KONIEC ČASOV TMY

12. januára 2013 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

S nástupom r. 2012 u mnohých nastupuje otázka, čo bude ďalej? Niektorí hovoria, že príde koniec Sveta, pretože Mayom končí ich kalendár. No Mayov dnes už niet. A čože o tom hovoria prastaré knihy, ktoré pre nás uchovali do našich čias Staroverci Inglingovia na Sibíri? Ide najmä o KNIHU SVETLA a SANTIE VÉDY PERÚNA. Ale ku Knihe Svetla existujú aj doplniteľné materiály, ktoré odpovedajú na veľmi zaujímavé otázky dneška. Nuž nazrime do materiálu, ktorý na túto tému pripravil Велимудръ. Je to výber citátov, ktoré sa priamo viažu na naše časy. Z časových dôvodov ho nemôžeme pripraviť celý, ale aj tak v ňom nájdete veľa zaujímavého.

Všetky zvýraznené časti v texte sú citácie starých zdrojov, normálny font je doplnenie alebo komentár. Pôvodne pripravený materiál podrobnejšie opisuje aj Víly a Viľvy (v západnom ponímaní egregory), našu realitu, proces Tvorenia Vesmíru – Počiatok, či problematiku uzamknutého Kosmosu. Nuž, priblížme si ďalšie časti materiálu:

RITA

Celý náš Vesmír žije podľa pravidiel Rytmov nazývaných aj Kony RITA. Preto je význam Ritov v procese premieňania Duchov ohromný. Rôzne rítové podujatia pre všetky bytosti, ktoré obývajú Kosmosy sú proste nevyhnutné, pretože iba skrz ne je možné vstupovať do vzťahov s Vysokými Svetmi. Rita vytvára čistú atmosféru a zjednodušuje Duchovný výstup. Výkony rituálov sú nezriedka navštevované vysokými hosťami, ktorých emanácie prichádzajú do umov účastníkov Ritu. Vôbec nezáleží na tom, či konkrétny RÍT je starý alebo nie, lebo všetko zásadne záleží na účastníkoch a ich úmysle na výstup k výšinám. Preto možno používať nie iba prastaré Rity, ale aj ustanoviť svoj Rít, ktorým vykonávame svoje podujatie. A preto sa dodnes vytvárajú Rity zamerané na rôzne vysoké ciele.

ZEM A JEJ OBYVATEĽSTVO

Zem bola spočiatku súvislý, silne rozžeravený oceán. Keď sa ochladil do určitého stupňa, boli do neho vhodené niektoré semená. Vytvorila sa počiatočná živá hmota, ale bola rozložená po vrstvách, slojoch. Sloj, ktorý ležal v hĺbke sa vyznačoval malou hodnotou, pretože bol už slabšie presiaknutý lúčmi Slnka, ktoré bolo vtedy biele. A tak nastali rozdiely v rozličných vrstvách slojov. Keď teplota Zeme dosiahla úroveň, ktorá už bola nižšia ako teplota Slnka, tak do hmoty vstúpili nové semená Duchov, ktoré boli vytvorené Svarogom. Siločiary týchto Duchov začali vôkol seba spájať túto hmotu, čím začali vznikať fyzické telá. Z dôvodu trvalého menenia sa siločiar Duší prebiehal vývin rôznych foriem Bytia. Tak, ako platí, že vôkol Sĺnk vo Vesmíre obehajú rozličné planéty, aj typy humanoidov, ktorí sa takto tvorili boli rozdielne. A hoci princíp Duší či Bytostí (z pohľadu oživovania hmotného tela) všetkých sú potenciálne rovnaké, aj tak – pokiaľ sa hmota nevyčerpá – humanoidi sa budú medzi sebou líšiť. A pokiaľ človek s Dušou bude žiť nespravodlivý život, nevystúpi vyššie po Zlatej Púti vývoja a jeho Duša bude putovať po takzvaných planétach horizontálnych kruhov. Pritom sa bude materializovať s piatimi, vždy inými zmyslami a tromi tiež novými rozmermi. Tieto prechody budú trvať dovtedy, kým v ohňoch rôznych životov Duša v sebe nespáli všetky tie nedokonalosti, ktoré na seba prijala skrz svoje telo, keďže mu dávala príliš veľa voľnosti. Tieto prechody sa v starej ruskej tradícii porovnávajú s behom veveričky v kolese.

 KONIEC ČASOV TMY PREDO DVERMI

„Temní postavili svoju stráž nad Svetom človekov Midgard-Zeme a oddelili ich od vyšších Kosmosov Tmou nepreniknuteľnou. No príde čas, Galaxia vystúpi zo zóny kontrolovanej Temnými Silami (rok 2012) a praskne Tma medzi Zemou a Slnkom. Z tohto dôvodu Arlegovia zvolali všetkých na Radu. Koščeji na Rade povedali: „Zvieratá nášho sveta, besi, vyvádzajú s ľuďmi a tí najtupší a najhanebnejší nachádzajú spoločné body. Keď človekovia s takou ničotou, akou sú besi, nie sú schopní si poradiť, tak načo sa budú ťahať nahor?“ Ale Ochrancovia zemí povedali: „Ak je treba pomôcť človekom zbaviť sa besov, sme pripravení. Urobíme tak, že svetlo Slnka nezatemneného neoslepí a nespáli človekov“. Povedali Duchovia Riadiaci: „Keď vyvrhnutí budú besi a utečú do svojej Temnoty, my opášeme ich Kosmos kruhmi mystickými a dlho nevyjdú z neho besi, nosiaci rozvrat medzi ľudí. Predovšetkým temných Archanjelov Svetlo od Slnka zacláňajúcich, odstrániť treba. Ich miesto zaujmú Svetlí Arlegovia, a potom ich zameníme aj horizontálnymi kruhmi, rozložiac časť svetlej špirály (t.j. bude umiestnený filter, aby sa zmenšilo škodlivé žiarenie Slnka)“.

Vstali Arani proti Temným a povedali: Prešiel čas a časy Svetla sa priblížili, a to aj pre vás. Budete musieť odísť. Odpovedali na to temní Archanjeli: „Sme pripravení, veď viete, že sme sami odísť chceli. Ale Slnko spáli človekov, ak naša Tma (hmla) medzi Zemami a Slnkom stáť nebude“. Odpovedali im Arani: „Na vaše miesto Svetlí Arlegovia vstúpia a svojimi éterickými telami Svetlo, ktoré nemôžu Zeme zniesť zahradia. A človekovia neoslepnú, nezhoria, no svetlejšie im bude“. Povedali Archanjeli: „Ako ste sa oneskorili, oveľa skôr ste mohli prísť, a pustili by sme vás bez boja. Naotravovali nás už besi, i ľudia, nimi porobení“. A rozhodli všetko tak, podľa miery toho, keď odídu temní Archanjeli ich miesta zaujmú Svetlí Arlegovia. A potom Legovia zostúpia na Zem a budú vstupovať do tiel všetkých človekov, aj žltých i čiernych i sivých a začnú oni spaľovať telá lariev a besov nachádzajúce sa v Jemnohmotnom tele svojim čistým ohňom, na popol ich obracajúc. Veď presne tak ako sa naše fyzické telo nakazí rôznymi parazitmi (hlístami, vírusmi, mikróbmi), tak aj Jemnohmotné telá (ostatné naše telá) sú nakazené rozličnými neresťami (fajčenie, pijanstvo, narkománia, klamanie, voľný sex pod.), ktoré besi do nás vnášajú. I utečú v hrôze zo spálených aj nespálených tiel besi a larvy, ale väčšina ľudí aj človekov nevydrží také „ohnivé očistenie“. Kto bude mať mnoho nerestí pri ich mystickom pálení, teplota fyzických tiel sa zvýši natoľko, že ľudia budú umierať ako od obyčajných chorôb.

Takýmto spôsobom svetlé človečenstvo – nenosiace zápach lariev a besov – začne znovuzrodenie. Legovia, ukončiac svoju prácu, odletia i zostúpia po nich na Zem Svetlí Arlegovia a učiť budú človekov rôznym vedám. A po dlhej namáhavej práci odletia Svetlí Arlegovia, zasejúc zrnká Múdrosti. Zostúpia vtedy na Zeme záhadné Sfingy a nebudú prepúšťať oni na Zem nové Duše na zhmotnenie sa na Zemi, i nedovolia Dušiam človekov po smrti odchádzať do paralelných Kosmosov. Vtedy priletia na Zem Koščeji a začnú učiť človekov, že teraz budú nesmrteľní a nepoznajúc nudu budú žiť život, ale ak človekov začne ťažiť pozemská existencia, oni ich naučia prenášať sa do kráľovstva Kniežat Tmy, aby si tam oddýchli, zažijúc zmenu. I, nakoniec, zostúpia na Zem Nebeskí Obrancovia a opýtajú sa človekov: „Čo od nás chcete? Chcete, aby sme prinútili temných odísť?“ Odpovedia im človekovia: „My by sme chceli, aby ste vy dali človekov Znanie a vytrvalosť radostného výstupu, dôveru v to, že netreba sa poddávať prefíkanému oboľstievaniu Kniežat Tmy a Koščejom!“ Odpovedia Nebeskí Obrancovia: Vy chcete zázrak? Nemôžeme vám ho dať. Dokonca ani Vyšní Nebeskí Prҍdkovia vám taký zázrak nedajú“. A pochopia človekovia, že predovšetkým sám človek musí začať chcieť sa zmeniť a povedia: „Budeme bojovať s Kniežatami Tmy. Ale ak zavolajú na pomoc temných Archanjelov a živly, nedokážeme to sami“. Odpovedia Nebeskí Obrancovia: „Živly Temnoty odrazíme a s Temnými Archanjelmi prehovoria Arlegovia“. A tak odídu zo Zeme Koščeji. Len ľudia s etiópskou tvárou sa nebudú chcieť zmeniť. Vtedy sa obráti Čiernoboh (on je v podstate ich ochranca) k Vyšným Nebeským Prҍdkom s otázkou:

„Ako vložiť do vedomia ľudí s etiópskou tvárou rozoznávanie dobra od zla, ktoré oni neboli schopní nadobudnúť, žijúc po boku človekov?“

A povedia mu Vyšší Nebeskí Prҍdkovia čo robiť.

Keď po úderoch Aranov začali sa ohne Ničta rozhárať a Duchovia Priestoru ich naťahovali od ohňa k ohňu, ako po hraničných kolíkoch, svoje nekonečné nite a Duchovia Času rozgúľali po týchto nitiach svoje nekonečné vlny, zostúpili do Ničta Vyšší Nebeskí Prҍdkovia, i vytvorili nový Vesmír zo všetkého toho, čo bolo predtým do Ničta vhodené. Ale Svet ten ostal neobývaný. I pozvanie Čiernoboha i temných Archanjelov so žiadosťou naučiť ich ako ďalej dvíhať a vyvíjať ľudí s etiópskym typom tváre, ukáže sa k veci. I pozvú vtedy Vyšší Nebeskí Prҍdkovia týchto ľudí i ich učiteľov obsadiť novovytvorené Kozmosy, usadiť sa a pracovať v nich. Návrh bude prijatý a prechod sa vykoná (kozmický koráb prevezie 144 000 tých, ktorí si to želali na nové miesto pre život).

KOMENTÁR

Ako z vyššie uvedených materiálov vidíme, scenár vývoja súčasných udalostí bol napísaný už dávno. V základných črtách bol známy nielen našim Prҍdkom, ale aj predstaviteľom iných národov. V súlade s mayským kalendárom  nová epocha nastupuje dňom zimného slnovratu 2012. Príčinou katastrof, ktoré sú už predo dvermi by mnohí chceli pripísať činnosti nášho Slnka. Ale ak si dobre prečítame KNIHU SVETLA uvidíme, že Slnko samotné nijako veľmi nezmení parametre svojej činnosti, ale naopak, ostane viac menej stabilné. Ono totiž nie je jednoduché len tak rozladiť tento obrovský a v podstate večný motor. Ale tok idúci zo Slnka k Zemi sa aj napriek tomu zvýši, pretože priestor medzi Slnkom a Zemou sa vyčistí od „Hmly“. Niečo podobné si vieme predstaviť, keď sa atmosféra Zeme očistí od smogu, tak Slnko tiež svieti jasnejšie.

Naše rameno Galaxie pri svojej rotácii vchádza do úplne inej oblasť kozmického priestoru, v ktorom nie je prítomná hmota Tmy, čo zároveň povedie ku klimatickým zmenám. Oteplí sa, ale nie natoľko, aby nás spálilo. Roztopia sa ľady, časť povrchu Zeme bude zatopená, ale tento problém sa dá prežiť. Pravdepodobne prídu aj ďalšie prírodné kataklizmy, ale ako sa hovorí v KNIHE SVETLA, všetky budú schválené. Ale my všetci, osobne, by sme už mali začať venovať pozornosť ďalším udalostiam, ktoré sú už predo dvermi, ale ktoré bude musieť riešiť každý z nás za seba. Akonáhle Zem prejde hranicu a vstúpi do oblasti, ktorá je pod kontrolou Svetlých Síl, zostúpia na ňu Legovia a vstúpia do tiel ľudí, takže všetci prijmeme „krst Ohňom“:

„…LEBO OHEŇ, MATÉRIOU SVETOV LEGOV VYTVÁRANÝ JE VŠETKO OČISŤUJÚCI, A ICH TELÁ SÚ UTKANÉ Z TOHTO OHŇA“…

Naše fyzické telo je symbiózou rozličných živých komponentov, z ktorých každý vypĺňa inú, potrebnú funkciu. Ale sú aj bytosti paraziti, ktoré poškodzujú naše fyzické telo. Sú to vírusy, hlísty, mikróby, plesne a pod. Týchto parazitov sa treba periodicky zbavovať, inak sa budú rozmnožovať a my zomrieme na nejakú chorobu. Práve tak aj naše energetické telo nie je čo do stavby súrodé a je tiež symbiózou rôznych živých energetických komponentov. Sú v ňom zložky s pozitívnou energetikou, ale presne tak aj bytosti paraziti, ktoré poškodzujú našu celostnú štruktúru. Každý človek počas svojho života periodicky prenáša nákazu do svojho astrálneho tela, naberá energetických parazitov, ktorých voláme besmi, larvami a pod. Všetky naše neresti ako pijanstvo, narkománia, fajčenie, klamstvo, voľný sex a pod. sú výsledkom činnosti rôznych besov, ktorí sa nachádzajú v našich energetických telách, a ktoré vyžadujú uspokojovanie svojich potrieb. Ale hlavné je to, že prax zbavovania sa týchto besov máme veľmi slabo vyvinutú, ba môžeme povedať, že prakticky neexistuje. Z tohto dôvodu nemôžeme vystupovať nahor, pretože naše energetické telo, nakazené týmito parazitmi, nás ťahá nadol, do Pekla. Potom, ako Zem začne fyzický prechod do Svetlého Priestoru, tak telá, ktoré sú nakazené besmi do neho jednoducho nebudú vpustené. Je to akýsi druh karantény. Práve preto je čistenie našich tiel Legmi určitý druh liečby. Tí, ktorí nebudú mať veľa parazitov „ochorejú“ len ľahko a budú žiť ďalej, ale tí, ktorí počas svojho života nazbierali veľkú nákazu, ochorejú ťažko a mnohí ani nevydržia túto vnútornú žiaru a jednoducho zomrú – ich fyzické telá nevydržia. Ich Duše sa kvôli potrebe dokončiť očistu prepadnú do Pekla, kde existuje akési „špeciálne oddelenie“ na ohňovú očistu Duší.

Preto pokiaľ je ešte čas – hoci už nie veľa – je potrebné sa maximálne vynasnažiť zbavovať sa svojich nerestí, aby prechod do druhého života prebehol pre nás prakticky nepoznateľne a bol sprevádzaný iba ľahkou nevoľnosťou.

Materiál pripravil: Велимудръ

Preklad a úprava: Ладомiръ

NAŠI PARTNERI: