MAGICKÉ SÚVISLOSTI

5. marca 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HVIEZDY A ZEME, ZÁKLADY

Tento článok možno považovať za voľné pokračovanie článku, ktorý sme už uverejnili. Hneď na úvod zdôrazňujeme a opakujeme, že naša stránka – a teda ja všetky materiály na nej – je určená pre našich ľudí, t.j. pre potomkov Slovienov, ktorí si vážia svojich Predkov. Inými slovami je pre všetkých tých, ktorí už majú dosť toho, čo o nás hovoria cudzinci. Od priamych výrokov na našu adresu až po to skryté podprahové programovanie, ktoré sa často maskuje do prezlečenia za „odborníkov na históriu“. Tu často – na rozoznanie – pomôže veľmi jednoduchá pomôcka. Ak čítate akýkoľvek historický článok – zdôrazňujeme historický, nie o dejinách – tak si v prvom rade všimnite, v akej osobe vystupuje jeho autor alebo autori. Ak o „starých Slovanoch“ píše v tretej osobe množného čísla – tak autorom je cudzinec. Pretože my hovoríme o našich Predkov v prvej osobe množného čísla – Rod je večný a mimo času a priestoru – ako o nás, teda MY. Ak tam nájdete „oni“, tak sa tam určite nič pozitívneho – mimo rámec oficiálnej vedy – nedozviete. Bude to len ďalší variant pohľadu cudzincov na nás – lebo naši Predkovia sme MY.

Potrebujeme si však objasniť dôležitú oblasť – mágiu. Dnes sa na Slovensku dravo rozširuje, pričom do svojich pazúrov chytá najmä našich ľudí – jednak aby sa sami nestihli prebudiť, jednak aby bránili návratu do Svetlého Sveta tým, ktorú sa už na takúto púť vydali. Zem Slovienov v krajoch Západných Slovanov sa stáva veľmi dôležitou pre príchod Svetla. Černokňažníkom už nestačí pôsobiť z Londýna, Vatikánu či Prahy. Museli prísť priamo na našu zem.

Hlavný problém je v tom, že naši ľudia nevedia, čo to mágia je a upadajú do ilúzií. Pretože – ako sme zistili – sa už začínajú odvolávať aj na nás, tak nastala potreba dokončiť vysvetlenie toho, čo sme v minulosti o mágii hovorili. Hoci mágia – z principiálneho pohľadu – je jedna, pre ľudí neznalých tejto problematiky je vhodnejšie používať klasické delenie – Biela, Čierna a Červená. Prečo tak – to sa dočítate v tomto článku. Na vysvetlenie termínu „Červená“ len toľko, že ide o tých, ktorí pri svojich obradoch a rituáloch prelievajú krv – spravidla iných ľudí a zvierat. Ide teda o oblasť prinášania krvavých obiet. Vari netreba opakovať, že toto je vo Svetlom Svete absolútne NEPRÍPUSTNÉ a nikdy sa v našej Kultúre nevykonávalo. Ale už napríklad kresťania na každej omši sa – hoci „iba“ EGREGORIÁLNE – zúčastňujú prinášania ľudských, krvavých obetí, ktoré za nich robia iní a inde – prijímajú predsa telo a krv… neznalosť neospravedlňuje.

Ako sme uviedli v Knihe Múdrosti Perúna, to, čo nazývame DUCHOVNÝ VÝVOJ môžeme zadefinovať tromi zložkami:

Mravnosť
Poznanie Konov Vesmíru
Ochota prekonávať vnútorné bariéry.

Mravnosť je konanie podľa Svedomia a Cti. Tento prístup v našej Tradícii nazývame DOBRO.

Poznanie Konov Vesmíru je znalosť tých Pravidiel, ktoré platia v celom Vesmíre, t.j. minimálne v celej našej Galaxii. Túto kategóriu dnes označujeme slovom „Ezoterika“ alebo aj „Mágia“. V knihe sme uviedli, že princípy Bielej aj Čiernej sú rovnaké, ide iba o to, či vyvolávané Sily používame na osobný prospech alebo na spoločné dobro. Tu hneď dodajme, že princípy sú rovnaké – to je fakt – ale Svetlí ostávajú Svetlými a Temní Temnými. Rovnakosť je v tom, že možno vyvolávať astrálne entity, ale tieto sú už v Javi PRINCIPIÁLNE dve – Svetlé a Temné. Nuž a dnes populárna Mágia sa orientuje VYLOŽENE na vyvolávanie TEMNÝCH entít. V škole ich síce učia, že treba rozlišovať, či žiadajú dobré alebo zlé prejavy – ale aké pozitívne prejavy môžu prísť od Temných entít?

Teda tak – aby bolo našim ľuďom jasno. Princíp je rovnaký v tom zmysle, že možno privolať astrálnu entitu. Ale nie je jedno, či adept privoláva Svetlú alebo Temnú. A všetky magické školy dnes „na trhu“ sú školy Čiernej mágie. Preto sú aj na výslní. A – a toto je naozaj hodné pozornosti – učia adeptov aj „Slovanstvu“.

Študenti škôl mágie „baštia“ návnadu aj s navijakom – veď skúsenosť kontaktov s (Temnými) astrálnymi bytosťami je naozaj niečo úchvatné a dovtedy nepoznané. Okrem iného sa hneď dozvedia, že (Pán) Boh je iba jeden, Panna Mária je vlastne Bohyňa Lada a mnoho ďalších ľstivých klamstiev. Nuž teda, Karma je zdarma – a robia si ju sami, bez prinútenia. A my sa pozrime na jednoduchý spôsob, ako určiť podstatu menovanej entity.

V knihe Staroslovienska Bukvica je uvedená jednoduchá metodika, ktorú voláme Údelná Váha Slova. Je to jednouchý nástroj, ktorý nám zanechali naši Predkovia nato, aby sme sa mohli orientovať V PÔVODE SLOV. Princíp je veľmi jednoduchý – dve slová sú identické iba za jednej jedinej podmienky – ak majú IDENTICKÚ ÚDELNÚ VÁHU.

V praktickom živote sa často stáva, že aby sme niečo zdôraznili, tak potrebujeme nejaké slovo zopakovať. Opakovanie toho istého slova nie je vždy najvhodnejší spôsob, preto častejšie potrebujeme použiť slovo „tej istej frekvencie“ ale foneticky odlišné. Tým sa v podvedomí znásobí dôraz na želaný výsledok, ale nevnášame nesynchrónne frekvencie.

Metodika vychádza z toho, že v Staroslovienskej Bukvici sú číselné hodnoty vyjadrované bukvicami. Pôvodná, plná metodika prideľuje kompletne všetkým bukviciam číselnú hodnotu, ale v praxi spravidla stačí spočítavať iba tie bukvice, ktoré sa všeobecne používajú ako číselné. Teoreticky môže v niektorých zvláštnych prípadoch nastať rozdiel, ale my sme to v praxi zatiaľ nezistili. Pristúpme teda k príkladu.

Pozrime sa najskôr na slová PÁN a BOH. Ak platí, že PÁN je BOH, tak tieto slová musia mať identickú údelnú váhu slova. Pretože postup je opísaný v menovanej knihe, privedieme iba výsledky:

PÁN prepíšeme na ПАНЪ: 80+1+50+0 → 5

BOH prepíšeme na БОГЪ: 0+70+3+0 → 1

Pretože údelná váha slova Boh je „1“ a údelná váha slova Pán je „5“ znamená to, že IDE O ÚPLNE ODLIŠNÉ ENTITY. Pán určite nie je Boh, ale iba boh.

Ďalšie tvrdenie – ktorým premývajú mozgy školy mágie – je, že Panna Mária je Svetlá Bohyňa Lada. Skutočnosť zistíme veľmi jednoducho. Ak výrazy Panna Mária a Lada sú ekvivalentné, tak musia mať identickú Údelnú Váhu:

PANNA MÁRIA → ПАННА МАРИЯ: 80+1+50+50+1+40+1+100+8+0 → 7

LADA → ЛАДА → 30+1+4+1 → 9

Svetlá Bohyňa LADA teda nemá s judaistickou PANNOU MÁRIOU absolútne nič spoločné.

Pre úplnosť teba povedať, že v danom prípade nie je dôležité aké číslo pri súčte vyjde, dôležitý je iba fakt, či sú alebo nie sú výsledky identické.

Nechceme sa vracať k ideológom a ich názvom „SLOVEN“ či „SLOVÄN“, ale jednoduché porovnanie údelnej váhy s názvom „SLOVIEN“ dá rýchlu a jasnú odpoveď. Tu len doplňme technickú analógiu. Vo výpočtovej technike sa používajú tzv. ASCII kódy. Písmená „E“, „Ä“ a „IE“ budú vyjadrené úplne odlišnými ASCII kódmi, teda pôjde o 3 rozdielne čísla. A možno sa tomu istému človeku so jeho jedným telefónnym číslom dovolať vytočením dvoch iných čísel?

Teda žiadni anjeli, archanjeli, svätí a podobné entity nikdy nemali a nemajú nič spoločné so Svetlými Bohmi Svargy. Druhá vec je, že to takto vysvetľuje druhá strana – ale to je iná otázka.

Naša Kultúra vychádza z nášho Dedičstva Predkov. Kto vyučuje „Slovanskú mágiu“ – a najmä ak to je žena – ten by mal minimálne dodržiavať slovanský spôsob odievania sa. Veď už aj bežní, rozmýšľajúci ľudia dnes vidia, že nie je jedno, čo si obliekame. Ak teda „slovanskú“ mágiu vyučujú ženy v nohaviciach, s ostrihanými a/alebo zafarbenými, neraz rozpustenými vlasmi, tak môžete si byť načistom. O Slovanstve nemajú ani potuchy. Takto sa chovajú iba CUDZINCI.

Treba však zdôrazniť, že techniky Čiernej mágie naozaj pôsobia. Tým sú účinnejšie, čím menej vie o energiách objekt, na ktorý sa koncentrujú. Tu si treba uvedomiť dva aspekty. Ak sa budete systematicky venovať obrane svojho biopoľa – nazývame to PSYCHOENERGOLYTIKA – tak pôsobenie Čiernej mágie bude značne zoslabené, ba v mnohých prípadoch až nulové. To je externý druh pôsobenia energií. My však už vieme, že zadná časť nášho biopoľa je oblasťou Temnej Javi. Tu môže dochádzať k prejavovaniu sa astrálnych bytostí, ktoré môžu prichádzať z vyšších rozmerností a teda nemusia prebíjať naše biopole. My však už vieme, že frekvencia našej mysle – naše myšlienky – nás umiestňuje do kladnej alebo zápornej časti nášho biopoľa. Ak chceme ostať v pozitívnej oblasti, tak „čarovné“ vyjadrenie Vysokej frekvencie zabezpečia programy, ktoré nazývame Svedomie a Česť. Túto Múdrosť nám zanechali naši Predkovia.

Vari aj slovo o prejaveniach sa Bohov či bohov. Vyšní Bohovia Svarožieho Kruhu sa môžu prejaviť aj v 3D podobe v našom štvorrozmernom Svete Javi. Opis takejto udalosti prináša už spomínaná Kniha Múdrosti Perúna. Perún po pristátí v Asgarde Irijskom (dnešný Omsk) tri dni nevyšiel z Vajtmary. Počas tých troch dní Ho tam očakávali zástupcovia našich Rodov. Potom však vystúpil v takom tele, na aké sme zvyknutí.

Takéto niečo však môže vykonať iba Vysoká Božia Bytosť. Určite vám je známe, že Jahve sa Mojžišovi zjavil ako horiaci ker. Je to entita značne nižšia, oveľa menšej rozmernosti, teda nemá schopnosť sa prejaviť v tele človeka. Hovoríme však o materiálnom, nie astrálnom prejave.

Nakoniec ešte jednu dôležitú poznámku. Čierni mágovia vedia, že všetko vôkol nás je iba energia. Preto aj vysoké hierarchie popov majú zvládnutú techniku „vylievania“ temnej, karmickej energie na „pastvu“, ktorá horlivo kľaká na kolená v ich kostoloch. S energiami to je totiž tak – kto nevie, ten si karmu nesie a nabaľuje – kto vie, ten ju vie aj „preliať“ na iných – najmä ak otvorene deklarujú, že aj tak sú hriešni a chcú pykať za iných. Takto sa môže stať, že „dobrý veriaci“ je neustále po krk v problémoch a hýriaci pop sa vždy usmieva.

Preto nie je jedno, či pri obrane svojho biopoľa posielate na vás „vyliatu“ negatívnu energiu zosilnenú späť k tomu, kto ju na vás poslal, alebo sa jej iba „zbavujete“. Podľa Odinovej Zápovede kto nepotrestá Zlo, je zodpovedný za jeho ďalšie šírenie. Znamená to, že „ježiškárením“ si nabaľujete Karmu. Dnes je v módne využívať „služby“ odstraňovania negatívnej energie. Ak negatívnu energiu iba „zhodíte“, máte načas pokoj. Potom to urobíte zas a zas. Tak ako vy robia aj iní a zdanlivo je všetko v poriadku. Problémom je, že „zahodená“ negatívna energia pri určitom stupni koncentrácie nadobudne vedomie samoexistencie – stane sa Egregorom. Temným, démonickým Egregorom. Treba si uvedomiť, že to nie je Diabol. Je to démonická entita, ktorú ste spoluvytvorili vy. Karmické dôsledky a zodpovednosť si už určite domyslíte sami…

Teda tak. Treba sa venovať čisteniu svojho biopoľa, ale treba aj vedieť, ako sa veci naozaj majú. Dávajme si pozor na mágiu – je to Temná oblasť. Stále však majme na pamäti hlavnú vec – o svoje biopole sa treba sústavne starať. Stabilita je stav DYNAMICKÝ.

NAŠI PARTNERI: