MENÁ SLOVANOV

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV

A POVEDAL VELES:
OTVOR KÔŠ PIESNÍ!
ROZMOTAJ KLBKO!
LEBO SKONČIL SA ČAS MLČANIA
A PRIŠIEL ČAS SLOV!

Piesne vtáka Gamajun

Hoci sa to mnohým ani nezdá nejako obzvlášť dôležité, do dnešných slovanských jazykov sú úmyselne zanesené mnohé výrazy, ktorých úlohou je ukryť pôvodné významy slov. Výnimkou nie sú ani mená. Nepriatelia védickej kultúry lživo označili naše tradície – odovzdávanie skúseností Predkov – za svätokrádež, a začali nám tvrdiť, že história Slovanov sa začala až našim pokrstením. Ale slovo hisTÓRia znamená „prevzaté z Tóry“, t.j. judského písma, ktoré sa v preklade nazýva Starý zákon. Z tejto logiky vychádza, že „hisTORik“ je nasledovník starozákonnej tradície. Dnešní historici starostlivo taja, že už tisícročia pred násilným pokrstením našich zemí boli všetci Slovania gramotní. Zamlčiava sa, že slovanská runica a uzlíkové písmo sa stali základom písma Etruskov, Grékov, Egypťanov, Číňanov a ďalších národov. Historici nehovoria ani o tom, že sanskrit vznikol z ruského uzlíkového písma a je založený na pravidlách pravopisu slovanskej runice.
Keď už sme pri ulíkovom písme, tak uzlíky sú znaky obrazného písma Slovanov a predstavujú prvopočiatočnú formu všetkých písomných znakov. Čítajú sa zľava doprava, t.j. „posoloň“ a znamenajú: „Rodový strom“, „Tri svety: Jav, Nav, Prav“, „Slnko – Dažbog“, „Živel Ohňa“, „Živel Vody“, „Živel Vzduchu“, „Živel Zeme“. V tejto súvislosti sa ešte zmieňme o vtákovi – Finistovi Jasnom Sokolovi. On stelesňuje Rusko, t.j. pravlasť Slovanov, zrodenú z Prvopočiatočného Ohňa. Finist vykladá „koščuny“, t.j. hovorí o skutočných dejinách, nie hisTÓRii.

Aby sa mohla navrátiť Védická kultúra, je nesmierne dôležité vrátiť pravdivý zmysel ruských, staroslovienskych slov.

„SVAROG JE BOH NÁŠ A NIE INÍ BOHOVIA, ALE BEZ SVAROGA MY NEMÁME NIČ, OKREM SMRTI.
… A GRÉCI CHCÚ NÁS POKRSTIŤ, ABY SME ZABUDLI NA NAŠICH BOHOV A TAK SA OBRÁTILI K NIM,
ABY ZODRALI NÁS DAŇOU, PODOBNE AKO PASTIEROV, SCHÁDZAJÚCICH SA V SKÝTE.
NEDOVOĽTE VLKOM POCHYTAŤ JAHŇATÁ, KTORÉ SÚ DEŤMI SLNKA!
… GRÉCI NEPOZNAJÚ NAŠICH BOHOV A HOVORIA O NÁS ZLE A Z NEVEDOMOSTI. ALE MY MÁME MENO SLÁVY.
… MAJÚC PREKRÁSNY VENIEC NAŠEJ VIERY, NESMIEME PRIJÍMAŤ CUDZIU!“

Velesova kniha

Slovania od pradávna vedeli o osudovom význame mena. Keď vediaci rodičia chceli mať dieťa s mimoriadnymi vlastnosťami, tak sa snažili, aby pritiahli do zhmotnenia živatmu so zodpovedajúcimi kvalitami a osudom. Toto sa dosahovalo nielen zvláštnymi obradmi, ale aj náležitým výberom mena dieťaťa. Zvuk každého mena obsahuje jedinečnú frekvenciu zvukovej vibrácie, preto sa v dieťati zhmotnila len taká živatma, ktorá mala podobnú vibráciu. Živatma, poznajúca svoju osudovú kvalitu vie, akým menom ju nazvú po zhmotnení. To znamená, že nie meno vplýva na osud človeka, ale s pomocou mena je pritiahnutá k zhmotneniu živatma so zodpovedajúcou osudovou kvalitou a vlastnosťami.

Naši Predkovia boli Slovania. Nenazývali tak seba len preto, že boli slávnym Rodom, ale viac kvôli tomu, že žili v súhlase so Zákonmi Prarodiča, ktorého nikdy nič neprosili, len slávili. Starosloviensky názov pre kresťana bol „кресть-ян-ин“, Slovan sa povedal „Слав-ян-ин“. My dnes síce povieme Slovan (výsledok „práce“ tvarov na našom jazyku), ale máme báseň SLÁVY DCÉRA – hoci význam výrazu nám uniká. Takže výraz „kresťan“ má korene „kríž“, „jan“ a „in“. Nedajte sa pomýliť, že dnešná ruština používa v podstate ten istý výraz vo význame „roľník“. Výraz Slovan má korene „Slav“, „jan“ a „in“. „Jan“ znamená pozitívnu stranu príťažlivosti Najvyššieho, t.j. duchovný život; „In“ je negatívna strana, t.j. svetský život, samoľúbosť, ktorej sa príde zrieknuť kvôli poznaniu dobra a zla, ak chceme nadobudnúť Múdrosť Trojjediného Boha (Svaroga, Dažboga a Perúna – t.j. Svedomia, Svetla a Vôle). Prosiť niečo od Prarodiča znamenalo podozrievať Ho z nedbanlivosti či lajdáckosti, či by vôbec niečo pre nás inak urobil. Pravdivo veriaci absolútne dôveruje svojmu Nebeskému Otcovi, lebo Najvyšší určite vie, čo človek potrebuje, čo mu práve On zosiela zo svojej bezhraničnej lásky. Slovania si vždy uvedomovali, že skutočná Viera nemôže navádzať na predstavu vtiahnutia Najvyššieho do rozmeru ľudských činností.

Na to, aby sme sa utvrdili v tom, že Slovania odvodili svoj názov od Slávy stačí pozrieť na niektoré slovanské mená, do základu ktorých vošiel koreň „Slav“ ako základný význam. Napríklad: Bohu-slav, Budi-slav, Bole-slav, Breti-slav, Vladi-slav, Vse-slav, Viače-slav, Hori-slav, Zde-slav, Ľubo-slav, Miro-slav, Rado-slav, Rasti-slav, Zby-slav, Sveto-slav, Jaro-slav a iné. V letopise Nestora je uvedených 130 slovanských mien, z ktorých 103 má tento istý koreň. Napríklad: Slavomír, Slaviata, Slavomil, Slaventa, Slavibor, Slavič, Slavnik, Slavín, Slavo, Slavoboj, Slavoľub a iné.

Tento koreň je aj v názvoch mnohých miest v slovanských krajoch, vrátane mesta Bratislava. Názov dostala podľa miesta, kde sa zhromaždil Kruh Rodov našich Predkov pod velením kniežaťa Sama a vyrazili na jednu z úspešných odvetných výprav proti Franskej ríši, ktorú vydrancovali. Ak ste o tom počuli niečo iné, nedivte sa.

V slovanských menách je uložený nie iba hlboký význam, ale aj charakteristika vzdelaného národa, jasne vyjadrujúceho svoju lásku k svetu a pokoju, čo dokazuje celý rad osobných mien, ktoré v sebe obsahujú hlboký svetonázorový význam, veľkosť, silu Ducha, ľubozvučný zvuk potešujúci Dušu. Uveďme si niekoľko príkladov.

Mená, ktoré svedčia o láske k svetu: Bohumír, Budimír, Dobromír, Drahomír, Ľubomír, Miroslava, Radomír, Ratmír, Tichomír, Jaromír a pod.

Duchovné kvality boli u Slovanov vysoko ctené, čo dokazujú mená: Vladduch, Vsemil, Dobrovlad, Dobrogor, Dobrožizň, Dobromil, Duchovlad, Duševlad, Radovlad, Radomyseľ a iné.

Mená, ktoré svedčia o pohostinnosti Slovanov: Budihosť, Hostevid, Dobrohosť, Ľubohosť, Radhosť.

Mená, ktoré svedčia o hrdinstve, bystrosti a umení vládnuť: Vlastimír, Vladimír, Vsevolod, Vlastislav, Čestmír, Hromoboj, Jaropolk.

Slovania dávali svojim ženám mená, ktoré hladili sluch, charakterizujúce ich ako zdroj radosti, ľúbosti, nežnosti, sveta, dobra a súladu: Bohumila, Božena, Beľana, Bratomila, Veselina, Vsemila, Vseneža, Dobrodeja, Ždana, Želana, Zabava, Krasomila, Ľubava, Ľubomila, Ľudmila, Milaša, Milena, Milolika, Miloslava, Miložena, Mirava, Miromira, Milovzora, Nežana, Prekrasa, Prelesta, Príroda, Rada, Radmila, Smejana, Slavomíra, Ulada, Uslada, Jasyňa.

Jedine Slovania majú mená Viery, Nádeje (Nadežda), Ľúbosti, Osmomyslia (mysliaceho za ôsmych, alebo majúceho na každé dielo osem myšlienok), Všemyslia (mysliaceho o všetkom), Premysla (premysliaceho všetko), Horeslava (Sláviaceho v hore).

Vo védickej slovanskej kultúre je meno človeka neodmysliteľne spojené s jeho osudom a úrovňou evolučného vývoja. Ak varna (éterické telo, t.j. úroveň evolučného vývoja človeka v spoločnosti; „var“: farba éterického tela) narodeného dieťaťa zodpovedá duchovnému, tak jeho meno má dva korene. Jeden z koreňov je zvyčajne „Slav“ – t.j. sláviaci, alebo „Ľubo“ – ľúbiaci. Napríklad: „Bohuslav“ – sláviaci Boha, „Dobroslav“ – sláviaci dobro, „Ľubomír“ – ľúbiaci mier, „Ľubomyseľ“ – obľubujúci myslenie a pod. meno z dvoch koreňov hovorí o tom, že človek je dvakrát rodený (t.j. rodený v tele aj v Duchu). Ak varna zodpovedá víťazovi, tak dieťa dostane dvojkoreňové meno, ktoré má korene „mir“, „vlad“ a pod. Príklad: „Branimír“ – bojujúci za mier, „Tvorimír“ – tvoriaci mier, „Vladimír“ – vládnuci mierom, ak varna zodpovedá vesovi, tak meno má iba jeden koreň, a ak smerdovi, tak jednoduchý názov alebo prezývka. Kresťania po uchvátení moci v slovanských zemiach najmä preto zakázali dávať slovanským deťom slovanské mená, aby ukryli skutočnú úroveň evolučného vývoja človeka. V dokumentoch oficiálnej kresťanskej cirkvi môžeme ešte dnes zistiť, že uvádza 150 „povolených“ mien, ale iba 14 z nich je slovanských. „Povolené“ mená boli: Boris, Vadim, Vladimír, Vladislav, Vsevolod, Viačeslav, Gleb, Rastislav, Viera, Zlaťa, Ľubov, Ľudmila, Nadežda, Svetlana. Ostatné mená sú najmä židovské, potom grécke, rímske a od iných národov. Takže väčšina používaných mien nie je dnes slovanských.

Keďže Slovania dávajú mená nielen v súvislosti so zodpovedajúcimi mravnými vlastnosťami človeka, ale aj so zodpovedajúcou varnou znamená to, že ľudia sa líšia skutočnou úrovňou evolučného vývoja na štyri varny: vedúni, víťazi, vesi a smerdi. Čo tieto kategórie znamenajú?

VEDÚNI – tí, ktorí poznajú Múdrosť, t.j. sú schopní udržiavať pod kontrolou um a zmysly, vyznačujú sa trpezlivosťou a prostotu, čistotou, poznaním, pravdivosťou, vierou vo védickú Múdrosť, odovzdanosťou Prarodičovi atď. Oni sú tí, ktorí odovzdávajú Védické poznanie, sú svätovysluhovačmi, vykonávajú obrady a rituály.

VÍŤAZI – tí, ktorí sa vyznačujú cnosťou, silou, Vierou vo Védickú Múdrosť, odvahou v boji, rozhodnosťou, šľachetnosťou a umením viesť iných. Hoci sa aj učia Védické spisy, nikdy nevystupujú v roli kazateľov a učiteľov. Ich povinnosť je bojovať za spravodlivosť.

VESI – tí, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárstvom, trhovníctvom, pestovaním kráv. Krava sa považuje za jednu z matiek človeka, pretože ho kŕmi svojim mliekom. Preto je podľa slovanských zákonov zabíjanie týchto zvierat považované za zločin. Ako kráľ má povinnosť obraňovať svojich poddaných, tak vesi sú povinní brániť kravy. Keď zviera zomrie násilnou smrťou, tak jeho vývoj sa pozastavuje. Musí sa znova narodiť v takom istom tele a prežiť celý svoj život do úplného konca vrátane zážitku prirodzenej smrti, nadobudnúť plnú skúsenosť daného zhmotnenia. Okrem toho, vrah a jeho obeť sa na úrovni Prírody stávajú jedným organizmom, preto sú od seba neoddeliteľní. Dá sa to porovnať s rôznymi bytosťami vnútri ľudského tela. Napríklad ak lymfocit škodí červenej krvinke, tak prináša škodu celému organizmu, to znamená aj samému sebe. Ak sa spomaľuje vývoj obete, tak sa spomaľuje aj vývoj celej Prírody, čo znamená aj vývoj vraha. A podľa zákonov reťazca príčiny a účinku celá zodpovednosť za hriech za vykonané skutky leží na vrahovi, vytvára mu osud ako v tomto, tak aj v nasledujúcom živote.

Védická spoločnosť sa nezameriava na industrializáciu a urbanizmus. Slovania vždy vedeli, že žiť sa dá šťastne majúc zem a pestovať na nej zrno a kravy. Za vypestované dary si vymenia čo potrebujú a to im stačí. Preto bohatstvo vesov netvoria peniaze, ale kravy, zrno, mlieko a maslo. To neznamená, že nemôžu na sebe nosiť drahocennosti, krásne odevy a zlato, ktoré dostávajú výmenou za svoje poľnohospodárske produkty.

SMERDI – sú tí, ktorí slúžia trom ostatným varnám, lebo nemajú náklonnosť k mysliteľskej, vojenskej a trhovej činnosti, a následkom toho sú spokojní so svojim položením. Vedia ako sa správne stravovať, spať, brániť sa a rozmnožovať sa. Možno sa to zdá primitívne, ale kľúčové slovo je, že vedia ako to robiť správne. Hoci to napríklad nie sú profesionálni vojaci, vždy slúžia v domobrane, a teda vedia aj ako efektívne bojovať. Vždy sú to zodpovední a starostliví otcovia rodín, teda skutočne starostlivé hlavy rodín. V dnešnej dobe väčšina z nás nedosahuje ani do úrovne smerdov, hoci snahy či potenciál máme aj smerom k vyšším varnám. Je to daň Noci Svaroga.

Povinnosti všetkých štyroch várn sú: nespôsobovať škodu, pravdivosť, čistota a sebaovládanie. Príslušnosť k jednej z várn závisí od individuálnych prirodzených vlastností a náklonností človeka, presvedčivosti smerovania k tomu životnému cieľu, ktorý si pred sebou stanovil.

V súlade s príslušnosťou k varne sa dávajú mená. Ak človek patrí do varny svätoslúžiteľa, tak jeho meno musí pozostávať zo slov, ktoré označujú blaho, oslavu Najvyššieho, radosť, lásku, poznanie. Ak ide o varnu vojaka, tak meno musí obsahovať slová, ktoré označujú poriadok, vládu, obranu, boj, vojenskú silu. Mená remeselníkov a poľnohospodárov musia označovať bohatstvo, tvorivé budovanie, domácke založenie, druh činnosti; a u sluhov to je úslužnosť, črta charakteru, vonkajší znak. Poľahky zistíte, ktoré z dnes prosperujúcich povolaní nespadajú ani do jednej varny. Áno, je to tak. Zaniknú spolu s technokratickou civilizáciou, lebo paraziti nikdy neboli prirodzenou súčasťou slovanskej občiny.

Podobnejšie sa o súvislostiach týkajúcich sa zatrieďovania ľudí do várn, t.j. kást dočítate v našom článku DŔŽAVA.

V ďalšom uvádzame slovanské mená tak, ako ich používali a chápali naši Predkovia. Pre zachovanie väčšej autenticity nie sú prekladané do dnešnej slovenčiny.

MENÁ SMERDOV

Mužské mená:

БÁВА – забавный.
БÁЙКО – говорун.
БАТÁШ – голенастый («батать» – болтать, качать ногами).
БАТУРА – упрямец.
БЕРН – увалень («бер» – лес, «берн» – бревно).
БÓДИН (Бодило, Бóдень) – колючий.
БÓТКО – стучащий, колотящий.
БОТУК – толстяк.
БРÉНКО – земной, спокойный.
БУЛГÁК – непоседа.
БУЛЫЧ – хитрец.
БУЛЬБА – толстяк, крепыш.
БУН (Буня, Бунко) – гордец, бунтарь.
БУС – туманный.
БУСЛÁЙ – гуляка.
ВАЖДÁЙ – спорун.
ВАКÉЙ – многословный.
ВАЛУЙ – крикун.
ВЕТРÁН – ветреный.
ВЕЧÉРКО – родившийся вечером.
ВЕШ (Вешняк) – весенний, рождённый весной.
ВИТЧÁК – кручёный.
ВИХÓРКО – взъерошенный, вихрастый.
ВИЦА – гибкий.
ВЛАС – волосатый.
ВОРОНÉЦ – черноволосый.
ВОРОШИЛА – копуша.
ГАМ – шумный, крикливый.
ГЛАЗКО – глазастый.
ГЛУШÁТА (Глушко) – тихоня.
ГНÉВЕШ (Гнéвон) – гневный.
ГОДУН – медлительный.
ГÓЛИК – худой, плешивый.
ГРАБКÓ – рукастый.
ГРÉЗЯ – мечтатель.
ДÓВБУШ – долбун.
ДУБÉЦ (Дубовик, Дубόк, Дубун, Дубыня) – крепыш.
ДУГИНЯ – гнущий в дугу, сильный.
ЖАДОК – жадный.
ЖАР (Жарόк, Жарόх) – жаркий.
ЖЕРДЕЙ – долговязый.
ЖМУРЁНОК (Жмуря) – узкоглазый, прищуренный.
ЗАЛÓМ – гордец.
ЗЕЛÉНЯ – молодой.
ЗЫРЯЙ – смотрун, глазастый.
КАТÁЙ – гуляка.
КОПТÉЛ – смуглый.
КОСМЯТА – косматый, лохматый.
КÓЧЕНЬ – головастый.
КРУТ – крутой, резкий.
КРЯЖ – твёрдый, крепкий.
КУДРÓЙ (Кужéл) – кудрявый.
КУЛОТА – драчун.
КУРБÁТ – коренастый крепыш.
КУЦ – коротышка.
КУЧМА – косматый, нечёсаный.
ЛАГÁЧ – великан.
ЛОБÁН – большелобый.
ЛОЧÓК – кудряшка.
ЛУЗГ – никчёмный.
ЛУНЬ – белёсый.
ЛЮТ – лютый, злой.
МАЛЫГА – коротышка.
МАЛЮТА (Мал, Малюга) – маленький.
МЕЖКО – деловой.
МЕНЬ – меняла.
МЕНЬШАК (Мéньшик) – маленький, младший.
МЛАД – молодой.
МНÁТА – мнительный.
МОЛЧÁН – молчаливый.
НАЙДЁН – найдёныш.
НАМÉСТ – местный.
НАРЫШКА – рыжеватый.
НЕВÉР – неверящий, сомневающийся.
НЕВЗÓР – невзрачный.
НЕЖДÁН – нежданный, неожиданный.
НЕЗАМЫСЛ – простак.
НЕЗВÁН – незваный.
НÉЗДА (Нездило) – несоздающий («зда» – создавать, делать).
НЕКЛЮД – неуклюжий.
НЕКРÁС – некрасивый.
НЕКРУТ – мягкий, покладистый.
НЕЛЮБ – нелюбимый.
НЕМÁТ – неимущий.
НЕМИЛ – немилый.
НЕМИР – безпокойный.
НЕНÁШ – чужак.
НЕРАДÉЦ – лентяй.
НÉРЕВ – тихий, спокойный.
НÉСДА – несдающийся, терпеливый.
НЕУГÓДА – неугодный.
НЕЧÁЙ – случайный.
НЕЯДВА – не прожорливый.
НИСКИНЯ – пустой.
НЯНКÓ – нянька, опекун.
ОБИДЕН – обидчивый.
ÓЛЬСТИН (Олята) – льстец, говорун.
ОПÓСТ – надоедливый.
ОТÁЙ – скрытный.
ОШУРОК – мелочный.
ОЩÉРА – свирепый, щерящийся.
ПÁСМУР – хмурый.
ПÁЩЕК – зубатый.
ПЕЛГ – блёклый.
ПÉШКА (Пешóк) – ходок.
ПЛЕХÁН (Плешкó) – редковолосый.
ПЛОСКИНЯ – плоский.
ПОДПРЯТА – помощник.
ПОЗДÉЙ – поздний.
ПÓПЕЛ – пепельный.
ПОСПÉЛ – поспешный.
ПОЧИНОК – первенец.
ПРОХН – попрошайка.
РАГÓЗА – ссорщик, бранливый.
РЕПÉХ – приставучий, надоедливый.
РÓПША – недовольный, роптун.
РÓСТИХ – рослый.
РТИЩ – большеротый.
РУДÁК (Рутын, Рыж) – рыжий.
РУСАК – русый.
РЫНДА – здоровяк.
РЮМА – нытик.
САМÓХА – самолюб.
СВИР – врун, сваливающий вину на других.
СВИЩ – свистун.
СИВÁК – сивый.
СКЛОВ – склочник.
СЛИНЬКÓ – слюнтяй, лентяй.
СМЕХН – потешник.
СМИРНÓЙ (Смиря) – смирный.
СТУШ – застенчивый.
СУВОР (Суровéн) – суровый.
СУМНИК – сомневающийся.
СУТОРМА – безпокоящий.
СУХÁН – тощий.
СЫП – ссорящийся по мелочам.
ТАЛАЛÁЙ – болтливый.
ТЕШÁТА (Тешен) – утешающий.
ТОМИЛО – утомляющий.
ТУГÁРИН (Тугло) – печальный.
ТУЛИК – хваткий.
ТЮРЯ – размазня, неумеха.
УГРИМ (Угрюм) – угрюмый.
УРЮПА – плакса.
УШАК – ушастый.
ХЛЫН – обманщик.
ХОВ (Ховáн) – прячущийся.
ХОЦ – желанный.
ХОХРЯК – немощный.
ЧУХ – пустослов.
ШАДР – рябой.
ШАРКО – пузатый.
ШУМИЛО – крикун.
ШУСТ – шустрый.

Ženské mená:

БЕЗПУТА – безпутная, непутёвая.
ВЕРЕЩÁГА – болтушка.
ВЕТРАНА – ветреная, лёгкая.
ВЛÁСЯ – длинноволосая.
ГРЁЗА – мечтательница.
ЗУБÁХА – зубастая, острословная.
ИСТÓМА – утомляющая, нежная.
КУКÓБА – скопидомша, скупая.
КУНÁВА – дремлющая.
ЛАТУТА – сладкоежка.
ЛЮТА – сердитая.
ЛЫНДА – бездельница.
МАЗЫРЯ – лакомка.
МАЛУША (Мала, Малява, Малуха) – маленькая.
НАЙДЁНА (Нáйда) – найденная.
НЕГÓДА – негодная.
НЕМИРА – безпокойная.
НЕСМЕЯНА – грустная.
ОБИДА – обидчивая.
ПОЗДЕЯ – поздняя.
РУТА – рыжая.
РУСЯ – русая.
СОЛÓХА – нерасторопная неряха.
СУХÓТА – тощая.
ТАМИЛА (Томила) – томящая, милая.
ТУГА – печальная.
ЦЫБА – неряха, неопрятная.
ЩЕПЕТУХА – нарядница, щеголиха.

MENÁ VESOV

Mužské mená:

БАЖАН (Бажен) – обожаемый.
БАКУНЯ – краснобай.
БАСКÓ – красавчик.
БÁХАРЬ – сказочник.
БЕЛ (Белик, Белота, Белун, Беляй, Беляк) – белый, чистый; белолицый.
БЛАЖКÓ – благостный.
БЛЮД – блюститель.
БОЖ (Божан, Божко) – божий.
БОЛОРЕВ – зычный.
БОЛЬШÁК – большой, старший.
БОРЗЯТА – быстрый.
БОРИС (Борай, Борил, Борята) – борящийся.
БÓРИЧ – боровой, лесной, крепкий.
БОРОДÁЙ – богатый родом, бородатый.
БРАЗД – пахарь.
БРАНКО – воинственный.
БУДÁЙ (Будáн, Будáнко, Будило) – пробуждающийся, рано встающий, будящий всех.
БУЙ – мощный.
БУЯН – буйный, мужественный («ян» – мужская энергия, сила).
БУЛАТ – крепкий, выносливый (часто – кузнец).
БУШУЙ – стремительный, сильный.
БЫЛЯТА – бывалый, опытный.
ВАВУЛА – краснобай.
ВАДИМ (Водимо) – заводила, вождь.
ВАЖИН – уважительный, степенный.
ВАРУН – красильщик («вар» – краска).
ВАРЯЖКО – пловец («варять» – плавать).
ВЕЛИГА (Величко) – большой.
ВЕРÉН – верный.
ВЕРШИЛО – деятельный.
ВЕСНЯН – весенний.
ВЕСЯК – селянин.
ВИДАН (Вид) – видный.
ВИТИМ (Витя) – победитель.
ВЛАД (Владан) – владеющий.
ВЛАСТ – властный.
ВОИК (Воéц, Воило, Войко) – боевой, воинственный.
ВÓЛОТ (Волóток) – великан.
ВСПОЛОХ – пробуждающий.
ВЫШÁТА – высокий.
ВЯТКО – большой, старший, главный.
ГАЙ – подвижный.
ГАЯН – удачливый, мужественный («га» – движение, путь; «Ян» – мужская сила).
ГЛÁДЫШ – белоручка.
ГЛЕБ – тяжёлый, мощный.
ГНЕЗДИЛО – многодетный, большесемейный.
ГÓДА – удачливый, красивый.
ГОДÓТА – медлительный.
ГОДИМ – примиритель.
ГÓЙКО – здоровяк, силач.
ГОЛОВÁН – умный.
ГОРÁЗД – способный, понятливый.
ГОРÁН – высокий.
ГОРДÉЙ (Гордята) – гордец.
ГОРОВÁТО – превосходный, возвышенный.
ГОРЯЙ – горячий.
ГОСТЯТА – купец.
ГРÓДАН – строитель.
ГУДИМ (Гудой) – музыкант.
ДАВИЛО – силач.
ДАН (Дáнко, Дáньша) – данный.
ДАРЬЯН – мужественный, д’ариец.
ДЕДЯТА – пошедший в деда.
ДЕЛЯН (Деян) – деловой, деятельный.
ДИВИШ – удивительный.
ДОБРÓГА – добродетельный.
ДОБРЫНЯ (Добр, Добрило, Добрын) – добрый.
ДОВÓЛ – довольный.
ДОЛЯН – удачливый.
ДОМЖÁР – домосед, семьянин, любящий жар домашнего очага.
ДОМН – домовитый, хозяйственный.
ДОМОЖИР – домовитый, зажиточный («жир» – богатство, достаток).
ДÓРОЖ – дорогой.
ДРАГАН (Дрáгош) – драгоценный.
ДУШÁН – душевный.
ЖАДÁН – требовательный, жадный.
ЖДАН (Жданко) – жданный.
ЖИВКО – живой, быстрый.
ЖИЛÉН – живучий.
ЖИТКÓ – хлебороб.
ЖИХАРЬ – удалец.
ЗАБОЙ – забияка
ЗАДÓРА – задорный.
ЗАСЛÁВ – прославляющий.
ЗВАН – званый.
ЗВЕНÉЦ – звонкий, звонкоголосый.
ЗДРÁВЕНЬ – здоровяк.
ЗЛÁТАН – золотой, золотоволосый.
ЗÓРКО – зоркий.
ЗОРЯН (Зорий) – рождённый на заре, сын зори.
ИГОРЬ – соединяющий, объединяющий («иго» – связь).
ИДÁН – ходок.
ИЗБОР – избранный, избранник.
ИСКР – шустрый.
КАРИН (Кáрий) – кареглазый; расен.
КИЙ – кузнец.
КРАС – красивый.
ЛЕБЕДЯН – ладный, стройный.
ЛЕПКÓ – красавчик.
ЛИПÓК – цветок.
ЛЮБИМ (Любша) – любимчик.
ЛЮДИН (Людóта) – ремесленник.
МЕСТЯТА – местный.
МИЛ (Милéй, Милéн, Милкó, Милюта, Милятин) – милый.
МИЛОВÁН – умиляющий.
МИРАН (Мираш, Мирéн, Миркó, Мирóта, Мирча, Миря) – мирный.
МИЧУРА – памятующий об ушедших предках («чур» – предок).
МОГУТА – силач.
МÓСТА (Мостило) – мостящий, прокладывающий путь.
НАДЁЖА (Надéй) – надёжный.
НАКÓН – блюдущий закон.
НАСЛÁВ – трудящийся на славу Прародителя, богов и предков.
НЕЖÁТА (Нежен) – нежный.
ОДЯКА – благодарный.
ОЗÁР – озарённый.
ОЛÉЛЬ – любимый.
ОЛÉСЬ – лесной («о» – около, рядом.).
ÓРЕЙ – землепашец.
ОСКÓЛ – пасечник.
ПЕРЯТА – лёгкий.
ПЛÁВЕН – пловец.
ПОЛÁД – покладистый.
ПОЛЕЛЬ – любящий.
ПРЕБРАН – опрятный.
ПРЕДРÁГ –
очень дорогой.
ПРИБЫША – прибавляющий.
ПРОКОШ – запасливый (впрок).
ПРОКУЙ – прокованный, крепкий.
ПРÓЧИЦА – прочный, крепкий.
ПУТЯТА – толковый.
ПЯСТ – сильнорукий («пяст» – кулак).
РАДÉЙ (Радех) – опекун, советчик.
РАДИМ (Рад, Радко, Радом, Радота) – радостный.
РАНКÓ – ранний.
РЕКУН – сказитель.
РУСЛÁН – светлая душа («рус» – русый, светлый).
РЯДКÓ – порядочный.
РЯХА – чистоплотный.
СВАРН (Сварун) – красивый («вар» – краска, цвет).
СЕЖИР – богатый.
СЕЗÉМ – землепашец.
СЕЛЯН (Селята) – селянин.
СЕМЬЮН – семьянин.
СИВÉР – северный, суровый.
СИДОР (Сидрáг) – драгоценный, дорогой.
СИЯН – сияющий.
СЛÁВИЙ (Славен, Славн, Славиш, Славута, Славята) – славный.
СМЕЯН – жизнерадостный.
СМИРЕН (Смирн) – смирный, скромный.
СНЕЖАН – белокожий.
СОЛН – солнечный.
СТАВÓК – стойкий.
СТАВР – меченный, опытный.
СТАНИЛ (Станята) – основательный.
СТРИГА (Стрижáк) – быстрый, стремительный.
ТВЕРДИЛО – утверждающий.
ТВОРИЛО – сотворяющий.
ТЕРПИЛО – терпеливый.
ТÓРОП – торопливый.
ТУРИЛА (Туряк) – могучий.
УВÉТИЧ – увещевающий.
УДАЛ – удалой.
УЛАД – улаживающий.
УМИЛ – умиляющий, милый.
УПРÁВА – справедливый.
ХРАБР – храбрец.
ХОРИВ – уравновешенный («хор» – центр, равновесие).
ХОТ (Хóтен) – желанный.
ХОТУЛЬ – запасливый.
ЦВЕТÁН – цветущий, процветающий.
ЦУКÁН – сладкий.
ЧАЯН – желанный.
ЧИНА – важный.
ЧЕСТЕНЬ (Чесн) – честный.
ЧУРА – родовитый («чур» – предок).
ШЕМЯКА – сильнорукий («мякать» – мять, жать).
ШИРЯЙ – широкоплечий.
ЩЕДР – щедрый.
ЯН – положительный, мужественный.
ЯР (Ярун, Ярек) – яростный.

Ženské mená:

БАЖЕНА – желанная («бажати» – желать).
БÉЛА – беленькая, чистая.
БЛАГИНЯ – добрая.
БОЖАНА – божья.
БОРНА – боровая, лесная, крепкая.
БУДАНА – будящая.
БУЯНА – шумная, мужественная.
ВЕЛЕНА – повелительная.
ВÉНДА – собранная.
ВÉРНА – верная.
ВЕСЁЛА (Веселина) – весёлая.
ВЕСÉЯ – сельская, деревенская.
ВЕСНЯНА – весенняя.
ВИДÁНА (Вида) – видная, красивая.
ВЛАДА – ладная, стройная.
ВЛАСТА – властная.
ВЫШÉНА – высокая.
ГАЛА – душевная («га» – движение; «ла» – душа).
ГАЛИНА – женственная, земная.
ГАЯ – подвижная.
ГАЯНА – мужественная.
ГОДИЦА (Годна) – пригожая, удачливая.
ГОЛУБА – нежная.
ГОРАЗДА – способная.
ДАНА (Данута) – данная.
ДАРЁНА (Дарина) – подаренная.
ДАРЬЯНА (Дарья) – мужественная, д’арийка.
ДЕЛЯНА – деловая.
ДОБРÁВА (Добрина, Добрана) – добрая.
ДОВОЛА – довольная.
ДОГÁДА – догадливая.
ДОЛЯНА – удачливая.
ДОМНА – домовитая, хозяйственная.
ДРАГÁНА – драгоценная.
ДУШАНА – душевная.
ЖДÁНА – жданная.
ЖЕЛÁНА – желанная.
ЖИЛÉНА – живучая.
ЗАБÁВА – забавная; утешительница.
ЗАДОРА – задорная.
ЗАРИНА (Зарéна, Зáра) – озарённая, красивая.
ЗАСЛÁВА – прославляющая.
ЗВÁНА – званая.
ЗЛÁТА (Златана) – золотая, золотоволосая.
ЗОРЯ (Зорина, Зоряна) – рождённая на зоре, сверкающая.
ИЗБОРА – избранная.
ИННА (Инга) – женственная («Инь» – женская энергия).
КАРИНА – кареглазая, расенка.
КРÁСА – красивая.
ЛАГÓДА – приятная, душевная.
ЛАЗÓРЯ – лазурная.
ЛÁРА (Клара) – хранительница («лар» – дух-хранитель).
ЛЕБЕДЯНА – стройная.
ЛЕПАВА – красивая, нежная, приятная.
ЛЮБАВА (Люба, Любима, Любуша) – любимая.
ЛЮДА – человечная.
МАТРЁНА – зрелая.
МИЛА (Млава, Милица) – милая.
МИРА (Мирáва, Мирана, Мирина, Мирéта) – мирная, примиряющая.
МЛАДА – молодая, ладная.
НАДЁЖА (Надия) – надёжная.
НАСЛАВА – делающая всё наславу.
НЕЖÁНА (Нéжа) – нежная.
НЕНАГЛЯДА – ненаглядная, привлекательная.
ОЛЕЛЯ – любимая.
ОЛÉСЯ – лесная («о» – рядом, около).
ÓЛЬГА (Оляна) – игривая («ол» – напиток, «га» – движение).
ПОЛÁДА – покладистая.
ПОЛЁВА – полевая.
ПОЛÉЛЯ – любящая.
ПОЛИНА (Поляна) – уравновешенная («Ин» – женское начало; «Ян» – мужское).
ПРЕБРÁНА – опрятная.
ПРЕКРÁСА – прекрасная.
ПРЕЛÉСТА – прелестная.
ПРИГÓДА – пригожая.
РÁДА – радующая.
РОСÁНА – чистая, свежая.
РУЖÉНА – розовая.
РУМЯНА – румяная, розовощёкая.
РУСÁВА (Русана, Руслана) – русая.
СВАТÁВА – осчастливливающая.
СВЕТÁНА (Свéта, Свéтла) – светлая.
СЕЛЯНА – сельская.
СИЯНА – сияющая.
СЛАВИЯ (Славена, Славна) – славная.
СМЕЯНА – смеющаяся, жизнерадостная.
СМИРÉНА – смирная.
СНЕЖÁНА (Снежина) – снежная, белоликая.
СОБИНА – особенная, женственная.
ТУРА – мощная.
УЛÁДА – улаживающая.
УМИЛА – умиляющая.
УСЛÁДА – услаждающая.
ЦВЕТÁНА – цветущая, нежная.
ЧАРУША – полная, добрая, щедрая.
ЧАЯНА – жданная, желанная.
ЩЕДРА – щедрая.
ЯДВИГА – кормилица.
ЯНА – мужественная.
ЯРА (Ярина) – солнечная, ярая.
ЯСЫНЯ – ясная.

MENÁ VÍŤAZOV

Mužské mená:

БЕЛОВОЛÓД – светловластный.
БЕЛОТУР – светлосильный.
БЕЛОЯР – светлоярый.
БИВОЙ – бьющий воинов.
БЛАГОРÓД – благородный.
БЛАГОЯР – благояростный.
БОЕСЛÁВ – славный в бою.
БОЙДÁН – данный для боя.
БОЛЕСЛÁВ – стремящийся к большей славе.
БОРИВÓЙ – победитель воинов.
БОРИМИР – борящийся за мир*.
БОРИПÓЛК – побеждающий полк.
БОРИСЛÁВ (Боруслáв) – борящийся за славу.
БОЯН – мужественный боец.
БРÁВЛИН – бравый, воинственный.
БРÁНЕН (Брáним) – военный.
БРАНИБÓР – побеждающий в сражениях.
БРАНИМИР – сражающийся за мир.
БРАНИПÓЛК – полководец.
БРАНИСЛÁВ – добывающий славу в сражениях.
БРАТИВÓЙ – воевода.
БРАТИМИР – собирающий мир (вече, копу).
БРАТОСИЛ – сильный братством.
БРАТОСЛÁВ (Братислáв) – славный братством.
БРЕТИСЛÁВ (Бреслáв) – обретший славу.
БРОНИСЛÁВ – славный оружием.
БРЯЧИСЛÁВ – звенящий славой.
БУДИВÓЙ – пробуждённый (одухотворённый) воин.
БУДИМИР – будящий (одухотворяющий) мир (вече, копу).
БУДИСЛÁВ – славный пробуждением, ищущий славу.
БУЙ-ТУР – напористый, сильный, могучий.
БУЕСЛÁВ – прославленный напористостью и смелостью.
БУРИВÓЙ – воин, подобный буре, урагану.
БУРИСЛÁВ – прославленный мощью (подобный буре).
БЫСЛÁВ – прославленный опытностью.
ВАДИМИР – предводитель мира (вече, копы).
ВАДИСЛАВ – славный предводительством.
ВАЛДАЙ – владыка.
ВАРТИСЛÁВ – наполненный славой.
ВЕЛÉБА – вельможа, повелитель.
ВЕЛЕМИР (Вельмир) – повелевающий, управляющий миром (обществом).
ВЕЛИКОСÁН – великий саном (чином).
ВЕЛИСЛÁВ – многославный.
ВЕНЦЕСЛÁВ – увенчанный славой.
ВИДБОР – видный (знаменитый) борец.
ВИДОГÓСТЬ – видный (знатный) гость.
ВИТОМИР – побеждающий на миру (вече, копе).
ВИТОСЛÁВ – прославленный победами.
ВЛАДЕЛИН – властитель.
ВЛАДИМИР (Володимер) – владеющий миром, упорядочивающий общество.
ВЛАДИСЛÁВ (Влáслав) – владеющий славой.
ВЛАСТИМИЛ – властью милый, милостивый.
ВЛАСТИСЛÁВ – прославленный справедливой властью.
ВНИСЛÁВ – прославленный вниманием, вниканием, пониманием сути.
ВОЕГÓСТЬ – наёмный воин.
ВОИБÓР – борящий (побеждающий) воинов.
ВОЙНЯТА – потомственный воин.
ВОИСВÉТ – воюющий светом (энергией).
ВОИСЛÁВ (Войтислав) – славный воин.
ВОЙМИР – воин мира (общества).
ВÓЙТЕХ – городской голова, войт (староста городской копы).
ВОЛЬБРАН (Олбран) – вольный воин.
ВОЛЕЛЮБ – любящий волю.
ВОЛЕМИР – исполняющий
волю мира (вече, копы).
ВОЛОДÁР – властитель («владеющий арий»).
ВОЛОДИСЛÁВ (Волослáв) – владеющий славой.
ВÓЛЬГА (Волегóсть, Вольгост, Волег) – благоволящий к гостям.
ВОРОТИСЛÁВ (Вратислáв) – возвративший славу.
ВОЯН (Воята) – воинственный.
ВСÉВОЛОД (Всевлáд) – всевластный.
ВЯТШЕСЛÁВ – старший во славе.
ВЯЧЕСЛÁВ (Вящеслав) – наиболее славный.
ГОДИМИР – пригодный, нужный миру (обществу).
ГОДИСЛÁВ – пригодный к славе.
ГОРДИЯН – мужественный, имеющий чувство собственного достоинства («ян» – мужское начало).
ГОРИМИР – горящий (живущий) для мира (общества).
ГОРИСЛÁВ – горящий (живущий) для славы.
ГОРОБÓЙ – гораздый, превосходный боец.
ГОСТОМЫСЛ (Гостевит, Гостенéг, Гостимир) – заботящийся, думающий о гостях.
ГРАДИСЛАВ (Гродислав, Городислав) – созидающий славу.
ГРАДИМИР – создающий мир (вече, копу).
ГРЕМИСЛÁВ – гремящий славой, прославленный.
ГРИДЯ – гридень, дружинник, воин.
ГРОМОБÓЙ (Громол) – мощный боец.
ГУДИМИР – созывающий мир (вече, копу).
ГУДИСЛÁВ – собирающий, провозглашающий славу.
ДАЛЕБÓР – способный бороться на расстоянии.
ДАНИСЛАВ (Даньслáв) – отдающий дань славе.
ДЕВЯСИЛ – многосильный.
ДЕРЖИКРÁЙ – порубежник, пограничник.
ДОБЕСЛÁВ (Добислáв) – добывающий славу.
ДОРОГОСИЛ – имеющий дорогую (ценную, необычную) силу.
ЕСИСЛÁВ – истинно славный.
ЖИЗНЕМИР (Жизномир) – живущий для мира (вече, копы).
ЖИЛИСЛÁВ – славный выносливостью.
ЖИРОВИТ – побеждающий богатством («вит» – победа; «жир» – богатство).
ЖИРОМИР – увеличивающий богатство мира (общества).
ЖИРОСЛÁВ – богатством славный.
ЖИТОВÁБ – ратующий за благоденствие («жито» – зерно, жизнь, богатство; «вабить» – призывать).
ЖИТОМИР – обеспечивающий благоденствие мира (общества).
ЗАРУБА – боец, рубака.
ЗАХÁР – характерник (т.е. воин владеющий энергетическим центром хара).
ЗБИГНЕВ – сберегающий, сдерживающий гнев.
ЗБЫСЛАВ (Збраслáв) – избравший путь славы.
ЗВЕЗДÁН – рождённый под звёздами.
ЗВЕНИСЛÁВ – призывающий к славе.
ЗВЕРОПÓЛК – ярый полководец.
ЗВОНИМИР (Звенимир) – созывающий мир (вече, копу).
ЗДЕБÓР – созидающий победу («бор» – борьба, победа).
ЗДЕСЛÁВ – созидающий славу («зде» – созидать, создавать, строить).
ЗДИМИР – создающий мир (вече, копу).
ЗЕМИСЛÁВ – землёй (Родиной) славный.
ЗЕМОВИТ – побеждающий силой земли.
ЗЕМОМЫСЛ – мыслящий о земле (Родине).
ЗЛАТОВЛÁС – золотоволосый.
ЗЛАТОГОР – драгоценный, дорогой для общества.
ЗЛАТОДÁН – солнцерождённый.
ЗЛАТОЯР – яростный, как солнце.
ЗОРЕСЛÁВ – озарённый славой.
ИЗЯСЛÁВ – славный указаниями, пояснениями на миру (вече, копе).
КАЗИМИР – призывающий к перемирию.
КАРЕСЛÁВ (Карислав) – славный расен (кареглазый).
КОЛОВРÁТ (Колояр) – «вращающийся круг» – витязь, использующий вращательные перемещения и приёмы сечи во время боя.
КОЧЕБÓР – победитель кочевников.
КРАСНОМИР (Красемир) – красивый, приятный миру (обществу).
КРАСНОСЛАВ – красивый своей славой.
КРЕПИМИР – укрепляющий мир (вече, копу, общество).
ЛЕГОСТÁЙ – владеющий легкоступом (простейшим способом подъёма тела мысленным усилием).
ЛИПОКСÁЙ – милостивый, справедливый царь («липо» – красота, совершенство; «ксай» – царь).
ЛИХÁРЬ – лихой, неуязвимый характерник.
ЛИХОВИД – удалец, видящий лихо (беду) и справляющийся с ним.
ЛУДСЛÁВ – покрытый славой.
ЛЮБÓР – любящий бороться.
ЛЮДЕВИТ – предводитель людей, витязь.
ЛЮДОСЛÁВ – людьми прославленный.
ЛЮТОБÓР – яростный, страстный борец.
ЛЮТОБРÁН – яростный, страстный в битве (брани).
ЛЮТОМИР – яростный, страстный на миру (вече, копе).
МАРИБÓР – борющийся со смертью, неуязвимый («мара» – смерть).
МЕСТИВÓЙ – воин мести.
МЕТИСЛÁВ – отмеченный славой.
МЕЧЕСЛÁВ (Мечислав) – добывающий славу мечом.
МИРБУДЬ – утверждающий мир, перемирие.
МИРОГНÉВ – усмиряющий гнев.
МИРОГÓСТЬ – приходящий с миром, устраивающий перемирие.
МИРОГРÁЙ – ораторствующий на миру (вече, копе).
МИРОДÁТ – дающий, устанавливающий мир, перемирие.
МИРОМИР – обеспечивающий мирную жизнь общества.
МИРОНÉГ – заботящийся о покое (неге) и мире в обществе.
МОИСЛÁВ – имеющий славу.
МСТИБÓГ – мстящий за богов.
МСТИСЛÁВ – славно мстящий.
ПАКИСЛАВ – умножающий славу.
ПЕРЕСЛÁВ – наиболее славный.
ПЕРЕЯР – наиболее яростный.
ПЕРЕЯСЛÁВ – перенявший славу предков.
ПЕРКÓ – стрелец («пер» – стрела).
ПЕРОСЛÁВ – славный стрелок.
ПИРОГÓСТЬ – гостеприимный, устраивающий пиры.
ПРЕДИСЛÁВ (Предслáв) – стяжающий славу, т. е. совершающий дела, ведущие к славе.
ПРЕСЛАВ – очень славный.
ПРИБИСЛÁВ – прибавляющий славу.
ПРИБУВÓЙ – прибавляющий (приумножающий) воинский опыт.
ПУТИВÓЙ – странствующий воин.
ПУТИМИР – идущий по пути, избранному на миру (вече, копе).
ПУТИСЛÁВ – прославленный исполнением своего пути (долга).
ПУТИСИЛ – силящийся исполнить свой путь (долг).
РАДИВÓЙ – радеющий, заботящийся о воинах.
РАДИМИР (Радмир) – радеющий, заботящийся о мире (обществе).
РАДИСЛÁВ – радеющий о славе, стремящийся к славе.
РАТЕБÓР (Ратибóр) – борящий, побеждающий рать (войско).
РАТИМИР (Ратмир) – ратник, защитник мира (общества).
РАТИСЛÁВ – славный ратник (воин).
РÁТША – ратник (воин).
РОСВОЛÓД – приумножающий, увеличивающий владения.
РОСТИСЛÁВ (Рослáв) – взращивающий, увеличивающий славу.
СБЫСЛÁВ – осуществляющий, сбывающий славу.
СВЕТОПÓЛК – освещающий полк (войско).
СИВОЯР – опытный, могучий.
СИНЕÓК – голубоглазый, светорус.
СЛАВИБÓР – славный борец.
СЛАВОБОЙ – славный в бою.
СЛАВОЛЮБ – любящий славу.
СЛАВОМИР – славящий мир (вече, копное право).
СЛАВЯН – славный мужеством («ян» – мужское начало, положительная энергия).
СОБЕСЛÁВ (Собислáв) – собою (качествами) славный.
СПИТИГНÉВ – подчиняющий гнев («спити» – поспеть, созреть).
СПИТИМИР – способствующий миру в обществе.
СПИТИСЛÁВ – подчиняющий стремление к славе.
СТАНИМИР – устанавливающий мир (перемирие).
СТАНИСЛÁВ (Стоислáв) – устанавливающий славу, стойко (постоянно) славный.
СТОГÓСТЬ – гостеприимный (хлебосол).
СТОЖÁР – страстный, деятельный.
СТОЙМИР – устанавливающий, утверждающий мир (перемирие).
СТОЯН – очень мужественный (имеющий силы Ян в сто раз больше обычного).
СУДИБÓР (Судивой, Судимир) – примиритель, решающий сложные вопросы.
СУДИСЛÁВ – славный судья.
ТАИСЛÁВ – скромный (скрывающий славу).
ТАРÁС – представитель расы, являющийся потомком Тарха и оберегаемый богиней Тарой.
ТВЕРДИМИР – утверждающий мир (перемирие).
ТВЕРДИСЛÁВ – утверждающий славу.
ТВЕРДОЛИК – суровый.
ТВОРИМИР – сотворяющий, созывающий мир (вече, копу).
ТВОРИСЛÁВ – сотворяющий славу.
ТРЕЗÓР (Тревзор) – ясновидящий (раскрывающий третий глаз – энергетический центр воли).
ХВАЛИМИР – восхваляющий мир (вече, копу).
ХЛЕБОСЛÁВ – славящий хлеб, богатство.
ХОТИБÓР – желающий бороться.
ХОТОМИР – желающий мира, способствующий миру.
ЧАЕСЛÁВ – желающий славы.
ЧЕСЛÁВ – славный честью.
ЧÉСТА – приумножающий свою честь («че» – энергия жизни; «ста» – во сто раз).
ЧЕСТИМИЛ – тот, кому мила честь.
ЧЕСТИМИР – защищающий честь мира (общества).
ЧЕСТИМЫСЛ – мыслящий о чести.
ЧТИРÁД – чтящий раду (вече, копу).
ЯНИСЛÁВ – прославленный мужской силой Ян, мужественный.
ЯРОБÓР – яростный борец.
ЯРОМИР – яростный на миру (вече, копе).
ЯРОПÓЛК – яростный полководец.

Ženské mená:

БЕЛОСНÉЖА – чистая, белая.
БЕЛОЯРА – светлоярая.
БЛАГОРОДА – благородная.
БОЛЕСЛÁВА – многославная.
БОРИМИРА – борющаяся за мир.
БОРИСЛÁВА – борющаяся за славу.
БОЯНА – боевая, мужественная.
БРАТИСЛÁВА – берущая славу.
БРАТОМИЛА – милая братьям.
БРЕСЛÁВА – обретшая славу.
БРОНИСЛÁВА – славная защитой.
БРЯЧИСЛÁВА – звенящая славой.
БУДЕМИРА – будящая мир.
БУЕСЛÁВА – напористая, сильная («буй» – могучий, сильный).
БЫСЛАВА – славная своим опытом.
ВАДИСЛАВА – славная предводительница.
ВЕЛИНА – повелительная.
ВЕЛИСЛАВА – очень славная.
ВЕЛЬМИРА (Велемира) – повелевающая миром (людьми).
ВЕНЦЕСЛАВА – увенчанная славой.
ВИТОСЛАВА – славная победами.
ВЛАДЕЛИНА – владетельница.
ВЛАДИМИРА – владеющая миром (обществом), умеющая управлять.
ВЛАДИСЛÁВА – владеющая славой.
ВЛАСТЕЛИНА – властительница.
ВНИСЛАВА – славная вниманием, пониманием сути.
ВОЕНÉГА – нежная к воину.
ВОИСЛÁВА – завоёвывающая славу.
ВОЛЕГÓСТЬЯ – благоволящая к гостям.
ВРАТИСЛАВА – возвратившая славу.
ВСЕМИЛА – всем (в себе) милая.
ВСЕВЛАДА – всевластная.
ВСЕНÉЖА – всем (в себе) нежная.
ВСЕСЛÁВА – всем (в себе) славная.
ВЯЧЕСЛÁВА (Вящеслáва) – наиболее славная.
ГОДИМИРА – нужная миру (обществу).
ГОДИСЛАВА – годная к славе.
ГОРИСЛÁВА – горящая, живущая славой.
ГОСТЕНЕГА (Гостимира) – заботящаяся о гостях.
ГРАДИСЛÁВА – создающая славу.
ГРЕМИСЛÁВА – громкославная.
ГУДИСЛАВА – провозглашающая славу.
ДАНИСЛАВА – отдающая дань славе.
ДОБЕСЛАВА – добывающая славу.
ЕСИСЛАВА – истинно славная.
ЖДИСЛÁВА – славная ожиданием, заслуживающая славу.
ЖИЗНЕМИРА – живущая для мира.
ЖИРОСЛАВА – славная богатством.
ЗБИГНЕВА – сдерживающая гнев.
ЗБЫСЛАВА – сбывающая славу.
ЗВЕЗДАНА – рождённая под звёздами.
ЗВЕНИМИРА – призывающая к миру (примирению).
ЗВЕНИСЛÁВА – призывающая славу.
ЗВОНИМИРА – призывающая к миру.
ЗДЕБОРА – созидающая победу («зде» – строить, созидать).
ЗДЕСЛАВА – созидающая славу.
ЗЕМИСЛАВА – славная землёй (родиной).
ЗЛАТОВЛÁСА – золотоволосая.
ЗЛАТОГÓРА – драгоценная, дорогая.
ЗЛАТОДАНА – солнцерождённая.
ЗЛАТОЦВÉТА – красивая, золотистая (цвет волос).
ЗЛАТОЯРА – ярая, сильная, как солнце.
ЗОРЕСЛÁВА – славная красотой, похожей на зорю.
ИЗЯСЛАВА – славная указаниями.
КАЗИМИРА – призывающая к миру (перемирию).
КАРИСЛÁВА – славная принадлежностью к расенам, кареглазая.
КРАСНОМИРА (Красимира) – красивая, приятная миру (обществу).
КРАСНОСЛÁВА – красивая славой.
КРЕПИМИРА – укрепляющая мир в обществе.
ЛЮБÓРА – любящая бороться.
ЛЮБОРÁДА – любимая и радующая.
ЛЮДОСЛÁВА – людьми прославленная.
МЕТИСЛАВА – отмеченная славой.
МИЛОЛИКА – милая лицом.
МИЛОНÉГА – милая и нежная.
МИЛОВЗÓРА – милая взору.
МИРОГНЕВА – умиротворяющая гнев.
МИРОНЕГА – мирная, нежная.
ПАКИСЛАВА – умножающая славу.
ПЕРЕЯРА – очень яростная.
ПЕРЕЯСЛÁВА – перенявшая славу предков.
ПРЕСЛАВА – очень славная.
ПРЕДСЛАВА (Предислава) – ищущая славу.
ПРИБЫСЛАВА – прибавляющая славу.
ПУТИМИРА – идущая по пути, избранному обществом.
ПУТИСЛАВА – славная исполнением своего пути (долга).
РАДИМИРА (Радмира) – заботящаяся о мире (обществе).
РАДИСЛАВА – стремящаяся к славе.
РИТА – рождённая в соответствии с Законом Рода* («ритм» – вибрация, энергия, закон).
РОГНÉДА – изобильная («рог» – образ изобилия).
РОСТИСЛÁВА (Рослава) – взращивающая славу.
СБЫСЛÁВА – добившаяся славы.
СИВОЯРА – опытная, ярая (сильная).
СИНЕÓКА – голубоглазая, принадлежащая к светорусам.
СЛАВОЛЮБА – любящая славу.
СЛАВОМИРА – славная в миру (обществе).
СЛАВЯНА – славная мужеством («ян» – мужское начало).
СОБИСЛÁВА – славная собою.
СПИТИГНЕВА – подчиняющая гнев.
СПИТИМИРА – способствующая миру в обществе.
СТАНИСЛÁВА – постоянно славная.
СТОЯНА – очень мужественная.
СУДИСЛАВА – славная судья.
ТАИСЛАВА – скромная, таящая славу.
ТВЕРДИСЛАВА – утверждающая славу.
ТВОРИМИРА – творящая мир (перемирие).
ТВОРИСЛАВА – творящая славу.
ХВАЛИМИРА – восхваляющая мир.
ХЛЕБОСЛАВА – славящая хлеб, богатство.
ХОТОМИРА – желающая мира.
ЧАЕСЛАВА – желающая славы.
ЧЕСЛÁВА – славная честью.
ЯНИСЛАВА – славная мужеством.
ЯРОМИЛА – яркая и милая.
ЯРОМИРА – яркая и мирная.
ЯРОСЛÁВНА – яркая и славная.

MENÁ VEDÚNOV

Mužské mená:

АГНИЙ – огненный, светлый, чистый («агни» – огонь).
БАЯН – сказитель («баяти» – рассказывать), хранитель старины.
БЕЛОГÓР – высокопросветлённый.
БЕЛОГÓСТЬ – свещенный гость.
БЕЛОГУБ – говорящий о светости.
БЕЛОСЛÁВ – славящий светость, просвещение.
БЕЛОЗÉР – ясновидящий, духовидец.
БЕЛЯН – просветивший (одухотворивший) мужскую жизненную силу Ян.
БЛАГОМИР – приносящий благо миру (обществу).
БЛАГОСЛÁВ – славящий благо (т. е. всё, что ускоряет эволюционное развитие).
БОГДÁН – данный Богом (Прародителем).
БОГДАВЛÁД – Богом данный для владения (т. е. упорядочивания, лада, уклада общества).
БОГОВÉД – ведающий богов.
БОГОДÉЙ – действующий по воле (заповедям) богов своих предков.
БОГОЛÉП – приятный богам.
БОГОЛЮБ – любящий богов своих предков.
БОГОМÓЛ – молящийся богам.
БОГОРÓД – родственный богам.
БОГУМИЛ (Богомил) – милый Всевышнему Богу.
БОГУМИР – примирившийся с Богом (Прародителем).
БОГУСЛÁВ – славящий Бога-Прародителя.
БОГУХВÁЛ – возносящий хвалу Всевышнему Богу.
БОЖЕМИЛ – милый богам.
БОЖЕДÓМ – жилище Бога.
БОЖЕСЛÁВ – славящий богов и Прародителя.
БОЖЕТÉХ – утешающий божьим словом.
БОЖИДÁР – имеющий дар (способность) божественности, т. е. полубог.
БОЖИМИР (Божемир) – способный переносить своё сознание в мир богов (миры Прави и Слави).
БОРЗОМЫСЛ – быстро думающий, сообразительный, владеющий ментальным телом (телом ума).
ВЕДАГÓР – ведающий о высшем, многознающий.
ВЕДЕНÉЙ – ведающий.
ВЕДИСЛÁВ – славящий ведение (знание).
ВЕДОГÓСТЬ – ведун-странник.
ВЕДОМЫСЛ – ведающий мысль, т. е. владеющий ментальным телом.
ВÉЗНИЧ – ведающий жрец («знич» – жрец, хранитель Огня).
ВЕЛЕЗВЁЗД – звездочёт, знающий влияние звёзд.
ВЕЛИГÓР – великий возвышенным.
ВЕЛИЖÁН – очень вежливый, усмиривший чувства.
ВЕЛИЗÁР – многосветлый, озарённый.
ВЕЛИМИР – очень мирный, уравновешенный, миролюбивый.
ВЕЛИМУДР – великомудрый.
ВЕРОСЛÁВ – славящий Веру.
ВЕРХУСЛÁВ – славящий верхние миры, т. е. миры Прави и Слави.
ВЕСЛÁВ – славящий ведение (знание).
ВИРИЛÁД – одухотворённый («вирий» – духовный мир; «лад» – любовь, красота).
ВИТЕНÉГ – победивший негу (лень, расслабленность), т. е. закалённый, стойкий к соблазнам.
ВЛАДДУХ – дваждырождённый – в теле и духе, т. е. владеющий деваконическим (духовным) телом.
ВЛЕСОСЛÁВ – славящий Велеса.
ВСЕВÉД – всеведающий.
ВСЕВИД – всевидящий.
ВСЕМИЛ – всемилостивый.
ВСЕМИР – всемирный, т. е. способный проникать во все миры.
ВСЕСВÉТ – всесветный, т. е. способный воспринимать все света (миры).
ВСЕСЛÁВ – всеславящий.
ВЫШЕЗÓР – прозревающий (видящий) высшие миры, т. е. миры Прави и Слави.
ВЫШЕСЛÁВ – славящий Всевышнего.
ГОЕМЫСЛ – осмысливающий жизненную силу («гое» – сила жизни и плодородия).
ГОЕНÉГ – нежащий (лелеющий) жизненную силу.
ГОРЕСЛАВ – славящий в невзгодах.
ГОРЕМЫСЛ – осмысливающий добро и зло.
ГОРОСЛÁВ – возносящий прославление.
ГОРОМЫСЛ – мыслящий о высоком.
ДАЛЕМИР – далёкий от мира (общества).
ДАЛИМИЛ – дающий милость, многомилостивый.
ДЕДОСЛÁВ – славящий предков, хранитель родовых традиций.
ДОБРОВÉСТ – повествующий о добре (т. е. о том, что ускоряет эволюцию).
ДОБРОВИТ – побеждающий добродетелью.
ДОБРОВЛÁД – владеющий добротой, ненасилием.
ДОБРОГОР – возвеличивающий добро.
ДОБРОДÉЙ – делающий добро, благо.
ДОБРОЖЁН – воспитывающий добрых жён.
ДОБРОЛЮБ – любящий доброту, благой.
ДОБРОМИЛ – добрый и милый, милосердный ко всем.
ДОБРОМИР – добрый к людям (миру), человечный.
ДОБРОСЛÁВ – славящий доброту.
ДОБРОХÓД – приходящий с добром, благом.
ДОМАГÓСТЬ – гостеприимный.
ДОМАНÉГ – нежащийся в доме (семье), совершенный семьянин.
ДОМИСЛÁВ (Домослав) – славящий домовитость, семейный уклад.
ДОМОРÁД – радующийся домоседству, уединению.
ДОРОГОМИЛ – дорогой и милый всем.
ДОРОГОМЫСЛ – дорогомыслящий, т. е. мыслящий о высокодуховном.
ДРАГОМИР – драгоценный для мира (общества).
ДРЕВОСЛÁВ – славящий древность, наследие предков, родовое древо.
ДУХОВЛАД – владеющий духом.
ДУШÉВЛАД – владеющий душой (деваконическим телом).
ЖДАМИР (Ждимир) – жданный миром (вече, копой) для совета и участия.
ЖЕЛИСЛÁВ (Жеслáв) – славящий Желю, богиню посмертия.
ЖИВОРÓД – живущий ради своего рода.
ЖИЗНЕМИР – оживляющий, одухотворяющий мир (вече, копу).
ЖИЗНЕСЛÁВ – славящий жизнь во всех её проявлениях.
ЖИЗНОБУД – будящий жизнь, самоосознание в каждом.
ЗАРЕСЛÁВ – славящий зарю.
ЗОРЕМИР – озаряющий, просветляющий мир.
ИСТИСЛÁВ – славящий истину.
КУДЕЯР – ярый кудесник.
ЛАДАМИР (Ладимир) – улаживающий (упорядочивающий) общество, несущий душевный покой (мир).
ЛАДИСЛÁВ (Ладослав) – славящий лад (уклад, порядок), поклоняющийся богине Ладе.
ЛИХОСЛÁВ – славящий лихо – источник познания добра и зла.
ЛУЧЕЗÁР – лучезарный, озаряющий светом.
ЛУЧЕМИР – устремлённый к свету, миру (душевному покою).
ЛЮБИСТИН – любящий истину.
ЛЮБОДÁР – дарящий любовь.
ЛЮБОЗÁР – озарённый любовью.
ЛЮБОМИЛ – милосердный, любящий.
ЛЮБОМИР – любящий мир (душевный покой).
ЛЮБОМУДР – любящий мудрость, знающий.
ЛЮБОМЫСЛ – любящий мыслить.
ЛЮБОНÉГ – любящий негу (душевный покой).
ЛЮБОРÁД – любящий радость, солнечность («Ра» – Дажьбог, бог солнца).
ЛЮБОРÓСТ – любящий рост (духовное развитие).
ЛЮБОСЛÁВ (Любислав) – славящий Любовь.
ЛЮБОЧÁД – любящий и воспитывающий детей.
ЛЮБОЯР – любящий Ярилу – солнце.
ЛЮДМИЛ – милый людям (обществу), человечный.
ЛЮДОБÓЖ – божий человек, светой.
ЛЮДОМИР – мирный к людям, умиротворяющий.
ЛЮТОМЫСЛ – мыслящий о добре и зле.
МЕЖДАМИР (Меземир) – умеющий переносить своё сознание в междумирье (параллельные миры).
МЕЗИСЛÁВ – славящий духовидение (мистическое прозрение).
МИЛÁД – милый богине Ладе.
МИЛОГÓСТЬ – милый, желанный гость.
МИЛОДÁР – дарящий милость, милосердие.
МИЛОДУХ – милый духом (одухотворённостью).
МИЛОМИР – милый миру (обществу), миролюбивый.
МИЛОНÉГ – милый и нежный ко всем; желающий душевного покоя (неги).
МИЛОРÁД – милорадостный.
МИЛОСЛÁВ – славящий милость, милосердие.
МИРОЛЮБ – любящий Мир (Вселенную) и душевный покой.
МИРОМИР – несущий душевный покой в мир (общество).
МИРОСЛÁВ – славящий мир (душевный покой).
МОВЕСЛÁВ – славящий русскую речь («мовь» – речь).
МОЛИБÓГ – молитвенник.
МОЛНЕЗÁР – озарённый молнией-перуницей, благословленный.
НАВОЛÓД – владеющий навьим (т.е. астральным, лептонным) телом.
НЕГОРÁД – радующийся неге (душевному покою).
НЕГОСЛÁВ – славящий негу (душевный покой).
ОГНЕВÉД – ведающий духовную суть любого огня – пламени (химического), молнии (электрического), Солнца и звёзд (ядерного, термоядерного).
ОГНЕДÁР – дарящий, приносящий жертвы Огню.
ОГНЕСЛÁВ – славящий Огонь.
ОЛÉГ – подобный легу (служебному духу мира Прави).
ОЛЕГСЕЙ – сей (действительно) подобен легу, т. е. служебному духу Прави.
ОЛЕКСАНДР – подобный легу сын жреца леса («сан» – сын; «др» – древо, т. е. друид).
ОСМОМЫСЛ – многодум, восьмидум.
ОСТРОГЛÁЗ – остроглазый, ясновидящий.
ОСТРОМИР – вершина мира; устремлённый к мирам Прави и Слави.
ОСЬМИГЛÁЗ – восьмиглаз, всевидящий.
ПЕРЕМЫШЛЬ – переосмысливающий, добирающийся до сути вещей.
ПЕРЕНÉГ – обретший совершенный душевный покой.
ПЕРЕСВÉТ – наиболее светлый, просветлённый.
ПРЕМЫСЛ – совершенный мыслитель.
ПРОВИД (Прозор) – провидец, ясновидящий.
РОДИСЛÁВ (Родослáв) – славящий Родину и свой род.
РАДМИЛ – радующий милостью, милосердием.
РАДОБУД – будящий радость («Ра» – солнце).
РАДОВÁН – радующий всех.
РАДОВЛÁД – владеющий радостью.
РАДОГÓСТЬ – радующий, желанный гость.
РАДОЖÁР – радующий душевным теплом.
РАДОМИР – радующий мир (общество).
РАДОМЫСЛ – мыслящий о радости.
РАДОСВЕТ – радующий светом (чистотой), просветлённый.
РАДОСЛÁВ – славящий радость («Ра» – бог солнца, Дажьбог).
РОДОГÓЙ –поддерживающий жизнь рода («гой» – жизненная сила).
РОДОГÓР – возвышающий род.
РОДОМЫСЛ – думающий, заботящийся о своём роде.
РОДОСВÉТ – просветляющий, одухотворяющий род.
РОСТИЧÁР – увеличивающий дары жертвоприношений («чара» – жертвенная чаша: «ча» – чаша, жизненная сила, «Ра» – солнце).
САМОВЛАД – овладевший собой.
СВЕБÓЖ – просветлённый, одухотворённый Светом (божьим), т. е. полубог.
СВЕНТОЯР – яростносветлый, просветлённый.
СВЕТИСЛÁВ (Светослáв) – славящий свет, просветление.
СВЕТЛÁН – просветлённый («свет» – светлый, чистый; «ла» – душа, т.е. чистая душа).
СВЕТОБÓР – борющийся, побеждающий светом, просветлением.
СВЕТОГÓР – высокосветлый, просветлённый.
СВЕТОЗÁР – озарённый светом.
СВЕТОКÓЛ – окружённый светом буддхического тела («коло» – колесо, круг, т. е. нимб светых).
СВЕТОЛИК – светлоликий, одухотворённый.
СВЕТОМИР – просвещающий мир (общество).
СВЕТОЯР – яростно светлый, просветлённый, солнечный.
СВЕТОДÓР – идущий дорогой (путём) светости, просветления.
СЕМИДÓЛ – очень опытный, способный.
СЕМОВИТ – побеждающий одухотворённостью, взращиванием семи тонких тел.
СКОРОДУМ – сообразительный, владеющий ментальным телом.
СЛАВЕР – славящий Веру.
СЛАВОНÉГ – славящий душевный покой (негу).
СОЛНЦЕСЛÁВ – славящий солнце.
СТАВЕР – стойкий, твёрдый в Вере.
СТОЛПОСВÉТ – светоч, т.е. человек, имеющий мощный энергетический канал связи с родовым и духовным эгрегором.
ТЕРПИМИР – проявляющий терпимость в миру (обществе).
ТИХОМИР – тихий, скромный в миру, простой.
ТРИМИР – духовидец, способный обучаться во всех трёх мирах – Яви, Нави и Прави.
ТРИЯН (Траян, Троян) – усиливший энергию своего эволюционного развития в три раза («Ян» – положительная сила эволюционного развития).
ХВАЛИБÓГ – восхваляющий Всевышнего Бога.
ЧУРОСЛÁВ – славящий предков («чур» – предок).
ЯВОЛÓД – достигший самообладания.
ЯРОЛИК – солнцеликий.
ЯРОМИЛ – милостью подобный Яриле – солнцу.
ЯРОМИР – миролюбием подобный Яриле – солнцу.
ЯРОМУДР – мудростью подобный богу Яриле.
ЯРОСЛÁВ – славящий Ярилу (свет, просвещение).
ЯРЬОМА – мощь, сила, сияние Всевышнего (ОМа); отсюда – Ярёма, Ерёма.

Ženské mená:

ÁГНИЯ – огненная, просветлённая («агни» – огонь).
АЛЛА – высокодуховная («ал» – высокая, «ла» – душа).
БАЯНА – сказительница, хранительница старины.
БЕЛОГОРА – просветлённая.
БЕЛОСЛÁВА – славящая чистоту (внешнюю и внутреннюю).
БЕЛЯНА – просветлённая, одухотворённая.
БЛАГОМИРА – приносящая благо миру.
БЛАГОСЛАВА – славящая благо.
БОГДÁНА (Божедáна, Божедáра) – данная Богом (Прародитель).
БОГОВЕДА – ведающая богов.
БОГОДЕЯ – действующая по воле богов.
БОГОЛÉПА – приятная Богу-Прародителю.
БОГОЛЮБА – любящая своих богов.
БОГУМИЛА – милая Всевышнему Богу.
БОГУСЛÁВА – славящая Бога-Прародителя.
БОЖЕМИЛА – милая богам.
БОЖЕСЛÁВА – славящая своих богов.
ВЕДАГОРА – многознающая.
ВЕДÁНА (Веденея, Веденя) – ведающая.
ВЕДИСЛАВА – славящая ведение.
ВЕЛИЖАНА – вежливая, усмирившая свои чувства.
ВЕЛИЗАРА – многосветлая, озарённая.
ВЕЛИМИРА – очень мирная, уравновешенная.
ВÉРА – ведающая Ра (солнце, изначальный Свет).
ВЕРОСЛÁВА – славящая Веру.
ВЕСЛÁВА – славящая ведение.
ВИРИЛАДА – одухотворённая («ирий» – мир Слави).
ВИТЕНЕГА – победившая негу (лень), соблазны.
ВСЕВÉДА – всеведающая.
ВСЕВИДА – всевидящая.
ВСЕМИЛА – всемилостивая.
ВСЕМИРА – всемирная, добрая ко всему сущему.
ВСЕСЛАВА – всё славящая.
ВЫШЕСЛАВА – возвышенная, славящая Всевышнего.
ГОРЕСЛÁВА – славящая в горе.
ГОРОСЛАВА – славная прославлением богов.
ДАЛИМИЛА – дающая милость, многомилостивая.
ДЕДОСЛАВА – славящая предков, хранительница родовых традиций.
ДОБРОВЕСТА – повествующая о добре.
ДОБРОВЛАДА – владеющая добротой.
ДОБРОГОРА – возвеличивающая добро.
ДОБРОДÉЯ – делающая добро.
ДОБРОЛЮБА – любящая добро.
ДОБРОМИЛА – добрая и милая ко всем.
ДОБРОМИРА – добрая к людям (миру).
ДОБРОНÉГА – добрая и нежная.
ДОБРОСЛÁВА – славящая доброту.
ДОМИСЛАВА (Домослава) – славящая семейный уклад, домовитость.
ДОМОРАДА – радующаяся уединению в своём доме, домовитая.
ДРАГОМИРА (Дорогомила) – дорогая, милая миру (обществу).
ДУШЕВЛАДА – великодушная.
ЖЕЛИСЛАВА – славящая Желю.
ЖИВОРОДА – живущая для рода.
ЖИЗНЕСЛАВА – славящая жизнь.
ЗАРЕСЛАВА – славящая зарю.
ЗОРЕМИРА – озаряющая, просветляющая мир.
ИРИНА – вознесённая («ирий» – духовный мир).
ИСТИСЛАВА – славящая истину.
ЛАДОМИЛА – милая богине Ладе, милосердная.
ЛАДОМИРА – несущая лад и душевный покой в мир (общество).
ЛАДОСЛÁВА – славящая Ладу, богиню любви, красоты и совершенства.
ЛЕПОСЛАВА – славящая красоту, совершенство.
ЛУЧЕЗАРА – лучезарная, озаряющая светом.
ЛУЧЕМИРА – устремлённая, стремящаяся к миру (душевному покою).
ЛЮБИСТИНА – любящая истину.
ЛЮБОДАРА – дарящая любовь.
ЛЮБОЗАРА – озарённая любовью.
ЛЮБОМИЛА – любящая, милосердная.
ЛЮБОМИРА – любящая мир (душевный покой).
ЛЮБОМУДРА – любящая мудрость, знание.
ЛЮБОНЕГА – любящая негу (душевный покой).
ЛЮБОРАДА – любощая радость (солнечность).
ЛЮБОСЛАВА (Любислава) – славящая Любовь.
ЛЮБОЯРА – любящая Ярилу.
ЛЮДМИЛА – милая людям, человечная.
ЛЮДОМИРА – умиротворяющая людей.
МИЛÁДА – милая богине Ладе.
МИЛОДАРА – дарящая милость, милосердная.
МИЛОМИРА – милая миру (обществу).
МИЛОРАДА – милая радостью.
МИЛОСЛАВА – славящая милость, милосердие.
МИЛОНЕГА – милая, нежная ко всем, желающая душевного покоя (неги).
МИРОЛЮБА – любящая мир (душевный покой), спокойная.
МИРОСЛАВА – славящая мир (душевный покой).
ОГНЕСЛАВА – славящая Огонь.
ПЕРЕСВЕТА – просветлённая.
РАДМИЛА – радующая милостью.
РАДОВЛАДА – владеющая радостью.
РАДОМИРА (Рамира) – радующая мир (общество), умиротворяющая.
РАДОСВÉТА – радующая светом (чистотой).
РАДОСЛАВА – славящая радость.
РОДОСЛÁВА – славящая род предков мужа.
СВЕТИСЛАВА (Светослáва) – славящая свет, просвещение.
СВЕТЛАНА (Светлена) – светлая, чистая душа («ла» – душа).
СВЕТОГÓРА – высокопросветлённая.
СВЕТОЗÁРА – озарённая светом.
СВЕТОЛИКА – просветлённая.
СВЕТОМИРА – просвещающая мир (общество).
СВЕТОЯРА – солнечная.
СЕМИДОЛА – многоопытная.
СЛАВЕРА – славящая Веру.
СЛАВОНЕГА – славящая душевный покой (негу).
СОЛНЦЕСЛАВА – славящая солнце.
ТИХОМИРА – тихая, скромная в миру.
ЯНИНА – совершенная («ян» – мужская, положительная энергия; «инь» – женская, отрицательная энергия).
ЯРОЛИКА – солнцеликая.
ЯРОМИЛА – милая Яриле.
ЯРОСЛАВА – славящая Ярилу-солнце.

Spracované podľa materiálov Vedamana Vedagora.

NAŠI PARTNERI: