SCHUMANNOVE REZONANCIE A EEG V ČASE RÁNA SVAROGA

12. marca 2019 | DEDIČSTVO PREDKOV

Prinášame ďalší článok od nášho spolupracovníka z Banskej Bystrice. Všetkým vám prajeme vedomé čítanie, téma je naozaj mimoriadne dôležitá. Za nás môžeme zdôrazniť iba to, že sme veľmi radi, že Slovieni sa zobúdzajú. Masový jav nezaslúženého daru to však nikdy nebude. Ale to ani nikdy nebolo cieľom.

Ako može súvisieť elektroencefalografia a Schumannova rezonancia? Súvisí to s védizmom?

Pripomeňme si na začiatok kým sme. Sme potomkovia slávnych Rodov. Sme potomkovia Rodov Asov Strany Asov. Sme Slovieni žijúci na území Maličkej Tartárie. Sme potomkovia tých, z ktorých majú ukrutný strach predstavitelia Temného Sveta. Napriek všetkým ťažkostiam sme prežili temnú Galaktickú noc a pomaly sa zobúdzame, pretože nastalo Galaktické ráno. Alebo aj inak povedané, nastalo Ráno Svaroga. Naša matička MIDGARD-ZEM prešla pod vplyv žiarenia-frekvencie Svetlého Vesmíru. Ešte to dobre nevidíme, pretože po ťažkej noci, či skôr kóme máme stále zalepené oči. To, že je Ráno SVAROGA sa nám snažia utajiť rôznymi zákernými akciami nie je náhoda. Je to tak, ako keď v sobotu ráno môže človek zostať dlhšie spať, ale namiesto toho, aby vstal a išiel von do príRODy s priateľmi, radšej vylihuje v spálni so zatiahnutými závesmi. Je to už na osobnej voľbe každého človeka, ako bude konať. Takto môže prespať celý deň. Čo má z takého dňa? Sloboda voľby je ale plne rešpektovaná. Nikto nič nemusí. Ale nemusí ani prežiť. Prežitie nie je povinné. Internet či iné média masovej propagandy ponúkajú záplavu informácií. A často aj pravdivých. Ale vyextrahovať ich je značný problém. Nuž kto má oči na pozeranie a vidí, alebo uši na počúvanie a počuje, ten nezapadá do Matrixu. Je to o tom, že čas už riadne pokročil a je nutné „vstávať“. Takže čo má spoločné Schumannova rezonancia a EEG?

Nuž strašne veľa.

Ale pekne po poriadku. V skratke si najprv priblížme čo je Schumannova rezonancia, a potom čo je elektroencefalografia. Potom si vysvetlíme aký je medzi nimi vzťah, aj čo z toho pre nás vyplýva.

Možnosť existencie stojatého elektromagnetického vlnenia v sférickom rezonátore tvorenom povrchom Zeme a spodnou ionosférou bola teoreticky predpovedaná v roku 1952 a prvýkrát experimentálne preukázaná v roku 1960. Od tých čias sa oblasti elektromagnetických vĺn veľmi nízkej frekvencie venuje čoraz väčšia pozornosť. Najnižšie vlastné frekvencie uvedeného rezonátora (základné módy) – Schumannove rezonancie (Sch-R) – sa stávajú veľmi zaujímavým objektom pre geofyzikálne monitorovanie. Ich závislosť na stave zemského povrchu a dolnej atmosféry z nich robí nádejný diagnostický prostriedok pre široké oblasti geofyzikálneho výskumu. Elektrická vodivosť vzduchu vo výškách od 0 do niekoľkých desiatok km je o 5 až 6 rádov nižšia oproti vodivosti zemského povrchu alebo vodivosti vrstiev vzduchu vo výške okolo 40-50 km a viac. Preto je možno chápať sústavu Zem – ionosféra (vrchná atmosféra) z celoplanetárneho hľadiska ako guľový kondenzátor alebo rezonátor; záleží od oblasti frekvencií. Z kvázistatického hľadiska – keď zodpovedajúca dĺžka vlny je oveľa väčšia ako obvod Zeme – ide o kondenzátor s celkovou kapacitou asi 1 F a zvodovým odporom rádu kΩ. Z experimentov vyplýva, že tento „globálny kondenzátor“ si neustále (s miernými výkyvmi) udržuje napäťový rozdiel rádu 105 V, čomu odpovedá náboj cca 105-106 C. Intenzita kvázistatického elektrického poľa v blízkosti zemského povrchu je veľká rádovo 100 Vm-1 . Vďaka uvedenému zvodovému odporu sa tento kondenzátor stále vybíja s priemerným vybíjacím prúdom rádu 10-12 Am-2. Neustálym nabíjacím zdrojom je vzájomná separácia nábojov opačnej polarity v oblakoch, čiže globálna búrková činnosť. Vo frekvenčnej oblasti počínajúc jednotkami Hz (keď zodpovedajúca dĺžka vlny je už porovnateľná alebo nižšia ako obvod Zeme) už možno hovoriť o klasickom „dutinovom rezonátore“. Okrem jeho geometrie je však podstatné, aby útlm šírenia vĺn danej frekvencie nebol vo vnútri rezonátora príliš veľký. Iba vtedy môžu byť v rezonátore vybudené vlastné módy (stojaté elmg. vlnenie) ako výsledok konštruktívnej interferencie vĺn postupujúcich vo vnútri rezonátora v opačných smeroch. W. O. Schumann [Schumann 1952, 1957] prvý upozornil, že táto podmienka je pre kmitočty okolo 10 Hz a vyššie v reálnej situácii dobre splnená (napríklad útlm vlny 10 Hz pri šírení pozdĺž zemského povrchu je v priemere 0,0002 dBkm-1, teda cca 8-10 dB pre celý obvod Zeme), a teda sú dobre splnené predpoklady pre existenciu vlastných módov. Zostala však otvorená otázka budiaceho zdroja. Existenciu vlastných módov  neskôr podľa neho nazvaných Schumannove rezonancie (Sch-R) prví experimentálne dokázali Balser a Wagner v roku 1960 [Balser, Wagner 1960] pri výskume spektier vertikálnej zložky elektrického poľa v blízkosti zemského povrchu. Výrazné rezonančné maximá na frekvenciách cca 8, 14, 20 a 26 Hz tento jav jednoznačne potvrzovali. V experimentálnej oblasti sa postupne zdokonaľovala technika snímania a monitorovania Sch-R; v teoretickej oblasti išlo predovšetkým o modelovanie geometrie (priestorového rozloženia) elektrického a magnetického poľa najmä v blízkosti povrchu Zeme a o vystihnutie reálnych rezonančných frekvencií modelom a o potvrdenie budiaceho mechanizmu a vlastností zdroja.

Hoci Schumannova rezonancia bola jednoducho merateľná odkedy bola objavená, dnes už to nie je také jednoduché. Atmosféra sa vypĺňa umelo vytvorenou radiáciou s rôznymi frekvenciami, a to skoro prehlušuje prirodzené signály, ktoré tam boli milióny rokov. Tieto signály ale môžu hrať rolu nielen ako prirodzená ladička pre biologické oscilátory mozgu, ale pre všetky životné procesy.

Schumannova rezonancia bola po dlhý čas na úrovni v priemere 7,8 Hz (tejto hodnote venujte zvýšenú pozornosť!). Teda počas celej noci Svaroga. Od roku 1980 vzrástla na úroveň vyše 12 Hz. V roku 2017 jej hodnota bola takmer trvale už na úrovni 37,5 Hz. V januári 2019 – teda v dnešných dňoch – je už na hodnotách 120 Hz! Súčasná veda nevie vysvetliť čím je to spôsobené. Ale súčasnej vede sa vôbec nečudujem.

Teraz prejdime naozaj len veľmi stručne k EEG, alebo k elektroencefalografii. EEG je vyšetrovacia metóda využívaná v neurológii na diagnotiku chorobných stavov mozgu na podklade vyšetrovania – resp. merania elektrickej aktivity neurónov (buniek mozgu).

Pacient má na hlave nasadenú špeciálnu čiapku – „kuklu“ – v ktorej sú upevnené elektródy, pričom prístroj sníma elektrické prúdy v mozgu, ktoré vznikajú súčtom elektrických výbojov neurónov v okolí miesta, z ktorého sa zaznamenávajú prúdy. Sú veľmi malé a preto sa zosilňujú zložitým systémom. Prostredníctvom písadiel na papier vzniká ich grafický záznam – laikom nedešifrovateľné „hačky-kvačky“. Zdravý človek má EEG elektroencefalograf s typickými vlnami s kmitočtom 8 až 12 vĺn za sekundu a amplitúdou asi 50 μV. Bdelosť či spánok majú tiež svoj špecifický EEG obraz: u sviežeho človeka sa obyčajne zobrazí nesynchronizovaná vysokofrekvenčná krivka, u ospalého človeka mierne poklesnú amplitúdy, pričom výrazne stúpne rytmická aktivita v rozsahu 8 až 13 Hz. Pri prehĺbení ospalosti frekvencia i amplitúda krivky klesá. Pri ľahkom spánku (ďalšie štádium) je veľká amplitúda EEG a nízka frekvencia. Štvrté štádium – ktorým je hlboký spánok – sa na EEG ukazujú vyššie amplitúdy a pomalá frekvencia. Toto je stručná charakteristika EEG.

Takto sú umiestnené elektródy na hlave pacienta – systém 10-20

vlny alfa

vlny beta

vlny théta

vlny delta

Ak porovnáme obvod MIDGARD-Zeme s rýchlosťou svetla zistíme, že elektromagnetické vlny putujúce okolo jej telesa môžu vybudiť stojatú vlnu o frekvencii 7,8 Hz. No a práve na tejto frekvencii kmitajú tzv. alfa vlny nášho mozgu! Hladina alfa vlny v mozgu bdelého človeka je takmer zhodná s hodnotou Sch-R, teda 7,8 Hz. Znamená to, že sme sme fázovo spojení s MIDGARD-Zemou. Elektromagnetické pole je spojivkom medzi svetom formy a štruktúrami rezonancie. Nesú v sebe vzorce informácií. Inžinier Lewis B. Hainsworth, MA, bol jedným z prvých, ktorí hovorili o tom, že ľudské zdravie je spojené s geofyzikálnymi parametrami, čo sa deje prostredníctvom Schumannových vĺn. Toto predsa vysvetľuje ako dochádza k zmenám v ľudskom mozgu. Teda pri zmene Schumannovej rezonancie by v mozgových štruktúrach mali prebiehať zmeny od nenápadných až po katastrofálne, ktoré sa môžu prejaviť ako drobné zdravotné obtiaže až po katastrofálne zmeny.

Vzostupom „popularity bezdrôtovej technológie“, hlavne mikrovĺn – ktoré pulzujú na frekvenciách blízkych Schumannovým vlnám a napríklad pri mobiloch – vzniká ďalšia hrozba. Vytvárame si prostredie, ktoré nás doslova rozlaďuje. Práve preto by sme mali veľmi rýchlo pochopiť ako všetko živé reaguje na tie najjemnejšie zmeny v magnetickom a elektromagnetickom poli, ktoré nás obklopuje. Nuž toto je vysvetlenie masívnej a nanútenej tzv. mobilizácie a aplikácie 4G či dokonca 5G sietí.

Náš mozog v čase Noci Svaroga „pracoval“ na nízkych frekvenciách, ktoré v medicíne označujeme ako tzv. alfa vlny. Tu je aj vysvetlenie prečo Človekovia v časoch Temnoty využívali kapacity mozgu len na 3%. Pravda len tí, ktorí si nezakabalili mozog alkoholom, tabakom, drogami, atď. Ako sa dá predpokladať, naše mozgy v časoch Dňa Svaroga pracovali na oveľa vyšších frekvenciách ako je alfa rytmus. Ten zodpovedá bdelému stavu, ale skôr v čase relaxácie. Všetky ostatné opisované vlny mozgu – beta, theta a delta sú len istou variáciou vlny alfa. Tieto EEG vlny zodpovedajú činnosti kapacity mozgu na 3%. Teda ak by nastalo ráno Svaroga okamžite, všetci by sme pomreli v ťažkých epileptických záchvatoch a kŕčoch, podobne ako pri tetane alebo besnote. Takto máme čas sa pripraviť na nárast nielen externých vysokých frekvencií, ale aj adaptovať svoje telo na nárast mozgových vĺn.

Takže zrejme s vyššou frekvenciou mozgových vĺn bude úzko súvisieť aj nárast využívania kapacity mozgu u Človekov na hodnoty vyššie ako 3%. Zrejme keď nastane Zlatý Vek, budú až frekvencie blízke k 100%, čo sa zrejme aj odzrkadlí na plnom využívaní kapacity mozgov u Človekov. Len Človekovia sa dokážu adaptovať na tieto svetlé, prirodzene naše vysoké frekvencie. Nuž teda otázka čo bude s tvarmi, sluhami a klonmi je zodpovedaná. Otázka zmeskov a človekov s psychoprogramom „Ja, egoista“ a „Ja,spotrebiteľ“ bola načrtnutá v článku Zmeskovia medzi nami. Teda ostatným človekom, ktorí vysedávajú za internetom po kadejakých pochybných sociálnych sieťach a povinne nadávajú na tvorcov Matrixu, čo je kontraproduktívne. Tým, že sa na nich koncentrujú len ich zbytočne živia svojou životnou energiou. Byť proti už naozaj nestačí. Otvorenou otázkou je, čo urobia zmeny vysokých frekvencií s DNK u človeka. Ale to bude téma na iný článok.

Čo z toho pre nás, potomkov slávnych Slovienov vyplýva?

Adaptovať sa na novú situáciu, resp. na nové frekvencie je životne dôležité. Ako? Psychoenergolytikou! Aktívnym odpájaním sa od akýchkoľvek Egregorov. Dať sa na výstup po Zlatej ceste Duchovného vývoja, bez ohľadu na ostatných. Veď načo sú stádam dary SVABODY!

V Banskej Bystrici, Ondrej Dučák

Sláva PREDKOM!

11.03.2019

NAŠI PARTNERI: