skcsenderu

separator

 
 
Pred nami je sviatok Novoletia 7520 od UMHCH. Je to zároveň posledné t.j. 144. Leto Kruhu Života na Kruholete Čísloboha a 16. Leto Rokov, čo znamená, že Leto 7520 je Sväté. Každý z deviatich mesiacov má 41 dní.
LETO CHRÁMU BOHA (KAPIŠŤA BOHA):
Nastupujúce Leto je charakteristické vykonávaním sumarizácie a uvedomovaním si Života. V toto Leto Život tečie viac alebo menej spokojne, pretože Temné sily sa nerozhodujú prejavovať svoju aktivitu. V toto Leto sa rodia ľudia obdarovaní neobyčajnými schopnosťami a kvalitami poznávať a obnovovať stratenú Prastarú Múdrosť. Takíto ľudia sa zvyčajne stávajú Žrecmi a Svätoslúžiteľmi. Hovorí sa o nich, že celý ich Život prebieha pod ochranou Bohov.
 
 
V našej, slovanskej kultúre vždy nový deň začína o 18:00 večer SEČ, t.j. v letnom čase o 19:00, čo je zásadne odlišné od kresťanského dňa, keď nový deň začína o polnoci, t.j. v čase keď vrcholí „moc“ Temných Síl. Znamená to zároveň, že hoci podľa kresťanského kalendára začína Novoletie 20. septembra 2011, v skutočnosti začína o 19:00 deň predtým, t.j. 19. septembra.
 
V tradícii Starovercov sa vždy slávi sviatok v deň, keď je uvedený v Koľadovom Dare, t.j. v kalendári. Naša tradícia predpokladá, že práve preto nám Boh Koľada dal svoj Dar, t.j. kalendár, aby sme mohli presne sláviť sviatky, či celkovo organizovať svoj život tak, aby sme využívali tie najpriaznivejšie dni z pohľadu tokov energií. Sú však aj takí, ktorí presúvajú dni osláv na najbližšie voľné dni, čo je tiež opodstatnené. Netreba preto považovať iný prístup k tradícii za nesprávny. Dôležité je, či udržiavame Dedičstvo Predkov alebo nie.
 
V tomto prípade aj my pristúpime k zmene dátumu oslavy, pretože ešte stále nie sme ako Slovania, či presnejšie Slovieni Zeme Bohyne Mary (Morény) celkom prebudení. Určite sa však už prebúdzame. Po dlhej a ťažkej noci to vždy býva tak. Niekto vstane skôr, iný neskôr, niekto možno ani vstať nestihne...
 
V našom prípade ide aj o možnosť sa spoločne – pre tých, čo majú záujem – stretnúť a preberať otázky, ktoré všetkých zaujímajú. Podobne ako minulé stretnutie, aj tu ide skôr o „nácvik“ prastarých obradov našich Predkov, ktoré majú racionálne jadro.
 
Pozývame záujemcov na oslavu NOVOLETIA 7520, posledného Leta Veku Bohyne Morény pod znamením Čertogu Líšky. Letom 7521 nastupuje Vek Boha Velesa pod nadvládou Čertogu Vlka. S nástupom Veku prichádzajú zásadné zmeny pre všetkým obyvateľov Midgard-Zeme.
 
Oznamujeme všetkým tým, ktorí majú záujem o účasť na večernej oslave okolo vatry a prípadnú besedu na védické témy zabezpečenú našou stránkou mimo prenajatých priestorov a ktorí zároveň nemajú požiadavky na ubytovanie a/alebo stravu v Penzióne Breza, že účasť je BEZ akéhokoľvek poplatku. Ostatní sa môžu nahlásiť na tu.
 
Pretože nie každý má možnosť cestovať, ale chcel by vedieť ako sláviť sviatky, prinášame niekoľko slov pre začiatočníkov. Ak už teda slovo o Slovanoch, tak si povedzme niečo o pôvode slova SLOVO, ale ako zvyčajne, pre hlbinný význam siahneme do jazyka našich Predkov, vlastne do nášho spoločného jazyka.
 
SLOVO. С-Л-ОВО: Сие (с) направленная (л) информация от одной формы к другой (ово). S-L-OVO: Táto ľudí spájajúca (zjednocujúca) forma.
 
Slovo je materializácia (t.j. ozvučenie skrz frekvencie) Obrazu prijatého Dušou. Je to svetlá informácia, ktorá nie je v našich hlavách, ale sa rozlieva vôkol nás. Naše hlavy sú iba „úložné priestory“ a spracovateľský komplex, inak nič viac. Cesta Informácie k Uvedomeniu si, k Spoznaniu, Pochopeniu a Porozumeniu ide od našej Duše do srdca, krvi, kostnej drene a až potom do hlavného mozgu. Obrazne povedané, teoreticky aj prakticky je slovo „prvá tehla Uvedomovania“.
Na zablokovanie a skreslenie svetlej informácie, ktorá postupuje od Duše do mozgu bolo za uplynulé tisícročie vypracovaných a uplatnených množstvo metód a praktík, ktoré cielene viedli k izolácii Duše od tela, a tým nastavovali nezávislý mechanizmus, ktorý zapĺňa bunečné štruktúry okolo Srdca. Toto vytvára problém akéhosi „bahna smoly“, ktorý je spojený s ničením pradávneho UkLadu, t.j. zbavili obraznosti náš Jazyk, čím nastalo skreslenie Obrazu a odklonenie sa od Obradov („оба рядом“; „poriadok zjednotenia začiatkov“) pri obetných ohňoch (nazýval sa „к-ра-да“).
A ako dnes pracuje tento algoritmus naplánovaný, odladený a zavedený Sivími? Zvyčajná reakcia „prebúdzajúceho sa“: prichádza Obraz – nastane záblesk Radosti zo spoznania Rodného – obraz sa aktivuje... a zatuchne v „bahne smoly“. Prichádza rozčarovanie a ústup za svoje kruhy... a viac na sebe nepracuje. „Toky“ už prúdia povedľa, Bohovia ostávajú nepochopiteľnými. To je hlavná príčina, prečo pre niektorých ľudí v Javi nenastáva príchod Podania Predkov...
 
Nuž čo robiť? Ľahnúť si a čakať na smrť? Určite nie! Pokiaľ nevidno východ z existenčného „labyrintu“, je nevyhnutné sa vrátiť späť, t.j. tam, kde nám bolo ešte všetko jasné, t.j. po vlastných „stopách“. Začať robiť presne to, od čoho nás tak dlho odúčali: nachádzať „body opory“ pre tých, ktorí vchádzajú do Prastarej VIERY.
 
Pri obradoch sa dostávame do kontaktu s Bohom SEMARGLOM – Ohňovým Bohom, Agni – Bohom, ktorý je Plazmovej podstaty a plazmovú podstatu, t.j. PríRODu má aj Naša Duša. Semargl „prepaľuje kanál“ skrz gravitáciu, a tak pomocou Ohňa skrz prinášanie nekrvavých (!) obetí – tréb – odosielame Informáciu o nás do nášho Rodného Sveta. Existuje aj KON: „čím silnejšie RA (neutrínový tok), tým slabšia gravitácia a naopak“. Neutrína sú relikty Inglie, prvopočiatočného Životodarného Toku, základom Uvedomovania.
 
Oheň je tiež našim Pomocníkom v snahe o oslobodenie sa od stereotypov. Keď stojíme pri Ohni s BOsými nohami na Tele Matky Prvopočiatočnej Zeme (skrz holé chodidlá sme v kontakte s jadrom zeme, s Jej Poľami) a čítame Hymny a Slávenia – čo sú akési druhy „mantier“ – tak si takto „nabudzujeme“ kostnú dreň (Úložisko RODovej informácie tiel) a Krv, t.j. „zmývame z Rudy hrdzu“ a očisťujeme Informačné kanály vnútri nášho tela. Dokonca aj bezduché „recitovanie“ Hymnusov či Pravslávení a Obety BOHOM nás značne vydvihnú na ceste VIERY, nech by to znelo akokoľvek zvláštne. Potom s očistením Prijímania „vonkajší zmysel“ slov Pravslávení prejde do inej roviny a odhalí sa Informácia, bez ohľadu na frekvenciu Vibrácií.
 
Na vykonávanie Služieb sa hodí v podstate ľubovoľné miesto, len aby nebolo znečistené a v rámci možností bez zbytočných zvedavcov. Na zemi sa môže z kameňov v závislosti odo dňa vyložiť Runa o veľkosti tri – štyri piade. Aktuálna Runa pre daný deň sa dá určiť z Koľadovho Daru – ale najjednoduchšie je použiť hodiny zo stránky www.darislav.com, kde vložíte aktuálny dátum a program vám automaticky preráta deň na slovanský vrátane Runy dňa. Ak sa pripravujú na sviatok celé rodiny, tak touto „prácou“ môžete poveriť napríklad deti. Nad ňou môžete chystať ohnisko. Pri obrade je potrebné stáť smerom na Sever, obety sa posväcujú na Sever od Ohňa, najskôr sa čítajú Slávenia (hymny), potom zapálime Agni, pričom zapaľujúci zvolá: „od Živého Ohňa k Živému Ohňu!“ a prinášajú sa obety – zrno, krúpy, ľubovoľné rastliny s výnimkou maliny, višne a ríbezle, nijaké zvieratá hádzať do Ohňa sa kategoricky nesmie, dolky, pečivo, placky – toto všetko voláme Ľudské Obete, pretože boli urobené Našimi, ľudskými rukami. Na oheň nepoužívame javorové drevo. Po obetách možno či dokonca je potrebné postáť alebo posedieť si pri Ohni, započúvať sa do Sveta vôkol, podumať.
 
Obetný oheň sa nesmie zalievať a odísť od neho by sa malo až po úplnom prehorení, čím ponechávame možnosť, aby samotní Bohovia pobudli v Agni. Samozrejme, že miesto Služieb je potrebné vopred obhliadnuť a veci si dohodnúť, aby sa predišlo požiaru. Samozrejme, že základom každej Služby je samotný vysluhovateľ. Aká je modlitba, načo vlastne prišiel a čo priniesol (v sebe, vo svojej mysli), v akom stave prišiel, aký deň a pod. Časom, Duchovným rastom a Pochopením môžeme neskôr vyberať už iné miesta v závislosti od účelu Sviatku.
 
U nás Slovanov sú neoddeliteľnou súčasťou osláv chorovody. Tieto sa najčastejšie vedú okolo hlavnej vatry v čase jej rozhárania, pričom sa tradične spieva prastará Hymna Ohňu. Pre inšpiráciu si môžete pozrieť, ako vyzerajú národné oslavy vykonávaním Perúnových tancov – tradičných Solárnych Chorovodov v Lotyšsku "
",
 
a prinášame aj niekoľko obrázkov z osláv tohtoročného Sviatku Kupala u našich bratov v Bielej Rusi:
 

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial