Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Dedičstvo Predkov /  ZDRAVIE /  NEZNÁME ZNÁMO 1
NEZNÁME ZNÁMO 1
VÉDY - Všeobecne

 

Ak by sme v tomto článku chceli pojednávať iba o problematike čakier, tak táto kategória by určite nepatrila medzi niečo extra neznáme. Z určitých bodov pohľadu možno hovoriť o rôznych počtoch čakier v štruktúre človeka, ale to je skôr hľadanie sporu ako praktický, konštruktívny pohľad. V našej Kultúre sa traduje – je to tiež skôr dohoda – deväťčakrový systém, ale v skutočnosti je čakier oveľa viac. Nebude od veci pripomenúť, že namiesto názvu „čakra“ by bolo správnejšie používať „stogna“, ale vzhľadom na zaužívanosť názvu „čakra“ ostaneme – kvôli jednoduchosti – pri ňom.

Aby sme tento bod uzavreli – je to Obraz, ktorý má množstvo hrán.

Pre nás je dôležitejší veľký obraz, nie iba čriepky. Preto sa pozrime na nasledujúci obrázok:

Horná časť obrázku – pyramídová hierarchia Stvoriteľa – bola vysvetlená v inom článku, teraz sa prizrime prepojeniu. Každý z našich ľudí je napojený na svojho Nebeského učiteľa. Je to ten člen nášho Rodu, ktorý bol pri stvorení našej Duše. Nie terajšej inkarnácie. Náš pobyt vo Svete Javi môže trvať už aj miliardu rokov... hoci v posednej dobe „excelujeme“ skôr v samsárickom cykle.

Každý z nás principiálne „pracuje“ s dvomi druhmi energie. Životná energia nám bola daná pri našej inkarnácii vo vymedzenom množstve – aby sme mohli splniť svoju úlohu. Počas tejto inkarnácie nám ju nikto viac nedoplní. Druhá „forma“ energie je tá, ktorá je k dispozícii okolo nás, a mali by sme vedieť s ňou pracovať. Paraziti rozoznávajú ešte „tretí“ druh energie – je to tá, ktorú kradnú ľuďom a zvieratám, teda aj nám.

Životná energia k nám zostupuje zhora po astrálnej šnúre. Ak ju rozumne využívame, tak môžeme žiť veľmi, veľmi dlho. Zostupuje po šnúre zhora, napája naše polia – Vedogon – a postupne prestupuje dovnútra. Napája celý hlavný čakrový systém, tento následne rozdeľuje energiu ďalej a ďalej – až je v každej bunke. Ale aj bunka má svoj čakrový systém, ktorý sa javí pre jej interné štruktúry ako celý Vesmír. Ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok. Vesmír nemá koniec ani nahor ani nadol. Je NEKONEČNÝ.

Tak teda našu životnú energiu dostávame po astrálnej šnúre ZVONKU smerom DOVNÚTRA. Ak máme zanesený, málo vodivý Vedogon, ak sme si tam napúšťali – cez diery vo Vedogone – kdejaké larvy, tak väčšina NAŠEJ VLASTNEJ energie sa k nám ani nedostane. Paraziti nám ju jednoducho vysajú skrz svoje larvy a naše emócie. Ale aj keď sa nakoniec čosi z nej dostane na povrch tela, tak ju ešte neraz preformátujeme na kdejaké besné frekvencie – takýmto filtrom sú napríklad aj nápisy na tričkách, vrátane rôznych symbolov a podobne. My už vieme, že oblečenie je ideologická zbraň, ale čo nám kradne našu ŽIVOTNÚ ENERGIU, to nám SKRACUJE ŽIVOT. Majme to na pamäti.

Ďalej nebuďme naivní a neverme na kdejaké „životobudiče“. Všetky látky, ktoré nám zdanlivo dodávajú energiu – energetické nápoje, alkohol, drogy a podobné „čudá“ – v skutočnosti žiadnu energiu nedodávajú. Obsahujú látky, ktoré „otvárajú ventily“ na našom energetickom prívode a odoberajú NAŠU VLASTNÚ životnú energiu v nadmernom množstve. V skutočnosti si teda opäť iba skracujeme VLASTNÝ ŽIVOT, lebo odčerpávame zo zásoby, ktorá v tomto živote nie je obnoviteľná. My sami seba – v naivnej nevedomosti – zabíjame. Pre parazitov sme teda ideálne baterky. Keď sa vybijú, tak ich vyhodia, ale my sami – vďaka karmickej sieti, vlastnej nevedomosti a nesplneným úlohám – sa vraciame nazad v tom istom cykle do toho istého Matrixu s nabitými baterkami...

Aj v tibetských textoch sa možno dočítať zaujímavé veci. Vždy, keď niekde prebieha pohlavný akt, tak v okolí sa zhromažďuje ohromné množstvo astrálnych bytostí. Sú tam tie, ktoré dúfajú v inkarnáciu – mali by to byť členovia našich vlastných Rodov, ale to, aká bytosť sa naozaj inkarnuje záleží od myšlienok a činov tých, ktorí prevádzajú sex. Rovný rovného si hľadá. Okrem týchto je tam množstvo energetických parazitov, pretože pri sexe sa uvoľňuje – väčšinou nevedome PLYTVÁ – ohromné množstvo životnej energie. Z toho istého zásobníka, ktorý nie je nahraditeľný. Démoni a tvari majú proste z nás radosť. A koho materializujú športoví egoistickí sexisti? Bude to aspoň človek? Z najväčšou pravdepodobnosťou sotva...

Medzi parazitov patria aj dnes rozšírení čierni mágovia. Ako rozoznať čierneho a bieleho mága? Je to veľmi jednoduché. Jeden z Konov Stavby Sveta hovorí – ako už vieme – že NIKTO NEMÁ PRÁVO VSTUPOVAŤ DO VEDOGODNU INEJ BYTOSTI. Každý, kto tak činí je ČIERNY MÁG. Porušil právo inej bytosti na slobodu výberu. Títo – ako sme už hovorili – majú pred sebou (zatiaľ sa im zdá, že šťastný) zvyšok predposlednej inkarnácie. Ďalšia bude ich posledná – aby zožali „plody“ svojej „práce“ a príde ROZKÓDOVANIE DUŠE. Zánik, anihilácia. Raz začnú znovu z NULY. Miliardy rokov evolúcie stratené. Stvoriteľ netoleruje porušovanie Jeho Konov.

Teda všetky negatíva, ktoré žijú v nás, na nás a okolo nás v našich biopoliach – Vedogonoch – sa k nám dostávajú principiálne po dvoch cestách. Hlavná sú diery v našom biopoli – o ktoré sa moderný, „vedecky“ založený človek vôbec nestará. My vieme, že naša myseľ dostáva poznanie z troch slonov: materializmu, idealizmu a mágie. Ak nám dnes kdejaký vševedko povie, že existujú iba dva slony – a to materializmus a idealizmus – to ešte neznamená, že mágia neexistuje. Je to iba jeho – NAIVNÝ – spôsob ponímania Sveta, ktorý je jednosmerný a preto ho voláme SVETONÁZOR. Preto tento pohľad na Svet – hoci sa môže odvolávať na striktne VEDU – je v princípe náboženský.

Druhý spôsob vnikania negatívnych entít do nášho biopoľa je samostatná astrálna linka. Sú to tie entity, ktoré máme v zadnej časti nášho Vedogonu. Čierni mágovia vedia „dopomôcť“ aj tomu, ale treba nám vedieť, že týchto štruktúr sa v podstate nie je možné zbaviť. Toto sa dozviete aj z filmu Doktor Strange, a je to principiálne tak. Ak však žijeme podľa Svedomia a Cti v mravnosti za využívania poznatkov Mágie – bez porušovania Konov Stavby Sveta, t.j. Bielej – a v aktívnom menení okolitého prostredia smerom k Svetlu, tak nás nemôžu dostať pod kontrolu. Treba nám však vedieť, že stabilita je stav DYNAMICKÝ, teda prax čistenia vlastného Vedogonu musí byť na dennom poriadku. Po nástupe Zlatého Veku – pre tých, ktorí sa tam dostanú – NEBUDÚ NA ZEMI EXISTOVAŤ ŽIADNE TEMNÉ BYTOSTI – teda nebudú schopné žiť v JAVI. V astrálnych Svetoch ale budú vždy.

Prax zameraná na kontrolu vlastného Vedogonu – napríklad PSYCHOENERGOLYTIKA – by mala byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Inak nás riadia iní.

Ale všetky poznatky o spôsoboch obrany vlastného biopoľa sú účinné iba vtedy, ak sa realizujú v praxi. Tu si môžeme sami overiť, aká štruktúra riadi nás samých. Z védického pohľadu vieme, že Duch riadi Dušu a Duša Telo. Napríklad sa rozhodneme, že sa budeme vážne zapodievať psychoenergolytikou, t.j. cvičeniami na obranu biopoľa. Najlepšie sa takého cvičenia konajú v Prírode, nuž večer si povieme, že ráno vstaneme oveľa skôr a pôjdeme cvičiť do lesa či parku. Ak ráno vstaneme – podľa večerného predsavzatia – a plán naplníme, tak Duch riadi Telo. Ak sa však síce zobudíme, ale nájdeme si výhovorku – sami pre seba – prečo nemôžme vsať a ísť cvičiť, tak zvíťazilo Telo. Neriadi nás Duch, ale ono. A tak všetko ostatné je na každom z nás...

Ak však chceme mať kontrolu nad vlastným životom, treba nám vedieť aj to, ako to s negatívami okolo nás vyzerá. Reč ide o navných, t.j. poľových (vlnových) energetických štruktúrach, ktoré vyvolávajú aj patológiu organizmu. Všetky takéto hlbinné pôsobenia možno rozdeliť do troch kategórií:

Negatívne, vonkajšie energeticko-informačné pôsobenie v podobe programu – ľudovo nazývané počarovanie, urieknutie, zoči a pod. – čiernomagických energetických štruktúr rôznorodej formy (špirály, gule, pyramídy a pod.). Pochádzajú od ľudí z nášho okolia, ale aj od pôsobenia jemnohmotných astrálnych bytostí či zemských duchov;

Negatívne vnútorné informačné pôsobenie vpísané holografickou formou negatívnych, psychofyziologických stavov človeka, ktoré je realizované v celom časopriestore života človeka a uložené je v jeho podvedomí v podobe patologických foriem;

Negatívne pôsobenie vyžarovaním patogénnych budičov, ktoré sa nachádzajú v tele človeka (vírusy, baktérie, hubky, hlísty, prvoky), ktoré sa nachádzajú v ostrých, vleklých aj latentných stavoch. Patrí tu aj vyžarovanie od éterických, astrálnych, mentálnych infekcií a éterických bytostí, ktoré môžu existovať ako v podobe holografických soliónov, tak aj v podobe osamelých vĺn.

V ďalšom si priblížime tieto tri základné kategórie trochu podrobnejšie:

VOVEDENÉ PROGRAMY:

Vovedené programy a ich variácie majú na organizmus človeka najdeštruktívnejší charakter. Variácie sú čiernomagické a čiernomagické absorbujúce štruktúry. Vždy ide o pôsobenie energetických štruktúr zavedených zvonku. Rozdiel medzi nimi je ten, že vovedené programy majú jasne vyšpecifikovaný informačný obsah (závisť, žiarlivosť, zloba, nenávisť, podriadenie sa cudzím záujmom, zombirovanie, robotizácia a pod.). Čiernomagické a čiernomagické pohlcujúce štruktúry neobsahujú žiadnu informáciu a je to iba energetická špina, akýsi temný nános.

Zombirovanie je prvopočiatočné štádium degradácie psychiky, pri ktorom človek stráca schopnosť predstavivosti, tvorivosti, originálneho myslenia. Veľmi často je jedným z hlavných cieľov individuálny energetický vampirizmus, ale často býva aj globálneho charakteru. V takom prípade človek slúži ako akýsi kolektor, skrz ktorý sa zbiera životná energia aj z druhých ľudí. Energetickým vampírom sa mimoriadne darí pri čiernom odeve, ale dostávajú doslovne panický strach, ak je oblečenie biele.

Robotizácia dovádza k ešte väčšiemu poškodeniu štruktúry vedomia. Človek sa premení na akéhosi biorobota, jeho myslenie obsahuje výlučne presne vyšpecifikované, logicky usporiadané obrazy/schémy, ide teda o myšlienku na „objednávku“ pána.

ČIERNOMAGICKÉ A ČIERNOMAGICKÉ POHLCUJÚCE ŠTRUKTÚRY:

Tieto energetické štruktúry bez vyjadreného informačného obsahu nemajú formu, ktorá by sa dala presne opísať (bunka, sieťka, guľa, špirála a pod.). Sú to ako keby kapucne, ktoré sa zakladajú na človeka, alebo na jeho určité časti a orgány tak, že úplne blokujú kanály energie, ktorá sa dostáva na ich vstupy, alebo informácie či látky. V praxi môžu byť zablokované mnohé kanály, čo spôsobí ťažký priebeh choroby.

BYTOSTI V BIOPOLI A ZEMNÍ DUCHOVIA:

Bytosti žijúce v aure a zemní duchovia obývajú jemnohmotné svety, ktoré nás obklopujú. Vnikajú do aury človeka, kde naň vyvíjajú veľmi silný vplyv, čo najskôr vyvolá hraničné psychické stavy (strata kontroly nad emóciami, neadekvátne reakcie, melanchóliu, depresiu, zlý spánok a pod.

Pretože tento zoznam je – hoci aj iba rámcovo – dosť dlhý, dokončíme v ďalšom pokračovaní. Vždy však majme na pamäti, že ak my sami neovládame svoj Vedogon, tak sme rabi kohosi iného, ale najmä potravou parazitov. Preto pre nás vytvorili ideálnu chovnú ohradu – Matrix – na ktorý sme si zvykli ako na realitu. Nedajme sa však oklamať – capko domáci je za ostnatým drôtom.

A času nie je nijakovsky nazvyš...

18.06.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.