Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  OBRAZY INÝCH /  KRUHY VO VODE
KRUHY VO VODE
VÉDY - Všeobecne

Dnešná téma priamo nadväzuje na jeden z našich minulých článkov. Naše územie sa – náhody nebývajú – dostalo do hľadáčika Jezuitov. V minulom článku sme sa snažili načať problematiku tohto inkvizičného rádu, pretože jednak si naši ľudia neuvedomujú rozsah, dosah a nebezpečenstvo jeho moci, jednak si – väčšina demokratických ovečiek – myslí, že ich sa to netýka.

Naši priatelia v Maďarsku nás upozornili, že všetky európske „národne orientované“ strany – bojujúce akože proti opozícii aj koalícii – sa objavili ako huby po daždi po celej Európe. Ich popularita rastie vďaka tomu, lebo všade sú ľudia už unavení z hier koalícia-opozícia organizovaných pre naivného diváka. Všade to pritom je rovnaké – jedna aj druhá strana po zvolení nakoniec vždy myslí iba na svoje vrecká a záujmy, pričom unavený národ má už toho dosť. A to už ani nehovoriac o MIGRANTOCH. Všetky tieto strany sú financované z JEDNÉHO CENTRA.

S cieľom bojovať proti „štandardným politickým stranám“ sa tieto politické novotvary ako keby – zdôrazňujeme AKO KEBY – orientovali na Rusko. Popularita Ruska a jeho vplyv v globálnom meradle rastie, nádeje bežných ľudí – na rozdiel od amerikofilov/ hnedých nosov všetkých západných vlád vrátane našej – sa teda nie náhodou upierajú práve naň. Všimli ste si napríklad, ako naši B-A reportéri označujú bojujúce strany na Donbase? „Proruskí separatisti“ a (hrdinská) „vláda v Kyjeve“. Vláda v Kyjeve, ktorá prišla k moci protiústavným prevratom financovaným USA (a hneď začala zabíjať vlastných občanov na východe krajiny). Oni to dokonca ani nepopierajú. Nebolo by teda férovejšie – ak by reportéri chceli byť nezávislí – používať zvraty (ak už chcú) „proruskí separatisti“ a „proamerická (teroristická) vláda“? Nebude to však tak z veľmi jednoduchého dôvodu: KOHO CHLIEB JEŠ, TOHO PIESEŇ SPIEVAŠ.

To aby sme neboli naivní ohľadom demokratických médií. Hoci v ďalšom si povieme viac, jedno musí byť jasné. Žiadna PROSLOVANSKÁ, teda ak chcete PRORUSKÁ (máme na mysli príbuznosť, nie politiku) strana NEMÔŽE používať kódovú šifru 1488. Lebo to nie je iba taká nejaká referencia na nacizmus, odborník hneď vie, že ide o ideológiu predchádzajúcu nemeckému fašizmu, ktorá bola „vyšľachtená a vypestovaná“ v USA a neskôr „presadená“ do Nemecka. Kto by chcel hovoriť o nezmysle, tomu odporúčame nie tak dávnu minulosť, resp. stále prítomnosť. Už ani USA nepopiera, že práve ich tajné služby vytvorili AL-KÁJDU či ISIL. Že dnes bojujú proti nim? A je slovo „bojujú proti nim“ naozaj dostatočne presný a výstižný opis obsahu toho, čo naozaj USA v súvislosti s týmito organizáciami robia? Aké vlastne boli ich pôvodné plány? Boli zrušené, alebo iba prepracované, t.j. aktualizované? A keď, tak prečo a odkiaľ sa vzali migranti v Európe? Že veľa a zbytočných otázok? Znalý človek vie, že nie sú ani zbytočné, ale ani nie všetky...

Úplne nekompatibilnou fantazmagóriou je, že niekto „kódovaný“ pod 1488 by mohol byť financovaný z Ruska. Jezuitská strana na Slovensku používa túto symboliku nie náhodne – snaha o tvrdenie opaku je iba ak pre naivných nevedomcov – lebo náhody v tejto oblasti naozaj neexistujú:

A my sa môžeme smelo vrátiť k fotografiám, ktoré boli zachytené na Majdane v Kyjeve:

To isté číslo čírou náhodou? Môže si niekto pri zdravom rozume tvrdiť, že ukrajinský prevrat bol organizovaný Ruskom? Mohlo by vôbec niečo také prospieť Rusku? Našim čitateľom určite odpovedať netreba... treba sa však zamyslieť. Aké môžu byť skutočné plány takejto strany, ak by zásadným spôsobom ovládla moc v našej krajine?

Naivní si môžu myslieť aj to, že americkí politici rozdávali sušienky na Majdane v Kyjeve tiež len tak, zhodou okolností... lebo nemali kde inde ísť na nákupy... veď aj deti nosí bocian...

Ale veď ani v susednom Poľsku neveria na rozprávky:

Alebo žeby Rusko nerozumelo tomu, čo sa okolo neho odohráva? Žeby naozaj použilo fašizmus nato, aby bojovalo proti fašizmu? To už vyvoláva asociácie sprevádzajúce v americkej verejnosti „radosť“ z toho, ako Bush vydal rozkaz na bombardovanie a napadnutie Iraku a Afganistanu. Len pre informáciu, v Iraku americkí vojaci zabili 1,5 milióna ľudí – väčšinou civilistov. Odporúčame vám veľmi brilantné interview, ktoré dal americkému reportérovi sýrsky prezident.

https://www.youtube.com/watch?v=_HLjC53emUM

Ale späť k americkému šíreniu demokracie po svete... a stanovisku aj časti anglosaskej verejnosti:

Nuž teda kto naozaj stojí za Majdanom v Kyjeve? Jedna fotka za všetko:

Môže ešte niekto pri zmysloch uveriť, že 1488 na Slovensku financuje Rusko?

A vplyv jezuitov nie je nijako malý. My už vieme, čo takáto symbolika znamená:

Zatiaľ sa nám podarilo nájsť iba jedinú svetovo významnú osobnosť, ktorá takúto symboliku nepoužíva – ruského prezidenta Putina. Núka sa odpoveď na otázku, prečo asi je taký „nepopulárny“...

Pred našimi očami sa odohráva grandiózne divadlo, žáner hry však možno nazvať iba drámou. Napríklad aj v USA už veľká časť občanov nechodí na voľby. Veď majú na výber tiež iba opozíciu a koalíciu – v ich podaní demokratov a republikánov raz tak, raz onak. Do hry teda vstúpil faktor „nespokojného s obomi“ – Trump. Ľudia ho mali voliť v nádeji, že prinesie skutočnú zmenu – ale KONCEPCIA ostáva tá istá. Len tentoraz to bude formou jezuitov.

Aj u nás stále tí istí si pri kradnutí iba menia tričká. Ľudia sú unavení z hier koalície a opozície, preto veľká skupina obyvateľstva už nechodí voliť vôbec. Nuž bola im predložená alternatíva „neštandardnej strany“, aby od nich čierni mágovia vymámili súhlas na svoju činnosť. Je to snaha o pritiahnutie k urnám tých, ktorí už voliť nechodia. Už sme písali, že účasť na voľbách znamená pre čiernych mágov súhlas verejnosti s ich konaním. Stačí iba účasť – bez ohľadu na to, koho budú voliť. Takto svoju negatívnu karmu vylievajú na všetkých, ktorí s tým súhlasili – ale o tom sme už písali – stačí sa zúčastniť volieb. O ostatné sa postarajú oni sami.

A cudzia karma sa dá na ľudí vylievať viacerými spôsobmi, ale vždy a zásadne iba s ich súhlasom. Verejnosť síce má aké-také poznatky o Karme, ale celé spektrum „ponúkaných možností“ spravidla neovláda. Hľa, v „priamom prenose“ sme to mali nedávno ukázané. Šéf „neštandardnej“ strany jezuitov odrecitoval presne takúto odsúhlasovaciu, preberaciu formuláciu pre všetkých, ktorí si neuvedomia, čo sa vlastne deje. Pri návšteve katolíckeho kostola povedal:

“Ja, Marián Kotleba, pred Trojjediným Bohom, celým nebom, chórmi svätých Božích anjelov, pred všetkými svätými i trpiacimi dušami v očistci, zasväcujem bezvýhradne Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie seba, celú politickú stranu Kotleba – ĽSNS, všetkých poslancov, asistentov, voličov, sympatizantov súčasných i budúcich a celé Slovensko...”

V modlitbe pokračoval ďalej. Celú si môžete prečítať sami.

Text je zostavený úplne profesionálne. Najpravdepodobnejšie ho dostal hotový – stačilo odrecitovať. Je to však rituál, ktorého cieľom je to, čo sme už neraz opisovali. Dodajme len toľko, že on sám vôbec neklame – otvoreným textom hovorí, aká je jeho úloha a kde nás má dostať. Len treba rozumieť pravej podstate toho, čo hovorí.

Ak bežný človek – svojou pasivitou – nič neurobí znamená to, že to (už po koľký raz?) ODSÚHLASIL. Že nevedel..? Kliatba je formulovaná pre celé Slovensko. Profesionálne. Preto sa týka nás všetkých.

Absolventom kurzov PSYCHOENERGOLYTIKY by malo byť jasné, ako sa spod tejto kliatby vymaniť, ako ju odmietnuť, ale široká verejnosť ju jednoducho na seba DOBROVOĽNE preberie. Teda takto si všetci zaslúžime to, čo dostávame. Veď to aj dobrovoľne SCHVAĽUJEME. Nuž, ukážka Čiernej mágie nie je ani náhodou pri konci.

Keďže ide o jezuitov, určite nejde o hru slov. O tom, akého boha majú na mysli „zákonníci a farizeji“ (ktorých spomína evanjelium často) nieto pochýb. Stačí nahliadnuť do evanjelia podľa Jána [8:44]:

44Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži...

A vari stačí hovoriť o Bohu ako o Pánovi? Aj na to je v evanjeliu odpoveď [Mt; 7:21]:

21Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Z uvedeného jasne vyplýva, že na Nebesia vystúpi ten, kto plní vôľu Stvoriteľa, nie ten, kto sa otrocky podriaďuje Pánovi. A Kotleba neklame – on sa dovoláva do Neba. A akému bohu slúži „neštandardná strana“ je jasné tiež... veď kto plní vôľu toho, kto je na Nebi, tak zároveň neplní vôľu toho, ktorý je na Nebesiach. Zase však dobrovoľne.

Takýchto rituálov nám neštandardná strana ponúka viac. Hľa, mrknime sa na prvú stranu ich vlastného časopisu:

Zdanlivo je všetko v poriadku. Ale naša krajina je v súčasnosti ŠTÁT a štát má svoj „rodný list“. Spravidla sa nazýva Konštitúcia (od starého slova KON), alebo Ústava (od starého slova USTOJ). A čo máme v našej ústave na túto tému napísané teraz?

Ako charakteristiku máme, že sme „zvrchovaný, demokratický a právny štát“. Nuž to, že sa hlásime ku svetovému otrokárskemu systému (demokratický) tam síce JE, ale prvé slovo je ZVRCHOVANÝ. Je to veľmi dôležité slovo, na základe ktorého môžeme naozaj veľa od štátu vyžadovať – nie iba ohnúť chrbty. Ak niečo nedostávame znamená to, že NECHCEME, NEŽIADAME. Veď toto právo máme zapísané priamo v ÚSTAVE! Na vrchole má byť Slovensko.

Kotleba však navrhuje „SUVERÉNNY“ štát. Suverén je cudzie slovo, teda pochádza z cudzieho egregoru.

Aby sme to nenaťahovali, suverénom (vládcom) je dnes táto osoba:

Nuž tak. V každom náboženstve, a teda v každom Svätom písme každého náboženstva je kvapka Istiny. Je to preto, lebo všetky texty pochádzajú z jedného prapôvodného textu. Ale je to ako keď hodíme do vody kameň. Prvé kruhy sú priamo od neho, ale čím sú kruhy ďalej, tým sú vzdialenejšie od zdroja. A ak sú veľmi ďaleko, tak spojitosť už možno nájsť veľmi, veľmi ťažko...

Neštandardná strana však má viacero mediálne aktívnych osobností. Keďže dnes žijeme celkovo v energetickej nevedomosti, tak nezaškodí si všimnúť aj ďalšie detaily ich práce.

Vezmime si ako príklad budhizmus. Určite ste si všimli, že budhisti sú často vystrihaní dohola:

Prečo? Odpoveď môžeme nájsť aj v starom Ríme. Ako prvý nariadil strihanie vlasov rímsky imperátor Nero. Dal príkaz konzulovi ostrihať dohola všetky légie pozostávajúce z cudzincov. Keď sa konzul, ktorý velil zahraničným légiám opýtal prečo to treba, Nero odpovedal: „Neželám si aby mysleli, stačí mi, ak budú počúvať moje rozkazy“.

Teda preto. Keď deti vstupujú do budhistického kláštora, tak ich mnísi ostrihajú dohola. Takto sa minimalizuje napojenie na samostatný energetický kanál a chlapci bezproblémovo preberajú cudzie riadenie. V tomto prípade to je v poriadku – chlapcov učia, teda je potrebné, aby sa podriaďovali učiteľom.

V budhizme však mníšsky stav nie je trvalý. Keď dieťa vyrastie, môže opustiť kláštor a žiť svetským životom. Potom si vlasy najčastejšie nechá dorásť.

Ale ani tu nie je všetko priamočiare. Dôležité je totiž aj to, aký vek má človek, ktorý sa ostrihal dohola. Inak sa vplyv prejavuje u mladého, inak u staršieho, skúsenejšieho človeka.

Nie náhodou v Kopnom Práve rozhodovať vo veciach celej spoločnosti mohol iba KOPNÝ MUŽ.

https://www.youtube.com/watch?v=D1k5SaASQ1g

Prečo práve vo veku 50 a viac? Pre tých, ktorí poznajú Starosloviensku Bukvicu je odpoveď jasná. V Bukvici sa čísla vyjadrujú bukvicami, a preto si nesú aj svoj Obraz. Ak teda napíšeme vek človeka bukvicami, tak dostaneme Obraz, ktorý odráža vlastnosti daného veku, teda stupeň vývoja psychiky človeka. Takto dokážeme prečítať, aké vlastnosti sa vyvíjajú v človeku v danom veku. Ak sa chcete presvedčiť sami nahliadnite do knihy Staroslovienska Bukvica alebo aspoň plagátu Bukvice. Uveďme si špecifikácie veku a teda aj úroveň jeho schopnosti si uvedomovať okolitý svet, spoločnosť, národ a z toho aj vyplývajúce charakteristiky. Treba však vedieť aj to, že písomný systém našich Predkov je iný ako dnešná latinka, napríklad každá bukvica má do 49 Obrazov. Budeme preto vychádzať zo základnej sady.

K – 20 (KAKO); porovnanie, objemové vnímanie, objem...

Л – 30 (ĽUDIE); ľudina, ľudia...

М – 40 (MYSLITE); myslenie, myšlienka, múdrosť...

Н – 50 (NÁŠ); to, čo bolo známe našim Predkom, naše...

Mladý človek dvadsiatnik (od 20 po 29 vrátane) začína objemovo vnímať svet. Stupne vnímania vyjadrujú Obrazy ďalších čísel veku (21-29).

Mladý človek tridsiatnik (od 30 po 39 vrátane) začína vnímať ľudské hodnoty, spoznávať čo to je ľudina. Ale je to stále iba poznávajúci ĽUDINA.

Človek v štyridsiatke (od 40 po 49 vrátane) nadobúda schopnosť aktivity, ktorú voláme MYSLENIE. Máme na mysli nezávislú, samostatnú činnosť, nie preberanie myšlienok iných. Ako aj stupne predtým, je to potenciál, nie „služba zadarmo“, teda človek sa musí o to snažiť.

Človek v päťdesiatke (od 50 po 59 vrátane) už je schopný (má potenciál) nadobúdať Múdrosť Predkov. Môže obsiahnuť „naše“, t.j. to, čo bolo známe našim Predkom.

Teda tak. Učiť môže len ten, kto vie, teda sa to už naučil. Ale stupeň toho, čo sa dá naučiť je daný vekom. Múdry Človek a múdra osobnosť sú dve rozdielne veci.

Ak teda máte dočinenie a dvadsiatnikom alebo tridsiatnikom – často s holou hlavou – v zmysle Múdrosti našich Predkov nie je kvalifikovaný byť Kopným Mužom. Proste nemá dosť vlastných životných skúseností a je ľahko ovplyvniteľný. Navyše, holá hlava a prítomnosť čiernych mágov v okolí jasne napovedá, kto takýchto ľudí riadi a že skutočné ciele budú iné ako tie, o ktorých sníva naivný volič.

Pamätajme, kruhy ktoré sú ďaleko od zdroja už nemajú so zdrojom veľa spoločného...

Záverom jednu technickú poznámku. Posledné problémy s našou stránku majú tiež "neštandardnú" príčinu.

04.08.2017

 
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.