Pre väčšinu ľudí dnes bude tento názov zvláštny, v každom prípade však ide o ďalší z našich pôvodných, slovanských názvov. STOGNA je z určitého pohľadu to isté, čo nazývame ČAKRA – ale z objemového bodu pohľadu. Slovo ČAKRA pochádza zo Sanskritu – ale tento je tak či onak pôvodom náš, árijský jazyk. Ide o to, že keď pred tisícročiami naši Predkovia kolonizovali Indiu, tak zároveň šírili naše poznanie, t.j. Védy (Viedi) – od slova Vedieť (čo dodnes znie ako ja VIEM). Vysoké poznanie však bolo odovzdávané menej rozvinutému národu – preto muselo byť podávané formou, ktorá bola menej rozvinutému národu prístupná. Nie je preto dnes celkom namieste nekriticky preberať všakovaké indické učenia, najmä ak ich neodovzdávajú Árijci, teda pôvodní nositelia tohto poznania, ale potomkovia tých, ktorým ho pred tisícročiami – s cieľom pomôcť im na ceste Duchovného vývoja – práve Árijci odovzdávali.

Výraz Čakra pozostáva z viacerých slov: ČA-K-RA. Ča znamená určité zoskupovanie, koncentráciu (nejakého druhu) (napr. v slove čaša). K je Kolo alebo Kruh, RA nemusíme našim čitateľom vysvetľovať. Tu si hneď všimnime, že K (Kruh, Kolo) je plošná, nie objemová štruktúra. Stogna pozostáva zo slov STOG (u nás dnes STOH) a NA.

V tejto súvislosti je potrebné použiť Zdravomyslie – ako ostatne vždy. Výraz Čakra sa veľmi široko používa, preto sa netreba stavať k tomuto názvu čierno/bielo. Jednoducho sa začínajú aktivizovať energetické hladiny, ktoré veľmi dlho spali. Vo svojej podstate je toto prastarý systém poznatkov, ktoré naši Predkovia odpradávna nazývali Kazacky SPAS, alebo Veľký SPAS a podobne. Celú problematiku chápme ako hrany Obrazu. Ako zvyčajne, niekto vidí jednu hranu, iný vidí druhú, ale sú aj takí, ktorí sa dostávajú k Istine. Ak máme možnosť sa dostať k pôvodnú systému poznatkov našich Predkov – prečo to nevyužiť?

Stogna je energetickoinformačný orgán éterického tela. Východné učenie nepozná stogne, ktoré sú uložené pod Muladcharou (používame „CHARA“ – je to pôvodné), a preto aj sedávajú prevažne v lotosovom sede. Je to správne – ich techniky sa objavili na báze našich vtedy, keď celá rada energetickoinformačných centier (stogní) človeka už bola „zlikvidovaná“. Toto nám znemožnilo používať najsilnejšie ničivé techniky. Z druhej strany to bolo dopustené preto, aby sme v oveľa ťažších energetickoinformačných podmienkach mohli v sebe vypestovať vysoké ľudské vlastnosti. Ale pri absencii nutných postupov – činov – sme sa premenili na pokorných rabov, ktorí akurát tak rozbehli cestu k likvidácii ľudstva z tváre Zeme.

Výraz STOGNA znamená niečo ako „križovatka“. Všetci poznáme výraz „stoh“. Aby ho postavili, najskôr do zeme uchytili dve brvná vedľa seba, na ktoré postupne nakladali seno. Výsledok bol veľký objemový objekt s dvomi fixovanými smerovaniami. To isté slovo preto označovalo aj dynamický Obraz vákuovej premeny stojaci na dvoch protichodných, spoločne fungujúcich tokoch Sily.

Stogna je teda „križovatka“ Silových tokov, pulzujúca objemová zóna koncentrácie energií špecifických frekvenčných charakteristík. Stogne slúžia na príjem, konvertovanie a výdaj Sily. Zabezpečujú energiou a informáciou telo človeka ako celok, ale oddelene aj rozličné úrovne telesnosti. Energetika dobre pracujúcej stogne stabilizuje psychiku, umožňuje rozširovanie Vedomia na metafyzickej úrovni.

Informácie v tomto článku pochádzajú z unikátnej knihy autora Vladislava Mešalkina, ktorá pojednáva o Psychoenergolytike. Knihu po dohode s autorom pripravujeme na vydanie v slovenčine, preto nebudeme rozoberať všetky detaily tejto problematiky. Uveďme si iba jeden veľmi dôležitý moment – celiteľ na diagnostiku a liečenie nesmie v žiadnom prípade používať svoju osobnú energiu. Je to veľmi nebezpečné.

Uvedieme si krátky opis topografie a energeticko-informačný význam stogní. Majme na pamäti, že v rôznych Rodových tradíciách sa uvádza rôzny počet hlavných a pomocných stogní – a to ešte nehovoríme o tradícii Východu. Z tohto dôvodu sa náš výklad obmedzí iba na tie stogne, ktoré skúmame a na ktoré sa učíme prakticky pôsobiť v ozdravujúcom systéme Slovanského cvičenia.

Takýchto stogní je spolu trinásť. Jedenásť z nich je rozpoložených pozdĺž hlavného energeticko-informačného kanála, ktorý prechádza cez chrbticu, dve stogne sa nachádzajú v oblasti pliec nášho éterického fantómu.

Nebudeme sa zaoberať takými otázkami ako je smer rotácií jednotlivých stogní či ich farby. Stogna má schopnosť vo svojej sfére vytvárať niekoľko rotačných osí súčasne. Veď ide o vlnový svet kvantovej reálnosti, v ktorom je možné všetko.

Za niekoľko posledných rokov došlo vo Svete, ktorý nás obklopuje k veľkým zmenám. Zmenili sa frekvenčné zostavy, spektrá, rýchlosti zmien aj amplitúdy základných Síl, ktoré pôsobia na našu Zem a nás súčasne. Objavili sa nové, doteraz neznáme vibrácie, farby, vône a chute.

Svet sa celkovo mení s narastajúcou rýchlosťou. Preto už nebudeme pridávať farebné charakteristiky. Prax ukázala, že každý človek, ktorý sa zaoberá „slovanskou“ tematikou vidí alebo si predstavuje farby stogní po svojom, pričom farby sa sústavne menia. Nemá teda význam sa pevne upínať na akýkoľvek pevne stanovený systém farieb. Individuálny, tvorivý prístup založený na osobnej skúsenosti je oveľa dôležitejší. Stogne budeme opisovať po poradí od spodných k horným.

STOGNA VELESOVA PÄTA

Používa sa aj názov „Koreňová stogna“. Fyzicky sa nachádza na priesečníku hlavného, centrálneho Vertikálneho toku Sily zo strany vnútornej hranice Vedogona dole, pod nohami. Práve do päty zostupuje naša Duša v momentoch ohrozenia života pri hľadaní „čujky“, t.j. Sily Múdrosti, ktorá prináša spontánne – ako sa nám zdá – spásonosné riešenie.

Táto stogna sa stala znovu veľmi aktívnou len nedávno. Je to spojené so značným nárastom kladného vzťahu mnohých ľudí k našej Zemi. Nuž, ľudstvo už nepozostáva iba zo zasranov, ktorí ako paraziti „vysávajú ropu“, rúbu stromy, ničia flóru a faunu na Zemi. Už je mnoho takých, ktorí vynakladajú nadľudské úsilie, aby sa aspoň ako-tak obnovila energeticko-informačná rovnováha s našou Rodnou Matkou Prvopočiatočnou Zemou.

Skrz Velesovu pätu k nám prichádza aj mnohé Poznanie o živote na Zemi. Z pohľadu celiteľskej praxe stav tejto stogne pomáha diagnostikovať mnohé psychické neduhy a stavy: neurózy, depresie, stresy, fóbie, rozličné patologické závislosti a pod. Okrem toho, Sila tejto stogne podstatne ovplyvňuje stav oporno-pohybového systému, zvlášť chrbticu a veľké sústavy. Velesova päta pôsobí na homeostázu nášho organizmu, na jeho elektrolytickú, kyselinovo-zásaditú rovnováhu.

STOGNA CHODUĽA

Aktivizovala sa a stala „viditeľnou“ tiež len nedávno. Za pradávnych čias táto archaická stogna spolupôsobila v premiestňovaní našich dávnych Predkov po hlbinách Vesmíru.

Choduľa je umiestnená na centrálnej osi človeka, približne v strede holení. Zabezpečuje naše aktívne premiestňovanie sa v priestore; otvára nové pohybové možnosti tela, robí telo ľahkým, tancujúcim; zabezpečuje priestorové skúmanie okolitého sveta; adaptuje náš organizmus na rýchle zmeny v iných časových a klimatických pásmach. Na úrovni psychiky Choduľa ovplyvňuje schopnosť rýchlo a presne myslieť, proste umožňuje byť šikovným a aktívnym v živote, mať vo všetkom úspech. Na telesnej úrovni Choduľa – ako aj Koreňová stogna – zabezpečuje uzemnenie-zakorenenie a aj prácu oporno-pohybového aparátu, obzvlášť spodných končatín.

Velesova päta a Choduľa patria do energeticko-informačného systému tzv. Koreňov.

STOGNE SPODNEJ STRIEBORNEJ RÍŠE VEDOMIA

STOGNA ISTOK

Nachádza sa na dĺžku vašej dlane pod panvovou hrádzou. Jej hlavnou funkciou je prijímanie Sily Vystupujúceho toku a adaptácia tejto mocnej Sily na vibrácie individuálneho Sobu. Rotačná os Istoka – ako aj Rodnika a Svetoča – je umiestnená vo vertikálnej rovine, pretože ich hlavnou úlohou je priama súčinnosť s Vertikálnym tokom Sily. Ostatné stogne Vedogonu majú ešte aj horizontálne osi otáčania.

Istok zodpovedá za prežitie. Na úrovni psychiky energia Istoka pomáha človeku si začať dôverovať, stať sa smelým, úspešným, víťaziacim a pod.

Diagnostikovanie Istoka umožňuje rozpoznať smrteľne nebezpečné energeticko-informačné pôsobenie – počarovanie, urieknutie. Pri takomto pôsobení sa Istok  bude vždy nachádzať v málo aktívnom stave. Podobný stav budeme indikovať aj pri ešte vážnejšom stave – prekliatí, hoci prekliatie – na rozdiel od počarovania – sa fixuje na Ostrie Ducha.

Systém slovanských cvičení zabezpečuje tzv. energeticko-informačnú hygienu. Tento náš tradičný obranno-chranný systém vychádzajúci zo Spasu je zároveň jediný prístupný systém, ktorý sa okrem bojových aplikácií zaoberá aj obranou biopoľa. Všetky ostatné systémy sú „poskytované“ štýlom „rozdeľ a panuj“, t.j. podrob si. Buď sa zaoberajú meditáciami, alebo bojovými umeniami, hoci životná realita je vždy kombináciou.

Istok aktívne spolupôsobí s gravitačnou Silou, ktorá je vyjadrenou formou Zemskej Ľúbosti. Práca tejto stogne podporuje rovnovážny stav Sobu formou protipôsobenia Sile Príťažlivosti Silou snaženia sa človeka vystúpiť do Vyššieho Sveta.

STOGNA ZAROD

Zarod je umiestnený na úrovni lonového pletenca – zásobuje Silou celý reprodukčný systém.

DÔLEŽITÝ BOD – je potrebné upriamiť našu pozornosť na význam a energetiku našich Rodových výrazov. Je v nich ukrytý kľúč k pochopeniu.

Zarod je centrom reprodukčnej funkcie, ktorá je sprevádzaná ohromným spektrom motivácií spojených so vzájomnými vzťahmi pohlaví. Je to centrum v podstate všetkých životných želaní, strastí, slastí. U mužov ide o podvedomé želanie ovládať. U žien tiež ide o želanie ovládať, ale skrz poddajnosť.

Naši pradávni pra-pra-pra Predkovia sa dokázali rozmnožovať prostým delením alebo pučaním, t.j. vytváraním sebe podobných bytostí naraz v zrelej forme, bez procesu vývoja plodu. Majme na pamäti, že „Čo vidím to aj existuje“! Ich Sila Vôle bola materiálna, na rozdiel od nás priamo vytvárajúca reálne objekty. My sme schopní prejavovať Silu Vôle iba na mentálnej úrovni.

Vezmime si proces „výchovy“ potomstva. V skutočnosti celý proces spočíva iba v jednom jedinom – použitím osobného príkladu rodičov. Cudzí svetonázor nám vnucuje „počatie v hriechu“. Z pohľadu náboženského egregoru tento pojem význam určite má, ale z pohľadu jestvovania Slnečnej sústavy, alebo dokonca iba Zeme je kategória „hriech“ o ničom. Už základné poznatky v oblasti genetiky, fyziológie, biochémie, kvantovej fyziky svedčia o tom, že pohlavná bunka spermazoid – už v štruktúre DNK budúceho človeka nesie informáciu o minulých skúsenostiach, ktoré ovplyvnili základné body budúcich udalostí. Takže všetci prichádzame na svet s bremenom minulosti aj budúcnosti.

Naši Predkovia vedeli, že naše deti sú s rodičmi energeticky prepojení zvláštnym spôsobom. Ich Zarod je napojený na naše Čelo a ich Čelo na náš Zarod. Ak vezmeme do úvahy, že Čelo principiálne iniciuje myslenie a Zarod najmä činy, tak v dieťati je už uložené aj to dobré aj to zlé. Týmto sa stáva aj jasným, že kvalita našich myšlienok a činov priamo ovplyvňuje formovanie našich detí. Ako sa rodičia chovajú v sexuálne sfére – majú či nemajú vedľajších „športových sexuálnych partnerov“ – tak aj programujú budúce rozumové schopnosti svojich detí. Práve tak aj spôsob a čistota myslenia rodičov dáva adekvátny základ kvalite partnerských vzťahov detí do budúcnosti.

Táto závislosť detí a rodičov však nie je trvalá. V živote prichádza k okamihu, keď sa deti odpájajú od našej energetiky a prepínajú sa na iný egregor. To posledné, čo môžeme pre nich urobiť je ovplyvniť ich výber, t.j. na aký egregor sa napoja. Môže to byť egregor štýlu „Hippies“ alebo egregor nadobúdavania poznania – napríklad osvojovania si budúcej profesie a podobne.

Neschopnosť ovládnuť energiu Zarodu dáva živnú pôdu pre zrod tých najstrašnejších foriem medziľudských vzťahov – od mravnej uzurpácie po pedofíliu a incest.

Nuž, ženy a muži, zapamätajme si prostú Istinu – nikto tu nie je nikomu ničím zaviazaný či povinný/á. U Človekov sa všetko koná v radosti, v stave energetickej vyváženosti, t.j. na základe obojstranného želania a súhlasu. Všetko ostatné sú iba medziľudské vzťahy a spojenia.

Človek je unikátna bytosť, ktorá koná na priesečníku materiálneho a Duchovného. Je potrebné venovať pozornosť celému spektru udalostí nášho Sveta, ale nie uprednostňovať jedno na úkor druhého. Povedané našim jazykom teda nie Svetonázor, ale Svetoponímanie.

Na telesnej úrovni sa Zarod zúčastňuje riadenia pohybu tekutín, zabezpečuje energiou procesu vedenia moču a reprodukčné procesy.

STOGNA ŽIVOT

Je umiestnená na úrovni nervového pletenca, ktorý nazývame solárnym, t.j. slnečným. Realizuje spojenie medzi energiami Medenej a Striebornej ríše. ŽIVOT aktívne realizuje energetickú výmenu v tzv. horizontálnej rovine, obzvlášť s energiami druhých ľudí a sociuma ako celku. Silové pole tejto úrovne je bohaté na zmysly, ktoré patria ľuďom na nie veľmi vysokej úrovni vývoja. V podstate to nie sú city, ale silné emócie vznikajúce v procese života, ak to možno vôbec takto nazvať.

ŽIVOT a HRDLO sú v našich časoch základnými terčmi vedomých a podvedomých energetických pôsobení. „Človek bytový“ sa prejavuje cez túto stognu  vo vzájomných vzťahoch so sebe podobnými. Ide predovšetkým o prejavy vôle a bezvôlia priamo naviazané na materiálne Ego, pre ktoré je charakteristické: želania a úmysly podriaďovať si kohokoľvek, alebo naopak, nachádzať sa v rabskej závislosti; emócie radosti naviazané na materiálny dostatok, svetské zábavy alebo rozkoše, kulinárske „starosti“ a pod.; presne ako emócie smútku a skľúčenosti, bezvýchodiskovosti vyvolané absenciou horeuvedených materiálnych pôžitkov; „živočíšny“ strach stratiť už nadobudnuté materiálne požitky a pod. Tu žijú aj mohutné ničivé sily ako sú hnev, zloba, závisť vo všetkých svojich prejavoch, žiarlivosť a pod.

Toto je približné spektrum činností stogne ŽIVOT. Nečudo, že práve ŽIVOT je na prvom mieste cieľom energeticko-informačných útokov. Choroby tráviaceho traktu – najmä žalúdku – zatiaľ vedú „zoznam“, aj keď v poslednej dobe choroby srdcovo-cievneho systému doslovne „stúpajú na päty“ patológiám tráviaceho traktu. Jav je spojený s tým, že v poslednej dobe nastúpilo masové premiestňovanie sústredenia základných vibrácií smerom nahor od stogne ŽIVOT smerom k stogni JARLO.

Živočísi, t.j. obyvatelia Zeme, ktorí vynikajúco kalkulujú, obchodujú, bankujú, ničia Prírodu, vedú útočné vojny nijak nechcú odovzdávať svoje ovládnuté pozície. Čas sa však neúprosne mení. Krišna vo svojom rozhovore so Šivom a Brahmom hovorí: „Náboženstvá prichádzajú a odchádzajú, sväté písma sa objavujú a miznú. Ale jestvuje to, čomu nemôžete zabrániť a čo nemôžete splniť, dokonca ak by ste aj veľmi chceli. Je to Kon Neustáleho Pohybu“.

Kto chce uniknúť chmúrnym následkom horeuvedených „výdobytkov“, tomu stačí dostať informáciu a začať a vytrvať v realizácii komplexov „Slovanského cvičebného systému“, ktorý obsahuje odpradávna našim Predkom známe základy energeticko-informačnej hygieny, rehabilitácie a prevencie.

STOGNA JARLO

Je umiestená približne na úrovni stredu hrudnej kosti a je energeticko-informačným centrom, alebo ako hovorievali naši Predkovia „serdnou“ nášho individuálneho Silového kontinuuma.

Jemnohmotné aj fyzické srdce je zdrojom životného rytmu alebo – ako ho nazývame my – vnútorným kyvadlom. Toto kyvadlo nás spája s rytmami druhých živých bytostí, našou aj inými Zemami, Slnkami, Hviezdami v našom Vesmíre celkovo.

Koreň „Jar“ má v našom pôvodnom jazyku mnoho slov. U nás sa zachovalo „jarý“, v ruštine „jarosť“. V prípade stogne ide o veľký cit jarosti – „zúrivosti“. Dnes je pre nás tento význam neznámy, ale ten, kto ide do boja musí nadobudnúť určitý druh „zúrivosti“, ale táto musí byť prejavom citov, nie emócií. Príkladom je napríklad slovo „bojar“. Nemiešajme teda jarosť s hnevom a zlobou. Hnev je ničivá emócia požierajúca ako objekt tak aj subjekt – zdroj. Je schopný odpojiť Vedomie, „zavrieť oči“ a urobiť z človeka bezumné zviera. Pri výbuchu spustoší všetko, čo sa dostane pod „vlnu“. Jarosť ako cit je úplne inej podstaty. Jarosť vzkypí ako vlna ako odpoveď na nespravodlivosť, útlak, lož, násilie a pod. Je to cit vysokej úrovne, ktorý obsahuje vibrácie vedomého sebaobetovania. Toto aj činí z ľudinu Človeka. Nepozná ju iba zbabelec.

V strede Jara sa nachádza veľmi jemná štruktúra – kameň Alatyr. Je to v skutočnosti elektromagnetické zariadenie priťahujúce všetky atómy, bunky a formácie človečenskej bytosti.

Samotné JARLO je vodičom vyšších vibrácií k telesnej úrovni, ktoré pociťujeme vo forme Svedomia. JARLO napája energiou ohromné množstvo nám známych citov – okrem iného dobrotu, milosrdenstvo, starostlivosť, ale aj ich protiklady. Kde sa míňa táto energia už si domyslíte aj sami.

Je dôležité sa učiť dohliadať na svoje pocity. Je ich veľmi ťažko kontrolovať. Vždy sa nájde faktor, ktorý je schopný nás vyviesť z miery. Ale ak sa sledujeme, tak nachádzame a začíname používať spôsoby kontroly aj kompenzácie energetických úderov.

STOGNA LEĽA

Nachádza sa na úrovni pravého pleca. Energeticky zabezpečuje proces realizácie osobnosti vo vnútri. Celkovo pravá strana tela aj ruka – obzvlášť u mužov – je odovzdávajúca štruktúra, ktorá vzájomne pôsobí so sociumom. Podávame vždy pravú ruku.

Pravá ruka je prepojená s ľavou polovicou mozgu, ktorá zodpovedá za logicko-asociatívny druh myslenia, t.j. naše domýšľanie, úmysly, zámysly a pod.

Počas liečebnej praxe dochádza – či to chceme alebo nie – výmena energií medzi liečiacim a liečeným. Ak je úplne recipročný, tak situácia sa stáva nebezpečnou. Je nevyhnutné, aby sa smer energie zmenil na absolútne jednosmerný – iba od liečiaceho k pacientovi. Liečiaci sa musí stať iba kanálom odovzdávania energeticko-informačného toku ku konkrétnemu pacientovi – nič viac a už vôbec nie naopak. Ak sa tak nestane, tak napr. pri liečbe onkologicky chorého človeka existuje risk, že liečiaci sám onkologicky ochorie.

Postup je taký, že sa musí najskôr vytvoriť celiteľský Obraz a to aktiváciou vertikálnej osi Leli. Počas celiteľskej seansy sa Leľa fakticky stane druhým JAROM, v ktorom sa koncentrujú Vertikálne aj Horizontálne toky Sily. Pritom však naša vlastná životná energia – skoncentrovaná práve v JARE – sa vôbec nepoužije. Nezabúdajme, že po akejkoľvek celiteľskej seanse je nevyhnutné sa „odlúsknuť“.

Pri nedostatočnosti Leli človek zakusuje problémy v komunikácii s inými, prejavuje sa patologická žiadostivosť, problémy s výberom druhu činností, rotáciou peňažných prostriedkov, kryptománia a pod.

STOGNA LADA

Nachádza sa na úrovni stogne LEĽA, ale naľavo. Nesie energiu vnútorného citového sveta.

Spektrum zmyslov podporovaných LADOU prislúcha ľuďom vysokej Duševnej organizácie. Je tesne prepojená s JARLOM, zatiaľ čo LEĽA je viac orientovaná na energie HRDLA.

LADA je portálom do vnútorného sveta človeka. Nesie tie energie, ktoré zvykneme nazývať srdcovými záležitosťami.  Všimnime si, že ak chceme pohladkať malé dieťa, tak to inštinktívne urobíme ľavou rukou.

V Indii LADU vôbec neberú do úvahy. Číňania podobne akosi zneprehľadňujú túto najdôležitejšiu energetickú koncentráciu vo svojich kanáloch a bodoch. Ale v zozname smrteľných chorôb vedú predovšetkým patológie srdcovo-cievnej sústavy. Treba o tom vedieť a pracovať s tým – je to naša Rodová tradícia.

STOGNE HORNEJ ZLATEJ RÍŠE VEDOMIA

STOGNA HRDLO

Človek má právo sa nazývať človekom až vtedy, ak sa koncentrácia jeho vibrácií dvíha práve do HRDLA.

Cez HRDLO sa realizuje napájanie orgánov sluchu a všetkých orgánov, ktoré sú spojené so zvukovou informáciou.

HRDLO je zároveň veľmi zraniteľný a často napádaný orgán Vedogonu. Je to spojené s tým, že práve ono je spojené s aktívnou komunikáciou ľudí. My už nie veľmi kontrolujeme svoje slová, ale potom sa divíme, prečo tak často a masovo prichádzajú infekcie dýchacích ciest.

Medzi ženami sú „populárne“ ochorenia štítnej žľazy. Skúšali ženy niekedy mlčať – chrániac energiu HRDLA – namiesto ťatia hlava-nehlava? Terapia mlčaním je veľmi efektívna aj pre psychiku, aj pre zdravie najdôležitejšieho orgánu endokrinného systému – štítnej žľazy. Nie nadarmo naši Predkovia hovorievali, že mlčať je zlato. Nejde principiálne o mlčanie ako také, ale o vyjadrenie energeticko-informačnej hodnoty reči. V dnešnej spoločnosti prekvitá nebezpečná patológia, ktorá zachvátia mužov aj ženy. Jedno hovoríme a druhé robíme – stratili sme zodpovednosť za svoje slová, čo nás priviedlo do spoločnosti totálnej lži.

Nedostatočná funkčnosť HRDLA vedie k veľkému množstvu chorôb spojených s dýchacím systémom, sluchom, čuchom, rečovou funkciou, obrazovým myslením, štítnou žľazou, zmenou chuťového ponímania a podobne.

STOGNA ZARIANA

Jej projekcia sa nachádza na koreni nosa. Zodpovedá za napájanie energiou iba jediného orgánu – šiškovej žľazy – epifýzy. Táto žľaza je najmenej preskúmaná.

Stogna ZARIANA sa aktivizovala doslovne za posledné 2-3 roky. Ešte pred 5 rokmi bolo v tejto oblasti „pusto“. Hovorí to o tom, že sa približuje nový stupeň vývoja Vedomia Človeka.

ZARIANA spolu s ČELOM a RODNIKOM vytvára tzv. „Tretie oko“ v prípade, že sa podarilo zosynchronizovať ich vibrácie.

Energetike ZARIANY sa pripisuje spojenie s tzv. bankou údajov indivídua, ale aj s kozmickou databázou informácií. Tiež účasť vo formovaní nastupujúcej reálnosti, pozývanie budúcich detí a ešte mnoho ďalšieho, čo sa len máme dozvedieť.

ZARIANA na fyzickej úrovni zabezpečuje zrenie, čo je asi najdôležitejšie z piatich zmyslov. Predstavuje aj „zrak“ v inej podobe – sú ľudia o ktorých hovoríme, že majú oči aj na chrbte.

ZARIANA sa zúčastňuje v zabezpečovaní procesov tvorenia, predstavivosti, robí nemožné možným. Pri veľmi materiálnom postoji k životu je táto stogna udupávaná, čo má za následok narušenie biorytmov, vznik psychických nesúladov, zvýšený vnútorný lebečný a očný tlak.

STOGNA ČELO

Je umiestnená trošku pod centrom čela. ČELO je podstatou Sily Rozumu, odhodlania, Vôle a Intuície. Nie náhodou svoje Rody nazývame menom tejto stogne: ČELO – Č(e)lovek.

Pri rozharmonizovaní práce ČELA môžu nastať také zmeny, že človek prestáva byť človekom. Pri ľahších prejavoch tohto stavu nastupuje nedôvera v svoje sily, zamotávanie sa, nerozhodnosť. Môže strádať aj endokrinný systém. Pri narušení práce stogne ČELO možno očakávať nepríjemnosti na ktorejkoľvek úrovni – ide predsa o hlavu…

STOGNA RODNIK

Je umiestená na dĺžku dlane nad hlavou. Prijíma a adaptuje vibrácie konkrétneho Vedogonu Sily Zostupujúceho Toku. Tento tok nesie tzv. kozmické programy, nastavenia a celkovo energiu a informáciu vyšších sfér.

RODNIK patrí do zostavy Ostria Ducha, jeho vypnutie privádza k tzv. fyzickej smrti, čas ktorej je určený Mierou, t.j. schopnosťou našej DNK vyprodukovať potrebné množstvo telomier na koncoch chromozómov.

RODNIK je vždy terčom tých energeticko-informačných útokov, ktorých cieľom je zabiť objekt. Takéto útoky sa ľudovo nazývali prekliatia. Pri diagnostike prekliatia uvidíte vždy jeden a ten istý obraz: spomalený RODNIK a ISTOK, rýchly spád osobnej Sily. Ak ste nikdy a nikomu neželali smrť, tak sa niet čo báť žiadneho prekliatia. Iba podobné sa priťahuje podobným.

Pri slabej práci RODNIKA môžeme vidieť veľkú amplitúdu následkov: od samovraždy po splín. Treba byť vždy opatrným a dávať na seba pozor. Ideálny stav „Tu a teraz“.

STOGNA SVETOČ

Je umiestená nad RODNIKOM. Hovorí sa, že spája naše nižšie JA s Vyšším JA, t.j. s Nesmrteľným Duchom.

Nuž, všetky tieto stogne nie sú vymyslenou teóriou, dajú sa dnes nájsť a prakticky – ramkou (virguľou) – diagnostikovať. Ale pozor. Nie všetko, čo má dve nohy je Človek. Je to veľmi vysoká kategória a dosahuje sa výlučne prácou so sebou samým skrz uvedomenie si všetkých úrovní individuálneho bytia, vôľovým zdvihom všetkých základných vibrácií do oblasti stogne ČELO. Je to – ako ostatne všetko – iba na nás.

23.06.16

NAŠI PARTNERI: