SLOVANSKÁ NUMEROLÓGIA – OBEREGOVÉ ČÍSLO ŽIVOTA

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY RODNEJ VIERY, ZÁKLADY

Tento článok bol obnovený preto, lebo niekoľkí naši čitatelia sa pýtajú čo robiť, keďže stránka darislav.com je dlhodobo neprístupná.

 Oberegové, t.j. ochranné číslo života ukazuje na Duchovnú a Duševnú charakteristiku človeka. Vypočítava sa na základe slovanského dátumu narodenia a vyjadruje jeho Duchovný základ. Spôsob výpočtu je založený na ch´Árijskej metóde skladania čísel dátumu narodenia do jedného výsledného  čísla.

 Treba hneď upozorniť, že výpočet dátumu podľa kresťanského kalendára nedáva to isté výsledné číslo, aj keď v jednotlivých prípadoch to nie je vylúčené. Aby sme si priblížili túto metódu, uvedieme si príklad výpočtu na príklade určenia oberegového čísla života pre dátum 1. januára 2000.

 Otvoríme si úvodnú stránku tartaria.sk a na pravej strane nájdete kalendár, ktorý môžeme použiť pre ľubovoľný prepočet dátumov:

Postup je takýto:

V treťom riadku odspodu uvediete hľadaný deň a mesiac, v druhom odspodu rok. Hodnoty vyberáte v menu, takže šanca na omyl je minimálna. Pretože prevádzame 1.1.2000, tak najskôr vyberieme „1“, potom „Январь“ a dole nastavíme rok „2000“. Náš deň začína o 18:00 (19:00 letného času), tak sa predtým ešte uistíme, že hodina nám sedí („do“ 18:00 je prvá voľba, „po“ 18:00 je druhá voľba. Keď máme všetko uložené, tak stlačíme „перевести“, ktoré je v tmavočervenom poli druhé odspodu vľavo.

Pre úplnosť uprostred je zobrazená ešte aj Slnečná Runa Boha, ktorý je „vládcom“ tohto obdobia a prináležiace posvätné zviera. V našom prípade to je Boh Koľada a Havran.

Po potvrdení prevodu uvidíme hore slovanský dátum dňa, ktorý sme navolili. V našom prípade ide o Leto 7508, Mesiac Бейлѣтъ 3, deň 20. Poradie slovanských mesiacov nájdete v článku SLOVANSKÝ KALENDÁR ALEBO KOĽADOV DAR:

7 + 5 + 0 + 8 + 3 + 2 + 0 = (25) = 2 + 5 = 7

 Oberegové číslo života je v tomto prípade 7.

 Výklad výsledných čísel je nasledovný:

1 = OCHRANA
Táto charakteristika ukazuje na to, že človek, nezávisle od svojho želania sa prejavuje ako ochranca, je starostlivý k tým ľuďom, ktorí ho obklopujú. Spravidla sa to prejavuje ako druh otcovskej alebo materinskej starostlivosti, a to dokonca aj vtedy, ak človek, na ktorého je nasmerované ochraňovanie je čo do veku starší ako jeho ochranca.

 2 = VYTRVALOSŤ
 Toto oberegové číslo poukazuje na to, že takýto človek sa vždy snaží dosiahnuť Duchovný cieľ, ktorý je pred ním postavený. Pri tom ho budú priťahovať ľudia, od ktorých môže dostávať rôzne užitočné rady, ale potom si vyberie tú radu, ktorá je optimálna a reálna, t.j. taká, ktorá mu pomôže dosiahnuť stanovený cieľ. Takýto človek počúva všetkých, všetkých pozorne vníma, od všetkých prijíma rady, ale aj tak všetko robí podľa seba.

3 = TVORIVÉ BUDOVANIE (MNOŽENIE)
Človek, ktorý je narodený pod týmto číslom, sa riadi Prastarou Múdrosťou: „Každý žijúci musí stavať chrámy, vychovávať deti a posadiť sad“. Toto znamená, že okrem fyzických plodov tvorivého budovateľského snaženia musí človek nadobudnúť Múdrosť, nahromadiť túto Múdrosť do jedného celku a odovzdať ju svojim deťom. Deti musí vychovávať, aby sa táto Múdrosť nepretrhla a nestratila z Rodu do Rodu, z Pokolenia na Pokolenie. Toto v minulosti znamenalo „posadiť Sad“. Tento význam prenesene prežil v dnešnej ruštine vo výraze detská škôlka („Детский Сад“).

4 = NEHA A OVLÁDANIE (VLÁDNUTIE SVÄTOSŤOU)
Táto charakteristika poukazuje na Duchovné vniknutie človeka do ťažkostí starostí iných ľudí. Dobrosrdečnosť sa jasne prejavuje skrz nežnosť ku každému človeku. Pritom je ale všetko zosilnené Múdrosťou. Vládnutie Múdrosťou neznamenalo v dnešnom význame vládnuť, keďže dnes význam vládnuť znamená panovať nad niečím či niekým. Za starých čias tento výraz znamenal výlučne ovládanie Múdrosti.

5 = HOJNOSŤ ĽÚBOSTI
Toto číslo poukazuje na zvýšenú vnímavosť človeka k ľuďom, ktorí ho obklopujú. U týchto ľudí trvalo vzniká želanie pomáhať druhým ľuďom žiť tak, aby nemali nijaké problémy, lebo človek kategórie hojnosti ľúbosti poníma okolitých ľudí ako deti. Je pripravený sa rozdať v prospech iných ľudí, ale v obľúbenom alebo blízkom človeku sa prejavuje plnosťou, lebo pre takéhoto človeka sa ľúbosť nedelí na fyzickú, Duševnú či Duchovnú. Pre takéhoto človeka je ľúbosť celistvým obrazom, ktorý v minulosti nazývali „irinirovaním“ (plným zjednotením).

6 = LÁSKA K PRÁCI
Človek, ktorý žije pod týmto číslom si nevie predstaviť svoj život bez tvorivej, budovateľskej práce. Akákoľvek nečinnosť v ňom vyvoláva podráždenosť. Cíti sa byť plnocenným človekom jedine vtedy, keď tvorí a buduje, ale celé jeho snaženie je orientované nie na seba, ale na druhých, lebo jeho Duši sa protiví honobenie materiálneho bohatstva, alebo akýchkoľvek iných prospechov tohto druhu. Vo všeobecnosti takýto človek má názor, že keď niečo urobí, tak pokiaľ si to nechá, tak to dlho nevydrží. Ale keď niečo vytvoril a dal ľuďom, tak takéto diela existujú stáročia.

7 = OTVORENOSŤ
Múdry človek žije inak, len on rozumie tomu ako. Nie je lídrom, ale ku každému človeku má svoj osobitný prístup a pre každého človeka sa u neho nájde teplé slovo a užitočná rada. Múdry si pred sebou stanovuje cieľ, že každý človek má nachádzať odpovede na vzniknuté otázky. Popri tom si uvedomuje, že poskytnutie rady nesie so sebou zodpovednosť za život druhého človeka a pri tom sa vždy riadi pravidlom: „To, čo sa hodí jedným, nie je vždy dobré pre druhých“. Ľudia pod ochranou tohto čísla sa vždy snažia žiť podľa prastarého príslovia: „Rozumný porozmýšľa a povie, ale múdry porozmýšľa, pomlčí a záhadne sa usmeje“.

8 = OTVORENOSŤ
Človek, ktorý sa nachádza pod oberegom tohto čísla sa vždy snaží o dosiahnutie nejakého cieľa. Považuje sa za otvoreného voči iným, ale popri tom vždy musí v jeho blízkosti byť človek, ktorý ho podporuje v začiatkoch a bude ho ochraňovať pred nerealistickými plánmi. „Osmičky“ sú vo svojich nápadoch pripravení hory prenášať a pri tom nešetria ani seba, ani druhých a nerozumejú tomu, že mnohé ich činy nie sú jednoducho nikomu potrebné a oni mrhajú svojimi silami zbytočne.

9 = DUCHOVNOSŤ
Toto číslo vedie človeka nahor po stupňoch Duchovného vývoja. A človek, ktorý sa vybral po tejto ceste objavuje pre seba množstvo neobyčajných Svetlých Svetov, ale pretože človek má možnosť slobody výberu, môže ísť nahor Svetlou cestou, ale aj nadol Temnou. Človek skĺznuci na ťažkú cestu berie na seba aj vyučovacie Hodiny života. Ak sa človek nevybral Svetlou cestou, tak sa mu odoberá ochrana všetkých Bohov a Predkov. A taký človek, pocítiac stratu ochrancov spoznáva nesprávnosť výberu a snaží sa vrátiť na Svetlú cestu, ale dokázať to bude preň oveľa ťažšie.

Poznanie charakteru človeka pomáha vytvárať Duchovné páry pri výbere nevesty alebo manžela. Za duchovné páry považujeme tie, ktorých súčet ochranných čísel dáva „9“:

Ochrana a Otvorenosť                                   1 + 8 = 9
Vytrvalosť a Múdrosť                                     2 + 7 = 9
Láska k práci a Tvorivé budovanie             6 + 3 = 9
Nežnosť a Hojnosť ľúbosti                           4 + 5 = 9

Ale samozrejme jestvuje aj možnosť vytvárania nových harmonických párov, ktoré budú spájať rôzne oberegové čísla života:

NAŠI PARTNERI: