PRIBLIŽNÝ OBRAZ ALGORITMU SVETA

29. októbra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, OBRAZY SVETA

Ak sa pozeráme na Svet z védického pohľadu, tak sa naň pozeráme skrz energetické vzťahy. Ako vieme z Knihy Svetla, vo Vesmíre neexistuje nič iba Energie a Sily, ktoré ich riadia. Náš pohľad na energie sa však najčastejšie formuje cez prizmu, ktorú niekto vytvoril pre nás – ale z nám cudzích dôvodov. Takto naformátovaný pohľad najčastejšie voláme Matrix. Je to najmä kvôli filmu, ktorý – síce umeleckým spôsobom – ale v každom prípade Obrazne podáva podstatu informácie. Samozrejme že iba pre tých, ktorí chcú vidieť. Väčšina ľudí nechce, ale takýto nemajú prečo čítať našu stránku.

Žijeme teda v určitom systéme, o ktorom však nevieme, kto a prečo ho vytvoril. Tu platí – bohužiaľ – pre nás nepríjemná zásada. Ak nepoznáme podstatu systému v ktorom žijeme, tak sme buď obete alebo potrava. Aby sme takýto neboli, potrebujeme mať správne vyformované Svetoponímanie.

Bez správne sformovaného pohľadu na Svet, ktorý zahŕňa ponímanie podstaty, človek nemôže stabilne v ňom existovať. Aby sme dokázali správne sformulovať Svetoponímanie, potrebujeme mať jasnú predstavu o Obraze Sveta a roli človeka v systéme stavby Sveta.

Stvoriteľom všetkého je Najvyšší Rozum. Je to mysliaca energetická substancia, ktorú inak môžeme nazývať aj Svetová Harmónia. Najvyšší Rozum má svoj nástroj, pomocou ktorého tvorí Svety a rozličné objekty vo Vesmíre. Tento nástroj môžeme nazvať Matrica Tvorenia, čo je forma energie v prvobytnom stave.

Všetky naše životy a činy odchádzajú do tejto Matrice, pretože aj oni sú svojou podstatou formou energie a Matrica uchováva energiu. Z Matrice bolo vyvedené aj všetko tvorenie. V nej je možné nájsť všetky myšlienkové formy, idey a formy energie všetkého, čo bolo alebo bude vytvorené vo všetkých Vesmíroch. Ľudia, ako aj všetko ostatné bolo vytvorené z energie Matrice, ale Duša pochádza od samotného Najvyššieho Rozumu.

Forma, črty či vlastnosti – to všetko sú energie Matrice. My všetci sme súčasťou tých istých energií, ideí či konceptov tvorenia. V Matrici jestvuje špecifický segment, z ktorého sme zhotovení. Jeho energia sa zhoduje s našou a vplýva na nás. Na jemnohmotnej úrovni sme všetci medzi sebou navzájom prepojení, preto činy hoci aj jedného človeka vplývajú na všetkých ostatných, na celý okolitý Svet. Človek je časticou Stavby Sveta – Živatma – ktorá je so Svetom tesne prepojená. Základná úloha človeka na Zemi je evolučný vývoj samého seba a okolitého Sveta skrz Dušu, ktorá je individualitou Božieho Ducha, ktorý je všetko vo všetkom Jestvujúce. Je to univerzálna energia Života, skoncentrovaná a lokalizovaná, vibrujúca na špecifickej frekvencii v konkrétnom čase, na konkrétnom mieste a v konkrétnych podmienkach.

Duša človeka je to, čím sme, je to naša podstata. Naše Telo a Um je to, čo používame nato, aby sme mohli okúsiť, kto sme vo sfére Zodpovedajúceho. Chrám našej Duše sa nachádza vo sfére Absolútneho, kde prebýva Boží Duch. Duša na Zemi žije vo sfére Zodpovedajúceho – povedzme hologramu – a po opustení fyzického tela nastupuje na púť domov, odkiaľ prišla. Tam sa znovu stretne s Božím Duchom a stane sa jedným Duchom, jednou energiou, uchovajúc svoju individualitu.

Telo človeka žije v silovom poli, ktoré nazývame Duša. Ono prebýva vnútri tejto energetickej formy. Táto energia má rozum, čo je uchovávateľ aj zdroj všetkého poznania zároveň, všetkého ponímania, všetkých oznamov, informácií a skúseností. Duša vo svojej podstate predstavuje objekt Matricového typu, ktorý má množstvo úložných buniek, ktoré sa zapĺňajú energiami rozličnej kvality.

Akékoľvek naše výrazy – Ľúbosť, Láska, Hnev, Tvorivosť, Závisť, Nenávisť, Žiadostivosť, Agresivita a iné – sú energie, ktoré nasycujú túto Matricu, čím sa zapĺňajú jej bunky. Vnútorný obsah Duše a jej podstata prestavuje fundament osobnosti a je základom jej vývoja. Impulzom na vývoj Duše a stimulom jej progresu je protiklad medzi pozitívnymi a negatívnymi vlastnosťami, ktoré sú uložené v jej vlastnej konštrukcii. Úroveň vývoja osobnosti je priamo závislá od úrovne naplnenia Matrice energiou od zmyslov. Vývoj samotnej Duše je zaprogramovaný do novej materializácie v podobe budúcich udalostí a životných situácií, čo je svojou podstatou evolučná púť Duše, jej hlavné predurčenie v Javi. Dané situácie vypĺňajú v štruktúre osobnosti nedostatočné energie pre jej vývoj. Program je zostavený v určitom poradí nasledovania nevyhnutných udalostí. Prechádzajúc cez ne, osobnosť – využívajúc právo výberu – vyberá svoj variant chovania sa a tak sama tvorí konfiguráciu svojej Duše tým, že nadobúda pozitívne alebo negatívne smerovanie. Napĺňanie Matrice energiou prebieha nie iba na základe chovania sa osobnosti, ale aj pociťovaním a mysliacimi procesmi. Aktívna pozícia osobnosti pozitívne vplýva na kvalitu jej náplne. V jej základe leží vnútorná neuspokojenosť so sebou samou. V tom leží zdroj premieňania vnútorného sveta vo vonkajší.

Aby bolo možné tento proces správne pochopiť, siahnime priamo do klasických védických Obrazov. Predstavme si človeka ako klasický bojový voz ťahaný piatimi koňmi. Kone sú naše Zmysly, liace Um, kočiš Rozum, bojovník je Svedomie a cestujúcim v našom voze je Duša. Telo je voz s kolesami, aby Duša mohla pohodlne cestovať. V ideálnom stave by mal voz riadiť Razum opierajúc sa o Svedomie!

Funkcia Duše je ukázať svoje prianie, ale nemenovať ho.

Funkcia Umu je učiniť výber, vychádzajúc z reálnych možností.

Funkcia Tela je realizovať ukázaný výber.

Keď Um, Razum a Duša tvoria spolu v harmónii a jednote, tak v tele sa prejavuje Boží Princíp. Naše Telo riadi Duša, Dušu riadi Duch a Ducha Svedomie.

Duša je energetická Matrica zostavená z úložných buniek skúseností.

Duch je Božia Múdrosť.

Duša musí poznávať túto Múdrosť počas svojho života v JAVI.

Svedomie je neprerušiteľné a harmonické spojenie Duše s Božím Svetom.

Um patrí materiálnemu Telu, je nevyhnutný na prežitie a podlieha vplyvu Zmyslov. Výsledkom činnosti Umu je chovanie sa človeka. Um riadi všetky funkcie organizmu a pracuje na dosahovaní uspokojenia obľúbených želaní Tela.

Razum (Rozum) je Duchovné Telo, ktoré riadi Um.

Vedomie je Božie mysliace centrum Razumu.

Svedomie je vnútorné Duchovné meradlo, základ výberu.

Telo je iba nástrojom našej Duše. Náš Razum je tou silou, ktorá dáva do pohybu Dušu. Um je nástrojom Tela používaným na materializáciu želaní Duše. Pre Dušu je najvyšším precítením Ľúbosť, ktorá je aj jej zmyslom a cieľom. Duša potrebuje na vývoj zmysly a nie poznanie. Poznanie sú pojmy a Zmysly je skúsenosť. Najvyšší zmysel je skúsenosť jednoty so Všetkým Jestvujúcim, zmysel dokonalej Ľúbosti. Veď svet ktorý nás obklopuje – vrátane všetkých živých bytostí – pozostáva z jedných a tých istých elementárnych častíc. Každá taká častica má určitý energetický potenciál a vyžaruje do okolitého priestoru špecifickú energiu. Zo špecifických energetických potenciálov sa skladajú celé poľové zoskupenia. Nízkofrekvenčné energetické polia nesú v sebe vibrácie, ktoré u človeka vyvolávajú negatívne vlastnosti: agresivitu, závisť, násilie, zlobu a pod. Vysokofrekvenčné polia zase opačne, nastavujú ľudí na prejavovanie pozitívnych vlastností osobnosti: dobro, radosť, rovnováha, harmóniu s okolitým svetom a pod. Človek má svoju energetiku, svoju jemnohmotnú energetickú obálku. Medzi energetikou okolitého priestoru a energetikou človeka prebieha neustála vzájomná výmena energií. V závislosti od toho, aké energetické vibrácie človek vyžaruje, s tak isto orientovanými poľovými štruktúrami on aj rezonuje a prejavuje agresívne alebo dobrosrdečné chovanie. Z toho vyplýva, že okolité prostredie pôsobí na človeka pomocou energetického vplyvu poľových zoskupení a človek na svoje okolie zase pôsobí prostredníctvom svojich myšlienok a vyslovených slov, preto lebo KAŽDÉ VYSLOVENÉ SLOVO PREDSTAVUJE VIBRAČNÝ PRÍKAZ. A ľubovoľný Myšlienkový Obraz – ktorý zrodil človek – je energetickou substanciou, ktorá je schopná rezonovať s energetickými poľami, ktoré nás obklopujú a odraziť sa na dispozícii človeka a jeho chovaní. Rezonančný efekt sa dosahuje intenzívnosťou túžby a presvedčenia v schopnosti dosiahnutia cieľa. Takéto vzájomné pôsobenie na úrovni energetiky umožňuje vytvárať okolo človeka pozitívne podmienky na realizáciu toho, čo bolo vymyslené, pokiaľ nedôjde v vnútornému rozladeniu sa so sebou samým.

Najväčší vplyv na všeobecný psychoenergetický priestor má svetonázor človeka, jeho vzťah k sebe aj druhým, jeho činy a konanie vôbec. Samotná energetika okolitého priestoru nemá žiadnu polarizáciu, funkcionalitu rodiacej sa energii pridáva človek svojimi myšlienkovými Obrazmi. Spájajúc sa do jedného celku, prenikajúc sa navzájom na jemnohmotnej úrovni, zlievajúc sa ako rieky, individuálne Duše rodia svojráznu, nadvedomú psychickú bytosť, ktorá nadobúda psychickú individualitu nového typu, ktorá riadi ľudí. Takáto energetická bytosť vytvorená ľuďmi, spájajúca ich na zhodnej energeticko-informačnej vibračnej charakteristike sa volá EGREGOR. Egregory sú vytvárané našimi myšlienkami, ideami, nedostatkami, zmyslami, cieľmi. Sila egregoru závisí od sily želania človeka a tých, ktorí zdieľajú tieto ciele a intenzívne ich podporujú. Presne tak isto pôsobí napríklad aj namodlená ikona, ktorá vôkol seba vytvára energetické pole na jemnohmotnej úrovni a zodpovedajúcim spôsobom vplýva na vedomie ľudí. Jestvujú aj Prírodné egregory, ktoré sú vytvárané veľkými vodnými plochami, horami, priesmykmi, vodopádmi, zlomami zemskej kôry a pod. Náboženské Egregory sú predstavované Ježišom, Alahom, Budhom, Jehovom a pod. Tu je však dôležité si ich NEMÝLIŤ SO STVORITEĽOM!

Svetonázor či Svetoponímanie človeka sa formuje pod vonkajším energeticko-informačným pôsobením v procese jeho výchovy, vzdelávania a umiestnenia v konkrétnom životnom priestore. V procese takéhoto pôsobenia na podvedomie človeka sa vytvára Matrica stereotypu chovania sa, ktorá predstavuje kópiu stabilných fyziologických a emocionálnych reakcií na vonkajšie podnety. Jej špecifikum je v tom, že v prípade, keď sa človek dostane do takej zložitej životnej situácie, akú predtým videl vo filme, na internete a pod., tak sa spustí automaticky, bez uvedomovania si okolností.

Človeka na jeho životnej púti dáva do pohybu záujem, čo je svojrázny zdroj energie, uvedomená si potreba a riadi nás Obraz, t.j. spôsob realizácie sformulovanej potreby, nakoľko Uvedomovanie si je riadiaci program nášho biopočítača.

Človek v stave vnútorného rozrušenia sa môže dostať pod vplyv zvonku kontrolovaného riadenia, pretože v takom okamihu sa odpája vlastná logika zdravého úsudku a prepína svoj mód chovania sa na riadenie iba zmyslami a emóciami, čím začína konať chyby a strácať zmysel pre realitu. V takom stave sa môže dostať pod vplyv egregorov, ktoré sú čo do energetiky s ním totožné.

Mozog človeka si možno predstaviť ako biopočítač, ktorého operačný systém tvoria špecifické programové moduly Výchovy, Učenia sa, Vzdelania a pod. Presne tak ako každý počítač, aj my máme prirodzený antivírusový modul, ktorý na úroveň podvedomia neprepúšťa rôzne negatívne myšlienkové formy, ktorých je v našom energeticko-informačnom poli množstvo. Ale tento sa môže sa aj zablokovať, najmä vtedy, keď sa človek nachádza v stave vzrušenia, keď je alebo spí. V takých okamihoch zablokovania sa môžu na úroveň nášho podvedomia dostať rôzne, nám nanútené negatívne myšlienky, a to až po samovraždu. Aby sme neutralizovali všetok takýto hnus, je potrebné celý tento odpad vystaviť logickej analýze a aj fyzicky odstrániť larvy z priestoru nášho vnútorného aj vonkajšieho Vedogonu. Dôjde k neutralizácii takéhoto vírusu.

Mimoriadnu úlohu pri dosahovaní našich cieľov má uvedomenie si ich, t.j. vo svojom vedomí  si namodelujeme etapy ich realizácie. Uvedomením si zmyslu Obrazov, ktoré vo vedomí vytvárame, tvoríme energiu, ktorá vstupuje do rezonancie so zodpovedajúcimi poľovými štruktúrami a tým priťahujeme ďalšiu energiu, ktorá štrukturalizuje okolitý priestor do smeru dosiahnutia zadaného cieľa. Ale predovšetkým treba najskôr priviesť do stavu vnútornej rovnováhy a harmónie samého seba, inak sa bude naša energia spotrebovávať na naše vnútorné problémy a stresy. Musíme sa naučiť nepodliehať svojim želaniam typu „ja chcem“, ale úsilím svojej vôle a logikou zdravého zmyslu regulovať svoje zlozvyky a negatívne návyky. Akýkoľvek náš problém alebo komplikácia je elementom riadenia človeka vedomím, pretože vždy je možnosť výberu sa buď vybrať po pozitívnej púti vývoja, alebo po púti Duchovnej a fyzickej degradácie.

Samých seba môžeme regulovať autosugesciou a uvedomovaním si možností svojho organizmu, ktorý je riadený pomocou zmyslovej sféry, vrátane orgánov ponímania. Aby sme si mohli pomôcť v riadení svojho zdravia a životnej pohody, treba sa nám naučiť vytvárať si svojou obrazotvornosťou široké spektrum Obrazov a prežívať reálne preciťovanie, ktoré oni spôsobujú. Okolitý svet spoznávame skrz zmyslové pocitové vnemy, a tieto vnemy sú unikátnym nástrojom na ovplyvňovanie psychiky a fyziológie človeka. Vytvorením špecifického myšlienkového Obrazu vzniká vnútorné prežívanie alebo precítenie, ktoré ovplyvňuje psychiku a fyziologické procesy v našom organizme. Preto v začiatkoch je potrebné budovať schopnosť dosahovať stav vytvorený predstavou a reálne ho prežiť vnemovým zážitkom.

Jedna z najdôležitejších vlastností ľudskej psychiky je Obrazotvornosť, ktorá má však u každého človeka svoje osobitosti. Človek môže generovať myšlienkové Obrazy rozličnej jasnosti a s ich pomocou provokovať organizmus na rozličné reakcie. Reálnosť pocitov záleží od sily jasnosti Obrazu. Treba sa naučiť používať svoje vnútorné preciťovanie vo svoj prospech, a nie – ako to robíme väčšinou dnes – si vnucovať rozličné choroby a odkláňania sa od normy aj tým spôsobom, že sa pokúšame si hneď stanovovať kdejaké diagnózy.

Hlavným regulátorom Životnej energie v človeku je psychika, ktorá reguluje rovnováhu síl a energií, a v konkrétnom prípade aj vnútornú harmóniu človeka, bez ktorej nie je možné vytvoriť ostrý, jasný Obraz vo svojom vedomí. Myšlienkové Obrazy hrajú úlohu svojráznych spúšťačov, ktoré spúšťajú činnosť podvedomia.

Ľúbosť, láska, dobro, krása, zlo, závisť, nenávisť, žiadostivosť, bolesť, urážka, násilie atď. – to je súhrn základných, bázových pojmov a termínov, v rámci ktorých je možné objasniť všetko a v takomto rámci je potrebné zostavovať vysvetlenia všetkých prebiehajúcich procesov v okolitom svete a vo všeobecnosti aj Stavbu Sveta. S nimi a pomocou nich sa vytvárajú Obrazy Sveta a Bytia. Upevňujú sa cez komunikáciu s jemnohmotných svetom a ostávajú v človeku navždy. Formujú svet človeka, ktorý robí projekciu tohto vnútorného sveta na svet okolo seba, a tento sa mení na základe jeho pohľadu. Takéto ponímanie sveta takáto predstava o svete bude postavená na tom najbezpečnejšom prvotnom zdroji a zakorení sa pevne a pochopiteľne, dokonca tak, že si ju človek prestane všímať. To bude ten svet a ten Obraz myslenia, ktorý bol vždy a iného nebolo a nieto, pretože takéto ponímanie Sveta bude zároveň aj samotný Človek!

Toto je pohľad na Svet, ktorý opisuje algoritmus jeho zostavenia. Na prvý pohľad je jasné, že ide o niečo úplne iné, než sme doteraz – skrz Matrix – poznali. Ale pochopenie Sveta takého, aký je, to je cesta von z labyrintu v ktorom žijeme. Práve z tohto dôvodu sa budeme zaoberať PSYCHOENERGOLYTIKOU.

Na okraj dodajme, že aj keď nemusíme byť spokojní so situáciou okolo nás, riešením nie je posilňovanie takéhoto stavu. Ak budete sledovať rozličné – hoci aj pravdivé – fakty o USA, NATO, EÚ, Kresťanstve a pod. nič sa v okolí nás nezmení. Jediné čo budete robiť koncentrovaním svojej pozornosti na takéto subjekty je to, že ich v jemnohmotnom Svete posilňujete, odovzdávate im svoju Životnú energiu. Ak chcete z toto kruhu von a meniť veci, tak im PRESTAŇTE VENOVAŤ POZORNOSŤ, t.j. nič iné okrem faktu ich existencie neberte do úvahy, nemodulujte ani nesmerujte svoju Životnú energiu. Pozornosť, t.j. energiu svojho Života zamerajte na svoj vlastný Duchovný vývoj. Len to je cesta k prežitiu v prostredí nastupujúcich Vysokých frekvencií – frekvencií Sveta Svetla.

NAŠI PARTNERI: