KAZACKA ZDRAVA ČASŤ 1.

13. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, ZDRAVIE

Ako sme už neraz hovorili, žijeme v časoch, keď sa Slovanom a Árijcom odkrýva možnosť návratu Rodovej Sily. Vidíme okolo seba rýchlo prebiehajúce zmeny, ktoré ženú všetko k polarizácii – dobro k maximálnemu dobru, zlo k maximálnemu zlu. V okamihu maximálneho „výkonu“ kozmického trenažéru bude už všetko dostatočne polarizované.

Je to také jednoduché? Nuž, ako to býva, niečo áno a niečo zase nie. Na tých, ktorí sa ešte aj dnes tvrdošijne držia Slovanom cudzej, importovanej dogmy jasne vidno, aký je rozdiel medzi naprogramovaným mechanizmom – udržiavaným obradmi čiernej mágie pri pravidelných návštevách kostolov – a cestou Viery, ktorá nám postupne odkrýva nové a nové obzory. Takto už je jasné, že tvari – hoci na podmienky Noci Svaroga efektívne ovládajúci náš životný priestor – mali veľké výhody, ale tieto neboli spôsobené ich nadradenosťou či „vyvolenosťou“. Bolo to najmä zatemnenie našich myslí a zničenie zdrojov – zásadne aj s ich nositeľmi – poznania. V okamihu, keď to už nie sú schopní udržať pod kontrolu začína čoraz viac a viac ľudí vidieť o čom celá ich „vyvolenosť“ či náboženstvo je. Ostáva im akurát tak šírenie obrovského množstva dezinformácií – hoci tí, ktorí sa na tom podieľajú majú neraz „povolené“ hovoriť aj veľa pravdivých vecí svedčiacich proti nim, pretože takto si zabezpečujú dôveru nevedomých. Nesmieme však zabúdať ani na to, že majú plán, ktorým sa ešte posledný raz pokúsia o likvidáciu Rasy na Midgard-Zemi. Ako sa brániť? Ako vždy – dodržiavať zásadu zdravomyslia a pracovať na návrate Rodového zriadenia s transparentnou štruktúrou spoločnosti vo forme už vysvetlených štyroch základných kást. V okamihu znovunastolenia Rodového zriadenia a vlády zdravomyslia skončí parazitom možnosť žiť na náš úkor. A nezabúdajme ani na to, že hoci dnes sa bez peňazí žiť v spoločnosti nedá, peniazmi si nezabezpečíte budúcnosť. Teda už nie dnes. Je to nástroj a vynález Sivých a naivní sú tí, ktorí si myslia, že cudzou zbraňou „porazia“ jej autora. Ale aj na takýchto ľuďoch vidno „chápanie“ návratu Starej Viery.

Ako je možné, že Pravda, hoci už prichádza, je niektorými ľuďmi chápaná okamžite do takej miery, že sú ochotní reálne meniť svoj život, zatiaľ či iní – hoci inak oduševnení „Slovania“ – sa nijako zvláštne nemenia, vari okrem trochu upravenej rétoriky, no inak ostávajú pri výdobytkoch civilizácie. Čím to je, že jeden to chápe tak a druhý onak?

Odpoveď je možno nečakaná, ale závisí to od našich „technických“ parametrov. Presnejšie, od čistoty našej krvi. Prečo je čistota krvi dôležitá a aká je vlastne jej úloha? Odpoveď je „zakódovaná“ už v názve nášho národa – Slovieni. Etymologicky pochádza zo spojenia dvoch starosloviensky slov: Слав a вены, t.j. Slovan (Slav) a vény, t.j. žily. Slovieni boli tí, ktorí sa dôsledne starali o čistotu svojej krvi. Slovan totiž môže byť dovtedy Slovanom, kým nedopustí miešanie krvi svojho Rodu. Prečo je to také dôležité? Odpoveď nájdeme v opise mechanizmu vstupu myšlienky do nášho mozgu.

Už vieme, že Bohovia Pravi, t.j. Vyšší Bohovia existujú „aj“ vo forme EIT (energeticko-informačných tokov). Môžeme povedať aj, pretože ako my máme viditeľné, fyzické telo, tak máme aj ďalšie telá, ktoré u vyvinutých ľudí siahajú do stoviek či tisícov kilometrov a aj do iných rozmerov. Napríklad naša Duša je 16 rozmerná, pretože to je telo, v ktorom budeme žiť, po (úspešnom) prechode do Sveta Legov. Má to však jeden háčik – jej veľkosť, t.j. rast umožňujú jedine silné mravné zásluhy. Kto nemá Svedomie, presnejšie nejde cestou odkazu Predkov nebuduje si (aspoň v tomto živote) telo, v ktorom by bol schopný v ďalšom harmonickom Vesmíre žiť. A tak ako my máme fyzické telo Javi, máme aj ďalšie navné telá, t.j. už existujeme vo Svetlej Navi, t.j. Slavi. Tento princíp je všeobecný, a teda takto podobne existujú aj vyššie bytosti, ktoré sa vo Svetlých Svetoch volajú Bohovia a v Temných Démoni (anjeli, archanjeli a pod). Nuž Bohovia Pravi majú také telá, ktoré zasahujú celú Galaxiu, t.j. ich EIT sú prítomné v každej jej časti. Je to rozhodnutie našich Bohov, že v oblastiach, kde je Svetlá Energia zásadným spôsobom znížená z dôvodu zákrytu inou galaktickou hmotou (množstvom iných slnečných systémov, ktoré nám „zacláňanú“ priamy „výhľad“ na hviezdu Inglie) sa nematerializujú. Ale túto hranicu prechádzame na sviatok Premien Boha Koľadu 21. decembra t.r. Premena začne sviatkom Premien. Žeby to bola náhoda?

Postúpme ďalej. My žijeme vnútri EIT našich Bohov – a nielen ich – a zároveň sme súčasťou egregoru, t.j. energeticko-informačného poľa, ktoré je vytvárané myšlienkami, želaniami a úmyselným snažením živých bytostí. Egregory majú minerály, zvieratá, ľudia, ale aj bytostí Navi a Slavi. Čo sa týka ľudí, tak egregory sú napríklad rodinné, skupinové, politické, národné, náboženské a pod. A tu prichádzame k dôležitému bodu. Ako sa vlastne myšlienka dostáva do nášho mozgu? Vzniká tam, alebo je tam iba „vsadená? Nie, mozog nevytvára nijakú informáciu. On ju dokáže iba materializovať, uskladňovať či pomocou nej regulovať životné procesy tela. A ako to je so „skladovaním“ informácií? Vieme, že pri narodení je naša pamäť úplne čistá. Ale ak by sme celý mechanizmus pripodobnili k počítaču, tak kde teda sú uložené programy „obsluhujúce“ fungovanie tela? „Pevný disk“ nášho tela, t.j. miesto, kde sú uložené „súbory“ Rodovej pamäte je kostná dreň a krv je „operačný systém“. Preto kvalita krvi zásadným a rozhodujúcim spôsobom vplýva na kvalitu informačných tokov nášho tela. Ak nemá potrebné vlastnosti, t.j. ak nie je schopná „obslúžiť“ vstupujúcu informáciu, tak mozog ju nikdy nedostane. Toto je dôvod, prečo naši Predkovia tak zásadne strážili čistotu krvi Rasy. Ak krv postráda potrebnú kvalitu, tak môže nastať plné ignorovanie špecifickej informácie. Určite poznáte situáciu, že ak viacerí počujú tú istú informáciu, tak jedných úplne „zelektrizuje“, zatiaľ čo iných – na tom istom mieste – ani nehne. Kostná dreň a krv u jedných reagujú na Slová, Symboly a podobné veci, t.j. na Rodovú informáciu, hoci u druhých nenastáva nijaká rezonancia, lebo informácia nebola doručená.

Egregor však nedokáže reálne vplývať na človeka, pokiaľ on sám nezačne prijímať cudzie ako svoje. Keď nedochádza k aktivácii „pevného disku“, t.j. vlastnej Rodovej pamäte – krv neprináša informáciu, tak mozog začína „spúšťať“ cudzie programy, t.j. nastáva situácia podobná počítačovým vírusom.

Mozog začne spracovávať „súbory“ tak, ako sa mu to zdá výhodné vtedy, keď tento proces nie je „zhora“ kontrolovaný. Odkiaľ je táto kontrola? Všetka informácia do tela vstupuje výlučne z Duše. Ale ak ona nedodáva do mozgu informáciu potrebnej kvality a množstva, tak tento sa prepína do „sýpky“ pamäte, z ktorej začína čerpať potrebné „detaily“, ktoré do nej boli „zapamätané“ predtým a lepí z nich akýsi syntetický konglomerát, ktorý však v realite neexistuje. Kľúčové „zjednotené väzby“ sa programujú už od detstva, a to od tej doby, ako sa spojenia stávajú plastické a pohyblivé. Po 12 rokoch všetko zosilnie, a potom už je veľmi ťažké sa zbavovať chybných programov. Mozog je totiž „lenivý“ a úsporný, nechce sa „prehrievať“ – prehrieva sa totiž v priamom slova zmysle v čase prechodu neutrónových impulzov – preto mu je jednoduchšie upadnúť do šablónovitých spojení. Ale všetky tieto procesy sprevádza špecifická „biochémia“, t.j. endorfíny, enkefalíny a pod. Človek následne upadá do závislosti od tejto chémie, ktorá však určuje jeho emocionálne stavy. Dnes emócie doslovne ovládajú masy, a práve na tomto „pracovali“ vlády po tisícročia, t.j. odučili ľudí Myslieť a Chápať. Práve emócia totiž u dnešného občana určuje vzťah k čomukoľvek. A vzťah má vyššiu prioritu ako Pochopenie – naširoko otvára uši pre mámivé zvuky. Toto veľmi dobre vedeli všetci „Leninovia“, „Hitlerovia“ a podobní „dejatelia“. K stádu sa vždy obracajú vyložene z pozície emócie, ktoré skresľujú Prijímanie reálnej Informácie a presmerovávajú žiteľa (vo Védickom zmysle) na „výrobu“ pseudoobrazov a biochemickej drogy. Tento proces dokonca ani netreba riadiť, za predpokladu, že špecifické väzby sformujú už v období detstva. Práve preto je reklama v televízii nasmerovaná v prvom rade na deti. Vytvárajú z nich budúce sociálne zvieratá, ktoré sa dajú strihať, dojiť a keď treba aj rezať.

Ale Porozumenie informácii umožňuje odkrývať nové poznatky, s ktorými mozog vie aktívne pracovať. Prijímaná informácia sa prevádza do materiálnej formy súhrnom radu mozgových štruktúr, pričom algoritmus tohto prevodu je jazyk. Všetko v Stavbe Sveta má svoj „akustický ekvivalent“, práve tak ako naše telo, ktoré bolo vytvorené Bohmi. Je schopné prijímať okolitý Svet a vzájomne s Ním reagovať. Práve z tohto dôvodu je do genomu „vložená“ rezonancia s týmito „ekvivalentmi“, čo inými slovami znamená, že každej Podstate – t.j. pôvodnej, neskreslenej informácii – zodpovedá špecifický stav hmoty. V Prastarých, Pôvodných jazykoch existuje pre každú takúto informáciu jej „nosič v matérii“, t.j. Slovo ako materiálny prejav tej istej Podstaty. Teda špekulácie o „objave jazyka“ sú svojou podstatou úplne absurdné, veď skúste na niečo myslieť bez Slov, t.j. materializácie Podstaty Obrazov. A tu je aj dôvod a vôbec nie náhoda, že rýchlo začali s úpravami Bukvice.

Dušu nesmieme podriadiť „mäsu“ mozgu. Vyššie nemôžeme podriadiť nižšiemu bez ohľadu na to, že väčšina ľudí okolo nás to dnes robí. Nezabudnime, že všetko vo Svete sa pohybuje podľa nemenných KONov stanovených našimi Bohmi – okrem ČLOVEKA v hmote Javi! Človek má Slobodu a možnosť meniť túto Slobodu – buď spolutvorí s Bohmi, alebo ničí s démonmi. Duša nevie Rozmýšľať a Chápať, práve nato dostáva fyzické telo, s ktorým musí prejsť lekciu v Javi. Preto nezabúdajme, problémy začínajú vtedy, keď Duša prestáva dodávať „mäsu“ informáciu, ktorá je mu však pre nadobúdanie Skúseností potrebná. Vtedy však „mäso“ začína riadiť Dušu, ale to znamená, že po smrti nebude inej možnosti ako Peklo, čo okrem samotného trestu znamená aj neskoršie opakované materializovanie sa vo Svete Javi – ale čo ak bude treba začínať až od samého začiatku, z ríše minerálov?

Teda čo si treba zapamätať z tohto úvodu? Musíme sa naučiť Prijímať Svet bez šablón a stereotypov, bez návykov a naviazaností – proste hľadieť naň a absorbovať Ho. Naučme sa používať vlastnú hlavu na to, čo potrebujeme Chápať my sami.

Vidíme, že v podstate nič okolo nás sa nedeje náhodne a nič nedostaneme zadarmo. Druhá stránka veci je, že dnes väčšina tých, ktorí by aj chceli sa aktívnejšie zaoberať návratom Rodnej Viery nevedia presne ako. Ale – ako sme už neraz hovorili – dnes sa už informácie získať dajú. Nie „zadarmo“ (myslíme tým nevyhnutnú potrebu vykonávať cieľavedomú činnosť na nadobudnutie Múdrosti, pretože jedine osobná skúsenosť mení veci) a nie samé od seba. Aby sme mohli začať otvárať brány poznania efektívnejšie, siahnime k odkazu našich Predkov. Majme však stále na zreteli, že všetko nové je iba dobre zabudnuté staré. V tomto článku si chceme priblížiť jednu časť prastarého dedičstva, Zdravu.

Zdrava je čo do obsahu komplex praktík duchovného celiteľstva. Zaoberá sa prácou s energiami, ktoré dávajú silu na princípe nám vlastnom používaním mágie myšlienkových foriem.

Zdrava a Spas sú dva úzko prepojené celky. Spas je to čo „spasí v boji“, zatiaľ čo Zdrava ho prirodzene dopĺňa ako ucelený komplex duchovného celiteľstva.

Umenie Zdravy nie je založené na mystike, lebo tam, kde je poznanie nie je potrebné nič zakrývať. Ak by sme začali s umením Spasu – je to bojové umenie. Všetky kazacke umenia sú tradične po tisícročia odovzdávané z generáciu na generáciu z deda na vnuka. Preto sa v minulosti máločo dostalo navonok a verejnosť získala naivný dojem, že všetko „vymysleli“ Japonci či Číňania. A tak chodievame do telocviční namiesto do Prírody a učíme sa japonské a čínske metódy namiesto našich, slovanských.

Keď už sme pri bojových umeniach treba povedať, že ak človek s výlučne športovými návykmi z telocviční, ktoré získaval v úhľadných kimonách alebo hoci aj v ringu vpadne do reálnej bojovej situácie, tak jeho životnosť s takýmito „praktickými bojovými zručnosťami“ sa môže rátať na sekundy. Takéto praktiky nie sú postavené na budovaní Rodovej Sily a ako hovorí Slovo Volchva Velimudra, „cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš“.

Majster v našich umeniach ovláda nielen umenie zničiť protivníka, ale dokáže aj poskytnúť skutočnú pomoc raneným a chorým. Prastaré metódy bojovej praxe a metód ozdravovania človeka sú od samého svojho počiatku tesne prepletené. Navyše neslovanské, ale populárne systémy dneška ako napríklad karate, win-čun či aj joga v dnešnej podobe nie sú plne „kompatibilné“ s ľuďmi slovanského pôvodu, a to z dôvodu mnohých rozličností psychofyzických parametrov. Naše umenie je postavené na princípoch vlastných nám, a preto nemôže existovať nič (pre nás) lepšie. Vezmime si napríklad populárne karate. Kto sa mu venoval vie, že celá podstata je v čo najrýchlejšom a najdokonalejšom zvládnutí priameho úderu. A aj na súťažiach v kumite vyhrávajú tí, ktorí dokážu najrýchlejšie zasiahnuť protivníka a zabodovať. Ale čo keď je takýto „bojový expert“ konfrontovaný s reálnym útočníkom na ulici, ktorý dnes ešte môže byť aj nadrogovaný a ani nemusí cítiť bolesť? Ako sa obráni, ak mu nikto nezapočítava ani wazari ani ipony? Problém nie je v samotnom karate, len treba brať do úvahy, že bolo „skomponované“ na japonské podmienky, presnejšie na obyvateľov Okinavy, ktorí sa jedného dňa museli vážne vysporiadať so samurajmi. A tu je aj odpoveď taktiky karate. Taktika samuraja je vypočítaná na dokonalú efektivitu prvého vytasenia meča, ktorá najčastejšie vyhráva všetky súboje. Len ojedinele dochádzalo k dlhším bojovým výmenám. Teda, ak sa chcel obyvateľ Okinavy efektívne ubrániť samurajovi, tak musel celú taktiku zamerať na efektivitu prvého pohybu, pri ktorom musel byť rýchlejší ako samuraj tasiaci meč. Pretože ak by sa mu to nepodarilo, tak po vytasení meča sa jeho reálne šance na prežitie začali veľmi rýchlo meniť na nulové. Toto je taktika boja ľudí žltej farby kože. A čo belosi? Máme úplne inú fyzickú konštitúciu, ktorá je spravidla oveľa robustnejšia ako u nich. „Jedna“ či „rozhodujúca prvá“ rana pre nás nemusí veľa znamenať. Ranu prijmeme a začneme s bojom, t.j. s odvetou. My sme stavaný na výdrž a húževnatosť v boji, prvá rana u skúseného bojovníka Rasy neznamená skoro nič. A tu je problém bojových expertov karate. Ak sa to nepodarí na prvý raz, tak upadnú ešte aj do depresie. Je to vhodné bojové umenie… ak bojujete proti samurajom.

Človeka zo silného rodového prostredia spoznáte tak, že môže hodiny a hodiny hovoriť o svojich Predkoch, o živote celých pokolení jeho Rodu pred ním. A čo nám „ponúkajú“ kresťania dnes? Rodokmeň Krista a začiatok od Abraháma. Nuž, kto sa ráta medzi nich, tomu to môže aj stačiť… Náš, slovanský ozdravovací systém má široký záber, pretože naozaj reálne funguje. Dnes, keď vidíme, ako to vyzerá so zdravím nášho národa je táto otázka veľmi dôležitá. Za posledné dve desaťročia sa medicínsko-demografická situácia na Slovensku rapídne zhoršila. Vzrástla úmrtnosť a ochorenia rôznymi druhmi chronickej patológie medzi ľuďmi mladého veku, mimoriadne alarmujúca situácia je u cievnych a onkologických chorôb. Katastroficky sa znížila pôrodnosť u slovanskej časti populácie a celková dĺžka života. Vývoj potratovosti tiež nie je potešujúci. Môžeme vidieť nárast narkománie medzi dorastajúcou populáciou, čo zase vedie k tomu, že sa následne rodí čoraz viac a viac fyzicky a psychicky neplnocenných ľudí. Degeneratívno-distrofické choroby chrbtice a zložité autoimunitné procesy (bronchiálna astma, roztrúsená skleróza, inzulínovo závislá cukrovka…) sa stali bežnou vecou aj u mladej generácie do 30 rokov.

Ale nezvrátiteľnou skutočnosťou je, že možnosť obnovenia a zlepšenia zdravia je v značnej miere ukrytá v samotnom človeku. Proces je oveľa účinnejší vtedy, ak u človeka sú prítomné silné mravno-vôľové vlastnosti, ktoré zohrávajú podstatnú rolu v individuálnom snažení o vlastné zdravie počas celého života. Znalosť slovanského svetonázoru je zásadným faktorom na úspešné zvládnutie slovanského zdravotno-bojového systému. Nepracujeme totiž len s fyzickým telom – ktoré môže mať vytrénovaný protivník silnejšie – ale so všetkými telami, ktoré sa zapájajú do boja oveľa skôr ako telo fyzické a navyše pracujú na úrovni, ktorá je „negramotnému“, hoci inak fyzicky silnému protivníkovi absolútne neznáma. A ešte jeden aspekt musíme spomenúť, na tento druh umenia nestačí zaplatiť trénerovi a očakávať zázraky.

Mnohí namietnu, že po návšteve nejakého zdravotného strediska prichádza zlepšenie stavu pacienta. Toto je však vždy len dočasný stav, pretože pri ďalšom probléme príde opäť potreba navštíviť zdravotné stredisko. V podstate ide o rozvoj a podporu zdravotníckeho businessu, nie o skutočné zlepšovanie zdravia človeka.

Iní môžu namietnuť, že predsa existuje rozsiahla sieť fitnes klubov a posilňovní, kde naozaj nájdete úžasne vyzerajúcich mladých mužov a ženy. Áno, je to pravda, len keď sa vnímavejšie pozriete na celé fitnes hnutie zistíte, že skutočne dobré výsledky dosahujú iba tí, ktorí sa tomu venujú v podstate profesionálne, t.j. minimálne tam trávia všetok voľný čas. A aké výsledky môže takto dosiahnuť väčšina populácie, ktorá musí chodiť do roboty, starať sa o deti, variť, pratať a nakupovať..?

Budú aj takí, ktorí začnú hovoriť o čínskom či-kungu, taj-či-čuan či zásadách feng-šuj, ďalší o indickej hatha-joge, na ktoré je dnes už možné pomerne jednoducho nájsť kvalifikovaného učiteľa, menej je známe napríklad o vietnamskom ziong šiň a nikto asi nepočul o nejakej kalmyckej  joge. Ak chceme ostať objektívni, musíme povedať, že ide naozaj o vynikajúce systémy, ale najmä pre tých, ktorí sa narodili v Číne, Indii, Vietname a pod. Hovorili sme síce, že indické Védy sú naše a boli do Indie zavedené našimi Predkami pred viac ako 8 000 rokmi. To je pravda, ale tiež vieme, že podanie bolo upravené tak, aby ho menej vyvinuté domáce obyvateľstvo tých čias vedelo pochopiť. Ďalej nezabúdajme, že za 8 000 rokov prešli tieto poznatky svojim vlastným vývojom v cudzom svete, teda už to nie je presne „to“, čo tam naši Predkovia priniesli. Boli samozrejme časy, keď – pre neprístupnosť našich vlastných poznatkov – boli prístupné iba „importované“ metódy. Dnes je však všetko úplne inak, kto chce už môže nájsť.

Neklesajme na duchu, najdôležitejšie je to, že začíname pristupovať k najreálnejšej medicíne – k energeticko-informačnému obsahu prastarých ozdravovacích systémov. Je to to tajomstvo tajomstiev, ktoré vám nikdy neodovzdá nijaký čínsky majster ani indický guru. Na základe skúseností už vieme, že individuálny energeticko-informačný priestor plne určuje možnosti fyzického tela so všetkými jeho antropologickými zvláštnosťami. V tejto spojitosti je mimoriadne špecificky dôležitá vonkajšia forma fyzických cvičení, pretože práve ona dáva možnosť nadobudnúť praktické návyky kontroly a manipulácie individuálneho energeticko-informačného priestoru. Znamená to, že pre ľudí slovanského pôvodu – práve tak ako pre Číňanov, Indiánov či Indov – je nevyhnutná vlastná špecifická forma fyzických cvičení. Pri všetkých cvičeniach musíme mať jasnú predstavu o tom, čo vlastne robíme. Vezmime si napríklad nácvik bojových umení. Ak sa pozriete na prax mnohých ľudí pri nácviku vidíte, že nie vždy sa nácvik vykonáva pomaly, t.j. tak, aby sa ten, ktorý je pokročilejší prirodzene poddával správne vykonávanej technike začiatočníka. My vieme, že pomalým a „vzájomne spolupracujúcim“ nácvikom bojových techník programujeme podvedomie, takže pri potrebe v reálnom boji vstupujú do činnosti mechanizmy riadené podvedomím, ktoré sú neporovnateľne efektívnejšie ako číra fyzická aktivita a ukazovanie sa na úkor ostatných. No a podvedomie „používa“ všetky dostupné telá…

Slovanská Zdrava má veľmi veľa foriem, pretože ako sme už hovorili, že v zásade ide o umenie, ktoré sa dedí v Rodoch po tisícročia. My prinášame ukážku jedného systému, pričom existuje množstvo ďalších. Cvičenia Zdravy sa vyznačujú ideomotorickým, t.j. energeticko-informačným aspektom, čo je základom úspešnej korekcie fyzického tela, zvýšenia možností individuálnej energetiky a nadobudnutia praxe zdravého spôsobu života.

Súčasťou zdravotného systému Zdravy je aj klasická ruská „baňa“, v našom ponímaní druh sauny. Je to prastarý systém očisťovania lymfatického systému a neoddeliteľná súčasť starostlivosti o čistotu fyzického tela.

Informácia podávaná v tomto článku vychádza z praxe konkrétneho kazackeho Rodu, pričom asi sotva lepšie vidno vzájomnú tesnú previazanosť legendárneho Spasu a Zdravy, ako práve u kazakov.

Odpradávna slovanská spoločnosť pozostávala zo štyroch sociálnych skupín, t.j. kást. Najvyššie boli postavení Žreci Veduni vládnuci Múdrosťou. Práve oni udržiavali vo svojich rukách právo vyučovania, odovzdávali kultúru a poznanie, zabezpečovali dohľad nad vývojom spoločnosti. Za nimi nasledovali Víťazi, t.j. tí, ktorí vládli dobrotivosťou, silou, rozhodnosťou a umením riadiť. Potom nasledovali Vesi a nakoniec Smerdi.

O kastách sme už hovorili, ale treba povedať, že hoci je dnes veľa ľudí, ktorí majú potenciál patriť do tej či onej kasty, nemôžeme vo všeobecnosti hovoriť o tom, že vieme, čo naozaj znamená byť v tej či onej kaste. Ak si zoberieme tých najnižších, t.j. Smerdov, tak to je človek, ktorý vie ako správne jesť, spať, rozmnožovať sa a bojovať. Kto z nás to dnes naozaj vie? Kto naozaj ovláda takúto Múdrosť? Alebo použime príklad Vesov. To je človek, ktorý je skutočnou hlavou rodiny. Má 16 detí a pozitívne mení prostredie okolo seba, t.j. deti správne vychováva, postavil dom, zriadil hospodárstvo, stará sa o domáce zvieratá a obrába pôdu. Vesi sa vždy spájali do spoločnej osady, ktorej názov žije dodnes – ves. Hoci my už používame viac dedina, názov stále žije v názvoch miest, napríklad Spišská Nová Ves. Nezabúdajme ani na to, že každý muž našej tradičnej spoločnosti vedel efektívne bojovať. Ves, ktorý ustanovil vôkol seba poriadok, t.j. staral sa o rodinu, statok, pôdu sa tradične nazýval „goj“. Goj je taký ves, ktorý aktívne a pozitívne, v Lade s Prírodou a Svedomím riadi svoje okolie. Ako sme už písali, máme spoločnú ľudovú pesničku s Ukrajincami, v ktorej je refrén: „naj še mi vystupi šej hoj (Ukrajinci spievajú goj)“, t.j. nech sa mi vystúpi tento goj. Ak človek už pozitívne usporiadal prostredie okolo seba, logicky prichádza záujem a snaha o „vstup“ do svojho vnútra a jeho následná aktívna premena. Podľa žrecovských pravidiel čítame (samozrejme prastaré slová) významovo zľava doprava, ale obrazne sprava doľava. Takže goj, ktorý nastúpil (po zvládnutí okolitého priestoru) cestu do svojho vnútra sa stáva jog-om. A metóda, ktorú používa na vnútorný vývoj je joga.

Víťazi sa za dávnych čias odlišovali svojráznou črtou, nosili zväzok vlasov zapletený do vrkoča alebo chochol. Bolo to vyjadrenie predstavy, že v momente smrti v boji Boh Koľada práve za tento zväzok vlasov „vytiahne“ k sebe Dušu vojaka. Ako vieme, vojaci nemali vlastný majetok, ani rodinu. Preto mali aj právo žiť z práce iných, t.j. spoločnosť sa starala o armádu.

Osobitnou, môžeme povedať elitnou skupinou vojenskej kasty boli charakterníci. Charakterníci sú tí, ktorých pred smrťou chráni Chara. Chara alebo Lada podľa predstáv našich Predkov personifikuje Ľúbosť. Tento výraz nám už v slovenčine znie dosť archaicky, ale v staroslovienčine uvidíme jeho pôvod: Люди Богов Ведают, t.j. ľudia poznajú Bohov. Dnes používame viac slovo „láska“, ktorá sa však v staroslovienčine vzťahuje k fyzickému prejavu. Ľúbosť je súčasťou Bohov, od ktorých zostupuje ako lúče Svetla zo Slnka a zohrieva všetko živé. Lada je jednota poriadku a Ľúbosti. Dodnes hovoríme ladiť, zladiť, zosúladiť a pod., čo svojou podstatou znamená priviesť k harmónii, zosúladiť zo Svetom. Tento istý základ má aj slovo „chorovod“, pretože pochádza zo slov „Chara-vod(denie)“, čo sa významovo chápe ako tanec ľúbosti, vedenie k harmónii, zosúladeniu a pod.

Ale Víťazi-charakterníci sú vojaci. Paradoxne tu spájame ľúbosť a vojnu. Je to však len zdanlivý protiklad, pretože kazaci-charakterníci sú vojaci, ktorí vedú boj so Svetom Navi, t.j. s démonmi a jedine ľúbosť je tou niťou, ktorá umožňuje sa udržať a nepadnúť, t.j. nestať sa sluhom Sveta Tmy.

Títo profesionálni vojaci si od nepamäti uchovávali a odovzdávali z pokolenia na pokolenie špeciálny systém vojenskej prípravy založený na védickej tradícii, ktorý dnes poznáme pod názvom Spas. Má prastaré korene, ktoré vedú k legendárnym Skýtom, Sarmatom, Antom, Kimmerijcom či Roksolanom, ktorí všetci (a nielen oni) patria do Árijského národa, ktorý sa postupne po vlnách sťahoval z oblasti dnešnej Arktídy do oblastí Uralu, stredného Ruska, Sibíri, Stredomoria, Kaukazu, Altaja, Malej a juhovýchodnej Ázie. Všetky tieto národy považujeme za jeden Ruský. Spas, ktorý je súčasťou Védickej kultúry, je systémom bojovej prípravy Árijských Víťazov. Hoci následkom udalostí Noci Svaroga bolo mnohé zabudnuté, ba zdalo sa že až beznádejne stratené, tajomstvá Spasu nezmizli v krutom toku času.

Od starých čias kazaci-charakterníci vyvíjali v sebe kvality osobnosti formou zdokonaľovania osobnej energie, mužnosti a sebadisciplíny, ktoré im umožňujú dosiahnuť to, čo nazývame riadenie priestoru a času. Dokážu vstúpiť do takého stavu vedomia, ktorý im umožňuje vidieť svoje okolie v rozličnej rýchlosti. V takomto stave človek vidí guľku doslovne ako v spomalenom filme a môže ju chytiť rukou. Známym atribútom záporožských kazakov sú ich široké nohavice, ktoré volajú „šarovari“. V sanskrite tento výraz znamená štít, pretože pozostáva zo slov „šara“ (guľka, strela) a „vara“ (obrana).

Tam, kde je potrebné vojenské umenie, t.j. Spas, zákonite nastupuje aj potreba navrátenia zdravia, t.j. Zdrava. Môžeme teda povedať, že Zdrava je tesne a vzájomne previazaná so Spasom. Presne takto to vidíme aj inde, napríklad v Indii. Indické umenie aktivovania bodov na tele vo forme masáže marma-vidia je súčasťou Dhanur-Vedy, ktorá je zase základom takých bojových umení Indie, ako sú Kalari Pajat a Silambam. Najvyššia forma indickej bojovej praxe sa volá Marma Adi, pričom kľúčový význam v ňom má poznanie mariem.

Presne takto to je aj medzi Spasom a Zdravou, preto Víťazi mohli vystupovať ako vojaci alebo celitelia. Je to absolútne logické a navzájom si nijako neprotirečí. Na to, aby vojak prežil v boji a aj napredoval na ceste osobného vývoja a sebazdokonaľovania, musel sa naučiť a postupne využívať metódy navrátenia sily a jej zvyšovanie. Preto slovanský Spas a Zdrava, z ktorej pochádza Ajurvéda ako aj ona samotná spolu s bojovými umeniami Indie predstavujú cenné dedičstvo minulosti prastarej Árijskej Védickej kultúry a existujú už tisícročia. No Spas a Zdrava najviac zodpovedajú stáročnému vývoju našej mentality, anatómii a fyziológii nášho tela. Nie náhodou slová „Vlasť“, „Rodina“ či „Matka“ patria medzi prastaré, a keďže bez týchto realít nie je možné vôbec existovať, tak sú od pradávna považované za Sväté. Matka v čase nosenia dieťaťa chodí po rodnej zemi, stravuje sa plodmi, ktoré na nej vyrástli, dýcha vzduch naplnený vôňou rastlín a stromov na nej rastúcich. A práve takto platí, že my všetci, prostredníctvom organizmu našich mám, pozostávame z toho, čo daruje rodná zem, a preto v mnohom aj budúcnosť každého z nás závisí od mikroelementov, ktoré budujú ako „tehličky“ naše organizmy. Mikroelementárna štruktúra pôdy je v každom geografickom regióne unikátna. Kolektívny rozum odrazený v lokálnom folklóre hromadí Múdrosť stáročí. Nie nadarmo sa hovorí, že doma aj steny pomáhajú liečiť. Znacharnský prístup hovorí, že najsilnejšou celiteľnou silou pre chorého sú tie bylinky, ktoré sú zozbierané v regióne, kde sa chorý narodil a vyrástol. V tejto súvislosti si spomeňme na výraz nostalgia. Všetky predmety vôkol nás sú príbytkami navných, pomocných bytostí. Prijímaním miestnej stravy si na nich od malička zvykáme a rozumieme im. Toto nám umožňuje ich postupne aj vidieť, čo platí aj opačne. Ak odídeme ďaleko, tak strácame kontakt s bytosťami prostredia, v ktorom sme vyrastali a prichádza smútok za nimi, čo nazývame nostalgia. Preto sa skutoční Slovania nakoniec – hoci aj po rokoch – vracajú domov. Podobný problém nastáva aj v prípade, keď konzumujeme cudziu, dovozovú stravu. Túto tvorili iné navné bytosti v iných oblastiach a postupne nám znemožní vidieť naše, domáce navné bytosti. A potom je už iba krôčik k bezohľadnému ničeniu svojho životného prostredia, pretože nič k nemu necítime. A aj takto sami – pretože tvari nikdy nepracujú – svojou vlastnou činnosťou si režeme konár, na ktorom sedíme. Zatiaľ to skončime tým, že potraviny, ktoré sú dovezené z južnej pologule sú všetky pre nás neprijateľné – majú zápornú energetickú polaritu, pričom všetko, čo vyrástlo na severnej pologuli má kladnú polaritu.

Nabudúce si povieme o duchovných základoch Zdravy a nakoniec si uvedieme príklad niektorých základných praktík.

NAŠI PARTNERI: