SPOZNÁVAJME SVOJE TELÁ A OBÁLKY

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, ZDRAVIE

Evolúcia Živy – nášho «JA» – je neoddeliteľne spojená so spoznávaním jej tiel a obálok, ako aj s používaním ich schopností a možností. Najprístupnejším – devätoričným – zosobnením týchto tiel je ruská matrioška. Živa samotná ich vytvára, dáva im rásť, aj ich používa.

1.   Živa – individuálna, samožiariaca častica Prvopočiatočného Svetla – Ramchu, sila Jan. Je skutočným «JA» každej bytosti – jeho Duchom, zdrojom života; nachádza sa mimo času a priestoru. Všetky telá a obálky človeka pozostávajú z životnej činnosti mnohých živatiem, ale iba hlavná z nich (najviac evolučne vyvinutá) sa nazýva Živa.

2.   Príčinné telo – častica Inglie, sila Iň. Vytvára sa zhromaždením skúseností prejavov Duchovného Svetla Ramchu v živote všetkých vesmírov.

3.   Žiarie telo – obálka (éterické telo), obklopujúca bytosti. Ono «žiari», t.j. blčí, žiari a skrášľuje sa všetkými farbami v súvislosti s túžbami, želaniami a úmyslami Živy. Má tvar gule, ktorá obklopuje mnohovrstvovou a zložito zostavenou kuklou telo človeka, môže mať rozmer od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov (odtiaľ pochádza aj názov vtáka Plameniaka a pod.).

4.   Navné telo – leptónová matica Materiálneho tela (astrálne telo). V tomto tele sa dostávajú do svetov Navi.

5.   Javné telo – Materiálne telo, to, čo voláme telo.

6.   Klubie telo – telo umu a rozumu (mentálne telo). Má formu striebristej gule («kotúča»), nachádzajúceho sa vnútri lebky človeka («k» – vzťah, prináležanie k niečomu; «lub» – vnútorná obálka; «ie» – to; to znamená vnútorná, zvonku neviditeľná obálka lebky; spodný, vnútorný kotúč mozgu).

7.   Kolobie telo – telo intelektu (budhistické telo). Má formu zlatistej svetelnej gule («bochníka») a rozprestiera sa okolo hlavy človeka (nimbus svätých: «ko lob ie» – «k(o)» – vzťah k čomukoľvek; «lob» vysoké, viditeľné miesto; «ie» – to; to znamená vrchný, vonkajší viditeľný obal).

8.   Divie telo – Duša človeka, jeho Ochranca (devakonické telo). Má tvar ľudského tela, ktorého veľkosť môže byť od veľkosti ľudského tela po niekoľko stoviek metrov výšky (z tohto slovesného základu pochádzajú výrazy ako Deva, divné a pod.).

9.   Svetie telo – Svetové, Duchovné telo Živy (sattvické telo). Vytvorené je duchovným svetlom Živatiem všetkých tiel Živy, ktoré sa nachádzajú mimo času a priestoru. Žive zabezpečuje kvalitu Osoby, t.j. schopnosť ovládnuť skúsenosťami všetkých živatiem svojho tela.

Energetická stavba človeka sa zjednodušene dá predstaviť ako dva prúdy protichodných nábojov: činného, horiaceho, suchého, slnečného prúdu Ha (Ja) a nečinného, chladného, vlažného, lunárneho prúdu Tha (Iň), ktoré prechádzajú nadol pozdĺž chrbtice. Tieto dva protichodné prúdy sú spojené s prúdom Vynášania, ktorý prechádza zdola nahor skrz chrbticový mozog a víchrami sily, ktoré sú rozložené pod prednou stranou chrbtice. Tieto víchre sú usporiadané v takomto poradí:

1.   Začiatok – je umiestnený na konci kostrče. Zabezpečuje životaschopnosť Materiálneho tela, zbiera silu Zeme a najmenšej miere vylučuje energiu, preto sa jeho farba poníma ako čierna. Tu sa nachádza začiatok driemajúcej Ohnivej Sily.

2.   Zrod – je umiestnený v oblasti chrbtovej kosti na úrovni lona. Je červenej farby. Prijíma energiu od Vody aj od iných živých bytostí, ale zároveň vstrebáva ja vylučuje energiu rozmnožovania. Cez tento víchrový prúd vstupuje do ženy mužská sila, ktorá je nevyhnutná na počatie a donosenie dieťatka, energia mužského semena, energia obrazov Ducha (kvalít Živy muža) a Krvi (kvalít Rodokmeňa muža).

S týmto prúdom Životnej Sily do ženy vstupujú dary jej muža:
Blahoslavenie mužného Rodu (dostáva ochranu Rodu muža ako doplnok k ochrane Rodu jej Otca);
Dar materstva;
Ženský Osud (dar lásky k mužovi a deťom);
Rodová Pamäť (intuitívna predvídavosť nahromadených skúseností zhmotnených zrodení svojich aj jej Predkov po ženskej línii tvorenia v Rodine Milujúcich vzájomných vzťahov a podpora Ladu v dome);

Do muža cez Zrod vstupuje od ženy:
Dar Otcovstva – schopnosť vytvárať plnohodnotné deti. Ak je žena dobrotivá a čistá, tak u muža sa táto schopnosť zvyšuje, ak nie, tak sa znižuje.

3.   Brucho (Život) – je umiestnené vedľa chrbtice na úrovni pupku; má oranžovú farbu. Cez tento víchor prijíma človek Životnú Silu a Múdrosť Rodu, ale aj energiu Ohňa. Spočiatku, kým je dieťa v útrobách matky cez pupočnú šnúru, potom, po narodení od Prarodiča v jeho Obrazoch: Boha-Ochrancu, Bohyne Živy a Hviezdy-Vládcu. Táto energia riadi zrod a rozvoj života človeka, spočiatku v semene otca, potom v útrobách matky. Táto Sila riadi spodné energetické centrá a aj celý život človeka od počatia jeho detí, ich narodenie a výchovu.

Ak vyššie energeticko-informačné centrá nie sú vyvinuté a vedome nie sú nevyužívané, tak toto ešte nie je človek, ale iba Žiteľ (Žiť).

4.   Prsia (Hruď) – umiestnenie v oblasti slnečného pletenca a (odspodu) prvých spájajúcich sa rebier; je zlatistej farby. Tento víchor zabezpečuje «Slnečné Dýchanie» (schopnosť nasávať silu Vzduchu a preberať Životnú Silu Jarily-Slnka), prijíma a vylučuje informáciu a energiu Tvorivého Budovania, ktorá rozvíja schopnosť vytárať predmety Javného sveta. Prsia tiež riadia schopnosť nadobúdania a odovzdávania vojenských návykov, schopnosť tvorivo usporadúvať životný priestor okolo seba: v dome, meste, dedine, oblasti, Dŕžave (štáte), na Zemi.

5.   Lada – Lesnica (pravá ruka) a

6.   Leľa – Šuja (ľavá ruka) – sú umiestnené v oblasti sústavy pliec v priestore podpazušia. Víchor Lady má zelenú farbu a je to točiaci sa Kolovrat, t.j. v smere naproti Slnku. Víchor Leli má modrú farbu je to točiaci Posoloň – v smere Slnka. Lada prijíma a vylučuje energiu Lásky, Nežnosti, Šťastia a Dobra. Leľa zabezpečuje intuitívne poznávanie sveta Javi a intuitívnu tvorivosť v tomto svete (technické vynálezy, vedecké objavy a pod.). Ak vyššie duchovno-energetické centrá nie sú vyvinuté a vedome sa nevyužívajú, tak toto ešte nie je človek, ale iba Ľuď (Ľudina).

7.   Ústie (Ústa) – umiestnenie na úrovni spojenia malého a veľkého mozgu; je sivej farby. Tento víchor prijíma a vylučuje energiu Éteru (priestoru) a Životnú Silu sveta Slavi. Ústa Človeku zabezpečujú prijímanie a odovzdávanie energií Zmyslových Obrazov. Tento víchor pomáha pomocou umenia prinášať do sveta Javi to prekrásne z vyšších svetov.

8.   Čelo – umiestnenie v oblasti hlavného mozgu na úrovni medzi brvami; je fialovej farby. Tento víchor prijíma a odovzdáva obrazy mysle, ktoré riadia duchovný a intelektuálny rozvoj Človeka, zabezpečujú možnosť jasnovidectva a jasnopočutia, t.j. vizuálneho a sluchového prijímania mnohorozmerného (5 až 16 rozmerného) sveta Slavi, ale minulého aj budúceho sveta Javi, paralelných a iných svetov.

9.   Prameň – umiestnenie nad temenom a rotuje nie vo vertikálnej rovine – ako predchádzajúce víchre – ale v horizontálnej rovine; je striebristej farby. Tento víchor prijíma a vylučuje energiu Vôle a Vyšších Duševných obrazov sveta Slavi. Prameň je základný orgán vzájomnej súčinnosti s vyvýšenými Predkami a Bohmi – ochrancami Rodu. Ten, kto v sebe rozvinul duševné a duchovné schopnosti vedome prijímať a riadiť Životnú Silu Ústia, Čela a Prameňa dôstojne nadobúda názov Človek.

10.   Svetoč – umiestnenie nad vrcholom, temenom hlavy a tak ako Prameň rotuje v horizontálnej rovine, ale na opačnú stranu; je bielej farby. Tento víchor prijíma a vylučuje energiu Vyšších Duchovných obrazov sveta Pravi. Živa, vlečená silou kanála Vyvýšenia sa dvíha k Svetoču a skrz neho sa dostáva do sveta Pravi, keď nadobudne Osobné vzájomné vzťahy s Ramchom.
Toto je konečný cieľ Viery.
Vedomosť sa začína osvietením umu, Moc použitím Duchovnej Sily všetkých svojich tiel a obálok.
   Vedagor

Vyvýšenie Živy po kanále Vyvýšenia je možné jedine pri postupnom očistení tohto kanála a roztočení všetkých energetických víchrov svojho tela.

Toto oživenie má 8 stupňov:

1.      SKROTENIE ZMYSLOV – splnenie mravoučných zápovedí:
Dobrota – želanie dobra všetkému existujúcemu, nespôsobovanie škody;
Cnosť – čistota slova, mysle, skutkov;
Zdržiavanie sa (uchovanie semena) – pohlavný život s cieľom počatia cnostných detí a nie na uspokojovanie zmyselnosti;
Nekradnutie – bez želania kradnúť a prisvojovať si cudzie;
Nezávislosť – bez naviazanosti a nahromaďovania osobného majetku – vecí;
Úprimnosť – čestnosť, prostota, otvorenosť;
Nekoristníctvo – robenie dobra iným bez očakávania výhody pre seba;
Neurážanie – bez urážania;
Nehnevanie – bez hnevu;
Nebojácnosť – vedomé chovanie sa.

2.      SAMOKONTROLOVANIE –očistenie svojich tiel:
Očista – očistenie Materiálneho tela;
Spokojnosť – dostatok, podriadenie si zmyslov;
Sebavzdelávanie – láska k Múdrosti, učenie sa Védických spisov;
Čistenie – podriadenie si schopností Materiálneho tela a umu;
Uvedomelosť – nekonanie proti existujúcim zákonom rozvoja Prírody, t.j. zjednotenie svojej vôle s vôľou Prarodiča;

3.      PODRIADENIE SI MATERIÁLNEHO TELA – ovládnutie Ha a Tha energií pomocou cvičenia Materiálneho tela.

4.      OVLÁDNUTIE SILY DUCHA – podriadenie sily (energetikou svojho tela) s pomocou dýchania.

5.      RIADENIE UMOM – oslobodenie umu od vplyvu zmyslov a vonkajších objektov.

6.      KONCENTRÁCIA VEDOMIA – schopnosť ovládať svoje vnímanie.

7.      POZNANIE INOSVETIA – schopnosť preniesť svoje vedomie do Navného, Klubieho, Kolobieho a Divieho tela a poznávanie svetov Navi a Slavi.

8.  PREMENA – vytvorenie tela Svetla, ktoré dáva Žive (individuálnemu «JA») nadvedomie a vlastnosti Osoby.

Pri dosiahnutí mravnej dokonalosti dochádza k rozkrúteniu všetkých víchrov, očisteniu kanála Vynesenia a výstupu Ohnivej Sily po tomto kanály, ktorá vynáša Živu do horného víchru – Svetoča. Potom sa všetky telá a obálky Živy premenia na Svetelné (Svetové) telo, Živa nadobúda vlastnosti Osoby a prechádza do Duchovného sveta, kde pokračuje ďalší vývoj.

Zástancovia tradičnej jogy učia roztáčať víchry Sily (otvárať čakry) a čistiť kanál Vynesenia odspodu nahor, od Začiatku (Iň-prúdu, Muladhary) do Svetoča (Sahasrary). Túto cestu používali starí Árijci – vstúpenci osvietenia Prvotnej Hmoty, t.j. otvorenie a použitie Sily, Moci a Skúsenosti, ktoré sa nachádzajú v Inglii. Ale dnes je tento spôsob nepoužiteľný, pretože naň sú nevyhnutne potrebné: zdravé telo; veľmi dlhý život; čistá strava, voda a vzduch; osamelé miesto; vždy prítomný učiteľ, schopný pomôcť žiakovi v čase nebezpečného zdvihu Ohnivej Sily (Kundalini); vláda, ktorá podporuje takéto zameranie – toto všetko my dnes už nemáme. Preto na človeka, ktorý ide cestou očisťovania kanála Vynesenia (Sušumny) a otvárajúceho víchry Sily (čakry) odspodu nahor, číha množstvo nebezpečenstiev. Všetky víchry, ktoré sa nachádzajú pod pásom, obsahujú v sebe nemenné, životné kvality nadobudnuté v predchádzajúcich materializáciách. Tieto kvality sa začínajú prejavovať podľa zodpovedajúceho stupňa rozkrúcania (frekvencie vibrácií) víchrov. Ak človek nemá skúseného učiteľa, ktorý by dokázal každú minútu kontrolovať túto veľmi dlhú a veľmi nebezpečnú cestu, a ako aj pri absencii všetkých ostatných podmienok, ktoré sú uvedené vyššie, neodvratne sa stane obeťou týchto živelných síl. Obzvlášť nebezpečné je otvorenie dvoch spodných čakier, ktoré sú zodpovedné za pohlavnú silu. Ak človek nedokáže zvládnuť jej najsilnejšie prejavy, tak sa stane obeťou sexuálnych zvráteností, alebo jednoducho nebude schopný sa ďalej rozvíjať, pretože bude strácať semeno, ktorého životná sila je nevyhnutná na ďalšie sebazdokonaľovanie. Na tejto ceste existuje ešte množstvo ďalších nebezpečenstiev, ale najhlavnejšie je zdvih Ohnivej Sily (Kundalini). Ak kanál Vynesenia (Sušumna) nie je dostatočne očistený, tak Ohnivá Sila sa môže začať dvíhať jedným zo 108 energetických kanálov, čo človeku spôsobí rôzne zmeny v psychike, alebo iné energetické traumy a choroby, následky ktorých uzatvárajú cestu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu.

Druhá cesta, pri ktorej prebieha rozkrúcanie víchrov Sily a čistenie kanála Vynesenia zhora nadol, je uprednostňovaná Slovanmi – stúpencami zväčšovania životnej skúsenosti Ramchu. V tomto prípade budú nebezpečenstvá najmenšie, pretože počas očisťovania kanálu Vynesenia zhora nadol sa u človeka prejavujú všetky sily a kvality, ktoré sú nevyhnutné na úspešné roztáčanie a podriadenie si sily spodných víchrov. Pritom sa k roztáčaniu nasledujúceho, nižšie položeného víchru privádzajú sily a kvality nielen vyšších víchrov, ale aj vyšších úrovní Stavby Sveta.

V súčasnosti je táto cesta priechodná pre väčšinu ľudí, no zdanlivý rozpor týchto dvoch ciest mizne na ceste Vedenia.

Nemyslite si, že na Zemi prebieha všetko len podľa úmyslov Vyšších Bohov a že nič nezávisí od mocnej Vôle a vašich blahodarných úmyslov.

Takto hovoria iba nerozumní ľudia, ktorí nevedia o Pravde Života.

Nebeskí Bohovia len dozerajú na vaše budovateľské činy a prichádzajú na ľudské volanie, keď ich potomkovia volajú o pomoc.

NAŠI PARTNERI: