Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Základy /  HVIEZDY A ZEME /  PIATA DIMENZIA
PIATA DIMENZIA
VÉDY - Všeobecne

V poslednom čase sa objavuje v dostupe zvýšený počet materiálov na tému „piatej dimenzie“. Keďže sa v tejto otázke na nás obrátili aj niektorí z našich čitateľov, rozhodli sme sa venovať tejto problematike trochu viac pozornosti.

Túto tému sme sa rozhodli priniesť aj preto, aby sme lepšie priblížili problematiku opísanú v cykle článkov s názvom SFÉRY VPLYVU. Ide tak či onak o problematiku, ktorá nie je preberaná mainstreamovými médiami. Ani sa niet čomu diviť.

Pri načretí do problematiky piatej dimenzie sa hneď vynára niekoľko otázok. Ako je zvykom na našej stránke, budeme pokračovať z védického zorného uhla pohľadu. Nie preto, žeby bol jediný možný, ale preto, že je náš vlastný.

Ako sa nám podarilo zistiť, dimenzie sú v takýchto materiáloch chápané nie ako materiálne, ale ako mentálne, t.j. existujúce (iba) vo vedomí. Nebudeme ďalej rozoberať všetky uhly pohľadu článkov, ktoré sa venujú piatej dimenzii, ale pozrieme sa na to hneď z našej strany. Záujemcovia si túto problematiku môžu naštudovať aj sami:

http://in5d.com/5th-dimension-consciousness/

https://www.lovehaswon.org/ascension-spirituality/5th-dimensional-consciousness-3d-does-not-change-it-is-a-dimension

Tiež si zopakujme, že problematiku dimenzií, mnohorozmerných priestorov, paralelných Vesmírov a Reálností ako aj samotný vznik a vývoj Vesmíru opisuje KNIHA SVETLA. Je to kniha našej Kultúry, a teda podávajúca poznatky našich Predkov.

Dnes sa často stretávame s výrazom „3D“. Takto označujeme trojrozmernú, t.j. trojdimenzionálnu realitu priestoru sveta okolo nás. Veci sú zdanlivo jednouché – každý sa môže o tejto realite presvedčiť sám.

V skutočnosti však – v reálnom svete – nemožno oddelene hovoriť o žiadnom jave, ktorý by nebol previazaný s fenoménom, ktorý voláme čas. V našom Svete – voláme ho Svet Javi – neexistuje sám osebe, oddelene, izolovane od ostatných zložiek iba jedna dimenzia. Môžeme hovoriť o 3D ako o dĺžke, výške a šírke, ale vždy ide o ich umiestnenie v konkrétnom čase. Nevieme ukázať len dĺžku samotnú mimo času, a to platí rovnako pre šírku a výšku. Z tohto dôvodu nazývame náš Svet – Svet Javi – ŠTVORROZMERNÝ. Inak to proste nejde. Nepopierame – to v žiadnom prípade – že iné dimenzie existujú, ale v danom svete s daným počtom a druhom zmyslov sa to inak nedá. Rovnako nevieme ukázať iba ČAS mimo priestoru. Vieme, že čas a priestor sú relatívne, v skutočnosti sú to vlastnosti ŽIVATMY. Keď sa táto rozhodne začať svoju púť vo Svete Javi, tak sa najskôr materializuje – spolu s inými – v minerálnej ríši. Duchovná (nehmotná) častica – mimo času a priestoru – vytvorí čas a priestor. Pretože ide o nehmotnú, Duchovnú časticu, na ktorú sa „pripojí“ čas a priestor, tak čas a priestor sú z hľadiska stvoreného Sveta relatívne, teda môžu podliehať zmene. Nie každý je však schopný túto relativitu vidieť a ovládať. Ale to už je iná téma.

Neraz máme vo zvyku hovoriť, že myšlienka je nehmotná. V skutočnosti to však nie je správne vyjadrenie. Správnejšie je používať termín „jemnohmotná“. Ide o to, že čo sa v našom hrubohmotnom svete považuje za nehmotné (t.j. neviditeľné), je najčastejšie iba jemnohmotnejšia entita, ale vždy hmotná. Máme aj schopnosť tvoriť myšlienkou, pretože vo vyšších svetoch je „nehmotná“ myšlienka úplne bežnou, hmotnou vecou. To len my sme stratili pojem o všetkých súvislostiach.

Ak by sme sa pozreli na tradičné slovanské Svetoponímanie, tak hovoríme o triáde JAV-NAV-PRAV. Jav je materiálny Svet okolo nás, ktorý sa prejavuje, prebiehajú v ňom javy. Nav delíme na Svetlú a Temnú. Tým máme na mysli Svety, ktorých elektromagnetické polia sú ešte väčšej hustoty ako v našom Svete Javi – Svety Temnej Navi a Svety, ktorých polia sú oveľa vyššej hustoty ako v našom Svete – Svety Svetlej Navi. Aby sa toto delenie dalo vyjadriť jednoduchšie, tak používame delenie na Nav, t.j. Temnú Nav a Slav, t.j. Svetlú Nav. Bez ohľadu na stupeň hustoty hmoty v daných Svetoch, vždy ide o MATERIÁLNE Svety. Rozdielna je iba hustota matérie. Teda aj jemnohmotný Svet je jemnoHMOTNÝ.

Stupne rozmerností existujú vo Svetlej aj Temnej Navi, teda viacrozmerná bytosť nie je nevyhnutne – z nášho pohľadu – „lepšia“. Vo Svarge (Harmonických stupňoch Slavi) je nad nami nasledujúca dimenzia 16 rozmerná. Ale aj Anjeli sú 16 rozmerné bytosti – avšak Temnej Navi. Archanjeli sú zase temné 256 rozmerné bytosti.

Nemateriálny Svet je iba Svet PRAVI.

Len na dôvažok uvádzame, že „presun“ do päťrozmerného vesmíru – ak by niekto pod 5D myslel práve toto – nie je náš prípad. Tento síce – podľa Knihy Svetla – existuje, ale je vysoko nestabilný, a teda nespadá do Svargy. V každom prípade nie je určený pre nás. Dostať sa tam teda nie je žiadna výhra...

Dnes rozšírený ezoterický opis nie je celkom zodpovedajúci slovanskému Svetoponímaniu. Svet PRAVI nemá ekvivalent vôbec. Svet Slavi zodpovedá svetlému Astrálu a Mentálnemu svetu, Svetu Navi zodpovedá temný Astrál.

Aby sme sa pohli smerom k našej téme, použijeme – ideovo, nie striktne – modernú teóriu strún.

V prenesenom zmysle a význame ide o systém, ktorý dokáže principiálne opísať proces vzniku, vývoja a zániku vesmíru a je použiteľný aj v našom, védickom uhle pohľadu.

Nakreslime si 5 základných strún:

5. úroveň je Svet Ducha. Duch ako taký je mimo času a priestoru. Tento Svet tradične označujeme ako Svet PRAVI.

4. úroveň je Éter.

3. úroveň je oblasť objemov a tvarov.

2. úroveň je náš Svet Javi.

1. úroveň je Svet Navi, t.j. Svet najťažších magnetických polí.

Hoci všetky tieto roviny sú mnohorozmerné štruktúry, budeme ich – pre jednoduchosť – považovať za samostatné roviny.

Ďalej, každú z nich budeme považovať za strunu. Struna vyjadruje vlastnosť, že všetko je v neustálom pohybe – Vesmír v žiadnom prípade nie je statická entita. Každá zo strún je v neustálom a samostatnom pohybe. Ak vezmeme zjednodušenú verziu – obrázok je 2D – tak nás zaujíma 5. a 2. struna. Keď sa v neustálom pohybe Vesmíru vychýli piata struna nadol pod 4. úroveň a zároveň sa druhá struna vychýli nahor – nad 3. strunu – tak dôjde k priesečníku oboch strún na úrovni 3,14 – jedno z čísel zlatého rezu – a k vytvoreniu "sekundárneho" vesmíru. Pre odlíšenie oboch entít – dnešná slovenčina nerozlišuje medzi nimi – budeme tu pre tento jav používať tvar vesmír. V tomto vesmíre dôjde k prieniku a spojeniu energií z oboch rovín, čo vytvorí silné torzné polia. Tieto torzné polia by v momente zničili naše telá, preto v tomto prostredí nie je možná existencia života v takej podobe, ako ho poznáme. Aby život v nám známej podobe bol možný, tak tento priestor si vytvorí podriadené štruktúry z torzných polí menšej intenzity, ktoré nazývame RODOVÉ EGREGORY. O tejto problematike sme už hovorili v inom článku.

Z uvedeného vyplýva, že nám známy vesmír nie je jediný možný, a teda následne ani nie jediný existujúci. Tomu zodpovedajú aj rôznorodé formy života. Pre nás z tohto pohľadu vyplýva, že uhly pohľadu na jednu a tú istú vec sa môžu diametrálne líšiť – a to najmä od stupňa evolučného vývoja každej samostatnej mysliacej bytosti. Ak – pravda – pod termínom myslenie uvažujeme to, čo v skutočností myslenie je.

Nateraz preskočíme ďalšie opisy a prizrieme sa našej realite. Momentálne žijeme v systéme, ktorý môžeme – kvôli jednoduchosti – nazývať Matrix. Hoci vo všeobecnosti vieme, že čosi nie je v poriadku, v skutočnosti ani nevieme, čo si pod touto entitou máme konkrétne predstaviť. Pretože však našu existenciu sprevádza utrpenie a strádanie, všetci akosi dúfame, že raz príde koniec tomuto stavu. Takto sa objavujú rôzne teórie o konci Sveta, príchode tu Ježiša, tam Mohameda, niektorí dokonca dúfajú v príchod Perúna a podobne.

A tu prichádzame k dôležitému bodu. Aj keď z nášho pohľadu môžeme hovoriť o očakávanom štvrtom príchode Perúna, sotva to bude pre väčšinu Slovanov „príjemný“ zážitok. Pletieme si tu totiž dve nezávislé veci.

Môžeme povedať, že v súvislosti s nastávajúcimi a očakávanými udalosťami dôjde – s veľkou pravdepodobnosťou – k vojne či kataklizme (pravdepodobnejšie k ich kombinácii), čo však ešte neznamená, že dôjde ku kvantovému skoku v Duchovnom vývoji všetkých ľudí naraz.

Musíme si uvedomiť rozdiel medzi očakávanými premenami tváre Zeme a úrovňou Duchovného vývoja. Vojny či kataklizmy sú jednou záležitosťou, „odobranie“ Duchovne vyvinutých bytostí do Vyšších Svetov je vecou úplne odlišnou a rozhodne nie všeobecnou. Teda príchodom akejkoľvek „externej“ udalosti nedôjde k automatickému prebudeniu sa všetkých obyvateľov Zeme a ich – nezaslúženému – presunu vyššie. Nebuďme teda naivní a nežime v tom omyle, ktorý nastal v roku 2012. Koniec Sveta ako taký nebude, ale tí, ktorí dosiahli dostatočnú výšku Duchovného vývoja odtiaľto budú môcť odísť. A ostatní? Ak budú mať šťastie a ich Duše nebudú rozkódované (vďaka ich „zásluhám), budú pokračovať v nútenom pobyte v nápravnej väzbe...

Človečenstvo ako také je experiment, ktorého cieľom je „vyšľachtiť“ špecifické Duše, správne bytosti (od slova PRAV). Dôvodom nášho pobytu na Zemi je nevyhnutnosť prechodu púťou. Vybrali sme si ju na začiatku sami, netreba sa preto sťažovať na osud – čo sme chceli, to sme aj dostali. Ale netreba ani strádať.

Pri normálnom prechode púťou je človek šťastný. Ak zakusuje strádanie znamená to, že púťou prechádza nesprávne. Emócie a city sú našimi nervovými predĺženiami. Ak prichádza bolesť, treba prestať. Ak ide o cit, t.j. zakusujeme šťastie, tak sme na správnej ceste.

Máme jednu VEĽMI SILNÚ ZBRAŇ – SPOLOČNÉ, VŠEOBECNÉ VEDOMIE. Ak si niečo všetci jednotne zaželáme, tak sa to aj stane. Práve preto na Zemi prebieha boj o naše všeobecné vedomie – poznáme ho ako boj Dobra a Zla – boj o Duše ľudí.

Jedným z našich problémov a zároveň veľkým výdobytkom Matrixu je, že nedokážeme rozlíšiť medzi vlastnými a cudzími, implantovanými myšlienkami. City vznikajú v slnečnom pletenci, nie v hlave. Ak sú naše, tak najskôr prídu city a až potom myšlienka. Nikdy nie opačne. Preto všetko, čo začína chladnou, logickou úvahou a následným emocionálnym prežívaním je lžou. Je to klamanie seba samého a vedie k strádaniam.

Mozog je logika. Jeho úloha je však slúžiť človeku a nie opačne. Ak prichádzajú myšlienky ktoré vedú k strádaniu, tak vždy urobte opačne. Vtedy totiž nejde o naše „domáce“ myšlienky, ale je to prejav externého riadenia. Riadia nás Oni, ale väčšina z nás ich nikdy v živote neuvidí. Sú to však naši Páni.

Ideálne rabstvo je také, keď sa rab považuje za slobodného a robí všetko preto, aby naďalej ostal rabom. Na energetickej úrovni to možno pozorovať ako čierne zhluky s „drôtikmi“ okolo hlavy. Ľudia sú ako bábky, ktoré riadia iní tak, ako chcú.

Ale títo Páni rozhodne nie sú všemocní. Možno sa im postaviť na odpor, odporovať im je dokonca našou povinnosťou. Oni časom ustúpia, ale nie je to vôbec jednoduché. Inej cesty von z Matrixu však NIET. Skrývať hlavu do piesku tiež nie je riešenie, lebo život bude vytvárať reťaz udalostí jednej a tej istej podstaty až dovtedy, kým sa nám nesprotiví pobývanie v tejto špine. Pred sebou neujdeme, môžeme však k sebe prísť. A tou cestou je iba cesta šťastia.

Kým sme rabmi, podliehame ich riadeniu 365 dní v roku. Riadenie vypnú iba 15 sekúnd pred smrťou. Vtedy nás vyhadzujú ako nepotrebný odpad. Obyčajný spotrebný materiál.

Je teda načase sa zorientovať v tom, čo to naozaj Matrix je. Je to náš VNÚTORNÝ DIALÓG, náš vnútorný hlas. Človek sa rodí veľmi silný, preto potrebujú čas na jeho zoslabenie a pripojenie k systému, ktorý voláme Matrix. Poznáte to – rodičia, krst, jasle, škôlka, škola...

Deti žijú bez vnútorného hlasu. Po pripojení sa objavuje najskôr ako jemný hlások, ktorý časom nadobudne plnú kontrolu nad vedomím a zamení ho za seba samého.

Takto nášho najúhlavnejšieho nepriateľa považujeme za seba samého. Je to riešenie absolútne geniálne. Ani si nevieme predstaviť, žeby to mohlo byť aj inak.

V okamihu keď si uvedomíme prítomnosť cudzích myšlienok v hlave, t.j. keď začneme hľadať operátora myšlienok, operátor sa začne skrývať, dočasne odpájať, meniť hlas, ukrývať sa za hromadu problémov, ktoré sa začnú objavovať. Ak to nepomôže, tak pôsobenie sa bude zosilňovať prostredníctvom objavovania sa ľudí a udalostí. Začnú problémy s príbuznými, priateľmi, kolegami a pod. Čím sú silnejšie, tým sme hlbšie uchytení v Systéme. V takom čase neraz nevieme kam z konopí a čomu veriť, čo je a čo nie je pravda. Všade iba pochybnosti a problémy. Vždy sa treba riadiť pocitmi šťastia a ľúbosti.

Všetci na nachádzame vnútri Systému, ktorý nazývame aj Matrix. Je to neustále rozvíjajúci a zlepšujúci sa súhrn rozličných mier činností s cieľom dosiahnutia želaného výsledku. Obsahuje spôsoby verbovania, prinucovania, obrany, odmeňovania, potrestania a aj ničenia.

Účelom jeho fungovania je dostať z nás potrebné, nevyhnutné emócie na jeho existenciu. Ide o negatívne energie, ktoré sú ľuďom čo do podstaty cudzie. Preto sme udržiavaní v špecifickom stave, aby takto predišli vzbure, pretože tak by došlo k jeho okamžitému zničeniu. Základným kritériom efektivity Systému je sila a množstvo emócií.

Ak berieme do úvahy Kon, podľa ktorého všeobecné vedomie a želanie sa vždy uskutočňuje, tak systém používa na prevenciu nástupu jeho účinku dve veci. Je to nezjednotenosť a stav existencie v polospánku-polotranze.

Stav polospánku je na úkor neustálej vnútornej činnosti, ktorá napĺňa mozog všemožným odpadom až na doraz. A zvyšok stačí už iba na rozmnoženie a jestvovanie. Na tomto je postavená celá náuka – sociálne programovanie.

Takto nás Matrix dojí ako kravy, napcháva nás najškodlivejšími chemikáliami a udržiava v spiacom, nezjednotenom stave. Nie náhodu robia všetko preto, aby sa Slaviania nezjednotili. Kresťania a Jazyčníci však nie sú Slaviani.

Teraz sa môžeme prizrieť tomu, kto sú to tí ONI. Sú to tí, ktorí riadia Matrix. Je to mimozemská rasa, ktorá je oveľa vyvinutejšia ako my. Potrebuje dostávať špecifické energie a vládne nám už veľmi dávno. Tento stav je však odsúhlasený a nebude sa meniť.

Rodíme sa slobodní nato, aby sme upadli do rabstva a ostali v ňom dovtedy, kým sa nezmeníme. Dostať sa odtiaľto smrťou nie je možné, takže ani nedúfajme, že sa tak ľahko vyšmykneme. Prídeme nazad a pribudne ešte aj trest za pokus o útek. Preto je samovražda hriechom. Musíme tu strádať – čím silnejšie a dlhšie, tým lepšie.

Áno, je to tak správne. Je to najúčinnejší spôsob ako sa naučiť, že Zlo a Strádanie sú nesprávne. Preto sa ich musíme nažrať do nemoty. Len tak si uvedomele vyberieme púť ľúbosti a tvorenia a budeme vyzdvihnutí vyššie. Inak to nejde. V takom stave ako sme teraz totiž ničíme vesmírnu harmóniu.

Musíme pochopiť že hnevať sa, urážať, bojovať proti a nenávidieť tých, ktorí nás riadia je iba spôsobom ich posilňovania. Ak by sme začali proti nim vojnu, už sme prehrali. Veď boj proti Matrixu je bojom proti vnútornému hlasu – ako možno zabiť vnútorný hlas zbraňami? Zmeňme seba a svet sa ako zrkadlo zmení ako reakcia.

Nuž, Matrix nie je v žiadnom prípade jednoduchý oriešok. Ale nie je ani nerozlúsknuteľný. Oslobodiť sa spod jeho nadvlády je možné iba vtedy, ak máme patričné poznanie. Ale to je iba „plán postupu“. Uskutočnenie príde iba a výlučne aktívnou činnosťou. Našou vlastnou činnosťou.

07.08.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.