Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  Spoločné akcie /  PREDNÁŠKY
Všeobecne
PRÍPAD ALJAŠKA
VÉDY - Všeobecne

Veľmi zaujímavý prevzatý článok:

Oficiálne sa predpokladá, že Ruské impérium predalo Aljašku Spojeným Štátom. Otázka „predaja“ Aljašky je známa každému. Predpokladá sa, že Ruské impérium predalo toto územie Spojeným Štátom Americkým. V skutočnosti nešlo o žiaden predaj.

Ruské impérium bolo v tom čase ohromnou ríšou, do ktorej patrili aj USA, ale aj Nemecko, Francúzsko a Anglicko.

Pred 150 rokmi Ruské impérium odovzdalo Aljašku svojmu subjektu – USA.

Preto nedošlo k žiadnemu predaju inej krajine, ale išlo o odovzdanie územia do správy druhého subjektu tej istej krajiny – Ruského impéria.

Situácia bola analogická tej, ktorá sa odohrala v 20. storočí  s Krymom. Tento ruský polostrov ukrajinský kukučník Nikita Chruščov vyňal spod riadenia Centrálneho Ruska (vtedy RSFSR) a odovzdal ju pod správu oblasti odkiaľ pochádzal (vtedajšej USSR).

Až neskôr – o 50-60 rokov – začali Ukrajinci hovoriť o svojej vlastnej dlhovekej štátnosti, úplne zabudli  na sovietske obdobie spoločného štátu s Ruskom (ZSSR) a pokúsili sa nezákonne si prisvojiť odovzdané ruské územia – teda Krym. Je to ohromná zásluha dnešného Prezidenta Ruska Vladimíra Putina, že prinavrátil Krym do zostavy Ruska.

150 rokov to boli naše kukúčatá. Prišli na ruské územie z neznámych ostrovov Nemecie (tam, kde žijú Nemci). A vtedy Aljašku – tak, ako za našich čias Krym – tiež odovzdali do správy Amerike. A potom Američania jednoducho zabudli, že v tých časoch boli aj oni subjektom Ruského impéria.

V skutočnosti ako dôkaz možno uviesť nasledovné. Všetci vedia, že súčasná Kanada je kolóniou Anglicka, pričom jej najvyšším predstaviteľom je nedávno zosnulá Alžbeta II., kráľovná Veľkej Británie.

Málokto vie, že aj v USA je hlavou tá istá moc reprezentovaná britským monarchom. USA sú tiež kolóniou Veľkej Británie. V podstate  práve preto nedávno prebehli udalosti, ktoré sú spojené s možným uvedením Donalda Trumpa na post kráľa Veľkej Británie.

Alžbeta II. nosila priezvisko „Windsor“, ktoré dostala iba nedávno – v roku 1917. V tom istom roku aj Nikolaj II. dostal „priezvisko“ „Romanov“. Teda do roku 1917 „Windsorovci“ a „Romanovci“ – ako aj ďalší členovia tejto kráľovskej rodiny – boli predstaviteľmi JEDNÉHO rodinného klanu. A práve tento kontroloval mocné Ruské impérium.

Do roku 1917 – teda aj v časoch odovzdania Aljašky (1867) – táto jedna rodina kontrolovala viacero štátov dokopy, a po revolúcii r. 1917 každý klan tejto rodiny dostal svoju časť Ruského impéria. Členovia tejto mafie (rodiny) si prisvojili nové priezviská a rozišli sa po svete.

Následkom toho sa objavili USA. Až v roku 1917. Aj Aljašku si ponechali práve tak, ako Krym mohol ostať u odtrhnutej sa Ukrajiny.

Ako doplnok k tejto otázke predstavujem svoj rok starý materiál. Bude užitočné si ho prečítať z pohľadu otázky Aljašky.

* * *

Dnes predpokladáme, že na nasledovníka Alexandra II. – ako aj imperátora Nikolaja II. Romanova – vplýva ten istý súbor génov ako u Napoleona, Hitlera, Einsteina a mnohých ďalších „Španielov“ – Iberíjčanov.

Týmto „Španielom“ aj posielal Alexander II. zlaté poklady nakradnuté v Rusku. To, čo nedokázal s Ruskom urobiť Napoleon, dokázal jeho nasledovník – Alexander II. Presne tak – nasledovník! Veď Alexandrovi II. udelil španielsky rád Zlatého Rúna (1826) samotný Napoleon! Brat imperátora-smoliara.

Historik P. A. Zajončikovskij napísal: „Vláda Alexandra II. realizovala „germanofilskú politiku“, čo nezodpovedalo záujmom Ruského impéria. Napomáhala tomu pozícia samotného monarchu: „Požehnaný svojim strýčkom – pruským kráľom – a neskôr pruským kráľom Wilhelmom I. všakovako napomáhal, aby sa vytvorilo jediné, militantné Nemecko“.

Ruský neruský imperátor, ktorý zaujal trón Ruského impéria, sa zaoberal otvorenou sabotážou v prospech Nemecka. Nuž hľa, tu je názorný príklad prejavu multikulturalizmu a tolerantnosti – akonáhle sa cudzie prvky dostanú do zdravého organizmu, začnú ho požierať. Imperátorské rodiny neboli žiadnou výnimkou.

Takže v roku 1854 sa odohrala mytologická udalosť – prišiel piaty mesiáš po Kartáginskej ére. V skutočnosti na ruský trón nastúpil Alexander II. Mesiášska choroba pravidelne zasahuje vládcov, pričom každý z nich najradšej podháňa kalendár tak, aby dostal mesiášsky štatút. Alexander II. nebol výnimkou. Vystúpil, ochorel a začal napravo a naľavo realizovať svoje mesiášske „práva“.

Ale vynechajme etiku. Ide o geopolitiku. Akonáhle sa Alexander II. cítil ako mesiáš – podobne mytologickému Kristovi – začal upravovať Zemeguľu.

Hlavnou úlohou – ktorú bolo vtedy potrebné urobiť – bolo prenesenie nultého poludníka z Ruského impéria. Do opatrení Alexandra II. bol nultým poludníkom Pulkovský poludník, ktorý prechádza cez Pulkovské observatórium v Petrohrade.

Pulkovský poludník je starý variant Osi Sveta, pred Greenwichom. Práve preto na Pulkovskej osi stoja Petrohrad, Kyjev aj pyramídy v Gíze. Áno, dokonca aj Veľký Novgorod na geografických mapách Encyklopédie Brokgauza a Eftona stojí na 1. stupni východne od neho.

O tom, že určité sily sa pripravovali na príchod mesiáša v roli Alexandra II. svedčia aj prípravné udalosti, ktoré sa odohrali o niečo skôr. Napríklad už v roku 1843-1844 bolo vykonaných niekoľko špeciálnych expedícií, ktorých cieľom bolo určenie presnej hranice medzi Pulkovom a Greenwichom.

Tu je treba spomenúť ešte dva nulté poludníky miestneho významu. Jeden z nich je Parížsky poludník. Druhý je Ferro poludník. Prechádzal skrz ostrov Ferro (dnes El Hierro). Názov oboch poludníkov bol odvodený od mena Perúna: spomeňme starý názov Južnej Ameriky „Peru“, alebo „Peruánska zem“.

Úloha mesiášskych činov Alexandra II. spočívala v tom, aby preformátoval Zem. Preniesol nultý poludník do Greenwichu a tým odrezal Americkú polguľu s jej Novým Svetom od Starého Sveta. Zem sa rozdelila na dvoje: tento svet je Starý – tento svet je Nový.

Samozrejme, že toto rozdelenie je mytologické, iluzórne. Tomu treba rozumieť. Ale jeho význam je pre civilizáciu ohromný. Preto z pohľadu následkov takejto zmeny Sveta bola činnosť Alexandra II. mesiášska. Po množstve meraní, výpočtov a rokovaní v roku 1854 bolo na Medzinárodnej poludníkovej konferencii vo Washingtone rozhodnuté, že za bod odpočítavania dĺžok na celej zemeguli bude určený Greenwichský poludník.

Treba spomenúť, že hraničný bod – 1854 – neprebiehal pokojne, otázky Deličov Zeme sa riešili nie iba vo vedeckých a náboženských sférach, ale aj na bojových poliach.

V roku 1854 sa začala Krymská vojna medzi Ruským impériom a anglo-francúzskymi vojskami. Trvala jeden rok a jej význam spočíval v tom, aby sa prostredníctvom opisu vojny – bojových operácií – ukázala história toho, že Krym už prestal byť Centrom Sveta.

Vojská za neho bojovali skôr z inercie až sa nakoniec naň vykašľali.

V tom istom roku 1854 sa začala vojna aj na Americkom kontinente. Historici ju nazvali „Občianska vojna v Kansase“. Ale v skutočnosti išlo o podporu toho istého mýtu, keď Deliči Zeme si pripravili pôdu pre nové akty formátovania Zeme.

Rovnako v tom istom roku – 1854 – bola v USA založená Republikánska strana – Strana vojny.

A práve preto, aby sa novým Centrom Sveta stal Nový Svet – USA – Spojené Štáty začali skupovať zem. V roku 1853 sa kúpená zem s názvom Arizona a New Mexiko stali súčasťou USA, pričom došlo k stanoveniu konečnej polohy juhozápadnej štátnej hranice.

Zaujímavosťou je, že prvý raz myšlienka o predaji Aljašky zaznela v tom istom čase – roku 1853 takúto ponuku vyslovil generálny gubernátor Východnej Sibíri N. N. Muraviov-Amurskij. Očividne, USA začali zbierať zeme na vytvorenie nového Centra Sveta – na ekonomické, politické aj vojenské ovplyvňovanie.

Na pozadí svojich geografických strádaní a sabotážnych spoluúčastí v prospech Nemecka, v roku 1867 Alexander II. odovzdal  Ruskú Ameriku – Aljašku – akýmsi Spojeným Štátom. Skutočná imperátorská sabotáž, dvorní úslužní historici na obranu povedali: nuž, imperátor nemal dosť peňazí.

Ale takto vzniká úplne logická otázka: a čo s vozmi plne naložených zlatom, ktoré boli poslané do Španielska? Znamená to, že ani na nich nestačili peniaze?

V samotnej Amerike prebehla Občianska vojna medzi Severom a Juhom. Podstatou tejto vojny nebolo žiadne otrokárstvo, ako tvrdia dnešní historici. V USA neexistovalo žiadne otrokárstvo. Africkí a iní migranti – ako aj dnes – hľadali pre seba ľahší život na cudzom chrbte, t.j. na Americkom kontinente. Dúfam, že dnes to začalo chápať viac ľudí – na príklade Európy okupovanej migrantmi.

Očividne predaj Aljašky nebol predajom v dnešnom ponímaní slova, pretože išlo o niečo úplne iné. Slovo „predaj“ pochádza z pre-dať, čo znamená odovzdať, dať. Napríklad predanie dievčaťa do služby či odovzdanie chlapca do učenia. Preto zmysel predaja Aljašky pozostáva nie z príjmu peňazí, ale z odovzdania druhej krajine.

Význam tohto odovzdania spočíva v tom, že v Amerike Romanovci vytvorili svoj vlastný Tretí Rím.

A v tejto spojitosti vyzerá zvláštne to, že historici akosi úporne šíria fámy o tom, že akoby v roku 1862 Alexander II. rýchlo schudobnel. A to schudobnel až tak, že – podľa názoru historikov – bol dokonca prinútený si požičať od Rothschildovcov 15 miliónov Libier šterlingov za 5% ročného úroku.

Odkiaľ sa vzala takáto požičaná suma? Prečo sú percentá za úver práve také? O čo ide v tejto pôžičke? Na to historici nedávajú žiadnu rozumnú odpoveď.

Ale zato sa tento nimi vymyslený dlh stal „podstatou“ toho, prečo Ruské impérium odovzdalo Aljašku Spojeným Štátom. Podľa názoru historikov, tento dlh Rothschildovcom možno vytvorila jeho židovská pseudo-žena Dolgoruká a Alexander II. nemal čo zaň dať. A vtedy Veľké Knieža Konštantín Nikolajevič – mladší brat vládcu – našiel východisko zo situácie. Navrhol Alexandrovi II., aby predal „niečo nepotrebné“. Pre impérium sa nepotrebnou ukázala Aljaška.

Pretože rozhovory o odovzdaní Aljašky sa začali ešte v roku 1853, nastupuje tu otázka: Alexander II. už vtedy dlhoval Rothschildovcom? Alebo svojimi rokovaniami o predaji Aljašky geniálni štátni úradníci už 9 rokov vopred predpokladali vytvorenie dlhu Alexandrom II.? Faktický predaj Aljašky sa uskutočnil až v roku 1867, t.j. 14 rokov po prvom pokuse ho zrealizovať.

Okrem toho, ak by išlo o dlh, tak imperátor Alexander II. by sa pozornejšie zaoberal peniazmi, ktoré za predaj ruskej Aljašky dostal. Ale on ich proste nedostal. Presnejšie, nezačal dostávať. Nezačal dostávať 7,5 milióna dolárov, za ktoré USA dostali 1 518 800 km2 ruskej zeme. A to potvrdzuje našu verziu o bezodplatnom prevode ruskej Aljašky Romanovcami v prospech USA.

A teraz odpovieme na otázku: prečo? Pretože sa predpokladá, že Zem je okrúhla, tak nestačilo previesť len Greenwichský meridián. Trebalo previesť aj meridián o 180°, t.j. na protiľahlej strane Zeme. A tak aj on prešiel cez Beringov prieliv a oddelil Ruské impérium on je Iných území Toho sveta, v ktorom sa teraz ocitla Aljaška.

Spolu s Aljaškou boli Spojeným Štátom odovzdané aj Aleutské ostrovy.

Ak Ruské impérium stratilo svoje zeme v podobe Aljašky, tak klan Romanovcov nestratil nič. On ako ovládal oba svety, tak ich ovláda aj teraz.

18.09.2017

https://www.youtube.com/watch?v=cmUOb3C_sKQ

https://www.youtube.com/watch?v=sJ-IOQr474I

ZDROJ

Autor: Andrej Ťuňajev

 
SYSTÉM PERIMETER
VÉDY - Všeobecne

Prinášame ďalší prevzatý článok na tému našej všeobecnej bezpečnosti vo svete. Vyzerá to tak, že NATO na čele s USA jednoducho ani neplánuje iný variant ako zničenie Ruska. Svet by si však mal uvedomiť – našich B-A reportérov nevynímajúc – o čo sa vlastne hrá, aj pokiaľ by sa tie najfantastickejšie plány NATO naozaj podarilo naplniť.

Pre NATO sa dnes naplnili tie najstrašnejšie slová: „SYSTÉM PERIMETER“.

Na Západe sa objavila správa o jednom z najstrašnejších systémov, o akých ste asi kedykoľvek čítali. V nej sa hovorí, že ruský prezident Putin vydal nedávno rozkaz jedenástim raketovým plukom RF na aktiváciu do stavu bojovej pohotovosti. Ide o pluky, ktoré majú vo výzbroji rakety Topoľ, Topoľ-M a Jars. Celkovo ich vývoj spadá pod účinnosť aktivizácie tzv. SYSTÉMU PERIMETER, ktorý na Západe nazývajú DEAD HAND.

Najzákladanejšie pochopenie ruského jadrového systému obrany PERIMETER – aké bolo napísané americkými vojenskými expertmi – ho opisuje takto: „Je to plne automatický systém. Nemôže byť zrušený alebo vypnutý. Spustí sa jedine vtedy, ak celé velenie bude už zničené. Celý zmysel tohto systému je urobiť jadrovú vojnu nezmyselnou“.

Dokonca ak aj bude zasadený prvý úder, smrtonosné zariadenie garantuje, že akékoľvek víťazstvá na základe prvopočiatočného aktu agresie budú zbytočné, pretože aj útočník bude zničený. Je to spôsob zabezpečenia vzájomne garantovaného zničenia, a je to zároveň ten systém, pomocou ktorého sa udržiava mier.

Prezident Medzinárodnej akadémie geopolitických problémov, generálplukovník Leonid Ivašov podrobne vysvetlil postup vytvorenia tohto nebezpečného systému obrany: „Keď nad ZSSR visela americká hrozba, tak sme vytvorili systém PERIMETER (na Západe volaný DEAD HAND). Je to systém paralelného veliteľského centra, ktoré by dalo priamy rozkaz na štart raketám podľa zadaného programu, a to dokonca aj v prípade, ak najvyššie vedenie krajiny už zahynulo“...

V západných materiáloch sa vysvetľuje, že právna moc, ktorú využíva prezident Ruska na povolenie jadrovej obrany PERIMETER je založená na plnej moci, ktorá je naň delegovaná v súlade s článkom 1 Ústavy Ruskej Federácie. V hlave 4, článku 80 sa hovorí:

Prezident je garantom Ústavy Ruskej Federácie, práv a slobôd človeka a občana. V súlade s poriadkom, ktorý stanovuje Ústava Ruskej Federácie, on prijíma rozhodnutia na obranu suverenity Ruskej Federácie, jej nezávislosti a štátnej celistvosti, zabezpečenia odsúhlaseného fungovania a vzájomnej súčinnosti všetkých orgánov štátnej moci“.

Hlava 4, odstavec 87 vyzerá ešte strašnejšie. Hovorí sa tam:

„Prezident Ruskej Federácie je Vrcholným Hlavným Veliteľom Ozbrojených Síl Ruskej Federácie“.

Nehľadiac na to, že politika Ruska vo vzťahu prahu použitia jadrových zbraní ostáva pevne reglementovaná, v západných materiáloch sa hovorí, že prezident Putin tým, že povolil PERIMETER „prekročil očakávané kritériá reakcie“.

Putin pravdepodobne predpokladá, že Ruská Federácia sa v danom okamihu nachádza „pod jadrovou hrozbou“, o čom nepriamo svedčí známy americký vojenský dokument pod názvom NÁRODNÝ OBRANNÝ AKT PRE ROK 2017.

V dokumente sa napríklad hovorí, že krátko pred zvolením prezidenta Trumpa Kongres USA vydal príkaz obnoviť informáciu o presných miestach nachádzania sa vedenia Ruska a Číny, vrátane topografických koordinát a plného opisu pozemných a podzemných zariadení, ktoré sú životne dôležité pre najvyššie politické a vojenské vedenie v prípade mimoriadnych udalostí.

V dokumente sa spomína ešte jeden dôležitý moment: tým, že USA zosnovali nezákonné vtrhnutie a prehľadávanie diplomatického konzulátu Ruska v San Franciscu, Spojené Štáty prakticky zavŕšili „akt vojny“, hrubo narušiac Viedenskú Konvenciu o diplomatických vzťahoch.

Tlačová sekretárka Ministerstva zahraničných vecí Ruska Mária Zacharová udalosť v rovnakom význame:

„Táto akcia USA vo vzťahu k majetku ruskej diplomatickej misie je absolútne nová, a to nielen v diplomacii, ale aj vo sfére bezpečnosti. Túto akciu považujeme za krajne nepriateľský akt a za vážne narušenie medzinárodného práva Washingtonom, vrátane Viedenskej diplomatickej a dvojstrannej konzulskej konvencie“.

Jednako to najneprijateľnejšie v danej situácii – neprijateľné minimálne pre radových Američanov – je, že americkému národu nedávajú o tom nič vedieť, ale naopak, do hláv im vtĺkajú falošné propagandistické správy. A naozaj, „nie priateľským Ruskom“ budú radoví Američania čoskoro prekvapení, pretože barbarský akt americkej vlády neostane bez reakcie.

https://www.youtube.com/watch?v=CNtXVc9uBMc

Hľa, čo napísalo fínske vydanie Helsingin Sanomat 25. augusta 2017 v článku SYSTÉM PERIMETER: najšialenejší vynález čias studenej vojny.

Vedúci redaktor kanálu ROSSIA Dmitrij Kiseľov otvorene vyhlásil, že Rusko je jediná krajina vo svete, ktorá dokáže premeniť USA na rádioaktívny popol. A to je aj pravda. Stalo sa to pravdou v šesťdesiatych rokoch. Avšak toho sú v skutočnosti schopné obe strany.

Obama začal telefonovať Putinovi častejšie po tom, ako sa v „Российской газете“ objavil článok o systéme garantovanej odplaty PERIMETER. Náhoda? Dokonca ak by aj následkom nepriateľského útoku zahubili všetkých, ktorí môžu vydať rozkaz na odvetný útok, systém automaticky vyšle strategické rakety v správnom smere.

Tak teda – PERIMETER:

V samej špičke studenej vojny, v osemdesiatych rokoch, Sovietsky Zväz vyvinul a zhotovil dovtedy nevídaný systém štartu jadrových rakiet. Ak by Američania zasadili jadrový úder, tak tento systém by sa postaral o zničenie USA.

Systém dostal názov PERIMETER, alebo – ako ho pokrstil Američania – DEAD HAND.

Vo verejnom prístupe je o PERIMETRI dostupných veľmi málo informácií. Je známe, že vývoj systému sa začal v roku 1974, a že bol založený na systéme veliteľských rakiet. V prípade jadrovej vojny stačí na štart rakiet iba jediný sovietsky dôstojník. Na základe signálu veliteľskej rakety by všetky jadrové hlavice – ktoré sa nachádzajú v odpaľovacích šachtách – automaticky odleteli smerom k USA.

Použitie rakety ako komunikačného prostriedku je absolútne logické: signál najlepšie prechádza zhora nadol. V tomto nebol PERIMETER unikátny. USA mali podobný systém, ktorý sa nazýva ERCS (Emergency Rocket Communications System), ale jeho cieľom nebol štart raketových hlavíc napriamo, ale iba odovzdanie rozkazu o štarte vojskám strategického určenia.

Takto sa ruský systém stal o krok vyvinutejší, pretože znížil počet prvkov v reťazci prijatia rozhodnutia o štarte jadrových rakiet. Koniec koncov, hlavným cieľom PERIMETRA je garantovaný odvetný úder v tom prípade, ak by už sovietske vedenie a vysokopostavení velitelia boli zabití. Na štart bol potrebný iba jeden človek.

V skutočnosti to nie je technicky celkom tak. Systém monitoruje niekoľko kontrolných bodov, pričom ak ani jediný bod nezareaguje v určitom časovom intervale, tak systém vydá príkaz na odpálenie rakiet sám.

Vytvorenie takéhoto systému bolo absolútnym šialenstvom. Ale veď nakoniec mal byť aktivizovaný iba v tom prípade, ak by USA začali jadrovú vojnu, ale tak či onak by garantoval koniec sveta. Ak by na ZSSR bola zhodená jadrová bomba, PERIMETER by sa postaral o zničenie všetkého života na Zemi.

Systém bol pripravený na prevádzku v roku 1985.

Čo sa týka amerických snáh o likvidáciu Ruska a zároveň svoju plnú bezpečnosť, Američania nemajú veľa dôvodov na radosť. Majú veľmi priezračné hranice, kde možno umiestniť hoci aj celý raketový komplex a nikto nič nezistí. Teda umiestniť tam na potrebné miesta – okrem litosferickej zbrane – aj jadrové hlavice je pomerne jednoduché. Veď v neutrálnych vodách môže plávať nejedna ruská ponorka s Kalibrami na palube. Ak budú vypustené z tak malej vzdialenosti, žiadny systém protivzdušnej obrany ich nedokáže zostreliť. A aj tak je to iba ruská odveta za vytvorenie množstva amerických vojenských základní okolo ruských hraníc.

Možno že o PERIMETRI by sme sa nič nedozvedeli, ak by v deväťdesiatych rokoch po skončení studenej vojny o ňom neprehovoril plukovník RVŠU Valerij Jarunič. Jarunič bol v r. 1984 povolaný ako špecialista na spojovacie systémy na riešenie otázok spojených s PERIMETROM. Neskôr o fungovaní tohto systému podrobne vyrozprával, pričom veľká časť jeho slov bola potvrdená aj z iných zdrojov.

Jarunič nedezertoval na Západ, a ani ho neobvinili v zrade. Dával si veľký pozor. Keď sa rozpadol Sovietsky Zväz, Jarunič mohol hovoriť otvorenejšie. Chcel poukázať na nebezpečenstvo spojené s jadrovými zbraňami, pričom často cestoval po USA s dokumentami. Zomrel r. 2012 v Moskve.

Vytvorenie „zbrane súdneho dňa“ by bolo zbytočným a nezmyselným, ak by sa o nej nedozvedela nepriateľská strana. Ako sa neskôr ukázalo, USA počas studenej vojny o systéme PERIMETER nevedeli absolútne nič.

Profesor Harvardskej Univerzity, vedúci výskumov studenej vojny Mark Kramer v interview časopisu Teema potvrdil, že PERIMETER nikdy nebol plne automatický. Nehľadiac na všetky snímače, konečné rozhodnutie vždy prijímal práve človek. V roku 1982 prebiehal vývoj plne automatizovaného systému, ale do užívania nebol nikdy schválený. PERIMETER je systém varovania v mimoriadnej situácii – povedal.

Existuje dnes kdesi v zákutiach Kremľa spínač, pomocou ktorého môže Vladimír Putin aktivizovať systém PERIMETER? Experti, ktorí boli zúčastnení interview predpokladali, že nie.

Teraz už vedia, že hej.

Ale aj tak treba pripomenúť, že PERIMETER môže byť spustený jedine v prípade jadrového útoku na Rusko:

A budú mať hľadané šťastie...

Nevedno prečo plány útoku USA na Rusko sú štandardom, ale vytvorený systém obrany – v skutočnosti odveta – je podľa Západu šialenstvo, ktoré rodí strach... ALE NÁS VLASTNE ZA ČO?

ZDROJ (spracované)

13.09.2017

 
POSOLSTVO SVETLA 2
VÉDY - Všeobecne

Akosi sme si zvykli, že všetko vo svete prebieha nejako samo od seba a že aj v Prírode sú procesy od nás nezávislé a samostatné. Napriek tomu vedome pripúšťame aj akýsi vplyv evolúcie. Nadišiel však čas posudzovať faktor jestvovania z nových, presnejšie staronových pozícií. Máme tým na mysli skutočnosť, že vo Svete niet nič náhodného, a už vôbec nič nevzniká len tak samo od seba.

Akýkoľvek vývoj je systematický a cieľavedomý a vopred naplánovaný oveľa vyššou formou Rozumu, než akou disponuje človek.

prvej časti tohto cyklu sme už hovorili o Božej Hierarchii. V tomto pokračovaní sa pokúsime priblížiť základné pozície, na ktorých je z pohľadu Vyšných Bohov – teda z pohľadu Vyšších kozmických Systémov – postavená existencia ľudskej spoločnosti. V tejto spojitosti si budeme môcť priblížiť, čo prebiehalo s ľudstvom posledných 100 rokov.

Existuje Vyšší kozmický Systém – budeme používať dnešnej dobe pochopiteľnejšiu terminológiu – teda Hierarchia, ktorá sa zaoberá zostavovaním programov pre jednotlivých ľudí aj spoločnosti ako celku. Môžeme ich prirovnať – čo do princípu, nie možností – k dnešným programátorom. Ide nám o použitie védického princípu vzájomnej súvislosti (ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok), ktorým môžeme pochopiť podstatu toho, čo si nedokážeme ani predstaviť na princípe analógie. Títo programátori píšu scenáre jednotlivých osudov aj spoločnosti, ktoré sú medzi sebou vzájomne prepojené.

Tí, ktorí nám podávajú predpovede o budúcnosti – proroci štýlu Nostaradama – majú špeciálnu schopnosť nadviazať spojenie s jemnohmotným svetom, teda spojiť sa s týmto kozmickým Systémom – nemýľme si ho s Matrixom – ktorý pozná všetky programy. Vyšní (Bohovia) im takto odhaľujú niektoré udalosti budúcnosti, a to zo špecifických dôvodov. Preto, aby sa prebudilo vedomie človeka a bolo prinútené pohliadnuť do diaľky za svoj vlastný svet tak, aby sa nezacyklovalo na vlastnom rádiuse ponímania z pozemského pohľadu.

Po všetky veky našej Kultúry jestvovali vedmy či znachari, ale v 20. storočí – najmä koncom 80-tych rokov – sa z akéhosi dôvodu objavilo množstvo extrasenzibilných ľudí. Pretože náhody neexistujú a všetko sa vopred programuje ostáva nám pochopiť, čo tým Vyšní chceli povedať? Aké poslanie mali?

Treba nám pochopiť, že celé 20. storočie už prebiehalo v znamení príprav na príchod Stvoriteľa na Zem. Principiálne ide o priblíženie sa Stvoriteľa k pozemskej úrovni jestvovania, teda o spustenie Vysokých energií a nových informácií na Zem. Nových informácií, ktoré zodpovedajú už nasledujúcej etape vývoja Zeme. Preto vopred vysielaní posli postupne prinášali na Zem nové Božie Slovo určené celému človečenstvu vo forme „príručky“ pre nasledujúcich dvetisíc rokov.

Vyslanci Vyšných nemajú ľahkú úlohu. Môžeme si ju predstaviť ako zostúpenie z raja do pekla, pretože oni nie sú čo sa týka chovania sa takí ako ľudia, ktorí ich obklopujú. Bolo však potrebné, aby si osvojili pojmy a vzťahy súčasnej spoločnosti a ohodnotili detaily chovania sa ľudí rôznych úrovní vývoja. Takto stanovili, aké poznatky je potrebné poskytnúť súčasnému človeku, aby sa urýchlila púť jeho zdokonaľovania v podmienkach nastupujúcej periódy vývoja. Prebiehalo dlhodobé testovanie ľudí. Bolo nevyhnutné presne stanoviť druh informácie na Zemi už prítomnej, jej vplyv na súčasnú spoločnosť, na psychiku človeka. Už vopred bola uskutočnená previerka ľudí na vieru v Boha za neprítomnosti Viery a obmedzenia náboženstva. Preto boli na krátke obdobie – z pohľadu dejín – vyňaté z medziľudských vzťahov.

Akonáhle bol experiment s Vierou zakončený, nastúpila nevyhnutnosť znovu ju prinavrátiť vrátane jej projekcií ako náboženstva a viery v nadprirodzeno. Človek musí vedieť, že Vyšní existujú a že Zem je nimi riadená. Pretože však človek najlepšie prijíma mimozmyslové pôsobenie (hovorovo nazývané zázrak) skrz vlastné vyzdravenie, bolo potrebné množstvo extrasenzibilov, t.j. ľudí, ktorí sú inak energeticky vyzbrojení a schopní viesť skrz seba špecifické druhy energií, ktoré dokážu vyliečiť človeka.

Prečo boli potrební? Pretože ľudstvo také, ako ho poznáme dnes zavŕša svoje jestvovanie. Nastúpila nevyhnutnosť, aby čo najviac ľudí obsiahlo novú energiu, ktorá sa spúšťa skrz senzibilov. Takto je možnosť, aby čo najviac Duší bolo prevedených na vyššiu Úroveň. Paralelne prebiehalo aj odovzdávanie – skrz senzibilov – novej energii Zemi, pretože aj ona ju takto dostáva zhora.

Okrem toho bolo potrebné aktivovať aj samostatný kanál „Medicínskeho energetického Systému“. V bývalom ZSSR ho aktivoval Kašpirovský. Cez televízne vysielanie pootváral „plomby“ na energetických kanáloch nie jedného človeka, ale množstva ľudí. Takto začala na Zem zostupovať mohutná energia, ktorá skrze televízne vysielanie prechádzala na každého, kto prejavil záujem. Následkom toho sa objavilo množstvo senzibilov a začalo sa prejavovať množstvo liečiteľov/celiteľov. Po tom, ako boli títo ľudia identifikovaní Nebeským Systémom, boli u nich aktivované ich programy, čo viedlo k tomu, že zmenili svoj spôsob života a oddelili sa od celkovej masy ľudí. Niekto začal liečiť, iný začal predpovedať, alebo proste pomáhať iným ľuďom normalizovať životné situácie.

A práve tento moment – zapnutie nového variantu v programe – je veľmi dôležitý. Ľudia sa začínajú inak chovať, čo však u väčšiny ostatných vyvoláva totálne nepochopenie a nedôveru. Tento účinok – keď Vysoká energia „zapne“ samostatný interný program – by mal byť známy už väčšine našich čitateľov. Zapnutie však znamená oddelenie sa od stáda, aktivuje sa funkcia programu, ktorú sme dostali pred narodením. Ak nenastúpi reakcia na nové, Vysoké energie, ide o zlyhanie individuálnej karmickej úlohy. A to je už osudový problém... so všetkými dôsledkami. A prebudený človek Svetla sa už nemôže chovať inak, nemôže nereagovať.

Tento variant – Svetlá Púť – sa však zapína výlučne po tom, ako človek vedome realizuje výber v nejakej situácii, preto nejde o ROBOTIZÁCIU. Túto Púť si vyberá skrz uvedomenie si nejakých životných momentov, skrz dotiahnutie novej Istiny.

Tu len zopakujme, čo sme už napísali – napríklad v súvislosti s dnes populárnym fenoménom piatej dimenzie. Dosiahnutie zlomového – rozhodujúceho – bodu neznamená, že všetci prejdú na vyššiu úroveň len tak, automaticky ako ovečky či bioroboti, bez vlastnej snahy. Inak by totiž celá Stavba Vesmíru, Evolúcia, Duchový Vývoj – samotný Stvoriteľ – nemali žiaden význam.

Zlomové body vo vývoji ľudstva boli už predmetom mnohých predpovedí. O proroctvách a ich plnení či neplnení sme už hovorili, predsa si však v súvislosti s otázkou zväčšenia katakliziem na Zemi niečo povedzme. Niektoré z predpovedaných už prebehli, iné ešte môžu prebehnúť. Ale treba vedieť, že ak čokoľvek bolo v minulosti predpovedané, to ešte neznamená, že to nevyhnutne musí prebehnúť. Ak je predpovedaná nejaká udalosť znamená to hlavne to, že človek dostáva výstrahu, aby sa zamyslel nad následkom svojich činov v budúcnosti, pretože tie môžu priviesť k tomu výsledku. Do akého torzného poľa „obalíme“ svoju myseľ, také aj začne priťahovať. Tu platia aj védické Múdrosti ako: "Chceš mier chystaj sa na vojnu" alebo "Na smrť sa chystaj, ale pole zasej".

V súčasnom období na Zemi dochádza k mnohým kataklizmám, pričom všetky sú spojené s chovaním sa ľudí. Je to trest za nesprávne vybratú cestu vývoja. Každé prestavenie tváre Zeme sa vykonáva plánovane a podľa programu, ktorý bol vypracovaný Vyšnými. Program vždy obsahuje niekoľko variantov premien, pričom každý z nich je spojený s činnosťou človeka.

Ak si človek vyberá správnu cestu vývoja – a to je výlučne vtedy, ak ide o Duchovné zdokonaľovanie – tak všetky zmeny a premeny na Zemi prebiehajú bez katakliziem a obetí. S človekom sa zaobchádza ako s dobre prospievajúcim žiakom. A Duchovnosť sama človeku napovie správny výber, teda správne vyvrcholenie dejov.

Ak je človek nízkej Duchovnej úrovne, tak si bude vyberať púte ukájania svojich túžob a zvádzania. Ale takto sa on sám pred Vyšnými Učiteľmi predstaví ako nedbalý žiak. Aby pochopil, že takáto cesta nie je správna, tak do nesprávne vybratého variantu sú zapracované tresty. Preto to, že ľudstvo je vystavované kataklizmám znamená, že vykonalo nesprávne rozhodnutie.

Človek vždy sám vyberá, či nastúpia živelné pohromy alebo nie. Program vývoja vždy dáva človeku možnosť realizovať výber v správnom smere.

Ale aby sme pochopili tie ciele, ktoré stanovili Vyšní Učitelia pred človečenstvom, a aby sme zároveň pochopili, v čom sa človek pri výbere rozhodnutia pomýlil, priblížme si v skratke obzor tých udalostí, ktoré prebehli v 20. storočí.

V spojitosti s prechodom Zeme na novú úroveň aj človečenstvo prešlo na vyšší stupeň zdokonaľovania. Predchádzajúci cyklus vývoja bol ukončený, a preto Stvoriteľ potreboval ľuďom na Zemi odovzdať nové poznanie, NOVÉ KONY, ktoré formulujú nový model chovania sa človeka.

Ale vtlačiť úplne nové do starého je veľmi zložité a vždy to je sprevádzané zničením starého. Preto kvôli prijatiu nových Konov Stavby Sveta bolo potrebné obnoviť Vieru človeka v Stvoriteľa a jestvovanie Vyšných – o čom sme už hovorili. Zároveň však bolo potrebné overiť stupeň Duchovnosti človeka, preto sa začalo testovanie človeka skrz priame kontakty, skrz prijímanie novej informácie, skrz situácie a mnohé ďalšie spôsoby. Ukázalo sa, že človek ja zacyklovaný sám do seba, do osobných výhod – stal sa egoistom. A to nie je spôsob ako bojovať o svoju existenciu, ale doslovne porucha v psychike.

Prečo sa objavovali divy: lietajúce taniere, stretnutia s mimozemšťanmi, Domoví duchovia a ďalšie nevedomé sily? Prečo sa za 10 rokov reanimovala Viera a náboženstvá?

Vyšní Učitelia začiatkom nášho veku vykonali experiment v ktorom išlo o overenie ako pevne je v našich Dušiach uchytené to, čo nazývame Viera v Stvoriteľa. Overenie bolo nevyhnutné v spojitosti s tým, že skupina Duší, ktorá bola vypustená pred dvetisíc rokmi mala úlohu nadobudnúť určité konkrétne vlastnosti. Človek mal veriť v existenciu Vyšných bez ohľadu na to, či mu to niekto pripomína alebo nie, či sa bojí trestu alebo nie.

Preto bola najskôr umelo odobraná Viera a v časoch boľševickej revolúcie v Rusku aj náboženstvo. Ak človek má Vieru, tak sa nemôže poddať klamu a prehrať. Úpadok našej Kultúry a triumf náboženstva ukázal, že Viera nebola uchránená. Neskôr aj náboženstvo prebralo určité aspekty Viery – veď náboženstvo je projekciou Viery do daného času, priestoru a podmienok. Nie všetci kresťania majú program násilného šírenia svojej viery formou križiackych výprav. A väčšina z nich nemá ani poňatia komu v skutočnosti slúži.

Najskôr v Rusku a následne aj v blízkych národoch – toto majme na pamäti – došlo k náhrade vo forme vedúcej role Komunistickej strany. Bez odvolávania sa na strašenie Vyššími silami jednoducho Komunistický svetonázor orientoval človeka na vyššie mravné kvality: vlastenectvo, bratstvo, starostlivosť o výchovu mladého pokolenia, o starých a pod. Obdobie vyše sedemdesiat rokov umožnilo orientovanie človeka v duchovnej oblasti na vysoké ciele: bolo dosiahnuté veľké bratstvo všetkých národov, všetko (aj národné parky) zahrňujúca láska, bolo dosiahnuté milosrdenstvo nie v individuálnej, ale masovej rovine. Spojenie ľudí rôznych národov cieľavedome nasmerovalo moc jednotlivcov do moci krajiny a bloku, čo umožnilo vytvorenie ohromného priemyselného potenciálu, dosiahnutie vysokých technológií, vstúpiť do Kozmosu a mnoho ďalších pre ľudstvo našej doby prelomových projektov.

Ale technické a technologické úspechy predbehli Duchovný vývoj človeka, preto veľmi skoro došlo k skresľovaniu najlepších myšlienok, čo pôsobilo ako príčina deštrukcie a priviedlo celý náš blok k nerovnováhe a stagnácii. Neznalosť Konov Duchovného vývoja zapôsobila ako brzda pre celú spoločnosť. Vyšní Učitelia zosielali jednu ideu za druhou, ale ich podstata bola buď skresľovaná alebo ľuďmi zmenená na protichodnú. Napríklad heslo o rovnosti spôsobilo parazitizmus vo všetkých vrstvách obyvateľstva.

Aktuálna verzia ľudstva zavŕšala svoju existenciu. Nastal čas zozbierania Duší. Vo Vesmíre je všetko tak previazané jedno s druhým, že jedny procesy nemožno oddeliť od druhých. Preto prechod Zeme na novú úroveň vyžadoval, aby aj obyvateľstvo prítomné na nej bolo na vysokej Duchovnej úrovni. Človek je totiž vodičom kozmických energií na Zemi. Ak je úroveň vodivosti nízka – hovoríme o našej vodivosti – tak prebehne transformácia na nízke energie čo by znamenalo, že Zem nemôže postúpiť vyššie, nahor vo vývoji. Ak je však vodivosť vysoká, tak môže dôjsť k úspešnej spolupráci v oblasti Duchovného zdokonaľovania. Toto je najjednoduchšie vyjadrenie našej vzájomnosti.

Akýkoľvek vývoj má svoje termíny, ale ak sa do nich niekto nezmestí, tak je zavrátený nazad nie na jeden či niekoľko životov, ale na tisícky rokov. A to ešte môže byť rád, ak nebude rozkódovaný. To sú epochálne kozmické cykly. Sú priamo prepojené so všeobecným pohybom Duší nahor po stupňoch Hierarchie. A tak tie Duše, ktoré kvalitatívne nespadajú do stupňa vývoja v danom cykle NEPREJDÚ FILTROM.

Obdobie socializmu trvalo v Rusku cca 70 rokov, u nás cca 40 rokov a vo vývoji spoločnosti zohralo kľúčovú rolu. Táto perióda pomohla pripraviť kvalitatívnu zostavu Duší, t.j. určiť, aké Duše sú schopné viesť život na vysokej mravnej a Duchovnej úrovni ale už nie zo strachu pred Bohom a posledným súdom, ani nie kvôli snahe získať zásluhy a ocenenie od spoločnosti, ale výlučne vďaka svojej vysokej vnútornej podstate.

Napriek tomu bolo po období bezveria potrebné vykonať kontrolnú previerku Duší na vieru ako takú. Nešlo iba o Vieru v Stvoriteľa, ale aj v existenciu Vyšších Síl a správne ponímanie novôt. Všetko spolu charakterizovalo stupeň vývoja človeka.

Druhou úlohou, ktorá bola plnená v prechodovom období bolo pripraviť ľudí na prijatie nových Konov vývoja človečenstva.

Práve preto sa r. 1989 začal zosilnený tlak na obnovenie Viery. Od desiatich Prikázaní bolo potrebné prejsť k stotridsiatim Konom Stavby Sveta, pretože čím vyššie sa osobnosť dvíha, tým viac sa od nej očakáva. Keď sa však už zdalo, že ľudia sú pripravení prijať nové, nastúpila opačná reakcia. Ľudia sa začali odtrhávať od toho hlavného, kvôli čomu bola celá prípravná práca vykonaná. A to svedčilo o tom, že psychika ľudí má silnú poruchu, kaz. Svedčilo to o existencii veľkého percenta nepodarkových Duší.

Namiesto Duchovného smerovania začal človek uprednostňovať materiálne blahá. Práve na ne začal prevádzať všetko, a to sa stalo príčinou poruchy. Človek začal prijímať všetko poznanie výlučne s cieľom dosiahnuť výhody pre seba v materiálnej oblasti: výhody pri vyliečení sa, výhody v činoch, v láske a pod. Človek všetko oživené ezoterické poznanie – MÁGIU – obrátil na službu nie Duchovnému vývoju, ale svojmu egoizmu, na riešenie plytkých, osobných problémov a v ďalšom vývoji zastal.

Navyše okrem veľkej a hlbokej Viery v reálneho Stvoriteľa nastúpilo skutočné neverectvo, ktoré sa prejavilo v mravnom úpadku spoločnosti, v jej degradácii. Viera v Boha skončila akonáhle človek pochopil, že od Neho nedostane nijaký materiálny prospech, a teda že si ho musí zabezpečiť pre seba sám. Dokonca pre tých, ktorí materiálne ohromne zbohatli na úkor mravných narušení prestalo byť zaujímavé, aby Boh vôbec existoval.

Nízke vedomie takýchto ľudí nedokáže spojiť dokopy zákonitosti, ktoré existujú medzi bezduchovnosťou a kataklizmami. Spojenie tu však je veľmi prosté – všetko bezduché a nízke podlieha likvidácii, pretože nezodpovedá normatívom kozmického vývoja. Je to nepodarok. A práve to sa robí kataklizmami a živelnými pohromami. Stačí si spomenúť, koľko sa len v poslednom desaťročí odohralo povodní (u nás najmä vďaka bezohľadne a barbarsky povytínaným lesom), požiarov, zemetrasení, snežných kalamít.

Ľudia však úporne nechcú chápať čo sa deje. A Vyšní sa nástojčivo pokúšajú pritiahnuť na seba pozornosť, ukázať, že ONI existujú a riadia situácie, ukázať, že všetko, čo sa odohráva je trest, odplata za bezduchosť, za vykonané nesprávne rozhodnutia v prospech priorít materiálnych ziskov. Človek však už nie je schopný si spojiť ani takéto elementárne fakty. Program vývoja obsahuje v sebe aj cestu trestov, ak sa človek dopúšťa nesprávneho výberu priorít v situáciách. Vyzerá to tak, že už sa stalo...

Posledných desať rokov nedošlo k prechodu ľudstva na Púť Duchovného vývoja, takže v zmysle predpovedí môže koncom druhého desaťročia – práve v ňom žijeme – dôjsť k mohutnému úderu z Kozmosu. V proroctve sa úmyselne nehovorí o aký druh úderu pôjde. Ak ani toto nepomôže, tak do dvesto rokov môže dôjsť k likvidácii ľudstva na Zemi, pretože do Kozmosu vyžaruje negatívnu, znečistenú energiu. Veď aj my likvidujeme postrekmi škodcov na poliach... teda nič nového pod Slnkom.

Treba povedať, že človekom sa zaoberajú výlučne Hierarchické Systémy – teda správcovia Zeme. Kozmické Systémy jestvujú za hranicami Hierarchie Stvoriteľa, ale na Zemi sa objavujú výlučne na základe Jeho povolenia.

Potrebujeme si ešte vyjasniť také pojmy ako BOH a DIABOL, pretože sa zmenili na akési ireálne, fantastické kategórie, ktoré absolútne nezodpovedajú skutočnej podstate tých Vysokých Bytostí, ktoré sa pod týmito menami rozumejú. Niektorí si dokonca myslia, že ich podstatu zmení počet lajkov na Facebooku...

V termínoch našich pojmov by sme ich mohli chápať ako kategórie prezident a minister obrany nejakej krajiny. Prezident je kladný, pretože sa zasadzuje o prekvitanie a jednotu celej krajiny (nemýľte si tento všeobecný príklad so slovenskou realitou). Druhý je záporný, pretože kvôli obrane tej istej krajiny musí realizovať vojenské operácie a vyvíjať prostriedky na zabíjanie, niekedy dokonca vysielať armádu aby zabíjala s cieľom dosiahnutia nejakých politických alebo ekonomických cieľov. Každý plní svoju funkciu, ale obe pôsobia pre jeden cieľ – zabezpečiť normálnu existenciu krajiny.

Analogicky Boh (Kladná Hierarchia) a Diabol (Záporná Hierarchia). Ide o dve vysoko intelektuálne Bytosti, ktoré spolu pracujú na jednom cieli, pričom jedna bez druhej nie sú schopné existovať. Jeden pracuje na prekvitaní Hierarchie, druhý ničí všetko, čo toto prekvitanie ohrozuje. Kvôli tomu si vypracoval kruté metódy previerok kvality Duší. Preto aj v oblasti a chápaní Vyšných Osobností je potrebné zanechať zastaralé pojmy a vidieť v nich absolútne reálne Bytosti.

V tejto súvislosti len opakujme odporúčanie diela Majster a Margaréta od Bulgakova. Je to síce umelecký opis – realita je samozrejme iná – ale ukazuje najmä Diabla v principiálne správnom Obraze. Ale o týchto veciach si povieme v ďalších dieloch cyklu.

07.09.2017

 
SFÉRY VPLYVU 3
VÉDY - Všeobecne

UPOZORNENIE!

Nemá zmysel čítať tento článok, ak ste nečítali prvúdruhú časť!

Všetky národy sveta vo svojich rozprávkach, legendách či mýtoch opisujú jedny a tie isté udalosti, ku ktorým došlo na našej planéte v momente jej obsadenia, ako aj obdobie nášho ďalšieho porobenia.

Každé etnikum proste dávalo svoje mená jedným a tým istým hrdinom, čarovným predmetom a kútom našej planéty, preto v ďalšom vykonám pokus o umiestnenie mnohobraznosti týchto termínov pod jeden spoločný menovateľ.

Pripomínam, že Bohovia vložili 7 krištáľových sfér (inštancií, cárstiev) jednu do druhej s jedinými prechodmi dovnútra – planétami (bránami, portálmi), čím zároveň vytvorili svojej škrupine bezprecedentný bezpečnostný systém.

Pokiaľ si myslíte, že Bohovia sa obmedzili iba na toto, tak to predčasne. Ale rozmýšľame tak preto, lebo sme smrteľní. Opis bezpečnostného systému je proste detskou hrou oproti tomu, akými pascami je posiata cesta k Solaru.

Dúfam že to, čo ste prečítali v predchádzajúcich častiach sa už trochu usadilo vo vašich hlavách. Je teda čas sa prizrieť jednotlivým vrstvám škrupiny samostatne. Takže nad našou hlavou visí gigantická konštrukcia zo siedmych krištáľových sfér, ktoré nazývame jednoducho – NEBO.

Je už teraz jasné?

prečo deti používajú výraz

DO SAMÉHO NEBA!

Oni proste ešte pamätajú na ústrojstvo planéty.

Nuž teda, k nám najbližšie je sféra Mesiaca, čo znamená, že vchod do Neba je umiestnený v portáli „Mesiac“, ktorého kurátorom je u Grékov Bohyňa Seléna, u Slovanov Dennica, u Egypťanov Chonsu, u Rimanov Diana atď.

Citujúc Aristotela oznamujem vám, že náš Sveta sa delí na „Nadlunárny“ a Podlunárny“. Nemýľme si Lunu s Mesiacom: Luna je súhrn všetkých sfér a Mesiac je iba prvá brána do najbližšej krištáľovej inštancie. Jej unikátnosť je v tom, že rozdeľuje svet na polovice.

Všetko, čo je nad Lunou je božie. Znamená to, že sa podriaďuje Konom nesmrteľnosti;

Všetko, čo je pod Lunou sa rodí a zomiera po nekonečnom kruhu.

Teraz už rozumieme, prečo sa hovorí:

NIČ NIE JE VEČNÉ POD LUNOU...

Ak však ste z Rodu Ivana Cároviča a jednoducho sa musíte dostať k spiacej Cárovne v krištáľovej rakve (k Solaru), tak najskôr si naštudujte mapu. Táto schéma nám už preblysla v prvej časti, ale keďže máme pred sebou veľké putovanie do stredu planéty, tak mapu musíme poznať ako vlastnú dlaň.

Pred nami je umiestnené vajce. My žijeme v belasom kruhu, do ktorého umiestnili všetky kontinenty a oceány, lesy a hory, mestá a pustatiny. Dokonca aj všetky lietadlá a družice lietajú vnútri tohto úzkeho belasého pásu atmosféry, ktorá je hrubá iba 200 km.

Za belasou rovinou sa začína nadlunárny svet Bohov: nám už známa schéma siedmych krištáľových sfér, do ktorých je vložených 7 planét – brán. Ale týmto sa sloje škrupiny nekončia, pretože ďalej vidno hviezdny kruh – a za ním čosi už úplne nepochopiteľné.

A kdeže je Solar? Ukrytý v samotnom strede absolútne spoľahlivo. Toto nech je záverečným prekvapením. A vôbec, nám treba zachrániť spiacu krásavicu. Do cárstva Košteja vám nesľubujem ľahkú púť, ba práve naopak – garantujem 9 kruhov pekla. Mimoriadne horúco bude na cieľovej páske – názov ktorej sa však dozviete až vo finále.

Nuž teda, mapu sme preštudovali, teraz sa oboznámime s variantom trasy. Sú dva. Prvý:

Pozemná doprava

Podľa tradície, púť do Cárstva Košteja nám musí ukázať Baba Jaga, ktorá žije za OHNIVOU RIEKOU. Preto na SIVOM VLKOVI, alebo na koni či proste pešo ideme na Kraj Sveta, t.j. do Antarktídy, teda na ostrov Bujan, ktorý bol za dávnych čias Vasilíc Premúdrych rozdelený na 9 koncentrických kruhov. Každý kruh zase pozostával z 3 častí. Slovo „štát“ sa objavilo neskôr, vtedy sa na základe nejakej špecifickej vlastnosti územia súše nazývali „Zemami“. V rozprávkach sa nikdy týchto 27 zemí neopisovalo podrobne. Iba nám oznamujú, že všetky treba nutne prejsť.

Teda nepleťme si „Zeme“ s „Planétami“, na čom nástojí Svetlá Hierarchia, pretože grécke slovo „Planetos“ znamená „Bludná hviezda“.

Preto na Rusi nazývali „Zemami“ časti súše; a všetky planéty „Bludnými hviezdami“.

Zvlášť zdôrazňujem, že si netreba pliesť Zeme s Cárstvami, lebo Zeme patria iba smrteľníkom na povrchu Zeme, pričom Cárstva sú „mestá“ Bohov vo sférach, ktoré sú v ohromnom množstve rozmiestnené po Nebi.

Teda zvrat „Za trideviatimi Zemami“ znamená dostať sa do centra Antarktídy-Bujana (čo už je samo osebe hrdinský čin), pričom „Tridesiate Cárstvo“ je už centrum Neba.

Nuž teda, sme na ostrove Bujan. Vedci nechcú objasňovať záhady ľadového kontinentu, veď Antarktída nerešpektuje zá-kony lživej súčasnej vedy.

A to ešte ako. Veď Antarktída je tá gigantická Korytnačka, ktorá pláva vo svetovom oceáne a na jej pancieri tri slony držia celý svet.

Nám – pravdaže – podávajú tento mýt v skazenej podobe. Slony v skutočnosti držia sféru Neba.

POZOR!

Mapa sveta, na ktorú sme si zvykli zo školy je v skutočnosti obrátená hore nohami. Je to ďalší príklad „Prevracania“, ale teraz už doslovnom zmysle slova. Skutočnú mapu otočili po zmocnení sa Tartarie pred 300 rokmi (1816).

Antarktída sa nazývala Bujan a nachádzala sa na vrchu. Mapa v skutočnosti vždy vyzerala takto:

Do bombardovania r. 1816 viedol k Antarktíde cez Drakeho prieliv úzky chodník po súši z juhoamerického súostrovia Ohňová Zem (načo by bol taký názov?).

Pozorne si pozrite fotku. Z družice je dobre vidno stopu po údere energetickou zbraňou pod veľmi ostrým uhlom, ktorý zniesol tento chodník na východ. Dnes sa premenil na 40 tisíc ostrovčekov...

Nuž pokračujme v ceste. V centre Antarktídy sa nachádza dubový peň obrích rozmerov (niekdajší Svetový Dub – Strom Života, dnes už zničený), ktorý skamenel a zmenil sa na gigantickú horu Olymp, na vrchole ktorej je umiestnená os Zeme (o ktorej spievala Natália Varlejová).

Os nie je v skutočnosti sťažňový val, ale skôr akýsi druh bubliny. Principiálne presne takýmto spôsobom sa naša v podstate guľatá hlava opiera na prvý krčný stavec, ktorý sa v medicíne oficiálne nazýva Atlas (žeby náhodná zhoda?).

Dôvodom existencie antarktického atlantu nie je mechanická opora ohromnej štruktúry konštrukcie, ale zabezpečenie vstupu do vnútra lunárnej sféry.

Preto je Južný Pól zeme najdôležitejší priestorový uzol, ktorý v jednej hore spája 4 svety:

Svet Bohov – Olymp;

Svet Smrteľných ľudí – povrch zeme;

Podzemný Svet – svet našich predkov Titanov;

A zároveň východ z planéty von, t.j. do skutočného Kozmosu.

Dnes sa ostrov zmenil na kamennú vyvýšeninu (pupok Zeme) 4 km nad úrovňou oceánu, ktorý je pokrytý ľadom. Samozrejme, že skutočný Južný Pól nám nikto nikdy neukázal, ale prístup k nemu

KOŠTEJ NESMRTEĽNÝ

POZORNEJŠIE AKO OKO V HLAVE STRÁŽI

Pripomeňme si 4 sfingy armillárnej sféry:

Ďalej môžeme pokračovať s Puškinom: vo vysokej hore hľadáme hlbokú noru. Vstúpime do nej a dostaneme sa na typické trojsmerné rázcestie ruských rozprávok, v ktorých je jeden variant horší ako druhý.

Ako vám už iste došlo, ide o opis transportného uzla: na Nebo, pod zem a do Kozmosu, ktorý ešte nikto z nás nevidel. Do Pekla nám skoro, opustiť planétu sa tiež ešte nechystáme, preto si vyberáme tretiu cestu – zachrániť Cárovnú.

Ako vám už došlo, cez dubový skamenelý peň sa automaticky dostávame dovnútra prvej krištáľovej sféry Mesiaca. Po jeho konkávnom povrchu nám bude ďaleko stúpať – niekoľko tisícok kilometrov. A nie iba stúpať – treba zistiť umiestnenie portálu do vyššie umiestenej inštancie „Merkúr“ a urobiť tak v rytme valčíka, lebo sféry vplyvu sa otáčajú divou rýchlosťou jedna voči druhej. A tak dovnútra, sférou za sférou do centra Neba. 7 sfér, teda 7 párov železných vrát hrdinovia nezdolávali ľahko.

Samozrejme, že preháňam, keď hovorím „stúpať“. Takto sa vnútri sfér pohybovať nedá. A preto dozvedieť sa technické podmienky pohybu rozprávkových a mytologických hrdinov nie je možné.

TOTO BOLA TRASA PRE ŤULPASOV

Ak ste sa k 20-30 rokom dokázali vybaviť elitným transportom typu Koníka-Hrbáčika, Lietajúceho koberca alebo Vtákom ohnivákom, tak zachrániť Solar do Cárstva Košteja sa vyberieme vzdušnou dráhou – teda priamo poletíme do portálu prvej krištáľovej sféry  k Mesiacu.

Nuž hľa, takto zrazu, to nie je ako pešo do Bujana ísť! – poviete si – na kozmickej lodi raz-dva a hotovo!

Spomaľme, nie je všetko také jednoduché...

Prišiel čas oboznámiť sa s prvou pascou od Bohov: na prístupoch ku krištáľovej sfére N°1 nás SPÁLIA TEPELNÉ DELÁ, ktoré sú nastavené na ohrev povrchu Zeme.

Veru tak – vari ste si nemysleli, že pol miliardy kvadrátnych kilometrov planéty ohrieva Slnko? V žiadnom prípade! Ale ani to nie je všetko. Slnko dokonca nedokáže nás ani osvetliť. Mnohí si všimli, že akýmsi vlastným, rozptýleným svetlom svieti celá obloha a Slnko iba dopĺňa osvetlenie priamymi lúčmi. Zaň to robí hviezdna sféra, ale o tom pohovoríme, keď k nej priletíme. O tepelných delách nám láskavo hovorí samotná Wikipedia hľa akým obrázkom:

Kto pozná hory vie, že čím vyššie tým chladnejšie, ale ako vidíte (zvýraznené červeným), vo výške 200 km by mal byť 120 °C mráz, ale – podľa šťučieho rozkazu – mení sa na pekelnú žiaru, a to až 1 700 °C!

Odkiaľ sa tam berie?

Možno to – samozrejme – zvaliť na priame slnečné lúče, ktorým nebránia hustejšie vrstvy atmosféry, ale čosi tu nesedí – v noci o niečo ochladne – 980 °C nad nulou!

Určite vám došlo, že to je oná OHNIVÁ RIEKA, za ktorou žije Baba Jaga. Ak sa vám podarilo šťastlivo

PREJSŤ OHŇOM

Tak ďalším krokom je nájdenie prvý portál pre vstup do Neba. Spomínate si na tento glóbus?

Otvor na priesečníku bielych čiar – to je vchod do Neba. Na glóbuse to je proste dierka, ale my už vieme, že dierka je obsadená Mesiacom.

Tak teda Ivan Cárovič priletel k bráne, ale ako sa dostať dovnútra, ak dvere sú z opačnej strany?

Predsa veľmi jednoducho:

Chalúpka, chalúpka, otoč sa k lesu zadom a ku mne predom!

Je nám už jasné?

Prečo Ivan vždy prichádzal k nesprávnej strane chalúpky? Prečo on jednoducho nemohol vyjsť z lesa tak, aby jednoducho prišiel k dverám chalúpky?

A keď už raz prišiel k tej strane, prečo jednoducho nemohol obísť okolo chalúpky – nie je to oveľa jednoduchšie, ako prikazovať cudzej chalúpke sa otáčať?

A prečo je chalúpka na kuracích nohách?

Najskôr si vyhoďte z hlavy tvarmi nám nanútený obraz kuracích nôh, na ktorých sa chalúpka vrtí, tancuje, chodí po lese, či dokonca môže kopnúť – je to lož!

Na Rusi sa kuracou nôžkou nazývali chodníky, ktoré sa rozchádzali na rôzne strany, a to vďaka ich vonkajšej podobnosti.

Tak teda chalúpka na kuracích nohách je nejaká stavba, ktorá stojí na krížnych cestách, čo aj vidíme pri portáloch krištáľových sfér.

Málo známy je druhý variant zaklínania:

Chalúpka, chalúpka, postav že sa po starom, ako ťa mať postavila!

Významovo ide o obrátenie sa k TEOMAT (Makoši) – Bohyni Tmy, k tej istej vládkyni stojacej na čele parazitujúcej pyramídy, k Roidnej Matke, ktorá drží v podriadenom stave aj samotného Zeusa a Svaroga.

Spočiatku ľudia voľne chodievali na návštevy k Bohom, ale prechádzali veky a okupanti tlak zvyšovali vždy silnejšie a silnejšie, až sa jeden prekrásny deň chalúpka otočila verandou k lesu čo znamená, nie tak, ako ju mať postavila na začiatku.

Existuje ešte tretí variant ako otočiť vráta k sebe:

Sezam (Sim-sim) otvor sa!

A teraz jeden zaujímavý uzáver: Ako je známe, o úrovni vývoja civilizácie sa dá súdiť podľa obrazov, ktoré vznikajú pri počúvaní alebo čítaní príbehov. Národ každým pokolením degradoval vždy viac, a preto:

Zložité technické zariadenia bolo potrebné

priblížiť v podobe dostupných obrazov.

Inak vedomie nepochopí o čom je reč.

Nuž a tak sme klesni do úrovne divochov a dnešný um nám stačí akurát tak na operovanie takými termínmi ako:

Kôň Vraný

Čiapka Neviditeľnosti

Omladzujúce Jablká

Jedna a tá istá fráza vyvoláva asociácie, ktoré nie sú absolútne technicky porovnateľné:

I prišiel Ivan Cárovič k chalúpke na kuracích nôžkach...

1. Nebo Mesiaca

Ako je známe, chalúpka sa nakoniec otočí a nás privíta škodlivá a škaredá bytosť, ktorému

Nos po povalu narástol

Je pochopiteľné, že rôzne národy nazývali správcov portálov rôzne, ale ich fyzický vzhľad spomínajú všetci jednohlasne. Veď akože. Pozrite sa, ako ich zaznamenali Egypťania: dokonca ani pohlavie sa nedá určiť!

Spočiatku nás chce zabiť, ale koniec koncov nás v bani naparí, nakŕmi, napojí a aj k spánku nás uloží. Ráno nám dokonca aj nejaký užitočný čarovný predmet daruje, ako aj klbko-navigátora ako prídavok pridá a odpraví nás k svojej staršej sestre, lebo tá vie viac, pretože spravuje vyššie stojacu inštanciu.

Tam na neznámych cestičkách

Stopy sú neznámych zvierat;

Chalúpka tam je na kuracích nôžkach

Stojí bez okien, bez dverí.

2. Nebo Merkúra

Od Baby Jagi ideme za navigátorom-klbkom k nasledujúcej bráne, ktorú spravuje Baba Jaga N°2, hoci dodnes používame rímske meno Merkúr. Zároveň nám ruské rozprávky vždy hovoria o správkyniach chalúpok v ženskom rode. Toto bolo proste utratené a vyhodené cirkevnou cenzúrou, ktorá najviac zo všetkých položila svoje špinavé ruky na zašifrované posolstvá Predkov.

V bráne N°2 nás čaká to isté, prechádzame tou istou exekúciou, ale už so staršou sestrou Baby Jagi. Aj tu nás nakŕmia, napoja, aj na spánok uložia. Ráno nám vsunú suvenír plus nové klbko, ktoré nás dovedie k chalúpke ešte staršej, tretej sestry, do vyššie položenej inštancie Venuše.

3. Nebo Venuše

Bohyňa lásky a venerických chorôb opakuje s nami nám už známu procedúru tretí raz. V ruských rozprávkach sa v tomto bode ako keby všetko končilo a my sa musíme bezprostredne pobrať k cárstvu Košteja, ak by nie tri ale:

7 hrncov neprejdených

7 palíc nezlomených

7 párov železných čižiem nezodraných

Je to jasným príznakom, že nepriatelia nám rozprávku poriadne obrezali.

Treba brať do úvahy aj to, že my presne nevieme, ktorú zo siedmych chalúpok opisuje každá konkrétna rozprávka.

4. Nebo Slnka

Teraz už vieme, že nás ohrievajú tepelné delá Lunárnej oblohy a nie Slnko. Inak by planéta Slnko roztopila nie iba svoj obsluhujúci personál, ale aj všetky krištáľové sloje vôkol. Meno Boha Slnka si nájdite vo vyhľadávači podľa svojho vkusu sami (pretože ich je ohromné množstvo). My teraz potrebujeme vo sfére Slnka vyhľadať vyššie postavenú inštanciu, vchod do piateho Neba – do sféry Marsa.

5. Nebo Marsu

Vchádzame dovnútra cez prechodový kontrolný bod Mars, nejakým spôsobom prechádzame „face control“ skenerom alebo niečím podobným. Možno že Bohovi Vojny bude treba sľúbiť nejaké jadrové hlavice alebo niečo podobné. Ak sa nepodarí dohovoriť, treba si nám nasadiť čiapku, ktorá nás učiní neviditeľnými a čo najrýchlejšie vyraziť hľadať nasledovnú, nadriadenú inštanciu. Tea portál pod kontrolou Jupitera.

6. Nebo Jupitera

Nie je známe, či táto planéta je naozaj najväčšia, ale šiesta sféra je oveľa menšia ako prvá sféra Mesiaca. Nejako obalamutíme Jupitera a letíme ďalej. Predpokladám že je jasné – čím sme bližšie k centru Neba, tým je status Bohov vyšší. A tým ťažšie je dostať priepustku.

7. Nebo Saturna

Saturn je najvyšší a najdôležitejší ochranca Tridesiateho cárstva.

Teraz by nám malo byť jasné, čo znamenajú výrazy:

VYSOKOPOSTAVENÝVYŠŠIA INŠTANCIA

Tak sme teda prešli bránou a ocitli sa vnútri siedmej krištáľovej sféry.

Ó BOHOVIA, ČO TO JE?

V Siedmom Nebi uvidíme obraz neuveriteľnej krásy: priamo v strede rotuje ôsma krištáľová sféra – hviezdna Obloha!

HVIEZDNA SFÉRA

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako Predkovia uvideli na oblohe všakovakých Býkov, Andromédy, Tigrov, Perseov a ďalších?

Len tak vzali desiatky hviezd, pospájali ich pomyselnými líniami podľa svojich pravidiel a dostali figúry ľudí a zvierat?

No jasne. Veď Škorpión sa nijak nedá  pomýliť s Rakom a Herkules sa od Persea líši kardinálne! Takým istým postupom možno akné na tvári ľahko identifikovať ako súhvezdie Plejád!

My, súčasné ľudstvo – dokonca aj tí s najviac vyvinutou obrazotvornosťou – vidíme oblohu posypanú hviezdami, ale sotva postavy ľudí alebo zvierat. Už sme sa presvedčili – diví barbari to sme my, určite nie naši Predkovia. Ak teda raz dali mená súhvezdiam znamená to, že v tom je zmysel, ktorý my už nepoznáme. Znamená to, že nemáme poňatia, ako je v skutočnosti Hviezdna Sféra zostavená.

Takže odkiaľ sa vlastne vzali tieto obrazy?

Nuž, už sme prešli 7 krištáľových sfér – to je niekoľko tisíc kilometrov. Zopakujem, je to iba detská hračka oproti tomu, čo nás ešte len čaká. Ide o to, že existuje ešte ôsma a deviata krištáľová sféra, medzi ktorými je naliata voda. Vo vode pulzuje trilióny bubliniek, preto zo Zeme vidíme ako sa hviezdy lesknú.

Okrem bubliniek sa vo vode pohodlne usadili Bohovia. To už nie je tých sedem škodlivých príšer, ktoré sídlia v chalúpkach a strážia prístupy k Tridesiatemu Cárstvu – to už je

BOŽIA ELITA

Približne stovka Bohov a Bohýň nadpozemskej krásy si postavilo 16 božských Čertogov.

Každý čertog je koncentrácia krištáľových bublín, ktoré sú obklopené vodou. Inými slovami, sú to podvodné cárstva (šárstva – sféry), ale život v nich je rovnaký ako na Zemi.

V každom cárstve je nám známy vzduch, tak ako u nás na belasej oblohe svieti umelé svietidlo a zo zeme rastie tráva. Zhluk niekoľkých takých cárstiev je podriadený svojmu Bohu alebo Bohyni  a nazýva sa

SÚHVEZDÍM

(súhvezdie Bohyne Andromedy, súhvezdie Boha Býka atď.)

Zhluk niekoľkých súhvezdí zase tvorí

ČERTOG,

ktorý riadi vyššie postavený Boh. Čertogy sú zase podriadené hlavným veliteľom typu Zeusa, Poseidóna, Demetry, a títo sa zase podriaďujú vládkyni Zeme, Roidnej matke – TEOMAT. Nuž, takáto hierarchia sa nijako nelíši od pyramídy moci na Zemi. A akože inak – veď oni sú jej vrcholom!

A teraz prichádza dôležitý moment – nemýľte si hviezdy so súhvezdiami! Hviezdy sú iba blikajúce bublinky na oblohe, ale Súhvezdia sú zhluky podvodných miest.

A teraz si predstavte Predkov, ktorí ukazujúc na oblohu hovorili:

Hľa tam v tom súhvezdí Hadonosca som minulý víkend kúpil žene čižmy.

A tak je už jasné, prečo sú všetky veľké hviezdy na glóbuse Neba opísané.

TU TEDA MÁME ONEN NEKONEČNÝ VESMÍR, KTORÝ JE ZALIATY V KRIŠTÁĽOVOM AKVÁRIU MEDZI ÔSMOU A DEVIATU SFÉROU!

Vo vnútri hviezdnej sféry prechádzajú po rovníku pásy bielych bubliniek, ktoré vytvárajú uzavretý kruh – tor. Aby sa bublinky nemiešali s okolitou vodou, tak ich udržiava viskózna fialová substancia, čo je niečo na spôsob nášho Golfského prúdu, ktorý sa tiež nemieša s oceánom ale žije si sám osebe.

Presne polovica tejto bubliny (180°) vyžaruje

SVETLO NEPREDSTAVITEĽNÉHO JASU,

ktoré osvetľuje našu Zem počas dňa. Pripomínam, že Slnko iba dopĺňa denné svetlo jasnými lúčmi. Osvetľujú nás mäkkým, rozptýleným svetlom práve tejto „lampy“ Hviezdnej sféry. Svetlo prechádza skrz masu vody, preto sa nám obloha javí belasá.

Druhá polovica kolesa svieti sotva pozorovateľným mliečnym svetlom, preto je na druhej pologuli noc a na oblohe vidíme takýto obraz:

O Mliečnej Rieke sme v rozprávkach počuli tisícky ráz, ale pritom nikde ani zmienky o tom, že ide o Mliečnu cestu na oblohe! Okrem toho,

GRÉCKE SLOVO GALACTOS SA PREKLADÁ AKO MLIEKO

Je proste ohromujúce, ako hlboko sme zaspali – všakže?

Teda si môžeme zosumarizovať. Vodou naplnená Hviezdna sféra svojimi výkonnými lampami osvetľuje Zem:

Dňom belasým svetlom;

Nocou hviezdami.

Al prečo vidíme Hviezdnu sféru nie ako maličkú ôsmu guľôčku v centre oblohy, ale roztiahnutú od horizontu po horizont?

Je to preto, lebo krištáľ lomí svetlo. Pretože k najbližšej sfére Mesiaca je iba 200 km, tak vidíme hviezdy rozložené po celej oblohe.

Takže pripomínam. Pri prílete k prvému krištáľovému Nebu nás dobre že nespálili tepelné delá, ktoré vytvárajú ročné obdobia. My sme však

Teraz sme akurát čo opustili akvárium poslednej krištáľovej Hviezdnej sféry čo znamená, že sme úspešne prešli

Som si istý, že ste už určite prišli na to, čo nás čaká teraz:

Tento okrídlený výraz rovnako preletel ako strela skrz veky, ale jeho význam je ukrytý veľmi hlboko, takže nikto netuší čo znamená

PREJSŤ OHŇOM, VODOU A MEDENÝMI RÚRAMI

Nahovárajú nám, že to ide o obrazné vyjadrenie trampôt a utrpenia v akejkoľvek zložitej situácii. Ale zatiaľ čo o ohni a vode je možné niečo také celkom presvedčivo natárať, ale čo robiť s rúrami, a to ešte navyše medenými?

Kúzelníci rozmýšľali, rozmýšľali, až nakoniec vymysleli, že natočia film pre deti. Je známe, že filmové zábery pre deti sa prepisujú do detského vedomia naisto, preto vám dne ktorýkoľvek dospelý človek povie, že

MEDENÉ TRÚBY ZNAMENAJÚ SKÚŠKY SLÁVOU!

a hotovo!

Čo je zložité – to je lživé. Netreba nič vynachádzať. Ak je povedané v rozprávkach „PREJDI!“ znamená to, že treba prejsť SKRZ NASKRZ, a nie nejako obrazne ako keby tam. Predkovia v rozprávkach tisíc ráz opakovali, že cesta ku Koštejovi vedie cez Ohnivú rieku, Podvodné cárstvo a púť sa končí prechodom cez medené trúby. Ale Bohovia by neboli Bohmi, ak by Ivanovi Cárovičovi dovolili zakončiť také zložité putovanie obyčajnou medenou trúbou. Preto ju bastardi poohýbali až sa vytvoril

LABYRINT MINOTAURA

Psychológovia a špecialisti v oblasti starých stavieb uznali tento labyrint za to najzložitejšie zo všetkého podobného, čo sa kedy zachovalo. Jeho zákernosť spočíva v tom, že spočiatku cítite že sa blížite k stredu, ale potom sa začínajú ostré zákruty o 180° so zmenami výšky, čo vás nakoniec odvedie ďaleko od stredu kruhu. Špecialisti nakoniec aj tak neprišli na to kde, kto a pre koho vytvoril labyrint. Nakoniec sa však zhodli v názore, že obyčajný človek ním prejsť nedokáže.

Dlážka chrámu v Chartres, Francúzsko

Toto zobrazenie nie je jediné vo svete, podobné nájdete rozhádzané po celej planéte, pričom všetky s dokonalou presnosťou ukazujú jednu a tú istú schému labyrintu.

Prečo práve labyrint? Pretože prístup ku Koštejovi a omnoho viac k jeho smrti, musí byť v maximálnej miere ochránený pred prienikom všakovakých Ivanov Cárovičov a Tézeov.

ÚSTROJSTVO LABYRINTU

To iba na dlážke je labyrint vyobrazený ako plocha. V skutočnosti sú jeho chodby tvaru zamotaného, trojrozmerného klbka a to takým spôsobom, že sa sústavne buď dvíhate nahor alebo klesáte nadol.

Ak si je niečo také ťažko predstaviť, tak sa pozrite na nám už známu armillárnu sféru. Ona nádherne demonštruje, ako sa plošný labyrint mení na objemový. Ale ani to ešte nie je všetko.

Aby sme prešli celým labyrintom, musíme vykonať 28 obratov s uhlom ohybu 180°. Problém je v tom, že na každom obrate je stanovisko bodu ochrany, pričom jeden veliteľ je strašnejší ako druhý.

Na začiatku strážila Labyrint bytosť s hlavou býka, ale po nie priateľskej návšteve Tézea neprežil. Bezpečnostné opatrenia bolo potrebné pritvrdiť.

Toto bol pravdepodobne jediný úspešný pokus o prienik do Tridesiateho cárstva, ale zachrániť Spiacu Krásavicu – ako nám je jasné – sa aj tak nikomu nepodarilo.

28 otočení Labyrintu je umiestnených tak, že okruh je rozčlenený na 4 štvrte kruhu rozdelených krížom. Teraz vám predstavujem do pozornosti najstarší kríž na Zemi, ktorý je predchodcom všetkých krížov:

KELTSKÝ KRÍŽ!

A to aj je prvotný pohybový element krištáľových sfér, ktorí spomínal ešte Aristoteles. Jeho podstata spočíva v ideálnej rovnováhe štyroch živlov: Ohňa, Vody, Zeme a Vzduchu. A tu štafetu preberá Luc Besson, skrz ktorého nám naznačili, že existuje akási zbraň proti zlu, v ktorej sú štyri elementy rozložené okolo piateho, ktorý je podstatou celého systému. Milla Jovovich symbolizovala Solar, ktorý sa nezapne, kým planéta nezačne vylučovať vibrácie Ľúbosti.

Keltský kríž je statický. Aby sa ukázal jeho pohyb, tak Predkovia zobrazovali jeho pohyb takto:

Všimnite si, ako veľa symbolov je v tvare Labyrintu!

Je to presne tá istá Svastika, s ktorou sa dodnes nevieme vysporiadať. Tu Hitler pošiel s ňou zabíjať našich dedov, tam Biela Hierarchia nám hovorí o 4 ramenách Galaxie, ktoré – ako vidíme – proste neexistujú. A nakoniec je všetko veľmi prosté – ide o schematický pohyb Labyrintu, v strede ktorého je ukrytý Solar.

A keď ste sa už dočítali k tomuto miestu, tak prejdeme k tomu najhlavnejšiemu.

Teda prešli sme trideväť Zemí, prešli Oheň, Vodu a Medené Rúry. Prekonali sme 28 obratov Labyrintu a vyšli na cieľovú rovinu. Spomínate si na výraz:

SMRŤ KOŠTEJA NA KONCI IHLY?

Nuž hľa, tu ona je – priama časť rúry je oná ihla!

A na jej konci je Solar, t.j. smrť Košteja!

Solar je zapečatený do zlatej škrupiny. Takto sú jeho záchranné lúče od nás odizolované.

Spomeňme si na pozlátenú guľu vnútri gule.

Všimnite si, že zlatú sféru obklopuje šesť kvetových lístkov. Oni vyzerajú ako kvetové lístky iba na ploche. V skutočnosti je kvietok trojrozmerný a predstavuje dva tetraedry, ktoré prenikajú jeden do druhého.

Jeden tetraeder je nasmerovaný vrcholom nahor, druhý nadol. Tieto tetraedry vyzerajú v rovine ako šesťcípa hviezda. A to je ona – Hviezda Dávida. V trojrozmernom prevedení sa dva vzájomne sa prenikajúce tetraedre nazývajú Merkaba.

Navrhujem, aby sme spory o „židovskej“ hviezde ukončili, lebo ona iba zosobňuje podstatu uhľovodíkovej formy života a nie je symbolom nejakého 300 ročného národa.

Solar v zlatej škrupine sa nachádza v strede Merkaby. Nuž teda čo? Dobre nám Bohovia zahltili náš centrálny procesor? Myslím, že keď budete čítať rozprávku ďalší raz, tak púť hrdinu do Tridesiatheo Cárstva už precítite každou bunkou. To vytvorí počas čítania už úplne iné sprievodné pocity.

Pozorný čitateľ teraz zadá logickú otázku:

Prečo sa všetky rozprávky končia dobre?  Ak hlavný hrdina nakoniec láme ihlu, Koštej dodýchava a Spiacu Krásavicu oslobodzuje, tak prečo teraz nevidíme zachránený Solar?

HĽA – TU JE UKRYTÁ NAJHLBŠIA MÚDROSŤ NÁRODNÝCH ROZPRÁVOK!

Ide o to, že Predkovia veľmi dobre poznali budúcnosť svojich potomkov. Vedeli, že my oslobodíme svietidlo, a preto uložili do rozprávok podvedomé programovanie na úspech.

Deťom od plienok vtĺkame do hláv, že

KRÁSAVICA NEUMRELA!

ONA IBA SPÍ!

A KRIŠTÁĽOVÁ RAKVA BUDE ROZBITÁ NA KÚSOČKY!

Nuž čo?

Uvedomujete si genialitu slovanského národa?

Ukryť taký mnohorozmerný význam

do rozprávky tak ľahko pochopiteľnej!

A teraz dvihnite ruky tí, u koho ešte ostalo želanie vysmievať sa z divých barbarov v krpcoch a nazývať rozprávky výmyslom. Ak sa aj takí nájdu, tak im ukážte tento obrázok, ktorý – ako vieme – nie je možné sfalšovať.

Nám už známy labyrint, však? A kto to z neho vyšiel? Zjedený bochník? Ale veď to už je Solar osobne!

Kto ešte nevie, ako sa robia kruhy na obilí, oznamujem:

Z orbitálnej dráhy prichádza mikrovlnný zväzok vĺn. Princíp sa nijako neodlišuje od mikrovlniek, impulz vysielajú cez digitálny filter toho či onoho obrázku. Klasy klesnú k zemi, ale neutrpia. Toto čarovanie má dve funkcie:

Vysielajú sa správy slobodomurárom nízkych úrovní vysvätenia – je to niečo ako médiá pre zasvätených. Kto vie o čo ide, ten pochopí absolútne každé posolstvo.

Žiarivé divadielko pre baranov s cieľom ešte väčšieho zahlcovania zvyškov mozgov mysticko-mimozemskými telegramami.

Ako vidíme, uhľovodíková forma života je na hrane grandiózneho vyvrcholenia...

ZHRNUTIE

Prišiel čas zosumarizovať všetko, čo sme tu prečítali. Z jednej strany sa všetky 3 časti „Sfér vplyvu“ môžu zdať ako namiešaný šalát, kde sa v jednom štúdiu nezmyselne pospájali postavičky všetkých rozprávok, mýtov a legiend, aby natočili novoročný zábavný program. Ale to sa iba zdá, že náš život je rozbitý na fragmenty, ktoré sa nesmú miešať dokopy.

Vydýchnite tento pocit – je to výsledok roboty geniálnej mašinérie tvarov pod názvom „Rozdeľ a podrob si“.

Predstavte si skleník s paradajkami, do ktorého kedysi dávno vnikli paraziti a rozdelili pôvodný, jediný ekosystém na časti. Hriadky rozdelili dvojmetrovým plotom; časť paradajok premenovali na rajčiny, časť na kečup. Tretím dokonca povedali, že pochádzajú z banánovníka, ktorý rastie na druhom konci sveta, a teda preveriť dôveryhodnosť legendy nie je nijako možné.

Po týždni tomatá-paradajky vyhlásili vojnu tomatám-kečupom. Následkom toho sa hriadky skleníka zmenili na utlačenú hlinu, na ktorej nakoniec vyrástol lopúch a vyhlásil, že on je agronómom vyvolená rastlina, ktorá tu rastie posledných 100 miliárd rokov. Potom lopúch vyšiel z utlačeného skleníka a začal veliť celej záhradke. A teraz už ani čert nezistí, čo, kde a kedy pôvodne rástlo, ale ani to najhlavnejšie – kto vypestoval ten prekliaty lopúch?

Podobná situácia sa odohrala aj s našou planétou. Rozprávky ostali poslednými zrniečkami istiny, ktoré – hoci alegoricky – ale aj tak nám podávajú informáciu, ako to v skutočnosti bolo.

V tejto kapitole som úmyselne preplietol rozprávky a vedecké fakty, mýty a zachovalé artefakty, legendy a okrídlené výrazy, ktoré sú dnes známe každému, pretože všetko, čo tu bolo zhromaždené sú zvyšky jediného obrazu Sveta. Najprekvapujúcejšie je, že všetky národy planéty opisujú jedny a tie isté udalosti, preto je to na prvý pohľad namiešaný šalát. Pri druhom prečítaní a ešte aj so zapnutou logikou zo všetkých kútov planéty dostupné a do dnešných dní dochované zrnká istiny začnú zapadať do veľmi pevnej, logickej, ale hlavne jedinej Mozaiky našej rozprávkovej minulosti.

Samozrejme, tu opísaná stavba nebesného krištáľa poskytuje len všeobecnú predstavu o tom, čo to je náš kozmos. V skutočnosti je tento mechanizmus tisíc ráz zložitejší a sú v ňom zapojené také materiály a použité také technológie, ktoré sú proste nepochopiteľné operačnej pamäti nášho dvojdielneho mozgu, či ani nie sme schopní ich identifikovať kvôli primitívnej podstate úrovne nášho vývoja.

Vtip je ešte aj v tom, že vedci hľadia svojimi hľadáčikmi na hviezdnu oblohu, ale nijako im nedochádza, že ono je naozaj sférické a ako začarovaní ďalej tvrdia, že obloha je okolo a nie vnútri Zeme. Pozrite si toto dvojminútové video určené na učenie študentov a zadivte sa slepote prednášajúcich astronómiu:

https://www.youtube.com/watch?v=vpNUdraChWQ

Ani Hollywood nemrhá časom a už dávno nás popchýna svojimi futuristickými „majstrovskými dielami“. Podstata je približne rovnaká: na orbitálnej dráhe sa usadí koráb okupantov, ktorí celé obyvateľstvo planéty menia na rabov. Kým rabi robia na elitu, oni zároveň drancujú zemské zdroje.

Podtext filmov je tiež rovnaký:

Nešpekulujte, v budúcnosti aj tak príde koniec, pozrite von ako žijú ľudia!

Elysium                                                                                 Oblivion

Určite súhlasíte, že takéto rekvizity na obežnej dráhe už nerobia nijaký extra dojem,

pretože sa nedajú ani len porovnať s krištáľovou rakvou,

ktorá visí nad našou hlavou

hľa – už tisícky rokov!

Autor: As-Gard

ZDROJ

26.08.2017

 
POĽSKO-NEMECKÉ PRIATEĽSTVO
VÉDY - Všeobecne

Dnes sa Poľsko snaží nanucovať dojem, že oni sa pred vojnou s Nemeckom „nekamarátili“, že to sa iba vtedy zlí Nemci (všetci „vedia“, že dnes sú už iba dobrí) kamarátili so zlým ZSSR (napriek všetkému stále zlými Rusmi). A preto sa – z poľského pohľadu – kedysi zlé Nemecko a neustále zlé Rusko (štát, ktorý vtedy ani neexistoval) dohodli na likvidácii (vždy dobrého a spravodlivého) Poľska. To, že Poľsko v r. 1920 – spolu s Rumunskom – napadli ZSSR a odorvali mu územia (napr. Ukrajinu, Bielorusko) bolo samozrejme spravodlivé. Po tejto vojne kruto umučili v koncentračných táboroch cca 85 000 zajatcov. Na túto „operáciu“ vybudovali 5 koncentračných táborov, z toho jeden bol v Krakove. A my vieme, že dva roky predtým – r. 1918 – okradli aj nás o naše územie na severe Slovenska.

Pri okradnutí Slovenska (detaily sú opísané v knihe SEVERNÉ HRANICE SLOVENSKA) Poliaci vychádzali z „faktu“, že celé územie Slovenska bolo kedysi pod nadvládou Boleslava Chrabrého. My vieme, že bolo. Vtedy, keď Poliaci ako hlavná zložka križiackych vojsk (súčasť pokresťančovania nášho územia) rozorvali na kusy a delili si to, čo dnes historici volajú Veľká Morava. Ale Slovensko sa ocitlo pod ich nadvládou iba na 2 až 3 roky. S veľkou pravdepodobnosťou sa na roviny zvyknutým Poliakom nikdy nepodarilo odsadiť horské územia Slovenska, hoci došli až po Dunaj. A tak naši Predkovia – spolu s Maďarmi – Poliakov zo Slovenska rýchlo vytlačili a oslobodili sa od nich.

Teraz sa – z nášho pohľadu – otvára zaujímavá otázka. Ak si Poliaci nárokujú na územie Slovenska len preto, lebo bolo krátkodobo (2-3) roky pod poľskou nadvládou, tak – presne podľa ich logiky – by Poľsko oveľa skôr malo byť súčasťou Nemecka, lebo Nemci ho mali pod nadvládou 2x dlhšie...

O udalostiach spojených s poľskou predvojnovou aktivitou sme už písali. Prinášame zaujímavý pohľad – preložený článok:

ZDROJ:

Druhá svetová vojna v Európe začala tak, že Nemecko s Poľskom zožrali Československo...

Pred niečo viac ako tri a pol rokom USA (možno povedať, že „Deep State“ sekcia USA) pustili na Rusko z reťaze svojho psa – Porošenka, ktorý sa na Ukrajine dostal k moci následkom ozbrojeného štátneho prevratu. Plánovaný cieľ však dosiahnutý nebol.

Teraz USA hucká svojho druhého psa na reťazi – Poľsko – ale tentoraz už na Nemecko. Ciele sú približne rovnaké – tradične anglosaské – t.j. za každú cenu (hoci aj vojnou do posledného Ukrajina a/alebo do posledného Poliaka) zabrániť Rusku a Nemecku vzájomné posilniť rusko-nemeckú spoluprácu.

Alebo – v čisto obchodných kategóriách – zabrániť dodávkam ruského plynu do Nemecka preto, aby mohli Nemcom predávať drahý, americký skvapalnený plyn. Zároveň vytlačiť nemecké spoločnosti z ruského trhu (pretože na americké firmy sa mimo ropného priemyslu sankcie nevzťahujú).

Poľsko – ako aj nerealistické ambície jeho elity – je znovu použité ako taran-samovrah. Už som to predpovedal a opísal to v inom mojom článku.

Predvojnový poľský prezident Ignacy Mościcki na poľovačke s Hermannom Göringom (nájde niekto fotografiu Stalina na poľovačke s Hitlerom?)

Nemci však veľmi dobre rozumejú tomu, že USA používajú proti nim Poliakov. Zároveň im ide o oslabenie pozície Nemecka v EÚ. Preto odpovedajú poľskej vláde adekvátne.

Takže čo sme mohli vidieť v poľsko-nemeckých vzťahoch na posledných niekoľko týždňov?

1. Poľsko vystupuje proti stavbe SEVERNÉHO PRÚDU 2 a aj proti tomu, aby bol plynovod OPAL využívaný na plnú kapacitu.
2. Nemecko vyhráva predbežné zasadnutie súdu v kauze OPAL, čím bolo zrušené predchádzajúce obmedzenie na vykonávanie aukcií pri využití kapacitných možností tohto plynovodu. A tak od 1. augusta sa začínajú tieto aukcie vykonávať, čo umožňuje Gazpromu naplniť OPAL na plný výkon.
3. Poľsko sa pokúša oslabiť vplyv Nemecka v EÚ tak, že vystupuje proti rade kľúčových rozhodnutí.
4. EÚ (z aktivity Nemecka) ako odvetu zavádza sankcie proti Poľsku „za realizáciu škandálnej súdnej reformy“. Teraz EÚ môže zbaviť Poľsko práva hlasu v zastupiteľských orgánoch EÚ.
5. Poľsko na odvetu obviňuje Nemecko v zasahovaní do svojich vnútorných záležitostí a uvádza (verbálne), že má vlastnú suverenitu.
6. Nemecko (v zastúpení ministra spravodlivosti Heiko Maasa) plne podporuje sankcie EÚ.
7. Aj Európska komisia vyhlásila, že kvôli „nedemokratickým reformám v Poľsku“ môže zastaviť subvencie Poľsku z konsolidovaného európskeho rozpočtu. A bez dotácií veľká a mohutná poľská ekonomika upadne do deflácie a zahynie tak rýchlo, ako ukrajinská bez ruského trhu.
8. Líder vládnucej poľskej strany „zákon a spravodlivosť“ Jarosław Kaczyński 28. júna prehlásil, že „Nemecko sa pokúša zbaviť zodpovednosti za Druhú svetovú vojnu“.
9. Poľský historik Bogdan Musiał obvinil Nemecko, že „Berlín pomáha Moskve viesť vojnu na Ukrajine“, a tiež „pripravovať revolúciu vo Varšave“.

10. Poľskí futbaloví fanúšikovia na futbalovom stretnutí poľskej Legie a kazašskej Astany 1. augusta (na výročie vypuknutia povstania) vyvesili ohromný banner obviňujúci Nemecko v povraždení 160 tisíc Poliakov – vrátane 1 000 detí – počas potlačenia povstania vo Varšave r. 1944. Je jasné, že nejde o iniciatívu zdola, ale o časť aktivít poľskej vlády.

11. Poľský minister obrany Antoni Macierewicz 1. augusta vyhlásil, že „Sovietsky Zväz bol dohodnutý s nacistickým Nemeckom v otázke likvidácie Poliakov“ a „v auguste 1944 sovietske vojská úmyselne neposkytli pomoc Varšavskému povstaniu, pretože sa Červená hviezda dohodla s Nacistickými katmi na likvidácii poľských vlastencov“.

12. V ten istý deň, 1. augusta, ten istý minister národnej obrany Poľska Macierewicz v éteri Poľskej televízie vyhlásil, že „z právneho hľadiska Nemecko bez pochýb dlhuje Poľsku reparácie“. A doplnil, že „Nie je pravda, že poľská vláda sa zriekla reparácií, ktoré nám patria od Nemecka. To sovietska kolónia pod názvom PĽR sa čiastočne zriekla reparácií, ktoré boli spojené s územím sovietskeho bábkového štátu NDR.

Osobne si myslím, že ak súčasné Poľsko nie je právnym následníkom PĽR, tak nemá nárok ani na územia, ktoré boli po Druhej svetovej vojne odobraté Nemecku, t.j. na Západné Prusko, Sliezsko, Východné Pomorie, Západný Brandenburg, Danzig (Gdansk) a Štetín. Tiež treba vrátiť Rusku – ako právnemu nástupcovi ZSSR – Podlasie (Podľašie) a Nadsanie. Ak nemám pravdu opravte ma.

Ako vidno, poľsko-nemecké priateľstvo „silnie každým dňom“. Nie náhodou Trump nedávno priletel do Varšavy a na reťazi uviazaný poľský mopslík poslušne a samovražedne breše na nemeckého slona.

To, že poľská elita sa chová takto predvídateľne je tiež dosť zaujímavé. Ako povedal Satanovský (známy ruský ekonóm a odborník na východné krajiny – pozn. prekl.) „Poľsko sa chová ako Poľsko“. A výsledok bude taký istý, ako tri razy predtým.

Hľa takto uvažujem: koľko dní budú potrebovať Nemci na cestu do Varšavy? A veď dnešná technika ide oveľa rýchlejšie...

Vyzerá to tak, že udalosti opäť smerujú k vymazaniu Poľska z mapy sveta. Takže výraz „blýskajúca sa krajina“ dostane ešte jedno potvrdenie.

Alexander Rodgers

12.08.2017

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 17
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.