RIADENIE NA POZADÍ

1. januára 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OVPLYVŇOVANIE, PRAVDA DNES

Žijeme v časoch, ktoré biblické texty nazývajú obdobím Armageddonu. V zmysle mnohých proroctiev – a to neberieme do úvahy naše, védické – je to koniec jednej kapitoly vo vývoji biosféry Zeme a začiatok druhej. Vstupujeme do roku 2016 podľa kresťanského Letopočtu, a práve o tomto roku napríklad bulharská Vanga predpovedala, že „vidí Európu pustú“. Zachová sa iba Rus, pričom hlavným Duchovným centrom – centrom ďalšieho vývoja – bude Západná Sibír. Tu len poznamenajme, že všetky proroctvá sa vždy podávajú obrazne, a práve Obrazy majú mnoho hrán – ale o tom sme už neraz písali. Pamätajme najmä to, že ešte pred 1 000 rokmi sa aj naše územie nazývalo Maličká Rus alebo Maličká Tartaria (napr. máme hory Tarta-Tatra-Tatry a pod.). V zmysle – síce spotvoreného – ale predsa len proroctva pripisovaného kráľovi Svätoplukovi prežijeme vtedy, ak naše tri prúty budú spolu. Spolu znamená všetky naše Rody – Rody Slovanov a Árijcov – sa musia zjednotiť. Spolu znamená Maličká Rus, Malá Rus a Veľká Rus. Takto sa vytvorí nová Rus, Rus stojaca na starých Konoch a Ustojoch. Ak by zlyhala čo len jediná zložka, nebude nič. Všetci alebo nikto – jednoduchá matematika. A kto je zodpovedný za toto zjednotenie? V zmysle Velesovej knihy MY! Nebude nijaké „SAMO SA TO“, t.j. niekto príde a dá veci do poriadku – za nás a pre nás. Sme strojcami svojho osudu, budúcnosť našich detí je teraz v našich rukách – objektívne podmienky dozrievajú v náš prospech. Hoci časy sa objektívne tak či onak zmenia – subjektívna stránka zmeny je naša evolučná úloha. Kto ak nie my?

Staroverec nie je stúpenec konfesie, pričom význam odvodzujeme priamo zo samotných základov našej existencie – z nášho starého písma – Staroslovienskej Bukvice, ktorej existenciu nepopiera ani oficiálna veda. Z písomného systému našich Predkov vieme vyčítať poznanie našich Predkov. Z cudzích textov sa dočítame nanajvýš to, čo si o nás myslia cudzinci.

Všetky staré, prvobytné slová vznikli spájaním Obrazov, teda želané Obrazy sa cieľavedomým spôsobom spájali do slov. Celé slovo takto nesie podprahovú frekvenciu, ktorá priamo aktivuje podvedomie, t.j. zasahuje do večnosti. Skazené slová a slová, ktorým bol daný iný význam, než aký mali od prvopočiatku je to isté, ako v počítači vírus. Dnes používame vírusový jazyk.

Pretože bukvice Staroslovienskej Bukvice majú okrem Obrazov aj meno, fonému a niektoré aj čísla, tak pri znalosti základných princípov je už ľahko overiť určenie a zhodu či nezhodu rozličných slov, o etymológii ani nehovoriac. Použitím jednoduchej metodiky ch’Árijskej Aritmetiky dokážeme vypočítať tzv. údelnú váhu slova. Často je potrebné použiť pre dosiahnutie výsledku rôzne slová namiesto opakovania toho istého, ale dve slová nie sú nikdy úplne rovnaké, pretože sú zostavené z iných bukvíc, a teda podprahovo vyžarujú iné Obrazy. Dôležité je vždy to, aby mali „rovnaké frekvenčné rozpätie“, t.j. aby podporovali ten istý zmysel. To platí jedine a výlučne vtedy, ak je údelná váha dvoch slov identická. Čierna mágia používa napríklad jednu metodiku, v ktorej postaví v texte dve slová s protichodnou energetikou. Ich obrazy sa navzájom energeticky vynulujú, a potom v takých textoch možno čítať honosné a krásne myšlienky, ale ich pozitívny dopad na podvedomie čítajúceho je vopred eliminovaný požitím protikladnej frekvencie. Napríklad slovné spojenie „Pán Boh“; „Pán“ (t.j. „Hospodin“) a „Boh“ majú úplne rozdielne údelné váhy, a teda nemôže ísť o tú istú entitu. S poznaním Staroslovienskej Bukvice sa ľahko zorientujete v záplave novovytvorených slov, ktoré majú inú fasádu a iné vnútro. Takými slovami vždy dávame podvedomiu systémový PRÍKAZ používať ich skutočný – čo do podstaty neraz opačný – význam, lebo ten vyplýva z ich Obrazov. Je to presne ako v počítači, systémové príkazy sú súčasťou operačného systému, užívateľské programy sú pre laikov. Počítačový program nepozostáva z emócií a dojmov, ale reálnych technických príkazov. Neznalosť NIKDY neospravedlňuje – ak máme na mysli karmické Kony Vesmíru. Tu by sme každému odporúčali si „vlastnoručne“ overiť napríklad také slová ako demokracia, štát, morálka, história, anjel (angel) a podobne.

Slovo Staroverec má slovný koreň „STAR“, čo na základe horeuvedeného princípu nesie čiastkové Obrazy S-T-AR, teda „Slovo“ + „Tvierdo“ (t.j. Tvrdo, Pevne) + AR. Slovo je nielen zvuková frekvencia prenosu informácie od subjektu k objektu, ale aj literárny útvar, napr. kniha. „AR“ je prípona vyjadrujúca uchovávanie predchádzajúcich Obrazov., t.j. brank-ÁR je ten, kto chráni, uchováva bránku, pek-ÁR chráni umenie o pečení, lek-ÁR o liečení, such-ÁR uchováva sucho a pod. U Anglosasov sa prípona vývojom premenila na „ER“, ale nesie rovnaký obrazový význam: fight-ER, walk-ER a pod. Knihy vždy boli synonymom Múdrosti, t.j. celkový Obraz slova „Staroverec“ znamená „Ten, kto pevne uchováva Múdrosť, ktorú dostal v Slove“. Najskôr musí Múdrosť vlastným úsilím nadobudnúť, teda púhu informáciu vlastnou činnosťou „pretaviť“ na Múdrosť. Informovaný človek – z védického pohľadu – ešte nie je múdry, to musí urobiť oveľa viac. Preto Staroverectvo nie je konfesia. Múdrym sa totiž nemožno stať iba prestupom do iného tábora či cirkvi. Osobná skúsenosť nadobúdania múdrosti je nevyhnutnou podmienkou. A tu nám ostalo jedno naše prastaré príslovie – ktoré dnes chápeme úplne inak: „Zvedavý bude skoro starý“. Čo v skutočnosti hovorí? Že iba aktívnym hľadaním nových poznatkov možno zmúdrieť…

Všetky skupiny – bez ohľadu na to, akú majú nálepku – ktoré bránia vytvoreniu jednoty Slovanov – čoho nevyhnutnou súčasťou je poznanie Predkov – slúžia cudziemu princípu „Rozdeľ a panuj“. Vari netreba zdôrazňovať, že toto heslo nebudú mať na „vývesnej tabuli“. A pomocou spravodajskej metodiky „Diletantov“ si ani nikdy nemusia uvedomiť, komu a čomu slúžia. Platí však ono biblické „po ovocí spoznáte ich…“, či inak aj z pesničky „Tretie oko“ od skupiny Elán „…sú čudní vtáci s perím a sú boží bez peria…“.

Prenesme sa ponad nevedomý a naivný predpoklad, že „všetko čo má obrady a rituály je náboženstvo“ a postúpme vpred. Zdalo by sa, že „zdravý, sedliacky rozum“ a podobné vyjadrenia sú správnou cestou k poznaniu. A tu je ukrytá ďalšia pasca, do ktorej chytajú množstvo ľudí.

Metodika „zdravého rozumu“ stojí na poznávaní materiálneho sveta skrz naše zmysly – ktorých máme päť. Dá sa pomocou našich piatich zmyslov dopátrať k Istine? Priblížme si to takto. Od detstva každý z nás dostával nejaké informácie, mal nejakých kamarátov či kamarátky, čítal nejaké knižky či časopisy, chodil na nejaké školy, sledoval nejaké filmy, surfoval po internete… atď. Môžu dvaja ľudia na svete mať úplne rovnaké poznatky – vychádzajúc z osobných skúseností? V žiadnom  prípade nie, pretože každý dostal úplne inú kombináciu vstupov – cez päť zmyslov. A to si ešte myslíme, že sme nad zvieratami – ktorý zo zmyslov máme dokonalejší ako tvory v ríši zvierat? Máme lepší zrak ako sokol, lepší hmat ako had, lepší sluch či čuch ako pes…? A tu sme pri zdroji toho, čo nazývajú „zdravý sedliacky rozum“. V skutočnosti ide o veľký sebaklam, do ktorého sme boli majstrovsky vmanévrovaní a o ktorom ani netušíme, že v ňom sme.

Metodika používania iba piatich zmyslov nedokáže podať iné informácie, ako informácie o materiálnom svete, aj to v menej kvalitnom formáte ako u zvierat. Človek však žije v prvom rade vnútorným svetom, a až potom vonkajším. Podľa podania našich Predkov mám nie päť, ale sedem zmyslov – patria tu ešte intuícia a jasnovidectvo. A tieto fakulty nemajú nič do činenia so zmyslami, ktorých úlohou je podávať informácie o Svete Javi.

Vo svete poznávania limitovanom do piatich zmyslov je ľahko ľudí rozdeliť, lebo sa nikdy nebudú vedieť dohodnúť na objektívnych kritériách posudzovania Istiny – nemajú objektívny referenčný systém. Vstupuje tu „marketingový“ faktor, t.j. čím sa niečo viackrát zopakuje, tým to je dôveryhodnejšie. Čím častejšia reklama, tým väčšia predajnosť. A čo má lepšiu reklamu, to sa javí väčšine ako pravda… na tejto pôde stoja všetci tí, ktorých skutočným cieľom je výkon funkcie „Rozdeľ a panuj“. Včera používali Levašova, dnes KOB, a takto to pôjde donekonečna. Netreba sa s nimi sporiť, nedávajte sa zaťahovať do konfrontácií. Nemá to význam. V lepšom prípade to sú – v zmysle terminológie spravodajských služieb – diletanti v ich službách.

Takéto skupiny – elementy systému „rozdeľ a panuj“ – možno identifikovať nepriamo aj inak. Sú súčasťou toho systému,  a preto ich nikdy nikto skutočne neprenasleduje. Pre uchovanie systému sú existenčne prospešní, bez ohľadu na to, o čom píšu. Ich funkciou je iba permanentne udržiavať psychický čas ľudí zapojených do ich egregoru buď v špekulatívnom, alebo emocionálnom móde. Opakujeme znovu, je úplne jedno, aká myšlienka sa na to použije. Dôležitý je stav mysle, mód fungovania psychiky. Ostatné je iba hra. Hra pre nevedomých…

A čo robia s tými, ktorých poznanie ich môže ohroziť? Nuž, tu sa majú veci úplne inak. Celý problém si priblížime na opise prenasledovania Starovercov v Rusku. Bohužiaľ, tento problém existuje. Veď Rusi a Slovieni sú – aj podľa letopiscu Nestora – ten istý národ, ale Kresťania sú cudzinci. Na to, aby niekto bol Slovan nestačí iba hovoriť po rusky.

Kresťanstvo a Islam sú iba vetvy Judaizmu – uznávajú tých istých predkov a tie isté písomné zdroje. Niektorí ľudia sa pýtajú: „A prečo by ešte aj dnes kresťania mali prenasledovať Slovanov?“ Ako zvyčajne, obyčajná nevedomosť. Nečítajú ani len svoju Bibliu, ale robia uzávery – toto sa v angličtine volá „wishful thinking“, alebo po slovensky „čo sa babe chcelo, to sa babe snilo“.

Hoci Starý Zákon je iba DEMOVERZIOU pôvodného textu – TÓRY – aj tak sa dá z neho veľa pochopiť. Nuž hľa, čítajme:

2Zničte všetky miesta, kde národy, ktorých vlastníctvo prevezmete, uctievajú svojich bohov: na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 3Pováľajte ich oltáre, porozbíjajte ich sochy, popáľte ich modly a polámte ich vytesaných bohov, a takto vyničte ich meno z tých miest! 4Vy tak nebudete robiť Pánovi, svojmu Bohu! 5Ale nájdete miesto, ktoré si vyvolí Pán, váš Boh, zo všetkých kmeňov, aby tam uložil svoje meno a tam prebýval. Tam budete prichádzať. 6Tam obetujete svoje celostné žertvy a svoje obety, svoje desiatky a ponuky svojich rúk, svoje sľuby i svoje dary a prvotiny svojho dobytka a svojich oviec.

[Dt: 12; 1-6]

Tu sú inštrukcie – čierne na bielom – čo ďalej robiť s tými, ktorých najskôr o všetko oberú, teda s pôvodným obyvateľstvom zemí, do ktorých prišli; ide o verše 2 a 3. Zo zvyšného textu vyplýva, že prinášanie krvavých obetí je neodmysliteľnou praktikou slúženia Pánovi – tak to vždy bolo a tak to je aj dnes. V demoverzii „vypadala“ otvorená zmienka o ľudských obetiach, ale veď preto to aj je demoverzia.

Vanga predpovedala, že centrum nového sveta bude v Rusi, presnejšie v Západnej Sibíri. Žiadne prekvapenie – veď to je Bielovodie. Centrum bol kedysi Asgard Irijský – vypálený hordami Džungarov za pomoci Sibírskeho chanátu v Lete 7038 od UMHCH (1530 n.l.) – dnešný Omsk. Nový názov Omsk bol vytvorený zo slov „Skýt na Ome“.

V čase vstupu Ruska do Prvej svetovej vojny mali v Omsku Staroverci starý, drevený chrám z r. 1804 a nový, murovaný Chrám Znamenie Perúna. Kresťania mali vyzbierané peniaze na svoj nový chrám, ale cár im ich skonfiškoval na financovanie vojenských operácií. Omský biskup si odobril na úradoch konfiškáciu Chrámu Starovercov, násilne ho odobral a premenil na kresťanský chrám, ktorému dali meno – kostol Znamenia. Došlo k „vhodnému“ zjaveniu znamenia Panny Márie a hotovo. Cárske Rusko za Romanovcov bolo to, čo Slovensko za Tisa – „Farská republika“. Skôr ako mohol prebehnúť súdny proces prišli k moci boľševici a zabavili všetky chrámy.

Po rozpade ZSSR „nezávislé“ úrady nevrátili chrám pôvodným majiteľom – Starovercom – ale „prinavrátili“ ho Kresťanom:

Po zničení Asgardu Irijského sa Veľké Kapište Inglie (Veľký Chrám Prvopočiatočného Ohňa, nazývaný aj hora Alatyr), postavené z Uralského kameňa, sa do troch rokov usadilo a rozsypalo, pričom ostal iba základ a spleť podzemných chodieb.

V pustnúcom Chráme došlo k poškodeniu základnej energetickej štruktúry. Zvláštny kameň z Uralu podporoval svoju energetickú štruktúru len pôsobením trvalého vyžarovania pochádzajúceho z tvorivej činnosti bielych ľudí. Keď ľudia odišli Chrám sa rozpadol. Zachovala sa však časť podzemných chodieb, ktoré používali aj po znovuzaložení mesta. Napríklad po tom, ako kresťania postavili r. 1891 na prastarom základe Uspenský katedrálny chrám, jedna z chodieb viedla k arcibiskupovmu domu a druhá k budove duchovného konzistória (arcibiskupskej správe). Po tom, ako k moci prišli boľševici, sa tieto chodby postupne používali orgánmi OGNU-NKVD-MGV-KGB-FSK-FSB.

Budova FSB v Omsku oproti hlavnému kresťanskému chrámu:

A teraz súvislosti. Začiatkom augusta roku 2002 začal v Rusku platiť Federálny zákon RF „O zamedzení extrémistickej činnosti“ č. 114-ФЗ. Kapitola 1. „Základné pojmy“ zákona hovorí: „Pre účely tohto Federálneho zákona platia nasledujúce základné pojmy: …2) Propaganda a verejná demonštrácia nacistických atribútov alebo symboliky, alebo symboliky, ktorá je podobná na nacistické atribúty alebo symboliku do stupňa nerozoznania…“

Teda v súlade s týmto zákonom je použitie symboliky akéhokoľvek druhu zhodnej s nacistickou, alebo symbolikou, ktorá je na ňu podobná do stupňa nerozoznania považované za extrémizmus. A čo budú robiť s Ermitážou v Petrohrade a ďalšími ruskými architektonickými pamiatkami z 15. až 20. storočia, žeby ich tiež likvidovali? Okrem toho, v uvedenom zákone CHÝBA ZOZNAM NA POROVNANIE (žeby zabudli?), aké symboly majú byť považované za nacistické, t.j. všetky, alebo iba Hákový kríž? Veď na nemeckých tankoch a krídlach lietadiel boli zobrazené aj kríže; nacistickí vojaci a dôstojníci dostávali za bojové zásluhy železný kríž. Nevyplýva teda z takého zákona to, že ktorýkoľvek kresťan by mal byť vyhlásený za extrémistu, a že kresťanské chrámy budú zavreté ako miesta stretávania sa extrémistov, lebo ich symbolika je zhodná s nacistickou do stupňa nerozoznania? Plán a riadenie v pozadí je jasne vidno.

Riadiace orgány Ministerstva spravodlivosti RF v Omskej oblasti následne vydali Slovanskej Občine Kapišťa Védy Perúna výstrahu o neprípustnosti extrémistickej činnosti, ktorá je naplnená použitím svastičnej symboliky „zhodnej s nacistickou do stupňa nerozlíšenia“. Požiadavky predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti boli „jednoduché“: nepoužívať v cirkevnej tlači symboly podobné na svastiku; z kupoly chrámu odinštalovať Solncevorot; odstrániť všetky svastičné maľby a fresky na stenách Asgardu (oltáre) vnútri Kapišťa Védy Perúna a tiež z oltárneho stola odstrániť Kummir Boha Roda, pretože je na ňom svastičný pás. Znamená to, že mali vlastnými rukami zničiť Slovanský Chrám postavený r. 1804 a prestať používať svoju prastarú kultovú symboliku.

Požiadavku odstraňovať symboliku nebolo treba napĺňať, lebo Chrám krátko nato „náhodou“ zhorel. Privolaní požiarnici videli horieť zem, hasilo sa veľmi ťažko, čo ešte ten istý večer každý z nich mohol potvrdiť. Ale na druhý deň už mali odrazu inú rétoriku – požiar vznikol od malej piecky… čo sa dostalo aj do oficiálnej správy.

Zem horí iba za použitia NAPALMU, ktorým aj bol chrám zapálený. Napalm nemá len tak hocikto, môžu ho mať iba štátne organizácie… komu bolo výhodné, aby chrám zhorel, a ešte mal moc dať príkaz na ututlanie celého problému?

Neskôr nasledoval súdny proces s Pátrom Dijom. Nakoniec síce právnici Pátra Dija ubránili, ale po zavedení sankcií a „oddialenia sa“ vplyvu európskeho súdneho systému začali proces presne s tými istými argumentmi… na príkaz pána biskupa. Môžete hádať, ako to celé môže skončiť.

Ale to ešte nie je všetko. Vo februári 2015 sa v rodine Pátra Dija narodila dcérka, ktorú v podstate zavraždila FSB – v októbri už zomrela. Najskôr dostala skadesi nebezpečný vírus, po hospitalizácii sa ju síce lekári pokúsili liečiť, ale objavil sa agent FSB a vydal príkaz NELIEČIŤ. A tak pokračovali v podávaní tých istých liekov, nekonečných a zbytočných prevozoch z jednej nemocnice do druhej – až kým dievčatko nezomrelo. Prečo to všetko? Motív nájdete v KNIHE MÚDROSTI PERÚNA, v Siedmej Santii, môžete si to overiť sami. V tejto Santii je predpoveď – o našich časoch – narodenia malého dievčatka, ktoré vyrastie na Veľkú Žricu a definitívne ukončí moc Temných Síl na Svete. Hoci z textu nijako nevyplýva, že by malo ísť o dcéru „Veľkého Žreca“, t.j. Pátra Dija, RPC (Ruská Pravoslávna Cirkev) nenecháva nič na náhodu. No a otec bol sústavne – od rána do večera – na súdnych pojednávaniach. Okrem toho mu odobrali doklady a nemôže opustiť okruh Omska. Diabolsky dokonale vymyslené. Ale aj pri súdnom spore je veľa „detailíkov“. Napríklad keď obhajoba podala protest pre zaujatosť sudcu – je známy jeho priateľský pomer s miestnym biskupom – tak sudca námietku prečítal, usúdil, že nie je zaujatý a pojednávanie viedol kľudne ďalej. Môžete hádať, ako dopadol rozsudok.

Týmto nechceme povedať, že celá FSB funguje takýmto spôsobom, ale Kresťanská cirkev očividne nemá problém dosiahnuť čo chce aj cez mŕtvoly a má svojich ľudí všade. Ďalšia – vedľajšia – poznámka k tým, ktorí „zaručene“ vedia, že Slovansko-Árijské Védy sú vymyslené… Ak také naozaj sú, tak prečo sa ich snaží cirkevná moc spratať zo sveta, ba dokonca na základe ich predpovedí aj zabíjať malé deti? A prečo takto nepostupujú s materiálmi KOB..? Nuž iste, veď nech sa pohrajú na svojom piesočku a narobia si problémy medzi sebou… aspoň nezabŕdnu do skutočne dôležitých vecí.

Jedným z „bodov programu“ bol aj zásah kukláčov špeciálnej jednotky FSB na slávení Zimného dňa Perúna r. 2015 v Omsku. Na nič netušiacich ľudí sa vyrútilo 30 kukláčov s automatmi a začali ich volať na objasnenie do pristaveného auta. Ľudia nevedeli, že podľa zákona ísť nemuseli, ale keď už raz tam šli, tak boli následne predvolávaní už na výsluchy a celý kolotoč im začal. Kukláči okrem iného skonfiškovali všetko, čo našli u Pátra Dija – najmä knihy, mediálne nosiče a počítač. Už dnes vieme, že minimálne polovicu vecí „zabudli zaevidovať“, a teda ich sotva niekedy uvidíme. Takto skončili – v dvoch vlnách – aj výtlačky Slovansko-Árijských Véd zo štyridsiatych rokov či starý, rituálny meč na vykonávanie obradu Menorečenia. Najskôr napalmom zapálený chrám a neskôr konfiškácia zvyšného materiálu špeciálnou jednotkou boja s extrémizmom.

Teda uzavrime dnešnú tému. Nezapájajme sa do zbytočných sporov s tými, ktorí ani nechcú študovať Dedičstvo Predkov a myslia si, že všetko si vymyslia sami. To, kde sa evolučne dopracovali je výlučne ich zodpovednosť, ako aj to, že neraz slúžia ako agenti nejednotnosti Slovanov a Piata kolóna. Nová doba čoskoro vyrieši tento problém, netreba nám mrhať sily na boj s veternými mlynmi. Ostatne, ak by boli Slovansko-Árijské Védy výmysel, prečo by stále proti ním bojovali? Najlepším dôkazom ich pravosti je práve to, že im nestačia dezinformácie, chcú ich spratať nadobro. Veď toľko „odborníkov“ sa už vyjadrilo o ich nepravosti… A ako by sa títo „odborníci“ zachovali, keby bol na nich vyvinutý podobný nátlak, či dokonca likvidácia ich detí? Neprišiel by náhodou namiesto obrany Dedičstva Predkov zbabelý útek? Ale takto to musí byť – sú riadení z pozadia.

A tým, ktorých zaujíma problematika „DILETANTOV“ v spravodajských službách odporúčame seriál s takouto tematikou. Nemá priamy vzťah k Védam, ale dobre približuje túto oblasť práce spravodajských služieb.

 

NAŠI PARTNERI: