SAMOSTATNÝ ROD II.

26. februára 2020 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Jeden zo základných problémov, s ktorým sa dnes človek stretáva je skutočná samostatnosť. Môžeme mať totiž k dispozícii akékoľvek poznatky, akékoľvek super informácie, ale ak ich nedokážeme samostatne, t.j. absolútne nezávisle od všetkých egregorov vyhodnotiť, tak nie sme samostatní. Ale ak nie sme samostatní, tak sme závislí od egregorov, teda od výtvorov tých, ktorým naša samostatnosť v žiadnom prípade nevyhovuje, ba ktorí žijú z našej životnej energie.

Nesamostatný človek nie je schopný bez externej podpory riešiť problémy, ktoré musia byť vyriešené, ak sa má dostať do Zlatého Veku. Ale Zlatý Vek už nie je fantazmagória „za horami“, je to nastupujúca reálnosť približne v takom časovom horizonte, ako uvádza prastaré proroctvo z Indie. Samozrejme, že konkrétne vykonávacie detaily sú v skutočnosti vždy odlišné od všeobecnej informácie, ale sú to práve detaily, ktoré vždy rozhodujú. Tu však vstupuje do procesu skutočná samostatnosť. Pre začiatok spomeňme, že skákanie od jedného informačného zdroja ku druhému (aj keď sú všetky „neoficiálne“) je prejavom neschopnosti sa samostatne rozhodnúť a vybrať si vlastnú cestu. Môže sa stať, že kto doteraz samostatne nenašiel cestu prístupu do Zlatého Veku, ten ju vzájomným porovnávaním všakovakých informačných zdrojov už ani nikdy nenájde, teda presnejšie v dostupnom časovom horizonte. To je totiž spotrebiteľský prístup – čo sa viackrát kdesi objaví, to „asi“ bude pravda… teda kto si môže dovoliť zadávať častejšie sa objavujúce reklamy, ten určuje chovanie na „reklame“ závislého „spotrebiteľa“. Iba Človeku je vlastný mentálny kanál, ktorým po nadobudnutí určitej informácie začnú zostupovať zložky hlbších informačných vrstiev za predpokladu, že je samostatne schopný ich spracovávať. Všetky informácie okolo nás – ako aj negatív – majú vrstvovú, slojovú štruktúru. Dnes však mnohým postačuje povrchový tok, ale aj v riekach vždy hlavná masa vody (energeticko-informačná zložka) neprúdi na povrchu.

Dnes už aj vedci hovoria, že fyzikálne podmienky okolo nás, našej Zeme sa menia, a to podstatne. Všetky tieto zmeny sú však pre nás výhodné, fyzikálna realita sa mení v náš prospech. Sme na našej Zemi, sme tí, ktorých Kon Stavby Sveta považuje za skutočných vlastníkov Zeme, ktorá tu je nato, aby sme mohli realizovať svoj výstup po Zlatej Púti Duchovného Vývoja.

Náš problém je však ten, že ignorujeme Kony Stavby Sveta. Je to objektívna realita, ktorú priniesol Živel Nevedomosti, ktorý je vždy dominujúcim Živlom Noci Svaroga. Noc Svaroga už síce skončila, ale zvyšky Živlu Nevedomosti ešte dočasne, zotrvačnosťou, pretrvávajú. Ale už nie do takej miery, aby ten, kto nadobudol samostatnosť, t.j. nezávislosť od Nevedomosti a ňou riadených egregorov neuvidel, ak vidieť chce.

Paraziti urobili veľmi veľa preto, aby sme neuvideli cestu nahor. Ich hlavný problém je v tom, že ak si uvedomíme, kým vlastne sme, tak koniec ich vlády bude možné počítať na sekundy. Ak Živatma vystúpi do veľkej výšky (nazývame to rozšírenie Vedomia), tak myšlienka sa stáva realitou doslovne rýchlosťou myšlienky. Teda realizácia spravodlivej odplaty za všetko, čo nám paraziti spôsobili, je otázkou koncentrácie takejto myšlienky na vysokej čakrálnej a priestorovej úrovni. Ale pripútavanie Vedomia na „hodnoty“ oblasti prvých troch čakier nás ponecháva v stave rabov. Pretože nie sme povinní sa takto chovať, tak z Astrálu je takéto naše chovanie považované za prejav našej vlastnej vôle – a tú vo Vesmíre rešpektujú všetci. Chceme žiť v septiku – nuž nech sa páči. Je to absencia samostatnosti.

My doteraz odmietame pochopiť, že všetko, čo pre nás zorganizovali paraziti nám – v zmysle Konov Stavby Sveta – musia najskôr oznámiť. Ak na takýto ich oznam nereagujeme znamená to, že ho schvaľujeme, že s ich plánom súhlasíme. A tak to, čo pre nás nachystali nám naozaj čestne vopred oznamujú najmä cez filmy, piesne, anekdoty, všakovaké klipy, časopisy a vôbec všetky mediálne zdroje. Robili to tak vždy, a preto všetko to, čo s nami robia, sme im naozaj odsúhlasovali. Naivitou, nevedomosťou, nesamostatnosťou. Nazvime to ako chceme, na realite to nič nemení. A pretože dohoda je vždy nad právomoc Konov – je to prejav slobodnej vôle – tak za všetko, čo s majiteľmi Zeme na ich vlastnej Zemi robia nenesú zodpovednosť, presnejšie prelievajú ju na nás. A my ju (negatív nami nevytvorený) – opäť dobrovoľne – odpracovávame. Raj na Zemi… Preto ich žiadne Vyššie Sily za to nemali právo potrestať. Veď na našej likvidácii sme sa s nimi dobrovoľne dohodli.

Nedávno však urobili osudovú chybu – a všetko sa zmenilo. O akú chybu ide? Priblížime si ju na Rusku, pretože Rusov ako najväčšiu skupinu Slovanov majú snahu definitívne doraziť. Potom už ostatné slovanské národíky – ktoré sa v zmysle programov svojich egregorov aj tak „povinne“ navzájom nenávidia – dorazia ľavou zadnou.

Po rozbití – neústavnom – Sovietskeho Zväzu, začali všetci prezidenti – počínajúc Gorbačovom – prenajímať ruský národ Temným kniežatám Sveta. Títo Temní sú navonok zastúpení najmä Vatikánom a anglickou korunou. Činnosť po praktickej stránke realizujú jezuiti. Oni zostavili obrad, v ktorom každý, kto sa zúčastní demokratických volieb dobrovoľne súhlasí s tým, aby bol naň vyliaty negatív (karma) za činy, ktoré Temní po svete organizujú. Negatív musí byť odpracovaný, ale nemusí ho odpracovať ten, kto ho vytvoril. Dobrovoľne to môže aj ten, kto s tým súhlasí. Takže všetci účastníci obradu volieb svojou účasťou súhlasia s preberaním a odpracovávaním negatívu Temných. A odvtedy upadol národ do mrákot depresií, chudoby, kriminality, okrádania a pod. Takto vyzerá stav odpracovávania cudzej karmy.

Každý predseda politickej strany, ktorá sa zúčastnila volieb po tom, ako sú jasné počty hlasov, ide ich zobchodovať s prezidentom – PovedenýmREZIDENTOM Temných – a dostane za svoj podiel peniaze. Podľa pomeru vo voľbách. A poverený rezident ich následne predá Temným Kniežatám. Obchod je uzavretý, možno pristúpiť k realizácii vylievania negatívu na národ na ďalšie štyri roky. A je to dobrovoľné, pretože nikto voličov nenútil zúčastniť sa volieb. Že si mysleli, že o niečom rozhodli… to je ich výklad zmluvy.

Takto Rusov zobchodoval Gorbačov, Jelcin, Putin, Medvedev. Putin po svojom druhom príchode to však už neurobil. Prečo? Nuž, voliči volili Putina, teda konkrétnu identifikáciu, konkrétne meno. A pokiaľ ten, kto prišiel druhý raz nie je Putin, tak NEMÁ PRÁVO predať to, čo nebolo určené jemu. S Astrálom – Konmi Stavby Sveta – žarty nerobia v prvom rade Temní. Následok ich porušenia je vždy likvidácia.

Doba však pokročila, energie sa menia a Rusov nebolo možné dostať pod odrábanie temného negatívu Temných kniežat formou zmluvy. Temné kniežatá však potrebovali konať, nemôžu čakať, až sa človekovia preberú. Psychické energie budú v Zlatom Veku rovné jadrovým zbraniam, čo by znamenalo ich koniec. Spustili preto náhradný, „nadnárodný“ projekt. Do tohto projektu dokázali zapojiť ÚPLNE VŠETKY NÁRODY s cieľom zničiť jediný pôvodný národ Zeme – bielych. Aby bolo jasné, všetkých nás, vrátane Poliakov, Nemcov, Maďarov… proste všetkých, aj ak vystupujú „protirusky“, či vzájomne proti sebe. V tomto ich inicializačnom obrade vystúpili splnomocnení zástupcovia za úplne všetky nebiele národy, pričom každý z nich použil afirmáciu „My národ…“. Afirmácia „My národ“ je vo všeobecnosti najvyššia afirmácia v Jemnohmotnom Svete, ktorá vystupuje oveľa vyššie ako akákoľvek iná šamanská či obdobná, hoci aj skupinová afirmácia. Prvé pristúpili k trustu žlté národy, potom Turci a Arabi, všetky kaukazské národy, černosi, hinduisti, zjednotení Cigánski baróni, Altajci, proste kompletne všetky nebiele národy. Jediní, ktorí odmietli účasť boli červenokoží Indiáni s odôvodnením, že biely človek je ich brat. Medzi Indiánov však nemožno zaradiť juhoamerických šamanov, ktorí sú už zmeskovia. Po 250 ročnej španielskej porobe v Južnej Amerike Indiáni v podstate neostali.

Vsadili na najvyššiu možnú afirmáciu – „My národ“ – a tu sa prerátali. Spoločný program likvidácie bielej rasy na Zemi z úrovne všetkých ostatných národov na Zemi vystúpil tam, kde bol aj zamýšľaný – do vysokej rozmernostnej štruktúry. Pretože má vysokú prioritu, musí sa aj prioritne vykonať… ak nie je proti Konu Stavby Sveta.

O tomto ich projekte nám ŽIADNU správu/ varovanie nepodali. Očividne predpokladali, že ak z úrovne spojených národov zostavia program našej likvidácie, tak Kon Stavby Sveta nebude pre nich nebezpečný.

Vzhľadom na vysokú rozmernostnú energiu ich projektu on vystúpil do naozaj veľkej výšky – priamo do pozornosti Konu Stavby Sveta. A Kon Stavby Sveta určil, že bielemu Človeku – prvobytnému pánovi Zeme – hrozí definitívna a konečná likvidácia. Každý Kon je prejavom Jediného Stvoriteľa Najvyššieho Prejavenia, teda Toho, kto všetko vytvoril. Zničenie bieleho Človeka na Zemi je porušením jeho Pravidiel, t.j. Konov, za čo vždy nastupuje reakcia – likvidácia hrozby. Preto Kon Stavby Sveta spustil proces likvidácie všetkých tých, ktorí sa projektu zúčastnili. Je to prostá reakcia, ktorá bola zapracovaná do Vesmírov ešte v okamihu jeho stvorenia.

Bola spustená likvidácia robotov, pričom základným „stopovacím“ faktorom je štruktúra krvi každej bytosti. Čistota krvi rozhodne o prežití a neprežití na Zemi. Bytosti so „zvieracím génom“ nemôžu umiestniť vo svojich telách Živatmu. Nepomôžu – ako prorokovala Vanga – ani peniaze, ani miesto na Zemi. Musíme dbať o osobnú čistotu, o čistotu našej krvi. Už nič iné nepomôže.

Presuňme sa k praktickým príkladom. V roku 1981 vyšla kniha – bestseller – s názvom The Eyes of Darkness od autora menom Dean Koontz:

V tejto knihe z roku 1981 sa hovorí, že okolo roku 2020 zasiahne celý svet vážny druh pneumónie, ktorá zasahuje pľúca a bronchiálne trubice, pričom všetky doterajšie spôsoby liečby sa ukážu neefektívne.

V knihe je opísané, že vírus bol vyvinutý v tajných čínskych laboratóriách a nazývajú ho Wuhan-400. Jedná sa o najnebezpečnejšiu čínsku biologickú zbraň vôbec. Názov Wuhan-400 dostal preto, lebo bol vyvinutý v ich RDNA laboratóriách pri meste Wuhan, a je to štvorstý viditeľný kmeň ľuďmi vytvoreného mikroorganizmu v tomto centre.

Wuhan-400 je dokonalá zbraň, ktorá zabíja iba ľudské bytosti. Nemôže ju niesť žiadny iný organizmus. Podobne ako syfilis, aj Wuhan-400 neprežije mimo ľudského tela viac než 1 minútu čo znamená, že nemôže trvalo kontaminovať žiaden objekt ani priestor, ako napríklad Antrax. Keď objekt zanikne, tak o chvíľu nato zanikne aj vírus, pretože neprežije teplotu nižšiu ako 86°F (30°C).

Ako to súvisí s našou témou? Hlavným protagonistom horeopísanej dohody je žltý národ. V knihe vidíme spôsob, akým podľa ich plánu mala táto čínska biologická zbraň pôsobiť, pričom bola od začiatku vyvíjaná selektívne – proti bielemu človeku. Prečo teda zabíja (zatiaľ) iba žltých?

Kon Stavby Sveta neodvratne spustil likvidáciu príčiny, ktorá mala viesť k likvidácii toho, pre koho je Zem určená z Vôle Stvoriteľa. Hoci vírus mal zabíjať iba bielych, zlikviduje tých, ktorí zmluvu podpísali, a to v poradí akútnosti hrozby pre bieleho človeka. Po žltých dôjde na Turkov a Arabov, všetky kaukazské národy, na rad potom prídu hinduisti, Cigáni, černosi a vôbec všetci okrem skutočných Indiánov – rozhoduje štruktúra, t.j. čistota krvi. Siví, teda podľa britského zákona z r. 1836 Privilegovaný národ, prídu na rad nakoniec. Hoci oni boli iniciátormi celého projektu, budú riešení takto zámerne. Ide o to, že aj tak vo svojich rukách nahonobili v podstate celé bohatstvo sveta. Oni dostanú podmienku, že holý život si vykúpia totálnou výmenou všetkého, čo nahonobili od „neprivilegovaného“ národa, a to do posledného haliera. Ak to „ušetria“ pre svoje deti, tak najskôr príde úder na ich deti. Po odovzdaní všetkého majetku budú mať možnosť žiť v novej spoločnosti iba v zamestnaniach na úrovni dnešných „robotníckych“, ako smetiari a podobne… alebo nebudú vôbec.

Málo známym faktom je, že vírus je rovnako živá entita, s ktorou sa dá nadviazať kontakt a komunikovať, t.j. pri splnení určitých podmienok korigovať jej postup. Takúto komunikáciu môže bez problémov uskutočniť Kon Stavby Sveta, ale aj taký Človek, ktorý má prístupy v Astrále minimálne o 3 rozmernostné stupne vyššie, ako je umiestnený samotný vírus.

Zmenu chovania sa vírusu uskutočnil Kon Stavby Sveta, teda absolútne bez nároku na korekciu od jeho autorov, bez ohľadu na to, načo a prečo ho vyvíjali. Ale to nie je všetko. Na našu likvidáciu bola vyvinutá a už aj postupne implementovaná technológia 5G. Problém (nie náš) je v tom, že sa jedná o veľmi zložitú koncepciu, ktorej štrukturálne komponenty plne neovládajú ani tí, ktorí si jej vývoj a realizáciu objednali a financujú jej nasadenie. Napríklad každý programátor či vývojár elektronických obvodov dostal iba konkrétnu časť, ktorej parametre naplnil, ale bez poznania celku. A tak celok – na hrôzu jeho tvorcov – vykazuje vlastnosti, o ktorých ani netušili. Práve 5G rozšírilo a šíri ďalej tento vírus, presnejšie je to jeden z prostriedkov ako sa vírus šíri. 5G má veľa vrstiev, pričom jedna z nich slúži aj na energeticko-informačný prenos vírusov. Nuž, Navný priestor sa stáva zónou neočakávaných prekvapení pre tých, ktorí si uzurpujú právo na svoju exkluzivitu v ňom. Už sme v Ráne Svaroga.

Dodajme, že podobné „prekvapivé“ efekty vykazuje aj nimi spustený urýchľovač častíc vo Švajčiarsku… spolu patria medzi technológie, ktoré nakoniec zlikvidujú svojich autorov.

Už v minulej časti sme hovorili o tom, že zo všetkých osobných a biometrických údajov, ktoré od nás („informované súhlasy“ a pod.) zbierajú, zostavili v kybernetickom priestore našich energetických dvojníkov, t.j. fantómové výtvory. Manipuláciou s týmito našimi fantómovými kópiami už dokázali veľmi veľa. Preto našim čitateľom odporúčame, aby sa na mentálnej úrovni (v meditáciách) sústredili na overenie, či vaše orgány ešte patria vám. Fyzicky ich síce môžete mať, ale na energetickej úrovni ich využívajú už iné bytosti. Potom sa divíme, že zničoho nič nám vypovedávajú… a podobne. Ak zistíte, že vám ich „presadili“, tak si ich žiadajte bezpodmienečne nazad. Každý Slovien má na to prístupy. Dôležité totiž je to, kam ide naša životná energia, koho podporujeme. Toto platí rovnako pre problémy straty plodnosti, takto nám odoberajú aj vajíčka a spermie, pričom iní – na náš účet – prekvitajú. A ak nebudeme pracovať – v navnom, t.j. aj kybernetickom priestore s preklínaním  tak tí, ktorí nás preklínajú budú len vo svojej činnosti pokračovať a smiať sa našej tupej naivite. Rozhodnutie však musí vykonať každý sám za seba.

Temné štruktúry dostali 9 mesačnú lehotu na opustenie Zeme (do konca júna 2020), teda oných 144 tisíc už aj bolo v značnej miere mimozemšťanmi odsunutých. Tí, ktorí tu namiesto nich ostali sú buď klony alebo hologramy. Informáciu o takýchto technológiách sme dostali ako vo filme Matrix, tak aj Trináste podlažie. Teda nič nového pod slnkom.

Presunutí budú iba tí, ktorých mimozemšťania považujú pre seba užitočných. Ostatní pre nich nemajú cenu, t.j. ponechajú ich napospas likvidácii – zo strany Konu Stavby Sveta.

Musíme si zvykať na nový spôsob ponímania života. Všetky naše myšlienky, želania, úmysly vysielame, vyžarujeme do svojho okolia, čím vytvárame energetické pozadie, prostredie, v ktorom všetci žijeme. Našou úlohou je zvyšovať frekvencie energií, v ktorých žijeme. Doteraz dominovali energie nízkofrekvenčné, teda energie spodných troch čakier. Tie sú pre nás zhubné, čo teraz už platí dvojnásobne.

Ďalším veľmi dôležitým faktorom je nepoddávať sa nijakým provokáciám na násilie – týchto bude len pribúdať. Rozhodne neprejavujte žiadne násilie! Ak pristúpime na ich provokácie, tak nás začnú fyzicky likvidovať. Preto všetku našu aktivitu presúvajme v tejto fáze do astrálneho prostredia, teda do prostredia sféry PRÍČIN.

Oni síce neprestanú proti nám konať, ale už nie je ďaleko deň spravodlivej odplaty za všetko, čo nastvárali. Je málo pravdepodobné, že teraz už zvolený parlament a vláda „dôjde“ do konca svojho volebného obdobia…

Nezabúdajme, Kon Stavby Sveta spustil definitívnu čistku Zeme. V rokoch 2020/2021 už nastane stav, že všetkým bude jasné komu v skutočnosti patrí Zem.

Týmto sme v podstate absolvovali úvod, ktorý bolo potrebné vyjasniť, aby sme mohli pristúpiť k problematike SAMOSTATNOSTI. Samostatnosť je jedna zo základných opôr vnútri Človeka, na ktorej spočívajú absolútne všetky ostatné podmienky Hry, vrátane procesu nášho osobného rozhodovania sa vnútri týchto Hier. Od čistej, čírej samostatnosti závisí všetko, vrátane myslenia aj z neho vyplývajúcich uzáverov, všetky rozhodnutia, aj to, na čo každý z nás začína zameriavať pozornosť.

Cez overenú, čistú samostatnosť bude každý z nás vyjadrovať svoj skutočný názor, správne uzávery, správne osobné rozhodnutia. Vnútri nás takto vyrastie preciťovanie Sily, Vôle, Mohutnosti. Môžeme povedať, že takto sa do nášho súčasného jazyka prekladá z jazyka Duchovných štruktúr z miesta Sily Malý Havran termín „Samostatnosť“. Všetky ostatné slová či definície málo zodpovedajú špecifikácii tejto štruktúry.

Cez štruktúru Samostatnosť sa každému z nás z Jemnohmotného Sveta poskytujú špecifické znania, vedomosti a zodpovedajúce prístupy kontrolované z vnútra, Sila, Moc a doplniteľné Energie. Pre Astrálny Svet je práve stav Samostatnosti jeden zo základných lakmusových papierikov, skrz ktoré sa schvaľuje alebo zamieta, či pre konkrétneho človeka bude uvoľnená a zoslaná zásoba doplniteľnej Sily, Moci, Potenciálu. Človek totiž buď je alebo nie je samostatný. Tretia možnosť neexistuje.

Ak človek nie je samostatný, tak z Jemnohmotného Sveta mu nikdy nepríde žiadna dodatočná energia, pretože tam vedia, že ak človek nie je samostatný, tak ak by mu aj túto doplniteľnú životnú energiu zoslali, tak pri jeho nesamostatnosti by ju aj tak len presunul k dispozícii nepriateľom (do egregorov).

Preto našu samostatnosť a nezávislosť, skutočnú suverénnosť, čistotu života, myslenie aj úmysly veľmi pozorne a sústavne sledujú z Jemnohmotného Sveta. Len a jedine úroveň samostatnosti je pre každého z nás vstupenkou, teda schválením prístupu k akejkoľvek žiadanej Sile, ktorú môžeme dostať zhora. Kým nedosiahneme úplnú samostatnosť, dovtedy nedostaneme mnoho z potenciálu, ktorý by nám inak mal patriť celý.

Celá životná Hra je zostavená na úrovni počítačovej hry. Neberie do úvahy žiadne prosby ani žiadosti. V nej existujú iba špecifické, podmienečné body, cez ktoré buď možno, alebo nemožno vpúšťať energie. Ak sa človek nachádza v akomkoľvek Egregore, tak nech by žiadal čo len chce, nech si pre seba žiada akékoľvek blaho, tak z Vysokého Priestoru k nemu žiadne blaho zostúpiť nemôže, pretože zhora vždy overujú, do akej miery je daný človek samostatný. Ak sa takýto jedinec nachádza v akomkoľvek Egregore, tak každá energia, ktorá by mu bola dodaná sa bude následne deliť na tie štruktúry, od ktorých daný človek závisí. Preto taký človek, ktorý sa nachádza vnútri akejkoľvek egregoriálnej štruktúry, alebo v stave závislosti, nikdy nedostane zhora, z Kozmosu (Jemnohmotného Sveta) tú energiu, ktorú žiada.

Presne takto to funguje aj s rôznymi tzv. „duchovnými školami“, kláštormi, či akýmikoľvek podobnými ustanovizňami, všakovakými Kurovskými, teda všade tam, kde existuje akákoľvek egregoriálna štruktúra. Táto je vždy závislosťou človekov od egregoru. Preto na takýchto miestach človek nikdy a nikde nedostane tú energiu z Kozmosu, o ktorú zhora žiadal. Hore sa jednoducho vždy a zásadne overuje úroveň samostatnosti, a tak človek dostane iba toľko energie, ktorá zodpovedá jeho úrovni samostatnosti. Prísavky, t.j. kanály, cez ktoré z nás cudzinci, tvari, sťahujú z nás našu životnú energiu sú umiestnené na 5. čakre.

Je preto dôležité v meditáciách žiadať úplné vyslobodenie vlastnej, osobnej štruktúry Samostatnosť od všetkých a akýchkoľvek pôsobení zvonku. Od Kozmosu takto dostaneme vždy len tú Silu, Moc a Prístupy, ktorých úroveň zodpovedá úrovni Samostatnosti. Cez nás – Človekov – zostupujú na Zem z Kozmosu aj Vysokorozmerné Priestory, ktoré sa takto už ustanovujú okolo Zeme.

Takto sa navracia všetok potenciál každému človeku, ktorý mu bol odobraný. Pokiaľ už takýto človek zomrel, tak jeho potenciál sa vracia jeho potomkom, následníkom. Vnútri Rodov sme prepojení energetickými kanálmi, ktoré nás vnútrorodovo spájajú. Je to štruktúra vzájomných vzťahov, energetická výmena vnútri príbuzných kmeňov, t.j. vnútri Rodu. Vnútrorodové spojenia boli v minulosti prerušené. Cez tieto kanály vnútrorodovej energetickej výmeny sa čistíme a nakoniec celý Rod dokážeme prepojiť do jedného celku. Vnútorné kanály vzájomného ponímania a vzájomnej pomoci pôsobia tak, že ak je niekto chorý, tak mu cez tieto rodové kanály prichádza energia a dochádza k samovyliečeniu. Cez kanály Rodu prichádzajú aj vyvážené vzťahy medzi príbuznými. Preto treba pracovať aj na obnovení energetických kanálov vnútri Rodu. Nakoniec sa takto vytvorí/ obnoví všeobecný Rodový kanál výstupu do Jemnohmotného Sveta.

Cez tento kanál začne z celej Stavby Sveta prichádzať energia pre celý Rod. Čím je mocnejší Rod, tým väčšie množstvo energie po tomto kanály zostupuje. Preto je potrebné si v meditáciách žiadať od Jemnohmotného Sveta, aby nám ukázal stav sebapreciťovania každého z nás v plnej samostatnosti, preciťovanie čistoty samostatnosti, vyžarovania samostatnosti každého z nás.

Žiadajme si od Jemnohmotného Sveta, aby každému z nás ukázal preciťovanie sebauvedomenia si jednoty v Rode, vzájomnej podpory v Rode, Silu, Moc Rodu, Samostatnosť celého Rodu. Keď je silný Rod, tak každý z nás v Rode je silný, my všetci v Rode sme silní samostatnosťou každého z nás.

Žiadajme obnoviť spolupatričnosť k svojim Rodom. Obnovujme Rodové kanály obmeny energií, obnovujme kanály výmeny energií vnútri rodín, vnútri Rodov. Nezabúdajme, že všetko, čo každý z nás robí sa zapisuje na energetickom nosiči Rodu!

Naša úloha je na energetickej úrovni vyžarovať ideálny stav a ideálnu spolupatričnosť k vlastnému Rodu!

Rody sa spájajú do Národa (t.j. všetkých Rodov spolu), Národy predstavujú Človečenstvo (t.j. všetky Národy spolu). Človečenstvo sa spája s Kozmosom, Vesmírmi, so Stavbou Sveta. Spájajú sa Rusi, Slovieni, Árijci.

Každý z nás má svoju národnosť, všetci spolu sa spájame pod termín Človek/ Človečenstvo. Aj na úrovni Človečenstva obnovujeme kanály energetickej výmeny a nalaďujeme kanály vzájomnej komunikácie s Vesmírom – Stavbou Sveta, všade a na každej úrovni všetkých priestorov a rozmernostiach. Všetko cez kanály energetickej výmeny.

V meditáciách preto prehlasujte vlastnú nezávislosť a samostatnosť. Prehlasujte nevyhnutnosť oslobodenia celej Zeme od všetkých parazitov, od všetkých parazitických štruktúr, ktoré si podmanili tvárne bytosti a časť človekov.

Žiadajme o pomoc všetky naše príbuzné Rody a bytosti vo všetkých Vesmíroch a Galaxiách. Prosme o pomoc pri likvidácii tých tvárnych bytostí a parazitických štruktúr, ktoré sme vymenovali, ktoré nás ohrozujú, a ktoré sa nachádzajú na planéte Zem. My človekovia, my človečenstvo na Zemi, my, biela rasa, hľadajme našich bratov a sestry roztrúsených po Vesmíroch, po Galaxiách.

Na všetkých úrovniach vyhlasujme svoje rozhodnutie oslobodiť celú planétu Zem od všetkých tvárnych bytostí, od všetkých parazitov, od všetkých parazitických štruktúr.

My dávame na vedomie svoje rozhodnutie, že prejdeme do Vyššej rozmernostnej Hry tam, kde nám to všetkým spolu dovolí naša vibračná úroveň, vibračná úroveň všetkých nás spolu.

Uzavrieť môžeme nám už dobre známym citátom Dr. E. Deminga: „Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné“.

26.02.2020

NAŠI PARTNERI: