Matrix ako fenomén je pre väčšinu ľudí len to, čo kedysi videli v kine. No ako veľa podobných filmov – minimálne už spomínaná Cesta 60 a Muži v čiernom – ide o skutočnú záležitosť. Samozrejme, že každý obraz je objemový, a preto má veľa hrán. Jednu z hrán – ktorú vybrali filmári – nám „doručili“ vo filme s takýmto názvom. No ako väčšina vecí, ktoré dnes dostanú do rúk konzumenti – ľahko prišlo ľahko išlo. Bolo to „in“, ale teraz je „in“ niečo úplne iné. Takto zisťujeme, že včerajšia udalosť je už nezaujímavá, a preto sa treba chystať na tú budúcu. Má to len jediný háčik – kompletne nám uniká prítomnosť. Ale kto nie je schopný žiť v prítomnosti, ten nedokáže nič vo svojom živote meniť. A takto sa sám chytil do Matrixu. No Matrix niekto vytvoril – cieľavedome a odborne – a teda mu aj slúži. Určite ho nevytvoril nato, aby pomohol dnešným konzumentom v ich živote, presnejšie , v evolučnom vývoji. Konzumenti svoj evolučný vývoj zastavili. A takto všetci chytení Matrixom odovzdávajú svoju životné energiu tomu, kto ho vytvoril. Príznačné je to, že si dokonca naivne myslia, že sami o niečom rozhodujú. Ale aby sme neboli celkom neobjektívni, tak o niečom naozaj rozhodli – o svojej vlastnej likvidácii.

Už tradične pripomíname, že naše články nie sú určené pre tých, ktorí nemajú vzťah k Starej Kultúre našich Predkov. Nikomu nič nenanucujeme, ale dedičstvo Predkov je preto dedičstvo, lebo je po Predkoch. Väčšina vecí, ktoré niekto vymyslel dnes nemá s Kultúrou našich Predkov už nič spoločné.

Pretože si z našej stránky už môžete stiahnuť plagát Staroslovienskej Bukvice – na ktorom sú uvedené všetky Obrazy bukvíc – môžeme si aj povedať, prečo naša Stará Viera je Viera Starovercov. Aj slovo Staroverec – ako všetky staré slová – má svoj Obraz. A už nás nijako neprekvapí, že dnešný obraz – obraz vytvorený civilizáciou – je úplne iný. Takto dosiahli – tzv. „vývojom jazyka“ – že naše podvedomie prijíma pôvodný Obraz – lebo takto sme boli stvorení – a naše vedomie upravený, t.j. vírusový obraz. Tým nastáva rozsynchronizovanie intelektuálneho centra (mozgu) a citového centra (srdca). Ale v prítomnosti sa dá žiť iba vtedy, ak sme zosynchronizovaní.

Pri pohľade na plagát Bukvice zistíme, že (použijeme návykovú latinku) bukvica „S“ má Obraz „Slovo“, bukvica „T“ má Obraz „Tvrdo (Pevne)“ a slabika „AR“ sa tradične používa ako označenie toho, čo niečo uchováva. Napríklad pekÁR uchováva poznanie ako piecť, brankÁR uchováva (chráni) svoju bránku, ďalej slabiku nájdeme v nespočetných slovách ako murár, stolár a pod. Napríklad v slove suchár ide zase o to, čo uchováva sucho. Šlabikár zase uchováva slabiky a podobne. Do angličtiny bol prevzatý tento jav ako „ER“, t.j. napr. buildER, fightER a podobne. V tomto kontexte teda STARoverec je človek, ktorý pevne (T) uchováva slovo (S), teda Prastarú Múdrosť. Pôvodný – a pre naše podvedomie jediný aktuálny – Obraz nemá teda nič spoločné s vekom, teda zmenou človeka na vetchého, neschopného už toho, čo za mladi. No vyšší vek je neraz vekom Múdrosti.

Jedným z dôvodov, prečo nie sme schopní žiť v prítomnosti je rozsynchronizovanie týchto dvoch centier. Dnes si povieme o tejto problematike trochu viac. Pre tých, ktorí boli na našej tohtoročnej prednáške to bude akési skrátené zopakovanie. Nuž, poďme po poriadku. Matrix nás cielene a dôsledne prepína do tzv. líniového ponímania času:

Minulosť je to, čo už bolo, budúcnosť je to, čo ešte len bude. A čo je v tomto systéme časových koordinát prítomnosť? Zdanlivo červená čiara uprostred. No v skutočnosti akonáhle bola dokreslená, už sa stala minulosťou. A prítomnosť je zase nepostihnuteľná…

Osobitosťou našej Duchovnej Kultúry je, že naše ponímanie času je VERTIKÁLNE:

Napríklad v škandinávskej (samozrejme že dodatočne prerobenej) mytológii jestvuje samostatný Boh, ktorý má na starosť minulosť, iný prítomnosť a ďalší budúcnosť. Podobnú logiku možno nájsť aj u Grékov. A čo máme my? Bohyňu Makoš a jej dcéry Doľu a Nedoľu. Ale ony všetky jestvujú vo Večnosti!

Vo vertikálnom systéme časových koordinát je možný pohyb z Večnosti do Prítomnosti (tu a teraz). Nelinearitu času Obrazne vyjadruje aj naša posledná bukvica – „Iža“:

Používali ju na odeve žreci Boha Čísloboha, ktorí sa dokážu premiestňovať v čase a priestore podľa potreby. Jeden z výkladov grafiky tejto bukvice sleduje čiaru, ktorou sa kreslí. Prestavuje niť života, ktorá prichádza z Inosveta. V priesečníku dochádza k nášmu narodeniu sa a čiara života pokračuje ďalej. V určitom okamihu – vývoj po stúpajúcej špirále – dôjde k takému istému javu, ale na vyššej úrovni – narodí sa nám dieťa. Po ďalšom čase dochádza znovu k opakovaniu – na ešte vyššej úrovni – narodilo sa nám vnúča. A po splnení svojich úloh odchádzame ďalej, do Inosveta a postupujeme v evolučnom vývoji.

Môžeme si hneď priblížiť aj rozdiel medzi Staroslovienskou Bukvicou a dnešným jazykom:

Za starých čias sa jazyk dlhé tisícročia nemenil, zmeny začali až pod cieleným úsilím spojeným s našou likvidáciou pri násilnom zavádzaní kresťanstva. Naši Predkovia vždy chceli, aby naše Vedomie a Podvedomie rozumelo jazyku rovnako. Preto si chránili svoj jazyk ako Svätyňu, žiadne zmeny neboli prípustné.

Dnešný jazyk je vírus, existujú dokonca konkrétne skupiny slov, ktoré programujú choroby a podobné „veci“. To, čo filológovia nazývajú „vývoj jazyka“ od minulosti do dneška je v podstate pohyb po vertikále času od večnosti do súčasnosti – je to principiálne a cieľavedomé rozsynchronizovanie Vedomia a Podvedomia.

Že ako môže byť dnešný jazyk vírus? Priblížme si to na príklade. Ak malému dieťaťu poviete napr. „nebež“, „neskáč“, „nechytaj“ a podobne, dieťa zásadne beží viac, skáče viac, chytá viac. Prečo? Lebo podvedomie dieťaťa až do veku približne 7 rokov dokáže priamo prijímať Obrazy z podvedomia do vedomia. Deti začnú zapadať do Matrixu až neskôr – aj vďaka nátlaku rodičov.

Ak by sme sa opäť pozreli na obrazy bukvíc, ktorými tvoríme slovenský zápor, t.j. n + e, tak zistíme toto:

Naše deti teda počujú:

Naše je bežať;
Naše je skákať;
Naše je chytať…

Takže – vzhľadom na našu psychiku – keď nabíjajú našim deťom do hlavy judaistické prikázania ako NEzabiješ, Nepokradneš, NEzosmilníš… tak cieľavedome programujú niečo ako „zabíjaj našich“, „okradni našich“, „zosmilni našich“… nejde o žiadny zápor, ale práve naopak, o cieľavedomé zosilnenie príkazu.

To však ešte nie je všetko. Ak opakujete dieťaťu „NEboj sa“, na čo ho vlastne chystáte? Rovnako si hovoríme „neochoriem“ a podobne. Je to naozaj vírus, bez ohľadu na to, čo dnešný „manuál“ k nemu hovorí.

Okrem takto zakódovaných slov a slovných spojení sa programujeme aj výrazmi štýlu „mňa porazí“ a podobne.

Moderné výskumy psychológov – na veľké prekvapenie – hovoria, že až 95% testovaných ľudí chce na podvedomej úrovni zomrieť. Ľudia sa samozrejme boja smrti v stave vedomia, ale podvedomie je nekompromisné a všetky psychoprogramy – ktoré si dlhodobo vytvárame vykonáva presne podľa nášho príkazu. Teda omyl, najsilnejším pudom u väčšiny dnešných ľudí už nie je pud sebazáchovy, ale pud sebalikvidácie. Ako všetko ostatné, je to následok našej NEVEDOMOSTI.

Dnes je preto dôležité zistiť, ako môžeme sami začať riadiť vlastné psychické „hodinky“, pretože v súčasnosti nám ich čas riadia iní: vláda, judaistické náboženstvá, médiá…

Aké sú príznaky toho, že naše podvedomie prebralo príkazy vírusových psychoprogramov a „presmerovalo“ nás na režim sebalikvidácie? V skutočnosti zistiť niečo také jednoduchšie ako by sme si mysleli. Takýto ľudia robia veci, ktoré sú pre náš škodlivé, ale nevedia si vysvetliť „prečo musia“. Neomylné príznaky sú fajčenie, alkohol, jedenie mäsa, káva, športový sex, drogy a podobne. Možno sa niektoré veci zdajú divné či prehnané, ale naozaj, už napríklad aj kvapka alkoholu je smrteľný jed – síce nie s okamžite viditeľným účinkom, ale zato systematicky. Je to na každom jednotlivcovi. Kto príjme toto poznanie – ale najmä – premení ho na prax, ten získa kontrolu nad svojim životom. Tu sa začne odlišovať človek informovaný od človeka múdreho. „ČLOVEK“ nie je len tak hocikto. Väčšina ľudí dnes nemá ani poňatie čo to znamená byť človek. V skutočnosti sotva kto z nás je človek. A ako spoznáme človeka navonok? Je absolútne zdravý a nikdy neberie žiadne lieky, nenavštevuje lekára, nepije alkohol, nepoužíva vírusové slová… skrátka nikdy a nikde nerobí to, čo ho zabíja.

Základnou podmienkou našej dnešnej poroby je NEVEDOMOSŤ o fenoméne psychického času. Taja ho pred nami preto, lebo presne týmto spôsobom zostavili MATRIX, cez ktorý nás riadia, lebo ten, kto vie, ako riadiť duševný čas, ten má vládu nad ľuďmi. Všetky ostatné spôsoby riadenia ľudí sú iba elementmi duševného času človeka – za použitia stádového efektu čerpajú z ľudí životnú energiu.

U človeka existuje v zmysle učenia Veľkého Spasu päť režimov fungovania psychiky, t.j. jestvuje Bes mentálneho Tela, Bes vitálneho Tela a Bes (Ego v zmysle budhistického učenia) fyzického Tela. Fungujú v 5 variantoch:

INTUITÍVNY MÓD

V tomto móde fungujeme ako automat „zombi“, t.j. ako biorobot. V ňom sa po väčšinu času nachádzame všetci. Nesledujeme mysľou ako si sadáme na stoličku, ako otvárame dvere a podobné veci denného života. Obsluhu udalostí sme zverili psychoprogramom, ktoré sme si sami vypracovali alebo prebrali od iných. Tento stav spôsobuje, že sa oneskorujeme oproti skutočnému času o 0,5 až 1,5 sekundy.

RACIONÁLNY MÓD

Je to intelektuálny alebo aj špekulatívny režim fungovania našej psychiky. Mód spôsobuje, že od skutočného času sa oneskorujeme od 1,5 po 2,5 sekundy.

EMOCIONÁLNY MÓD

Keď je vypnutý rozum, tak riadenie preberá emocionálny, t.j. vitálny mód. V tomto móde predbiehame skutočný čas od 0,1s po nekonečne veľké hodnoty.

REFLEXNÝ MÓD

Je to Prvý Signálny Systém. Ak v bojovej situácii ostaneme v racionálnom a nie reflexnom móde, zahynieme, meškanie 2,5 s pri vyhodnocovaní reálnej hrozby v boji na život a na smrť je koniec. Tento mód je vhodný na prežitie v extrémnych podmienkach – človek pod vplyvom stresu vie urobiť to, čo inak nedokáže. No činnosti, ktoré potrebujeme reflexívne použiť musíme mať nacvičené – podvedomie ich musí poznať. Inak sa dostaneme do stavu strnulosti, strachu. „Pacifisti“ sú produkty politickej technológie dobrovoľne schvaľujúce vlastnú likvidáciu, lebo nič z bojových návykov nikdy necvičili, ani to neučili svoje deti. Logika je jednoduchá, to, že oni nechcú vojnu ešte nezaručuje, že vojna nebude chcieť ich.

NADVEDOMÝ MÓD PSYCHICKEJ ČINNOSTI

Totálna bdelosť, jestvovanie v neustálom pohybe. Trvalá prítomnosť charakterizovaná stavom Tu a Teraz. Je to jediný prípad, kedy je skutočný čas totožný so psychickým časom a teda nastupuje absolútna kontrola každej situácie. V tomto móde už nie situácia, t.j. súhrn okolitých faktorov určuje náš pohyb, ale my máme pod kontrolou Časopriestor a začíname ho riadiť. Dostávame sa za hranice Času. V tomto móde sa stávame kontinuálnym pohybom, t.j. skrz Človeka už koná BOH. Je to základný princíp používaný v našich bojových umeniach.

Keď VÍŤAZ vstupuje do boja, tak vedome prechádza do stavu TU A TERAZ a začne byť úplne jedno, či proti nemu stojí 1 alebo 1 000 nepriateľov. Všetci naši Bohatieri v minulosti ovládali túto techniku, t.j. vedeli prejsť z Intuitívneho módu okamžite do módu TU A TERAZ.

Ako sa človek vie dostať do tohto stavu? Musí sa dostať do stavu totálnej bdelosti, čo je však najčastejšie VOJNA. Táto nastupuje z vôle našich Bohov vtedy, keď ľudia prestali plniť svoju evolučnú funkciu a pod vplyvom náboženstiev prešli do emocionálneho módu (Ježiško a anjeličkovia sa postarajú …).

Vo vojne naivní a pacifisti zomierajú, ale množstvo ľudí sa dostane do stavu TU A TERAZ. Prichádzame k tomuto stavu – ak sa nepreberieme sami, začnú sa otrasy na naše prebudenie… mäkký variant tu bol zatiaľ preto, lebo ľudia na východe sa prebúdzali, ale nevyzerá to tak, že v našej krajine. Či je tento predpoklad správny môžeme zažiť už v nie veľmi vzdialenej budúcnosti.

Do racionálneho – špekulatívneho – módu nás dostáva vzdelávací systém, veda, médiá, do emocionálneho módu náboženstvá. V racionálnom móde žijú tí, ktorí mnoho kdekade „študujú“, aj keď iba to, čo im podhadzuje okolie. Myslia si, že náhodne nahromadenými informáciami a „logickým myslením“ všetko zvládnu. Namiesto zamerania pozornosti priamo na objekt pri skúmaní objektu alebo javu vchádzajú do svojej pamäte a listujú, čo všetko o tom čítali.

Napríklad náboženstvá nás dostávajú cez počiatočné „pekné obrázky“ do krvavých križiackych výprav (EČ). Odtiaľ sa preklopíme do špekulatívneho módu, kedy všade budú špekulovať, prečo sa stalo to, prečo zase ono… a donekonečna podhadzujú objekty na špekulovanie. Po čase sa na hrôzy križiackych výprav zabudne a opäť nás do toho režimu prepájajú – ako teraz na Ukrajine. A takto všetkých preklápajú z náboženských ilúzií do krvavých náboženských vojen a nazad špekulovať, prečo to a prečo ono. Kruh sa uzatvára ale nikdy neprechádza do SČ.

Oba extrémy zaručujú, že sa nikdy nedostaneme do rovnovážneho bodu ktorý zákonite existuje (Princíp Triglavu) – do stavu TU A TERAZ. Stav nadobúdania Sily SPASU však začína jedine v stave TU A TERAZ, t.j. v Skutočnom Čase!

Ako to je schopnosťou dostať sa do stavu Tu a Teraz vidíme na nasledujúcom obrázku:

Obrázok ukazuje štruktúru spoločnosti z pohľadu učenia Veľkého Spasu. O existencii psychického času nemajú naše dve najnižšie kasty – smerd a ľudina ani potuchy. Človek vie o tomto stave a ak je to Víťaz, tak sa podľa potreby do neho aj prepína. No a AS žije v stave trvale prítomnosti. Ľudina môže vystúpiť smerom nahor a stať sa človekom jedine na základe činov vychádzajúcich zo Svedomia. Výlučne takýto druh energie spôsobuje vzostup nahor po stupňoch evolučného vývoja.

Protiklady z temnej, zrkadlovej strany sú nežiť, neľuď, koščej a Pán, nazývaný aj Hospodin. Hlavná úloha Hospodina je, aby človek na fenomén psychického času zabudol a žiteľ a ľudina aby sa naozaj o tom ani nikdy nedozvedeli. O tom že sa Hospodinovi veľa podarilo dosiahnuť niet pochýb.

No na to, aby sme sa pohli v evolučnom vývoji vpred je potrebná Vôľa. Víťaz a As vôľu majú, ľudina a žiteľ nie. Ako to Hospodin, t.j. Pán Matrixu dosiahol?

Zopakujme si nám už známe veci. V evanjeliách je opis udalosti, keď sa Ježiša pýtali, či sa má platiť daň cisárovi alebo nie. Ježiš farizejom odpovedal oným známym „čo je cisárovo cisárovi, čo Božie Bohu“. Kresťania si to vysvetľujú tak, že je to výzva na dvojitý štandard. V kostole kľačať na kolenách a mimo kostola hoci aj oči druhému vyklať. No je to veľký omyl.

Ježiš v skutočnosti povedal, že možno žiť iba jedným alebo druhým spôsobom.  Teda buď slúžiť cisárovi alebo Bohu. Stav služby Bohu je stav SVAbody, kde „SVA“ znamená NEBESIA. Tradične to znázorňujeme KONOM, t.j. Kruhom. Všetko, čo je vnútri Konu označovali naši Predkovia ako Pokon alebo krátko Kon, odkiaľ pochádzajú aj slová „konať, pokonať sa“.  No to, čo je mimo, teda za Konom, teda Zákon pochádza od Temných Síl.

Vlastnosťami podľa Konu konajúceho človeka je zodpovednosť, česť a dôstojnosť, lebo koná na pevných základoch, t.j. na Vôli a Svedomí ako kvalite Ducha. Česť a Svedomie sú orámčekované červeno, pretože vieme, že tieto dve entity sa v Biblii vôbec NESPOMÍNAJÚ. To, že ich niekto dodatočne a teda umelo vložil do slovenských či iných prekladov nič nemení na pôvodnej podstate Biblie, ktorá bola napísaná v aramejskom jazyku, ktorý takéto entity ani nepozná.

Stupne Slobody – „obod“ znamená železnú obruč – sú dané úplne inými kvalitami. Ale preto, aby sa nimi dali riadiť cirkevné a sociálne zvieratá sa museli „uzavrieť“ do ohrady. Sú to nám už známe formy energie vyjadrené tým, čo dnes nazývame peniaze, moc, (športový) sex – a informácia. Tí, pre ktorých je minimálne jedna z týchto energií nevyhnutná na existenciu (spravidla však viac), t.j. nevedia si bez nej predstaviť svoj život sú pevne uchytení v Matrixe. Hospodin už potom iba jednoducho postupne zužuje hranice ohrady. Toto posúvanie hraníc vyvoláva jav, ktorý je vlastný všetkých slobodným ľuďom (nie SVAbodným). Tento jav sa vola ZBABELOSŤ. No a zbabelec nikdy nenadobudne Vôľu – a máme to. Presnejšie ani nie tak my ako Hospodin Pán.

Civilizácia vybudovala celý priemysel na odobratie INFORMÁCIÍ od ľudí a vypestovanie ZBABELOSTI, lebo ZBABELEC nikdy nenadobudne vôľu. Medzi elementy tohto priemyslu patrí geneticky modifikovaná strava, vzdelávací systém, médiá, náboženstvá, medicína, zrušenie povinnej vojenskej služby…

Princíp fungovania tohto mechanizmu si môžeme zobraziť napríklad takto:

Človek konzumuje napríklad mäso. Okrem neodvratných karmických dôsledkov sa prejaví aj zhoršenie zdravia. Človek namiesto toho, aby odstránil príčinu – v tomto prípade jedenie mäsa – ide k lekárovi. Lekár ho pošle do lekárne po lieky. Lieky spôsobia zdanlivé odstránenie problému a človek je mäso ďalej. Príde ďalší problém a kolobeh sa zopakuje… Technokratická metodika civilizácie teda neodstraňuje príčiny problémov, ale iba ošetruje ich dôsledky a ešte na tom dobre zarába. No a naivné sociálne zviera si myslí, že má všetko pod kontrolou. Podobne to funguje u cirkevného zvieraťa napríklad u spovede.

VÔĽA je teda základnou kvalitou odlišujúcou SVAbodného človeka od slobodného raba (otroka alebo služobníka božieho).

Všetky základné princíp stavby Sveta sú uvedené vo Védach, no nie na jednom mieste. O tomto nám napríklad hovorí Zápoveď Boha Striboga:

Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, ktoré sú Viera, Svedomie, Ľúbosť a Vôľa.

Čo sa graficky zobrazuje aj takto:

My už vieme, že kríž patrí medzi našu pradávnu a pôvodnú symboliku… pravdaže bez gymnastu.

Tí, ktorí ostávajú v Matrixe sa budú vždy a zásadne podriaďovať prikázaniam svojho Pána, lebo sú iba jeho otroci, t.j. služobníci. Nikdy nenadobudnú vôľu, lebo sú zbabelí. A bez Vôle niet nádeje na výstup po Zlatej Ceste Duchovného Vývoja, t.j. po SVARGE.

Ale Slovieni vstúpia pevným krokom vpred a budú nadobúdať stále nové a nové poznanie. Sme predsa vnuci Svaroga:

Nezavrhujte neznáme a neobjasnené, no snažte sa neznáme spoznávať a neobjasnené objasňovať, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia poznávať Múdrosť.

SVAROG

NAŠI PARTNERI: