OSLAVY SVIATKOV

20. júla 2019 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Nedávno sme slávili jeden z našich tradičných sviatkov – Deň Kupalu. Vzhľadom na to, že už sme v čase Rána Svaroga – ako sme už neraz písali – tradičné oslavy z čias Noci Svaroga už nemajú takú dôležitosť ako v minulosti. Preto sme aj uviedli, že túto akciu sme ponímali skôr ako ukážku pre tých, ktorým sú akcie festivalového typu s „atrakciami“ bližšie.

Po tejto oslave nás niektorí čitatelia upozornili na ohlasy, ktoré sa objavili na internete vo forme rôznych komentárov a článkov. Na niečo budeme reagovať, ale nie v zmysle odpovede, či rozvíjania diskusie s nevedomými v oblasti našej Kultúry, ale skôr ako ukážku toho, ako hlboko žijeme v Matrixe.

Plne rešpektujeme Kony Stavby Sveta, a preto uznávame právo každého jedinca na svoj názor. Ale vidieť, ako začínajú opisovať to, čo sa v skutočnosti nestalo – pretože okrem nich sme tam boli aj my – je v podstate hodne príznačné.

Poznanie Veku Rána Svaroga je podstatne odlišné od toho poznania, ktoré nám bolo dostupné počas Noci Svaroga. V prvom rade si nezaškodí zopakovať, čo to vlastne Slovanstvo – z nášho pohľadu skôr Slavianstvo – je.

Väčšina spoločnosti – z toho či onoho dôvodu – nechce používať vlastný rozum. Kedysi nás učili, že existujú iba dva pohľady na Svet (t.j. filozofické kategórie) – materializmus a idealizmus. Z pohľadu vedomia ide o ateizmus a teizmus, teda svet náboženstva. Toto je dosť, nie však dostatočne presné. Z védického pohľadu hovoríme, že ak nám niekto dáva na výber dve možnosti, tak správna je tá tretia. V súlade s tým v skutočnosti existuje ateizmus, teizmusneteizmus.

Ateizmus je principiálne nihilizmus, t.j. tvrdenie, že okrem viditeľnej matérie – hmoty – nič iné neexistuje. Ak mimo hmoty nič neexistuje, tak s tým „nič“ nemožno nadviazať ani žiaden kontakt. Materializmus kategoricky popiera existenciu akejkoľvek inteligentnej formy jestvovania mimo viditeľnú matériu. Navyše, po smrti nie je nič – iba pustota, koniec existencie. Tu patrí čo, čo sa nazýva aj dialektický materializmus.

Teizmus je idealistický smer, ktorý tvrdí, že všetko vzniklo vďaka Bohu, bohu či bohom. S nehmotnou podstatou – Bohom či Bohmi – je možné nadviazať kontakt v tom zmysle, že sa môžeme dozvedieť, čo je a čo nie je správne a podľa toho máme žiť. Samo osebe by to nebolo nijako zvláštne. Problém ale nastal v tom, že s Bohom (Teos) sa nemožno kontaktovať len tak, priamo, bez „povolenia“. Na tento kontakt musia existovať „licencovaní“ popi či šamani, ktorí vám vedia povedať, čo je a čo nie je správne. Za to ich – samozrejme – treba kŕmiť a poskytovať im kompletné služby či rozkoše. Po smrti bude ten, kto pochleboval Bohu odmenený, kto nepochleboval – zatratený v Pekle. Tu patria všetky náboženstvá. Sú postavené na teológii, t.j. na výkladoch kvalifikovaných teológov.

Neteizmus je smer, ktorý uznáva existenciu Vyšších (hoci neviditeľných) Síl, ale zároveň pozná aj používa praktiky na priamy kontakt s týmito Silami. Teda – oproti náboženstvám – nepovažuje popov či šamanov a im podobných za tých vyvolených, ktorí majú exkluzívne právo na kontakt s Vyššími Silami. Po smrti prichádza ďalšia inkarnácia (ak bola splnená prechádzajúca úloha), alebo reinkarnácia (ak predchádzajúca úloha kvôli predčasnej smrti nebola splnená a treba ju dokončiť pred prijatím ďalšej úlohy). Toto je Slavianstvo, ktoré nazývame aj Svetoponímanie.

Existujú aj všakovaké kombinácie horeuvedených smerov, ale najčastejšie ide o ambicióznych jedincov, ktorí si takto chcú zostaviť svoje vlastné náboženstvo, v ktorom plánujú – samozrejme – hrať prvé husle oni sami. Tu platí ono védické: spojením dvoch nevzniká celok, ale rodí sa tretie. Preto tretiakom nebudeme venovať pozornosť.

Neteizmus v oblasti ponímania Sveta neuznáva žiadne autority okrem samotného jedinca a jeho priameho kontaktu, ani právo žiadnych parazitov na zvrchovanosť, teda ani žiadnych Bohov či bohov. Toto sú len bytosti obývajúce deviatu čakrálnu a priestorovú štruktúru, pričom As je Bytosť, ktorej vedomie spočíva v 16. čakrálnej a rozmernostnej štruktúre.

Akosi je mnohým nejasné, prečo neteizmus uznáva Hierarchiu. Hierarchia však nie je autorita.

Treba zdôrazniť, že Perúna, Svaroga, Ladu, Velesa, Odina a ďalšie Entity považujeme za našich Prvobytných Prѣdkov, alebo aj Kozmické Energie. Ak ich oslovujeme priamo, tak priamo k nám prichádzajú. Ak pred nich vsunieme „Boh“ či „boh“ (pri vyslovovaní „nevidno“ veľkosť písmena, t.j. vibrácie zvuku sú tie isté) tak hoci tieto Energie privoláme (lebo máme na to právo), tak z toho nič nemáme, ale iba kŕmime parazitov (Bohov či bohov).

Toto už je Znanie Rána Svaroga.

A teraz sa pozrime na spomínanú oslavu a reakcie.

Tradičné Obrady osláv Sviatkov boli z minulosti žrecmi zostavené tak, aby bola zachovaná aspoň minimálna väzba na Nebeské Energie, ktoré sa v určité dni roka prejavujú silnejšie ako v iné. Obrady – Slavianov – slúžia hlavne na to, aby sa ich účastníci dostali do takého stavu vedomia, že budú schopní cez seba prepúšťať na Zem Nebeské Energie. Tieto – na miestach Sily – vstupujú do Zeme a šíria sa po svojej vlastnej štruktúre zemských kanálov, ktoré navzájom prepájajú miesta Sily.

Takto sa aspoň malá časť Energie dostávala k tým, ktorí ostali nažive po krutom pokresťančovaní pod taktovkou jezuitov.

Staré obrady Noci Svaroga svoju úlohu splnili – prežili dodnes. Horko-ťažko, ale prežili. Jednou z daní, ktorú bolo potrebné zaplatiť bolo aj kŕmenie parazitov – Bohov.

V Ráne Svaroga už vychádzame na priamy kontakt s Vyšnými Silami (Energiami) bez kŕmenia parazitov. Teda presnejšie nie vtedy, ak chceme prežiť prechod do Zlatého Veku. Prežitie totiž nie je povinné. A už vôbec nie je dostupné bez Znania.

U obradov Rána Svaroga už V ŽIADNOM PRÍPADE nekŕmime parazitov. Preto nevzývame žiadnych Bohov ani bohov – a to ani tzv. slovanských. Slovanskí Bohovia sú paraziti, ktorí takto od nás odoberajú životnú energiu.

Počas slúženia celého Obradu URČITE nenazrela ani jediná adresácia „slovanským bohom“. Napriek tomu nájdete informácie – v súvislosti s opisom našej oslavy – o „vzývaní slovanských bohov“.

V súvislosti s touto oslavou sa spomína aj „slovanské náboženstvo“.

A teraz si to zosumarizujme. Počas osláv sme ani raz nehovorili o „bohoch“, ani o náboženstve. Ale práve v reláciách týchto termínov nás opisujú. Ako nám môžu pripisovať niečo, čo sme ani raz nespomenuli? A vidíte – dá sa to. Ale to oni sami vytvárajú svoju kategorizáciu a podsúvajú si ju ako neomylne správnu. Bez akejkoľvek snahy vniknúť aspoň do základov toho, čo – zo svojho pohľadu – opisujú.

Takíto jedinci opisujú z nadhľadu javy, ale pritom sa považujú za absolútne nad vecou. Kdesi zachytili, že slovanstvo je náboženstvo s mnohými bohmi, a teda to ako mantru bez rozmýšľania opakujú. Ukazuje to iba na to, že nie sú schopní Svetoponímania, ale iba Svetonázoru.

Svetonázor je „jednosmerná ulica“ vo sfére posudzovania procesov. Ktosi niečo ustanoví a svetonázorovci to bez škrupúľ – ale hlavne bez použitia vlastného úsudku – opakujú ako papagáj naučené repliky. Preto hovoríme, že Svetonázor je pohľad na skúmaný proces BEZ SPÄTNEJ VÄZBY. Ide o neriadený proces, t.j. vieme iba to, čo procesu pripisujeme bez overovania (Pán povedal, ovečky počúvajú).

Svetoponímanie je posudzovanie skúmaného procesu vrátane jeho vektoru smerovania tak, že je zachytávaná a vyhodnocovaná aj spätná väzba skúmaného procesu. Svetoponímanie je pohľad na skúmaný proces SO SPÄTNOU VÄZBOU, preto ide o riadený proces, t.j. vieme o procese aj to, čo sám proces považuje za dôležité (niekto na začiatku povedal, ale porovnávam to sám/a).

K priebehu osláv však ešte jednu poznámku. Sú takí, ktorí nás kritizujú, že odporúčame preklínať a blahoslaviť, ale akosi už nevenujeme pozornosť „skutočnému“ Slovanstvu. A ako sa prejavili „skutoční Slovania“ na tradičnom, prastarom Obrade? Mohli sme to vidieť po zapálení vatry, keď sa účastníci Obradu majú pochytať rukami – vytvoriť chorovod – a spievať Hymnu Ohňu. Ani jeden „pravý Slovan“ zo Slovenska nepoznal text piesne – ktorý je uvedený v knihách Slovansko-Árijských Véd – ale poznali a spievali ho všetci prítomní bratia z Moravy..?

Pri názve „Morava“ sa na chvíľku pristavme. Ak vezme do úvahy podnetný článok Vladana zo Sliezska, tak sa dostaneme k veľmi zaujímavému bodu. Prikláňame sa k názoru, že ide o etnonym, ktorý mal pôvodne tvar MaraVa. Mara – sestra Perúna – je ľahko rozoznateľná. A prípona –Va je z pohľadu Staroslovenskej Bukvice ľahko etymologicky rozšifrovateľná. Podľa známych zásad analýzy slabík dostávame význam „zdroj (hlbokej) Múdrosti“. Takže ide o Obraz územia, ktoré je charakteristické špecifickými Nebeskými Energiami Mary ako zdroja (hlbokej, nie povrchnej) Múdrosti.

Príponu –Va vidno aj na starých opisoch dnešnej Nitry – je to forma NitraVa. Teda za poskladanými Obrazmi bukvíc „Nitra“ je etnonym charakterizovaný ako „zdroj Múdrosti“. Veď v minulosti aj bola hlavným mestom dôležitej dŕžavy, kanály jej riadenia EXISTUJÚ dodnes. Nedokázali ich preprogramovať, preto hlavné mesto presunuli inam. Tu začala naša poroba – preto tu prišli Cyril a Metod a preto tu aj založili kresťanský egregor. Ako zvyčajne jezuiti – krvou našich Prѣdkov.

Dôležitejšie ako festivalová prezentácia (hoci) starého Obradu sú meditácie na miestach Sily. Tu však treba vedieť o čo ide. Staré Obrady (Noc Svaroga) mali – a dodnes majú – principiálne ten istý význam ako dnešné meditácie (Ráno Svaroga) na Miestach Sily. Ide o prenos Svetlých Energií na Zem a vytváranie teraz už našich programov v Astrále (Jemnohmotnom Svete), teda vo sfére príčin. Za Noci Svaroga to bolo v neuvedomelej forme, dnes je potrebná uvedomelá forma a vedomé konanie. Teraz je potrebné preklínaním systematicky ničiť programy na našu likvidáciu a ničotu a zameniť ich našimi programami na naše prekvitanie. Na to máme iba jedinú zbraň – preklínanie. Treba vedieť, že kto nepreklína, ten/tá vedome nechce oslobodiť našu Zem spod cudzích prekliatí. Ba naopak – posilňuje cudzie programy na našu likvidáciu.

Sú takí, ktorí sa snažia protiviť oslobodzovaniu spod cudzích negatívov hovorením a šírením „lásky ku všetkým“. Naši Prѣdkovia o Láske (Ľúbosti) nehovorili, ONI JU ŽILI. Hovoriť a konať sú dve rozdielne veci. Hovoriť o láske (Ľúbosti) je uvedomelo presmerovávať pozornosť a teda aj vedomie (a zároveň výšku umiestnenia Živatmy) do Štvrtej priestorovej a čakrálnej štruktúry.

Koncentrácia na lásku je nič iné, iba obyčajné, zamaskované náboženstvo s cieľom znížiť vedomie zo 16. rozmernostnej a čakrálnej štruktúry do 4. úrovne. Teda žiaden „progres“, iba úplne obyčajná degradácia. Vôbec nezáleží na tom, či „Idol Lásky“ nazývajú Ježiš, Kristus či Radomír. Podstata je ÚPLNE rovnaká.

Rozšírenie vedomia (výstup Živatmy) nad delenú časť 12-rozmernej Hry znamená minimálne 10. rozmerovú a čakrálnu úroveň (tá je už nad Bohmi). Návrat do 3. čakry (lebo orientácia na lásku ako na métu znamená nie prítomnosť vo 4. čakre, ale iba túženie po výstupe do 4. čakry) je totálna degradácia a prijatie náboženstva.

Prítomnosť vedomia vo vyššej čakrálnej a priestorovej štruktúre automaticky zahŕňa už ovládnutie a zahrnutie všetkých predchádzajúcich, t.j. nižších čakrálnych aj priestorových štruktúr. Opačne to – samozrejme – neplatí.

Preto netreba hovoriť o tom (t.j. priťahovať pozornosť s cieľom poklesu úrovne vedomia), čo už aj tak je samozrejmou súčasťou života.

Ale ešte treba vedieť jednu veľmi dôležitú vec. Tí, ktorí vykonávajú obrady – najmä tí, ktorí sa aktívne do obradov zapájajú – majú vždy svoju konkrétnu energetickú štruktúru, t.j. fungujú ako FREKVENČNÝ FILTER. Na aké frekvencie je takýto filter nastavený, také energie cez neho (naše telá) do NAŠEJ ZEME PRECHÁDZAJÚ. Ak sú na našich Obradoch prítomní cudzinci (Siví, Cigáni…), tak oni prepúšťajú iba IM ZODPOVEDAJÚCE FREKVENCIE. Teda presnejšie energie našej poroby a likvidácie.

Okrem iného ich energetické pôsobenie – Kabbala, Cigánska mágia – je koncentrované na to, aby sme sa my k našej Energii nedostali. Preto jedna zo základných techník, ktorú používajú je to, že celý pozemok osláv už od počiatku podriadia svojej kontrole. Znamená to, že okrem naivných poskakovaní a vykrikovaní hoci aj v krojoch a iných atribútoch Noci Svaroga sa k účastníkom osláv nemusí nič dostať.

Otázka neznie či majú právo – demokraticky – byť na našich oslavách, otázka znie, či nás oni volajú na svoje kabbalistické a cigánsko-čiernomagické stretnutia. Zúri informačná vojna a my takto pozývame našich likvidátorov na naše vlastné územie. Vari najslabší opis takejto reality je NAIVITA… ale sú aj oveľa horšie a výstižnejšie.

Ak sa teda dávate dokopy na nejakú akciu na miestach Sily, dobre si zvážte koho tam pozývate. Najhoršie je naivne pozývať všetkých, ktorých sme kedysi kdesi videli na našich akciách. A úplne korunou idiotizmu – situácia je vážna, preto treba používať aj takéto výrazy – je všetkých zvolávať a oznamovať detaily organizácie po internete. Videli sme takéto oduševnené internetové komunikácie, kde v kópiách sú Siví aj Cigáni. Ak im vopred oznámite miesto aj čas – ba dokonca aj čo chcete robiť – tak to každému čiernemu mágovi stačí. Iba si môžu spokojne ruky mädliť od takejto naivity…

Dobre zvážte všetky takéto organizovania. Vylúčte Sivých, vylúčte tých, ktorí chodievajú ku či udržiavajú kontakty s Cigánskymi mágmi (aj účastníkov seminárov Cigána Kurovského), vylúčte všetkých informátorov pražských šamanov (otvorene režú zvieratá na obradoch) a ich prisluhovačov na Slovensku. Títo všetci nás nenávidia, títo všetci nás chcú zničiť. Alebo aj nemusíte – ale neznalosť Konu prináša vždy tvorbu Karmy. Potrestanie Zla je naša povinnosť, ktorej nedodržanie generuje Karmu. Rozhodnutie je na vás.

A vôbec tu nejde o to, či sa nám páči či nepáči čo urobili. Je to iba prosté bezpečnostné opatrenie. Na nich už môžu byť inštalované temné energetické kanály či všakovaké programy Čiernych mágov. Nikto nemá právo tolerovať Zlo, ktoré týmto môžu spôsobiť už aj nám ostatným, neraz aj malým deťom. A na takéto programy nestačí ako obrana dlhé vlasy, brady, kroje či výšivky… Už ide o oveľa viac.

A ostatným prajeme veľa chuti a sily na prácu na miestach Sily. Sú to naše miesta, je to naša Zem. Zem našich Prѣdkov.

20.07.2019

NAŠI PARTNERI: