Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Pravda dnes /  OVPLYVŇOVANIE /  OSTANE SLOVENSKO POD KLIATBOU?
OSTANE SLOVENSKO POD KLIATBOU?
VÉDY - Všeobecne

Ako uvádza vo svojej knihe Mauro Orbini, už Metod uvalil na našu krajinu cirkevnú, teda temnú kliatbu. To preto, lebo naši Predkovia nevložili dobrovoľne hlavu do rabského chomútu a nepoddali sa cudziemu, vtedy sa formujúcemu gréckemu náboženstvu (ktoré neskôr dostalo obchodný, dnes by sme mohli povedať registrovaný názov „kresťanstvo“) ako forme podriadenia sa cudzej mocnosti – vtedy Byzantskej ríši. V tej dobe to bola obdoba EÚ dneška. Ba čo viac, naši Predkovia sa vzopreli a porážkou križiackej armády pri Bratislave si ešte na storočie zabezpečili slobodu až do r. 991.

Vnímaví čitatelia vidia, ako okolo nás naberá silu boj medzi dvomi frakciami tej istej koncepcie. Hovoríme o EÚ a USA. Ani v jednom prípade nejde o nič, čo by nám prinieslo úžitok, alebo dokonca slobodu, pretože obe sily fungujú v rámci tej istej koncepcie, ktorú za posledné dve tisícročia možno jasne definovať ako ROZDEĽ A PANUJ. My máme tak či onak ostať rabmi, oni medzi sebou zápasia iba o to, kto viac zarobí – a ako zvyčajne na náš účet.

Podľa starého proroctva má naša zem Slovienov zohrať dôležitú úlohu pri prebúdzaní sa Západných Slovanov a zjednotení sa všetkých Slovanov vôbec, preto nečudo, že druhá strana má enormný záujem nás udržať pod starou kliatbou. Hoci biblický projekt má čoraz väčšie trhliny, robia všetko preto, aby ich aspoň ako tak zalátali a teda aby sa ešte na nejaké to storočie udržal nad vodou. Pre pokračovanie ich hýrenia a našej poroby, ale – ako zvyčajne – s našim súhlasom.

Moc kliatby však už značne poklesla, živel Nevedomosti tiež postupne stráca na sile, preto je potrebné temné energie posilniť. A ako sa to robí? Ako zvyčajne, všetko je inak ako sa zdá, ale nevedomosť hrá tradične kľúčovú úlohu. Nevedomosť našich ľudí. Bohužiaľ, ak sa nepreberieme, tak naozaj nemáme pred sebou ružové vyhliadky, ba môžeme dokonca v tomto hlbokom spánku aj zomrieť. Náš spánok totiž nie je prirodzený, je vyvolaný čiernou mágiou. Je však pravda, že nepripravenej mysli sa to môže zdať ako hľadanie ihly v kope sena. Či sa to niekomu páči alebo nie, každý zodpovedá sám za seba a takto to ostane NAVŽDY. Nikto vo Vesmíre nezrušil Kony Stavby Sveta – a určite ich ani nezruší. Na toto má totiž kompetencie iba Tvorca Vesmíru – Stvoriteľ.

Aktuálne vládnuca skupina majiteľov Slovenska na čele s premiérom, pokračujúc dúhovými ministrami a nekončiac drancovaním národnej ekonomicky vrátane barbarského výrubu lesov sa nemieni vzdať svojej lukratívnej pozície. Nie sú zaujímavé ani kdejaké zahraničné agentúry, ktoré zistili, že úroveň korupcie v podnikateľskom prostredí v našej krajine patrí medzi svetovú špičku. Veď to je predsa super vec – byť na špičke... no a ak sa stretne v uliciach „zopár“ ľudí, ktorým sa to nepáči, koho by to dnes – pri toľkých preferenčných hlasoch – zaujímalo?

Veď predsa robia všetko pre naše dobro. Aj automobilky nastavali – a dnes nieto do nich pracovníkov. Veď načo dávať fabriky napríklad do Prešovského kraja – tam by bolo manažérom z Bratislavy ďaleko. Radšej nech Východniari aj Stredoslováci zanechajú svoje rodiny a odídu pracovať do firiem v okolí Bratislavy. A môže otázka stability rodín zaujímať dúhových promerkelovských politikov?

Tu dodajme iba jednu poznámku – veľmi často o týchto veciach rozhodujú tí mocipáni, ktorí pred politickou kariérou bývali na Východe alebo v Strede. Zabudol vôl, že teľaťom bol. Ale SMERDI sú už raz takí. Za peniaze zradia aj vlastnú mať... preto je ich veľmi výhodné použiť. Ak sa to urobí šikovne, tak nikto ani nezistí, kto za tým všetkým stojí.

A tak na živnej pôde všeobecnej nespokojnosti možno ľahko ponúknuť ľuďom inú – zdanlivo nezávislú – alternatívu. Preto zdanlivo, lebo aj napriek mnohým dobrým momentom sa nakoniec ukazuje, že všetko je postavené na stáročiach starej opore – tradičnej opore našej poroby. Neplatí to pre všetkých členov tejto skupiny, ale ich riadiaca špička si nakoniec sňala masky.

Môžeme si to overiť na základe ich vlastných materiálov – veď materiály tých, ktorí dnes vládnu nie sú ani náhodou objektívne. My by sme však mali vedieť, že zatiaľ sa k moci NEDERIE NOVÁ KONCEPCIA! Ak ich tam dostaneme ako národ – teda dobrovoľnou účasťou vo voľbách – tak budeme zodpovední sami za všetko to, čo nám potom urobia. Je načase vziať veci do vlastných rúk, nie stúpať stále na tie isté hrable. A tu si môžeme smelo zacitovať zo starých manuálov kedysi tajnej organizácie Nindžov:

Vláda je vždy v neprospech tých, ktorým vládne a na náklady tých, ktorým vládne.

Hoci táto múdrosť je pôvodom z Japonska, ostáva nám iba súhlasiť.

Múdry človek by nemal podceňovať múdrosť, pochádzajúcu z prostredia skupín tradičných bojových umení. V ich prípade chyba v úsudku a neprávnom odhade situácie vedie spravidla k smrti. Tak to bolo v minulosti a tak to je aj dnes. Aj nám už ide o život.

Najskôr sa teda dobre prizrime tomu, čo nám už otvorene ukazuje nová, „neštandardná“ strana starej koncepcie:

Tento obrázok nájdete na zadnej strane časopisu, ktorý našla vo svojich poštových schránkach asi väčšina obyvateľov Slovenska. Ide o tento časopis:

Je to výrez z fotografie, ktorá sa dala nájsť na ich oficiálnej stránke:

Čo vidíme na fotografii? Ako už svitlo mnohým ľuďom na Slovensku, ide o akýsi nový projekt JEZUITOV. A čo môžeme čakať od Jezuitov?

Všade vo svete, kde sa „zjavia“ Jezuiti, zbystria pozornosť všetci odborníci. Ak už nie priamo z oblasti fungovania tajných spoločností typu Slobodomurárov, tak určite aspoň z oblasti práce tajných služieb. A tí ostatní – kŕmiaci samých seba naivitou – sa budú po voľbách, v ktorých Jezuitmi podporovaný subjekt vyhrá aj vďaka ich hlasom, zase rozčuľovať, že „nie toto chceli“. Bude však veľmi, veľmi NESKORO. Ale to je normálna tvár demokracie, teda presnejšie jedného z nástrojov starej, stále vládnucej KONCEPCIE.

Pozrieme sa teda na tento katolícky rád – a z toho už poľahky vyplynie, čo nám môžu „ponúknuť“.

Nie, fotografia Trumpa sa tu nedostala náhodou. Ani jeho víťazstvo vo voľbách nebola náhoda. Veci sa totiž – ako zvyčajne – majú inak. Celý predvolebný zápas bolo iba zvyčajné divadielko pre naivných, pomocou ktorého organizátori show v pozadí zisťovali, ako masy verejnosti reagujú na „kandidátov“.

Existuje veľa tajných fráz, podaní rúk a gest, ktoré používajú Slobodomurári. Slúžia buď nato, aby sa navzájom rozpoznali, alebo aby verejnosti odovzdali určitú špecifickú informáciu. Existuje napríklad veľa mudier (špecifických gest rukami), ktoré sú všeobecne používané týmito tajnými spoločnosťami pri pózovaní pred portrétistami (najmä v minulosti) alebo reportérmi (dnes). Nejde o náhody ani nedopatrenia.

A tak pre tie oči, ktoré sú nielen na pozeranie ale aj vidia hneď jeden poznávací znak. Priamo pred zrakmi divákov je zachytené slobodomurárske podanie rúk:

Môžeme citovať aj známeho autora Davida Ickea:

„Z 56 signatárov Deklarácie Americkej Nezávislosti je známe, že minimálne 50 z nich boli určite Slobodomurári, pričom iba o jedinom je známe, že určite nebol.“

David Icke, TALES FROM THE TIME LOOP

Treba však vedieť, že to nie je jediné gesto tajnej spoločnosti. Poďme teda ďalej. Pravdepodobne najviac zobrazovaný znak sú „Satanské diabolské parohy“. Vytvoria sa zložením stredného prsta a prstenníka – znak známy aj ako „paroháč“. Palec môže byť buď vystrčený alebo aj stiahnutý; používajú sa oba varianty.

Ďalší z hojne používaných znakov je trojuholník:

Jedným z veľmi rozšírených gest je tzv. „Ukrytá ruka“, pri ktorom je (najčastejšie) pravá ruka umiestnená úplne alebo čiastočne pod sakom alebo kabátom. Slobodomurárski rytieri, prezidenti, premiéri a rôzne mediálne osobnosti sú často fotografovaní v póze Ukrytej ruky.

A keď už sme pri tom, tak ešte aj niekoľko ďalších prípadov:

Kardinál Jorge Bergoglio, ktorý bol bezprecedentne zvolený za pápeža Františka I. Je to prvý prípad vôbec, keď člen Jezuitského rádu bol zvolený do najvyššieho postu Katolíckej cirkvi. Reakcie na túto voľbu boli po celom svete rôzne – od gratulácií cez akceptáciu faktu zvolenia po nezáujem. Už tieto samotné reakcie ukazujú, že naivná svetová verejnosť nemá poňatia o skutočnej podstate rádu Jezuitov.

Giacomo Antonelli. Mocný a vplyvný kardinál a sekretár Pápežského štátu za pápeža Pia IX. Antonelli bol zapletený do organizácie vraždy amerického prezidenta Abrahama Lincolna r. 1865. Ukryl aj vraha (J. W. Bootha) pred stíhaním americkými úradmi.

John Wilkes Booth, slobodomurár a herec, ktorý zavraždil amerického prezidenta Abrahama Lincolna.

Známy americký generál Colin Powell

Tom Hanks

Robert de Niro a Al Pacino

Berlusconi

The Beatles

Johnny Depp

Ronald Reagan

Lenin

Trocký

K. Marx

Stalin (zavraždený)

von Hindenburg

Friedrich Nietzsche

Victor Hugo

James A. Garfield (slobodomurár a 20. americký prezident – zavraždený)

W. T. Sherman (Krutý a bezohľadný generál americkej Občianskej vojny. Jeho politika totálnej vojny spálenej zeme proti Juhu mu vyniesla reputáciu „prvého moderného generála“)

Richard Wagner

Wolfgang Amadeus Mozart (slobodomurár, otrávený, zomrel vo veku 35 rokov). Aj jeho otec bol slobodomurár.

Markíz de Lafayette. Slobodomurár 33°. Dôstojník francúzskej armády, počas oslobodzovacej vojny Američanov proti Veľkej Británii slúžil ako generál. Vodca Národnej Gardy v krvavej Francúzskej revolúcii.

Šalamún Rothschild. Bankár vatikánskeho pokladu. Bohatý židovský zakladateľ rakúskej pobočky Rothschildovského klanu vo Viedni. Pravdepodobne starý otec Adolfa Hitlera. Matka Hitlerovho otca slúžila v domácnosti Šalamúna Rothschilda, ktorý bol známy sukničkár. Akonáhle otehotnela bola prepustená. Je zaujímavé, že toto by znamenalo, že Hitler bol čiastočný Žid, a práve preto bolo skúmanie pôvodu Hitlerovej rodiny zakázané pod hrozbou trestu smrti.

Napoleon I. Slobodomurár a francúzsky cisár.

Napoleon III. Slobodomurár a francúzsky cisár. Člen Škótskeho Rítu.

J. W. Göthe

M. Roberspierre, jedna z najznámejších osobností Francúzskej revolúcie

George Washington

Francisco Pizarro. Španielsky conquistador a masový vrah juhoamerických Indiánov.

A tu sa môžeme vrátiť k načatej téme – prečo bol zvolený práve Trump?

Trump študoval dva roky na jezuitskej Fordham University, čo je jezuitská škola v Bronxe. Jeho syn Eric nielenže vyštudoval jezuitskú Georgetown University, ale je tam dokonca stále aktívny (Business Society and Public Policy Initiative Board of Advisors).

Na stránke univerzity si možno pozrieť okruh absolventov, ktorí neskôr zaujali dôležité posty vo vládnucej elite, ako politickej, tak ekonomickej. Medzi nimi napríklad sú:

Prezident Európskej komisie v období 2004-2014, José Manuel Barroso, tiež patrí medzi absolventov.

Tom Dashle, rímskokatolícky radikálny ľavičiar, ktorý nakoniec dosiahol mocenské vrcholy v Senáte. Šejk Chalid bin Thani al Thani, člen vládnucej rodiny v Katare. Alexander Kwasnievski, bývalý prezident Poľska v rokoch 1995-2005... a veľa ďalších „zaujímavých“ ľudí z okruhu politických aj podnikateľských špičiek.

Existujú špekulácie, že Trump je v skutočnosti „falošný kandidát“, ktorého úlohou je zabezpečiť účasť vo voľbách zvyšujúcej sa nezávislej časti voličov, aby bol zabezpečený nezvratný prechod k falošnému pocitu nástupu novej politickej generácie, ktorá ide ako proti republikánom, tak aj proti demokratom. V skutočnosti však následne nastolí jezuitský, pravičiarsky fašizmus, ktorý povedie k celonárodnej rasovej vojne podľa zámyslu majstrov triedneho boja – Synov Loyolu? Tento scenár môže byť až veľmi pravdepodobný. Nepripomína vám to iný neštandardný prístup v politike?

Trump síce tvrdí, že je Presbyterián, ale 2 roky navštevoval jezuitskú Fordham University a potom pokračoval na University of Pennsylvania, o ktorej je dobre známe, že je tiež pod kontrolou Jezuitov. Táto univerzita je financovaná rozličnými Židmi z pápežského dvora, obzvlášť The Annenberg Foundation, ktorú založil pápežský Rytier a „hofjude“ Walter Hubert Annenenberg. Anneneberg krátko navštevoval Pennsylvánsku univerzitu vo svojej mladosti a neskôr založil Annenberg School for Communication at the University of Pennsylvania. Anneneberg je Rytierom Komanderom Rádu Sv. Gregora Veľkého.

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump

http://peoplesupportingpenn.upenn.edu/pspSection/?section=BFS

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Annenberg

http://www.papalhonorees.org/gregmmbcom.htm (note: the middle initial is incorrect; it is erroneously written as “Walter J. Annenberg”)

Dvorný Žid David L. Cohen je Predsedom Správnej rady Pennsylvánskej univerzity a zároveň jej absolvent. Zároveň je výkonným viceprezidentom korporácie Comcast. Nie tak dávno bol vymenovaný za spolupredsedu Plánovacej rady vodcov rímskokatolíckej organizácie Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii.

Mnohí Američania hovoria, že University of Pennsylvania by sa mala správnejšie volať „Hofjude Univerzita“, a to práve vďaka jej enormnému pápežsko-židovskému financovaniu a vedeniu. A naozaj, celé Pennsylvánske územie je pod kontrolou rímskokatolíckej hierarchie skrz Jezuitskú krajinskú jurisdikciu Pennsylvánie, arcibiskupa Filadelfie a biskupa Pittsburghu spolu s dočasne vládnucimi úradníkmi z UPenn (Pennsylvánskej Univerzity). Takto vznikli rímskokatolícke alebo katolíkmi založené univerzity: La Salle University, Duquesne University, Pennsylvania State University, Villanova University, Temple University a Saint Joseph’s University.

Protestanti nenavštevujú rímskokatolícke inštitúcie, a už vôbec nie protireformačné Jezuitské inštitúcie štýlu Fodrham University. Trump je prinajmenšom odpadlík, ak také niečo urobil. Avšak história nekončí Trumpom.

Tri z jeho piatich detí – uvedené vo Wikipedii – navštevovali tieto školy:

Donald John Trump, Jr. – Alma mater: University of Pennsylvania

Ivanka Marie Trump – Alma mater: University of Pennsylvania

Eric Frederic Trump – Alma mater: Georgetown University.

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump,_Jr.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Trump

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Trump

Teda takto to s Trumpom je – prepojenie s jezuitskou Fordham Univerzity a tajne aj s jezuitskou UPenn. Trump má minimálne tri deti, ktoré všetky absolvovali UPenn a notoricky známu jezuitskú Georgetown University. O čo sa pred očami svetovej verejnosti vlastne hrá? A o čo ide Jezuitom na Slovensku? Žeby išlo o niečo v náš prospech? Aby sme nezomreli v naivite, pozrime sa na jednu z prísah, ktorú skladajú tí, ktorí vstúpili medzi Jezuitov. Treba vedieť aj to, že Jezuiti majú aj tzv. laických členov Rádu – znamená to, že nemusia byť vysvätení popi, ale inak platia pre nich všetky povinnosti členov rádu:

JEZUITSKÁ PRÍSAHA

Protireformačná vojna

Týmto sľubujem a prehlasujem, že budem, kedykoľvek sa naskytne príležitosť, podporovať a viesť neoblomnú vojnu, tajne aj otvorene, proti všetkým heretikom, Protestantom a Liberálom, tak, ako mi to bolo nariadené, aby som ich vykorenil a vyhladil z tváre celej zeme; a že neušetrím ani vek, ani pohlavie alebo stav; a že budem vešať, zabíjať, variť, trhať, škrtiť a pochovávať zaživa všetkých známych heretikov, rozrezávať im bruchá a loná ich žien a drviť hlavy ich detí o steny, aby som navždy zlikvidoval ich mrzkú rasu. Ale ak toto všetko nemôže byť robené otvorene, budem tajne tráviť nápoje, škrtiť povrazom, použijem oceľový hrot alebo olovenú guľku, bez ohľadu na česť, postavenie, dôstojnosť, autoritu osoby alebo osôb, nech je v akomkoľvek stave života, buď verejne alebo tajne, toto mi môže byť v akomkoľvek čase nariadené akýmkoľvek agentom Pápeža alebo Nadriadeným z Bratstva Svätej Viery Spoločnosti Ježišovej.

Po prečítaní tejto prísahy by malo byť každému Slovienovi jasné, ako si predstavujú Jezuiti „slovanstvo len v rámci kresťanstva“ a ako sa plánujú voči nám chovať. Ale to nie je všetko. V minulosti zásadný vklad do nášho národného prebudenia vniesli ŠTÚROVCI – ale poplatní svojej dobe to boli evanjelici. Z jezuitského pohľadu si zaslúžia to isté, čo chystajú pre nás...

Je načase sa zobudiť z tejto naivity. Z nejakého dôvodu sa odhalili dosť skoro – do ďalších parlamentných volieb je ešte ďaleko... alebo žeby malo nastať niečo ešte pred nimi?

Toto – samozrejme – nie je vyčerpávajúca informácia o Jezuitoch, ale rozhodne by mala naštartovať proces myslenia. Malo by sa vám aj vyjasniť, aké ciele môžu sledovať u nás – lebo kresťanská cirkev má dvetisíc rokov ciele rovnaké. Hrozné je však to, že aj metódy.

Viac detailov si prinesieme v niektorom z budúcich článkov, ale určite nám nezaškodí sa oboznámiť s výrokmi niekoľkých známych osobností na adresu Jezuitov:

Pápež Klement XIV. (1705-1774)

Pápež Klement XIV. svojho času zrušil Rád Jezuitov. Pri podpise svojej Buly, ktorá zakazovala a likvidovala Jezuitov (Bula je najsilnejším právnym dokumentom pápeža) povedal:

„Zákaz je dosiahnutý a neľutujem ho, lebo to je riešenie po preskúmaní a zvážení všetkého, a pretože si myslím, že to je nevyhnutné pre cirkev. Ak by to nebolo urobené, urobil by som tak teraz. Ale tento zákaz bude moja smrť.“

Pápež Klement XIV. poznal Jezuitov veľmi dobre, a preto očakával smrť z ich rúk. A veru mal pravdu – otrávili ho... a dnes je už Jezuita pápežom...

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

„Títo Jezuiti sú vojenskou organizáciou, nie náboženským rádom. Ich šéf je generál armády, nie iba púhy otec opát kláštora. Cieľom ich organizácie je MOC. Moc v tej najdespotickejšej podobe. Absolútna moc, univerzálna moc, moc ovládať svet vôľou jediného človeka. Jezuitizmus je ten najabsolutistickejší despotizmus: a zároveň to najväčšie a najenormnejšie zneužitie... Generál Jezuitov trvá na tom, že on je pánom, suverénom, nad suverénom. Kdekoľvek sú Jezuiti pripustení, tam budú pánmi, nech je zo za akúkoľvek cenu. Ich spoločnosť je svojou podstatou diktátorská, a preto je nezlučiteľná so všetkými zavedenými autoritami. Každý čin, každý zločin, akokoľvek ukrutný, je záslužným dielom, ak je spáchaný v záujme Spoločnosti Ježišovej, alebo na rozkaz generála“.

Adam Weishaupt (1748-1830)

Zakladateľ Rádu Iluminátov.

„Stupeň moci, akú bola schopná dosiahnuť Spoločnosť Ježišova v Bavorsku je úplne absolútna. Členovia rádu boli spovedníkmi a vychovávateľmi voličov; takto mali priamy vplyv na politiku vlády. Cenzúra náboženstva sa dostala do ich žiadostivých rúk v takom rozsahu, že niektoré farnosti boli nútené ich uznať ako nadriadenú moc. Aby zničili všetok Protestantizmus a poskytli kompletný katolicizmus, zmocnili sa nástrojov verejného vzdelávania. Práve Jezuiti založili väčšinu bavorských vysokých škôl, ktoré potom mali plne od kontrolou. Oni viedli aj stredné školy v krajine.

Markíz de Lafayette (1757-1834)

„Podľa môjho názoru, ak budú slobody tejto krajiny – Spojených štátov severoamerických – zničené, tak to bude výlučne vďaka Jezuitom rímskokatolíckej cirkvi, lebo oni sú najzručnejší, najnebezpečnejší nepriatelia občianskej a náboženskej slobody. Oni podnietili NAJVIAC vojen v Európe.

Abraham Lincoln (1809-1865)

„Táto vojna (americká občianska vojna 1860-1865) by nikdy nebola možná bez zlovestného vplyvu Jezuitov. Pápežovcom vďačíme za to, že teraz vidíme našu zem nasiaknutú krvou jej najšľachetnejších synov. Hoci existovali veľké názorové rozdiely medzi Severom a Juhom v otázke otroctva, ani Jeff Davis ani nikto z vedúcich mužov Konfederácie by sa neodvážil napadnúť Sever, ak by sa nespoliehali na sľuby Jezuitov, že pod maskou demokracie, peniaze a zbrane rímskych katolíkov, dokonca francúzske zbrane, sú im k dispozícii nás napadnúť.“

Lincoln mal takýto výrokov oveľa viac, nečudo teda, že ho Jezuiti zavraždili.

Fiodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881)

„Jezuiti sú proste rímskou armádou pre pozemskú suverenitu nad svetom v budúcnosti, s rímskym pápežom ako cisárom... to je ich ideál... Je to jednoducho žiadostivosť po moci, alebo špinavý pozemský zisk či dominancia – niečo ako univerzálne nevoľníctvo s nimi ako pánmi – to je všetko, o čo im ide. Možno dokonca ani neveria v Boha“.

Adolf Hitler (1889-1945)

„Najviac som sa naučil od Rádu Jezuitov... Zatiaľ som nevidel na zemi nič impozantnejšie, ako je hierarchická organizácia katolíckej cirkvi. Značnú časť ich organizácie som preniesol do mojej vlastnej strany... Katolícku cirkev musíme považovať za náš príklad... Poviem vám tajomstvo. Založil som Rád... v Himlerovi vidím Ignáca z Loyoly!“

Walter Friedrich Schellenberg (1910-1952)

„Naše SS bolo Himlerom organizované podľa princípov Jezuitského Rádu. Pravidlá služby a duchovné cvičenia predpísané Ignácom z Loyoly poslúžili ako model, ktorý Himler starostlivo odkopíroval. Absolútna poslušnosť bola najvyšším pravidlom; každý rozkaz musel byť vykonaný bez komentára.“

Hoci materiál v tomto článku nie je ani náhodou plne vyčerpávajúci veríme, že už je jasné, o čo môže Jezuitom v našej zemi ísť.

V téme budeme ešte pokračovať.

Pripájame aj niekoľko liniek, z ktorých sme čerpali:

http://www.energyenhancement.org/BORGIAS-ROCKEFELLERS-OLIGARCHIC-GANG-FAMILIES-RULE-WORLD-BRITISH-EMPIRE-CITY-OF-LONDON-MERCANTILE-MASONIC-LODGE-LIVERY-COMPANIES-VATICAN-JESUITS-KNIGHTS-OF-MALTA-SMOM-BUSH-BLAIR-SOROS-KISSINGER-MURDOCH.htm

http://www.whale.to/b/hand_sign.html

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica.htm#Contents

04.07.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.