STAVBA SVETA II.

10. apríla 2020 | DEDIČSTVO PREDKOV, DEJINY

pokračovanie

Pod Stavbou Sveta ponímame štruktúru všetkých Vesmírov, Svetov, paralelných Vesmírov, všetkých Rozmerností a Rozmernostných štruktúr, všetkých Reálností a vôbec všetkého, čo vo „Vesmíre“ okolo nás existuje. Zároveň myslíme „našu“ Stavbu Sveta, pretože takýchto Stavieb Svetov bude – ak aplikujeme „ako hore, tak dole“ – tiež nekonečné množstvo. Očividne nám dnes v našom okresanom slovníku nestačia slová na opis takýchto kategórií, čomu sa ani nemožno diviť. Veď nás preto umiestnili do nízkorozmernej Hry tak, aby sme im boli plne podriadení, t.j. pod ich plnou kontrolou.

Zásadnou Knihou opisujúcou takéto štruktúry je Kniha Svetla a Energie v tejto štruktúre opisuje zase kniha Slavianstvo. Sme v Ráne Svaroga, preto znovu upozorňujeme na Zdravomyslie.

Nikde vo svetovej dostupnej literatúre nieto obdoby Knihy Svetla – niečo podobné neobsahuje Biblia ani Korán.

Na názov „Hra“ sme si už zvykli, aj keď spočiatku bol určite neočakávaný. Pod pojmom „Hra“ ponímame neustále, celoživotné snaženie smerujúce k nájdeniu toho najlepšieho, najdokonalejšieho, optimálneho, ideálneho spôsobu Života s plnou zodpovednosťou za výsledok nášho konania. A pretože existuje vždy množstvo potenciálnych volieb a aj naše právo slobodného rozhodnutia, tak Hra trvá celý život, ba dokonca celú sériu životov. Ide najmä o to, aby sme neuviazli v Samsáre.

Hra je preto Hra, aby sa „hrala“. Ak ju začneme brať smrteľne vážne, tak môžeme v nejakej jej fáze „zamrznúť“, či nejako sa do konkrétnej Rozmernosti „vlepiť“. „Vyprosťovanie“ z takejto poruchy môže trvať aj niekoľko inkarnácií, ba môžeme byť odkázaní aj na čiusi pomoc. Preto hrajme, hľadajme vždy to najlepšie riešenie v súlade s tým, čo nám zanechali naši Prҍdkovia. Ale všetci Prҍdkovia, aj tí, ktorí už dosiahli Vysoké rozmernosti a pôsobia v celej Stavbe Sveta. Poznáme ich pod menami Perún, Svarog, Veles, Makoš a iní.

Nikto z nich však nebude pomáhať bez požiadania. Veď poznáme zápoveď volchva Velimudra: „Kto o pomoc nežiada, znamená že ju nepotrebuje“. Je to vlastne jedna z hrán Obrazu hlavného Konu Stavby Sveta: Nikto nemá právo ovplyvňovať slobodu rozhodovania účastníka Hry.

Teda žijeme v jednej z konkrétnych 12-rozmených Hier, aj keď my ju poznáme ako jedinú, pretože sme v nej samej. Ohromný Astrál je podelený na nekonečné množstvo Priestorov Jemnohmotných Svetov, pričom v našej „oblasti“ môžeme hovoriť o rozmernostných Hrách. Je to preto, lebo priamo v Astrále žiť – v našom tele – nie je možné.

12-rozmerná Hra však neobsahuje iba našu Zem. Každá Hra môže – v možnostiach svojho rozmernostného potenciálu – obsahovať aj nejednu galaxiu. Nič však neexistuje bez plánu čo majiteľa.

vlastnostiach našej, 12-rozmernej Hry sme už neraz písali. Táto informácia nám bola zoslaná až v Ráne Svaroga, pričom však neodporuje doteraz známym údajom v Slѡvҍnskѡ-Árijských Vҍdach. Len ich treba čítať so Zdravomyslím a pochopením Obrazového druhu myslenia a opisovania hrán Obrazov.

Človekom sa však už otvárajú mentálne kanály, takže – vzhľadom na objem a vrstvový charakter informácií – postupne, vrstvu za vrstvou môžeme odhaľovať viac a viac. Preto aj táto informácia je v podstate „nová“, ale zároveň neodporuje predchádzajúcej, len odhaľuje ďalšie hrany Obrazov.

Naša 12-rozmerná hra bola pôvodne ideálne sférická. Pretože sa v nej postupne hromadilo viac a viac negatívu, ktorý sa postupne ukladal dole, tak nadobudla dnešný tvar – obrátené vajce, ktoré v našej tradícii nazývame aj Perúnovo vajce:

Vajce má svoju štruktúru, ale keďže je opísaná inde – a poznajú ju aj absolventi začiatočníckych seminárov – tak pripomíname iba jej základné črty:

Naša Hra bola vytvorená z 15. rozmernosti 15-rozmerným Stvoriteľom, pričom ostala napojená na svoju „nosnú“ štruktúru:

Inak povedané, je napojená na obrovskú bublinu nekonečných rozmerov, ktorá je sama 15-rozmerná. Túto bublinu si môžeme predstaviť ako obrovskú guľu s nekonečným polomerom.

Ukončenie Hry znamená náš výstup, t.j. návrat do 15. rozmernosti a spočinutie v najbližšej harmonickej štruktúre, t.j. v tom, čo nazývame 16-rozmerným Svetom Legov. V tomto rozmernostnom priestore je umiestnená myseľ Asa. As je Človek, ktorého myseľ je v šestnástej rozmernosti.

Ale na túto nekonečnú, 15-rozmernú guľu je napojené nekonečné množstvo všakovakých 12-rozmerných Hier:

Ak by sme to zobrazili graficky – pre jednoduchosť zobrazíme každú z Hier ako malý krúžok – tak obrovská, 15-rozmerná guľa (bublina) s nekonečným polomerom by mohla vyzerať asi takto:

Ale podotýkame, že je to dvojrozmerné zobrazenie. Guľa je priestorová a je na ňu napojených nekonečný počet Hier rovnakej – 15-rozmernej – rozmernosti.

Takto by sme si mohli predstaviť štruktúru 15-rozmerných Hier v našej Stavbe Sveta.

Ale treba vedieť, že každá rozmernosť má podľa Konov Stavby Sveta právo vytvárať si sebe podriadené štruktúry za podmienky, že sú o 3 rozmernosti nižšie. Teda existuje obdobná, nekonečná, vesmírna guľa-bublina vytvorená zo 16. rozmernosti so svojimi Hrami, potom zo 17. rozmernosti so svojimi Hrami… a tak donekonečna. Dalo by sa to predstaviť asi takto:

Podotýkame, že obrázok je pre názornosť, teda je to dvojrozmerné vyobrazenie, ktoré je v skutočnosti objemové a koniec koncov principiálne mnohorozmerné a mnohovrstvové.

Z Knihy Svetla vieme, že existujú ako viacrozmerné, nad nami umiestnené rozmernostné štruktúry a teda aj Hry, tak aj nižšie rozmernostné štruktúry a Hry pod nami.

Celá táto mnohorozmerná a mnohoúrovňová štruktúra vesmírnych rozmerov so všetkými rozmernostnými Hrami tvorí tzv. „Veľkú Hru“. Nad ňou je Centrum tvorby Živatiem. Centrum je umiestnené v štruktúre, ktorú nazývame Krava Zimun. Je už posledná, pôvodne boli tri. Dve zahynuli, pretože sa nedokázali v minulosti transformovať.

Krava Zimun patrí Makoši, t.j. „Matke Kovša“. „Kovš“ je v staroslovienčine naberačka s rúčkou (napríklad na vodu). V skutočnosti takto vyzerá súhvezdie, ktoré my nazývame Malý Voz. Táto štruktúra je aj graficky zobrazená na nám už známom erbe Bielovodia.

Treba dodať, že hoci krava Zimun je posledná z tohto stáda Makoši, jestvujú aj ďalšie stáda.

Nad Kravou Zimun je Tmavá Hmota. Ide o dôležitý termín – nie je ani „Temná“, ani „Čierna“. V ruštine na tento opis síce používajú výraz „Temná Hmota“, ale ruština nepozná výraz „tmavá“, pod čím my významovo myslíme vysoko koncentrovanú hustotu niečoho (farby a pod.) s neutrálnym podtónom čo do polarity energií. Preto aj „Živatma“ je v skutočnosti prastarý opis, ktorý je v slovenčine pochopiteľný: „Živá Tma“. Tmavá Hmota je nepredstaviteľne koncentrovaná, prvobytná, príčinná matéria. Práve Makoš tvorí z tejto Tmavej Hmoty spolu s Jediným Rodom všetko to, čo vidíme okolo seba.

Telo Človeka je tvorené z tejto Tmavej Matérie. Pretože nad všetkým týmto je Jediný Stvoriteľ Svojho Najvyššieho Prejavenia, tak tento Najvyšší Stvoriteľ z tejto Tmavej Hmoty kedysi vytvoril telá Človekov a Prvobytné Bytosti vôbec. Tieto telá majú tú vlastnosť, že dokážu v sebe udržať Dušu, Ducha a najmä Živatmu. Telá ľudí s prítomnosťou zvieracieho génu túto schopnosť nemajú. Preto naši Prҍdkovia nástojili na dodržiavaní Konov Rita. Preto Slѡvҍn je ten, kto má Múdrosť od Prҍdkov (Slѡvѡ) dodržiavať čistú krv (vҍny, t.j. žily.). Cudzie zložky v Krvi znamenajú definitívny koniec Rodu.

Nástroje, ktorými Najvyšší Stvoriteľ realizuje dodržiavanie Jeho pravidiel – podľa ktorých je riadená celá Stavba Sveta – voláme Kony Stavby Sveta. Tieto môžeme tiež ponímať ako mnohorozmerné štruktúry, hoci v nižších rozmernostiach sa prejavujú iba niektorými, daným rozmernostiam dostupnými hranami.

Všetky naše Rody sú súčasťou Jediného Roda, ktorý je takto jednotný aj pomnožný zároveň. Rodiny patria do jednotlivých Rodov, ale principiálne platí „ako hore, tak dole“. Preto ak rodiny vzájomne spolupracujú a pomáhajú si, tak pozostávajú ešte z človekov, ak jeden druhého zrádza, podráža, udáva a podobne, tak – a to je dnes bežné – už sú infiltrované zmeskami, klonmi, tvarmi a podobne. Sú to cudzinci, nemajú Živatmy, nepatria do našich Rodov. Najhorší prípad sú zmeskovia, pretože sú výzorovo v podstate ako človekovia, ale obsahujú zvierací gén. Časti ich štruktúr im navyše umožňujú také prístupy do Jemnohmotného Sveta, ktoré sú inak vlastné iba človekom.

Už sme neraz zdôrazňovali, že v energiách Rána Svaroga je vrcholne dôležité to, čo máme v mysli, teda to, čo v našej mysli umiestnené myšlienky vyžarujú do nášho okolia, emanácie našich energií. Okolo nás ako jednotlivcov sa dovtedy nič nezmení, pretože to, čo vyžarujeme formuje naše okolie, náš životný priestor. Ale vnútorne silný je ten človek, za ktorým stojí Rod, takže otázkou je, kde máme Rody, kde máme samostatnosť? Len s podporou Rodov máme právo preberať moc na Zemi.

V rámci rodín je dôležité pochopiť, že matka je spojenie s Kozmosom a otec je spojenie s Rodom. V tom je naša Sila. Čo teda je sila? Peniaze? Vplyv peňazí v prvobytnom význame neoznačuje silu. Sila nikoho nemôže závisieť od materiálnych podmienok existencie.

Problém je v tom, že ak k nám aj zostupujú mohutné energetické toky, tak vnútri človeka existujú mechanizmy, ktoré tieto toky dokážu blokovať. Jeden z takýchto negatívov, ktoré sú schopné blokovať prístup k energetickým tokom je aj klamstvo, teda principiálne jav, keď niekto jedno hovorí a druhé koná. Je to ťažká prekážka, ktorá nebude Konmi tolerovaná.

Dostávame sa k miestam Sily. Napríklad celá nami opísaná Stavba Sveta tvorí jednu obrovskú, sférickú štruktúru, teda akúsi guľu nekonečných, kozmických rozmerov. Napríklad známe miesto Sily Malý Havran je výnimočné miesto nielen na našej Zemi, lebo je to bod, v ktorom dochádza ku prepojeniu našej Stavby Sveta s obdobnou kozmickou štruktúrou, teda s úplne inou, druhou Stavbou Sveta. Preto je naša krajina naozaj významná, hoci v Noci Svaroga ponížená do kolien.

Načo sú potrebné miesta Sily? Aby sme mohli naše plány a želania „obliecť“ do Sily. Jedna vec je povedať niečo doma v kuchyni a druhá v Prírode na Mieste Sily. Všetky slová vyrieknuté na Mieste Sily nadobúdajú štatút prioritného splnenia sa v Astrále, teda sa stávajú prioritnými programami Jemnohmotného Sveta.

Aj dnes je možné zistiť, že vladárske tróny, z ktorých v minulosti vládli vladári, sú postavené vždy priamo na miestach Sily. Ba dokonca sú zostavené tak, že práve miesto trónu bolo v centre konkrétneho miesta Sily. Tieto miesta fungujú tak, že ak niekto z nich ohlasoval niečo, čo bolo na škodu Človeku či Človečenstvu, tak samotná Sila toho miesta začala pracovať tak, aby zničila zdroj Zla. Preto nie každý má právo vládnuť nad národmi, vrátane nášho.

Pokresťančovanie bolo nie náhodou principiálne prinášanie krvavých obetí – rezanie najmä žien a detí na miestach Sily – aby boli tieto miesta upchaté gavachom, zoslabené. Potom už si mohli do kresiel moci bezpečne usadnúť aj cudzinci, pretože inak by ich energie týchto miest postupne zlikvidovali. Časom sa však na to zabudlo…

Dnes sú však už naše miesta Sily znovu funkčné, sú pootvárané. Aj náš Národ je riadený z konkrétnych „kresiel moci“. Aj dnes je znovu táto Sila z miest Sily pre parazitov nebezpečná, ale oni sa už zo zvyku domáhajú usadnúť do kresiel moci nad nami. Ak do týchto kresiel moci v spoločných meditáciách znovu presmerujeme energie z našich Miest Sily, tak takého „tróny“ sa stanú pre nich znovu doslovne zabijakmi. Akou formou – od nehôd cez rakoviny, mozgové príhody či čokoľvek iné udalosti (Jemnohmotný Sveta má nekonečné množstvo nástrojov) – nie je našou vecou. My tvoríme programy v Jemnohmotnom Svete. Za realizáciu sú zodpovedné iné Sily.

Teda Energie z Miest Sily môžeme – ba musíme – v meditáciách presmerovávať do všetkých kresiel moci našej krajiny, teda do kresiel aktuálnych mocipánov. Ide najmä o prezidentské kreslo, kreslá celej vlády aj parlamentu, kreslá sudcov či prokurátorov, atď. Takto treba začať systematicky pracovať s našimi Miestami Sily! Takto sa naučia znovu moci báť, takto to bolo v minulosti.

Pre toho, kto má právo – prístupy do Jemnohmotného Sveta – aby zastával kreslo moci, budú energie miest Sily prospešné, budú ho podporovať a posilňovať. Parazitov však budú od kresiel moci odstavovať, likvidovať.

Žijeme vo fáze prípravy na nástup Zlatého Veku. Je to kozmický proces, nezáleží na tom, či sa nám tam chce alebo nie. Takéto radikálne premeny boli v minulosti zvyčajne sprevádzané vojnami, pretože parazitov je nevyhnutné úplne odstrániť. V tomto prechode sa našim žrecovským štruktúram dlhodobou prácou – vrátane spoločných meditácií na veľkých seminároch – podarilo dosiahnuť, že premena nebude realizovaná globálnou vojnou. Ale aj tak – ako povedal Puškin – „Sme vo vojne krásavci“.

Podstata tejto vojny je likvidácia nepriateľa, ale zbrane v nej používané sú špecifické. Našou úlohou je vystúpiť do vyšších čakrálnych štruktúr a odtiaľ vysielať vysokorozmerné emanácie vášho víťazstva. To je principiálne boj na našej strane, toto sú naše zbrane.

Teda ani nepomýšľajte na zbrane a vojnu v klasicky chápanej podobe.

Kto spočíva na nízkych rozmernostiach, ten vyžaruje nízkorozmerné emanácie. Teda aby sme boli presní, kto vysiela emanácie paniky, strachu a podobné porazenecké frekvencie, ten bojuje na strane nášho nepriateľa. Bojujúceho poznať podľa toho, aké zbrane používa.

Človekovia vysielajú Vysokofrekvenčné, Svetlé emanácie už jestvujúceho priestoru Víťazov, ktoré vychádzajú z preciťovania Človeka a Človečenstva, zo služby najvyššej Moci, našej prvobytnej Vlasti. Slúžime vo vojsku Svetlých Síl, slúžime Svetlým Cieľom. Tieto Svetlé energie postupne obaľujú celú Zem, pokračujeme v prerušenom diele našich Svetlých Prҍdkov, prebrali sme na zem spadnutú bojovú štandardu našich Rodov. Sme Víťazi!

Všetci Človekovia vyžarujú emanácie svojho osobného výberu rozhodnutia slúžiť Najvyšším, Našim, Svetlým Cieľom.

Ak sa neviete rozhodnúť, aké energie z akého miesta Sily presmerovávať energie do našich kresiel moci, máme pre vás jeden tip:

A aby sme si definitívne vyjasnili, Vҍdizmus je v úplne v inom Priestore ako napríklad Žid Piakin či umelo (ešte za prvej republiky sa u nás výraz „umelý“ stotožňoval s „umelecký“) implementovaná koncepcia popa/kňaza Maliarika. Je klamlivo šírené, že táto doktrína „súhlasí“ so Slѡvҍnskѡ-Árijskými Vҍdami. Pravdepodobne vychádzajú z obrázka, na ktorom si do štruktúry 12-rozmernej Hry doplnili svoje vrstvy, vrátane (pre nich najvyššej) Nirvány. Nuž, Nirvána je 5. (piata) priestorová rozmernostná štruktúra, s ktorou sme prepojení piatou čakrou, pričom kresťanstvo siaha iba po 3. čakru. Piata čakra je veľmi nízko na výstup do okna príležitostí dosiahnutia Zlatého Veku, ktoré rok 2020 otvoril. Akýkoľvek druh kresťanstva – vrátane Maliarika – je zníženie Vysokých frekvencií do úrovne nízkych rozmerností. Veď podstata je veľmi jednoduchá – ak Maliarik chcel šíriť vҍdickú Kultúru, tak prečo sa stal služobníkom Temného Kultu? Vҍdizmus je napojenie na Rodový kanál, Maliariko-védizmus na Egregor.

10.04.2020

NAŠI PARTNERI: