyletí a zbiera nektár kdekoľvek, nakoniec sa vracia do domovského úľa. To je Pravidlo každej Hry (aj 12-rozmernej).

A tu prichádzame k dôležitosti pôvodu kanálov informácií, podľa ktorých riadime svoje konanie. Každý aj jeden bod vo Vesmíre možno dosiahnuť samostatným komunikačným kanálom, ale náš vlastný, Rodový Kanál je iba jeden jediný. Tu poukazujeme na fakt, že môžete stretnúť množstvo ľudí so všakovakými – a reálnymi – kanálmi komunikácie s Astrálom. Ale iba opakujeme – iba jediný kanál vedie Domov (Druhý príchod).

Teda podstatnou zložkou zdroja informácií je čistota kanálu, ktorým prichádzajú.

Už sme v inom článku uviedli, že lexéma Žrec je zostavená z Obrazov Ž-Re-C, čo v smere riadenia Obrazov čítame ako Energia preváraná na Život. Teda Žrec je Človek (spravidla As), ktorý dokáže ozrejmiť iným ako správne žiť. Ale vždy pôsobí iba ako forma smerovacej tabule pri ceste, spravidla výber cesty neovplyvňuje. Teda ak to je Žrec.

Ak ide o skutočného Žreca, tak zostupujúca informácia schádza po žrecovskom kanále. Tu je ale potrebné vedieť, že KAŽDÁ ŽRECOVSKÁ INFORMÁCIA má vždy svoju „dobu platnosti“. Informácie – hoci v danej dobe aj pravdivé – z minulosti už dnes spravidla nič neznamenajú. Dnes je už okolo nás iný Priestor, Poznatky, súvislosti, a vôbec všetko, čo tvorí náš životný priestor. Veď ani my sami neuvažujeme tak, ako pred povedzme 10 rokmi.

Žrecovské rady sú vždy a striktne stavané na konkrétne „Tu a Teraz“, pretože iba takto možno zabezpečiť naozaj aktuálne inštrukcie pre dosiahnutie úspechu v konkrétnom čase a priestore. Každá informácia dnes – ako aj vždy v minulosti – musí byť aktuálna, pretože iba a jedine taká umožňuje efektívne konať v neustále sa vyvíjajúcej situácii – tu a teraz. A také niečo sa dnes nedá – ako ani NIKDY V MINULOSTI – dosiahnuť bez čistého Kanálu výstupu do Jemnohmotného Sveta. Môžeme použiť aj dnes populárny výraz „channeling“. Akurátne, operatívne využiteľné informácie môžu prichádzať jedine v režime „ON LINE“, inak sú už v čase „dodávky“ zastaralé. A čistý Kanál je VEĽMI OJEDINELÁ vec, pretože skutočných kanálov je naozaj veľmi málo.

Pripomeňme si princíp fungovania/programovania spoločnosti v súlade s Konmi Stavby Sveta. Ide totiž o to, že Temní Mágovia tento princíp VŽDY dodržiavajú. V Jemnohmotnom Svete všetko závisí od výšky individuálnych alebo skupinových prístupov (ak ide napr. o Rod/Národ). Je to niečo podobné ako obchodná ponuka. Tá sa musí – aby bol dodržaný Kon Stavby Sveta – predložiť dostatočne vopred, takže „obchodne“ oslovený subjekt má čas na preskúmanie ponuky a rozhodnutie o prijatí či zamietnutí. Temní Mágovia predložili napríklad „ponuku“ pod názvom „Nový Svetový Poriadok“. Museli ju verejne ozvučiť, pretože inak by sa nedostala k nám, oslovenému subjektu, t.j. Človečenstvu, a to by bolo porušenie Konu.

Ak s ponukou nesúhlasíme, tak musíme vykonať akt odmietnutia. Ak ju nenapadneme znamená to, že sme ju mlčky schválili. A každá takáto „obchodná“ ponuka nadobúda právo – pod vplyvom schválenia druhou stranou obchodnej dohody – na realizáciu.

Temní Mágovia sú aj rozliční šamani, ktorí pôsobia z výšky 6. čakry (Stohne). Keď človekovia prijali stav ľudinu – dobrovoľne degradovali – formou prijatia kresťanstva, tak maximálny dostup takýchto ľudinov je 3. čakra. Pri uplatnení Konu o 3 stupňoch je ponuka šamana podaná z pozície 6. čakry, pričom kresťan nedosahuje viac ako 3. čakru. Ľudina teda nemá ani „kvalifikáciu“ na odmietnutie ponuky, a tak tá nadobúda právo na realizáciu. Nehovoriac o tom, že kresťan má implementovanú rabskú mentalitu, t.j. neodporuje vrchnosti, lebo „tá je vždy od Pána“.

Tradičné, patriarchálne Slovanstvo energeticky prebýva na 4. až 6. čakre vrátane. Teda aj táto pozícia umožňuje tvoriť „ponuky“ (programy) pre kresťanov, ale táto informácia sa v podstate „stratila“. Umiestnenie (4.-6.) nebolo vybrané žrecmi v minulosti náhodne a možno ho považovať za najlepšie možné – pre danú dobu dominancie Vatikánu a jezuitov. Šiestu pozíciu má právo riadiť Deviata rozmernosť, v ktorej sú všetci Bohovia. Teraz je jedno či pod Bielobohom alebo Čiernobohom, jedni aj druhí používajú 6 ako zdroj svojho blahobytu – zdroj životnej energie.

Šaman ani tradičný Slovan nemá právo – keďže je maximálne na 6. rozmernosti – odmietať ponuky Bohov. Ale dnes treba vedieť, že prítomnosť v egregore Slovanstva je dobrovoľné napojenie sa na parazitov. Každý egregor žije zo životnej energie svojich klientov.

Z toho vyplýva aj to, že pokus o vymanenie sa spod egregora vždy vyvolá nejakú reakciu – dojné kravy nie sú nekonečné. Preto spravidla nastávajú matričné reakcie – všetci, ktorí sú v zodpovedajúcej Matrici dostanú pokyny – na úrovni psychoriadenia – zabezpečiť návrat zablúdenej ovečky do stáda (príbuzní, okolie…).

Vari už ani netreba vysvetľovať, že As prebýva v Šestnásťrozmernom Priestore, teda ďaleko-vysoko nad Bohmi. Akékoľvek „obchodné“ ponuky Bohov má právo – ba dokonca povinnosť – odmietnuť. Okrem toho môže on dávať také ponuky, ktoré nemá právo odmietnuť ani jeden Boh.

Jemnohmotný Svet má zložky, ktoré sústavne monitorujú frekvenčnú úroveň – generovanie emanácii na pozadí – každého jednotlivca. A práve tieto frekvencie – naše emanácie – sú rozhodujúce pre posudzovanie každého z nás z pohľadu Astrálu. Teraz nás uzavreli do oblasti strachov (vírusová psychóza), čo je oblasť nízkych frekvencií, t.j. emócií. Podľahnutie tejto psychóze je jej prijatie a umiestňuje podriadený subjekt do oblasti 1.-3. čakry, ktorá plne podlieha riadeniu zo 6. rozmernosti. Jezuiti sú všetko možné, len nie naivkovia. A ako reaguje každý jednotlivec, také emanácie bude na pozadí vyžarovať. Ale ide znovu iba o ponuku, ktorú môžeme alebo nemusíme prijať. Prijatím sa stáva pre nás záväznou, a teda jej nedodržranie podlieha zmluvnému trestu, pred ktorým nechráni ani Kon – lebo prebehol dobrovoľný akt prijatia.

Nie náhodou udržiavanie – pre tých, ktorí sledujú semináre Vedmy Nadeždy – myšlienky „Víťaz Jesm“ nás umiestňuje nad oblasť dosahu nízkorozmernej obchodnej ponuky. Vyhlásením sa za Víťaza vyžarujeme energiu Víťazstva, ktorej emanácie začínajú formovať nový životný priestor. Pri takejto emanácií nás Astrál rešpektuje ako Víťazov, a teda druhú stranu kategorizuje ako porazených. Po júne 2020 začne – v rámci vystaveného ultimáta – Jemnohmotný Sveta postupne uplatňovať kroky, ktoré povedú k  likvidácii porazených. Astrál má nekonečné možnosti.

Samozrejme, že nie je ľahké sa „prepnúť“ do takého stavu mysle, ktorý generuje takéto emanácie myšlienkou (mantrou) „Víťaz Jesm“. Ale nič nám nebráni si to postupne osvojovať. Najskôr túto myšlienku udržme povedzme minútu denne, potom hodinu, až nakoniec ju budeme schopní udržať celý deň. Takéto emanácie vnútia okoliu stav nášho víťazstva bez nároku na napadnutie našej „ponuky“ druhou stranou, pretože druhá strana – pri všetkých jej maximálnych, nie priemerných možnostiach – nepresahuje 9. čakru. Človek je v oblasti 10.-12. rozmernosti (Zlatý Vek), As v 16.

Máme to v rukách. Dôležité je uvedomiť si princíp práce Astrálu založený na prístupových právach.

Zo známej štruktúry 12-rozmernej Hry vieme, že Smrť je umiestnená v 8. rozmernosti. Na túto Entitu sú naviazané aj také štruktúry, ktoré nazývame „Osud“ či „Karma“, aby sme uviedli tie „najpopulárnejšie“. Tieto štruktúry nie sú pôvodnou súčasťou 12-rozmernej Hry, teda nie sú pre nás záväzné. Ale ak sme tieto „ponuky“ prijali, tak pôsobia. Keď rozširujeme naše Vedomie nad 9. rozmernosť, tak sme už nad pôsobením Smrti, a teda aj dosahu Osudu či Karmy. My rozhodujeme, teda odmietame či vydávame ponuky.

Zobuďme sa konečne!

Dostávame veľa mailov, z ktorých niektoré obsahujú otázky na náš názor na tie či oné webové stránky. Teraz možno pochopiť súvislosti, prečo sa k takýmto otázkam nemôžeme vyjadriť – je to predsa ovplyvňovanie práva samostatného rozhodovania každého človeka. Naša stránka tartaria.sk má za cieľ sprostredkovávať „kanálové, žrecovské“ informácie, nie reklamovať či ohovárať iné webové zdroje. Ale vo svetle horeuvedených súvislostí je jasné, že sú prípady, keď sa musí aj žrec vyjadriť adresne. Ide najmä o tých našich čitateľov, ktorí sa začali touto problematikou zaoberať nie tak dávno.

Nasledujúce riadky transformujú žrecovské informácie do takého stavu, aby boli použiteľné v bežnom živote.

V prvom rade – keďže rekapitulujeme – zhrnieme naše doterajšie pôsobenie. Pojmy ako „Staroverci“, „Ingliizmus“, „Slovansko-Árijské Védy“ a súvisiace okruhy sme priniesli prvý raz na Slovensko my. Už v roku 2008 sme sa prvý raz stretli s otcom Alexandrom – Pátrom Dijom – v Omsku a nadviazali osobnú spoluprácu. Tá sa postupne pretavila do prekladov Véd aj organizovania osláv Sviatkov u nás v súlade s prastarými obradmi a rituálmi, ktoré sa konali z poverenia Pátra Dija. V roku 2010 sme podstúpili aj obrad Menorečenia, a to ako doteraz jediní zo Slovenska. Naša snaha druhý raz pozvať na Slovensko (pretože v roku 2010 tu už raz bol) Pátra Dija a realizovať hromadný obrad Menorečenia zlyhala práve kvôli putinovsko-RPC mašinérii, ktorá skoro fyzicky zlikvidovala aj Pátra Dija.

Často zasielané otázky čitateľov sa týkajú nášho názoru na viaceré webové stránky zo Slovenska aj Čiech, ale vyjadríme sa len k dvom slovenským. České weby sú mimo našu republiku, teda nemá význam ich zo Slovenska komentovať.

Najviac otázok smeruje na weby slavica.sk a jaks.sk.

S človekom stojacim za Slavicou sa dobre osobne poznáme. Považujeme ho za čestného Slovana, ktorý sa snaží – z nášho pohľadu – robiť pre jednotu Slovanov maximum. Podľa nášho názoru ale nie všetci (s ktorými spolupracuje) naozaj sledujú ten istý cieľ ako on, takže môžeme hovoriť o názorových rozdieloch nás a jeho na niektoré kľúčové body, ale v žiadnom prípade nie o zlomyseľnosti či nečestnosti tohto človeka. Rozhodne mu prajeme do budúcich akcií veľa zdaru.

Web jaks.sk je úplne iný prípad. Už od počiatkov preberal naše články s cieľom ich zdiskreditovať, t.j. preto, aby mohol hneď za nimi pridávať svoje komentáre. Neraz vytváral aj samostatné články či videá, ktoré – ak by neexistovali naše články – by inak nemali dôvod na existenciu.

Túto stránku nenavštevujeme – nevidíme žiaden rozumný dôvod na prezeranie chaotickej kopy všetkého, čo príde pod ruku, a čo si často navzájom vnútorne protirečí. Preto naša IP adresa sa neobjavuje v zozname zaznamenaných návštev.

Jednou z rozoberaných tém, na ktoré nás čitatelia upozornili, bolo posúdenie seminárov Vedmy Nadeždy a vyjadrenia v štýle, že slovenskí staroverci ju neuznávajú..? Tu sa natíska jedna z prvých otázok: akým právom sa uvádza ako autorita reprezentujúca „slovenských starovercov“?!

O odborných jazykových znalostiach autora svedčia aj publikované preklady z ruštiny, napr. jeden zo seriálov ruského televízneho kanála РЕН ТВ pod názvom „Тайны Чапман“ zverejnil ako „Tajný Čapman“, čo inak z ruštiny prekladáme ako „Tajomstvá Čapman(ovej)“. Tu sa vynára logická otázka – ako vlastne získava informácie z „ruských“ zdrojov?

Hlavnou hrozbou tohto informačného zdroja je množstvo všakovakých protichodných informácií, čo vytvára u neinformovaných čitateľov dojem, že to všetko je „správne“ slovanstvo. Ale práve opak je pravdou – zozbieranie IP adries návštevníkov slúži ako dôkaz, že návštevníci netušia, čo Slovanstvo vlastne je. Ako následok nemáme právo byť uznaní za samostatný národ. Veď ak čitatelia čítajú aj protichodné informácie, tak to naozaj rukolapne potvrdzuje, že nevedia „kudy kam“. Tým spĺňajú špecifikáciu stanovenú Britským zákonom o Privilegovaných národoch; t.j. keďže nevieme kto sme, tak nás musia riadiť tí, ktorí podmienku sebaurčenia spĺňajú. A nejaké ilúzie o Slovanoch – veď sa zahrajte. Už Rimania mali „chlieb a hry“, čo v tomto prípade možno vyložiť skôr ako „chliev a hry“. No a všetky zaznamenávané IP adresy svedčia o miere „úspechu“ tohto projektu.

Každý návštevník tejto stránky sa podpisuje pod túto charakteristiku (IP adresa) a tým súhlasí s touto Hrou privilegovaných. Ostatne, veď to je jednoduchšie ako začať pracovať vlastnou hlavou.

A prečo protichodné informácie? Priblížme si to na príklade rabína Piakina. V Rusku bol КОБ prebratý pod riadenie putinovského režimu, aby bol vytvorený „alternatívny“ zdroj, ktorý „nezávisle“ podporuje vládnuci režim. Toto prebratie malo charakter postupnej fyzickej likvidácie odporcov. Ich ideológia je podaná v mnohých knihách, spomeňme napríklad jednu z pilierov – Mŕtvu vodu. V knihe okrem iného nájdete chvály na Bibliu aj Korán, aj keď spolu s Puškinom. O žiadnych Védach – a to ani indických – tam nič pozitívneho nenájdete. Ale existuje principiálny rozdiel medzi materialistickým a védickým ponímaním Sveta. Darwin tvrdil, že všetko pochádza z princípu vývoja druhov, Védy stoja na princípe vývoja Ducha. Vývoj druhov stojí na dvoch postulátoch: náhodnom výbere druhov a náhodnom vzniku prvej bunky. Podľa teórie vývoja druhov sa tieto všakovako náhodne vyvíjali, až nakoniec došlo k takému jedincovi, ktorý má všetky znaky dnešného druhu, okrem jednej inej, ktorá je už odstránená na dnešných druhoch. Teda – ako predpovedal Darwin – raz sa pre každý druh nájde jedinec, ktorý má iba jeden nedostatok oproti dnešnému druhu. A platí to pre človeka aj zvieratá. Nuž a také niečo sa nikdy nestalo. Práve naopak, vedci vypočítali, že ak by bola táto teória náhodného výberu pravdivá, tak paleontológovia a podobní vedci by mali vykopávať stovky miliónov nepodarených druhov, čo zásadne odporuje nálezom. Namiesto neprehľadného množstva druhov všetky druhy, ktoré vôbec vedci vykopali za celú éru existencie Zeme nepresahujú 400 000. A „náhodné“ zostavenie bunky je ešte ďaleko – zo štatistického pohľadu – za možnosťami tejto teórie. Na takúto náhodu by sa musel vek Vesmíru mnohonásobne predĺžiť…

Védická teória vývoja tvrdí, že všetky druhy boli od počiatku stvorené dokonale. To vývoj Ducha prebieha postupnou inkarnáciou Duše v čoraz dokonalejších a dokonalejších telách, preto neexistuje žiadna ďalšia potreba pre vývoj druhov, lebo telo každého tvora už obsahuje tie potrebné parametre, ktoré si musí Duša postupne osvojovať. A v skutočnosti ani nič také – okrem genetických manipulácií ľudí – ani v Prírode neexistuje.

No a KOB vošiel doprostred – podľa nich vývoj druhov prebieha, ale dochádza k nemu nie náhodne, ale systémovo. A Duša? Tú v podstate považujú za egregor.

V knihe nájdete aj informáciu, že „znachar“ je veľmi negatívna osoba. Nuž, v slovanskej tradícii je znachar ľudový liečiteľ, bylinkár či zelinkár. Aká teda démonická bytosť?

A tak pôsobí naozaj kontroverzne, ak na „slovanskej“ stránke sa niekto „pasuje“ za vzorového staroverca, teda toho, kto stojí na vҍdických základoch, ale pritom propaguje demagógiu rabína Piakina, ktorá je výslovne, systémovo anti-vҍdická.

Pravda, nato treba študovať Védy. Ale práve vo Védach – v Knihe Múdrosti Perúna – sa píše, že príde Veľká Žrica, ktorá spôsobí pád vlády Temných Síl na Zemi. Ide o Védický, náš zdroj, ktorý rabín Piakin ani nespomína. A tu jednoznačne prichádza do úvahy jedine Vedma Nadežda. Už aj preto, lebo je to výslovne – a v súlade s Knihou Múdrosti Perúna – Žrica, nie Žrec.

Podľa opisov Véd sú tvorivé energie ženskej podstaty, mužské pôsobia skôr ako „katalyzátor“.

Ďalším obľúbeným subjektom je Cigán Kurovský – ale čo má Cigán dočinenia so slovanskou Kultúrou?

Teda tak, tu rabín, tam Cigán, tu Lazarev či Sidorov (hľadajú patriarchálny princíp, nie Žricu) – a nakoniec zostavil Panteón Slovanstva. A ako pozná Staroverectvo? Nuž, tento mesiac nás upozornil, že v Knihe Múdrosti Perúna našiel chybu v jednej tabuľke. Stalo sa, tlačiarensky škriatok – vieme. Tabuľka je uvedená správne v Knihe Svetla. Ale zarážajúce je niečo iné – kniha vyšla v prvom vydaní pred cca 7 rokmi. Jej zvládnutie – ako aj všetkých kníh Sloviensko-Árijských Véd – je nutnou, ale nepostačujúcou podmienkou pre toho, kto sa pasuje za zástupcu „Starovercov“. Ako možno vážne brať toho, kto kritizuje Vedmu Nadeždu ako „Staroverec“, ale až do mája 2020 neprečítal ešte ani len druhú knihu Véd?

No a za zmienku stojí aj samotný názov – „jaks“. Dá sa predpokladať, že ide o spojenie bukvíc Ѩ a Ѯ. Keďže ide o Obrazné písmo, tak sa uplatňuje jav, kedy sa fonéma môže v závislosti od vedľa stojacej bukvice meniť. Inými slovami, niekto prečíta „jazyk“, iný zase „jezyk“ a podobne. To je v poriadku, ale vždy ide o lexémy, t.j. o také jednotky lexiky (reči), ktoré sú rozšírené, všeobecne známe, ale často inak znejú v rozdielnych nárečiach. Keďže nám nie je známa lexéma „ѨѮ“, tak by malo dôjsť k výslovnosti, ktorá rešpektuje prvotné fonémy oboch zložiek. V prípade Ѩ to je „jo“ a Ѯ „ks“. Veď práve odstránenie Ѩ sa ukázalo časom nenahraditeľné, a preto za cárskeho Ruska doplnili bukvu „Ë“, ktorá patrí – spolu s „Э“ – medzi nové, ktoré sa v pôvodnej Staroslovienskej Bukvici nenachádzali, ale v dnešnej Azbuke už sú. Reformátori síce nedovolili navrátiť pôvodné grafémy (znaky), ale pripustili dodanie nových so starými fonémami (zvukmi). Čudovať sa netreba, graféma vyjadruje súvislosti sakrálnej grafiky.

Vari ešte okrajovo o „Maliarikovcoch“, ktorí sa sami utešujú tým, že ich maliarikovstvo súhlasí aj so Slovҍnsko-Árijskými Vҍdami. Nuž, Védy vedú minimálne do oblasti Zlatého Veku, t.j. do rozmerností na ktoré sa napájame čakrami (10.-11.-12.). Maliarikove úpravy cez Biblický projekt (1.-2.-3.) na Vҍdy v žiadnom prípade nesiahajú.

V kybernetickom priestore existuje viac webov, ktoré – na základe povrchného posudzovania – kombinujú „hrušky s jablkami“. Nuž, tu je dôležitý postoj každého čitateľa, teda presnejšie zodpovednosť za seba. Opísaný príklad nech slúži ako ukážka na vysvetlenie.

Čo sme chceli týmito informáciami dosiahnuť? Nuž opisom webu, ktorý aj tak pôsobí proti nám nič nezískavame, ale ani nestrácame. Nie je prvý ani posledný. Z tejto informácie však môžu mať prospech naši čitatelia, najmä tí, ktorí sa ešte iba začínajú orientovať v tejto problematike. Ak začnú na sebe pracovať a otvoria si svoj Rodový kanál, tak získali oni sami, ich rodiny, ich Rod. A to nie je málo, to nám ako odmena stačí.

Slѡvҍni nestáli a nestoja na cudzom, ale svoje si ubrániť musíme. Inak neprežijeme. Tie najhlavnejšie zmeny už nie sú tak vzdialené. Tibetská múdrosť hovorí, že pád spod vrcholu hory je najhorší, pretože je už skoro z vrcholu, ale práve vtedy často upadá pozornosť stúpajúcich nahor. Nestaňte sa ďalšími obeťami informačnej vojny.

14.05.2020

NAŠI PARTNERI: