KOĽADA ČI SLNOVRAT?

25. decembra 2020 | DEDIČSTVO PREDKOV, SVIATKY

Prechádzame obdobím jedného z význačných slovanských sviatkov – obdobím sviatku Koľadu. Samozrejme, že nie je nič zlého na tradičnom slávení starých sviatkov našich Prѣdkov, ale v poslednej dobre už veľa našincov konečne zistilo, že všetko sa dá otočiť, a teda obrátiť aj proti nám samým. A práve preto je potrebné zachovávať rozvahu a nepodliehať všakovakým provokáciám. Staré tibetské príslovie hovorí, že najväčšia priepasť číha tesne pod vrcholom štítu hory. A je to naozaj tak – čím bližšie sme k vrcholu hory, tým väčšia vzdialenosť nás delí od zeme pod horou.

Blížime sa k vyvrcholeniu Rána Svaroga, t.j. k nástupu Zlatého Veku. S nástupom Zlatého Veku nastupuje Deň Svaroga. Ráno je z pohľadu trvania dňa krátke. A ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok. Védická Múdrosť je univerzálne platná.

Pri prechode do vyšších rozmerností existencie Vedomia platí rovnako univerzálne pravidlo. Ako sme sa dostali dnu, tak musíme vyjsť aj von. Ako sme vošli do garáže bránou, tak cesta von je len cez tú istú bránu. Síce spiatočkou, ale tou istou bránou. Teda zo Zlatého Veku sme kedysi klesli – znížením rozmernosti Hry – do Matriarchátu, neskôr do Patriarchátu. No a tí „najsnaživejší“ opustili aj tradičné Slovanstvo a klesli až do kresťanstva, t.j. do rozmerností 1-3, teda do polohy rabov.

Jednou z podstatných úloh dneška je si uvedomiť, že nikto nepríde a neoslobodí nás, ale svoboda je už na dosah. Energie sú tu, len ich musíme začať využívať. Kto ich už aktívne využíva, ten už naberá dostatok energie na let do veľkých výšok (z pohľadu 12-rozmernej Hry). Kto si ich ani „nevšimol“, tomu sa síce môže zatiaľ ešte stále dariť v materiálnej oblasti, ale nádrž na let nahor ostáva prázdna. Vek, v ktorom o všetkom rozhodovali peniaze a zlato už pomaly – ale isto – začína prepadať pomedzi prstami.

„Veľké výšky“ umiestnenia nášho Vedomia (umiestnenia Živatmy) predstavujú rozmernosti 7-8-9, na ktoré sme napojení 7., 8. a 9. čakrou (stohňou). Je to oblasť tradične nazývaná Matriarchát.

Matriarchát je ochrana (v Jemnohmotnom Svete) zabezpečovaná matkami. Matku má každý muž. Žena beregiňa s oberežným kruhom má moc odvrátiť od svojich príbuzných a blízkych Smrť. Oberežný kruh sa spomína aj v Sloviensko-Árijských Védach.

Keď zničili ženy Devy (7-9 čakrové) v známom pohrome na čarodejnice, tak miesto Diev urýchlene začali zaujímať Víly, t.j. 6-čakrové Chiméry, čo je jav známy ako inštitút judských žien. Myslíme tým miesto vedľa bielych mužov, Slovienov a Árijcov. Tieto im začali rodiť deti, ale to už boli Zmeskovia. Zmesok môže mať vzhľad Sloviena či Árijca, ale jeho štruktúra psychiky už bude iba zvieracia, t.j. na úrovni 1.-3. čakry. Náš muž si takto vychováva vlastných nepriateľov.

Tento fakt je pozorovateľný aj v našich starých rozprávkach, napríklad aj u Dobšinského. Všimnite si, koľko je takých rozprávok, že kdesi „zmizla“ matka a deti (matky) začala „spravovať“ cudzia macocha…

Chiméra je umelo vytvorená štruktúra v Hmotnom alebo Jemnohmotnom Svete. Je to hybrid Človeka a akejkoľvek parazitujúcej štruktúry, tvara alebo infernálnej bytosti. Chimérami sú napríklad všetci Zmeskovia. V gréckej mytológii to je oheň chrliaca príšera s hlavou leva, trupom kozy a hadím chvostom, podobná na Tyfóna a Echidnu. V prenesenom slova zmysle ide o neopodstatnenú, nerealizovateľnú myšlienku. Chimérami sa nazývajú aj zvieratá alebo rastliny, ktorých rôzne bunky obsahujú geneticky rôznorodý materiál, na rozdiel od obyčajných organizmov, u ktorých každá bunka obsahuje jeden a ten istý genóm.

Takto prešla kontrola od žien-matiek ku ženám nie matkám, ale zato hviezdam posteľného prádla. Chiméry dokázali postupne ovplyvniť svojich naivných mužov tak, že títo (na ich popud) začali viesť proti sebe krvavé vojny. To je to, čo nazývame demokracia a civilizácia.

V tomto ťažkom období však nie všetci muži podľahli vábeniu Chimér, čo viedlo k vzniku tradičného Slovanstva. Je charakteristické tým, že ochránilo pred pádom do rabského kresťanstva a ochranu v Jemnohmotnom Svete zabezpečoval muž-otec. Nie hocijaký muž, ale minimálne otec. Je to typická kozácka kultúra, ktorá dokázala zachovať mnoho veľmi cenného z dedičstva Prѣdkov. Veď ak by už aj nič iné, tak určite učenie o čistote Krvi, t.j. Kony Rita. Hovoríme ešte stále o našej Kultúre, o Kultúre Človekov. Až dovtedy, kým neprišlo (odkiaľsi) množstvo ľudí.

Luď (Ľudia) sú bytosti vytvorené vnútri 12-rozmernej Hry za pomoci božích substancií. Bohovia vytvárali ľudí z veľmi dobrého materiálu, príťažlivých, krásnych a obdarených pokušením, s otvorenou sexuálnou čakrou nato, aby človečenskí muži aj ženy upadali do pokušenia a mohli byť zvedení tou krásou. Všetci paraziti sa už rodia so znalosťou mechanizmu odoberania potenciálu a energie. Tvorivú zložku má iba Človek, Človečenstvo. Tvoriť a budovať (tým nemyslíme iba „stavanie“) čokoľvek v tomto Svete dokážu iba vysokorozvinuté energeticko-informačné štruktúry, t.j. Človek, ktorý v sebe má Dušu, Ducha a Živatmu. Iba Duša, Duch a Živatma majú právo preberať informáciu a používať databázu vyšších rozmernostných štruktúr. Ľudia v lepšom prípade môžu mať Dušu, a to sublimovanú, vytvorenú vnútri 12-rozmernej Hry. Boli časy, keď aj Človekom, narodeným s Dušou, Duchom a Živatmou zamieňali vysokorozmernú Dušu za podobnú, sublimovanú štruktúru, vytvorenú vnútri 12-rozmernej Hry. Človek sa pritom cítil ako stratený, ako keby nebol sám sebou. V takom prípade – keď dochádzalo k zámene Duše – tak skutočnú Dušu mohli prevziať bohovia, t.j. božie štruktúry a použiť ju vo funkcii donora, ako akúsi batériu pre nejaké svoje konkrétne ciele. Duša, to je mohutný, silný potenciál, s ktorým Človek prichádza na túto Zem nato, aby vyplnil svoje osobné predurčenie. Predurčenie však nemôže byť splnené, ak Duša bola prevzatá alebo zamenená Temnou alebo Svetlou Javou a Navou. Vtedy Človek postupuje do druhého, tretieho či ďalšieho kruhu reinkarnácie, aby dopracoval svoje predurčenie. Je to veľmi ťažký, patologický prípad. Najlepšie je mať svoju vlastnú, Vysokorozmernú Dušu, využívať ten svoj potenciál, ktorý prichádza s Dušou, pri ktorom Človek splní svoje vlastné predurčenie.

V slovanských jazykoch máme stále výraz „človek“ aj „ľud“. Naši Prѣdkovia nikdy nevytvárali dve rozdielne slová pre tú istú podstatu, lebo to by odporovalo princípu jedno-jednoznačnosti jazyka a tak marilo možnosť priamo komunikovať s Jemnohmotným Svetom (o čo sa snažili paraziti zmenami v našich jazykoch).

V poslednej jadrovej vojne bola väčšina Človekov vyhladená – ktorí prežili, tým dlhodobú pamäť vymazali Ciránom – a nahradili všetko čo sa dalo ľuďmi. Do našich jazykov systematicky implementovali – nato vytvorili povinnú školskú dochádzku a všakovaké jazykovedné inštitúty – úpravy, podľa ktorých (čo je aj naša dnešná gramatika) je „človek“ a „ľuď“ (ľudina) jedno a to isté. Nie je to tak.

A práve ľuďovia – nie Človekovia – vniesli do našej Kultúry skreslenia v podobe všakovakých bohov. Ide však iba o nedávnu provokáciu (starú cca 150-180 rokov). Oni však naozaj podliehajú 9-rozmerným bohom. Ale to nie je naša vec. Nikto nemá právo vplývať na právo rozhodovania sa iného hráča v 12-rozmernej Hre. Kto chce kam – pomôžme mu tam!

Pri poklese Hry do nižších a nižších rozmerností vytvárali nové štruktúry. Človek – s vlastným kanálom výstupu do Jemnohmotného Sveta – je sám schopný a oprávnený preberať znanie z Jemnohmotného Sveta (v tradícii to nazývame Rodový kanál či otváranie Rodovej pamäte). Znanie (t.j. vysokorozmerné energie ktoré zostupujú po kanáloch výstupu do Jemnohmotného Sveta, tzv. „channeling“) sa zoskupuje v životnom priestore každého takéhoto Človeka (v biopoli) a vytvára to, čo môžeme (pre lepšie pochopenie) nazývať aj „Rozum“. Tieto Rozumy všetkých Človekov vytvárajú Kolektívny Rozum. Z Kolektívneho Rozumu dokážu čerpať Znanie deti Človekov, čo im nahradzuje prístup po vlastnom kanály, kým sa im neaktivuje vlastný.

Ľuď a ľudstvo nemá žiaden kanál výstupu do J/S, preto pre potreby ich riadenia im vytvorili Matrice a Spoločné Vedomie. Toto riadenie je však „dostupné“ iba do 6. čakry, preto násilne znížili aj Hru pre Človekov. Takto riadenie cez egregory (Matrice sú egregoriálne štruktúry) mohlo byť uplatňované aj pre Človekov. Matrice zabezpečujú kontrolu pre parazitov tak, aby každý riadený subjekt zaujímal svoje (nimi predurčené) miesto a robil len to, čo mu určili. Takto vytvorili skupiny hierarchického riadenia. Napríklad existuje skupina, ktorá má iba robiť, platiť dane, chodiť na voľby, slúžiť pre útechu parazitom a pod. Potom je ďalšia skupina, ktorá môže zaujímať nejaké riadiace pozície. Tu hierarchia postupne rastie, od miestnej úrovne až po parlament, vládu a prezidentský úrad. A pre každú cieľovú skupinu takto vytvorili špecifické Spoločné Vedomie, skrátene SVedomie. Každá skupina v spoločnosti podlieha vlastnému Svedomiu, teda Svedomí je veľa. Čo je správne pre jednu skupinu, nie je prípustné pre druhú. Veľmi výstižne to vystihuje rabínska zásada „čo je dovolené pánovi, nie je dovolené psovi“. A každú skupinu riadi niekto vyvolený.

Takže Kolektívny Rozum nahradili Spoločným Vedomím (t.j. Svedomím). To je však ich Hra. Všetko, čo sa nachádza tu v Jemnohmotnom a v Hmotnom – prejavenom – Svete (Javi) je Hra s konkrétnym určením, vytvorená z vyšších rozmernostných štruktúr. Matricová štruktúra je štruktúra, ktorá sa zostavuje vnútri 12-rozmernej Hry za špecifických podmienok s doplnkovými súhlasmi, alebo inak Hra v Hre. Na Zemi existuje množstvo matričných štruktúr. Matričné štruktúry podliehajú úplnej likvidácii.

Treba ešte zdôrazniť, že jednotlivé skupiny riadené Spoločnými Vedomiami nie sú totožné s Kastami! Kastový systém existuje v Dŕžave (nie v štáte) a stojí na Kolektívnom Rozume (nie Svedomí).

Mimochodom, existovali plány „využiť“ protestné podujatie pripravované na 17. novembra 2020 ako zámienku na pritvrdenie situácie v našej krajine. Boli nachystané hromadné zatýkania, celoplošné represálie, proste zavedenie vojnového stavu. Treba naozaj vysloviť pochvalu organizátorom aj účastníkom tohto podujatia, že nedopustili jeho prerastenie do násilia, hoci provokácie boli naozaj nachystané, a to vo veľkom rozsahu. A to im nepomohli ani starostlivo nachystaní provokatéri. Vyprovokovať sa nedal nikto.

Možno ste niektorí zachytili – ak máte kontakty minimálne v kruhoch kriminalistov – že takáto reakcia más v uliciach Bratislavy skutočne a hlboko šokovala naše – zatiaľ – vládnuce štruktúry, keďže represívny variant totálne zlyhal. Riadia nás jezuiti – a tí dobre vedia, o čo ide. Povedané znalým jazykom, stalo sa toto. Cez Spoločné Vedomie programovali masy – „spotrebný materiál“ – na násilie v uliciach, ktoré by poslúžilo ako zámienka na „pritiahnutie šrób“. Vývoj udalostí však ukázal, že Spoločné Vedomie (Svedomie cieľovej skupiny) im už nefunguje, teda „cieľovú skupinu“ neriadia. Z toho vyplýva pre jezuitov strašný poznatok: Národ sa začína znovu riadiť Kolektívnym Rozumom! A to je naozaj začiatok ich konca.

Vtipne túto dnešnú realitu podáva tento videoklip:

Klip je plný vtipných obrazov a narážok, ale pristavme sa pri spomínanej „atómovej paráde“:

Teda to, čo dnes nazývajú „testom na Covid“ je v skutočnosti prerazenie krehkej hematoencefalickej bariéry cez nos. V starom Egypte sa to považovalo za trest pre rabov. Nuž – ako vždy – jezuiti nerobia nič náhodou. Ak testovacou paličkou – ktorá obsahuje rádionuklidy (rádioaktívne prvky, t.j. „atómovú parádu“) – prerazia túto bariéru, tak rádioaktívne atómy sa dostanú do blízkosti hypofýzy aj epifýzy. Znamená to, že zablokujú aktivizáciu „tretieho oka“, teda po našom výstup nahor do vyšších rozmerností…

Teda ak sme do Patriarchátu zostúpili z Matriarchátu, aj vyjsť nahor (vycúvať z garáže) musíme tak isto, t.j. cez Matriarchát. Je to presne ten istý princíp, prečo musíme – ak chceme slobodu a neskôr Dŕžavu – sa najskôr vrátiť do Československa. To sú pravidlá Vesmírnej Hry – Konov Všehomíra.

Okno do Zlatého Veku bolo otvorené v polovici novembra 2020. Ak to porovnáme so známym indickým proroctvom, tak ide o to isté predpovedané Okno, aj keď skôr ako bolo predpovedané. To však nič neznamená, pretože všetko má svoje príčiny a priestor a čas sú relatívne pojmy. Ale do Zlatého Veku možno vojsť jedine z Matriarchátu, preto v polovici decembra 2020 bol zrušený Patriarchát a vystúpili sme do Matriarchátu, t.j. na úroveň jestvovania 7.-8.-9. čakry. Toto obdobie je príznačné aj tým, že sa postupne stratí dominancia ceny, ale nastúpi hodnota. Kto rozumie, ten sa vie zariadiť. Samozrejme, že ide o operáciu v Jemnohmotnom Svete, ktorej nevyhnutný dosah na Materiálny Svet je kauzálny, ale vždy nejako oneskorený. Okrem iného sa týmto sleduje aj veľa iných, dôležitých vecí. V Patriarcháte by mohli Chiméram podriadení muži rozpútať svetovú vojnu – lebo im už ide o všetko, čo aj dobre vedia. Nebude svetová vojna, bude Zlatý Vek. Čo samozrejme neznamená, že nemôže dôjsť k lokálnym tragédiám, ale dnes už spojená Myseľ Človekov dokáže takúto hrozbu odvrátiť.

A práve aby si čo najviac zachovali svoju moc, aby sme sa nezobudili, t.j. aby sme nevytvárali vlastnú budúcnosť nášho šťastia a dostatku, realizujú aj iné plány. Jednou z domén ich moci sú médiá. Avizovali dobrodružný seriál „Slovania“, ktorý má ukázať, aký by oni chceli aby sme boli my. Čím viac Človekov si ho pozrie a podľahne ich klamstvám o našom primitivizme, tým viac človečích myslí začne vytvárať negatívne programy na Človečenstvo, t.j. aj na seba samých. Oni tú moc nemajú – preto nabádajú nás programovať v ich prospech. Každý jeden z nás má moc do tohto procesu zasiahnuť, dalo by sa dokonca hovoriť o povinnosti zasiahnuť. Našim čitateľom určite netreba viac napovedať.

Avizované sú aj akcie ako „Slovanská televízia“. Nuž, SNS nám už ukázala akí sú „Slovania“. Nakúpili F-16, zbavili sa ruských a kúpili americké vrtuľníky, zrušili ruské radarové systémy a nakúpili izraelské – preto nás ich výrobcovia kedykoľvek oni zachcú aj vypnú. K tejto aktivite patrí aj majiteľ Prešovského večerníka – obyčajný zlodej. Pred pár rokmi od nás vymámil Knihu Múdrosti Perúna, ktorú rozpredal a nedal nám nič. Podpísal dodací list a všetci, ktorí ste knihy kúpili u neho v Prešove ste zároveň svedkami. Čím „slovanským“ nás ešte môžu prekvapiť?

A ako to všetko môžeme ovplyvniť? Programovaním v Jemnohmotnom Svete a Preklínaním. Prekliatie je ťažká artiléria vojny s našimi nepriateľmi. Teraz žijeme v takých časoch, že nie je možné proti našim nepriateľom dvihnúť skutočné zbrane. Jediná zbraň, ktorá nám ostala je Preklínanie. Preklínať môžu muži aj ženy. Ženské aj mužské prekliatia sú mocné a silné, ale ženské prekliatie – ak žena preklína správne a s plným vedomím – je silnejšie a mocnejšie. Ešte silnejšie Prekliatie dostaneme, ak sa stretne niekoľko žien Beregíň a preklínajú všetky spolu. Takéto preklínanie je pre nepriateľov smrteľné.

Preklínanie a vstupovanie do Astrálu cestou afirmácie „Víťaz“ alebo „Výherca po biede (Pobiediteľ“) sú od seba nezávislé veci. Už sme sa tomu venovali a nebudeme to tu rozoberať. Kto chce, ten rozumie. Ak si niekto myslí, že nám a našim deťom nič od parazitov nehrozí, nech nepreklína. Je to však prejav zodpovednosti voči Národu.

Ešte niekoľko slov o slávení sviatkov. Slávenie sviatkov je užitočná vec, ale aktívna práca s mysľou je dnes prioritná. Myseľ pracuje s Ingliou, orientácia na technické detaily organizácie sviatkov vedie niekedy ku koncentrácii účastníkov osláv na podmienky detailov a podstata sa stráca. Oslavovanie – hoci aj na Mieste Sily – bez Znania môže ostať iba oslavovaním. Ale my potrebujeme návrat našej Kultúry, príchod Zlatého Veku. Kto si myslí, že do Zlatého Veku vstúpi iba vtedy, ak na milimeter presne nájde „bod Miesta Sily“, toho táto podmienka sotva doň vpustí. Čím viac podmienok, tým nižšia Rozmernosť.

Naše sviatky sú charakteristické tým, že počas nich tečú na Miestach Sily mohutnejšie energetické toky ako počas bežných dní. Teda napríklad Sviatok Koľadu pripadá síce na konkrétny deň, ale možno ho presúvať podľa potreby o ± 7 dní. Ide o energie, nie o GPS špecifikáciu. Ak ste na nejakom Mieste Sily už raz boli osobne, tak môžete naň prísť už aj iba v mysli, pretože Myseľ funguje princípom Tu a Teraz. To samozrejme neznamená, že by ste sa nemali spoločne stretávať a spolu programovať. V tom čase neraz energie tečú už po celej lúke, takže podmienkovanie štýlom „presného bodu“ je často cesta „mimo“.

Sviatok Koľadu je prastarý slovanský sviatok. Koľada tradične riadi veľké premeny v našich životoch. Daroval Rodom, ktoré sa presídlili na Západ, systém určovania sezónneho času pre organizáciu poľných prác, t.j. Kalendár (Koľadov Dar) a aj svoje premúdre Védy a Zápovede. Sviatku však predchádza udalosť Kračúna, t.j. deň zimného Slnovratu, ku ktorému dochádza o tri dni pred Sviatkom Koľadu. Zimný Slnovrat je najkratší deň a najdlhšia noc roka, pripadá spravidla (podľa kresťanského kalendára) na dátum okolo 21.-22. decembra. Od Kračúna sa začína deň predlžovať. Slnovrat pôvodne slávili Volchvovia, bežné obyvateľstvo slávilo priamo sviatok Koľadu o niečo neskôr, okolo 25. decembra.

Naše sviatky majú tradične „slnečný“ charakter, ale tu nejde o to, že by sme sa klaňali Slnku ako nejakému bohu. Ide o prirovnanie pôvodného a odrazeného zdroja Znania. Slnko je zdrojom svetla pre Midgard-Zem a keď svieti, tak pôsobí – v našom zemepisnom pásme – blahoprajne. Keď Slnko nesvieti, tak nastupuje noc, čo prenesene platí aj Obrazne – ako Noc Svaroga. V noci osvetlenie zabezpečuje Mesiac, ale to už je len odrazené svetlo. Ale ak je noc tmavá, tak aj mesačný svit pomôže. Kým počas svietenia Slnka – Dňa Svaroga – máme priamy dostup k Znaniu (slnečnému svetlu), tak počas svitu Mesiaca si musíme vypomáhať inak. Preto v Noci Svaroga sú dôležité písomné zdroje, napríklad aj Védy. Ale jedna vec je priamo využívať Znanie formou napríklad Kolektívneho Rozumu, a druhé čítať rôzne písomnosti, keď Kolektívny Rozum nie je k dispozícii.

My sme preto KultúRa Slnka Ra, lebo Znanie máme na dosah priamo. Tí, ktorí ho iba od nás viac či menej odkopírovali, majú len sprostredkované Znanie, teda už iba jeho odraz. A preto ide o Civilizáciu, t.j. o Kult Mesiaca.

Energie Koľadu dominujú po Jarnú rovnodennosť, čo je Sviatok Chorsa. Koreň Chorsa nájdeme aj v slovách „chorovod“ či „chorom“ (chrám), niekde podľa tradície zaužívaný ako „kolo“, napríklad „Kolovrat“. Chors personifikuje priame slnečné svetlo, Jarilo zase denné svetlo, pričom Slnko ani nemusí byť vidieť. V júni prichádza letný Slnovrat, od ktorého sa začínajú dni skracovať. Ďalší sviatok slnečného cyklu je Ramcha-Ita, t.j. Novoletie, alebo inak začiatok astronomickej jesene. Po jesennej rovnodennosti už je deň kratší ako noc.

Tradične naše najdôležitejšie sviatky sú Sviatok Kupalu (začiatok júla) a Letný (Najvyšší) Deň Perúna (začiatok augusta). V tieto sviatky sa vykonávajú plné obrady osláv, t.j. skáče sa cez vatru, chodíme do vody a nakoniec prechádzame po žeravých uhlíkoch.

Slávime ešte aj Zimný Deň Perúna, kedy chodíme naboso po vyšľapanom labyrinte v snehu. Podľa kresťanského kalendára pripadá na obdobie okolo 14. januára.

Hlavne žime v realite, t.j. tu a teraz. Prichádzajúce zmeny budú globálne, preto dávajme pozor na to, čo nám ponúkajú a snažme sa pochopiť to, čo v skutočnosti za tým ukrývajú. Príde čas nevyhnutnosti zmeny moci. A kto by ju mal prevziať? Zbavte sa uvažovania štýlu „Fico“, „Pelegríni“, „Sulík“, „Danko“, „Kotleba“… a podobne. Tvorte už v mysliach podobu toho, čo chceme aby sa stalo. Nedajte sa nachytať pascami typu „čo nechcem“ – to vie vymenovať každý. Tvorme budúcnosť typu „čo chcem pre seba, svoju rodinu a svoj Národ“. Každý pre svoj Národ. A príde to, čo chceme, nie čo chcú oni. Veď podľa starých proroctiev obnova Sveta príde z Rusi. A Rus – to sme aj my.

25.12.2020

NAŠI PARTNERI: