Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  KULTÚRA A TRADÍCIE /  ODEV MÔJHO ĽUDU
ODEV MÔJHO ĽUDU
VÉDY - Všeobecne

Vo svete okolo nás je množstvo vecí, ktoré by sme radi zmenili, len nevieme ako. Akosi sme často na to „prikrátki“. Môžeme to vyjadriť aj tak, že nemáme na také niečo dosť síl, teda energie. Tu sa nám však ponúka jeden známy citát:

„Všetci chcú zmeniť svet, ale nikto nechce meniť seba“.

L. N. Tolstoj

Problém však môžeme vyjadriť aj iným spôsobom. Použime nám už známy citát Dr. E. Deminga:

„Meniť sa nie je potrebné. Prežitie nie je povinné“.

Sme v období, kedy sa naozaj rozhoduje o našom prežití. Ale bez čoho nemôžeme prežiť? Dali ste si niekedy takúto jednoduchú otázku? Na tomto mieste by bolo vhodné sa na okamih zastaviť a zamyslieť sa, bez čoho vlastne naozaj prežiť nemožno. Určite by každý vedel napísať dlhý zoznam vecí, ktoré sú na prežitie – ako také – potrebné. Ale my ostaneme pri tom najpriamejšom pohľade – prežiť nemôžeme bez samých seba. Ak nás niet, tak nemôžeme prežiť. A kedy nás niet?

Ak pôjdete do knižnice zistíte, že rozličným druhom kultúr je venované množstvo kníh. Každá rastlinka môže prežiť iba vo svojom prirodzenom prostredí, ktoré odborne tiež nazývame kultúra. Ak je iná kultúra, rastlinka zahynie. Ak teda chceme niečo vypestovať – či už v záhradke alebo kvetináči – musíme to zasadiť do tej správnej kultúry. Používame aj výraz permakultúra. Veda o kultúre plodín nám umožní dosiahnuť aj bohatú úrodu:

Keď si s niečím nevieme rady, tak naša védická tradícia nám ponúka princíp podobnosti. Ak poznáme výsledok konkrétneho javu, môžeme tento poznatok preniesť na jav podobný, lebo „ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok“. My môžeme prežiť naozaj len vtedy, ak sa nachádzame vo vlastnej Viere a Kultúre. Je to všeobecne platné pravidlo.

Každý dom stojí na základe, a ten náš má (minimálne) stovky tisíc Liet. Našim základom, fundamentom, sú okrem iného aj naše ľudové piesne, tance, rytmy, odev. Dnes však fundament nemáme – vedome ho obchádzame – a teda staviame na piesku.

Život namiesto tvorenia iba „prežívame“, pretože tvoriť sa dá iba v Radosti pokoja. Mechanizmus toho procesu by sme si mohli graficky znázorniť asi takto:

Dnes však dostáva najčastejšie nejakú takúto podobu:

V lepšom prípade dostávame nulový výsledok. Najčastejšie sa však dostávame do mínusu...

Naši Predkovia nám zanechali oblečenie, ktoré dnes nazývame ľudové kroje. Tento druh oblečenia sa v nezmenenej podobe používal tisícročia. V porovnaní s tým, čo nosili naši Predkovia sa dnes v podstate NEOBLIEKAME. Keďže naši Predkovia sme my sami, zradili sme vlastných Predkov, teda samých seba. Z toho vyplýva, že robíme množstvo chýb, ale chyby robí iba ten, kto nemá poznanie. Kto pozná kauzálnu reťaz príčin a dôsledkov, ten chyby nerobí. Poznanie je Kultúra. Tá chybu nemá. Je to overené tisícročiami.

Naši Predkovia pre nás tisícročia udržiavali správne oblečenie, ktoré keď nosíme na sebe, tak nosíme na sebe TORZNÉ POLE.

Nosenie na sebe TORZNÉHO POĽA znamená, že na sebe NOSÍME SILU – a na to stačí správny odev. Torzné polia preberajú energiu z vákua – je to MOC VESMÍRU. Nikto nedokáže poraziť SILU VESMÍRU.

Nato, aby bol SLOVIEN pripravený o silu – teda aby sa stal Slovenom – ho stačí pripraviť o odev. Dnes beháme v podstate holí. Nemôžeme preto pôsobiť na úrovni torzných polí, ostali sme bez ochrany. Bez OBEREGOVEJ OCHRANY A SILY VESMÍRU.

A holý človek nie je v žiadnom prípade ĆLOVEK, je to sotva ĹUDINA, je to – bohužiaľ – biomasa. Biomasa je riadená: konzumuje potravu, chodí na záchod, zaoberá sa sexom. Problém je v tom, že okrem obchodovania NIČ NETVORÍ.

Ak nerozmýšľame, myslia za nás iní. Ale ak myslia za nás iní, myslia vo svoj prospech.

Ak neprevezmeme nazad svoj OBRAZ, svoju SILU Z OBRAZU a nezačneme konať, nedosiahneme nič.

Máme právo sa obliekať ako chceme – je to naša tradícia – nikto nemá právo nás nútiť sa obliekať inak. Žijeme na našej zemi, na zemi našich Predkov. Nikto by tu nemal panovať bez nášho povolenia. Presnejšie, chodia tu, panujú nad nami a riadia nás na základe nášho povolenia.

Kto nie je správne oblečený, ten pri práci neprepúšťa do výrobku svoju Dušu. Do takéhoto výrobku – najčastejšie kvôli izolujúcemu syntetickému materiálu – neprechádza energia. Preto ak si kúpime takýto výrobok, tak vždy bude z nás vysávať našu životnú energiu. Takto fungujú torzné polia.

Čo to je odev? Z védického pohľadu sa skladáme z Tela, Duše a Ducha. Aj Tibeťania hovoria, že naše telo je oblekom, alebo aj povozom Duše, ktoré je po vynosení nahrádzané novým. Ak odev vynosíme, dávame sa seba nový. V Kultúre, nie v trhovej Móde. Sú to absolútne oddelené entity.

Ak naše telo plní pre Dušu funkciu odevu, tak presne túto istú funkciu – v zmysle Konu podobnosti – plní pre naše telo oblečenie. Telo je Obrazom Duše, teda odev je Obrazom Tela. Má však byť takým, aby ako hudobný nástroj vyludzoval ľúbezné melódie. Preto je jeho základom štruktúry TOR – kruhovitý, zvonovitý tvar.

Odev je základom energetického systému nášho tela. Vždy sa musíme obliekať tak – aj doma – aby sme nenarúšali energetiku druhého človeka.

Odev má byť voľný a viacvrstvový v štýle matriošky. V lete aj v zime má zabezpečovať teplotu tela cca 36,6 °C. Samozrejme materiály sú iné v lete a iné v zime.

Zakrytá musí byť hruď, chrbát aj hrudník. Ženy tým, že sa dnes obliekajú tak, aby bolo čo najviac vidno sa v skutočnosti stávajú smrtonosnou zbraňou pre seba, ale aj svoje okolie. Oblasť srdcovej čakry – spredu aj zozadu – je dôležitým energetickým centrom. Musí byť preto vždy prikryté.

Na odeve by nemali byť pásy tkaniny šité naprieč, dôležitý je aj smer tkania. Aj on riadi smer toku energie.

Švík smeruje tok energie tiež, preto by ich malo byť vo všeobecnosti čo najmenej. Priečnych švíkov má vôbec byť čo najmenej, zvislé by rozhodne nemali byť v strede tela spredu aj zozadu – pozdĺž energetickej osi nášho tela. Materiál – látka – by mala byť obojstranná.

Muži majú nosiť košele do polovice bedra tak, aby bol prekrytý aj rozkrok.

Čím je menej horizontálnych švíkov, tým lepšie telo spracuje, strávi jedlo, lebo je lepší aj obeh krvi.

Neuvedomujeme si, že hlavná časť dýchania prebieha kožou. Preto všetky syntetické materiály – košele, svetre, nohavice, tričká obuv... – bránia dýchaniu kože. Takýto človek nemôže byť už z princípu zdravý a dlho žiť. Pod dlho myslíme aspoň vymeraný Kruh Života.

Vonkajšie zapínanie – dôležité najmä u kabátov – bolo u mužov rovnaké ako je dnes u žien. Ešte na sovietskych uniformách z druhej svetovej vojny neraz vidno, že muži mali opačné zapínanie ako dnes. Uloženie chlopne formuje smer rotácie energetického poľa – nám známy Posoloň a Kolovrat. Správna rotácia je Posoloň, teda tak ako majú ženy. Kresťanská cirkev potom, ako nám vzala aj Chrámy a premenila ich na kostoly zaviedla, že procesie chodia okolo kostola v smere Kolovrat – ale okolo našich Chrámov sa chodievalo v smere Posoloň. U nás tieto zmeny nanútili pred tisícročím, v Rusku ich začal Nikon a Peter I. Preto sa pamiatka na to úplne nezničila do dnešných dní.

Materiály, strihy, spôsob šitia a ďalšie detaily umožňovali, že Slovieni mali odevy šité tak, že okolo nich – medzi vnútornými vrstvami voľného odevu – vznikalo a udržiavalo sa torzné pole. Dnes sú odevy šité tak, aby nás v maximálnej miere energie zbavili.

Dôležitú úlohu hrajú aj farby odevu. Ak je na tele veľa červenej farby – a najmä ak je červená látka na holom tele – spaľuje leukocyty. Výsledkom sú choroby.

Na zadnej strane krku je bod, ktorý zodpovedá za zdravie. Preto zadná časť krku by mala byť vždy zakrytá. U žien minimálne vrkočom, muži mali na prilbu vzadu pripevnenú látku, ktorá siahala po ramená a zakrývala krk.

Odev bol tradične krásny – krása je zdravie, nie móda! Preto sa odev tisícročia NEMENIL. A dnes – naučili nás – treba meniť odev minimálne raz za sezónu... My však zodpovedáme za to, čo sme v živote urobili, ale aj za to, čo sme neurobili.

Správny odev aktivizuje, zapína Duchovnú a Duševnú zložku človeka. Bez ohľadu na situáciu, vždy by sme mali byť v dobrej nálade. A veľmi dôležitú úlohu v tom zohráva práve odev.

Ak si človek neváži sám seba, nikto iný si ho vážiť nebude. To je všeobecná zásada. Muž zodpovedá za existenciu a pokračovanie Rodu. Degenerácia sa začala vtedy, keď vládnuca elita prestala nosiť národný odev – kroj. Začalo to pokresťančením.

Prečo si dnes nikto neváži slovanských mužov? Preto, lebo si my sami nevážime samých seba a svojich Predkov! A takýto ľudia sa ľahšie riadia. Ak k tomu pridáme ešte alkohol, cigarety, drogy, odev, jedlo...

Môžeme povedať, že nás tu niet, muži Slovieni tu nie sú. Preto nemá kto hájiť našu Dŕžavu.

Za cárskeho Ruska pripadala na 1 000 učiteľov jedna žena. Za existencie ZSSR bolo na 25 000 vedeckých pracovníkov 1 000 žien. U nás je situácia v podstate rovnaká. Komu dnes muži odovzdali ZODPOVEDNOSŤ ZA VZDELÁVANIE DETÍ? A prečo ho vlastne odovzdali? Pretože nás tu dnes NIET!

Nedokážeme si udržať ani vlastnú energiu. Nie je to preto, lebo dnešní muži sú zlí. Je to preto, lebo nedokážeme udržať samých seba v samých seba. Energeticky. Nedokážeme spojiť energiu Zeme s energiou Kozmosu a celé to udržať mocnými ramenami. Čo sa vlastne deje?

Problém chovania sa je vždy problémom hlavy, t.j. schopnosti myslieť. A čo si naši muži dnes obliekajú? To, čo rozhodol Západ, aby si obliekali. Teda aby si to obliekli tí, ktorí sú v našich Rodoch zodpovední za obranu a ochranu. Chodia v kraťasoch, šľapkách, teplákoch, tričkách, tielkach... títo muži tu proste ENERGETICKY NIE SÚ! Prázdne miesto s biologickými funkciami – sú to GMO. A čo nosia naše ženy? To, čo im navrhujú homosexuáli na Západe. A tak jedno mužské GMO chodí vedľa druhého, ženského GMO v nohaviciach v spoločnom sexuálnom rabstve.

Prečo Anglosasi dodnes používajú piaďový (stopový) systém a my si robíme odev a tehly v metrickom systéme? Okrem nás nikto pre nás nič neurobí.

Muži, ktorí chodia v trenírkach a šľapkách sú ako malé deti. Sami seba si nevážia, tak ako si nás potom môžu vážiť a rešpektovať cudzinci? Môže si ochranca Rodu a rodiny, Dŕžavy sadnúť za stôl v trenírkach..?

Muž GMO zomrie skôr, lebo sa pripravil o svoju životnú energiu. Druhé GMO v nohaviciach – ešte aj čiernej farby smrti – s cigaretou v ústach mu varí v kuchyni. To čo mu navarí – aj keby boli použité tie najlepšie suroviny – je jed.

Žena v nohaviciach nebude nikdy úplne zdravá, ale bude sústavne ničiť svoje okolie. Ako auto má síce všetko hotové, na jazdu sa nepohne bez nafty alebo benzínu. Tak aj žena – má síce telo, ale na životné aktivity potrebuje energiu, ktorú jej „vyrába“ správne oblečenie – voľná sukňa vo vrstvách. Potrebuje silné energetické pole. Ak si ho sama negeneruje – má nohavice – tak energiu kradne svojim blízkym: mužovi, deťom. Skracuje im – pomaly ale isto – životy. Sebe samozrejme tiež.

Žena má chromozómy XX, muž XY. Žena sa môže obliecť ako XY, ale Y chromozóm tým nenadobudne.

Teda ešte raz – prečo muži dopustili, aby cudzinci určovali, ako majú žiť a obliekať sa naše ženy a deti? Pretože mužov tu jednoducho niet. Nech je však tento stav akýkoľvek, nastať mohol jedine za nášho predchádzajúceho súhlasu. Je to naša zodpovednosť.

Títo muži – v kraťasoch a šľapkách – tu nie sú. Odišli do iného Sveta. Takto teda vyzerá, keď sa v danom paralelnom Vesmíre nedokáže udržať Živatma – pretože nemá dostatok energie. Presunie sa teda do iného paralelného Vesmíru, a tu ostane iba „obálka“ bez energie. Vedomie je inde. Ale úlohu máme plniť tu a teraz – je to teda zrada a zbabelosť či lenivosť? Určite sa to raz dozvieme.

Máme – teda dovolili sme im – zamenené významy. Naša tradícia nikdy nebola o peniazoch, my sme si všetko potrebné navzájom menili. Tento stav sa volal MENA – a slovo nám ostalo dodnes. Akurát si dnes myslíme, že MENA sú peniaze...

Kroje sa šili tak, aby u mužov bola zachovaná mužná sila. Bez nej nieto pokračovania Rodu. Iné národy nosia svoje kroje dodnes – len sa pozrite na Číňanov. Celý svet sa opičí podľa ich oblečenia – ale to sú ich kroje! Zobuďme sa! Podobná situácia je s indiánskym oblečením... akosi nám je všetko dobré len nie vlastné.

Farby sú tiež veľmi dôležité. Červenú sme už spomenuli, tmavozelená je napríklad ochranná – aj preto ju nosia vojaci. Biela farba prepúšťa celé spektrum energií aj odpudzuje upírov – fyzických aj energetických. Teraz je v móde sa vystaviť na slnko a spáliť si kožu. Keď koža zmení farbu, tak sa stáva filtrom tej farby, na akú sa zafarbí. Číňania už vyrábajú masť na bielenie žltej kože na bielu – a my si bielu dobrovoľne pálime na tmavú. Tým zase strácame svoju životnú silu, poškodzujeme svoje telo. A zase dobrovoľne. Aká je výhoda pálenia sa na slnku ako prasatá? Naši Predkovia sa kúpavali – ale po okúpaní sa zahalili alebo skryli pod stromy... a tie sme dovolili cudzincom vyrúbať.

Temná farba oblečenia odpája psychiku jeho nositeľa – je to Biorobot.

Odev je ako kondenzátor – tiež má mať viac vrstiev. Pre našu fyziológiu platí, že rozkrok má byť cca 7 °C chladnejší ako hlava. Inak dôjde k prehriatiu a väčšina mužov prestane byť schopná uvažovať – ak uvidí poodhaľovanú ženu. V trenírkach slnko rozohreje rozkrok veľmi rýchlo, a teda mozog prestáva pracovať. Tie dve čakry sú prepojené.

Hoci leukocyty likviduje veľa červenej farby odevu na holej koži, spôsobuje to aj syntetika. Ak máme syntetickú obuv – podrážku tak leukocyty necirkulujú, ale sa „prilepia“ oproti syntetike, ak je na koži.

Sloviena nemožno poraziť, ale dá sa to zariadiť tak, aby zničil sám seba zvnútra. Naša úloha je pojať Poznanie Predkov a bez skreslenia ho odovzdať deťom a vnukom. Ešte rodičia dnešnej strednej generácie vyrastali v krojoch. Nedávno vyšla kniha o M. Benkovi ODEV MÔJHO ĽUDU. V celej knihe nenájdete jediné trenírky a krátke nohavice ako odev. Môžete si pozrieť aj knihu SLOVENSKO od Karola Plicku a ďalšie zdroje, ale nikde neuvidíte to, čo dnes na uliciach, takú skazu.

Za poznania Staroslovienskej Bukvice si ľahko odvodíme pôvod starých slov. Kultúra je Kult RA, t.j. Svetla. Len ak budeme ako naši Predkovia, len tak môžeme nadobúdať Podobu a Obraz Boží.

Rod učí myslieť. Kto nemyslí, ten nič nevytvorí. Ak nie sme správne oblečení, tak máme dosah na maximálne 10% našej vlastnej energie. A to ešte nehovoríme o ďalších „vymoženostiach“ civilizácie štýlu alkohol, drogy, GMO, cigarety... o Konoch Rita ani nehovoriac.

Rozhodnutie byť Slovienom alebo GMO je na každom z nás. Jedno aj druhé bude výsledkom našej vedomej činnosti, nášho schválenia. Netreba hľadať kdejakých Iluminátov či Slobodomurárov nato, aby sme mali na koho zvaľovať vinu za dnešný stav spoločnosti, pokiaľ sami chodíme v krátkych nohaviciach a šľapkách a naše ženy v priliehavých nohaviciach a podobnej móde. Pri pohľade okolo seba rýchlo pochopíme, čo môžeme čakať, ak by trebalo brániť našu vlasť. Jedni chodievajú do kostolov, kde minimálne každú nedeľu prehlasujú, že sú rabi boží. Ak toto prehlasujú znamená to, že nechcú byť slobodní – zvykli si na rabstvo, zvykli si na Matrix. A zvyšná časť – zdanlivo túžiaca po nástupe Zlatého Veku – tu v skutočnosti nie je. Kto je naozaj pripravený na to, čo je pred nami?

Vďaka správnemu oblečeniu – nie preto, lebo iné nemôže byť, ale preto, lebo je od PRAV – sa vytvára okolo človeka TOR. A torzné pole umožňuje nadobúdať energiu bez obmedzenia množstva.

11.07.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.