SÚVISLOSTI ZA HORIZONTOM

1. mája 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, POTOMSTVO

Čísla v našom živote nám poskytujú mnohé informácie, ktoré povrchným pohľadom dnešnej civilizácie unikajú. Už vieme, že na začiatku nebolo iba Slovo, ale Číslovo, t.j. ako Číslo tak aj Slovo – v niektorých slovanských jazykoch sa prepojovací most -SLO- v oboch slovách uchoval dodnes. Číslo predstavuje sakrálnu geometriu tvorenia Sveta, Slovo zase Múdrosť, ktorá bola do tvorenia vložená. Tvorenie Sveta pozostávalo ako z výpočtového, tak aj z Obrazného aspektu. Ani jedno ani druhé nie je v nadradenom či podradenom postavení, sú to iba principiálne rozdielne aspekty tvorenia. Môžeme ich považovať za Pravdy Istiny, ale to iba tie, ktoré sú nám zatiaľ našim chápaním dostupné.

Čas je mnohorozmerná entita, ktorá v každej časti či rozmernosti Vesmíru plynie svojou frekvenciou. Hoci na jednej strane je Duch mimo času a priestoru, určitej forme projekcie času sa podriaďujú dokonca aj Bohovia. My vieme aj to, že podľa toho akú formu toku času preferujeme, tak sme alebo nie sme v energetike Zlatého rezu.

Súčasná spoločnosť – demokracia Civilizácie – plynie svojim časom, ktorého parametre umožňujú existenciu dominancie ľavej polovice mozgu. Tento mód môžeme nazvať náboženským. Ale pretože mnohí nechodia dnes do kostolov, tak vzniká dojem, že sú mimo dosahu vlády Matrixu. Preto sa ukazuje zodpovedajúcejším prístupom charakterizovať tento mód existencie ako „trojčakroví“. Hneď však treba dodať, že nehovoríme o trojčakrových bytostiach, ktoré boli tak urobené, teda o pokolení Adamovom. Reč je o našich ľuďoch kasty Žiteľov (Smerdov), ktorí principiálne disponujú všetkými čakrami. Vplyvom nízkej úrovne ich evolučného vývoja sa ich vedomie nedokáže rozšíriť nad úroveň tretej čakry – čo je aj cieľom Matrixu. V minulosti takýto ľudia NEBOLI pripúšťaní k pozíciám riadenia spoločnosti, pretože ich úroveň evolučného vývoja je veľmi nízka a museli byť najskôr „vychovávaní“ kastami Človekov a Asov. Avšak práve Asovia a Človekovia boli predmetom likvidácie pri zavádzaní náboženstva – a tak dnes ostali iba Smerdi, ktorí napĺňajú naše parlamenty a riadia spoločnosť – pretože ich tam volíme – hoci ich ponímanie Sveta nepresahuje tretiu čakru. Hlavným problémom tohto modelu riadenia je, že dominantnou črtou ich charakteru je EGOIZMUS. Z védického pohľadu ide o náboženský, materialistický prístup, ale z pohľadu dnešného chápania bude výstižnejšie hovoriť o EGOIZME. Ostávame však na tých istých nízkych frekvenciách.

Pretože ľudské telo je stvorené tak, že ľavá ruka prijíma energiu a pravá ju vysiela, nie je jedno, čo nosíme na ľavej ruke. Ak tam máme chronometer – náramkové hodiny – ten je dnes skonštruovaný na meranie kresťanského času kresťanského Veku. Náš Koľadov Dar je postavený na inej metrike ponímania Času. Takto hodinky na ľavej ruke „filtrujú“ vstupujúcu energiu tak, aby do nás prioritne vstupovalo náboženské (na judaizme založené) ponímanie času a všetkého, čo táto metrika prináša. Nebudeme túto problematiku podrobne rozoberať, ale ak sa nechcete na podvedomej úrovni podriaďovať takémuto riadeniu a hodinky nosiť potrebujete, tak si ich dajte na pravú ruku.

V súvislosti s našou materializáciou nám čísla umožňujú prístup k informáciám, ktoré síce máme na očiach celý život – napríklad náš dátum narodenia – ale nad ktorými sa inak nezamýšľame. Musíme si uvedomiť koľko životnej energie nám kradnú paraziti a zastaviť to, inak sa do Zlatého veku nedostaneme. Jednoducho nedokáže vystúpiť tak vysoko. Veď ani lietadlo nevyletí ak má prázdne nádrže. „Hardware“ sám osebe je v tomto prípade nedostatočný.  Treba mať na pamäti aj to, že súvislosti, ktoré sú „skryté“ pred povrchným zrakom – preto ich nazývame okultné – sú iba pod povrchom, ale inak plne funkčné. V minulosti naši Predkovia dennodenne žili v prostredí, ktoré by sme dnes mohli nazvať BIELA mágia. Biela preto, lebo slúžila všeobecnému dobru. Dnes môžeme povedať, že všetci okolo nás používajú mágiu v náš neprospech, pričom nás presvedčili, že nič také neexistuje. Takéto prostredie nemožno nazvať inak ako ČIERNA mágia, a preto sa treba k parazitom aj zodpovedajúco recipročne správať. Tento stav im hlavne umožňuje kradnúť našu energiu.

V súvislosti s problematikou Rodových Egregorov leží na povrchu poznatkov o našom narodení niekoľko zaujímavých informácií, ktoré si môže každý vypočítať z dátumu svojho narodenia. Môžeme na to použiť numerológiu a kresťanský čas – hoci nie je náš – ale je to prostredie, v ktorom sme sa narodili a doteraz žijeme náš život.

Pre účely nášho príkladu použime ako príklad nejaký dátum narodenia. Je to jednoducho príklad, nejde o nijakého nám známeho človeka:

Pod samotným dátum sú vypísané štyri čísla, ktoré môžeme nazvať pracovné. Prvé číslo v druhom riadku je súčtom všetkých číslic dátumu narodenia, druhé číslo je zase súčtom oboch číslic prvého čísla. Tretie číslo vyrátame podľa vzťahu:

26-2*D1 (akǂ0) = 26-2*1 = 24

D1 je prvé číslo dňa narodenia. Ak by prvé číslo v dni bola nula, tak by sme brali pre výpočet druhé číslo.

A štvrté číslo je numerickým súčtom tretieho, t.j. 6.

Posledné číslo druhého riadku – v tomto prípade 6 – je dôležitým ukazovateľom (červenou farbou). Číslo ŠESŤ (6) je znakom uzavretia Rodu, niekedy nazývané aj karmické narodenie. Znamená to, že Rod uzavrel astrálnu linku, t.j. tento človek sa už nenarodil zo svojho, ale z cudzieho egregoru, pretože do svojho sa už nemohol vrátiť. Príčinou je, že v predchádzajúcom živote bol jediným dieťaťom svojich rodičov a nepredĺžil svoj Rod, t.j. nemal žiadne potomstvo. Takto znemožnil svojim Predkom sa materializovať, vošiel do slepej ulice zániku Rodu. Odmietnutie predĺžiť Rod je to, čo by sme mohli v dnes zavedených termínoch nazvať HRIECH.

Materializoval sa teda len vďaka tomu, že ho poslali do iného, cudzieho egregoru. Iný Rod má však inú energetiku, iné vibrácie. Pretože človek má v každej inkarnácii to isté éterické telo, tak cudzie, k nemu sa nehodiace vibrácie nie sú s ním v rezonancii. Čím je iný Rod ďalej, tým to bude horšie. Veľmi často títo ľudia trpia zdravotnými problémami rôzneho stupňa, pretože rôzne frekvencie sa jednoducho nedajú zladiť. Ďalším problémom je, že takýto človek – pretože astrálny kanál je uzavretý – nemôže viac materializovať svojich Predkov, a teda materializuje deti z Prechodových egregorov. To však neznamená, že musí ísť o vyložene zlých ľudí.

Títo ľudia by mali hľadať cestu späť k svojmu Rodu, aj keď cesta naspäť nie je už jednoduchá. Hlavnou úlohou je zmeniť svoj postoj k rodeniu detí. Ak ženy nerodia, tak sa nematerializujú PREDKOVIA.

Deti však vždy treba viesť k hlbinným poznatkom, lebo to je to, čo o 4 generácie neskôr dostaneme v plnej miere naspäť – od prapotomkov našich detí, ktoré môžu svoje deti vychovávať len na základe tých poznatkov, ktoré sme im pôvodne dali my sami, a ktoré oni samé majú za úlohu ešte viac prehĺbiť. Takže čo dnes poskytujeme v rámci hlbinných poznatkov našim deťom my? Máme byť s čím spokojní? Naši Predkovia tento jav vyjadrili veľmi výstižným príslovím: čo zaseješ, to zožneš.

Tento príklad uzavrieme dvomi prípadmi, ktoré sú veľmi význačné. Ak je kombinácia čísel v rámčekoch druhého riadku (neberieme do úvahy farby) 11 a 9, tak ide o OCHRANCU STARÉHO POZNANIA. Ale ak ide aj iba o posledné číslo „9“, tak ide o človeka, ktorý sa už v minulom živote zaoberal tým, čo dnes nazývame EZOTERIKA. Takémuto človeku možno dôverovať ako zdroju spoľahlivých informácií, pretože okrem toho, čo dostáva v tomto živote si dokáže aj „vyberať“ informácie zo svojho podvedomia a teda nepodáva vymyslené veci a skreslenia.

Človek s kombináciou 11 a 7 je BIELY MÁG.

Potrebujeme si ešte vyjasniť, čo to znamená „presunúť do iného (cudzieho) Rodu“. Rod je entita, ktorá je napojená priamo na Prav. Má na neho „priamu linku“, t.j. dostáva z Neho aj Jemu spätne posúva informácie. Toto prepojenie je tvorené ohromnými torznými víchrami. Ak by priamo vstupovali do nás, tak by sme ich energiu nevydržali.

Rodov je určitý konkrétny počet, každý sa vyznačuje svojou „špecifikáciou“ – aj my vieme, že nie sme všetci rovnakí. Každý Rod sa delí na množstvo Rodových Hniezd, ktorých môže byť státisíce, milióny alebo aj ďaleko viac. Treba nám vedieť, že Rod ako taký nepokrýva iba Zem – je rozšírený aj na iných Zemiach.

Každé Rodové Hniezdo má zase množstvo Rodových Ohnísk. Až tieto materializujú priamo ľudí. Vidíme, že vôbec nejde o jednoduché súvislosti.

Za normálnych okolností je situácia prenosu informácií medzi človekom a RO asi takáto. Povedzme že konkrétne RO materializovalo dvoch ľudí (červené krúžky modrej a bielej farby). Každý z týchto ľudí nadobudol svoju životnú skúsenosť, ktorú môžeme graficky zobraziť ako zelený trojuholník a zelený štvorec. Po mentálnom kanále každý z nich – lebo je napojený na Rod – poslal túto svoju životnú skúsenosť do RO. RO posunulo informáciu do RH a to do RE, ktorý poslal informáciu už priamo do Pravi, čím sú povinnosti splnené. Keď sa v tomto RO narodia deti, tak po mentálnej linke dostanú UŽ PRI NARODENÍ sumárnu informáciu od RO, t.j. trojuholník aj štvorec. Nová generácia sa teda rodí už so spoločnou, t.j. Rodovou informáciou. Ak je rodič odpojený od RO, tak informácia – samozrejme – neprichádza, lebo nemá skade. Táto „prax“ je univerzálna, ak napríklad naučíte psíka aby vám podával labku, tak jeho niekoľkodňový potomok vám ju podá sám bez toho, aby ste ho učili.

Ak sa človek voči svojmu Rodu previnil, tak tento ho odpája od konkrétneho RO a „presmeruje“ do vedľajšieho. Nie je to síce hneď „zatratenie“, ale už úplne iná frekvencia, pričom jeho deti už nemôžu byť jeho Predkovia, pretože astrálne spojenie je zrušené. Pri ďalšom a ďalšom zlyhávaní je postupne odsúvaný ďalej a ďalej, až sa naozaj môže ocitnúť v Navi, teda v prechodových egregoroch Temného Sveta. Treba však povedať, že určitými činmi sa tam môže dostať aj veľmi rýchlo…

Už vieme aj to, že prax preberania manželovho priezviska ženami pri sobáši nie je našou tradíciou. Znamená to odpojenie sa od svojho RO a prepojenie do manželovho egregoru – ak ju egregor prijme, čo sa nestáva vždy. K odpojeniu od svojho egregoru dochádza do 21 dní od zmeny priezviska. Čo znamená odpojenie už vieme, ale existuje znak, ktorým žena dokáže zistiť, či ju nový egregor prijal alebo nie. Znakom prijatia manželovho egregoru je narodenie sa syna – teda minimálne jedného z prvých štyroch detí, t.j. jeho Predkov. Ak Rod nedal do vzťahu syna, tak manželku neprijal. Existuje nejaký dôvod na to, že nezveril pokračovateľa mužovho Predka a jeho línie.

Existujú aj prípady, kedy mužov Rod nie je dostatočne silný, starý, alebo je proste málo značiaci v porovnaní s Predkami ženy minimálne v danom čase a priestore. V takom prípade sa môže stať, že mužovi Predkovia sa nematerializujú a prichádzajú iba Predkovia ženy. Pretože však žena vždy rodí prvé štyri deti mužovi, tak môže dôjsť aj k nevynúteným potratom, avšak piate dieťa sa narodí úplne normálne a zdravé. V tomto smere netreba vo všetkom počúvať lekárov – ale to si musí každý zvážiť a rozhodnúť sám. Dnešní doktori sotva budú brať tieto veci vážne.

Samostatným prípadom sú napríklad dvojičiek, trojičiek a podobne. Vždy ide o jednu Dušu, ktorá sa „rozdelila“ do dvoch či troch tiel. Je to trest za hriechy v minulom živote – lebo nič sa nedeje iba tak. V prípade dvojičiek je dôležité vedieť, ktoré dieťa sa narodilo prvé, lebo druhé spravidla odchádza zo života prvé. Prvé dieťa dostalo pozitívnu časť karmy, druhé negatívnu. Prepojenie však ostáva, t.j. úlohou úspešnejšieho prvého nie je zavrhnutie menej schopného či šťastného súrodenca, lebo vzájomné prepojenie ostáva celý život. Čím lepšie sa bude chovať prvý, tým viac dobra urobí druhému, t.j. bude ho „ťahať“ nahor. V prípade trojičiek je situácia v podstate rovnaká, len karma je rozdelená iným spôsobom. Prvé dieťa je absolútne pozitívne, tretie negatívne a prostredné má z jedného aj druhého – teda ako každý z nás a v živote ani nič zvláštneho nemusí pocítiť.

Dieťa narodené cisárskym rezom nie je ktovieaké riešenie. Ono totiž prichádza so svojou konkrétnou karmou, ktorá sa začne napĺňať potrebným časom narodenia sa. Presunutie príchodu na svet v inom termíne znamená, že okrem svojej karmy bude ešte odrábať aj cudziu, ktorú dostalo s novým termínom narodenia. No a umelé oplodnenie v žiadnom prípade nematerializuje Predkov, vždy ide o Duše z prechodových egregorov.

Ako vidíme, svet okolo nás je preplnený rôznymi ľuďmi – a to ešte reč nie je o neľuďoch. Nerobme si teda žiadne ilúzie, v takejto konštelácii – ak nenavedieme zásadnú zmenu – nás nič ružové čakať nemôže. Problém je aj v tom, že veľa času neostáva.

V tejto súvislosti si všimnime aj to, čo si obliekame a najmä čo kupujeme našim deťom na oblečenie. Vari ani netreba hovoriť o nevhodnom oblečení z pohľadu farieb, symboliky či materiálov, lebo v hre sú aj Obrazy. Napríklad oblečenie z Číny nesie na sebe už naložené – naprogramované – Obrazy, ktoré začnú – síce pomaly – ale s určitosťou pracovať. Ich podstata spočíva v tom, že bieli muži majú vymrieť a biele dievčatá si majú brať za partnerov Číňanov. Dnes je – ako sme už neraz upozornili – Čierna mágia všade. Len naši ľudia si naivne myslia, že všetko je tak, ako hovoria v médiách. Neznalosť neospravedlňuje.

Poslednú poznámku k alkoholu, pivu a energetickým nápojom, či vôbec k akýmkoľvek nápojom, ktoré „dodávajú“ energiu. V týchto nápojoch NIE JE v skutočnosti uložená ŽIADNA energia. Problém je v tom, že obsahujú látky, ktoré otvárajú naše zdroje životnej energie, ktoré takto otvorené dajú „k dispozícii“ energetickým parazitom. A my už vieme, že každý „neplánovaný“ odber našej životnej energie znamená iba jedno jediné – SKRÁTENIE NÁŠHO VLASTNÉHO ŽIVOTA. Teda za všetko – hoci spôsobené nevedomosťou – sa platí, resp. platíme.

01.05.2017

NAŠI PARTNERI: