ODKIAĽ PRIŠLI NAŠE DETI?

20. apríla 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, POTOMSTVO

Každý z nás si určite už takúto otázku neraz dal. Radi by sme vedeli, ako to vlastne je. Sú to naši Predkovia? Nie sú to naši Predkovia? Ako to vlastne je?

Odpoveď si musí dať každý sám. Nie preto, že by sme nevedeli ako by to malo byť. Je to preto, lebo každý z nás si „pritiahol“ také deti, aký viedol život. Celkovo život, teda nielen to, čo prežíva momentálne v Javi, ale ako sa správal či správala aj v minulých životoch.

Poznatky o princípoch (Konoch) materializácie človeka na Zemi je – samozrejme – potrebné ovládať. Sme tam, kde sme práve vďaka tomu, čo všetko sme v minulosti prežili. Netreba na to pozerať prehnane negatívne – všetko sa dá riešiť. Niekedy ľahšie, inokedy ťažšie, ale všetko závisí od nás samotných. Nikto cudzí nepríde a nezačne konať čokoľvek v náš prospech. Na konanie v náš prospech – teda v prospech našich Rodov – sme tu predsa my. A nedajte sa zlákať kdejakými sľubmi o milosrdenstve a akomsi zľutovaní Stvoriteľa. Stvoriteľ dal každej bytosti vo Vesmíre všetko čo potrebuje na to, aby mohla existovať a vyvíjať sa. Akési nejasne sľubované milosrdenstvo od Boha by znamenalo, že bude kohosi protežovať v neprospech kohosi iného – ale tiež tvora stvoreného Stvoriteľom. Takýto akt zo strany Stvoriteľa by znamenal že to, čo stvoril nie je dokonalé, a preto to musí korigovať. To by však odporovalo samotnému princípu neomylnosti Stvoriteľa.

Priblížme si teda mechanizmus nášho inkarnovania sa vo Svete Javi z védického pohľadu. Takto nám bude jasnejšie ako sa správať, presnejšie ako sa vyvíjať k lepšiemu. To je podstata Duchovného vývoja.

Aby náš výklad bol prístupnejší, budeme používať termíny široko zavedené v ezoterike. Tej sa dnes venuje veľa ľudí a teda je k dispozícii veľa literatúry. V princípe neexistuje zlá literatúra, v hre je iba naša schopnosť vytiahnuť z kníh to, čo potrebujeme a nevenovať pozornosť tomu, čo nie je podstatné. Z pohľadu teórie riadenia procesov hovoríme o systéme oddelenia informačného obsahu od informačného šumu. Ten sa vždy nachádza v každej informácii. Z védického pohľadu vieme, že každá Istina má množstvo hrán – lebo hovoríme o Obraze. A ku každému človeku sa vždy obracia tá hrana Obrazu, ktorú je schopný vďaka výške svojho evolučného vývoja pochopiť.

Ak použijeme dnes v ezoterike zavedené názvoslovie, tak principiálne rozloženie našej materiálnej existencie je takéto:

Prvý kruh vnútri je materiálne telo také, ako ho poznáme. Nad ním je – druhý kruh zvnútra – éterické telo. Potom nasleduje astrálne a mentálne telo. Tieto prvé štyri telá našej existencie nazývame aj „materiálnymi“, čím sa myslí skutočnosť, že ďalšie, nasledujúce telá už sú značne jemnohmotnejšie, teda je ich ťažšie detekovať – ak vôbec – dnešnou technikou.

Z hľadiska fyziky môžeme použiť takéto delenie. Materiálne, fyzické telo dobre poznáme, éterické telo je tvorené jemným plynom, astrálne torznými poľami a mentálne magnetizmom. Všetky „nadstavbové“ telá možno považovať za formy organizácie elektrónov, v každom iným, špecifickým spôsobom.

A v danom prípade preskočíme védický opis strún Vesmíru a prejdeme k Rodovému Egregoru:

 

Mocné torzné polia Vesmíru nemôžu priamo vstupovať do našich tiel, pretože by nás roztrhli. Preto na úrovni Sveta Slavi existuje Rodový Egregor. Principiálne – ako už vieme – Astrálny aj Mentálny Svet sú Svety Slavi, ktorá však má viacero úrovní (Kniha Svetla). Mentálny Svet predstavuje horné časti Slavi, ktoré sú už na hranici so Svetom Pravi.

Pre nás vhodné torzné polia zostupujú z Rodového Egregora a táto energia je rozdeľovaná medzi členov Rodu. Do nás vstupuje na úrovni stogne (čakry) Rodnik. Energia zeme vstupuje cez čakru Istok.

Obe energie sa spájajú na úrovni 4. čakry a dochádza k „výbuchu“, ktorý rozdeľuje vzniknutý energetický tok do strán. Týmto sa torzné pole transformuje na pole magnetické. Takto sa formuje materiálne magnetické pole okolo nás (na obrázku svetložltá).

Na povrchu magnetického poľa sa pohybujú elektróny, ktoré po vstupe od Rodnika do čakry Čelo (Tretie oko) sa rozdelia a vnútri magnetického poľa vytvoria éterické telo. Éterické telo sa formuje po magnetickom.

Magnetické telo sa nazýva mentálne. Medzi mentálnym a éterickým telom sa následne vytvorí astrálna vrstva z torzných polí. Astrálne telo teda vypĺňa priestor medzi mentálnym a éterickým telom.

Ak je éterické telo poškodené, tak torzné toky astrálneho tela vstupujú dovnútra a vtedy dochádza k rozladeniu všetkých čakier. Čakry pracujú vďaka mentálnemu telu – magnetizmu.

Poškodenie mentálneho tela nastáva najmä pôsobením čiernej mágie, ale môže byť následkom aj silných šokov (dynamické pôsobenie). Nedajme sa pomýliť, každé pôsobenie iného subjektu na integritu nášho biopoľa je porušením jedného zo základných Konov stavby Sveta. Na to nemá nikto právo. Dnes sa tak deje často, ale to je iba prejav arogancie a moci, niečo také nie je Svetlými Silami povolené, a teda je to činnosť za ktorú príde odplata.

Ako sme povedali, magnetické pole je mentálnym poľom. Mentálne pole slúži na zápis všetkých našich poznatkov. Čím človek viac vie, tým je jeho magnetické pole silnejšie a tým je silnejšia aj jeho éterická ochrana. Čím je silnejšie magnetické – t.j. mentálne – pole, tým prichádza viac astrálnych, torzných polí.

Náš Rod od nás žiada, aby sme žili správne, v súlade s Konmi Stavby Sveta, nadobúdali nové životné skúsenosti a tieto životné poznatky posielali nazad do Rodového Egregoru.

Z védického pohľadu máme všetky veci skúmať, ale ak k nejakému javu nemáme dostatok priamych poznatkov, tak máme použiť Princíp Podoby. Ten je vyjadrený „ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“. Znamená to, že to, čo existuje dole a čo poznáme, je iba Obrazom toho, čo existuje hore, a teda to správnym použitím Princípu Podobnosti môžeme pochopiť.

Takto je naše mentálne telo Obrazom Mentálneho Sveta, astrálne telo Obrazom Astrálneho Sveta a éterické telo časťou Éteru. Tieto zložky sú – samozrejme – vzájomne prepojené. Preto platí aj to, že človek ako Mikrokozmos je Obrazom Vesmíru, t.j. Makrokozmu. Teda aj vzájomné vzťahy a štruktúra je zachovaná. Toto poznanie nám blokuje iba Matrix.

Na obrázku vidíme situáciu z pohľadu Makrokozmu. Mocné torzné polia, ktoré prechádzajú Mentálnou rovinou vstupujú do Astrálnej roviny a Rodového Ohniska (jedného z Rodových Egregorov). Sú to Vysoké, Svetlé frekvencie, ktoré však my nemôžeme priamo vydržať.

Skrz 2. čakru (materializácia vo Svete Javi), t.j. na úrovni fyzickej roviny RO zarodí fyzické telo. RO je – za normálnych okolností – spojené s človekom dvomi kanálmi. Astrálny kanál slúži na materializáciu človeka v Javi a zároveň – po splnení všetkých úloh – na jeho návrat po smrti. Tento návrat sa však môže odohrať iba pri splnení niekoľkých podmienok. Jednou z nich je zážitok prirodzenej smrti. Kto zomrie násilnou smrťou sa do RO vrátiť nemôže. Výnimku tvoria iba tí, ktorí padli v boji proti nepriateľovi Rodu so zbraňou v ruke. Tu treba zdôrazniť, že boj so zbraňou v ruke ale za PENIAZE nie je naplnením tejto podmienky. Preto také „kozácke“ školy, ktoré pripravujú nájomných zabijakov už nemajú nič dočinenia so starou, Rodovou tradíciou.

Tento princíp je univerzálny, preto svoju inkarnáciu nemôžu naplniť ani tie zvieratá, ktoré boli zabité ľuďmi pre peniaze. Presnejšie, všetko zabíjane živých bytostí – aj barbarské drancovanie lesov – pre peniaze a nie zo životnej nevyhnutnosti je narušovaním ich evolučného cyklu. Už vôbec tu nepatria tí, ktorí takto robia vo veľkom – bitúnky a podobné prípady. Svetlé Sily všetko dianie na nižších úrovniach sledujú a teda za všetko bude potrebné platiť… nie peniazmi.

Každý z kanálov má svoju špecifickú funkciu. Astrálny kanál sme už spomenuli, preto ešte niečo o mentálnom kanáli. Skrz neho zostupujú na človeka poznatky nadobudnuté miliónmi Predkov, a zároveň slúži na posielanie našich životných skúseností napäť nahor k Rodu. Ak človek tieto informácie dodáva, tak dostáva energiu, ktorú potrebuje na život.

Problém nastáva vtedy, ak ľudina porušuje Kony Stavby Sveta. V prípade neúcty a dokonca nezáujmu k Rodu tento odpája astrálny kanál. Týmto sa stráca možnosť návratu do RE po smrti. Ďalej, ak do RE posielame negatívne informácie – t.j. ak to, čo v živote robíme je iba egoistické prospechárstvo a nemá žiadny úžitok pre vývoj Rodu ako celku – RE odpojí aj mentálny kanál. Tieto súvislosti treba chápať nie z pohľadu akéhosi nejasného „hriechu“, ide jednoducho o odstránenie zdroja toho, čo bráni rozvoju ďalších pokolení.

Kedysi sme poznali svojich Predkov do 9. pokolenia. Každý vedel ako sa volali, čo veľkého a slávneho vykonali, ctil si ich pamiatku. V takomto prípade astrálny kanál ostáva napojený. Ale takto sa dá aj stratené spojenie znovu nadviazať… aj keď veľmi prácne. Dôležité je však začať hľadať.

Odpojenie oboch kanálov pociťujeme ako bezradnosť a neistotu ohľadom svojej ďalšej existencie vo svete. Všetko ako keby stratilo zmysel. Rod nestojí viac za takýmto človekom, ale vinu na tom nesie on sám. Nastupuje hľadanie východiska z takéhoto stavu, pretože intuitívne chápeme, že potrebujeme nový zdroj energie na život. Slabne nám magnetické pole, čakry nefungujú správne, stávame sa dôverčivejšími.

Všetky naše životné skúsenosti sa zapisujú na naše magnetické pole, t.j. nastáva ich prenos do vyšších rovín, ale v podstate je toto spojenie mikrokozmu a makrokozmu realizované „interne“. Po odoslaní „dávky“ sa táto dostáva do RO, ale aktuálna kópia zároveň ostáva v našom mentálnom poli. Všetko, čo sme takto nadobudli – máme na mysli poznatky a životné skúsenosti – zase nadobudneme pri novej inkarnácii. Ale nielen my, budú – ako konglomerát – dostupné všetkým narodeným členom Rodu. To je oných „nepotrebných“ 95% nášho genómu, teda prenos genetickej pamäte pomocou DNK. A potrebuje novorodenec negatívne informácie chamtivých a egoistických členov Rodu? Odpoveď poznáme všetci.

Odpojený jedinec nakoniec nejaké egregoriálne pripojenie vždy nachádza. Iné egregoriálne systémy mu dajú energiu, ale zároveň odoberú „internú“, t.j. Rodovú informáciu. Teda presnejšie tú jej časť, ktorá stihla rozstúpiť na daného jednotlivca a zapísala sa do mentálneho poľa. Už toto možno principiálne považovať za zradu Rodu, aj keď nie vždy možno situáciu posudzovať takto. Jedna vec totiž je, ak človek zahynie násilnou smrťou, druhá zase, ak dobrovoľne prestúpi do cudzieho egregoru – u nás najčastejšie kresťanského.

Na úrovni magnetického poľa Zeme – teda mentálneho poľa Zeme – sú zapísané všetky pozitívne skúseností tých, ktorí na Zemi žili. Nepotrebné informácie sú pre normálny ďalší vývoj škodlivé, preto podľa tohto známeho princípu ani mentálne pole Zeme ich nezapisuje a neodovzdáva ďalej. RO totiž nami dodané informácie tiež „posúva“ nahor, do Pravi. Všetko je so všetkým previazané.

Na úrovni mentálneho poľa Zeme sa vytvárajú konglomeráty informácií, ktoré je potreba oddeliť od pozitívnych informácií, teda tieto konglomeráty obsahujú čo do podstaty nepotrebné, deštruktívne informácie. Ale ak naše telo obsahuje toxíny, tak sa ich zbavuje napríklad tak, že všetky „spojí“ dokopy a vytvorí sa napríklad vyrážka. Takto treba chápať aj existenciu konglomerátu informácii v magnetickom poli Zeme. Je to ochrana egregoru.

Egregor je teda v mentálnej rovine, ale nie je s ňou prepojený. Aby bolo možné zabezpečiť materializáciu ľudí naň napojených, tak ME si vytvára „pobočku“ na mentálnej rovine, teda nám už známy RO.

Ak sa narodia deti, ktoré od počiatku svojich rodičov nerešpektujú, ba neraz im aj priamo povedia, že oni nie sú ich deti, tak tieto pochádzajú z „filiálky“ ME, ktorý môžeme nazvať aj Prechodový Egregor. Nie je však treba hneď predpokladať, že ide o niečo negatívne. V minulosti (a nielen v minulosti) bolo množstvo múdrych a šikovných ľudí zabitých či umučených preto, lebo hlásali informácie, ktoré vládnuca vrstva nepotrebovala. Veľa ľudí zahynulo aj pri autonehodách a živelných nešťastiach. Máme dnes vírusový jazyk aj vírusy v biopoli, teda nevyhodnocujeme varovné signály Prírody o príchode katastrof a podobne.

Cesta naspäť, do Rodového egregora vždy existuje. Musíme si ale uvedomiť, že máme principiálne „trojitú“ pamäť. Prvá zložka je aktuálna, t.j. obsahuje informácie z našej aktuálnej inkarnácie. Druhá zložka obsahuje minulé životy a tretia je Rodová, čo dnes vedci často nazývajú aj „genetická“. Je treba vynaložiť viac úsilia, ale cesta späť EXISTUJE.

Tieto informácie treba chápať iba ako súčasť celého Obrazu. Vždy platia – nikto ich nezrušil – aj KONY RITA, Zápovede Svetlých Bohov a ďalšie zdroje poznania našej Kultúry. Je tiež dôležité vedieť, že posledné želanie v živote sa vždy naplní, takže ak budeme v poslednej minúte života myslieť na Rod, tak k Rodu aj pôjdeme, ale toto pravidlo platí všeobecne. Ak nás mučia, tak ťažko koncentrovať svoje myšlienky. Preto naši Predkovia v boji nepadali do zajatia. Oni buď boj vyhrali alebo v ňom padli. Tretej možnosti niet – ak si ctíme Rod.

Samozrejme že veľmi dôležitý je aj mentálny stav a myšlienky rodičov pri počatí dieťaťa. Ale aby sme to nenaťahovali, pozrime sa ešte na postupnosť, ako sa materializujú deti našich Rodov. Tradične mávali naše rodiny po 16 detí. To je tradícia, ale má to aj svoje „odborné“ pozadie:

Z pohľadu metafyziky nie je číslo 16 náhodné. U bielych ľudí dedičnosť nasleduje po otcovi. Prvé štyri deti sú materializáciou Predkov otca, druhé štyri deti sú materializáciou Predkov matky, tretie štyri deti sú žreci a posledné štyri deti sú nové Duše, ktoré vstúpili do našej Rodovej matrice. Postupnosť je daná a môžeme si ju priblížiť nasledovne:

V prostriedku diagramu je čiarkovane zanesená tzv. Rodová os. Opis začneme z pozície otca dieťaťa. Prvé dieťa rodičov prechádza po línii jeho otca, jeho starého otca a materializuje sa jeden z prarodičov z línie starého otca. Druhé dieťa ide po línii cez jeho otca, cez starú mamu a materializuje sa jeden z prarodičov starej mamy otca. Tretie dieťa prichádza po línii od jeho matky, otca jeho matky (starého otca) a materializuje sa  jeden z prarodičov od matky. Štvrté dieťa prichádza po línii od matky, cez starú mamu zo strany mamy a materializuje sa jeden z prarodičov zo strany maminej mamy.

Postup je úplne analogický z pozície matky detí, ale aj tu najskôr prichádzajú deti po mužskej Rodovej línii.

Prvé štyri deti jedných rodičov sú vždy – teda za splnenia predchádzajúcich podmienok – Predkovia otca. Ak otec zanechá deti – z akýchkoľvek dôvodov – tak necháva svoje deti na výchovu cudzej rodine. Ak on má deti s druhou partnerkou, tak táto môže rodiť deti svojho Rodu až vtedy, ak prvé štyri deti porodí z Rodu svojho muža. Ak muž už „vyčerpal“ svoju kvótu, tak materializuje deti z Prechodových Egregorov. Je teda naozaj dôležité v akom psychickom stave dochádza k počatiu.

Geneticky najčistejšie dieťa po Rodovej línii je prvorodené dieťa. V našej tradícii sa takéto dieťa nazývalo aj UROD, t.j. je to ten, kto je U RODU. Prenesene – ako vidíme v jazykoch Západných Slovanov – sme sa takto s úctou chovali aj k tomu, čo nám vyrástlo na poliach, preto nám dodnes ostal názov ÚRODA. V dnešnej ruštine – postarali sa o to kresťania – je UROD nadávka. Nedajme sa však pomýliť, je to prastaré slovo.

Pravidlo počtu detí platí aj vtedy, ak sa dieťa nenarodí – z akýchkoľvek dôvodov, teda aj pri potrate. Poradie sa „posúva“ bez ohľadu na dnešné „plánovanie“ rodičovstva, lebo zabitie ostáva zabitie.

Táto téma nie je samozrejme plne vyčerpaná, ale pre potreby základnej informácie postačí. Pomôže sa nám orientovať v ďalších základných bodoch našej Kultúry a úcte k Predkom. Je možné, že podporenejšie informácie vyjdú neskôr v knižnej podobe.

NAŠI PARTNERI: