SLOVANSKÁ OBRADOVÁ MÁGIA

13. januára 2013 | DEDIČSTVO PREDKOV, DEJINY

Keď hovoríme o slovanskej mágii musíme hneď doplniť, že rovnako ju môžeme nazývať ruská či rusínska obradová mágia. Slovo „ruský“ má totiž jeden z hlbinných významov „biely“. Takže my, Slovania sa nemôžeme deliť na „my“ a „oni“, pretože sme všetci potomkovia Veľkej Rasy, ktorá sa skladá zo štyroch veľkých národov – dvoch slovanských a dvoch árijských. To, že dnes tieto veci ťažie vidíme je následok (končiacej sa) Noci Svaroga a dôsledne uplatňovanej politiky sivých vyjadrenej krátko a jasne princípom ROZDEĽ A PANUJ (t.j. podrob si).

Ak teda hovoríme o mágii, tak môžeme povedať, že sme mágovia. Na odvodenie významu siahnime do starej slovienčiny a prastarého porekadla: „Кто могет – тот и маг“. Našim cieľom je pomôcť navrátiť potomkom Veľkej Rasy – t.j. samým sebe – veľkú a dôležitú schopnosť človeka, danú mu Nebesami, vedome tvoriť obklopujúcu nás skutočnosť, t.j. moc môcť takto konať. Veď ak my, prechádzajúc životom, tvoríme a nie iba vláčime so sebou žalostné existovanie – tak už trošku začíname byť Asmi. Toto znamená – a to neodvratne – že každým dňom budeme zdravší, múdrejší, šťastnejší – čo aj všetkým želáme. Veríme, že príklady uvedené v tomto článku pomôžu vykonať ďalší krok vpred, že stále viac a viac dokážeme z obyčajnej domácnosti alebo domu vytvárať CHRÁM DUŠE, a že z prostého života vytvoríme ROZPRÁVKU, v ktorej Asovia a ich deti všetko MÔŽU.

Pred tým, ako sa pozrieme na detaily, si povedzme nejaké základná informácie o farbách a ich význame:

FARBA VÝZNAM
ČERVENÁ Farba ľúbosti (zvyknime si používať toto slovo prastarého pôvodu, ktoré vyjadruje vyššiu úroveň ako láska – ktorá sa v pôvodnom, staroslovienskom význame používa na označenie fyzickej úrovne), stálosti, dokonalosti. Obraňuje pred všetkým nedobrým a zlým. Je to farba PRAVI. Farba svätej krvi, hrdinstva, odvahy, krásy. Základný zákon Stavby Sveta. Symbolizuje JUH.
 ČIERNA Farba zeme na chlebových ručníkoch na Rusi, Ukrajine a v minulosti aj u nás. V európskych kultúrach symbolizuje nedôveru a odklon od noriem, farba zármutku. Symbolizuje ZÁPAD. Odev takejto farby nosia iba volchvovia, pretože čierna symbolizuje spojenie so Svetom Smrti a schopnosť riadiť takéto sily.  
 ŽLTÁ Farba Slnka, spokojnosti, tepla, nenaviazanosti, intelektu. Leto. Ale žltá farba môže vyvolávať aj podráždenie. Jestvuje aj náhľad, že táto farba môže byť spojená s chorobami, s tajuplným svetom. Farba PERÚNA. Symbolizuje VÝCHOD.
 ZELENÁ Asociuje sa s Prírodou a životom. Zrod Života. Farba SVENTOVÍDA – Energie hviezdnej Múdrosti Rusi.
 BIELA Jav, obklopujúci Svet, Živel, v ktorom vládne Svetlo (Sventovid). Farba čistoty, radosti, pokoja. Šírka. Symbolizuje SEVER.
MODRÁ Svet Navi, čarodejníctva, tajomstva, sna, stupňujúceho aj ustupujúceho, zimy a tmy, po ktorých však nevyhnutne príde Jar a Svetlo.
BELASÁ Nebesia a čistota úmyslov. Farba SVAROGA. Spojenie so zomrelými, odídenými. Múdrosť.
ZLATÁ  Farba najvyššej Harmónie, farba všetkých Energií a Síl (sedemfarebnosť Radúhy). Používa sa na sviatočných odevoch a odevoch kniežat.
STRIEBORNÁ  Farba Luny-Makoše. Farba intuície. Používa sa na sviatočných odevoch a odeve kniežat a volchvov. 

Určite ste si všimli, že na mnohých vyšívaných vzoroch slovanských krojov sa používa kombinácia čiernych a červených nití. Podľa podania Predkov, červená farba nití symbolizuje krv vojakov, ktorí padli na bojových poliach za našu slobodu a čierna farba symbolizuje zem, na ktorú bola krv vyliata.

Pri analyzovaní významu každej tradičnej slovanskej výšivky je nevyhnutné brať do úvahy spektra farebnej kombinácie, pretože jej zámena môžu úplne zmeniť význam celého ornamentu.

Keď sme už spomenuli boj za slobodu podčiarknime, že do boja sa nezapájala iba kasta Víťazov, ako by sa na povrchný pohľad zdalo. Víťazi boli kastou, ktorá zabezpečovala trvalú existenciu ozbrojených zložiek, čo ale neznamenalo, že nikto iný „nemal záujem“ brániť svoju vlasť. Vezmime si ako príklad kastu SMERDOV:

Etymológia slova СМЕРДЪ (SMERD): vojak „С МЕРной Долей земли“, t.j. vojak s vymeraným dielom zeme. Je to teda vojak, bojovník, ktorý je vždy k dispozícii na obranu miesta, kde žije. Slobodný člen občiny, vojak a roľník v jednej osobe. Mohol mať rodinu, deti a pod. Víťaz bol zasa profesionálny vojak, ktorý nemal ani chalupu, ani rodinu. A veru nie hocijaký Víťaz sa mohol v boji merať so Smerdom, pretože on naberá silu od Matky Zeme, a túto Smerdi určite poznali lepšie ako Víťazi. Skratke Smerd bol pridaný negatívny význam až v 17. storočí, keď kresťanská cirkevná reforma patriarchu Nikona spôsobila hromadné vyvražďovanie ako tej časti kresťanov, ktorí nesúhlasili s reformou a prijatím názvu „Pravoslávna cirkev kresťanská“ (staroobradníci), tak aj Starovercov, ktorým zobrali prastarý názov Pravoslávni a narážali ich na koly. Práve preto došlo k úteku mnohých rodín buď na Sibír alebo do Európy, kde zakladali nové osady. U nás je to dedina Važec, ale aj iné dediny, ktoré „majú v pamäti“, že pochádzajú zo Starovercov. Akurát, že Staroverec nikdy nebol a nebude kresťan. Pretože členovia tejto kasty sú viazaní na pôdu, tak v prvom rade oni povstali a bránili sa proti cárskej armáde. Domáci zradcovia sú najhorší, a preto boli ako reálna kasta systematicky zlikvidovaní. Množstvo Smerdov ostalo pozabíjaných na poliach, pričom rozkladajúce sa telá samozrejme začali zapáchať. A tu začali kresťania rozširovať nezmysly o tom, že Smerdi sú tí, ktorých telá smrdia. Len svoje „zásluhy“ na tomto stave dobre utajili.

Keď už sme zabŕdli do pôvodu slov, uveďme si v tejto súvislosti ešte niekoľko súvisiacich príkladov:

 – KASTA: bratstvo vo forme činnosti.

МЕРΑ (MIERA) – existenčná, zemská forma prenášania vymedzenia.

СМѢРТЬ (foneticky smierte) – SMRŤ. Je to skratka сие мера утвержденная есть. Zmena rozmernosti, t.j. prechod von z Javi. Smrť je – podľa Slovansko-Árijských Véd – prechod z jedného sveta (v našom prípade 4 rozmerného), do vyššieho sveta (pre nás by mal pripadať do úvahy najbližší harmonický Svet Legov, t.j. 16 rozmerný). Zdola nahor môžeme prejsť jedine prahom, ktorý nazývame „zmenou (roz)mernosti“, t.j. smrťou, zhora nadol to možné je.

Ale vráťme sa k výšivkám a farbám. Veľmi často sa používa farebná trojkombinácia. Vždy síce záleží aj na iných aspektoch, ale „trikolóra“ je dodnes veľmi známy pojem, ktorý má zastúpenie aj na mnohých zástavách dnešných štátov, vrátane Slovenska. Trikolóra od starých čias symbolizuje Triglava, farby nie sú až také podstatné, ale ich symboliku si už možno vysvetliť. Triglav Javi je Trojica Svarog-Perún-Sventovít, čo je ponímanie Starovercov. Tu je možno dobre poukázať na mnohovýznamovosť našej symboliky. Runa nemá iba jediný význam, a preto z tejto logiky vyplývajúce vývody nie sú podobné ako vajce vajcu. Rodnoverci neraz majú tretieho z Triglavu zameneného, napr. Svarog-Perún-Veles. Ide iba o inú kombináciu Energií, ktoré sú personifikované špecifickými Silami. Nemôžeme však na to pozerať tak, že Sily nejako kategorizujeme. Teda z mnohých jedno, lebo strom má jeden koreňový systém, ale množstvo listov.

Niekedy sa stretneme aj s tým, že niektoré vzorky majú rozdielne názvy. V skutočnosti to tak nie je, pretože vždy je potrebné brať do úvahy Obraz, nie iba fonetické vyjadrenie a vzťažné súvislosti. Napríklad symbol, ktorý nazývame kríž, alebo Kvet Perúna, sa niekde môže nazývať aj Kvet Roda. Tak či onak, aj Perún je náš Predok, teda člen Rodu.

Príklady a výklad niekoľkých výšivkových ornamentov

1. ORNAMENT

Tento ornament sa v etnografii vyskytuje v dvoch farebných variantoch. Variant naľavo sa vyskytuje na ženských odevoch a veciach a variant napravo na mužskom odeve a veciach.
Je to líniový, grafický, trojúrovňový ornament, čo zodpovedá predstavám našich Predkov o troch Svetoch Vesmíru: Navi, Javi a Pravi.

Navnému Svetu patrí spodná časť ornamentu, ktorej význam je: lono Zemské a ľudské naplnené božským semenom – Svetlom a Zem je dom môj a mojich Predkov, to isté semeno udržiava; Svetom Božím je aj tento Svet, t.j. sila. Pozostáva z týchto znakov:

Lono zasiate semenom
Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
Dom
 Zem ako dom
   Dom môj a mojich Predkov
   Kríž – bod, sústredenie akejkoľvek Sily

Javnému Svetu – druhej línii obrázku – patria znaky, ktoré ako celok označujeme „Svetlo semenom nesúce v lone ženy i Zeme dané kvôli Znaniu“.

  Lono zasiate semenom 
   Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
 Rozdelený priestor (diagonálny kríž)

Svet Pravi opakuje ornament, ktorý patrí k Svetu Navi s tou istou štruktúrou aj farbou, čo znamená, že aj Svet Navi je tiež ustrojený, a že je potrebné sa na neho pripravovať vo svojom terajšom živote.

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Lono Zeme aj ľudské je posiate nebeským semenom – slnečným Svetlom a Zem je dom môj aj mojich Prѣdkov; to isté semeno udržiava a aj Svetom Prѣdkov je; táto Sila je daná na poznanie vo Svete Javi aj Pravi, lebo všetko je semeno Stvoriteľa“.

Pre ženy sa používa v červeno-žltom variante – zelená je naplnenie, keďže žena môže sama rodiť a priviesť na Svet Asa (zelená farba je farba Javného Sveta, narodenia). Pre mužov sa používa v červeno-žlto-modrom variante, pretože muž môže iba poznávať a obraňovať semeno Prѣdkov.

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: podolkoch mužských aj ženských košieľ pri zodpovedajúcich farbách; na posteliach; na obrúskoch, v ktorých sa uchováva chlieb; na vačkoch, v ktorých sa uchovávajú rozličné semená a bylinky; na detských veciach…

2. ORNAMENT

Líniový, grafický ornament, jednoúrovňový, označuje a zobrazuje Svet Javi – svet súčasnej skutočnosti, javné, materiálne a pozostáva zo znakov:

Hviezda Roda – obrana Najvyššieho (žltá farba) a spojenie s vlastným pozemským Rodom (červená farba), skrz Ducha (modrá alebo belasá farba)
Znak Kameň Alatyr – symbolizuje silu a tvrdosť Ducha, keď človek dokáže rozoznávať čo je dôležité a čoho sa môže zriecť
Lono posiate semenom
Vertikálna čiara predstavuje smer, cestu, ktorá vedie človeka k Prѣdkom.
Trojuholníky nielen v slovanskej, ale aj v iných mytológiách symbolizujú poznanie, pretože trojuholník sa asociuje s horou Meru, ktorá kedysi bola centrom árijského sveta, vrcholom Zeme a od nej sa začal pohyb našich Predkov nadol, na juh v časoch Veľkého ochladenia. Naši Predkovia mysleli, že každý človek má svoju mieru, svoje meradlo života. A preto je dôležité poznať mieru, pochopiť mieru druhého a brať za základ života orientáciu zamerania na mravnosť, Boha.

Okrem toho trojuholník orientovaný smerom nahor symbolizoval vychádzajúce Slnko ako na tripolských nádobách tak aj na piktogramoch bronzovej doby, a zase trojuholník smerujúci nadol predstavuje zapadajúce Slnko. Preto rad takýchto trojuholníkov predstavuje cyklus zapadajúceho (umierajúceho) Slnka alebo vychádzajúceho (rastúceho), vývoj či degradáciu – každý na svete má možnosť vývoja, poznávania a umierania, degradácie. Kto sa vyvíja ide podľa miery a naberá silu (červená farba), kto sa spúšťa, Svetlo v sebe hasí (belasá je farba Nebies ale aj Navi, chladu, duševného ľadu).

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Duch tvoj, človek, je od samotného Najvyššieho Roda, ktorý je prvopočiatočné Svetlo a toto je meradlo tvoje pre život, ním danú na cestu k nemu, to je vývoj, púť absolútnej Pravdy.“

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: ako základ pre výšivky na otvoroch košele; podolkoch ženských košieľ; závesoch; výzdobách krásneho kútika; miestnosti, kde za vykonávajú duchovné činnosti; koberce, ktoré vyzdobujú duchovné miesto, alebo izbu; miesto, kde sa stretávajú Vѣče (Rada Občiny)…

3. ORNAMENT

Líniový, grafický, trojúrovňový ornament, čo zodpovedá predstavám našich Predkov o troch Vesmírnych Svetoch Navi, Javi a Pravi. So zjednodušeným zobrazením Sveta Navi a Pravi pozostáva tento obrázok z týchto znakov:

Perúnov štít – tento znak personifikuje silu Perúna, t.j. silu Nebeského Belasého ohňa, ktorý bije bleskami a ničí všetku nečistotu na Zemi. Je to obranná sila Perúna, t.j. obereg proti všetkým druhom zla.
Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
Hviezda Jediného Roda – obrana Najvyššieho (žltá farba) a spojenie s vlastným pozemským Rodom (červená farba), skrz Ducha (modrá alebo belasá farba)
 Mravec, t.j. symbol pracovitosti a schopnosti žiť bez parazitovania, schopnosti tvoriť a spolupracovať s inými.

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená (vrátane významu farieb): „Prѣdkovia Múdrosť a poznanie ako dedičstvo nám dali – svet svoj brániť, lebo Zem je Ľúbosť Stvoriteľa k Svetu, daná nám na tvorenie a správnu prácu – Duchovný vývoj, keď v Duchu a práci jednotní budeme, tak aj Nebeské Sily nás Svetlom svojim obránia.“

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: chlebových ručníkoch; rukávoch mužských košieľ; slávnostných obrusoch; rezbách; miestnostiach na učenie…

4. ORNAMENT

Líniový, grafický, jednoúrovňový ornament, čo znamená, že zobrazuje Svet Javi, t.j. Svet reálny, javný, materiálny. Pozostáva zo znakov:

Dedovia – Predkovia po mužskej línii
  Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
  Zem ako dom
  Hviezda Jediného Roda – obrana Najvyššieho (žltá farba) a spojenie s vlastným pozemským Rodom (červená farba), skrz Ducha (modrá alebo belasá farba)
  Zem ako planéta
  „Treba“, t.j. obeta a  je runa „Tverd“, t.j. tvrdosť Ducha, vôľa
  Rozdelený priestor (diagonálny kríž)

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Prѣdkovia Rodu tvojho skrz Ľúbosť (Svetlo, Múdrosť) vytvorili Zem ako Dom Asa, čo ti aj zapovedali (t.j. „prikázali“) – choď po ceste života a pamätaj, že Zem-planéta je Chrámom Stvoriteľa, a aby si ju uchránil v Radosti (Múdrosti, Zdrave, Svetle) tvrdosť Ducha je potrebná“.

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: podolkoch ženských košieľ; košeliach a otvoroch mužských košieľ; sviatočných obrusoch; … na zobrazenie Sveta Javi a trojúrovňových ornamentoch.

5. ORNAMENT

Líniový, grafický, trojúrovňový ornament, zodpovedajúci predstavám našich Predkov o troch Svetoch – Jav, Nav a Prav. Zjednodušenie zobrazenia Sveta Navi:

Sekera alebo Kladivo symbolizujúce slobodný výber človeka, kým bude
Stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare L.) – klíček, zárodok uložený v zemi (zrno) a v lone ženy, aj v mysli bojara (myšlienka)
Užovka – Predok
Voda, symbolizuje aj prúdenie rudy (krvi, ktorá je silou Rodu), života, informácií (poznania), ktorá pochádza z kombinácie rún
Naplnená čaša Dažbagu (Jav, požehnanie, bohatstvo Nebesami dané) a
Obrátená čaša Dažbagu (Nav, strata, ničenie, očistenie, obnovenie) – všetko spolu je skutočná zmena, zmena naplnenia a očistenia, života a smrti atď.

V etnografii tento vzor nachádzame v niekoľkých farebných variantoch: žlto-červeno-modrý a bielo-červeno-čierny.

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Prѣdkovia Znanie tebe odovzdali, ale aj silu aj radosť, aj Znanie tvoje môžu sa pokúsiť ti obmedziť iní, aby ťa zbavili možnosti výberu, ale usiluj sa, človek vo svete, idúc za Znaním, v harmónii naplnenie a očistenie, rozumej, že na Zemi si narodený, nezabúdaj na Prѣdkov svojich.“

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: košele a výrezy mužských košieľ, obzvlášť vo veku mládenca, ženícha; pre takého človeka, ktorý nepozná mieru.

6. ORNAMENT

Líniový, grafický, trojúrovňový ornament, zodpovedajúci Javi, Navi a Pravi.

Spodná a horná, navná a pravná časť ornamentu sú štylizované vo forme „hrebienka“ a „hrabličiek“ – symbolu schopnosti rozdeľovať život, oddeľovať pusté (biele, prázdne medzery) od naplneného, sily (zuby „hrabličiek“), t.j. oddelenie „zrna od pliev“.

Rastlinky
  Rároh (padajúci sokol)
  Býčia hlava
  Žito
Vetry
Cestičky-chodníčky
X šípy
Rozdelený priestor (diagonálny kríž)
Lono posiate semenom
Koráb – „Loď Ducha“ – symbol Duchovného zjednotenia ľudí

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Svet ti je daný, aby si išiel vpred, vyvíjal sa a rástol, poznávajúc Svet, celý svet spoznáš – Vesť Stvoriteľa, ktorý ho porodil, nájdeš, pracovať budeš, na ceste jednotu s ním dosiahneš. Život vo všetkej mnohoobraznosti nájdeš, cesta sa životnou púťou stane.“

V etnografii sa vyskytuje v rôznych farebných variantoch.

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: cestovných taškách; záložkách do kníh; kreslách, kde sedávame a dumáme; výreze aj rukávoch mužských aj ženských košieľ dievčat aj mládencov – slobodných…

7. ORNAMENT

Jednoúrovňový ornament. Pravný – t.j. zobrazujúci Svet Pravi, Svet maximálnej harmónie, božský.

Pozostáva zo znakov:

Hviezda Roda – obrana Najvyššieho (žltá farba) a spojenie s vlastným pozemským Rodom (červená farba), skrz Ducha (modrá alebo belasá farba) 
Znaky ŽIVY – používajú sa na výšivkách, vyrážaných obrázkoch, odliatkoch,  tkáčstve, je to znak života ako požehnania, danej Nebesami, okrem toho, symbol spojenia troch plástov bytia:
Koreň Vesmírneho Stromu – sveta minulosti a zomrelých Predkov – Runa prevrhnutý Strom Sveta
Runa kmeňa – tvrdosť Ducha, prejavená skrz mužnosť prekonávať seba
Úsilie o poznávanie – všetko to skutočné; vetvička – budúce úsilie k Bohu a pripravenosť zodpovedať sa svoje činy – runa Strom Sveta
Rozdelený priestor (diagonálny kríž) 
Srdiečko, symbolizuje Duševný oheň spájajúcich ľudí, zmysel ľúbosti, symbol horiaceho, ľúbiaceho srdca. Na Rusi sa spravidla vyšíval trojfarebne, čo symbolizovalo tri sily riadiace tento svet
Bylina, „rašenie“ – symbol rastu

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Hýb sa na ceste samotným Rodom tebe danej s Ľúbosťou – a všetko bude tebe na rast, blaho“.

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: zostavenie trojúrovňového ornamentu v ľubovoľnom farebnom variante, okrem koričieho (čierneho) a modrého.

8. ORNAMENT

Líniový, grafický, jednoúrovňový ornament zobrazujúci Svet Javi.

Pozostáva zo znakov:

Rozdelený priestor (diagonálny kríž)
Zem podelená na priestranstvá
Runa Svetlo
Runa Svati

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Hýb sa na ceste samotným Rodom tebe danej s Ľúbosťou – a všetko bude tebe na rast, blaho“.

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: na zostavenie trojúrovňového ornamentu, obzvlášť na zobrazenie Navného Sveta na spodku košele alebo Javného Sveta na rukávoch.

9. ORNAMENT

Líniový, grafický, jednoúrovňový ornament zobrazujúci Svet Javi.

Pozostáva zo znakov:

Lono
Zjednotenie protichodností v priestore
Aguňa
Hora Meru

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Na ceste na Zemi Duševným buď, ľúbosťou hor a svet ti nadmieru dá – uvidíš, že aj protiklad je jednota“.

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: na zostavenie trojúrovňového ornamentu, obzvlášť na zobrazenia Navného Sveta na spodku košieľ (ale iba u žien), alebo Javného – na košeliach (u mužov aj žien).

10. ORNAMENT

Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
Stĺp Ducha – symbolizuje duchovný výstup
Zem ako dom
 Dom
Dom môj a mojich Predkov
Rovnoramenný kríž, symbol rovnakej vzdialenosti od všetkých priestorov, rovnakých možností na Poznanie všetkého, ale zároveň i symbol vývoja na jednom mieste. A za starých čias naši Predkovia používali aj znak useknutia – na rovnoramenných krížoch ukrižovávali vyhnancov za tri najťažšie zločiny: zradu Rodu, znásilnenie ženy a zabitie dieťaťa, ktoré človek často pácha ako následok poddávania sa „trom márnostiam“: lenivosti, chladu Duše (ľahostajnosti) a nevedomosti (neváženie si životnej púte druhej živej bytosti)

V etnografii sa tento ornament vyskytuje v niekoľkých farebných variantoch.

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Zem je náš dom, od Prѣdkov zasľúbený, semenom Svetla napĺňaný, aby sme my, Duchovný výstup konajúc, prekonávali osobnú lenivosť, chladnosť a nevedomosť, vtedy Svetlom a Radosťou bude naplnený náš dom – Chrám Midgard-Zeme“.

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: na zostavenie trojúrovňového ornamentu, na podolky, v kresbe výrezu košieľ, na bežných veciach a predmetoch denného používania.

11. ORNAMENT

Líniový, grafický, jednoúrovňový ornament zobrazujúci Svet Javi.

Pozostáva zo znakov:

Rovnoramenný kríž, symbol rovnakej vzdialenosti od všetkých priestorov, rovnakých možností na Poznanie všetkého, ale zároveň i symbol vývoja na jednom mieste. A za starých čias naši Predkovia používali aj znak useknutia – na rovnoramenných krížoch ukrižovávali vyhnancov za tri najťažšie zločiny: zradu Rodu, znásilnenie ženy a zabitie dieťaťa, ktoré človek často pácha ako následok poddávania sa „trom márnostiam“: lenivosti, chladu Duše (ľahostajnosti) a nevedomosti (neváženie si životnej púte druhej živej bytosti)
„Kríž Mary“ (Matky RA) – symbolizuje zastavenie pohybu, „vnútornú zradu“ – chlad Duše (ľahostajnosť), lenivosť, nevedomosť, čo znamená „neživot“
Hviezda Roda – obrana Najvyššieho (žltá farba) a spojenie s vlastným pozemským Rodom (červená farba), skrz Ducha (modrá alebo belasá farba)
Symbol Stavby Sveta, Vesmírneho Stromu, Pravi
Rozdelený priestor (diagonálny kríž)
Lono ženy a lono Matky Zeme zasiate semenom
Hora Meru, ktorá v dejinách Slovanov aj mytológia označovala centrum Stavby Sveta a symbolizovala jednotnú a súčasnú existenciu troch Svetov – Navi, Javi a Pravi, troch časových plástov – minulého, súčasného a budúceho, označujúc, že každý človek zodpovedá sám za svoju minulosť, súčasnosť aj budúcnosť – sám určuje mieru svojej existencie – a podľa jeho miery sa mu odmeriava život.

Celkovo kompozícia ornamentu významovo znamená: „Mŕtvymi sa za života nemáme stať, chladnosťou Duše a lenivosťou, nevedomosťou sa neubi – smerom k Prѣdkom sa snaž, ktorý je pohyb všetkého vo Svete, a z tohto pohybu sa rodí život“.

V etnografii sa tento symbol vyskytuje v niekoľkých farebných variantoch: hnedo-ružový, ktorý symbolizuje prebudenie sa z obdobia Mary silou Ľúbosti; červeno-modrý, ktorý symbolizuje vzkriesenie z Marinho (neživého) silou ľúbosti a Múdrosťou – uvedomením si, že sa nerodíme na to, aby sme žili sami pre seba.

Ak budeme vychádzať z významu ornamentu, tak môžeme učiniť záver, že sa môže používať na: na duchovných predmetoch (záložkách kníh…), na podolkoch mužských a ženských košieľ, poduškách.

Tieto príklady, samozrejme, ani náhodou nezahŕňajú celé bohatstvo výšiviek a ornamentov v našej, slovanskej kultúre. Napriek tomu nám pomôžu otvoriť oči a vidieť to, čo sme možno mali v dohľade už dávno – len nám utratili význam toho, čo vidíme. A ten, kto vie, už nie je nevedomec. Na záver si uveďme ešte niekoľko príkladov používania výšiviek s výkladom ich významu:

Na obrázku sú použité tieto znaky: purpurový kvet, voda, rastlina-klas, beregiňa (ochrana), Slnko, lono, plodnosť. Všeobecný význam obrázku: „Informácia daná Predkami na rast nám daná, aby Dušou ochrankyňou svojho Rodu sa stať, semeno Predkov uchovať, Rod predĺžiť“.

Ornament pozostáva zo znakov: rastliny, špirála – Vesmír, sila. Všeobecný význam ornamentu: „Sila plodná, sila silná, sila srdcová na rast a rozvitie všetkého nového daná“.

Ornament pozostáva zo znakov: Rysič – Rubežič. Všeobecný význam ornamentu: „Obraňuj hranice svojej zeme udatnosťou a cťou, veriac v Prѣdkom Rodným, upevňuj Rod svoj, dozeraj na Pravdu medzi druhmi“.

Ornament pozostáva zo znakov: zem, podelená na priestory poznania, užovka-predok, Prav, Jarga, Zem. Všeobecný význam obrázku: „Zem daná ako priestor poznania Rodom mnohým, aby Pravde žili, tvorili, o život podľa srdca sa usilovali“.

Ornament pozostáva zo znakov: Loď Ducha, kopa – zjednotenie Rodov, cestičky-chodníčky, Prav, Zem ako planéta, kríž vývoja, kríž Morény. Všeobecný význam ornamentu: „Predkovia poznanie dali ako v živote kráčať, svoju polovičku nájsť, do bludu a nevedomosti nespadnúť, tmu Duše prekonať, vo vývoji nezastať – podľa Pravdy žiť – tvoriť – obraňovať.“

Ornament pozostáva zo znakov: znak Rodu, dom, kríž-sek, Zem planéta. Všeobecný význam: „Sila Rodu Jediného, Duchom všetky živým bytostiam nadeliac, vedie nás k domu jedinému, spájajúc všetkých doma – všetky živé bytosti na planéte – k jednote s Ním, so Stvoriteľom“.

Za základ boli vzaté znaky: znak Živy, Midgard-Zem, kríž vývoja, lono zaplnené, hora Mѣru, hviezda Rodu, klásky so všeobecným významom: „Prѣdkovia moji život mi dali, na vývoj nabádali, aby k Prѣdkom Púť moja viedla, seba ochrániť, aby spolupútnikov nájsť, aby sa Rod po Duchu zjednotil, semeno šťastia tvoriť, aby semeno zasiate vyrástlo, aby sa As narodil. Svet šťastím a radosťou osvietil sa“.

Tento ornament pozostáva zo znakov: srdiečko, nebeský pavúk, lono, babôčky, Rubežník, rybky. Celkový význam: „Po Duši budem partnera hľadať, aby spolu silou ľúbosti sme mohli zem svoju vytvoriť, Tmu prekonať, aby zo Svetla nášho Svetlo sa narodilo“.

Nuž čo dodať na záver? Len prianie šťastnej a zaujímavej cesty nahor všetkým Mágom a Magiňám do nášho vlastného, Svetlého Sveta!

13.01.2013

NAŠI PARTNERI: